BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Rosh HaAyin Cemetery

Burial Records

בניהאברהם והבשלמה לויבן ציון עמיהוד
גמילהאמנון והבשלמה לויתמר סעדה עמיהוד
דבורהגומרי והבשלמה לויסעיד עמיסי
זהרהגזל והבשמעון לוייהודה עמיר
זוהרה שרהגילה והבשרה לויאפרת עמר
חמאמהגנה והבתקוה לויבני'ה עמר
טוביםורדה והב (עזאני)חיים לוי היזמיגזאל עמר
ידידהחיים והבשרה לוי חמדיגלית עמר
יהודהחיסן והביוסף לוי מדינהורדה עמר
יוסףחנה והבחיים לוי נגרזהרה עמר
יעישיונה והבשלמה לוי נגריוסף עמר
יפתיונה חממה והב (חתוכה)יחיא לוי נהרייוסף יוסי עמר
לולוהיוסף והבמרים לוי עטרייחיא עמר
לולוה (צדוק)יחיא והבשמעה לוי שבמימוסא עמר
ליאוריעיש והבסעדיה לוי שועלינעמה עמר
מנצוריעקב והברעיה לויטנעמה עמר
מריםיעקב והבארקדי לויןסבתא עמר
מריםלאה והביעקב לויןסעדה עמר
מריםמנצור והבנליה לויןסעיד עמר
נד'רה (קרואני)משה והבמרים לוינזון (לכוביצקי)עובדיה עיד'ה עמר
נדרהנדרה והבאלי ליאור לולועמרם עמר
נסיםנדרה והבזכריה לולועפיה עמר
נצ'רה (צובארה)ניסים סלמן והביהודה לולוצביה עמר
סאלמהנסים והבשלום לולושולה סלמה עמר
סלאמה (אשוול)נעמה והבשרה לולושלום חלא עמר
סלאמהסאלם והביחיא לולוישמואל עמר
סלמה (דרחי)סאלם והבנסעה לולויחסן עמראן
סלמהסלמה והב (יעיש)נסעה לולויסאלם עמראן
הכהן סלמהסעדה והבמריה לומברגסעדה עמראן (עייגן)
סלמהסעדה והבמשה לוריאאביטל עמרם
סעדהסעדה והבחממה לזלויאבישי עמרם
סעדהסעדיה והבשלמה לזלויאיילת עמרם
סעדיהסעדיה והבדוד ליביאסתר בדרה עמרם
סעדיהסעדיה סעיד והביחיאל ליביבדרה עמרם
סעידה (עראקי כהן)סעיד והבלאה ליבידניאל בצלאל עמרם
עובדיהסעידה והבשמעה ליביזהרה עמרם
ציונה (מדמוני)ציונה והב (גרמה)קלרה חנה לידובסקי (ליפובסקי)זהרה עמרם
רומיה (חזי)צפורה והב (בשארי)דוד לידניזכריה עמרם
רומיהרומיה והבסעדה מזל לידנייהושוע עמרם
רחל אלישבערחל והבברי ליטווקיונה עמרם
רינה (והב)שוהם ישראל והבזינאידה לייבזוןיוסף עמרם
שישלום והבציפורה ליכטמןיוסף עמרם
שלומיתשלום והבארקדי ליפניצקייוסף ונה עמרם
שמחהשמס והבנעמי שרית לנדמןיחיא עמרם
שמסיהשמס והבחנן לנדרמןיחיא עמרם
שמעהשמעה והבורה לנקיןיחיא זכריה עמרם
שמעה (חדד)שמעה והביהודית לעדןיעל עמרם
שמעהשמעון והבישראלה לעוייעל עמרם
שרהתורכיה והביחיא מאורייעל עמרם
שרה זהרה (מינס)תרייה והבמנדל מאירוביץיעקב עמרם
שרה זהרה (סלימן)פנחס והב חג'ביבלה מאקוגוןמיה עמרם
חממה דוד (תבעי)רומיה יהודה והב חזישלימה מברנדרה עמרם
סעדיה משהמירית והב סולומוביץ'הלוי זכריה מג'הזסאלם עמרם
יחיא יהודה רצ'אאלמוט ווטהיהודה מג'הזסאלם עמרם
יפת שוקרלאו אריה וויטשלום מג'הזסלמה עמרם
משולם תומראיגור וולאיניקשלמה מג'הזסעדה עמרם
Dekkerמיכאל וולובסקישלמה מג'הזסעיד עמרם
Avraham Glayריבה וולובסקישמעה מג'הזסעידה עמרם
Amid ben Shaul ve Rifka Sherabiאהרון וולושיןיחיא מגהזעמרם עמרם
אנטולי Кушнир קושנירבתיה וולמן (קלבנובה)משה מגהזענבל עמרם
Михаил Мучникמריה וולפטרובעמרם מגהזרומיה עמרם
Фира Мучникברנדלה וולפמןשמעה מגהזרחל עמרם
אברהם אבו סעידיהודה וולצ'נוקשמשון מגורירינה עמרם
סעידה אבו רוסרומיה ווקטין (דחבש)מרים מגעררפי עמרם
אהרן אבוסעודקטי וורוואנוזכריה מדוילשודיה סעדה עמרם
בניה אבורוםאורה נדר'ה וחשחיסן מדמוןשולמית סלמה עמרם
אברהם אבורוסנחמיאל וחשחנניה מדמוןשלמה עמרם
בתיה אבורוס (אשואל)סאלם וחשיעיש מדמוןשמחה עמרם
חממה אבורוסיבגניה ויטנסוןיעקב מדמוןשמעה עמרם
יחיא אבורוסיורי ויטנסוןמסלם חסן מדמוןתרנג'ה עמרם
יחיאל אבורוסלריסה ויינרעואד מדמוןזהרה עמרן
בנימין אביגדאיטה וילצ'יקעווד מדמוןזהרה עמרן
זכריה אביגדתרצה טלי וינברגעידן מדמוןזהרה עמרן
אתרוגה אבידרסמיון וינוקורעמיר מדמוןזוהרה עמרן
שושנה אבידראיסק ויניצקיענת מדמוןחיים עמרן
יוסף אבינוחיקה ויניצקיקדיה מדמוןיחיא עמרן
כאנם חנה אבינושרה וינקלררומיה מדמוןיחיא זכריה עמרן
שמריה אבינייורם וינרשלום מדמוןיפת עמרן
מידד אבירלאוניד וינשטייןשמס מדמוןמרים עמרן
פולין אברבאיהמאיר ויסמןאברהם מדמונימשה מוסא עמרן
אהרון אברהםיסיה וישנבסקיגזאל מדמוניסאלם עמרן
אריה אברהםאברהם ונהגזל מדמוני (רייבי)סלם עמרן
דוד אושרי אברהםזהרה ונהדוד מדמונירומיה אברהם עמרן
ולד אברהםיחיא ונהדוד מדמונישלום סאלם עמרן
זהרה אברהם (כותה)יחיא ונהדוד מדמונישמעה עמרן
יואב אברהםנדרה ונהדוד מדמוניחמאמה עמרן ונה (צנעני)
יחיא אברהםנדרה ונהדורון יובל מדמונייחיא עמרני
יחיא אברהםנעמי ונהזהרה שרה מדמוניישראל עמרני
יחיא אברהםסלימאן ונהזכריה מדמונימתניה עמרני
יפת אברהםסעדה ונהיוסף מדמוניסעיד עמרני
מאיר אברהםסעיד ונהיוסף מדמוניסעידה עמרני
סאלם שלום אברהםשלמה ונהיחיא מדמוניעזרי עמרני
סלמה אברהםשלמה ונהשלום מדמונישרה זהרה עמרני
סעדה אברהםשמחה ונהשמעה מדמונישרונה עמרני
סעדיה אברהםשמחה ונהאברהם מדעיתמניה עמרני
סעדיה אברהםסעידה ועלניאורה מדעיחיים ענזי
קדיה אברהםשלמה ועלנידוד מדעירפאל ענסי
