BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Rosh HaAyin Cemetery

Burial Records

בניהגילה והבשרה לוייהודה עמיר
גמילהגנה והבתקוה לויאפרת עמר
דבורהורדה והב (עזאני)חיים לוי היזמיבני'ה עמר
זהרהחיים והבשרה לוי חמדיגזאל עמר
זוהרה שרהחיסן והביוסף לוי מדינהגלית עמר
חמאמהחנה והבחיים לוי נגרורדה עמר
טוביםיונה והבשלמה לוי נגרזהרה עמר
ידידהיונה חממה והב (חתוכה)יחיא לוי נהרייוסף עמר
יהודהיוסף והבמרים לוי עטרייוסף יוסי עמר
יוסףיחיא והבשמעה לוי שבמייחיא עמר
יעישיעיש והבסעדיה לוי שועלימוסא עמר
יפתיעקב והברעיה לויטנעמה עמר
לולוהיעקב והבארקדי לויןנעמה עמר
לולוה (צדוק)לאה והביעקב לויןסבתא עמר
ליאורמנצור והבנליה לויןסעדה עמר
מנצורמשה והבמרים לוינזון (לכוביצקי)סעיד עמר
מריםנדרה והבאלי ליאור לולועובדיה עיד'ה עמר
מריםנדרה והבזכריה לולועמרם עמר
מריםניסים סלמן והביהודה לולועפיה עמר
נד'רה (קרואני)נסים והבשלום לולוצביה עמר
נדרהנעמה והבשרה לולושולה סלמה עמר
נסיםסאלם והביחיא לולוישלום חלא עמר
נצ'רה (צובארה)סאלם והבנסעה לולוישמואל עמר
סאלמהסלמה והב (יעיש)נסעה לולויחסן עמראן
סלאמה (אשוול)סעדה והבמריה לומברגסאלם עמראן
סלאמהסעדה והבמשה לוריאסעדה עמראן (עייגן)
סלמה (דרחי)סעדה והבחממה לזלויאביטל עמרם
סלמהסעדיה והבשלמה לזלויאבישי עמרם
הכהן סלמהסעדיה והבדוד ליביאיילת עמרם
סלמהסעדיה סעיד והביחיאל ליביאסתר בדרה עמרם
סעדהסעיד והבלאה ליביבדרה עמרם
סעדהסעידה והבשמעה ליבידניאל בצלאל עמרם
סעדיהציונה והב (גרמה)קלרה חנה לידובסקי (ליפובסקי)זהרה עמרם
סעדיהצפורה והב (בשארי)דוד לידניזהרה עמרם
סעידה (עראקי כהן)רומיה והבסעדה מזל לידניזכריה עמרם
עובדיהרחל והבברי ליטווקיהושוע עמרם
ציונה (מדמוני)שוהם ישראל והבזינאידה לייבזוןיונה עמרם
רומיה (חזי)שלום והבציפורה ליכטמןיוסף עמרם
רומיהשלום והבארקדי ליפניצקייוסף עמרם
רחל אלישבעשמס והבנעמי שרית לנדמןיוסף ונה עמרם
רינה (והב)שמס והבחנן לנדרמןיחיא עמרם
שישמעה והבורה לנקיןיחיא עמרם
שלומיתשמעה והביהודית לעדןיחיא זכריה עמרם
שמחהשמעון והבישראלה לעוייעל עמרם
שמסיהתורכיה והביחיא מאורייעל עמרם
שמעהתרייה והבמנדל מאירוביץיעל עמרם
שמעה (חדד)פנחס והב חג'ביבלה מאקוגוןיעקב עמרם
שמעהרומיה יהודה והב חזישלימה מברמיה עמרם
שרהמירית והב סולומוביץ'הלוי זכריה מג'הזנדרה עמרם
שרה זהרה (מינס)אלמוט ווטהיהודה מג'הזסאלם עמרם
שרה זהרה (סלימן)לאו אריה וויטשלום מג'הזסאלם עמרם
Dekkerאיגור וולאיניקשלמה מג'הזסלמה עמרם
Avraham Glayמיכאל וולובסקישלמה מג'הזסעדה עמרם
Amid ben Shaul ve Rifka Sherabiריבה וולובסקישמעה מג'הזסעיד עמרם
אנטולי Кушнир קושניראהרון וולושיןיחיא מגהזסעידה עמרם
Михаил Мучникבתיה וולמן (קלבנובה)משה מגהזעמרם עמרם
Фира Мучникמריה וולפטרובעמרם מגהזענבל עמרם
אברהם אבו סעידברנדלה וולפמןשמעה מגהזרומיה עמרם
סעידה אבו רוסיהודה וולצ'נוקשמשון מגורירחל עמרם
אהרן אבוסעודרומיה ווקטין (דחבש)מרים מגעררינה עמרם
בניה אבורוםקטי וורוואנוזכריה מדוילרפי עמרם
אברהם אבורוסאורה נדר'ה וחשחיסן מדמוןשודיה סעדה עמרם
בתיה אבורוס (אשואל)נחמיאל וחשחנניה מדמוןשולמית סלמה עמרם
חממה אבורוססאלם וחשיעיש מדמוןשלמה עמרם
יחיא אבורוסיבגניה ויטנסוןיעקב מדמוןשמחה עמרם
יחיאל אבורוסיורי ויטנסוןמסלם חסן מדמוןשמעה עמרם
בנימין אביגדלריסה ויינרעואד מדמוןתרנג'ה עמרם
זכריה אביגדאיטה וילצ'יקעווד מדמוןזהרה עמרן
אתרוגה אבידרתרצה טלי וינברגעידן מדמוןזהרה עמרן
שושנה אבידרסמיון וינוקורעמיר מדמוןזהרה עמרן
יוסף אבינואיסק ויניצקיענת מדמוןזוהרה עמרן
כאנם חנה אבינוחיקה ויניצקיקדיה מדמוןחיים עמרן
שמריה אבינישרה וינקלררומיה מדמוןיחיא עמרן
מידד אביריורם וינרשלום מדמוןיחיא זכריה עמרן
פולין אברבאיהלאוניד וינשטייןשמס מדמוןיפת עמרן
אהרון אברהםמאיר ויסמןאברהם מדמונימרים עמרן
אריה אברהםיסיה וישנבסקיגזאל מדמונימשה מוסא עמרן
דוד אושרי אברהםאברהם ונהגזל מדמוני (רייבי)סאלם עמרן
ולד אברהםזהרה ונהדוד מדמוניסלם עמרן
זהרה אברהם (כותה)יחיא ונהדוד מדמונירומיה אברהם עמרן
יואב אברהםיחיא ונהדוד מדמונישלום סאלם עמרן
יחיא אברהםנדרה ונהדוד מדמונישמעה עמרן
יחיא אברהםנדרה ונהדורון יובל מדמוניחמאמה עמרן ונה (צנעני)
יחיא אברהםנעמי ונהזהרה שרה מדמונייחיא עמרני
יפת אברהםסלימאן ונהזכריה מדמוניישראל עמרני
מאיר אברהםסעדה ונהיוסף מדמונימתניה עמרני
סאלם שלום אברהםסעיד ונהיוסף מדמוניסעיד עמרני
סלמה אברהםשלמה ונהיחיא מדמוניסעידה עמרני
סעדה אברהםשלמה ונהשלום מדמוניעזרי עמרני
סעדיה אברהםשמחה ונהשמעה מדמונישרה זהרה עמרני
סעדיה אברהםשמחה ונהאברהם מדעישרונה עמרני
קדיה אברהםסעידה ועלניאורה מדעיתמניה עמרני
רומיה אברהםשלמה ועלנידוד מדעיחיים ענזי
רחל אברהםאברהם ורטהייםזהרה מדעירפאל ענסי
רחל אברהםישראל ורלינסקיזהרה מדעיישראלה רחל ענקי
רצון אברהםרוזה ורלינסקייונה מדעישרה סוזי ענתר
שאול אברהםחנה ושדייוסף מדעיאברהם עפג'ין
שאול אברהםאהרון ז'יז'מסקייחיא מדעיבדרה עפג'ין
שחר אברהםיוסף זביבישעיהו מדעיחממה עפגין
שלום אברהםנעמי זביבנעמי מדעיסאלם עפגין
שלום אברהםרומיה זביבסלמה מדעיבוני עפיה ירימי
אברהם אברהם חדאדאהוד אודי זהביסעדה מדעיסאלם עפרי
אברהם אברהם חדאדסיגלית אפרת זהבי (הללי)סעדיה מדעיתמנייה עפרי
משה אגמיזרעה זהרנישמעה מדעימרים עצאר
הוידה אדואריחיא זהרניבדרה מדרסעיד סלימן עצאר
חיים אדוארשלמה זהרניברכה מדר (קורש)שלום עצאר
יהודית הוידה אדוארזהרה שרה זוגיירברכה מדריוסף עצארי
יחיאל אדואריוסף זוגיירגליה מדרדן עצמון דחבש
ישראל אדוארנעמי זוגייר (מעברי)דוד מדרמירב עקיבא
מנחם אדוארסאלם זוגיירדוד מדרציונה עקיבא
סעדיה אדוארסלמה זוגיירדוד מדררחבעם עקיבא
תרנג'ה אדוארסלמה זוגיירזהרה מדרשאלתיאל עקיבא
אברהם אדוארדציונה זוגיירחיים מדרשלום עקיבא
דוד אדוארדשרה זוגיירחממה מדרשלום עקשי
גילה אדוטעמרם יעקובי זוהריונה מדרברכה עראמי (בסיס)
סעדה אדורירמיהו זווליקריעקב מדרחיים עראמי
חממה אדמונישרויה זווליקרישראל מדרחנה עראמי (בנייה)
יונה אדמוניאילן זיו זונטגמיכאל מדריוסף עראמי
יוסף אדמונימזל זיידימרדכי מדר (מוטי)יחיא עראמי
יחיא אדמוניורה זיידנברגמרים מדרמאיר עראמי
ישעיהו אדמוניינטה זילברברנדניסים מדרמנחם עראמי
ליאור אדמונינינה זילברגסאלם מדרסאלם עראמי
ליאור אדמוניצבי זילברפרבסלימן מדרשודיה עראמי (גריידי)
נדרה אדמוני (סעיד)מאיה זינגרסלימן מדרסעדיה עראסי
נעמי אדמונייעל זכות (מידני)סלם מדרמרים עראקי
שרה אדמוניאבנר מנצור זכריהסעדה מדרסעדיה עראקי (כהן)
שרה אדמוני (חוברה)גמילה זכריהסעידה מדר (דורני)סלמה עראקי הכהן
אהרן הרון אהפלחסן זכריהרונית מדרסעדיה עראקי כהן
מוסא אהפליהודית זכריהרונית מדרדוד ערג'י
אסתר אהרוןיחיא זכריהשלמה מדריוסף ערג'י
זכריה אהרוןיחיא זכריהאברהם מדריסעידה ערגי
חביבה אהרוןיחיאל זכריהאהרון מדריצביה ערגי
טרנגה אהרוןיצחק זכריהבניה מדריבניה ערוסי
יהודה אהרוןיצחק זכריהזהרה מדרי (חדד)זהרה ערוסי
יוסף אהרוןמוסה זכריהזהרה מדרימלכה ערוסי
יחיא אהרוןמשה זכריהחנה מדריסעדה ערוסי
יחיא אהרוןמתנה זכריהיהונתן אברהם מדרישמעון ערוסי
יחיא אהרוןנור זכריהיוסף מדריתהילה ערוסי
יחיאל אהרוןנעמי זכריהיוסף מדרישלמה ערוסי סליימן נהרי-לוי
ישעיהו אהרוןנענעה זכריהיוסף מדריאייל ירדן ערמי
