BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Negba Cemetery

Burial Records

ירמיהוישראל מאיר איש הורוביץחמדה לובראניויקטור צ'רניאק
נטעשרה הורוביץ גיטלמןנחמן לובראנייוחאי צביאל
Ethel Wyse (Seaberg)אברהם הנדלסמןדורית לויןחיים צביאלי
הסדה אוורבוך שרייברברג (קניגסברג)מרים הנדלסמןיורם לויןיעקב צביאלי
משה אונטרמןסיגל הראלשמחה סשקה לויןנחום זאב צביאלי (ציביקובסקי)
צפורה אונטרמן (גיטלמן)אברהם הרמןשרה לוין רובינשטייןשושנה צביאלי (רכליס)
אביבה אופירבנימין אנדרה הרמןבלה ליברךגדעון צור
דני איגלינסקישוני שמואל הרמןארנון ליטבקמרים קאופמן (קריניץ)
מאיה איגלינסקישוני שמואל הרמןשושנה ליטבק קאופמןמשה קאופמן
מאיה איגלינסקיצבי הרפזיחנה ליכטנרעידית קדם זהר
מאיה איגלינסקיצילה הרפזי (צלניק)אהרון לםדוד קוסינר
פבל אלכסייבאיסר וילדיקןשושנה לםקלאופטרה קוסינר
הלל אפשטייןבילה וילדיקן הולצהקרשושנה לםתומר קידר
ישה יהושע אפשטייןמשה וילןאהרן למדןתמר קלמן
סופיה אמוד אפשטייןקובה יעקב וילןשרה למדןמנחם קלר
חייקה אפשטיין צםקובה יעקב וילןפעסל לעדערמאןיוסקה יוסף קפלון קוגן
יהודה אריאלירחל וילן (טויבס)יעקב מאורחנה קפלון-קוגן
מימה אריאליראובן וינברגאברהם מגרישרוזה שדמי קראמר
תנחום אריאלירעננה וינברג לםפייגה צפורה מגרישנתנאל קרבי
דניה ארנון (מילר)פאולה ולדמן (שרייר)ענבר ישראל מוסןאליעזר קרול
שושנה רוזה וקסמן (קרוקובר)אנשל מורגנשטרןליפא קרול
לאה'קה בוגדנסקיהרשל צבי זדרוביץברוניה מורגנשטרןשרה קרול
שלמה בוגדנסקימלכה זדרוביץ (ברזילי)אליעזר מילנרברטב קרוקובר
רוזה בוגוסלבסקי פסלסקיאריה לייבקה זוהראנפיה מילר (אורבנוביץ)גרשון קרוקובר
אסף בורקובסקימרים זוהר (גרינשפן)ציפי מינדל (בוציאן)מדזיה מרים קרוקובר (פצנובסקי)
הלקה בורקובסקי (מלמוד)חסיה זולרבודיה מישלוב (פרידנברג)פרומה קריניץ
צבי בורק בורקובסקייהושע זיגלמןזאב מישלובמלכה קרן צבי (ברעם)
מנואל ביבההנקה זיגלמן לייזרוביץיולה מלי (מוסלר)סוניה גיסיס קרפ
גניה בינקוביץ דרונגצבי זיגמונטוביץדודקה מנדלאברהם רבר
חיים בירנברגשרה זיגמונטוביץסוניה מנדלחיים רבר
יפה בירנברג (כהנא)זאב זידוורץמנחם מנו-הראלרוז'קה רבר
דובה בנקלרחל זידוורץ (דורמן)משה מקרנסקיגרשון רוגוזינסקי
צבי בנקלמרים זילבר כץפריידל מקרנסקי (מרגולין)שושנה רוזנבאום סביטץ
חנה ברוק (הולצמן)אלכסנדר זוזה זיסקינד וקסמןישעיהו מרגליתפרידה רוזנפלד שוחט
יהושע ברוקצילה זלשינסקה (שטולצמן)שולמית מרגלית (טילינגר)שמואל יהודה רוט
יואב ברוקגוטה זלשינסקי (שקולניק)דב מרוזליאון רוטר (ליזר)
חוה ברזילי (איזביצקי)דוד זלשינסקיאיצו יצחק מרמלשטייןדניאל רים
יולק ישראל ברזילייצחק חסקלביץאסתר סגל (ברין)הרמינה שאלתיאל (Jezernik)
זהבה ברין (קוסקה)ליאורה טבצ'ניק (רביב)זיסל סוסיןמשה שאלתיאל
ישראל בריןדינה טוביאס שטראוסיהודה סיברזלמן שוחט
אהרן ברנדסלאה טוגמןקילה סיבר (חארי)צפורה שולבצקי הולציקר
הדסה פיגה ברנדסבן ציון טיששובל סיוןמאיר שולובצקי
מאיר ברקמרים טישפסח סמולרדניאל שולץ
שושנה גבע (ברמן)פנינה טיש (לייטמן)הדסה סמיד איגלינסקי (אסטרייך)אשר שופט
שמאי גוטליבזכריה טשמןשלום סמיד איגלינסקיטובה מרגלית שופט
ריקל גוכרייךחנה דוברה טשמןתמר ביבי סקורניק (פרגמנט)יובל שופט
דויד גולדווסר דובצהיואל יגלינסקיתור עטקה (בלחוביץ)אסיה שור
עדי גולדשטייןחיה יונאית (גולומבוביץ)מרים עינבר רכטרגצק שטיין
גרשון גורביץהניה ירון (ריבק)פתחיה ענברפפה שטיין (גינזבורג)
שיינדל גורביץ גרברזאבי ירוןחביבה עצי פריעזריאל שימעונוביץ
אילן גורןעוזי ירוןלאה עצי פרימשה שיק
מנדל גורןיצחק ירון יורקשמעון עצי פרימלכה שיק אייזנשטיין
שולמית גורן (מורביץ)שיינדל כגןכרמל כריסטיאן פטיטשלמה שלו מישלוב
אשר גורפינקלאניטה כהןנורית פלד (כץ)שלמה שלו מישלוב
שרה גורפינקל (פיינמן)אסתר כהן (קניגסברג)ברונקה פלדלייטאבישי שמולביץ
חיים גיסיסיוסף כהןיוסף פלדלייטבלצ'ה שמולביץ
יואל גיסיסמלוין כהןיעקב פסלסקיהלל שמולביץ
סוניה גיסיס קרפשולה כהן (גלוצר)פנחס פסלסקיברוך שנבר
נפתלי גלוצרישראל כץרבקה ארקה פסלסקי (קים)יונה שנבר (עוזרי)
ציפורה גלוצר (אהרונסון)ציפורה כץ לובלינרשרה לן פרומרקיצ'י משה שנברגר
אלישבע פריד גרינבוםשושנה כץ מוצניברנחמיה פרידמןאהרן שניידר
יוסף דגן בוגדנסקיישראל כשרפרניה פרידמן ציגלמןאסתר שניידר
ציפה דובנוריבה כשר (מינשבר)איטה פרכטמןישי שניידר
אנג'ל דרונגשלמה כשריהודה לייב פרכטמןישראל שניידר
אסתר הוכבוים סמידלאה לבנסוןיצחק פרכטמןמרגלית שניידר בוליון
ברוך בוזיק הוניגישעיהו לדרמןנאוה רחל פרכטמןצ'רנל מרגוליס שקראב
בריינדל הוניגמרים לובל צביאליבוריס פרנקליצחק שרוני
ישראל מאיר הורוביץצביקה צבי לובלינרפייגה פרנקל (גלייכמן)צבעונית שרוני (וייס)


Pages: 1