רומיה אברהםאברהם ורטהייםזהרה מדעיישראלה רחל ענקי
רחל אברהםישראל ורלינסקיזהרה מדעישרה סוזי ענתר
רחל אברהםרוזה ורלינסקייונה מדעיאברהם עפג'ין
רצון אברהםחנה ושדייוסף מדעיבדרה עפג'ין
שאול אברהםאהרון ז'יז'מסקייחיא מדעיחממה עפגין
שאול אברהםיוסף זביבישעיהו מדעיסאלם עפגין
שחר אברהםנעמי זביבנעמי מדעיבוני עפיה ירימי
שלום אברהםרומיה זביבסלמה מדעיסאלם עפרי
שלום אברהםאהוד אודי זהביסעדה מדעיתמנייה עפרי
אברהם אברהם חדאדסיגלית אפרת זהבי (הללי)סעדיה מדעימרים עצאר
אברהם אברהם חדאדזרעה זהרנישמעה מדעיסעיד סלימן עצאר
משה אגמייחיא זהרניבדרה מדרשלום עצאר
הוידה אדוארשלמה זהרניברכה מדר (קורש)יוסף עצארי
חיים אדוארזהרה שרה זוגיירברכה מדרדן עצמון דחבש
יהודית הוידה אדואריוסף זוגיירגליה מדרמירב עקיבא
יחיאל אדוארנעמי זוגייר (מעברי)דוד מדרציונה עקיבא
ישראל אדוארסאלם זוגיירדוד מדררחבעם עקיבא
מנחם אדוארסלמה זוגיירדוד מדרשאלתיאל עקיבא
סעדיה אדוארסלמה זוגיירזהרה מדרשלום עקיבא
תרנג'ה אדוארציונה זוגיירחיים מדרשלום עקשי
אברהם אדוארדשרה זוגיירחממה מדרברכה עראמי (בסיס)
דוד אדוארדעמרם יעקובי זוהריונה מדרחיים עראמי
גילה אדוטירמיהו זווליקריעקב מדרחנה עראמי (בנייה)
סעדה אדורשרויה זווליקרישראל מדריוסף עראמי
חממה אדמוניאילן זיו זונטגמיכאל מדריחיא עראמי
יונה אדמונימזל זיידימרדכי מדר (מוטי)מאיר עראמי
יוסף אדמוניורה זיידנברגמרים מדרמנחם עראמי
יחיא אדמוניינטה זילברברנדניסים מדרסאלם עראמי
ישעיהו אדמונינינה זילברגסאלם מדרשודיה עראמי (גריידי)
ליאור אדמוניצבי זילברפרבסלימן מדרסעדיה עראסי
ליאור אדמונימאיה זינגרסלימן מדרמרים עראקי
נדרה אדמוני (סעיד)יעל זכות (מידני)סלם מדרסעדיה עראקי (כהן)
נעמי אדמוניאבנר מנצור זכריהסעדה מדרסלמה עראקי הכהן
שרה אדמוניגמילה זכריהסעידה מדר (דורני)סעדיה עראקי כהן
שרה אדמוני (חוברה)חסן זכריהרונית מדרדוד ערג'י
אהרן הרון אהפליהודית זכריהרונית מדריוסף ערג'י
מוסא אהפליחיא זכריהשלמה מדרסעידה ערגי
אסתר אהרוןיחיא זכריהאברהם מדריצביה ערגי
זכריה אהרוןיחיאל זכריהאהרון מדריבניה ערוסי
חביבה אהרוןיצחק זכריהבניה מדריזהרה ערוסי
טרנגה אהרוןיצחק זכריהזהרה מדרי (חדד)מלכה ערוסי
יהודה אהרוןמוסה זכריהזהרה מדריסעדה ערוסי
יוסף אהרוןמשה זכריהחנה מדרישמעון ערוסי
יחיא אהרוןמתנה זכריהיהונתן אברהם מדריתהילה ערוסי
יחיא אהרוןנור זכריהיוסף מדרישלמה ערוסי סליימן נהרי-לוי
יחיא אהרוןנעמי זכריהיוסף מדריאייל ירדן ערמי
יחיאל אהרוןנענעה זכריהיוסף מדריבועז ערמי
ישעיהו אהרוןנתן זכריהסאלם מדריחיים ערמי
ישעיהו אהרוןסאלם זכריהסעדה מדרינעומי ערמי
לאה אהרוןסאלם זכריהסעידה מדריסלמה ערמי
מצוה אהרוןסלמה זכריהסעידה מדריסעדה יחיא ערמי
מרדכי אהרוןעדיבה גמילה זכריהרומיה מדריסעיד ערמי
נעמי בניה אהרוןעובדיה זכריהשלום מדריפרעה שרה ערמי
סעדה אהרוןעובדיה זכריהשמעה מדרירבקה ערמי
סעדיה אהרוןעווד' זכריהתרנגה מדרישלמה ערמי
סעיד אהרוןצאלח זכריהבדרה מהאצרישמעון ערמי
שמעה אהרוןציון זכריהיוסף מהאצרישמעון ערמי
שרה אהרוןשולה זכריהיוסף מהאצריסעדה ערסי
שרה אהרוןשולמית שמס זכריהסעדה מהאצרימזל ערקבי (צפר)
תמר תמי אהרוןשלום סאלם יחיא זכריהסעיד מהאצריעמיקם ערקבי
אברהם אהרון מצרישלמה סלים זכריהתמניה מהאצרי (מניס הלוי)שמעון ערקבי
יעיש אהרון תעיזישמס זכריהאהרן מהאצרי הלויבדרה עשרי
גל אהרונישמסיה זכריהשמעון מהסרידוד עשרי
זכריה אהרונייחזקאל זלאיטתמניח מהצארי (מניס הלוי)זהרה עשרי
חמאמה אהרוניאיליה זלדיןאבינועם מהצרייחיא עשרי
לולוה אהרונילב זלוטניקובהוידה מהצרייחיאל זכריה עשרי
מרים אהרוניראיסה זלטקיןחיים מהצרימרים עשרי
סעדה מרים אהרוניזינה זליקמןיונה מהצריסאלם עשרי
רבקה אהרונישושנה זנדאנייחיא מהצריסעדיה עשרי
שרה אהרוני (חתוכה)נעמה זנדניסעידה מהצריציון עשרי
שרה סעדה אהרוניברכה זנזורישרה מהצרישלום עשרי
אמן אהרןמיכאל זסלבסקיגבייה מהרטיהודה עתארי
בנימין אהרןנסים זעיראברכה מובדי (מדרי)יהודה עתארי
יהודה אהרןרוני זערורסאלם מוסא מובדייוסף עתארי
מרים אהרןליזה זץשמעה מובדינעמה עתארי
נג'מה אהרןזהרה זקןפרץ מוגמיסאלם עתארי
נסים אהרןיחיא זקןרחל מוגעדסעדיה עתארי
סלימן אהרןזכריה זרףדוד מוגרבירומיה עתארי
רחל אהרןמטלה זרצקייהודה מוגרבירומיה עתארי
רחל אהרןציונה זרקוסעידה מוגרבישלום עתארי
ימאן אהרנישלמה חאדדזכריה ישראל מוגרישמואל עתארי
פינחס אהרנימנחם חאדריבלה מוזיקנטבניה עתרי
פנינה אוגוסטין (סאלם)סעדה חאלהבתיה מוזרסקילולוה לאה עתרי (קרני)
איטה אולניקשמעון חאלהסעיד מוטףמסעודה עתרי
סטיפן הרולד אונגרסאלם חאמיאברהם מונסונגומרים עתרי
ליאוניד אונקינדחאסרבדרה מוסאשלום עתרי
אברהם אוסעדוןזהרה חבורה (לאה)יהודה מוסאשמואל עתרי
רחמים אוסקר (ריימונד)עואץ' סאלם חבורהיחיא מוסאשמעה עתרי
הדר אורביטואברהם אלכסי חבקיןרומיה מוסאשלום פאדל
רחל אורביטושרה חברישודיה מוסאנחום פאצ'צ'ו
