You are viewing BillionGraves in Česky. Change to English
Registrace

Smluvní podmínky BillionGraves.com

SMLUVNÍ PODMÍNKY BILLIONGRAVES

By using the website located at https://billiongraves.com (the “Site”) or any services provided in connection with the Site (the “Service”), you agree to abide by these Terms of Use, as they may be amended by BillionGraves Holdings, Inc. (the “Company,” “we” “our” or “us”) from time to time in its sole discretion. Users signify that they have read, understood, and agree to these terms and conditions set for in this agreement (the “Agreement”) and to the Privacy Policy, incorporated herein. BillionGraves including the name, trademarks, branding, features and functionality is owned exclusively by BillionGraves Holdings, Inc., a Utah Limited Liability Company.  Nemáte oprávnění používat kterýkoli z těchto prvků. Vlastnictví všech těchto prvků a goodwill, který je s nimi spojený, zůstává v našem vlastnictví nebo vlastnictví dalších společností.

BillionGraves si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení kdykoli bez dalšího upozornění měnit, upravovat, přidávat nebo rušit části těchto podmínek. Používání webových stránek BillionGraves nebo mobilní aplikace i po takto provedených změnách znamená přijetí nových smluvních podmínek. Uživatelé, kteří nesouhlasí s dodržováním těchto nebo budoucích smluvních podmínek, by neměli užívat BillionGraves. Je odpovědností každého uživatele pravidelně kontrolovat smluvní podmínky.

Uživatelé mohou získat přístup k BillionGraves prostřednictvím bezplatné registrace a vytvořením účtu. Registrací jako předplatitele BillionGraves prohlašujete, že: a) všechny informace požadované při registraci jsou pravdivé a přesné; (b) budete zachovávat správnost těchto informací; a (c) vaše používání Služby neporušuje platné zákony ani předpisy. Váše členská registrace může být smazána bez varování, pokud máme důvod se domnívat, že nesplňujete nebo nedodržujete stanovené podmínky. Uživatelé jsou plně zodpovědní za činnost, ke které dochází na jejich účtu, a musí udržovat své heslo bezpečné. Uživatelé musí okamžitě informovat BillionGraves o jakémkoli narušení zabezpečení nebo neoprávněném užití svého účtu. BillionGraves nenese odpovědnost za ztráty způsobené neoprávněným použitím účtu, uživatelé ale mohou být odpovědní, pokud se jejich účet používá v rozporu s těmito smluvními podmínkami.

BillionGraves může obsahovat odkazy na webové stránky vlastněné a provozované třetími stranami, které nevlastní ani neovládá společnost BillionGraves. BillionGraves nemá žádnou kontrolu ani není odpovědná za obsah, ochranu osobních údajů a postupy webové stránky třetí strany. BillionGraves nemůže a nebude upravovat ani cenzurovat obsah webových stránek třetí strany a uživatelé výslovně zbavují BillionGraves jakékoliv odpovědnosti plynoucí z užívání webových stránek třetí strany.

Chování uživatele

BillionGraves tímto uděluje uživateli oprávnění používat aplikaci BillionGraves v souladu s těmito smluvními podmínkami. Všichni uživatelé souhlasí, že budou užívat BillionGraves k shromažďování výsledků genealogického výzkumu a nikoliv pro komerční účely. BillionGraves neuplatňuje nárok na autorská práva k obrázkům, které již byly zveřejněny, a které byly poté převedeny do digitálního formátu.

Všichni uživatelé souhlasí, že se zdrží jakéhokoli urážlivého chování a nebudou zejména:

 1. užívat BillionGraves k předávání, ukládání, zveřejnění nebo odkazování na jakýkoli obsah, který je hanlivý, urážlivý, neslušný, pornografický, explicitně sexuální, nezákonný, výhružný, zneužívající nebo vulgární; který je nenávistný nebo rasově nebo etnicky nepřijatelný; nebo který narušuje soukromí jiné osoby;
 2. ukládat nebo zveřejňovat informace, o kterých ví, že jsou nepravdivé nebo zavádějící;
 3. se vydávat za jakoukoli jinou osobu;
 4. sdílet své heslo s jinou neoprávněnou osobou;
 5. ukládat jakýkoli obsah, který porušuje autorská práva nebo právo autora na zveřejnění jeho díla nebo jakékoli další právo jiné osoby;
 6. užívat BillionGraves k poškozování nebo získávání osobních informací mladistvých;
 7. zveřejňovat nebo pokoušet se o zveřejňování reklamy nebo reklamních nabídek; nebo
 8. odesílat, uveřejňovat nebo předávat počítačový vir nebo jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k narušení, deaktivaci nebo zničení softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního vybavení jiné osoby. (Tento seznam není výlučný.)"

