BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Kvutsat Yavne Cemetery

Burial Records

אוריאליעקב גדישאסתר חיימוף (קונץ)איילה (גזאלה) עשוש
גדישי גדסיאסתר חיימוף (קונץ)איילה גזאלה עשוש
דןישי גדסיהרב מיכאל (מיץ') יהודה חפץאריה לייב פול
לאהיוסף יוחנן גוטליבמיכאל מיץ׳ יהודה חפץאברהם פלדמן
רבקהיוסף יוחנן גוטליבאליעזר טסלראברהם פלדמן
יוסף וולףשמשון אליעזר גוטליבאליעזר טסלרמשה (תיאו) פלק
Hadassa Wolfשמשון אליעזר גוטליבאריה לייב טסלרמשה תיאו פלק
אלימלך אביטלאפרים גוטמןאריה לייב טסלררחל פלק (איסמן)
אלימלך אביטלאפרים גוטמןדוד טסלררחל פלק
אלקה אביטלשושנה רייזל גוטמןדור טסלרידידה פניני
אלקה אביטלשושנה רייזל גוטמןיוסף מרדכי טסלריצחק פרידברג
אלכסנדר אדלריצחק מרדכי (ולטר אמריך) גומפרץיוסף מרדכי טסלריצחק פרידברג
אלכסנדר אדלריצחק מרדכי ולטר אמריך גומפרץ (פסל)מרגלית טסלראסתר פרידברג (מצגר
אסתר אדלרשושנה רויזה מינדה גומפרץמרגלית טסלראסתר פרידברג מצגר
אסתר אדלרשושנה-רויזה מינדה גומפרץצבי טסלרשולמית פרידלר
ברטה בלומה אדלרפרידל שרה גור-אריהצבי טסלרשולמית פרידלר
דוד יעיר אדלראליעזר גור-אריה הלוירבקה טסלר (מנדל)גיטל פרידמן
דוד יעיר אדלראליעזר גור-אריה הלוירבקה טסלרגיטל פרידמן
יוסף צבי אדלראשר גור-אריה הלוישמואל טסלראלישבע פרלמן
יוסף צבי אדלראשר גור-אריה הלוישמואל טסלראלישבע פרלמן
יצחק אדלרהניה גטשטייןאילנה טפלבנימין יעקב (פינצ'ה) פרלמן
יצחק אדלרהניה גטשטייןאילנה טפלבנימין-יעקב פינצ׳ה פרלמן
רחל אדלררייזל גיטלריוסף טפלמכל מיכאל פרלמן
רחל אדלרשמעון גיטלריוסף טפלמכל מיכאל פרלמן
ברטה בלומה אדלר צוויקשמעון גיטלרלאה יבניאלייעקב יצחק פרנקל-תאומים
הילדה אדמניתאביגדור גינסברגלאה יבניאלייעקב יצחק פרנקל-תאומים
הילדה אדמניתאביגדור גינסברגמיכאל דוד יהושעאילה צרויה
צוריאל אדמניתאלזה גינסברגמיכאל דוד יהושעיצחק קארו
צוריאל אדמניתאלזה גינסברגמיכל יונסיצחק קארו
טובה אדריוחנן גינסברגמיכל יונסשער בית עלמין קבוצת יבנה
טובה אדריוחנן גינסברגבנימין ימיניאברהם צבי קהתי
יאיר-נתן אדרעזריה ישראל גינסברגבנימין ימיניאברהם צבי קהתי
יאיר-נתן אדראיל יקים הלוי גלסבנימין ימיניצילה קהתי
יעקב חיים אדרמנחם יהושע גלרנטרהרטה ימיניצילה קהתי דורף
יעקב חיים אדרמנחם יהושע גלרנטרהרטה ימיניגדליה קוגלמן
יואל אהרןלאון גרגוהרטה ימיניגדליה קוגלמן
חיים מנחם איזנראהרן יוסף גרדנויץמאיר ימיניישראל קטן
חיים מנחם איזנראהרן יוסף גרדנויץמאיר ימיניישראל קטן (קליין)
אלחנן איטלייוליה גרדנויץבנימין צבי ינובסקישרה שינדל קטן (שטרן)
אלחנן איטלייוליה גרדנויץבנימין צבי ינובסקישרה שינדל קטן (שטרן)
חוה אייזנרברכה גרודז'נסקי (שנקר)ישראל ינובסקיחנה ריטה קלוגהפט
חוה אייזנרברכה גרודז'נסקי (שנקר)ישראל ינובסקיחנה ריטה קלוגהפט
שלמה אישר לנגהניה לאה גרוסבצלאל יעירצבי קלוגהפט