אוגניה אורבךאברהם חג'בישרה מוסלם (לוי)יפים פבלוצקי
נדרה אורהבן אל חג'ביג'ולייט מועלםנסים פדאל
ראובן ריז'יק אורון נחשטרן אורלינסקיבנייה חג'בי (חיימי)זהרה מועלםאברהם פדל
ורד אושריברכה חג'בי (לידני)חממה יונה מועלםאהרון פדל
חיים אושרידוד חג'בינעמה מועלםבקלה פדל
יונה אושריחזקיה חג'ביסעדה מועלםבקלה פדל
שאול אושריחיה לאה לימור חג'ביסעיד מועלםגליה פדל
שולמית אושריחממה חג'בי (חיימי)סעיד סעדיה מועלםיחיא פדל
שרון אושריחממה חג'בייגאל מוקרייעקב פדל
רחל אושרנקוחממה חג'בייחיא מוקריירין פדל
סגולה אזולאיחסן חג'בייעיש סאלם מוקרימרדכי פדל
נור אחוליואב חג'ביחננאל מור יוסףמרים פדל
צאלח אחוליוסף חג'בימריה מורדקובנורית פדל
יונה יעיש אחיאליוסף חג'ביאליזבטה מורוזסאלם חסן פדל
יחיא אחמריוסף חג'ביולנטין מורוזסאלם יחיא פדל
לולוה אחמרמוסה חג'בייצחק מוריסלימן פדל
מרים אחמרמשה חג'ביסלמה מוריסעדיה פדל
שמואל אחמרמשה חג'בישמעה מוריפאיק פדל
אברהם אחמר אדמוניסאלם חג'ביסעדה מורי בדני (עורקובי)צאלח פדל
יעיש אחמר עמרסאלם חג'בישמעון מורי בדניצדוק פדל
נעמה אחמר עמרסאלם חג'ביסלומון מוריוסףרחמים פדל
גליה אחקלסיניה חג'ביהודיה מזולהשמואל פדל
אביחי אחרקסעדה חג'ביאהרן מזעקישמס פדל
אבנר אחרקסעדיה חג'ביזהרה מזעקישמס פדל
אברהם אחרקסעיד חג'ביאילנה מזל מזרחידוד מלך פדלון
גד אחרקעודד עוד'ה חג'ביאלישבע מזרחיאלכסנדר פודגייץ
דוד אחרקעופרה חג'ביורדה מזרחיאיליה פודלובני
זהרה שרה אחרקקמר תמר חג'ביחנה מזרחידובה פוליאקוב
זוהר אחרקרומיה חג'בייוסף מזרחימשה פוליאקוב
זכריה אחרקשמעה חג'בייעקב מזרחיאליזבטה פופדיוחין
חיים אחרקיוסף חגבייעקב מזרחישמואל אלתר פופלבסקי
יונה חממה אחרקיחיא חגבימנחם מזרחייצחק פורטנוי
יוסף אחרקיעקב חגביסאלמה מזרחילזר פורטנוי
יוסף אחרקישראל חגביסעדיה מזרחימלכה פחוביץ'
יפת אחרקסעדיה חגבירבקה מזרחיגדעון ניסים אקרם פטל
יצחק אחרקציונה חגבי (סיבהי)ישי פיאטיגורסקי
ישעיה אחרקשלום חגבישלום מזרחיעליזה אליזבט פיין
ישעיה אחרקשמחה חגבישלמה מזרחיג'ק פילוסוף
לאה אחרקשמעה חגבישרה מזרחידוד פינגלה
לוזה אחרקברכה חגורהשרה מזרחישרה פינמן
לולוה אחרק (גידה)אברהם חדדישראל מנצור מזרחי פרליעקב פינקלשטיין
מאיר אחרקאהרן חדדיחיא מחבובבלה פיש
מוריה אחרקאורה חדדצביה מחבובדוד פישנזון
מרים אחרקאלברט אברהם חדדצביה מחבובמלכה פישקין
משה אחרקאלברט אברהם חדדדוד מחדוןגולדה פישר
נדרה אחרקבנימין חדדנעומי מחדוןסופיה פלדמן
נתן אחרקבתיה בנת חדד (בוסני)חממה מחזריפאניה פלדמן
סאלם אחרקגזל חדדיוסף מחזריקוקה פלוס (זיתון)
סאלם יהודה אחרקגליה חדדסאלם מחזרישמעון פלוס
סאלמה אחרק (עאוץ' באשרי)דוד חדדקדריה מחזריחנה פליסקוף
סלמה אחרקזהרה חדד (גמליאל)כוני מחליאורליה גוית פלס
סעדה אחרקזהרה חדד (שער)בניה מחלנימלכה מנשה פלקר
סעדה אחרקזוהרה חדדאברהם מחפודאברהם פנחס
עמרם אחרקיהודה חדדבניה מחפודאברהם פנחס
צדוק אחרקיונה חדדזהרה מחפודבדדה פנחס (אחרק)
שושנה אחרק (שמחי)יוסף חדדיפת מחפודבניה מזל פנחס
שמעון אחרקיחיא חדדרומיה מחפודג'ליה פנחס
אדיב אטהרייעקב חדדשלום מחפודחנה פנחס
אדיב אטהרייעקב פפה חדדשלמה מחפודיוסף פנחס
סימי איבגילולוה חדדשלמה מחפודיחיא פנחס
שרה אהרון איולקרמנצור חדדשרה מחפודיחיא פנחס
צפורה פייגא רבקה איזנמן (לוין)מנשה חדדשרה מחפודיחיא פנחס
אנה איטקיןמצווה חדד (צפורה)נדרה מחפוד עוודיפת פנחס
אברהם איילמרסל ממה חדד (כמסה)שמעה מחצרימאיר פנחס
רבקה רובי אינדפורקרנחום חדדדורי מטלוןסאלם פנחס
מנדל איסקנחשון חדדשלמה מטמיסלימאן פנחס
בנימין איתןסלימן חדדרוזה מטתובסלמה פנחס
יחיא אל עזאניסעדה חדד (נגר)אברהם מידניסעדה פנחס (עמראן)
שמס ורדה אל עזאניסעיד חדדזהרה מידניסעדיה פנחס
שלמה אל-טוילסעיד חדדיהודה מידניסעידה פנחס (מעודה)
גבריאל אלאיבסעיד חדדמרים מידנישמעון פנחס
נחום אלוביץ'סעידה חדדמשה מידניסלמה פנחסי
ינון אלוניסעידה חדדנעמי מידניעמירם פנקינסקי
ישראל עודי אלוניסעידה חדדשלום מידניבת שבע פנקר
מזל אלוניעודד חדד (ברזילי)שמעון מידנישלמה פנקר
משה אלוניקדיה חדדדוד מייזלראיסה פסטר
פנינה תרנג'ה אלוניקמר חדדרוזה מיילראסתר פסטרנק
אדיב אלטוילשאול חדדאורה מיליסיובל פסטרנק
אילן אלטוילשאול חדדזהרה מיליסשמואל פצ'ל פדל
נעמי אלטוילשחמה חדדזהרה מיליספניה פקש
אהרון אלידומישלום חדדחיים מיליסשרה פרדיס
שלום אלידומישלום חדדמנצור מיליסציציליה פרולוב
לאה אלכאוישלום חדדקומרי מיליסרוזה פרומן
שמעה חדד (חלחלי)ראובן מילשטייןשמעון פרח
רפאל אלמגורשרה חדד (צובארי)סעדיה מיניסאורי פרחי
נעמי אלמהאצרישרה חדדבדרה מינסבניה פנינה פרחי
רודי אלספקטורשולמית חדייוליה מיררחנה פרחי
צדוק יחיא סאלם אלעזאניסעיד חובאג'הברכה מכורישחנה פרחי
שולמית אלעזאניתרנג'ה שמעה חובאג'הגליה דליה מכורישיאיר פרחי
שלום אלרייביגנה חוברהיעקב מכורישיוסף פרחי
מוטל אמולסקיחוברה חוברהמרים מכורישיחיא פרחי
אברהם אלברטו אמיררבקה חוברהנדרה מכורישמרים פרחי