BillionGraves zakazuje uživatelům nebo jiným osobám, aby se zapojili do jakékoliv činnosti, kterou BillionGraves podle svého uvážení bude považovat za urážlivou, zasahující do práv ostatních nebo bude poškozovat další osoby, včetně BillionGraves. BillionGraves si vyhrazuje právo ukončit užívání BillionGraves každému uživateli, který poruší tyto smluvní podmínky nebo jakákoli další opatření, která může BillionGraves uplatnit v případě porušení této Smlouvy.

Je zakázáno kopírovat, duplikovat, napodobovat, prodávat, přeprodávat nebo využívat pro jakékoliv komerční účely jakoukoli část Obsahu, Stránky nebo Služby, použití Obsahu, Stránky nebo Služby nebo přístup k Obsahu, Stránce nebo Službě . Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte a) povolit, umožnit nebo jinak podporovat šíření hromadné nevyžádané, komerční reklamy nebo nabídek prostřednictvím e-mailu (spam); (b) využívat pro přístup k Službám jakékoli velkoobjemové, automatizované nebo elektronické prostředky (včetně neomezených robotů, skriptů nebo jiných automatických zařízení) nebo monitorovat nebo kopírovat naše webové stránky nebo jejich obsah; (c) prolinkovat nebo deep-linkovat Stránku za jakýmkoli účelem; nebo (d) framovat Stránku, umísťovat vyskakovací okna překrývající Stránku nebo jinak ovlivňovat zobrazení stránek.

Vyhrazujeme si právo změnit nebo ukončit Stránku nebo Službu s předchozím i bez předchozího oznámení. Neneseme zodpovědnost vůči vám ani jiné třetí straně za výkon našeho práva změnit nebo ukončit Stránku nebo Službu. Pokud nesouhlasíte s takovými změnami, jediným prostředkem řešení je přestat užívat Stránku nebo Službu. Pokračující užívání Stránky nebo Služby po oznámení o změnách znamená, že jste si vědomi provedených změn a souhlasíte s užívám Stránky nebo Služby ve změněné podobě.

Berete na vědomí, že BillionGraves vlastní bez omezení veškerá práva, název a podíly ke službám a obsahu včetně Stránky, obrázků a veškerého základního softwaru a technologií, a bez omezení také práva duševního vlastnictví. “Intellectual Property Rights” means any and all rights existing from time to time under patent law, copyright law, trade secret law, trademark law, unfair competition law, and any and all other proprietary rights, and any and all applications, renewals, extensions and restorations thereof, now or hereafter in force and effect worldwide.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BILLIONGRAVES NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU, NÁKLADY, ŠKODY NEBO JAKÉKOLI JINÉ ZÁVAZKY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLI JEDNÁNÍ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z TAKOVÉHO JEDNÁNÍ TŘETÍ STRANY A TÍMTO SE NEODVOLATELNĚ VZDÁVÁTE JAKÝCHKOLI NÁROKŮ VŮČI BILLIONGRAVES VYPLÝVAJÍCÍCH NEBO SOUVISEJÍCÍCH S VAŠI PRACÍ JAKO DOBROVOLNÍKA.

UKONČENÍ

Souhlasíte s tím, že dle vlastního uvážení můžeme bez předchozího upozornění ukončit vaše členství v BillionGraves nebo jiné užívání této Stránky nebo Služby a z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění odstranit a zlikvidovat váš obsah ze Stránky, pokud se domníváme, že jste porušili nebo jednali v rozporu se zněním nebo smyslem smluvních podmínek. DÁLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEJSME ODPOVĚDNÍ ANI VÁM ANI JINÉ STRANĚ ZA UKONČENÍ PŘÍSTUPU K NAŠÍ SLUŽBĚ. Svou aktivitu a přístup k Službě můžete kdykoli ukončit.

You may terminate your free BillionGraves membership at any time, for any reason, by visiting nastavení and deleting your account. Vaše členství můžeme ukončit z jakéhokoli důvodu kdykoli poté, co odešleme upozornění na Váš primární email, který jste uvedli ve svém profilu na BillionGraves.