משה יהודה איתןהניה לאה גרוסחנה יפרחר' צבי קלוגהפט
משה יהודה איתןיחיאל אליעזר גרוסחנה יפרחאסתר קלכהיים
עליזה (עליס) איתןיחיאל אליעזר גרוסמשה ישעיהואסתר קלכהיים
עליזה עליס איתןרבקה גרינברגמרים כ'ץיונה קלכהיים
מנחם (ורנר) אלוןרבקה גרינברגחנה מרים כהןר' יונה קלכהיים
מנחם ורנר אלוןאברהם יצחק גרינשפןחנה מרים כהןרופא אליקים בן יהודה קלמוס
רחל אלוןאברהם יצחק גרינשפןישעיהו אהאון כהןרות שרה קלמוס
רחל אלוןרבקה גרינשפןישעיהו אהרון כהןרות שרה קלמוס
טובה אלטמן (לוי)רבקה גרינשפןלאה כהן (קלכהיים)מרים קלרקופר
טובה אלטמןהלנה דגנילאה כהןמרים קלרקופר
יהודה אריה אלטר ורדיגרהלנה דגנימשה ישעיהו כהןחולדה קמפניינו (קאסוטו)
ר' אברהם אלראי (שפיגלשמעון דגניעליזה ג'וליה כהןחולדה קמפניינו (קאסוטו)
הלוי אברהם בן צבי הלוי אלראי שפיגלשמעון דגניעליזה ג׳וליה כהןהכהן אהרן הכהן קמר
עליזה פרידה אנגלרשרה דוננפלדפנינה (פאולה) כהןלילי קנולר
עליזה פרידה אנגלרשרה דוננפלדפנינה פאולה כהןלילי קנולר
דן אניקסטרעדה די טורצפורה כהןשושנה (רייזל) קרו-רוטה
אסתר אפטרוט (קיש)יוסף גדליה (מסימו) די-טורצפורה כהןשושנה רייזל קרו-רוטה
אסתר אפטרוטעדה די-טוראליעזר כהנאשושנה רייזל קרו-רוטה
דרור אפרתיסופיה דיאמנטאליעזר כהנאבנימין זאב קריצלר
דרור אפרתיסופיה דיאמנטחנה דבורה כהנאדבורה קריצלר (הופבאור)
חנה אפרתימירי דץ (פרידברגברוך כהנא (ויזרדבורה קריצלר (הופבאור)
חנה אפרתימירי מרים דץ פרידנברגברוך כהנא ויזרדבורה קריצלר
שלמה אפרתיצפורה סופי האשהחנה כוכבאמרדכי יהודה קריצלר
שלמה אפרתייהודית הולנדריעקב כוכבאר' מרדכי יהודה קריצלר
י.ד. (ברטי) אקרטיהודית הולנדריעקב כוכבאמרדכי יהודה קריצלר
י.ד. ברטי אקרטאסתר אתיה הוריששכר כוכבאאברהם קריק
שרה אקרטיקים הורןיששכר כוכבאאברהם קריק
שרה אקרטיקים הורןלאה כוכבאשרה רבקה קריק
דוד אליעזר אריאלמרדכי (מולו) הורןלאה כוכבאשרה רבקה קריק
דוד אליעזר אריאלמרדכי מולו הורןטרודה רבקה כוכבא (שטרן (קנטל)יצחק קרליבך
מרים (מימי) אריאלמרדכי מולו הורןטרודה רבקה כוכבא שטרן (קנטל)יצחק קרליבך
מרים מימי אריאלתמר הורןשלמה כרמוןראובן קרמר
אברהם ארליךתמר הורןמרים כ״ץראובן קרמר
אברהם ארליךבת-שבע מרגרטה היכנברג (אופנהיימר)משה אהרן לבורמקס ראבד
נעמי אשכנזי (לנג)בת-שבע מרגרטה היכנברגמשה אהרן לבורמקס צבי מנחם ראבד
נעמי אשכנזי לנגשלמה הילדנחמה להרשרה (אילזה) ראבד (גוטרמן)
זליג אשראלקנה יצחק הישראלימנחם לוישרה אילזה ראבד (גוטרמן)
זליג אשראלקנה יצחק הישראלימנחם לוינפתלי רוזנפלד
חנה אשרדוד הישראלימרדכי לוינפתלי רוזנפלד
ידידיה אליקים אשרדוד הישראלימרדכי לויישעיהו רוטנברג
ידידיה אליקים אשררחל הישראליקלרה לויישעיהו רוטנברג
יצחק אשררחל הישראליקלרה לוימרים רוטנברג (גינציג)
יצחק אשרעזריה ישראל הכהן גינסברגרינה (שולטנה) לוימרים רוטנברג
יצחק אשראהרן הכהן קמררינה שולטנה לויאלחנן רוטשילד