רחל אמירלאוניד חודקובסקיסאלם מכורישנעמי פרחי
שמואל אמיתייחיאל חוטרשלמה מכורישסאלם פרחי
מוריה אנקונינהמרים חוטרדויד מכרישסעדיה פרחי
מירב אנקונינה (זכריה)סעדיה חוטרזהרה מכריש (צטאחי)שושנה פרחי
שולמית אסוליןשמחה חוטריעקב מלאחישלום פרחי
אלאונורה אסתריןיעקב חופיגזל מלאכי (כאוי)שרון פרחי
יהודה אערגמאיר מילו חורידוד עואד מלאכיתורכיה פרחי
קמר אערגקלמנס שרה חורי (מלול)דליה מלאכיישראל פרחי לוי
ישראל אפלבלטשדרה חורמיישראל מלאכיסמיון פריאמפולסקי
דינה אפרתייוסף חזוןנוריאל מלאכישרה פרידמן
זהרה אפרתיאברהם חזישלום מלאכיאברהם פריטיקה
יוסף יוסי אפשטייןזהרה חזישרה מזל מלאכילב פרך
זכריה אקועזהרה חזיסעיד מלחישמעון פרל
חביבה אקועחנה חזיבדרה מלחןאבן חיים ספנסר פרנק
יחיא אקועיונה חזיג'אזל מלחןרות רוחמה פרץ
יחיא אקועיוסף חזידוד מלחןיחיאל צ'אהרי
ישראל אקועיוסף חזייוסף מלחןסאלם צ'אהרי
סעדיה אקועשושנה חזיסעידה מלחןעואד צ'אהרי
עאוד אקועשלום חזיצאלח מלחןצאלח צ'אהרי
עמיאל אקועשרה זהרה חזישרה מלחןצדוק צ'אהרי
צביה אקוערחל חזןציון מלך מליאנקרשלום צ'אהרי
רומיה אקועמוסה חזריאהרון מליחישמעה צ'אהרי
שלמה סלימן אקוערועי חיאמנון מליחינדרה צ'אהרי דהרי
שמחה אקועאסתר חייבי (חלה)חביבה מליחימשה צ'וקלו
סעדה אקצעחנה חייטחביבה מליחייוסף ארי-ה צ'וראני
שודיה אקצעיעקב חייטחממה מליחיאברהם צאהרי
מיכאל אקרמןמרק חייטוביץ'יחיא מליחיזהרה צאהרי
שלמה ארג'ידוד חייםיחיא מליחייוסף צאהרי
צבי ארוגייחיא חייםיחיאל מליחיבנת בתיה צאיג (ערוסי)
בן חנן ארולקרמלכה חייםימימה מליחינסים צאיג
לאה ארולקרמרים חיים (הכהן)יעקב מליחייחיא סעיד צאיטי
סלומון ארולקרסגלית חייםלבנה מליחינדרה צאיטי
שמואל ארולקרשלמה חייםסאלם מליחי (מליחי)ברוד צאירי
דקל ארוסיסאלם חיים דודסעדה מליחיסעדה צאירי
שמחה ארוסיבן אל חיימובסעדה מליחימרים צאלח
אברהם אריהאברהם חיימיסעדיה מליחיסאלם צאלח
אריה אריהאברהם חיימיסעיד מליחיסאלם צאלח
זכריה אריהגזל חיימיסעידה מליחיסעדה צאלח
יצחק אריהגנא חיימיעידן מליחישלום צאלח
לבנה אריהזהרה חיימיצביה מליחיחממה צארום
מלכה אריהזכריה חיימירומיה מליחייחיאל צארום
מרדכי אריהמשה מוסא חיימישודיה מליחייוסף צבי
רומיה אריהנעמה חיימישלום מליחייחיא צבי
שחר אריהסאלם חיימישלום סאלם מליחיסעידה צברה
מטילדה ארליךסאלם חיימישמשון מליחיברכה צברי (עוזרי)
מקס ארליךציון חיימישרה מליחיחביבה צברי
יעקב ארנשציונה חיימיחיסן מליםחממה צברי
משה ארנשאברהם חימיאסתר מליסיחיא צברי
הרכה ארקשדוד חימיצדוק מליסיחיא יחיאל צברי
מזל ארקש (עודי)ד'ר ריסה חינקיסשמעון מליסישראל צברי
מיכאל ארקשרחל חיסן יעישחנה מליקלאה צברי
מנצור ארקשיוסף חיראקאהרון מלמדמרדכי צברי
נעמה ארקששלמה חיריקזכריה מלמדנתנאל צברי
סאלם צאלח ארקשיוסף חירקיונה מלמדסלימאן צברי
סלמה ארקשנעמי חירקיונה חבה מלמדרומיה צברי
סעדיה ארקשגרשון חכימוגלוסעדיה מלמדרומיה זהרה צברי
עווד ארקשיואב חכםשלום מלמדרחל צברי
רחל חלימה ארקשיואב חכםשושנה שמעה מלמד מועלםשולה סלאמה צברי
ששון ארקשיותם חכםשלמה מלמד מועלםשלום צברי
תמר ארקש (פדל)זהרה חלאשרה סירי מלמד מועלםשלום צברי
תמר ארקשזכריה חלאסעדה מלמד מוקרישמעון צברי
אברהם אשבליונה חלאאליס מלנקרישרה צברי
ברכה אשבליוסף חלאדוד הונגם מנג'םאברהם צדוק
יחיאל אשבליחיא חלאמרים מנג'םאסתר צדוק
נחמיה אשבליחיאל חלאסלמה מנג'םיוסף צאלח צדוק
שמחה אשבליחיאל חלאאברהם מנגדייוסף צאלח צדוק
אליעזר אשואלמסעודה חלאאוריאל חי מנגדייצחק צדוק
גאליה אשואלמשה חלאנזל מנגדימזל צדוק
חיים יחיא אשואלנדרה חלאניסים מנגיםמזל צדוק
יחיא אשואלסאלם חלאשושנה מנור מנשה (היזמי)עופרה רחל צדוק
יחיא אשואלסלם חלאגינה מנחםצאלח יחיא צדוק
יחיא אשואלסעדה חלאזהרה מנחם (כהן)ציון צדוק
יעקב אשואלסעידה חלאזהרה שרה מנחם (דוב)שלום צדוק
יצחק אשואלעובדיה חלאזהרה שרה מנחםשלום צדוק
לאה אשואלעמרם חלאחיים מנחםשרה צדוק
מזל סעדה אשואלעמרם חלאיונה מנחםשרה צדוק
מרדכי אשואלציונה חלאיחיא מנחםשרה בתיה צדוק
מרים אשואל (יעיש)צפורה חלאמרים מנחםשרה בתיה צדוק
נחמיה אשואלשלום חלאמזל מני (עווד)חנה צדיק
סעדיה אשואלשלמה חלאמרדכי מנייצחק צדיק
סעוד אשואלשלמה מישאל חלאעובדיה מנידייזי דבורה צדקה
עואץ צאלח אשואלאהרון חלהצביה לילה מני (פדל)יוסף צדקיהו
צאלח אשואלאהרן חלהצדוק מניאברהם צובארה
צדוק אשואלאליהו ראובן חלהשמעון מניזהרה צובארה
רונן אשואלבתיה בניה חלה (גיאת)גמילה מניציר (סאלם)ידיד צובארה
שלום אשואלבתיה בניה חלהגתרה חיסן מניציריוסף צובארה
שלמה אשואלזוהר חלהזהרה מניצירמארי יחיה צובארה
שמחה אשואלזוהר חלהחסין מניצירנפתלי צובארה
שמס שושנה אשואל (אשואל)יונה חלהסאלם מניצירסעדה צובארה (שיבה)
שמעון אשואליחיא חלהסאלם מניצירסעדיה צובארה
שרה אשואליחיא חלהסעיד מנססעידה צובארה
חממה יונה אשואל נאדליחיא חלהסעידה מנססעידה צובארה
שמס אשוואליחיא יחיאל חלהדניאלה מנצורפנינה צובארה
אשוליעקב חלהזהרה מנצוררומיה צובארה