ישעיהו אהרוןנתן זכריהסאלם מדריבועז ערמי
לאה אהרוןסאלם זכריהסעדה מדריחיים ערמי
מצוה אהרוןסאלם זכריהסעידה מדרינעומי ערמי
מרדכי אהרוןסלמה זכריהסעידה מדריסלמה ערמי
נעמי בניה אהרוןעדיבה גמילה זכריהרומיה מדריסעדה יחיא ערמי
סעדה אהרוןעובדיה זכריהשלום מדריסעיד ערמי
סעדיה אהרוןעובדיה זכריהשמעה מדריפרעה שרה ערמי
סעיד אהרוןעווד' זכריהתרנגה מדרירבקה ערמי
שמעה אהרוןצאלח זכריהבדרה מהאצרישלמה ערמי
שרה אהרוןציון זכריהיוסף מהאצרישמעון ערמי
שרה אהרוןשולה זכריהיוסף מהאצרישמעון ערמי
תמר תמי אהרוןשולמית שמס זכריהסעדה מהאצריסעדה ערסי
אברהם אהרון מצרישלום סאלם יחיא זכריהסעיד מהאצרימזל ערקבי (צפר)
יעיש אהרון תעיזישלמה סלים זכריהתמניה מהאצרי (מניס הלוי)עמיקם ערקבי
גל אהרונישמס זכריהאהרן מהאצרי הלוישמעון ערקבי
זכריה אהרונישמסיה זכריהשמעון מהסריבדרה עשרי
חמאמה אהרונייחזקאל זלאיטתמניח מהצארי (מניס הלוי)דוד עשרי
לולוה אהרוניאיליה זלדיןאבינועם מהצריזהרה עשרי
מרים אהרונילב זלוטניקובהוידה מהצרייחיא עשרי
סעדה מרים אהרוניראיסה זלטקיןחיים מהצרייחיאל זכריה עשרי
רבקה אהרוניזינה זליקמןיונה מהצרימרים עשרי
שרה אהרוני (חתוכה)שושנה זנדאנייחיא מהצריסאלם עשרי
שרה סעדה אהרונינעמה זנדניסעידה מהצריסעדיה עשרי
אמן אהרןברכה זנזורישרה מהצריציון עשרי
בנימין אהרןמיכאל זסלבסקיגבייה מהרטשלום עשרי
יהודה אהרןנסים זעיראברכה מובדי (מדרי)יהודה עתארי
מרים אהרןרוני זערורסאלם מוסא מובדייהודה עתארי
נג'מה אהרןליזה זץשמעה מובדייוסף עתארי
נסים אהרןזהרה זקןפרץ מוגמינעמה עתארי
סלימן אהרןיחיא זקןרחל מוגעדסאלם עתארי
רחל אהרןזכריה זרףדוד מוגרביסעדיה עתארי
רחל אהרןמטלה זרצקייהודה מוגרבירומיה עתארי
ימאן אהרניציונה זרקוסעידה מוגרבירומיה עתארי
פינחס אהרנישלמה חאדדזכריה ישראל מוגרישלום עתארי
פנינה אוגוסטין (סאלם)מנחם חאדריבלה מוזיקנטשמואל עתארי
איטה אולניקסעדה חאלהבתיה מוזרסקיבניה עתרי
סטיפן הרולד אונגרשמעון חאלהסעיד מוטףלולוה לאה עתרי (קרני)
ליאוניד אונקינדסאלם חאמיאברהם מונסונגומסעודה עתרי
אברהם אוסעדוןחאסרבדרה מוסאמרים עתרי
רחמים אוסקר (ריימונד)זהרה חבורה (לאה)יהודה מוסאשלום עתרי
הדר אורביטועואץ' סאלם חבורהיחיא מוסאשמואל עתרי
רחל אורביטואברהם אלכסי חבקיןרומיה מוסאשמעה עתרי
אוגניה אורבךשרה חברישודיה מוסאשלום פאדל
נדרה אורהאברהם חג'בישרה מוסלם (לוי)נחום פאצ'צ'ו
ראובן ריז'יק אורון נחשטרן אורלינסקיבן אל חג'ביג'ולייט מועלםיפים פבלוצקי
ורד אושריבנייה חג'בי (חיימי)זהרה מועלםנסים פדאל
חיים אושריברכה חג'בי (לידני)חממה יונה מועלםאברהם פדל
יונה אושרידוד חג'בינעמה מועלםאהרון פדל
שאול אושריחזקיה חג'ביסעדה מועלםבקלה פדל
שולמית אושריחיה לאה לימור חג'ביסעיד מועלםבקלה פדל
שרון אושריחממה חג'בי (חיימי)סעיד סעדיה מועלםגליה פדל
רחל אושרנקוחממה חג'בייגאל מוקרייחיא פדל
סגולה אזולאיחממה חג'בייחיא מוקרייעקב פדל
נור אחולחסן חג'בייעיש סאלם מוקריירין פדל
צאלח אחוליואב חג'ביחננאל מור יוסףמרדכי פדל
יונה יעיש אחיאליוסף חג'בימריה מורדקובמרים פדל
יחיא אחמריוסף חג'ביאליזבטה מורוזנורית פדל
לולוה אחמריוסף חג'ביולנטין מורוזסאלם חסן פדל
מרים אחמרמוסה חג'בייצחק מוריסאלם יחיא פדל
שמואל אחמרמשה חג'ביסלמה מוריסלימן פדל
אברהם אחמר אדמונימשה חג'בישמעה מוריסעדיה פדל
יעיש אחמר עמרסאלם חג'ביסעדה מורי בדני (עורקובי)פאיק פדל
נעמה אחמר עמרסאלם חג'בישמעון מורי בדניצאלח פדל
גליה אחקלסאלם חג'ביסלומון מוריוסףצדוק פדל
אביחי אחרקסיניה חג'ביהודיה מזולהרחמים פדל
אבנר אחרקסעדה חג'ביאהרן מזעקישמואל פדל
אברהם אחרקסעדיה חג'ביזהרה מזעקישמס פדל
גד אחרקסעיד חג'ביאילנה מזל מזרחישמס פדל
דוד אחרקעודד עוד'ה חג'ביאלישבע מזרחידוד מלך פדלון
זהרה שרה אחרקעופרה חג'ביורדה מזרחיאלכסנדר פודגייץ
זוהר אחרקקמר תמר חג'ביחנה מזרחיאיליה פודלובני
זכריה אחרקרומיה חג'בייוסף מזרחידובה פוליאקוב
חיים אחרקשמעה חג'בייעקב מזרחימשה פוליאקוב
יונה חממה אחרקיוסף חגבייעקב מזרחיאליזבטה פופדיוחין
יוסף אחרקיחיא חגבימנחם מזרחישמואל אלתר פופלבסקי
יוסף אחרקיעקב חגביסאלמה מזרחייצחק פורטנוי
יפת אחרקישראל חגביסעדיה מזרחילזר פורטנוי
יצחק אחרקסעדיה חגבירבקה מזרחימלכה פחוביץ'
ישעיה אחרקציונה חגבי (סיבהי)גדעון ניסים אקרם פטל
ישעיה אחרקשלום חגבישלום מזרחיישי פיאטיגורסקי
לאה אחרקשמחה חגבישלמה מזרחיעליזה אליזבט פיין
לוזה אחרקשמעה חגבישרה מזרחיג'ק פילוסוף
לולוה אחרק (גידה)ברכה חגורהשרה מזרחידוד פינגלה
מאיר אחרקאברהם חדדישראל מנצור מזרחי פרלשרה פינמן
מוריה אחרקאהרן חדדיחיא מחבוביעקב פינקלשטיין
מרים אחרקאורה חדדצביה מחבובבלה פיש
משה אחרקאלברט אברהם חדדצביה מחבובדוד פישנזון
נדרה אחרקאלברט אברהם חדדדוד מחדוןמלכה פישקין
נתן אחרקבנימין חדדנעומי מחדוןגולדה פישר
סאלם אחרקבתיה בנת חדד (בוסני)חממה מחזריסופיה פלדמן
סאלם יהודה אחרקגזל חדדיוסף מחזריפאניה פלדמן
סאלמה אחרק (עאוץ' באשרי)גליה חדדסאלם מחזריקוקה פלוס (זיתון)
סלמה אחרקדוד חדדקדריה מחזרישמעון פלוס
סעדה אחרקזהרה חדד (גמליאל)כוני מחליחנה פליסקוף
סעדה אחרקזהרה חדד (שער)בניה מחלניאורליה גוית פלס
עמרם אחרקזוהרה חדדאברהם מחפודמלכה מנשה פלקר
צדוק אחרקיהודה חדדבניה מחפודאברהם פנחס
שושנה אחרק (שמחי)יונה חדדזהרה מחפודאברהם פנחס
שמעון אחרקיוסף חדדיפת מחפודבדדה פנחס (אחרק)
אדיב אטהרייחיא חדדרומיה מחפודבניה מזל פנחס
אדיב אטהרייעקב חדדשלום מחפודג'ליה פנחס
סימי איבגייעקב פפה חדדשלמה מחפודחנה פנחס
שרה אהרון איולקרלולוה חדדשלמה מחפודיוסף פנחס
צפורה פייגא רבקה איזנמן (לוין)מנצור חדדשרה מחפודיחיא פנחס
אנה איטקיןמנשה חדדשרה מחפודיחיא פנחס
אברהם איילמצווה חדד (צפורה)נדרה מחפוד עוודיחיא פנחס
רבקה רובי אינדפורקרמרסל ממה חדד (כמסה)שמעה מחצרייפת פנחס
מנדל איסקנחום חדדדורי מטלוןמאיר פנחס
בנימין איתןנחשון חדדשלמה מטמיסאלם פנחס
יחיא אל עזאניסלימן חדדרוזה מטתובסלימאן פנחס
שמס ורדה אל עזאניסעדה חדד (נגר)אברהם מידניסלמה פנחס
שלמה אל-טוילסעיד חדדזהרה מידניסעדה פנחס (עמראן)
גבריאל אלאיבסעיד חדדיהודה מידניסעדיה פנחס
נחום אלוביץ'סעיד חדדמרים מידניסעידה פנחס (מעודה)
ינון אלוניסעידה חדדמשה מידנישמעון פנחס
ישראל עודי אלוניסעידה חדדנעמי מידניסלמה פנחסי
מזל אלוניסעידה חדדשלום מידניעמירם פנקינסקי
משה אלוניעודד חדד (ברזילי)שמעון מידניבת שבע פנקר
פנינה תרנג'ה אלוניקדיה חדדדוד מייזלשלמה פנקר
אדיב אלטוילקמר חדדרוזה מיילרראיסה פסטר
אילן אלטוילשאול חדדאורה מיליסאסתר פסטרנק
נעמי אלטוילשאול חדדזהרה מיליסיובל פסטרנק
אהרון אלידומישחמה חדדזהרה מיליסשמואל פצ'ל פדל
שלום אלידומישלום חדדחיים מיליספניה פקש
לאה אלכאוישלום חדדמנצור מיליסשרה פרדיס
שלום חדדקומרי מיליסציציליה פרולוב
רפאל אלמגורשמעה חדד (חלחלי)ראובן מילשטייןרוזה פרומן
נעמי אלמהאצרישרה חדד (צובארי)סעדיה מיניסשמעון פרח
רודי אלספקטורשרה חדדבדרה מינסאורי פרחי
צדוק יחיא סאלם אלעזאנישולמית חדייוליה מיררבניה פנינה פרחי
שולמית אלעזאניסעיד חובאג'הברכה מכורישחנה פרחי
שלום אלרייביתרנג'ה שמעה חובאג'הגליה דליה מכורישחנה פרחי
מוטל אמולסקיגנה חוברהיעקב מכורישיאיר פרחי
אברהם אלברטו אמירחוברה חוברהמרים מכורישיוסף פרחי