Své předplatné BillionGraves Plus můžete ukončit tak, že přejdete do části Spravovat předplatné a kliknete na odkaz Zrušit odběr. Další informace o správě předplatného BillionGraves Plus naleznete zde. Všechny prodeje jsou konečné.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE, ŽE SLUŽBU UŽÍVÁTE VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ RIZIKO. THE SERVICES AND SITE ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. BILLIONGRAVES VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO SKRYTÉ, VČETNĚ ZEJMÉNA ZÁRUKY ZA JAKOST, ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ A ZÁRUKY ZA NEPORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV VE VZTAHU K SLUŽBÁM. BILLIONGRAVES NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE SLUŽBY NEBO STRÁNKA BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POTŘEBY NEBO ŽE SLUŽBY NEBO STRÁNKA BUDOU NEPŘERUŠENÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ A BEZCHYBNÉ; BILLIONGRAVES DÁLE NENESE ODPOVĚDNOST ZA VÝSLEDKY, KTERÉ MOHOU BÝT ZÍSKÁNY POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB NEBO STRÁNKY, NEBO ZA PŘESNOST NEBO SPOLEHLIVOST VŠECH INFORMACÍ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY NEBO STRÁNKY, NEBO ZA OPRAVU VAD SLUŽBY NEBO STRÁNKY. ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VEŠKERÁ DOKUMENTACE A/NEBO INFORMACE STAŽENÉ ČI JINAK ZÍSKANÉ POUŽÍVÁNÍM SLUŽBY NEBO STRÁNKY JE VÝSLEDKEM VAŠEHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A VLASTNÍHO RIZIKA A ŽE JSTE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÝ ZA ŠKODU NA POČÍTAČOVÝCH SLUŽBÁCH NEBO ZTRÁTĚ DAT, KTERÉ BY STAHOVÁNÍ DOKUMENTACE A/NEBO INFORMACE MOHLO ZPŮSOBIT. BILLIONGRAVES NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU VE VZTAHU K UJEDNÁNÍM NEBO TRANSAKCÍM SPOJENÝM SE SLUŽBOU NEBO STRÁNKOU S JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU. VEŠKERÉ RIZIKO ZA USPOKOJIVOU KVALITU, VÝKON, PŘESNOST, ÚSILÍ A VÝSLEDEK, KTERÉ MAJÍ BÝT VÝSLEDKEM UŽÍVÁNÍ STRÁNKY NEBO SLUŽBY, JDE ZA VÁMI. ŽÁDNÉ RADY NEBO PÍSEMNÉ INFORMACE, ZÍSKANÉ Z BILLIONGRAVY NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB, NESMÍ VYTVOŘIT ŽÁDNÉ ZÁRUKY, KTERÉ NEJSOU VÝSLOVNĚ VYROBENY ZDE.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI; UVOLNĚNÍ

Omezení odpovědnosti . ROZUMÍTE, ŽE K ROZŠÍŘENÉMU POVOLENÉMU V ROZHODNÉM ZÁKONU V žádném případě BILLIONGRAVES NEBO JEJÍ Důstojníci, ZAMĚSTNANCI, ŘEDITELÉ, RODIČE, DÍLATELÉ, AFFILIÁTY, AGENTUŘI NEBO LICENCI NEJSOU ZODPOVĚZNĚ, ZVEŘEJNĚ, ZVEŘEJNĚ, ZVEŘEJTE, NEJSOU OMEZENÁ NA ŠKODY ZA ZTRÁTU ŽIVOTA, PŘÍJMY, ZISKY, DOBRÉ ZBOŽÍ, POUŽITÍ, ÚDAJE NEBO JINÉ NEHMOTNÉ ZTRÁTY (KDYŽ BYLY TAKÉ STRANY POSKYTLY, VĚDĚLY NEBO MĚLY BÝT ZNAMENÁ MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKOD A NEDOSTATEK PORUŠENÍ ZÁKLADNÍ ÚČEL JAKÉKOLI OMEZENÉ NÁPRAVY), VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY NEBO SLUŽEB, VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZKÁM TAKÉTO ŠKODY jsou ZAKÁZÁNY (VČETNĚ NEGLIGENCE A ZJIŠŤUJÍCÍ ZODPOVĚDNOSTI), ZÁRUKY NEBO JINÉ, ZÁRUKY. POKUD JSTE NESPOJENI S JAKÝMIKOLI ČÁSTMI TÉTO STRÁNKY, JE VAŠÍM PRÁVEM NEPOUŽÍVAT STRÁNKY NEBO SLUŽBY. Souhrnná odpovědnost společnosti BillionGraves vůči vám za všechny nároky vyplývající nebo související s webem nebo službami je omezena na sto dolarů (100 $).