זכריה אשוליעקב חלהזהרה מנצוררחמים צובארה
יוסף אשוללולוה חלהזכריה מנצור (עוודי)שלום צובארה
יצחק איציק אשוללולוה חלהיונה מנצורשלום סאלם צובארה
מחפוד אשולמסעודה חלהיוסף מנצורשלומית סלאמה צובארה
מנצור אשולמסעודה חלהיוסף מנצוראופירה צובארי (יהוד)
מרים אשולמשה חלהיחיא מנצוראייל צובארי
מרים אשולמתניה חלהיחיא מנצורבניה צובארי
סאלם אשולנדרה חלהלאה מנצוריואל צובארי
צביה אשול (דהרי צ'אהרי)סאלם חלהמשה מנצורמזל צובארי
צביה אשולסאלם חלהסאלם מליס מנצורמיכאל צובארי
צביה אשול (נגר)עמרן חלהסעדיה מנצורמרים צובארי
שלמה אשולרפאל חלהסעיד מנצורסלימן יחיא צובארי
אהרון אשרףשלום חלהסעידה מנצור (קרואני)סלמה פדל צובארי
שרה סעדה אשרףשלום סאלם ישועה חלהרומיה מנצור (צעיפה)סעדה צובארי (שיבה)
תורכיה אשרףשלמה חלהרחל מנצורסעיד צובארי
דניאל באבאשלמה חלהשמעה מנצוררחמים צובארי
יהודה באסלשמעה חלהשמעה מנצורשלום צובארי
יוסף באסלשמעון חיים חלהשרה מנצור (השש)דוד צוביירי
מרגלית ברכה באסלשני חלהסאלם מנצור אשואליחיא צוביירי
סאלם באסלשרה חלהאסתר מנצורהבנייה צובירי
סעיד באסליונה חלה זללההזהרה מנצורהאברהם צוברה
שמעה באסליצחק חלה זללההיעיש מנצורהאברהם צוברה
שורה בבכנובאברהם חלחלירומיה מנצורהנדרה צוברה
ציון בדוחבתיה חלחלישלום מנצורהנעמי צוברה
משה בדניסלמה חלחלישמעון מנצורהרומייה צוברה
עובדיה בדני פדלצפורה חלילי (כהן)תורכיה יהודית מנצורהגדריה צוברי
ברכה בהגלי (נדוף)רחל חליפהחבצלת מנשהדוד צוברי
זהרה בהגלייוסף חללימרים מנשהישראל צוברי
זהרה בהגלי (תור)שרה חלליסאלם מנשהמרים צוברי
זכריה בהגליבתיה חמדיסאלם מנשהמרים צוברי (כהן)
זכריה בהגלייונה חממה חמדי (זביב)שלמה מנשהסעידה צוברי
חיים בהגלינדרה חמדירבקה מרטין מסיקהשלום צוברי
חממה בהגליסעיד חמדיבירלה מסלץשולמית צוברי רותם
יחיא בהגליעובדיה עווד חמדירוקסנה אודיל מסלרחסן צומעי
מרים בהגלישרה חמדימלכה מסעודמאיר צומעי
ניסים בהגליאהרון חמדי הלויחנה מעברימנצור צומעי
סאלם בהגליזהרה שרה חמייהודית תורכיה מעברימרים צומעי
סלאם יחיא בהגלירוזה חממהיששכר מעברינור צומעי
צביה בהגליידידה חממיעואץ' חסן מעדאניסלם צומעי
שאול מאיר בהגלייהודית חממיאברהם מעודדעובדיה צומעי
שולמית בהגלייונה חממיאוהאורה נדרה מעודדצאלח צומעי
נינה בהריונה חממיבתיה מעודדצאלח צומעי
אלברט בוגניםיוסף חממישלום מעודדרות צומעי
יוסף בוטיליחיא חממיאורה מעודהשולמית צומעי
יועץ בוטלמשה חממיבדרה מעודה (קחזס)רבקה צורדקר
מלכה בוטלנדרה חממיגזל מעודהיהודה צוריאל
עובדיה בוטלנדרה חממיגמילה מעודהמרים צוריאל
אלכסנדר בוטמןסעדיה חממיגמילה מעודהנסים צוריאל
לאה בוטמןשולמית חממידבורה לאה מעודהאורלי ציון
בניה בונישלמה חממיוהב טסה מעודהיוסף צייג
גילה חייה בוניגמילה חמסיזוהרה מעודהשמעה צייג
דליה בוניזהרה חמסי משהחביבה מעודהשולמית לימור צימבליסטה
זוהרה שרה בוניעובדיה חמסי משהחיים מעודהמנצור סלם צלח
יחיאל בוניגמילה חמריחסן עואני מעודהמרים צלח
לוי בוניזכריה חמרייונה מעודהמוזל ששון צנדגאוקר
נאוה בוני (דמתי)חנה חמרי (מוזס)יחיא מעודההלוי צביה צנעאני
סאלם בונייפת חמרייחיא מעודהשלום צנעאני
סעידה בונימרים חמרייחיא מעודהצביה צנעאני הלוי
ציון בוניעובדיה חמרייחיא מעודהיונה צנעני
רוני בוניצדוק חמרייצחק מעודהמרים צנעני
שלום בונישולמית חמרי (יעיש)יצחק מעודהסעידה צנעני
חממה בוסאניאורלי חמרנימשה מעודהשלום צנעני
יוחאי בוסאנייעקב חמרנינור מעודהשמעה צנעני
יחיא בוסאנייפרח חמרניסאלם מעודהשרה זהרה צנעני
ברכה בוסילאה חמרניסאלם מעודהשלום צנעני הלוי
סאלם בוסיאורי חנוכהסלמה סלם מעודהזכריה צעדי
עזרא בוסיבר חסוןסלמה סלם מעודהיוסף צעדי
שמואל בוסיאברהם חסידסעדה מעודהשלום צעדי
יחיאל בוסי נגראפרים חסידסעדה מעודהבדרה צעטי
מיכאל בוסלוביץ'מנשה חסידסעידה חייה מעודהנעמה צעידי (עווד)
לאה בוסנינעומי חסידעובדיה מעודהשלמה צעידי לוי
מזל בוסניעמיהוד חסידצבי מעודהשרה צעיפה
משה בוסנישלמה חסידציונה מעודהמנחם צפור
סאלם בוסנישלמה חסידקמר מעודה (כהן)דקל צפר
רחל בוסתן בוסניבוריס חסיקרויטל אפרת מעודהישראל צפר
גזל בורהברוד חסןרומיה מעודהסאלם צפר
אילן בושאריוהב סאלם חסןרינה מעודהפאיק צפר
יחיא בושאריזהרה חסןשושנה מעודהשלמה צפר
יחיא בושאריחיים חסןשלום מעודהצביה צפר ציפור
לאה בושאריחיים חסןשלום מעודהשלמה צפר ציפור
לאה בושארייהודה חסןשלמה מעודהאברהם צצמסקי הכהן
לאה בושארייעיש חסןשלמה מעודהסאלם קאמר
סעדיה סעיד בושאריישראל חסןתמר מעודהאברהם קאפח
אפרים בושדיסלימן חסןעוד סאלם מעודה באשריאברהם קאפח
אפרים בושריסלם סעיד גודי חסןיחיא מעוצהזהרה קאפח (קרואני)
גניה בושריעובדיה חסןפאיק מעוצהחיים קאפח
דניאל בושרירחל חסן (אקוע)צדוק מעוצהיחיא ערוסי קאפח
חבצלת בושרישמעה חסןחסן מעידהמאיר קאפח
משה בושריאביאני אבינו חסן יפתעבדיה מעידהמאיר ישראל קאפח
שמואל בושריחממה חסרשלום מעיםמשה קאפח
שמעון בושרייחיא חסרשולמית מערביסעדה קאפח