רחל אמיררבקה חוברהנדרה מכורישיחיא פרחי
שמואל אמיתילאוניד חודקובסקיסאלם מכורישמרים פרחי
מוריה אנקונינהיחיאל חוטרשלמה מכורישנעמי פרחי
מירב אנקונינה (זכריה)מרים חוטרדויד מכרישסאלם פרחי
שולמית אסוליןסעדיה חוטרזהרה מכריש (צטאחי)סעדיה פרחי
אלאונורה אסתריןשמחה חוטריעקב מלאחישושנה פרחי
יהודה אערגיעקב חופיגזל מלאכי (כאוי)שלום פרחי
קמר אערגמאיר מילו חורידוד עואד מלאכישרון פרחי
ישראל אפלבלטקלמנס שרה חורי (מלול)דליה מלאכיתורכיה פרחי
דינה אפרתישדרה חורמיישראל מלאכיישראל פרחי לוי
זהרה אפרתייוסף חזוןנוריאל מלאכיסמיון פריאמפולסקי
יוסף יוסי אפשטייןאברהם חזישלום מלאכישרה פרידמן
זכריה אקועזהרה חזישרה מזל מלאכיאברהם פריטיקה
חביבה אקועזהרה חזיסעיד מלחילב פרך
יחיא אקועחנה חזיבדרה מלחןשמעון פרל
יחיא אקועיונה חזיג'אזל מלחןאבן חיים ספנסר פרנק
ישראל אקועיוסף חזידוד מלחןרות רוחמה פרץ
סעדיה אקועיוסף חזייוסף מלחןיחיאל צ'אהרי
עאוד אקועשושנה חזיסעידה מלחןסאלם צ'אהרי
עמיאל אקועשלום חזיצאלח מלחןעואד צ'אהרי
צביה אקועשרה זהרה חזישרה מלחןצאלח צ'אהרי
רומיה אקוערחל חזןציון מלך מליאנקרצדוק צ'אהרי
שלמה סלימן אקועמוסה חזריאהרון מליחישלום צ'אהרי
שמחה אקוערועי חיאמנון מליחישמעה צ'אהרי
סעדה אקצעאסתר חייבי (חלה)חביבה מליחינדרה צ'אהרי דהרי
שודיה אקצעחנה חייטחביבה מליחימשה צ'וקלו
מיכאל אקרמןיעקב חייטחממה מליחייוסף ארי-ה צ'וראני
שלמה ארג'ימרק חייטוביץ'יחיא מליחיאברהם צאהרי
צבי ארוגידוד חייםיחיא מליחיזהרה צאהרי
בן חנן ארולקריחיא חייםיחיאל מליחייוסף צאהרי
לאה ארולקרמלכה חייםימימה מליחיבנת בתיה צאיג (ערוסי)
סלומון ארולקרמרים חיים (הכהן)יעקב מליחינסים צאיג
שמואל ארולקרסגלית חייםלבנה מליחייחיא סעיד צאיטי
דקל ארוסישלמה חייםסאלם מליחי (מליחי)נדרה צאיטי
שמחה ארוסיסאלם חיים דודסעדה מליחיברוד צאירי
אברהם אריהבן אל חיימובסעדה מליחיסעדה צאירי
אריה אריהאברהם חיימיסעדיה מליחימרים צאלח
זכריה אריהאברהם חיימיסעיד מליחיסאלם צאלח
יצחק אריהגזל חיימיסעידה מליחיסאלם צאלח
לבנה אריהגנא חיימיעידן מליחיסעדה צאלח
מלכה אריהזהרה חיימיצביה מליחישלום צאלח
מרדכי אריהזכריה חיימירומיה מליחיחממה צארום
רומיה אריהמשה מוסא חיימישודיה מליחייחיאל צארום
שחר אריהנעמה חיימישלום מליחייוסף צבי
מטילדה ארליךסאלם חיימישלום סאלם מליחייחיא צבי
מקס ארליךסאלם חיימישמשון מליחיסעידה צברה
יעקב ארנשציון חיימישרה מליחיברכה צברי (עוזרי)
משה ארנשציונה חיימיחיסן מליםחביבה צברי
הרכה ארקשאברהם חימיאסתר מליסחממה צברי
מזל ארקש (עודי)דוד חימיצדוק מליסיחיא צברי
מיכאל ארקשד'ר ריסה חינקיסשמעון מליסיחיא יחיאל צברי
מנצור ארקשרחל חיסן יעישחנה מליקישראל צברי
נעמה ארקשיוסף חיראקאהרון מלמדלאה צברי
סאלם צאלח ארקששלמה חיריקזכריה מלמדמרדכי צברי
סלמה ארקשיוסף חירקיונה מלמדנתנאל צברי
סעדיה ארקשנעמי חירקיונה חבה מלמדסלימאן צברי
עווד ארקשגרשון חכימוגלוסעדיה מלמדרומיה צברי
רחל חלימה ארקשיואב חכםשלום מלמדרומיה זהרה צברי
ששון ארקשיואב חכםשושנה שמעה מלמד מועלםרחל צברי
תמר ארקש (פדל)יותם חכםשלמה מלמד מועלםשולה סלאמה צברי
תמר ארקשזהרה חלאשרה סירי מלמד מועלםשלום צברי
אברהם אשבלזכריה חלאסעדה מלמד מוקרישלום צברי
ברכה אשבליונה חלאאליס מלנקרישמעון צברי
יחיאל אשבליוסף חלאדוד הונגם מנג'םשרה צברי
נחמיה אשבליחיא חלאמרים מנג'םאברהם צדוק
שמחה אשבליחיאל חלאסלמה מנג'םאסתר צדוק
אליעזר אשואליחיאל חלאאברהם מנגדייוסף צאלח צדוק
גאליה אשואלמסעודה חלאאוריאל חי מנגדייוסף צאלח צדוק
חיים יחיא אשואלמשה חלאנזל מנגדייצחק צדוק
יחיא אשואלנדרה חלאניסים מנגיםמזל צדוק
יחיא אשואלסאלם חלאשושנה מנור מנשה (היזמי)מזל צדוק
יחיא אשואלסלם חלאגינה מנחםעופרה רחל צדוק
יעקב אשואלסעדה חלאזהרה מנחם (כהן)צאלח יחיא צדוק
יצחק אשואלסעידה חלאזהרה שרה מנחם (דוב)ציון צדוק
לאה אשואלעובדיה חלאזהרה שרה מנחםשלום צדוק
מזל סעדה אשואלעמרם חלאחיים מנחםשלום צדוק
מרדכי אשואלעמרם חלאיונה מנחםשרה צדוק
מרים אשואל (יעיש)ציונה חלאיחיא מנחםשרה צדוק
נחמיה אשואלצפורה חלאמרים מנחםשרה בתיה צדוק
סעדיה אשואלשלום חלאמזל מני (עווד)שרה בתיה צדוק
סעוד אשואלשלמה חלאמרדכי מניחנה צדיק
עואץ צאלח אשואלשלמה מישאל חלאעובדיה מנייצחק צדיק
צאלח אשואלאהרון חלהצביה לילה מני (פדל)דייזי דבורה צדקה
צדוק אשואלאהרן חלהצדוק מנייוסף צדקיהו
רונן אשואלאליהו ראובן חלהשמעון מניאברהם צובארה
שלום אשואלבתיה בניה חלה (גיאת)גמילה מניציר (סאלם)זהרה צובארה
שלמה אשואלבתיה בניה חלהגתרה חיסן מניצירידיד צובארה
שמחה אשואלזוהר חלהזהרה מניציריוסף צובארה
שמס שושנה אשואל (אשואל)זוהר חלהחסין מניצירמארי יחיה צובארה
שמעון אשואליונה חלהסאלם מניצירנפתלי צובארה
שרה אשואליחיא חלהסאלם מניצירסעדה צובארה (שיבה)
חממה יונה אשואל נאדליחיא חלהסעיד מנססעדיה צובארה
שמס אשוואליחיא חלהסעידה מנססעידה צובארה
אשוליחיא יחיאל חלהדניאלה מנצורסעידה צובארה
זכריה אשוליעקב חלהזהרה מנצורפנינה צובארה
יוסף אשוליעקב חלהזהרה מנצוררומיה צובארה
יצחק איציק אשוללולוה חלהזכריה מנצור (עוודי)רחמים צובארה
מחפוד אשוללולוה חלהיונה מנצורשלום צובארה
מנצור אשולמסעודה חלהיוסף מנצורשלום סאלם צובארה
מרים אשולמסעודה חלהיוסף מנצורשלומית סלאמה צובארה
מרים אשולמשה חלהיחיא מנצוראופירה צובארי (יהוד)
סאלם אשולמתניה חלהיחיא מנצוראייל צובארי
צביה אשול (דהרי צ'אהרי)נדרה חלהלאה מנצורבניה צובארי
צביה אשולסאלם חלהמשה מנצוריואל צובארי
צביה אשול (נגר)סאלם חלהסאלם מליס מנצורמזל צובארי
שלמה אשולעמרן חלהסעדיה מנצורמיכאל צובארי
אהרון אשרףרפאל חלהסעיד מנצורמרים צובארי
שרה סעדה אשרףשלום חלהסעידה מנצור (קרואני)סלימן יחיא צובארי
תורכיה אשרףשלום סאלם ישועה חלהרומיה מנצור (צעיפה)סלמה פדל צובארי
דניאל באבאשלמה חלהרחל מנצורסעדה צובארי (שיבה)
יהודה באסלשלמה חלהשמעה מנצורסעיד צובארי
יוסף באסלשמעה חלהשמעה מנצוררחמים צובארי
מרגלית ברכה באסלשמעון חיים חלהשרה מנצור (השש)שלום צובארי
סאלם באסלשני חלהסאלם מנצור אשואלדוד צוביירי
סעיד באסלשרה חלהאסתר מנצורהיחיא צוביירי
שמעה באסליונה חלה זללההזהרה מנצורהבנייה צובירי
שורה בבכנוביצחק חלה זללההיעיש מנצורהאברהם צוברה
ציון בדוחאברהם חלחלירומיה מנצורהאברהם צוברה
משה בדניבתיה חלחלישלום מנצורהנדרה צוברה
עובדיה בדני פדלסלמה חלחלישמעון מנצורהנעמי צוברה
ברכה בהגלי (נדוף)צפורה חלילי (כהן)תורכיה יהודית מנצורהרומייה צוברה
זהרה בהגלירחל חליפהחבצלת מנשהגדריה צוברי
זהרה בהגלי (תור)יוסף חללימרים מנשהדוד צוברי
זכריה בהגלישרה חלליסאלם מנשהישראל צוברי
זכריה בהגליבתיה חמדיסאלם מנשהמרים צוברי
חיים בהגלייונה חממה חמדי (זביב)שלמה מנשהמרים צוברי (כהן)
חממה בהגלינדרה חמדירבקה מרטין מסיקהסעידה צוברי
יחיא בהגליסעיד חמדיבירלה מסלץשלום צוברי
מרים בהגליעובדיה עווד חמדירוקסנה אודיל מסלרשולמית צוברי רותם
ניסים בהגלישרה חמדימלכה מסעודחסן צומעי
סאלם בהגליאהרון חמדי הלויחנה מעברימאיר צומעי
סלאם יחיא בהגליזהרה שרה חמייהודית תורכיה מעברימנצור צומעי
צביה בהגלירוזה חממהיששכר מעברימרים צומעי
שאול מאיר בהגליידידה חממיעואץ' חסן מעדאנינור צומעי
שולמית בהגלייהודית חממיאברהם מעודדסלם צומעי
נינה בהריונה חממיאוהאורה נדרה מעודדעובדיה צומעי