מרים אשרארנה (אסתר) הכטנחמה לחראלחנן רוטשילד
מרים אשרארנה אסתר הכטיעקב זאב ליבררחל רוטשילד
מרים אשרנחמה הלדיצחק ליברמןרחל רוטשילד
נפתלי אשרנחמה הלדיצחק ליברמןאלדד רון
נפתלי אשראיל יקים הלוי גלסעמליה ליברמןאלדד רון
עזרא אשראליקים הקלאריה לייביוחנן יעקב רון
עזרא אשראליקים גצל הקלאריה יהודה לנגיוחנן יעקב רון
עזרא אשרטובה (גיטל) הקלאריה יהודה לנגיעקב צבי (יונה) ריין
עזרא אשרטובה גיטל הקלבריינדל הדס לנגיעקב צבי יונה ריין
שלמה בן זליג אשר לנגגילה הקשרבריינדל הדס לנגעדנה ריין
אליהו בוכאסטרגילה הקשררחל לנג (סלפטר)עדנה ריין
אליהו אלי בוכאסטרשמואל הקשררחל לנגצפורה (סופי) ריין
הדסה (קרולה) בוכאסטרשמואל הקשרשלמה לנגמשה חיים ריק
הדסה קרולה בוכאסטראמר הרטוםשלמה לנגמשה חיים ריק
אמר הרטוםאולגה לצרוס (ארונהים)פרידה ריק
שמואל בורנשטייןגד הרטוםאולגה לצרוס (ארונהים)פרידה ריק
שמואל בורנשטייןיוסף הרטוםלוי לצרוסדב רפל
דוד בית-אריהיוסף הרטוםלוי לצרוסדב רפל
דוד בית-אריהעלי הרטוםרחל לצרוספנינה רפל (שטייגר)
רות בית-אריה (קלכהיים)עלי הרטוםרחל לצרוספנינה רפל
רות בית-אריה (קלכהיים)מקס לצרוס מרדכימשולם שבט
אברהם בכראברהם מאירמשולם שבט
אברהם בכרקלרה הרטוםאברהם מאיריצחק שוובל
עליזה בכר (סיסא)יפה הרטום-גריןהילדה רות מאיריצחק שוובל
עליזה בכר (סיסא)יפה הרטום-גריןרות מאיראבישי-יעקב שולב
דבורה בלוטשטיין (נוימן)אברהם (רודי) הרץחנה מאיר-וולףאבישי-יעקב שולב
דבורה בלוטשטיין (נוימן)אברהם רודי הרץדב מוזסנגה שטיחנר
דוד בלוטשטיןאילזה הרץ (לצרוס)דב מוזסקלונימוס קלמן שטיינר
ר' דוד בלוטשטיןאילזה הרץמתתיהו מוזסקלונימוס קלמן שטיינר
ברטי בלוךנח הרץמתתיהו מוזסרגינה (רשקה) שטיינר
ברטי בלוךנח הרץשושנה מוזס (שטיינהוף)רגינה השקה שטיינר
שמואל בלנקשטיןקרולה הרץ (פרידלנדר)שושנה מוזסנגה שטינר
שמואל בלנקשטיןקרולה הרץ (פרידלנדר)דן מורביהדב שטרן
זאב בן אהרוןד'ר שמואל הלוי וויזנסקידן מורביהדב שטרן
שרה בן אהרוןד'ר שמואל הלוי וויזנסקיהרב יצחק מזא'ההלנה לאה שטרן (לינדנבאום)
זאב בן אהרון גרדנויץחנה וויכלסר (פיכטנבוים)יצחק מזא'ההלנה לאה שטרן (לינדנבאום)
זלמן דב בן טוביםחנה וויכסלרלאה מזא'היחזקאל שטרן
חייה בן טוביםידידיה וויכסלרלאה מזא'הר' יחזקאל שטרן
חייה בן טוביםידידיה יוסף וויכסלרלאה מזא'החיים שטרנהיים
חוה בן יהודה (חיימוף)מרדכי ווינגארטעןמילכה מלרחיים שטרנהיים
חוה בן יהודה (חיימוף)לאה ווינגרטןזגניה מנדללאה שטרנהיים
בנימין זאב בן יהודה קריצלרלאה ווינגרטןזגניה מנדללאה שטרנהיים
אוריאל בן יצחק הלוי אילןהדסה וולףיוסף גדליה מסימן די טורשמואל שטרנהיים
נחמיה בן נחמיהיהושע (סטנלי) וולףמקס לצרוס מרדכי בן יוסףשמואל שטרנהיים
נחמיה בן נחמיהיהושע סטנלי וולףמרים (מרשה) מרשאברהם שילה
שרה בן-אהרוןיוסף וולףמרים מרשה מרשאברהם שילה
אליהו ראובן בן-חייםמרדכי וייזראיתן נוימןמאיר שילוח