שרה בושרימוסא חסריעקב מפגוקרשרה זהרה קאפח
יחיא זכריה בושרי באשרינעמי חסרזהרה מפצ'רי (אלטאצי)זהבה קוזיקה קבלרו
אליהו בזקסאלם חסריחיא מצ'פריסופיה קגנסקי
לולה בחשנישרה חסריחיא מצמוןצפורה קדושים (אזולאי)
אברהם בידאנישרה חסרעמנואל מצמוןחיימה קדיס
גוסנה בידניסעדיה חסר חסודנג'מה זוהרה מצרי אהרוןישראל קדיס
יפת בידניזהרה חפדימזל מצרי בן שמעמסעוד קדיס
יפת פדל בידנייוסף חפדישמואל מקונןפודה קדיס
ישראל בידנישלום חפדיחממה מקיטןזכריה קדיס הלוי
לאה בידנייוסף חפצייחיא מקיטןיוסף יוסי קדישביץ
מזל בידנידוד חפצי חפדיסעדה מקיטןדוד קהלני
סלמה בידנינעמי חפצי חפדיסעיד מקיטןחננאל קהלני
סעדה בידניזאב חצרוניסלם מקרייחיא קהלני
עואד בידניגזל חראזיצביה מקרייחיא קהלני
עובדיה בידניישועה חראזיסלימאן מרהוםלולה קהלני
שלום בידנייואב חרבייהודה מרוןלולוה קהלני
משה ביחני והביחיאל חרבייוסף מרחבילולוה קהלני
שמש ביחני והב (מעדני)מאיר חרביאילה מרחוםסלימאן קהלני
יאן בייליןמזל סעדה חרביברכה מרחום (סלימן)סעדה קהלני
בלטה ביישסעדיה חרביזהרה מרחוםשלום קהלני
מאוריסיו בינדרסעדיה חרביחיה מרחום (צנעני)שלום קהלני
יפים ביקובשושנה חרביחיסן מרחוםבצלאל קהלת
אתל בירמןשלום חרבייגאל מרחוםמזל קהלת
זהרה בישארישלום חרבייצחק מרחוםאניה קוגן
זהרה בישארישמואל חרבימרים מרחוםמיכאל קוגן
סלימן חסן בישארישמעה שושנה חרבימרים מרחוםסמיון קוגן
יחיאל בישרישמעון חרביסאלם מרחוםזכריה קוזי
רויטלי בישרישרה חרביסאלם מרחוםיורם זכריה קוזי
שלום בישרישרה חרביסעיד מרחוםרחל קוזל
רפאל בכריקושרה חרביסעיד מרחוםאנטולי קוטליאר
יוסף בליאצקייחיא חרדעואד מרחוםיעקב קולטקר
לודמילה בליצקיסעידה חרדעווד מרחוםמיכאל קולינץ
שושנה בלס (חלה)זהרה חרזיצאלח מרחוםדניאל קומימי
אהרון בלקרזכריה יחיא חרזיצביה מרחום (מנצור)זהרה ונה קומימי
שושנה בן אבו (רזון)חממה יונה חרזישלום מרחוםיחיא קומימי
קרן בן ארייחיא חרזישמס מרחוםנדרה קומימי (משרקי)
בעז בן דודיחיא חרזישמריהו מרחוםסאלם קומימי
שחר בן דודיחיאל חרזיעודד מרידןסלם קומימי
יוסף בן דוד מלאכימוסה חרזילאוניד מרסוןסעדה קומימי
רומיה בן זכאינסים חרזיסימה מרסוןסעדה קומימי
ניסים בן חןסלם חרזיבדרה משהעוזי קומימי
ניסים בן חןסלמה חרזיגזל משהאברהם קוממי
סלמה בן חן (לוי)סעדיה חרזיגיטל משהגמר קוממי
סלמה בן חן (לוי)ציון חרזידליה משהזבולון קוממי
אברהם בן טוביםרומיה לאה חרזיזהרה נצייף משהיוסף קוממי
יצחק בן טוביםרומיה לאה חרזיזכריה משהישראל קוממי
קמר בן טוביםשודיה חרזי (שמחי)זכריה משה (ניצייף)עזרא קוממי
שושנה בן טוביםשלום סאלם חרזיחיים משהרומיה קוממי
ציון בן טובים אברהםשמעה חרזיחמם משהרחל קוממי
חיים סעיד בן יוסףאברהם חרירחממה משהיפים קומרניצקי
יחיא בן יוסףיונה חרירחנה משהאורה קופי
סעידה רות בן יוסףסעדה חריריואל משהאידל קופיט
שרה בן יוסףשמעון חריריוסף משהאחיקם קופלמן
אורי בן יצחקברכה חרירייחיא משהמשה קופשטיין
חי בן עמי קומימימראט חרמץמרים משהדורה קורבסקי
משה בן עמרםאברהם חרפוףמשה משהמיכאל קורבסקי
יצחק בן ציוןזהרה חרפוףמשה משהגניה קורט
עמרם בן ציוןכוכבה נגמה חרפוףמשה משהסלימן קוריש
רותי בן שאול (יהודה)זהרה חשאינעמי משהאסתר קורליי (אוסטין)
לאה בן-טוביםמזל חשאי (סעדה)סעדה משהשלמה קורליי
יעקב בן-נחוםסאלם חשאיציון משהליובוב קורצמן
יעקב בן-שאולסעיד חשאישולמית סלמה משהמוסא קורש
עשרי בנימיןשלום חשבוןשושנה משהזהרה שרה קושרי
שמעון בנימיןאילנית חתוכהשרה משהסאלם קושרי
זאב בנימיניבתיה בניה חתוכהתמיר משהרחל קחזם
נתן בנימיניגליה חתוכהאביגד משולםחיים קחזס
שלמה בנימיניגנה חתוכהאבנר משולםשושנה קטאר
משה בניסטיזהירה שרה חתוכה (חתוכה)אריה משולםשלום קטאר
עמירם בנשזהרה חתוכה (שאער)דוד משולםדוד קטיעי
שרה בסטזוהרה שרה חתוכהדן משולםשלום קטיעי
שמואל בסטיקרזכריה חתוכהזכריה משולםשרה קטיעי
הכטן יואל שמואל בסטקרזרעה חתוכהיהודה משולםמיכאל קיבריק
יחיא בסיסחמאמה חתוכהיפת משולםסרפימה קיבריק
שלמה בסיסחממה חתוכה (שרפי)מרים משולםיחיאל קידר
אברהם בסליורם חתוכהרבקה משולםשמואל קידרון
אמן בסליחיא חתוכהרחל משולםנאוה קייסי
בניה בסליחיא חתוכהשושנה גניה משולםשרית קייסי
חממה בסלכמלה חתוכהשמואל משולמיחיים קייפי
סלם בסלמאיר חתוכהארז משורריוסף קייפי
אסתר בסעוד (אפריאט)מנחם חתוכהחנה משוררנדרה קייפי
ליהי בסקיןמרים חתוכה (והב)רינה משוררנעמי קייפי
נעמה בעזהנעמה חתוכהיעקב משטהברוריה בלאנש קינג
אלחנן בצלאלנפתלי חתוכהסעדה משני (קרואני)יחיא קיסי
ששון בקלסלימן חתוכהצאלח משנימאיה קיסילנקו
מזל בר-און (דורני)סעדה חתוכהאברהם משרקיסעיד קיפי
גבריאל בר-בנקרסעידה חתוכהאורה נעמי משרקיולרי קליבנוב
לאה ברברמןעדי סעדיה חתוכהאסתר משרקיגילדה קליין
לוי ברגלעופר חתוכהגניה משרקי (משרקי)לאליה קליין
יוסף ברואוןעזריאל חתוכהחממה משרקינדיה קליינרמן
משה ברודצאלח חתוכהיהודה משרקיניוסיה קליינרמן
יונה פלומבה ברוךצביה חתוכהיוסף משרקילולה קלינמן (גרברג)