אלברט בוגניםיונה חממיבתיה מעודדצאלח צומעי
יוסף בוטיליוסף חממישלום מעודדצאלח צומעי
יועץ בוטליחיא חממיאורה מעודהרות צומעי
מלכה בוטלמשה חממיבדרה מעודה (קחזס)שולמית צומעי
עובדיה בוטלנדרה חממיגזל מעודהרבקה צורדקר
אלכסנדר בוטמןנדרה חממיגמילה מעודהיהודה צוריאל
לאה בוטמןסעדיה חממיגמילה מעודהמרים צוריאל
בניה בונישולמית חממידבורה לאה מעודהנסים צוריאל
גילה חייה בונישלמה חממיוהב טסה מעודהאורלי ציון
דליה בוניגמילה חמסיזוהרה מעודהיוסף צייג
זוהרה שרה בוניזהרה חמסי משהחביבה מעודהשמעה צייג
יחיאל בוניעובדיה חמסי משהחיים מעודהשולמית לימור צימבליסטה
לוי בוניגמילה חמריחסן עואני מעודהמנצור סלם צלח
נאוה בוני (דמתי)זכריה חמרייונה מעודהמרים צלח
סאלם בוניחנה חמרי (מוזס)יחיא מעודהמוזל ששון צנדגאוקר
סעידה בונייפת חמרייחיא מעודההלוי צביה צנעאני
ציון בונימרים חמרייחיא מעודהשלום צנעאני
רוני בוניעובדיה חמרייחיא מעודהצביה צנעאני הלוי
שלום בוניצדוק חמרייצחק מעודהיונה צנעני
חממה בוסאנישולמית חמרי (יעיש)יצחק מעודהמרים צנעני
יוחאי בוסאניאורלי חמרנימשה מעודהסעידה צנעני
יחיא בוסאנייעקב חמרנינור מעודהשלום צנעני
ברכה בוסייפרח חמרניסאלם מעודהשמעה צנעני
סאלם בוסילאה חמרניסאלם מעודהשרה זהרה צנעני
עזרא בוסיאורי חנוכהסלמה סלם מעודהשלום צנעני הלוי
שמואל בוסיבר חסוןסלמה סלם מעודהזכריה צעדי
יחיאל בוסי נגראברהם חסידסעדה מעודהיוסף צעדי
מיכאל בוסלוביץ'אפרים חסידסעדה מעודהשלום צעדי
לאה בוסנימנשה חסידסעידה חייה מעודהבדרה צעטי
מזל בוסנינעומי חסידעובדיה מעודהנעמה צעידי (עווד)
משה בוסניעמיהוד חסידצבי מעודהשלמה צעידי לוי
סאלם בוסנישלמה חסידציונה מעודהשרה צעיפה
רחל בוסתן בוסנישלמה חסידקמר מעודה (כהן)מנחם צפור
גזל בורהבוריס חסיקרויטל אפרת מעודהדקל צפר
אילן בושאריברוד חסןרומיה מעודהישראל צפר
יחיא בושאריוהב סאלם חסןרינה מעודהסאלם צפר
יחיא בושאריזהרה חסןשושנה מעודהפאיק צפר
לאה בושאריחיים חסןשלום מעודהשלמה צפר
לאה בושאריחיים חסןשלום מעודהצביה צפר ציפור
לאה בושארייהודה חסןשלמה מעודהשלמה צפר ציפור
סעדיה סעיד בושארייעיש חסןשלמה מעודהאברהם צצמסקי הכהן
אפרים בושדיישראל חסןתמר מעודהסאלם קאמר
אפרים בושריסלימן חסןעוד סאלם מעודה באשריאברהם קאפח
גניה בושריסלם סעיד גודי חסןיחיא מעוצהאברהם קאפח
דניאל בושריעובדיה חסןפאיק מעוצהזהרה קאפח (קרואני)
חבצלת בושרירחל חסן (אקוע)צדוק מעוצהחיים קאפח
משה בושרישמעה חסןחסן מעידהיחיא ערוסי קאפח
שמואל בושריאביאני אבינו חסן יפתעבדיה מעידהמאיר קאפח
שמעון בושריחממה חסרשלום מעיםמאיר ישראל קאפח
שרה בושרייחיא חסרשולמית מערבימשה קאפח
יחיא זכריה בושרי באשרימוסא חסריעקב מפגוקרסעדה קאפח
אליהו בזקנעמי חסרזהרה מפצ'רי (אלטאצי)שרה זהרה קאפח
לולה בחשניסאלם חסריחיא מצ'פריזהבה קוזיקה קבלרו
אברהם בידאנישרה חסריחיא מצמוןסופיה קגנסקי
גוסנה בידנישרה חסרעמנואל מצמוןצפורה קדושים (אזולאי)
יפת בידניסעדיה חסר חסודנג'מה זוהרה מצרי אהרוןחיימה קדיס
יפת פדל בידניזהרה חפדימזל מצרי בן שמעישראל קדיס
ישראל בידנייוסף חפדישמואל מקונןמסעוד קדיס
לאה בידנישלום חפדיחממה מקיטןפודה קדיס
מזל בידנייוסף חפצייחיא מקיטןזכריה קדיס הלוי
סלמה בידנידוד חפצי חפדיסעדה מקיטןיוסף יוסי קדישביץ
סעדה בידנינעמי חפצי חפדיסעיד מקיטןדוד קהלני
עואד בידניזאב חצרוניסלם מקריחננאל קהלני
עובדיה בידניגזל חראזיצביה מקרייחיא קהלני
שלום בידניישועה חראזיסלימאן מרהוםיחיא קהלני
משה ביחני והביואב חרבייהודה מרוןלולה קהלני
שמש ביחני והב (מעדני)יחיאל חרבייוסף מרחבילולוה קהלני
יאן בייליןמאיר חרביאילה מרחוםלולוה קהלני
בלטה ביישמזל סעדה חרביברכה מרחום (סלימן)סלימאן קהלני
מאוריסיו בינדרסעדיה חרביזהרה מרחוםסעדה קהלני
יפים ביקובסעדיה חרביחיה מרחום (צנעני)שלום קהלני
אתל בירמןשושנה חרביחיסן מרחוםשלום קהלני
זהרה בישארישלום חרבייגאל מרחוםבצלאל קהלת
זהרה בישארישלום חרבייצחק מרחוםמזל קהלת
סלימן חסן בישארישמואל חרבימרים מרחוםאניה קוגן
יחיאל בישרישמעה שושנה חרבימרים מרחוםמיכאל קוגן
רויטלי בישרישמעון חרביסאלם מרחוםסמיון קוגן
שלום בישרישרה חרביסאלם מרחוםזכריה קוזי
רפאל בכריקושרה חרביסעיד מרחוםיורם זכריה קוזי
יוסף בליאצקישרה חרביסעיד מרחוםרחל קוזל
לודמילה בליצקייחיא חרדעואד מרחוםאנטולי קוטליאר
שושנה בלס (חלה)סעידה חרדעווד מרחוםיעקב קולטקר
אהרון בלקרזהרה חרזיצאלח מרחוםמיכאל קולינץ
שושנה בן אבו (רזון)זכריה יחיא חרזיצביה מרחום (מנצור)דניאל קומימי
קרן בן אריחממה יונה חרזישלום מרחוםזהרה ונה קומימי
בעז בן דודיחיא חרזישמס מרחוםיחיא קומימי
שחר בן דודיחיא חרזישמריהו מרחוםנדרה קומימי (משרקי)
יוסף בן דוד מלאכייחיאל חרזיעודד מרידןסאלם קומימי
רומיה בן זכאימוסה חרזילאוניד מרסוןסלם קומימי
ניסים בן חןנסים חרזיסימה מרסוןסעדה קומימי
ניסים בן חןסלם חרזיבדרה משהסעדה קומימי
סלמה בן חן (לוי)סלמה חרזיגזל משהעוזי קומימי
סלמה בן חן (לוי)סעדיה חרזיגיטל משהאברהם קוממי
אברהם בן טוביםציון חרזידליה משהגמר קוממי
יצחק בן טוביםרומיה לאה חרזיזהרה נצייף משהזבולון קוממי
קמר בן טוביםרומיה לאה חרזיזכריה משהיוסף קוממי
שושנה בן טוביםשודיה חרזי (שמחי)זכריה משה (ניצייף)ישראל קוממי
ציון בן טובים אברהםשלום סאלם חרזיחיים משהעזרא קוממי
חיים סעיד בן יוסףשמעה חרזיחמם משהרומיה קוממי
יחיא בן יוסףאברהם חרירחממה משהרחל קוממי
סעידה רות בן יוסףיונה חרירחנה משהיפים קומרניצקי
שרה בן יוסףסעדה חריריואל משהאורה קופי
אורי בן יצחקשמעון חריריוסף משהאידל קופיט
חי בן עמי קומימיברכה חרירייחיא משהאחיקם קופלמן
משה בן עמרםמראט חרמץמרים משהמשה קופשטיין
יצחק בן ציוןאברהם חרפוףמשה משהדורה קורבסקי
עמרם בן ציוןזהרה חרפוףמשה משהמיכאל קורבסקי
רותי בן שאול (יהודה)כוכבה נגמה חרפוףמשה משהגניה קורט
לאה בן-טוביםזהרה חשאינעמי משהסלימן קוריש
יעקב בן-נחוםמזל חשאי (סעדה)סעדה משהאסתר קורליי (אוסטין)
יעקב בן-שאולסאלם חשאיסעדיה משהשלמה קורליי
עשרי בנימיןסעיד חשאיציון משהליובוב קורצמן
שמעון בנימיןשלום חשבוןשולמית סלמה משהמוסא קורש
זאב בנימיניאילנית חתוכהשושנה משהזהרה שרה קושרי
נתן בנימיניבתיה בניה חתוכהשרה משהסאלם קושרי
שלמה בנימיניגליה חתוכהתמיר משהרחל קחזם
משה בניסטיגנה חתוכהאביגד משולםחיים קחזס
עמירם בנשזהירה שרה חתוכה (חתוכה)אבנר משולםשושנה קטאר
שרה בסטזהרה חתוכה (שאער)אריה משולםשלום קטאר
שמואל בסטיקרזוהרה שרה חתוכהדוד משולםדוד קטיעי
הכטן יואל שמואל בסטקרזכריה חתוכהדן משולםשלום קטיעי
יחיא בסיסזרעה חתוכהזכריה משולםשרה קטיעי
שלמה בסיסחמאמה חתוכהיהודה משולםמיכאל קיבריק
אברהם בסלחממה חתוכה (שרפי)יפת משולםסרפימה קיבריק
אמן בסליורם חתוכהמרים משולםיחיאל קידר
בניה בסליחיא חתוכהרבקה משולםשמואל קידרון
חממה בסליחיא חתוכהרחל משולםנאוה קייסי
סלם בסלכמלה חתוכהשושנה גניה משולםשרית קייסי
אסתר בסעוד (אפריאט)מאיר חתוכהשמואל משולמיחיים קייפי
ליהי בסקיןמנחם חתוכהארז משורריוסף קייפי
נעמה בעזהמרים חתוכה (והב)חנה משוררנדרה קייפי
אלחנן בצלאלנעמה חתוכהרינה משוררנעמי קייפי
ששון בקלנפתלי חתוכהיעקב משטהברוריה בלאנש קינג
מזל בר-און (דורני)סלימן חתוכהסעדה משני (קרואני)יחיא קיסי
גבריאל בר-בנקרסעדה חתוכהצאלח משנימאיה קיסילנקו
לאה ברברמןסעידה חתוכהאברהם משרקיסעיד קיפי