PODÁNÍ UŽIVATELŮ

Uživatelé mohou nahrávat a zveřejňovat obsah na webu BillionGraves pomocí aplikací BillionGraves.

Každý uživatel nese výlučnou odpovědnost za svá vlastní podání a důsledky jejich zveřejnění nebo zveřejnění.

By submitting the user submissions, each user hereby grants BillionGraves a worldwide, non-exclusive, royalty-free, sublicenseable and transferable license to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display, and perform the user submissions in connection with BillionGraves’ (and its successors' business), including without limitation for promoting and redistributing part or all of BillionGraves in any media format and through any media channel.

By submitting the user submissions, which were directly referred by MyHeritage or its sister companies, each user hereby grants BillionGraves and MyHeritage (and its family of companies) a worldwide, non-exclusive, royalty-free, sublicenseable and transferable license to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display, and perform the user submissions in connection with BillionGraves’ (and its successors’ business), including without limitation for promoting and redistributing part of all of the MyHeritage referred user submitted BillionGraves data in any media format and through any media channel.

Uživatelům se důrazně doporučuje, aby nás informovali o jakémkoli urážlivém, neslušném, nevhodném nebo pornografickém materiálu na webu BillionGraves. Odstraníme veškerý materiál, který podle našeho vlastního uvážení určíme, že porušuje tyto smluvní podmínky, ale neposkytujeme žádnou záruku, že bude obsah, o kterém se domníváte, že je urážlivý, odstraněn.

POLITIKA AUTORSKÝCH PRÁV

Společnost BillionGraves nepovoluje porušení autorských práv ani porušení práv duševního vlastnictví. Společnost BillionGraves odstraní veškerý obsah a příspěvky uživatelů, pokud bude řádně informována, že takový obsah porušuje jakoukoli ochranu autorských práv nebo porušuje práva duševního vlastnictví jiné osoby. Společnost BillionGraves si vyhrazuje právo odstranit obsah a příspěvky uživatelů bez předchozího upozornění. BillionGraves si také vyhrazuje právo ukončit přístup uživatele k BillionGraves, pokud je tato osoba určena jako opakující se porušovatel. Společnost BillionGraves si také vyhrazuje právo rozhodnout, zda je obsah nebo podání uživatele vhodné a zda je v souladu s těmito podmínkami.
Jste-li vlastníkem autorských práv nebo jeho agentem a domníváte se, že jakékoli podání nebo jiný obsah uživatele porušuje vaše autorská práva, informujte prosím naše oddělení pro oznámení o autorských právech na BillionGraves Holdings, Inc. E# 555, Lehi Utah 84043.

NAŠE PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Except as set out in this section, the content on BillionGraves, including, without limitation, the text, software, scripts, graphics, pictures, photos, sounds, music, videos, interactive features and the like (“Content”) and the trademarks, service marks and logos contained therein (“Marks”), are owned by or licensed to BillionGraves, subject to copyright and other intellectual property rights under United States and foreign laws and international conventions.

Veškerý obsah na BillionGraves, ať už je chráněn autorským právem, smluvními právy nebo obojím, je vám poskytován JAK JE pro vaši informaci a osobní použití pouze povoleno prostřednictvím BillionGraves. S výjimkou případů povolených těmito smluvními podmínkami nesmí být obsah bez předchozího písemného souhlasu příslušných vlastníků používán, kopírován, reprodukován, distribuován, přenášen, vysílán, zobrazován, prodáván, licencován ani jinak využíván pro jakékoli jiné účely. Každý uživatel souhlasí s tím, že se nebude zabývat používáním, kopírováním nebo distribucí jakéhokoli obsahu, než je zde výslovně povoleno, včetně jakéhokoli použití, kopírování nebo distribuce uživatelských podání třetích stran získaných prostřednictvím společnosti BillionGraves pro jakékoli komerční účely. Uživatelé, kteří si stáhnou nebo vytisknou kopii obsahu pro osobní potřebu, si musí ponechat veškerá autorská a jiná vlastnická upozornění v nich obsažená. Uživatelé souhlasí s tím, že nebudou obcházet, deaktivovat nebo jinak zasahovat do bezpečnostních funkcí BillionGraves nebo funkcí, které zabraňují nebo omezují použití kopírování jakéhokoli Obsahu nebo vynucují omezení používání BillionGraves nebo Služby nebo Obsahu v nich.