אליהו ראובן בן-חייםמרדכי וייזראיתן נוימןמאיר שילוח
אריה בן-טוביםשושנה וייסיואל אהרן נוימןפרחיה שילוח
אריה בן-טוביםשושנה וייסבנימין רפאל בניה נחליאלפרחיה שילוח
זלמן דב בן-טוביםיהודה וייסמןגלעד נחליאלמשה שכטר
הרופא אליקים בן-יהודה קלמוסיהודה וייסמןגלעד נחליאלמשה שכטר
עזריאל בנדיקטמרדכי (מוטל) וייסמןהלנה רעיה נחליאלשרה שכטר
ר' עזריאל בנדיקטמרדכי מוטל וייסמןהלנה רעיה נחליאלשרה שכטר
יעיר בצלאלדורון רפאל וייסקופףמנימין רפאל בניה נחליאלצבי שלומר
חיים אריה בר דרומאדורון רפאל וייסקופףשושנה נחליאלצבי שלומר
מנחם בר דרומאאברהם ויסברוןשלמה נחליאלישראל שלמה
מנחם בר דרומאאברהם ויסברוןשלמה נחליאלישראל שלמה
רות בר דרומאחביבה ויצמןמינה ניצביץשלמה שם טוב
יעקב בר שלוםחביבה ויצמןמינה ניצביץשלמה שם טוב
יעקב ישראל חי בר שלוםיעקב ויצמןרחל נעמןיפה שמיר
מאיר בר שלוםיעקב ויצמןרחל נעמןיפה שמיר
מאיר בר שלוםאלכסנדר סשה ויקטורובשמואל נעמןישראל שמיר
חיים אריה בר-דרומאאלכסנדר סשה ויקטורובשמואל נעמןישראל שמיר
רות בר-דרומאמנחם צבי ולטר אפשטיןתמר (תמי) נעמןאברהם אהרן שפירא
שולמית בר-שלוםמנחם צבי ולטר אפשטיןתמר תמי נעמןאברהם אהרן שפירא
חנה שולמית בראוןשלמה ונגרנפל נפלמיכל שפירא
חנה שולמית בראוןשלמה ונגראליעזר סביצקימיכל שפירא
אשר עמנואל ברוכיסימה מירל ונדר שילוחאליעזר סביצקיפרומה שפירא
אשר עמנואל ברוכיסימה מירל ונדר שילוחחנה סביצקי (ברמן)פרומה שפירא
אילזה ברטוב (גולדווין)אלזה בלהה וצלרחנה סביצקיפרץ שפירא
אילזה ברטובאלזה בלהה וצלריעקב סבןפרץ שפירא
אליעזר (ארנסט) ברטובאריה (ליאו) וצלריעקב סבןקיילא לאה שפירא
אליעזר ארנסט ברטובאריה ליאו וצלרמרים סגלקיילא לאה שפירא
גדעון יוסף ברטובצלה וצלרמרים סגליצחק שריד
גדעון יוסף ברטובמרת צלה וצלרשמואל סולומוןיצחק שריד (קפהן)
גלה (גילה) ברטוב (וייכסלר)צבי ורדי רוזנטלשמואל סולומוןחדוה שרייבר (לוין)
גלה גילה ברטובצבי ורדי רוזנטלריטה רוז סיגלשיפר (וייס)חדוה שרייבר
דוד ברטובאלטר יהודה אריה ורדיגרשלמה סיגלשיפריהושע שרייבר
דוד ברטוביחיאל זינדלשלמה סיגלשיפריהושע שרייבר
יצחק (וילי) ברטוביחיאל זינדלריטה-רוז סיכלשיפרויקטוריה ששון
יצחק וילי ברטובעליזה זלקינד (לוי)אלי (אסתר) סליגארן ששר
לאה שרה ברטובעליזה זלקינדאלי אסתר סליג (שטרן)ארן ששר
לאה שרה ברטוביהודית זמוש (אקרט)שלמה סליג הכהןשמעון תדהר
פרידה בריץעזריאל נתן זמושברונו עוזיגלישמעון תדהר
פרידה בריץעזריאל נתן זמושברונו עוזיגליאסתר תשבי
רבקה ברנבלוטיהודית זמוש אקרטעדה עוזיגליאסתר תשבי
רבקה ברנבלוטאסתר חורעדה עוזיגלייוכבד תשבי
רבקה בת שלמה יוסף ולאהמרדכי חיותיוסף עסוסיוכבד תשבי
חנה גדישמרדכי חיותיוסף עסוסמשה תשבי (שטיבר
חנה גדישרוחמה חיות (פרייליך קוז'ניץ)שולמית עפרונימשה תשבי שטיבר
יעקב גדישרוחמה חיות (פרייליך)שולמית שולה עפרוני (שכטר)


Pages: 1