לוי ברגלעדי סעדיה חתוכהאורה נעמי משרקיולרי קליבנוב
יוסף ברואוןעופר חתוכהאסתר משרקיגילדה קליין
משה ברודעזריאל חתוכהגניה משרקי (משרקי)לאליה קליין
יונה פלומבה ברוךצאלח חתוכהחממה משרקינדיה קליינרמן
אברהם ברזילי (בהגלי)צביה חתוכהיהודה משרקיניוסיה קליינרמן
לורין ברזיליצדוק חתוכהיוסף משרקילולה קלינמן (גרברג)
מזל ברזיליצדוק חתוכהיוסף משרקיריטה קלצל (סורסקי)
סעדיה ברזיליצדוק צאלח חתוכהיחיא משרקיאסתר קמחי
עודד ברזילי חדדצלח חתוכהיעקב משרקיסעדה קמימי
אברהם ברזניקדריה חתוכהשלום משרקידניאל אדם קמינצקי
דינה ברזניקדריה חתוכהשמעה משרקידוד קמינר
דוד דודו ברקרמי רחמים חתוכהאליהו מתנהיחיא קממי
אביתר בשארירפאל חתוכהאן ג'ולי מתנהרומיה קן-דרור
בניה בשארישולה חתוכהיהודה מתנהעליזה קנדלי (אטקה)
דניאל בשארישושנה חתוכה (טובים)קמר מתנהסאלם קנימח
זהרה בשארישלום חתוכהשודיה מתנה (גרידי)הנס קסטלן
זהרה בשארישלום חתוכהפראיליך נאבטולהבצלאל קסיס
זהרה בשארי (סלימן)שלום חתוכהיוכבד נאוגאוקרמשה קעטבי
זהרה שרה בשארישלום חתוכהאשרה נאור (קסטלן)סעידה קעטבי (קעטבי)
זהרה-שרה בשארישלמה חתוכהראובן נאמןזהרה שרה קפאח
חיים בשארישלמה חתוכהמעוצ'ה נג'אריהונתן חי יוני קפון
חיים בשארישלמה חתוכהמיכאל נגארמשה קפון
חיים בשארישלמה חתוכהמיכל נגארדוד קפלה
חממה בשארישמואל חתוכהעואד נגאריחיה קפלה
חנה בשארישמעה חתוכהשמעה נגדימחלי קפלה
יהודה בשאריהשה'ט שמעון חתוכהנגסהסעדה קפלה
יואב בשאריסאלם חתוקהנגרשמעה קפלה
יונה חממה בשאריזהרה טביבאבישלום נגרסיימון קפלושניק
יחיא בשאריזהרה טביב (קורח)אהובה נגרגרשון קראוני
יחיא בשארייוסף טביבגאליה נגרצביה קראוני
יחיא בשארייחיא טביבגליה נגר (גרמא)רומיה קראוני
יחיא אלכאוי בשאריסלמה טביבורדה נגראברהם קרואני
יחיאל חיים בשארישלמה טביבזהרה נגר (חג'בי)אברהם קרואני
יעקב בשאריתורכיה טביבזהרה נגראמא שלום קרואני
יצחק בשאריולדימיר טברסקויזהרה נגרבדרה קרואני
מנחם בשארירוזה טברסקויחיים נגרבנת קרואני
מרגלית בשארימרים טובולחיים נגרגבריאל קרואני
מרדכי בשאריחיים טויליחיים נגרזהרה קרואני
מרים בשארימזל טויליחיים נגרזהרה קרואני
משה בשארישלום טויליחיים נגרזהרה קרואני
מתניה בשארייצחק ג'אקי טולדנוחממה נגרזהרה קרואני (חברי)
סאלם בשארימיכאל טורצקיחממה יונה נגרזהרה קרואני
סעדה בשארימרים טייריחננאל נגרזכריה קרואני
סעדה בשארינעמי חיימה טיירייהודה נגרזכריה קרואני
סעידה בשארי (מקייטן)סעדה טיירייואל נגרחיים קרואני
צדקה בשאריעווד טיירייונה נגרחממה קרואני
ראובן בשאריתמר טיירםיונה נגריונה קרואני
ראון בשאריחממה טירי (מכוריש)יונה בוסי נגריונה קרואני
רומיה - וחש בשארייפת טירייוסף נגריוסף קרואני
רחמים בשארינעמי טירייוסף נגריחיא קרואני
שוכר יששכר בשאריסעיד טירייחיא נגריחיא קרואני
שושנה בשארימשה טירםיצחק נגריחיא קרואני
שושנה גנדה בשארייוסי טל טקיןישראל נגריחיא קרואני
שלום בשארייחיאל טלבימחפו'ץ נגריחיאל קרואני
שלמה בשארייחיאל טלבימחפוד נגרכדי קרואני
שלמה בשארישמעה טלבימלפיה נגרנעמה קרואני
שלמה בשאריאילנה טננבויםמנצור נגרנעמי קרואני
שמחה בשארייוסף טסהמרים נגר (פדל)סאלם קרואני
שמחה בשאריסעדיה טסהמרים נגר (מנצור)סאלם קרואני
זהרה בשארי אחרקשלום טסהמרים נגרסלימן קרואני
דוד בשרישמעה טסהמרים נגרסעד קרואני
זהרה בשריהלן טרוגמןנדרה נגרצביה קרואני
חממה בשרילב טרוגמןנדרה נגר (חגבי)רומיה קרואני
חממה בשרי (חתוכה)שרה טרוגמןסאלם נגררומיה קרואני
מלכה בשריאנטונינה טרופימובסאלם שלום נגררומיה קרואני
ניסים בשריאדידה טרןסאלמה נגררחל קרואני
סאלם בשרימאיר טרקטובנקוסיניה ציונה נגררפאל קרואני
סאלם בשריאברהם יאגודייבסעדה נגרשולמית קרואני
סעדה בשריתמרה יאגודייבסעדיה נגרשושנה קרואני
סעדיה בשריחסיה יאנובסקיסעדיה נגרשלום קרואני
סעידה בשרייעקב יאנובסקיסעדיה נגרשלום קרואני
סעידה בשריאהרון יאנטובסקיסעיד נגרשלום קרואני
הרב עובדיה בשריאספיר יאנטובסקיעואץ נגרשלום קרואני
עובדיה בשרימשה דוד ידידיהעזרא נגרשלמה קרואני
רפאל בשריאהובה ידעיפרץ נגרשלמה קרואני
שלום בשרייוסף ידעיצביה נגרשלמה קרואני
שמעה בשרייוסף ידעיצדוק נגרשמואל קרואני
שמעון בשריסעדה ידעיצדוק נגרשמחה קרואני
שמעון דוד בשריבתיה בנת יהברונן נגרשמחה קרואני
סאלם ג'בלידוד יהברחל נגרשמעה קרואני
עווד ג'ובורדה יהבשודיה נגרשמעה קרואני (סירי)
יחיא זכריה ג'ובנישלום יהבשלום נגרשרה קרואני (חסר)
מלכה ג'ובניאברהם יהודשלום נגרשרה קרואני
שודיה ג'ובניזהרה יהודשלום נגרשרה קרואני
שלום ג'ובניזכריה יהודשלום ואדעי נגרשרה זהרה רומה קרואני
אברהם ג'וליירדנה יהודשמס נגרסמיון קרוגלייק
נכלה ג'ולימרים יהודשמעה נגריחיא קרוני
יוסף ג'יבליסעידה יהודשמעון נגריחיא קרוני
יחיא ג'ידהעזרא חיים יהודשרה נגרולד קרטה
שמעה ג'יספאן (ג'ברה)צביה יהוד (חתוכה)שרה נגרראובן קריגל
רות ג'ירדרומיה יהודשרה זהרה נגריחיא סעיד מסעוד קרים
אילנה חומי ג'לךרפאל יהודשרה זהרה נגריצחק בן יעקב קרימהנד
אברהם ג'מילשולמית יהודתמניה נגריונה קרני
שרה ג'מיל (גוזי)שלום יהודמרים נגר הלוייונה קרני (קרואני)
אברהם ג'מילישלום יהודסטפניה עמנואלה נגרה (שורץ)יוסף קרני
עזרא ג'מצ'יאביגד יהודהאליהו נגשנעמה קרני
זכריה ג'ראפיאברהם יהודהיהודית תורכיה נגשנעמי נעמה קרני (זביב)
חיים ג'ראפיאורה נדרה יהודהברכה נדאךשלום קרני
יונה ג'ראפיאמן יהודהסאלם נדאףשלום קרני
פייגה גאיודהברוך יהודהאסף יוסף נדבשלמה קרני
סעדה גארמהחנה יהודהמשה נדבשרה קרני
בנימין גבאיחנה יהודהצפורה נדברוזה קרנייס
מוסא גבוריסלמה יהודהגמר נדוףשלמה קשת
זוהרה גבורי אברהםסעדה יהודהחיים נדוףזכריה קתוע
נעמה גבזהסעדיה יהודהיחיא נדוףסעדה קתוע
יחיא גבליחיים יהודה הלוישלום נדוףשרה זהרה קתוע
שלום גבליבנין יהודה שרעביזהרה נדףחסן קתוע יפת
אברהם גבראמרגלית יהושוענדלה נדףאליהו ראובן
אילנה גבראאילנה יהושעשלמה נדףמרים סימון ראובן
בניה גבראחיים יהושעאהרון נהארידוד ראיבי
בנייה גברא (שדמי)יחיא יהושעחנה נהארידוד ראיבי
בת שבע גבראשלמה יהושעגבריאל נהנגיסעדיה ראיבי
חממה גבראפבל יודוביץממה נהנניציונה ראיבי
יהודה גבראיהודה יוחאיאברהם נהריציונה ראיבי (מנגדי)
יחיא גבראולדימיר יוכטראודליה נהריסוניה ראסין
סעדה גבראמלכה יוכטראורה נהריסופיה רבייב
סעידה מזל גבראניסן יום טובאסתר נהרייפרוסיניה רבינוביץ
שוכר גברארחל יוניאל (תורג'מן)אסתר נהריפליקס רבינוביץ
שושנה גבראאוקטביה יונסקואשר נהרינחום רבסקי
אהרון גברהקלרה יוסטר (שמיל)דוד נהריברכה רדא
חממה גדיסאברהם יוסףזהרה נהריסאלם רדא
חממה יונה גדיסאברהם יוסףחממה נהריסעדה רדא
עליזה גדיסאסתר צלחה יוסףכרמלה נהריסאלם רדא רצון
נעמי גדקהבוזל יוסףמרים נהרי (דיב)רז רדא-קרני
חנה גואטהבנימין יוסףנעמי נהריליאור רדא-רצון
משה גובאניברכה יוסףסעידה נהריחביבה רדה
רחל גובאניזהרה יוסףסעידה נהריחיים רדה
זהרה גובניזכריה יוסףערן נהריחנה רדה
זהרה גובניחגי יוסףרבקה נהרייהודה רדה
חממה גובניחיים יוסףרומיה נהרייונה רדה
חנה גובניחממה יוסףשלום נהריסאלם רדה
יחיא גובניחממה יוסףשלמה נהריסעדה רדה (דומרני)
יחיא גובניחנה יוסףשמעה נהריסעדה רדה (אחרק)
יחיא סלימן גובניחסן יוסףשרה נהרי (ערוסי)נעמה נעמי רדה רצון
לולוה גובנייוסף יוסףשרה נהריאיגור רדו
סאלם גובנייחיא יוסףאברהם נהרי הלוייונה חממה רדמי