אברהם ברזילי (בהגלי)צדוק חתוכהיוסף משרקיריטה קלצל (סורסקי)
לורין ברזיליצדוק חתוכהיחיא משרקיאסתר קמחי
מזל ברזיליצדוק צאלח חתוכהיעקב משרקיסעדה קמימי
סעדיה ברזיליצלח חתוכהשלום משרקידניאל אדם קמינצקי
עודד ברזילי חדדקדריה חתוכהשמעה משרקידוד קמינר
אברהם ברזניקדריה חתוכהאליהו מתנהיחיא קממי
דינה ברזנירמי רחמים חתוכהאן ג'ולי מתנהרומיה קן-דרור
דוד דודו ברקרפאל חתוכהיהודה מתנהעליזה קנדלי (אטקה)
אביתר בשארישולה חתוכהקמר מתנהסאלם קנימח
בניה בשארישושנה חתוכה (טובים)שודיה מתנה (גרידי)הנס קסטלן
דניאל בשארישלום חתוכהפראיליך נאבטולהבצלאל קסיס
זהרה בשארישלום חתוכהיוכבד נאוגאוקרמשה קעטבי
זהרה בשארישלום חתוכהאשרה נאור (קסטלן)סעידה קעטבי (קעטבי)
זהרה בשארי (סלימן)שלום חתוכהראובן נאמןזהרה שרה קפאח
זהרה שרה בשארישלמה חתוכהמעוצ'ה נג'אריהונתן חי יוני קפון
זהרה-שרה בשארישלמה חתוכהמיכאל נגארמשה קפון
חיים בשארישלמה חתוכהמיכל נגארדוד קפלה
חיים בשארישלמה חתוכהעואד נגאריחיה קפלה
חיים בשארישמואל חתוכהשמעה נגדימחלי קפלה
חממה בשארישמעה חתוכהנגסהסעדה קפלה
חנה בשאריהשה'ט שמעון חתוכהנגרשמעה קפלה
יהודה בשאריסאלם חתוקהאבישלום נגרסיימון קפלושניק
יואב בשאריזהרה טביבאהובה נגרגרשון קראוני
יונה חממה בשאריזהרה טביב (קורח)גאליה נגרצביה קראוני
יחיא בשארייוסף טביבגליה נגר (גרמא)רומיה קראוני
יחיא בשארייחיא טביבורדה נגראברהם קרואני
יחיא בשאריסלמה טביבזהרה נגר (חג'בי)אברהם קרואני
יחיא אלכאוי בשארישלמה טביבזהרה נגראמא שלום קרואני
יחיאל חיים בשאריתורכיה טביבזהרה נגרבדרה קרואני
יעקב בשאריולדימיר טברסקויחיים נגרבנת קרואני
יצחק בשארירוזה טברסקויחיים נגרגבריאל קרואני
מנחם בשארימרים טובולחיים נגרזהרה קרואני
מרגלית בשאריחיים טויליחיים נגרזהרה קרואני
מרדכי בשארימזל טויליחיים נגרזהרה קרואני
מרים בשארישלום טויליחממה נגרזהרה קרואני (חברי)
משה בשארייצחק ג'אקי טולדנוחממה יונה נגרזהרה קרואני
מתניה בשארימיכאל טורצקיחננאל נגרזכריה קרואני
סאלם בשארימרים טיירייהודה נגרזכריה קרואני
סעדה בשארינעמי חיימה טיירייואל נגרחיים קרואני
סעדה בשאריסעדה טיירייונה נגרחממה קרואני
סעידה בשארי (מקייטן)עווד טיירייונה נגריונה קרואני
צדקה בשאריתמר טיירםיונה בוסי נגריונה קרואני
ראובן בשאריחממה טירי (מכוריש)יוסף נגריוסף קרואני
ראון בשארייפת טירייוסף נגריחיא קרואני
רומיה - וחש בשארינעמי טירייחיא נגריחיא קרואני
רחמים בשאריסעיד טירייצחק נגריחיא קרואני
שוכר יששכר בשארימשה טירםישראל נגריחיא קרואני
שושנה בשארייוסי טל טקיןמחפו'ץ נגריחיאל קרואני
שושנה גנדה בשארייחיאל טלבימחפוד נגרכדי קרואני
שלום בשארייחיאל טלבימלפיה נגרנעמה קרואני
שלמה בשארישמעה טלבימנצור נגרנעמי קרואני
שלמה בשאריאילנה טננבויםמרים נגר (פדל)סאלם קרואני
שלמה בשארייוסף טסהמרים נגר (מנצור)סאלם קרואני
שמחה בשאריסעדיה טסהמרים נגרסלימן קרואני
שמחה בשארישלום טסהמרים נגרסעד קרואני
זהרה בשארי אחרקשמעה טסהנדרה נגרצביה קרואני
דוד בשריהלן טרוגמןנדרה נגר (חגבי)רומיה קרואני
זהרה בשרילב טרוגמןסאלם נגררומיה קרואני
חממה בשרישרה טרוגמןסאלם שלום נגררומיה קרואני
חממה בשרי (חתוכה)אנטונינה טרופימובסאלמה נגררחל קרואני
מלכה בשריאדידה טרןסיניה ציונה נגררפאל קרואני
ניסים בשרימאיר טרקטובנקוסעדה נגרשולמית קרואני
סאלם בשריאברהם יאגודייבסעדיה נגרשושנה קרואני
סאלם בשריתמרה יאגודייבסעדיה נגרשלום קרואני
סעדה בשריחסיה יאנובסקיסעדיה נגרשלום קרואני
סעדיה בשרייעקב יאנובסקיסעיד נגרשלום קרואני
סעידה בשריאהרון יאנטובסקיעואץ נגרשלום קרואני
סעידה בשריאספיר יאנטובסקיעזרא נגרשלמה קרואני
הרב עובדיה בשרימשה דוד ידידיהפרץ נגרשלמה קרואני
עובדיה בשריאהובה ידעיצביה נגרשלמה קרואני
רפאל בשרייוסף ידעיצדוק נגרשמואל קרואני
שלום בשרייוסף ידעיצדוק נגרשמחה קרואני
שמעה בשריסעדה ידעירונן נגרשמחה קרואני
שמעון בשריבתיה בנת יהברחל נגרשמעה קרואני
שמעון דוד בשרידוד יהבשודיה נגרשמעה קרואני (סירי)
סאלם ג'בליורדה יהבשלום נגרשרה קרואני (חסר)
עווד ג'ובשלום יהבשלום נגרשרה קרואני
יחיא זכריה ג'ובניאברהם יהודשלום נגרשרה קרואני
מלכה ג'ובניזהרה יהודשלום ואדעי נגרשרה זהרה רומה קרואני
שודיה ג'ובניזכריה יהודשמס נגרסמיון קרוגלייק
שלום ג'ובניירדנה יהודשמעה נגריחיא קרוני
אברהם ג'ולימרים יהודשמעון נגריחיא קרוני
נכלה ג'וליסעידה יהודשרה נגרולד קרטה
יוסף ג'יבליעזרא חיים יהודשרה נגרראובן קריגל
יחיא ג'ידהצביה יהוד (חתוכה)שרה זהרה נגריחיא סעיד מסעוד קרים
שמעה ג'יספאן (ג'ברה)רומיה יהודשרה זהרה נגריצחק בן יעקב קרימהנד
רות ג'ירדרפאל יהודתמניה נגריונה קרני
אילנה חומי ג'לךשולמית יהודמרים נגר הלוייונה קרני (קרואני)
אברהם ג'מילשלום יהודסטפניה עמנואלה נגרה (שורץ)יוסף קרני
שרה ג'מיל (גוזי)שלום יהודאליהו נגשנעמה קרני
אברהם ג'מיליאביגד יהודהיהודית תורכיה נגשנעמי נעמה קרני (זביב)