BILLIONGRAVES PLUS PODMÍNKY NÁKUPU

Pro ty, kteří si zakoupí předplatné BillionGraves Plus, VYJADŘUJÍ VÝZNAMNĚ A SOUHLASÍ S NÍM:

 1. Souhlasíte se smluvními podmínkami BillionGraves.com a zásadami ochrany osobních údajů.
 2. Žádné náhrady: All subscribers are given full access to BillionGraves’ records from the first day of their subscription. Hodnota obdržená z předplatného BillionGraves se proto považuje za obdrženou od prvního dne a neposkytují se žádné náhrady. By purchasing a subscription, You acknowledge and agree that You will not dispute, chargeback, or take any other action to attempt to avoid the “no refunds” policy of BillionGraves.
 3. Žádné záruky týkající se záznamů: BillionGraves guarantees that it will provide insights from GPS data and other features listed and derived from BillionGraves’ records. Společnost BillionGraves nezaručuje, že předplatitelé identifikují nebo lokalizují další členy rodiny nebo jiné záznamy. Společnost BillionGraves nezaručuje, že bude mít jakýkoli konkrétní záznam nebo soubor dat. Společnost BillionGraves slibuje, že pro své záznamy poskytne nahlédnutí a údaje GPS.
 4. Stornování politiky: Opakujeme, vrácení peněz není možné. Předplatitelé však mohou zrušit funkci automatického obnovení jejich předplatného, přičemž zrušení (pokud bude provedeno v souladu s oddílem 5 níže) zastaví automatické obnovení uvedené v oddílu 6 níže a ukončí předplatitelům přístup k funkcím a záznamům společnosti BillionGraves Plus v příslušné datum výročí / obnovení. Platby jsou zpracovávány v 00:00 UTC v den výročí / obnovení. Za zrušení, ke kterým dojde po zpracování platby za předplatné, nebudou vráceny žádné náhrady.
 5. Jak zrušit služby: Veškerá zrušení služeb je třeba zaslat elektronicky (zrušení nebo změny učiněné písemně nejsou možné). Subscribers who wish to cancel their subscription so that it will not automatically renew may do so by submitting the cancellation request through BillionGraves’ website at https://billiongraves.com/bgplus-manage-subscription.
 6. Povolení k opakované platbě (pokud je schválena): Registrací k ročnímu nebo měsíčnímu předplatnému a poskytnutím informací o platbě schvalujete pravidelné platby ze svého běžného účtu, spořícího účtu nebo kreditní karty. Jste zodpovědní za aktuálnost všech informací o kartě a/nebo datu vypršení platnosti. Předplatné vám bude automaticky naúčtováno v den výročí původního data předplatného. Souhlasíte s tím, že nebude poskytnuto žádné předchozí oznámení. Výslovně souhlasíte s tím, že jste se přihlásili k odběru opakujících se odběrů a že jste k odběru poskytli platební údaje a oprávnění. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že vaše platební informace budou uchovávány v obchodním procesu vybraném při pokladně a udělujete společnosti BillionGraves Holdings, Inc. (nebo jejím zástupcům) oprávnění k automatickému nabíjení vaší karty nebo účtu k výročí vašeho původního data předplatného. Toto oprávnění zůstane v platnosti, dokud jej nezrušíte podle odstavce 5 výše.

Zvláštní upozornění pro mezinárodní uživatele

Používáním BillionGraves se uživatelé, kteří nejsou občany nebo obyvateli Spojených států žijící na jeho území, zavazují, že budou dodržovat všechna místní pravidla týkající se online chování a přijatelného obsahu. Mezinárodní uživatelé dále souhlasí s tím, že budou při zveřejňování obsahu uživatelů dodržovat všechny místní zákony upravující soukromí, kromě zákonů na ochranu soukromí Spojených států. V plném rozsahu povoleném zákonem uživatelé souhlasí se shromažďováním a přenosem osobních údajů, jak je uvedeno v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Now, we invite you to enjoy BillionGraves.com © and help build the content using the BillionGraves apps available for Apple-branded, Android-branded mobile devices.