עובדיה גובנייעקב יוסףיוסף נהרי הלוימרים רדמי
זהרה גובראיפת יוסףיחיא נהרי הלויעווד רדמי
יחיאל גוברימאיר יוסףשלמה נהרי הלוישלום סאלם רדמי
בנייה גוזימיטל יוסףאלכסנדרה נובוסילסקהגזל רדעי
חממה גוזימירה יוסףסלאמה נובורישגזל סעיד רדעי
חנה גוזימלכה יוסףזהבה נוהינעמי רדעי
ישראל גוזימנחם יוסףמרים נוני (בשארי)עובדיה רדעי
נורית שמחה עפיה גוזימרים יוסףסאלם נונישמש שולמית רדעי
ניסים גוזינעמה יוסףצביה נוניולדימיר רובינשטיין
סעידה גוזיסאלם יוסףשושנה שמעה נוניישראל רובנצ'יק
ציון גוזלקרסלימן סעיד יוסףשלמה נוניאנגלמחץ רודל
שרה חנה גולדברגסלם יוסףדוד נחוםשמעון רודלמן
מאיה גולדשטייןסלם יוסףלידיה נחוםמטבי רודניאנסקי
רחל גולובסעיד יוסףשרה זהרה נחום (אשואל)דרור רוז'נסקי
יורי גולובצ'יקעובדיה יוסףשרה נחום חממיאלכסנדר רוז'קובסקי
יגאל גוליעווד יחיא יוסףחביבה נחשוןטטיאנה רוז'קובסקי
יצחק גוליעמרם יוסףסאלם נחשוןחיים ברוך רוזנבוים
לולווה גוליצדקה יוסףסעדה נחשוןד'ר אדוארד רוזנברג
סלם גולירומה חנה יוסףאלנה ניסים בכרקלבדיה רוזנברג
רחל נעמה גולי (נגר)רחל יוסףאייל ניר נחמוניאלוסה רוזנפלד
מריה גומברגרחל יוסףסוצאן נסייהלאון לייב רוזנפלר
גריגורי גורביץשלו יוסףיפת נסיםשרה רוזנפלר
גריגורי גורביץשלום יוסףמאיר נפטג'ירוזה רוטפלד
רבקה גורביץשלום יוסףרחמיאל נפתלייצחק רוטשטיין
רבקה גורביץשלום יוסףליובוב נצ'קובסקירוזה רויזנר
אליזבטה גורובוישרה יוסףיעקב נצחוני מנצורנחה רויטמן
בוריס גורודצקיתליה יוסף (קליין)חיים נקאשאדליה רומוב
חיים גזיתתרנג'ה יוסףסעדה נקאש (כוחלני)יוסף רומוב
דוד גיאתתרנג'ה הדסה יוסףאברהם נקאש נגשפליה רוני
הלוי זכריה גיאתיחיא יוסף גרמה (רמתי)אלן נתןשלום רוני ידעי
חנה גיאתשמעה יוסף דודזכריה נתןבנימין רוקח
יעקב גיאתזהרה יוסף סעדחיים שלום נתןשיראז נינה רוקח
מרים גיאתדשה יופהיפת נתןלאה רושקו
מרים גיאתחממה יחיאמרים נתןאלכסנדר רושקוביץ'
משה גיאתיחיא יחיאעובדיה נתןיצחק רזניקוב
סלמה גיאתמנצור יחיאצביה נתןהוידה רזקאן
רומיה גיאתמצוה יחיא (ג'ובני)צדוק נתןבניה רזקן
שלום גיאתשלום יחיאשלום נתןסעדיה רזקן
שלמה גיאת הלוישמס צומעי יחיאשלום נתןגיטל רחל
סעידה גיאת צבריחסן יפת יחיאלשמס נתןאיריס רחמים
יפת גיבורי (משה)יואל יחיאלאברהם נתנאלגננו רטה
נדרה גיבלישמעון יחיאלאורלי סאדתישרה רטנר
נדרה גיבלידוד ייגרגריידי סאלםבוריס ריבקוב
זהרה גידהדסלין ייתמרזוהרה סאלםבנימין ריזקאן
חיים גידהחיים ימיניחממה סאלםזהרה ריזקאן
נעמה גידהיפת ימיניחממה סאלםבתיה ריזקאן לוי (חלה)
שלום גידהנצרה ימינייורם סאלםגזל רייבי
דוריס גיירומיה ימינייחיא סאלםחממה רייבי (אלעוזירי)
ליובה גיימןרחל-לי ימינייחיא סאלםיחיא רייבי
פאינה גינבורגחממה ימנייצחק סאלםסאלם רייבי
סרגיי גינזבורגנאור ינאימרים סאלםיעקב רייזמן
סרגיי גינזבורגשושנה שדרה ינאימשה סאלםדוד רינג
חיים גיספאןחבקוק יעבץנדרה מרו סאלםחנה חנקה רינג (אפשטיין)
פסיה גליעקב יעבץנדרה מרים סאלם (קחזם)חנה חנקה רינג (אפשטיין)
סעדה גלהשמעה יעבץסעידה מעודה סאלםיוסף ריעאני
ד'|ר ולדימיר גלז'בסקייחיא יעישעזרי חדד סאלםיחיאל ריעאני
יהודה גלזןמנשה יעישרחל סאלםמזל ריעאני
מירון ג'ורג' גליהמרים יעישרחל סאלם (שמסיה)רומיה ריעאני
רוזה גליהמרים יעיששושנה שודיה סאלםשרה ריעני
עובדיה גלךמרים יעיששלום סאלםמשה רכנייב
ברוניה גלנצמןמרים יעיששמעה סאלםחנה רמדי
כרמלה גלעדנעמי יעיששירווי סבומנחם רמרזקר
שמעון גלפנבייןעואד יעישדניאל סדומיידידה רמתי
איליה גלפנדעובדיה יעישיחיאל סודאיניסים רמתי
אריה גלשטייןצאלח יעישנעמה סודמיסמי רמתי
לולוה גמדאניצביה יעישאליהו סולטוןרומיה רמתי
שלמה גמזוצביה יעיש (צנעני)אברהם סולימן (פנחס)שלמה רמתי
חסן גמילציונה ציניה יעישחיים סולימןבלומה רסקין
סאלם גמילי גמליאלציונה ציניה יעישחיים סולימןלב רסקין
צביה תרנג'ה גמילי גמליאלשירן יעישמרדכי סולימןשרה רסקין
חיים גמלאברהם יעקב (אשאגדרי)מרדכי סולימן
נעמי גמלאלאידן בוצ'ו יעקבמרים סולימןיוסף רפאל
אהרן גמליאלאליהו יעקבנדרה אורה סולימןמשה רפאל
גבריאל גמליאלאריה יעקבנדרה אורה סולימןירדנה רפאלי
חיים גמליאלדוד יעקבעואד סולימןמלכה רפאלי ג'נח
חליה גמליאליאיר יעקבכדיה סולימן סיאגברוניה רפופורט
יהושע גמליאליונה חממה יעקברומיה סופןיחיא יהודה רצ'א
יונה גמליאליוסף יעקבמשה נוסן סוצ'אןשרה רצאבי
יחיא גמליאליצחק יעקבמזל מהצריה סוקיטלאוהד רצבי
ישראל גמליאלירון יעקבסאלם לוי סוקיטלדינה רצון
מאיר גמליאלישראל יעקבסעיד סוקיטלחיים רצון
משה גמליאללאה יעקבסאלם סטאחיחנה דצא רצון
סעדה גמליאלמזל יעקב (סאעד)שמעה סטאחייוסף רצון
סעדיה גמליאלמרדכי יעקברוניאל חיה חנה סטרוליחיא רצון
עובדיה גמליאלמרים יעקבריבה סטרשקייעקב סקל רצון
עזרי גמליאלמרים יעקבשמעה סעאדי סיאני (חנש)יפת רצון
רחל גמליאלמרים טירי יעקבסעידה סייבהייפת רצון (סקל)
שושנה שמס גמליאלנתן יעקבחביבה סייג (עמראן)ישראל רצון
שלום גמליאלסאלם יעקביעקב סייגמשה רצון
שמואל גמליאלסעדה יעקביפת סייגנגמה רצון
שרה גמליאלציונה יעקבשלום סייגסלמה רצון
גוצנה גמליאליראובן רן יעקבעמנואל סייגאוקררחל רצון
ריבקה גנקיןרומיה יעקבירדנה מזל סייגוקררינה רצון
יעיש גספןרחל יעקבסעדה סייטישושנה רצון
אברהם סאלם גראמהרחל יעקבאברהם סיינוקרשלמה רצון
אברהם סאלם גראמהשושנה יעקבאור חיים סירישמחה רצון
יחיא גראמהשלום יעקבזהרה סירישלום רצון רצא
מזל גראמהשלום יעקביונה סיריסעדי'ה רשיד
מזל גראמהסעיד יעקב ג'רפייחיא סירי
נסים גראפייונה חממה יעקבימרים סירי
עידו גרבובסקינעמה יעקבימרים סירי
ירז'י יהודה גרברגסעדיה יעקבימשה סירישרה שאולקר
פסיה פייגה גרוזדשלום עואמי יעקביסאלם סירייחיאל שאלתיאל
אלה גרויסמןתקוה יעקביסעדה סירימזל שאלתיאל
סמיון גרויסמןזהבה סעדה יעקובשלמה סירימרים רומיה שאלתיאל
משה גרוסמןאברהם אבי יעקובישלמה סיריחנה שאער
רומיה גריידיזכריה יעקוביזוהרה סיתיחסן שאער
ויקטור גריליחסחיים יעקובייחיא סלאמןיחיא שאער
אברהם גרינברגסעיד יעקובידוד חסן סלוםשדרה שרה שאער
שיה גרינשפןשמעה יעקובימרים סלום (חסן)שולמית שאער
אברהם גרמהיצחק יעקובשוילייונה חממה סלומישולמית שאער
אברהם צדוק גרמהאלעזר יפהאורה סלטון (אקוע)שלום שאער
גזאל גרמה (ארגש)יואל יפתזהרה סליםיהודה שאקי
ורדה גרמהמרים יפתבדרה סלימאןנעמי שאקי
ורדה גרמהמשה יפתסעיד סלימאןשלום שאקי
חיים גרמהנתנאל יפתשמסיה סלימאןחיים שאש
חסין גרמהסאלם יפתחממה סלימןלולוה שאש
יונה עומסי גרמהשולמית יפתיחיא סלימןצ'פנה שביט
יוסף גרמהנצרה יצהרילאה סלימןשירה שביט (שומר)
יחיא גרמהבניה יצחקמשה סלימןסעדה שבילי
יעקב גרמהחממה יצחקסאלם סעיד סלימןחנה נור רחל שבירו
מיכאל גרמהיוסף יצחקעזרא סלימןיחיא שבמי
מרים גרמהמלכה יצחקיהושע סלינסמיכאל שגב
סלח גרמהמרים יצחקמוסלם סלםאברהם שגדרי
סעדיה יהודה גרמהמשה יצחקמזל סלםדוד שובלי
עובדי'ה גרמהנתן יצחקסאלאמה סלםסלמה שובמי
קדריה גרמהסטלה יצחקצדוק סלםיונה שוהם
שושנה גרמה (שרעבי)עודד צדוק יצחקרבקה סלםישעיהו שוורץ
שמעה גרמה (יעיש)עווד יצחקיוסף סמיןחיים שוורצמן
שרה גרמה (פדל)עמרם יצחקציונה סמין (מדמוני)חיים שוכר
שרה גרמהציונה יצחקסוסיה סמירנובסימה שולמן
דינה גרסולקררינה יצחקנעמה סמריגזל שומאלי
זכריה גרסיהרן יצחקסאלם סמריסעדיה שומאלי
אברהם גרשישולמית יצחקג'ק יצחק סספורטסזהרה שונם
