BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Ranen Cemetery

Burial Records

מריםאסתר הלויפרג' לוי מעתוקמשה ניסים
זכריה הלויברקת ליאטומשה נסים
אסתריוסף הלוימורד ליטןחיים ויקטור סביע
שלמה אברהםמשה הלויטופיק דוד לישםאברהם סולימן
פורטונה איוב שמשפלור הלויאסתר לישעיעקב אברהם סולימן
יעקב ג'ק אלגזריעקב הלוייםברקת לישע
מרי אלגזרשרינה הרוןזקי לישעשרון סופי
רוזה אלגזר (מצליח)רון עמנואל זמיררחל לישעאמיליה סלח (לוי)
שבתאי אלגזררוזה חיינהאסתר מורדמטילדה סלים (לוי)
ברוך אלגמילרחל חיינהרג'ינה מורדמרדכי סלים
מסעודה אלגמיל (שמיה)יוסף אליהו הלוי חסניאלישע מנשהויקי ויקטוריה עובדיה ( אלטנני)
משה אלדבהאברהם טופחינזלי מנשהלונה עובדיה
נדיה אלדבהדוד טופחיסולטנה מסעודה (ברוך)מוסה משה פרג
לונה טופחיכמסה כדר מעטוקמנשה פרג
אברהם אלזיידקמר טופחי (מנצור )דוד מעתוקנגיה פרג
סולטנה סוזן אלזייד (מצליח)רוזינה טחןויטה מעתוקרחל מחאסן פרג
רוזינה אלי לישעאברהם יוסףמחפוזה מעתוקדוד פרג לישע
אמילי אליהו (בגדה)יוסף יוסףפלור מעתוקרוזה צדיק
בנימין אליהולישע יוסףאברמינו מצליחאסתר קחיל (כהן)
טופיק אליהונזלי יוסףאסתר מצליח (לישע)תמיר קידר
יוסף אליהוסולטנה יוסף (מרזוק)ויקטור פרג' מצליחטופיק רסוני
לונה אליהו (הלוי)כומסה יוסף נונוכומיסה מצליחלונה רסוני
סרינה אליהו אלעזראמינה יעקבמשה מצליחמשה רצון
שמואל שמלה אליהו אלעזרלילה יעקבסולטנה מצליח (שמואל)פורטונה מזל רצון (חיינה)
שמואל אלקודסי לויפורטונה ירושלמיפורטונה מצליח (מרזוק)רוג'ינה רצון
שלמה אלשמי הלויאליהו כדררחל מצליח (ירושלמי)גרסיה שמואל
מרים אלתופחיחפז כדראברהם מצליח הלויאברהם שמס
אברהם בנדהעליזה כדר (בנדח)גיל מרזוקאושרת שמס
עזיזה בת תופיקאליהו כהןמשה מרזוק
אסתר גמילחנה כהן (שמאס)סולטנה מרזוקמרקו שמס
יעקב גמילמרים כהןעזיזה מרזוקמשה שמש
טופחי לבנהיוסף נונהפריד שמש
הנס יעקב היינהעזיזה לוירוית נונהפריד שמש
יוסף אברהם היינהקמר לויכומסה יוסף נונומשה שרון
ויקטור הכהןרזיאלה לויויאוליט ניסים


Pages: 1