סלימאן גרשישמעה יצחקיחיא סעאדיליליה שוקין
תורכיה גרשישרה יצחקבדרה סעדאברהם שוקר
פאינה גרשמןשרונה יצחקזהרה סעד (קרואני)אפרים שוקר
חממה גשמהתמר יצחקיוסף סעדגזל בושריה שוקר
מרים גשמהחסן יצחק בישאבילולויה סעדגניה רינה שוקר
ברוך מליחי דאודיחיא ירימיליאת גילה סעדווהב נתן שוקר
מנחם דאודמרים ירימימזל סעד (דמתי)יפת שוקר
חיים דבעפיה ירימינצ'רה סעדיששכר מעברי שוקר
יהודה דבשוקר ירימיסאלם סעדכוכבה שוקר
יעקב דבבניה משרקי ירמיסאלם סעדמזל שוקר (כהן)
סלמה דביאירה ירקוניסלימן סעדמרים שוקר
ציונה סעידה דביואל ירקוניאברהם סעדימשה שוקר
חממה דבש (תם)יונה ירקוניאהרן סעדינדרה שוקר
אברהם דגהמתניה ירקוניגרסה סעדיסלימן שוקר
יוסף דהבאנירחל ישידוד סעדיסעידה חנה שוקר
נדרה דהבנידורון ישעיהוהדסה טרנג'ה סעדיצבי שוקר
אהרון דהרייונה ישעיהו (מליחי)זהרה סעדירחל לאה שוקר
גאולה דהריאברהם ישראלחיים סעדישאול שוקר
זהרה דהרימלכה ישראליוסף סעדישאול שוקר
זהרה דהרי (חתוכה)בניה יתוםיחיא סעדישמאי שוקר
יהודית דהרילאה כאוייחיא סעדישרה שוקר
יונה חממה דהרי (יעיש)משה כאוינעמה סעדישרה שוקר
יוסף דהריחממה כאלף (שאולי)נעמי סעדייהודה שוקר חג'בי
יוסף דהרייחיא כאלףנפתלי סעדיצבי שחף
יחיא דהרידוד כבלסאלם סעדילוציאן אריה שטאובר
יחיאל דהרידוד כבלסעדה סעדידניאל שטיינברג
יעקב דהריזהרה כבל (משה)רומיה סעדינינה שטיינברג
לולוה דהריזהרה כבל (מחפוד)שמחה סעדילאה שטילר
נעמה דהריזכריה יחיאל כבלשמחה סעדיסמיון שטיפזון
סעדיה דהריחביבה כבל (קהלני)שרה סעדישיקה שטיפזון
סעדיה דהריחממה כבלאהרון סעידטובה שטרן
שלום דהריחממה כבל (מחפוד)דוד סעידיונתן יוני שטרנשוס
שמעה דהרי (קרני)יוסף כבלהוידה סעידחזקיה שיאחי
סלימאן דהרי צ'אהרייחיא סאלם כבלזהרה סעידשמעון שיאחי
אליזבטה דובוכהמזל כבל (גולי)זהרה סעידחנה שיוביץ'
דודסעיד כבלחסן סעידחיים שייך
אברהם דודרומיה כבליונה סעידעמית שייך
בדור דודשרה כבליחיא סעידשוכר שייך (יששכר)
ברוד ברכה דודימימה כבתייחיא סעידשוכר יששכר שייך
דליה דודאבי אברהם כהןיחיא סעידד'ר לאה שיסל
והב דודאברהם כהןמנחם סעיד (דמון)אריה שיפמן
זהרה דודאברהם כהןסלים סעידציפורה שיפמן
חממה דוד (תבעי)אושר כהןסעדה סעיד (דוש)אברהם שירווי
חממה יונה דודאלישע כהןסעיד סעידשירווי שירווי
חנה דודאמן חסן כהןרבקה סעידאברהם שירוי
יונה חממה דודאפרים כהןשושנה סעידשמחה שירוי (סוקיטל)
יוסף דודבנימין כהןשלום סעידיוסף שירום
יוסף דודבנימין כהןשלמה סעידלולוה לאה שירום
יוסף דודברוד כהןשמואל סעידסעדיה שירום
יחיא דודגזל כהןשמעה סעידשלום שירום
יחיא דודגליה כהןשרה זהרה סעידשמעה שירום
יחיא דודגליה כהןחממה סעיד אקרעסגולה שירקולקר
כרמלה דודגניה כהןחי חיים סערמנחם שלום
לאה דודדוד כהןיואל סערסאלם שלום
מלכה דודדרורה כהןג'מיל סקיטלשרה סעדה שלום
מרים גוזי דודוהב כהןחממה סקיטלתרצה שלום
נגמה דודזהרה מתנה כהןחנה סקיטלשלום שלזינגר
נדרה דודזוהרה כהןיחיא סקיטלחיים צבי אלימלך שליסל
נדרה דודחיה שבע כהןיחיא יוסף סקיטלאברהם שלמה
נעמה דודחיים כהןיעקב סקיטלגדי שלמה
שושנה שמעה דודחממה כהןמנחם סקיטלזכריה שלמה
שלום דודחממה כהןסעדה סקיטלחיים שלמה
שמחה דוד (כמרי)חממה כהןסעדיה סקיטלחנית שלמה
שמעון דודחממה כהןסקיטל סקיטלחנית שלמה
אורי דוד גוזיחנה כהןרחל סקיטלנתן שלמה
שלום דוד עואמיחנה כהןשלום סקיטלסעדיה שלמה
בתאל דודיאןחנה כהן (גוזיחי)שמחה סקיטל (מהצרי)עידן שלמה
בריאנה דווידובחנה וזל כהןשרה סקיטלשמעה שלמה
מוריס משה דוידיחנה חלימה כהןסמי סרבי (צאיו)שרה שלמה
יוסף דוכןחנומה כהןליאור סרורפניה שלמן
יחיא דוכןחסן כהןאברהם סרידוד שמואלי
יחיא דומאניחסן כהןבניה סרייוסף שמואלי
זהרה דומןיהונתן כהןיחיא סרייוסף שמואלי
יחיא דומןיהונתן כהןמאיר סרייפת שמואלי
יחיא דומןיואל כהןנעומי סרימעיין שמואלי
יחיא דומןיואל כהןציונה סרי (דחבש)מרים שמואלי
מנחם דומנייוחנן כהןשלמה סריניסים שמואלי
אלישע דוקרקריוסף כהןאייר יוסף עבדישרון שרונה שמואלי
חנוך דוקרקריוסף כהןנעמי עגאבימשה שמחוני
יעקב דוקרקריחיא כהןחמאמה עדוישרה זהרה שמחוני (כהן)
רבקה דוקרקריחיא כהןיהודה עדויאברהם שמחי
שרה דוקרקריחיא כהןנעמי עדויבניהו בני שמחי
ששון דוקרקריעקב כהןעדי עדוידוד שמחי
עמירם דורוןיששכר כהןאסתר עדי (וטורי)דוד שמחי
נור דורייבלאה כהןהרב אבשלום עדןדן דני שמחי
סאלם דורייבלאה כהןהדר אסתר עדןזהרה שרה שמחי
דוד דורנילאה לולה כהןמזל עדןזקי זכריה שמחי
דליה דורנילולוה כהןשושנה עדןחיים שמחי
ירוחם דורנילילא מרים כהןשלמה עדןחסן סלימן שמחי
משה דורנימאיר כהןאברהם עדנייהודה שמחי
נעמה דורני (סרי)מאיר כהןבתיה עדני (שמחי)יפית שמחי (שעבלי)
רומיה סעיד דורנימוסא כהןיוסף עדנימיכאל אליה שמחי
אברהם דחבשמוסה כהןיחיא עדנימנצור שמחי
אהרן דחבשמזל כהן (טובים)נעמה עדנימרים שמחי
בדרה דחבשמנוחה כהןסעידה עדני (סעיד)מרים שמחי
גינה שולה דחבשמנחם כהןעמנואל עדנינדרה שמחי
חגית דחבשמנצור כהןשלמה עדנינעמי שמחי
חנה דחבשמרגלית כהןיחיא עואדסאלם שמחי
יוסף דחבשמרגלית כהןיחיא עואדסאלם שמחי
יוסף דחבשמרגלית כהןשושנה עואדסלמה שמחי
יחיא דחבשמרים כהןמרים סעיד עואץ'סעדה שמחי
מרים דחבשמרים כהןסלמה עואץ'סעיד חסן שמחי
משה דחבשמשה כהןיחיא עובדעואד שמחי
נעמה דחבשנג'יה כהןיצחק עובדעוואד שמחי
נעמה דחבשניסים כהןישראל עובד (חמרי)קמר שמחי
סלימן דחבשניסן כהןלוי עובדקמר שמחי
סלמה דחבשנסים כהןנפתלי עובדרזיאל רזי שמחי
סעידה דחבשנתן כהןסעדה עובדשולמית שמחי (אהרוני)
ענת דחבשסאלם כהןפאיק עובדדוד שמחי לוי
צביה עדינה דחבשסלמה כהןשלום עובדשרה שמחי מעברי
שירלי שיר דחבשסלמה כהןשלמה עובדיוסף דוד שמעה
שלום דחבשסעדה מרים כהןשמעון צאלח עובדי'הזהבה שמעון
שמחה דחבשסעדה מרים כהן (ג'רפי)אהרון עובדיהחיים שמעון
שמעון דחבשסעדיה כהןיחיא עובדיהיוסף שמעון
תרנגה דחבשסעדיה כהןיצחק עובדיהשולה שודיה שמעון
דוד דחוח הלויסעדיה כהןעזריקם עובדיהשמחה שמעון
חיים דחוח הלויסעדיה כהןרחל עובדיהמשה שמריה
שושנה דחוח הלוי (חדד)סעיד כהןשושנה שמעה עובדיה (יעקבי)דוד שמריהו
רחל דחטיארסעידה כהןשלום עובדיהיוסף שמריהו
מרים דיבעבודי כהןשלום עובדיהנורית מזל שמריהו (מדמון)
מתן יהודה דיהעומר יהונתן כהןשלמה עובדיהרחל שמריהו
אסתר דייןפנחס כהןשרה זהרה עובדיהשרה שמריהו
סעיד דייפניפנחס כהןדוד עובדיה שרעבישרה שמריהו
גדלי'ה דיכנרצביה כהן (בהגלי)חיים עודי אלוניעדין יהודה שמש
יוסף דיפאניצדוק כהןחנה עודי אלוניפרחה שמש
יחיא דיפאניקבול כהןמרגלית עודי מנצורתקוה סביחה שמש (לוי)
נעומי דיפאניקובי יעקב כהןאהרון עוואדרחל שמשן דנדיקר
לוי דיפנירבקה גניה כהןסעדה עוואדמיוש שעבין
לולוה דיפנירדה כהןיעקב אברהם עוודיעיש שעבלי
זכריה דלעירומיה כהןמוסא עוודחיים שער
אברהם דמארירונית כהןמרים עוודניסים שער
אברהם דמארירפאל כהןמתנא עוודניר שער
חנה דמארירצון כהןנדרה עוודסעדה שער
יחיא זכריה דמארישאול כהןנסים עוודשמחה סעיד שער
יחיאל דמארישוכר כהןסלמה עוודיחיאל שעתל
מזל דמארישושנה כהןסעדה עוודיצחק שעתל
מזל דמארישלום כהןסעדה עוודרומיה שעתל (שיבם)
סעיד דמארישלמה כהןסעיד עוודאלכסנדר שפייגל
רחמים דמארישלמה כהןשמואל עוודברכה שפיר
מרים דמארי שוקרשמה אורה כהןמשה סאלם עוודיזכריה שפיר
אברהם דמולשמס כהןנוריאל ציון עוז אריחיים שפיר
אהרן דמטישמעה כהןנסים עוזירייפה שפיר
בדרה דמרישרה כהןסאלם עוזיריירון שפיר
גינה דמרמרי (מדמון)שרה זוהרה כהןרחמים עוזירידוד שפירא
זהר דמרמריתאי כהןזהרה שרה עוזרי (מועלם)חנה שפירא
ירימי פודה דמרמרישמחה כהן גזלחממה עוזרייעקב שפירא
נעמה דמרמרינדרה כהן ימנייונה עוזרישושנה שפירא
צביה דמרמרימרים כהנאיוסף עוזרישרה שפירא
שמחה דמרמריעמנואל סטפן כהנאיחיא עוזרישרה שפירה
גינה דמרנורינעמה נעמי כובאנייעיש עוזריאתה שפירו
בדרה דמתיסירוק כודימלכה עוזרילאה שפירו
יונה חממה דמתיסירוק כודימסעוד עוזריאריה שרב
יעיש דמתיאהרון כוחלנימשה עוזרימרים שרגל
נדרה דנהבניה כוחלנימשה עוזריצבי שרגל
חממה דנוךיוסף כוחלנינדרה עוזרי
יחיא דנוךרומיה כוחלנינדרה סמינה עוזריסעדיה שרווי
רומיה דנוך (עיינה)שרה כוחלני (קוממי)סעדה עוזרימזל שרוזי
רותי דניאלישלום כוכביסעיד עוזריאברהם שרוי
דוד דניאלי גמליאלחנה כועירחל עוזריאהרן שרוי
אברהם דניןלאה כועישמואל עוזרילולוה שרוי
חביבה דניןרחל כועישמעה עוזרימסעודה שרוי
יחיא דניןמסעוד כועי לוייוסף עוזרי לוינחמיה שרוי
מרים דניןחממה כלףאמאן עוכיישסעדה שרוי
משה דניןאברהם כסארשלמה עוכיששלמה שרוי
נדרה דניןזהרה בתיה כסארמנחם עומייסישמחה שרוי
רחל נסיה דניןשלום חלה כספישולמית עומייסישמעה שרוי
שמעה דניןסלימן כעדיחיים עומיסיתמניה שרוי
נדרה דנקאאברהם כפריחממה עומיסימשה שרוי שרוה
אילן דעוסיחיאל כפריחנה עומיסיאיתן שרוני
בנימין דעוסמזל שרה כפריסעדה עומיסישרה שרי
יפת ציון דעוססעדיה כפריצאלח עומיסיאליאור שריקר
מנצור דעוססעיד כפרישלמה עומיסיסלמה שרמי
סעדיה דעוססעידה כפריסעדה מזל עומסיסעדה שרמי
יחיא זכריה דערורשמעון כפריזוהר עופריאברהם שרעבי
סאלם דפנירוחלה כץ (בוידקמן)יעיש עופריאורן שרעבי
חן נעמה דקהשמעון כץמזל סעדה עופריאפרים שרעבי
צביה דקהבדרה כרביחממה עוקבאשר שרעבי
שודיה רבקה דקהיחיאל רדמי כרמיסאלם עוקבבתיה בינט שרעבי
טוב דראבמנחם כרמיבן אל עוקביגניה שרעבי
יצחק דראבשרה כרמידוד עוקביגניה שרעבי
סאלם דראבלוי כרמלדוד עוקבידוד שרעבי
רחמים דראבסעדה כתרזכריה עוקבידינה שרעבי
שולה סלמה דראבשמעון כתרחממה עוקביחממה שרעבי
חממה דרורדורה לאוביוסף עוקביחממה סלמה שרעבי
סעיד דרור דערורפרך לביחיא עוקבייגאל שרעבי
נתנאל דשתיפיטר לבנדורףמזל סעידה עוקבייואב שרעבי
זהרה הבהמשה חג'בי לברוןנעמי נעמה עוקבייואב שרעבי
יוסף הבהשודיה לגאמיסאלם עוקבייוסף שרעבי
ציונה הבה (צוברי)זוהרה לדאניסעדה עוקבייחיא שרעבי
דוד הבה דהרישמעון לדאנירינה עוקבייעיש שרעבי
סעיד הבריציפורה לדאני אייזנברגשרה עוקבייעקב שרעבי
יחיאל הגרעוזיה לדניחיים עוקישישראל שרעבי
חממה הזמיחממה להבהזהרה עוקשיכארמה שרעבי
יוסף הזמיבלטש לוויזכריה יחיא עוקשילאה שרעבי (חנה)
לולוה הזמי (שונם)אברהם לויחביבה עוקשי (אהובה)ליאור שרעבי
סעדה הזמיאברהם לוייחיא עוקשימדמון שרעבי
רומיה הזמיאהובה לוייעקב עוקשימורי יחיא שרעבי
שמעון הזמיאהרון לויניצה עוקשימנחם שרעבי
אהובה היזמיאהרן לוינסים עוז עוקשימרים שרעבי
איריס היזמיאורה נדרה לוי (חדד)נעמי עוקשימשה שרעבי
טוביה היזמיאלעזר לוינתן עוקשימשה שרעבי
לוי היזמיאמן אהובה לוי (עואד)סעדה עוקשימשה שלום שרעבי
אברהם היזמי לויאסתר לוי (יתים)עדן עוקשינפתלי שרעבי
עזרי היזמי לויבנייה לוירפאל עוקשינתן שרעבי
חנה הינדיבנימין לוישושנה עוקשיסאלם שרעבי
סעידה הינדיגמר תמר לוישושנה עוקשי (ידעי)עמית שרעבי
שלמה הינדידוד לוישלום סלם עוקשיצפורה שרעבי (פרחי)
בנימין היקרידוד לוישלמה סלימאן עוקשירומה שרעבי (סעדי)
גל היקריזהבה לוישמעה עוקשירומיה שרעבי
גליה היקרי (רדעי)זהרה לוישמעון עוקשירחל שרעבי
יונה היקריזהרה לוישרה עוקשירחל חיה שרעבי
משה היקריזכריה לויגמילה עורקבירינה שרעבי
סאלם היקריזכריה יחיא לויזהור עורקבישאול שרעבי
סעיד היקריזכריה יחיא יצחק לויחיים עורקבישולמית שרעבי
צביה היקריחביבה לויחלימה סאלם עורקבישושנה שרעבי
אהרון הכהןחבצלת לוייעקב עורקבישלום שרעבי
אהרון הכהןחיים לויירחמיאל עורקבישלום שרעבי
חיים הכהןחיים לוימלוק מרים עורקבישלמה שרעבי
חיים הכהןחיים לוימרים ורד עורקבישמואל שרעבי
יוסף הכהןחיים יהודה לויסאלם עורקבישרה שרעבי
שלום הכהןחיים רדה לויעובדיה עורקביסלם שרעבי אשגדרי
יחיא זכריה הכריחיסן לויצאלח עורקביברכה שררה
מרים הכריחממה לויצביה עורקבייוסף שררה
מרים הכרי (בהגלי)חממה לוישושנה עורקביסאלם שררה
שלום הכריחסן יפת לוישמס עורקביסאלם שררה
שלום הכרייאיר לוייחיא עורקובי יעיששמעה שושנה שררה
איריס הלברסברג (לקס)יגאל לויאליאב עזאניאביגיל ששונקר
סאלם סעיד הלויהודה סעיד לויחיים עזאנייחזקאל ששונקר
אברהם הלוייונה לויחיים עזאנימרים ששונקר
גנה הלוייונה לויחיסן עזאנייחיא תוהמי
הדסה הלוייונה חממה לויחנה עזאנימזל תוהמי
חיים הלוי (יהודה)יונה חממה לויחנה עזאנימשה תוהמי
יעקב הלוייוסף לוייחיא עזאניסעדה תוהמי
יעקב הלוייוסף לוייעקב עזאנישודיה תוהמי (אקוע)
יצחק יהודה הלוייוסף לוינסים עזאנימשולם תומר
לולוה הלוייחיא לויסעדיה עזאנישודיה תור
לולוה הלוייחיא לויסעדיה עזאנייעיש תורכיה
מזל הלוייחיא לויסעיד עזאנימירי תורכיה
מזל שושנה הלוייחיא לויצביה עזאנייהודית תורכיה נגש
נעמה הלוייחיאל לוירחל עזאניאהרון תלבי
נעמה הלוייחיאל לוישלום עזאניסעדה תלבי
סלמה הלוייעיש לוישלמה עזאנישושנה תלבי
סעדיה הלוייפה לוישמס עזאניאברהם תם
פנחס הלוייפת חסן לוישרה עזאני (פדל)אהרון תם
רפאל הלויללוה לויאסתר עזיריבדרה תם
שדרה הלוימנשה לוידוד עזניבניה תם
שדרה הלוימרים לוייחזקאל עזראבניה תם
שלום הלוימרים לויסאלם עזריחיים תם
שלמה חמדי הלוימשה לויאהרן משה עטרחממה תם
תמניה הלוימשה לוידוד עטרחממה תם
ברכה הלוי משרס (מוגרבי)נדרה לוי (מוגמי)יחיא עטרחממה יונה תם
יחיא הלוי משרסנעמי לוירומיה עטריחיא תם
נמרוד הללסאלם לויבניה עטריסאלם תם
חיים הנדיסלאם לוייהודה עטריסלימן תם
סאלם הנדיסליימאן לוייונה עטריפנינה תם
סעיד הנדיסעדה לוייונה חממה עטריצביה תם
תרצה הנדיסעדה לוייחזקאל עטרירומיה תם
סעיד הקריסעדיה לוייחיאל עטרירומיה מרים תם
צדקה הקריפנחס לויישעיהו עטרישלום תם
שלמה הקריצבי לוינעמה עטרישלמה תם
שמחה הקריצפורה ציפי לוינעמי עטרישמחה תם
אריה הר אבןקמר לויסלימאן עטרישרה תם
יריב הראלקמר לוי (תמר)סלימן עטרישרה תם (נדף)
בנימין הראל-פינקלהוזרומיה לויסעדיה עטרישרה תם
שמעה הרזירומיה לוירחל עטרי (עטרי)משה תמם
שילה הרמתירומיה לוירחל עטרי (גברא)אברהם תנעמי
מנדל הרץרומיה לוישלמה עטריברכה תנעמי
טל הררירחמים לוישרה עטריחיים תנעמי
יונה הררירפאל לוייוסף עטרי הלויסלאמה תנעמי
מאיר הררישודיה לויאילנה עידןעובדיה עווד תנעמי
משה הררישודיה לויגזל עינאגניה תעזי
חנה ואיינשטייןשושנה לוישרה עיניוהב תעיזה
קלרה וברשושנה שמעה לוייצחק עכישאביגד תעיזי
אמנון וג'ימהשלום לויבדרה עלאניאפרים תעיזי
עואד וג'ימהשלום לוייעיש עלאניאפרים תעיזי
עידן וג'ימהשלום לויחיים עמוסאפרים תעיזי
סלמה ודעי (כזלני)שלום לויירמיהו עומסי עמוסחסן תעיזי
שלום ודעישלום לוישולמית עמוסמרים חלה תעיזי
אבי והבשלום לוילאה עמוס עומיסינועה תעיזי
אברהם והבשלמה לויחיים עמוסיסעידה תעיזי
אברהם והבשלמה לויצדוק עמוסיעופה יעל תעיזי
אמנון והבשלמה לויבן ציון עמיהודרבקה תעיזי
גומרי והבשלמה לויתמר סעדה עמיהודרצון תעיזי
גזל והבשמעון לויסעיד עמיסישמחה תעיזי


Pages: 1