עזרא ג'מצ'יאברהם יהודהברכה נדאךשלום קרני
זכריה ג'ראפיאורה נדרה יהודהסאלם נדאףשלום קרני
חיים ג'ראפיאמן יהודהאסף יוסף נדבשלמה קרני
יונה ג'ראפיברוך יהודהמשה נדבשרה קרני
פייגה גאיודהחנה יהודהצפורה נדברוזה קרנייס
סעדה גארמהחנה יהודהגמר נדוףשלמה קשת
בנימין גבאיסלמה יהודהחיים נדוףזכריה קתוע
מוסא גבוריסעדה יהודהיחיא נדוףסעדה קתוע
זוהרה גבורי אברהםסעדיה יהודהשלום נדוףשרה זהרה קתוע
נעמה גבזהחיים יהודה הלויזהרה נדףחסן קתוע יפת
יחיא גבליבנין יהודה שרעבינדלה נדףאליהו ראובן
שלום גבלימרגלית יהושועשלמה נדףמרים סימון ראובן
אברהם גבראאילנה יהושעאהרון נהארידוד ראיבי
אילנה גבראחיים יהושעחנה נהארידוד ראיבי
בניה גבראיחיא יהושעגבריאל נהנגיסעדיה ראיבי
בנייה גברא (שדמי)שלמה יהושעממה נהנניציונה ראיבי
בת שבע גבראפבל יודוביץאברהם נהריציונה ראיבי (מנגדי)
חממה גבראיהודה יוחאיאודליה נהריסוניה ראסין
יהודה גבראולדימיר יוכטראורה נהריסופיה רבייב
יחיא גבראמלכה יוכטראסתר נהרייפרוסיניה רבינוביץ
סעדה גבראניסן יום טובאסתר נהריפליקס רבינוביץ
סעידה מזל גברארחל יוניאל (תורג'מן)אשר נהרינחום רבסקי
שוכר גבראאוקטביה יונסקודוד נהריברכה רדא
שושנה גבראקלרה יוסטר (שמיל)זהרה נהריסאלם רדא
אהרון גברהאברהם יוסףחממה נהריסעדה רדא
חממה גדיסאברהם יוסףכרמלה נהריסאלם רדא רצון
חממה יונה גדיסאסתר צלחה יוסףמרים נהרי (דיב)רז רדא-קרני
עליזה גדיסבוזל יוסףנעמי נהריליאור רדא-רצון
נעמי גדקהבנימין יוסףסעידה נהריחביבה רדה
חנה גואטהברכה יוסףסעידה נהריחיים רדה
משה גובאניזהרה יוסףערן נהריחנה רדה
רחל גובאניזכריה יוסףרבקה נהרייהודה רדה
זהרה גובניחגי יוסףרומיה נהרייונה רדה
זהרה גובניחיים יוסףשלום נהריסאלם רדה
חממה גובניחממה יוסףשלמה נהריסעדה רדה (דומרני)
חנה גובניחממה יוסףשמעה נהריסעדה רדה (אחרק)
יחיא גובניחנה יוסףשרה נהרי (ערוסי)נעמה נעמי רדה רצון
יחיא גובניחסן יוסףשרה נהריאיגור רדו
יחיא סלימן גובנייוסף יוסףאברהם נהרי הלוייונה חממה רדמי
לולוה גובנייחיא יוסףיוסף נהרי הלוימרים רדמי
סאלם גובנייעקב יוסףיחיא נהרי הלויעווד רדמי
עובדיה גובנייפת יוסףשלמה נהרי הלוישלום סאלם רדמי
זהרה גובראמאיר יוסףאלכסנדרה נובוסילסקהגזל רדעי
יחיאל גוברימיטל יוסףסלאמה נובורישגזל סעיד רדעי
בנייה גוזימירה יוסףזהבה נוהינעמי רדעי
חממה גוזימלכה יוסףמרים נוני (בשארי)עובדיה רדעי
חנה גוזימנחם יוסףסאלם נונישמש שולמית רדעי
ישראל גוזימרים יוסףצביה נוניולדימיר רובינשטיין
נורית שמחה עפיה גוזינעמה יוסףשושנה שמעה נוניישראל רובנצ'יק
ניסים גוזיסאלם יוסףשלמה נוניאנגלמחץ רודל
סעידה גוזיסלימן סעיד יוסףדוד נחוםשמעון רודלמן
ציון גוזלקרסלם יוסףלידיה נחוםמטבי רודניאנסקי
שרה חנה גולדברגסלם יוסףשרה זהרה נחום (אשואל)דרור רוז'נסקי
מאיה גולדשטייןסעיד יוסףשרה נחום חממיאלכסנדר רוז'קובסקי
רחל גולובעובדיה יוסףחביבה נחשוןטטיאנה רוז'קובסקי
יורי גולובצ'יקעווד יחיא יוסףסאלם נחשוןחיים ברוך רוזנבוים
יגאל גוליעמרם יוסףסעדה נחשוןד'ר אדוארד רוזנברג
יצחק גוליצדקה יוסףאלנה ניסים בכרקלבדיה רוזנברג
לולווה גולירומה חנה יוסףאייל ניר נחמוניאלוסה רוזנפלד
סלם גולירחל יוסףסוצאן נסייהלאון לייב רוזנפלר
רחל נעמה גולי (נגר)רחל יוסףיפת נסיםשרה רוזנפלר
מריה גומברגשלו יוסףמאיר נפטג'ירוזה רוטפלד
גריגורי גורביץשלום יוסףרחמיאל נפתלייצחק רוטשטיין
גריגורי גורביץשלום יוסףליובוב נצ'קובסקירוזה רויזנר
רבקה גורביץשלום יוסףיעקב נצחוני מנצורנחה רויטמן
רבקה גורביץשרה יוסףחיים נקאשאדליה רומוב
אליזבטה גורובויתליה יוסף (קליין)סעדה נקאש (כוחלני)יוסף רומוב
בוריס גורודצקיתרנג'ה יוסףאברהם נקאש נגשפליה רוני
חיים גזיתתרנג'ה הדסה יוסףאלן נתןשלום רוני ידעי
דוד גיאתיחיא יוסף גרמה (רמתי)זכריה נתןבנימין רוקח
הלוי זכריה גיאתשמעה יוסף דודחיים שלום נתןשיראז נינה רוקח
חנה גיאתזהרה יוסף סעדיפת נתןלאה רושקו
יעקב גיאתדשה יופהמרים נתןאלכסנדר רושקוביץ'
מרים גיאתחממה יחיאעובדיה נתןיצחק רזניקוב
מרים גיאתיחיא יחיאצביה נתןהוידה רזקאן
משה גיאתמנצור יחיאצדוק נתןבניה רזקן
סלמה גיאתמצוה יחיא (ג'ובני)שלום נתןסעדיה רזקן
רומיה גיאתשלום יחיאשלום נתןגיטל רחל
שלום גיאתשמס צומעי יחיאשמס נתןאיריס רחמים
שלמה גיאת הלויחסן יפת יחיאלאברהם נתנאלגננו רטה
סעידה גיאת צברייואל יחיאלאורלי סאדתישרה רטנר
יפת גיבורי (משה)שמעון יחיאלגריידי סאלםבוריס ריבקוב
נדרה גיבלידוד ייגרזוהרה סאלםבנימין ריזקאן
נדרה גיבלידסלין ייתמרחממה סאלםזהרה ריזקאן
זהרה גידהחיים ימיניחממה סאלםבתיה ריזקאן לוי (חלה)
חיים גידהיפת ימינייורם סאלםגזל רייבי
נעמה גידהנצרה ימינייחיא סאלםחממה רייבי (אלעוזירי)
שלום גידהרומיה ימינייחיא סאלםיחיא רייבי
דוריס גיירחל-לי ימינייצחק סאלםסאלם רייבי
ליובה גיימןחממה ימנימרים סאלםיעקב רייזמן
פאינה גינבורגנאור ינאימשה סאלםדוד רינג
סרגיי גינזבורגשושנה שדרה ינאינדרה מרו סאלםחנה חנקה רינג (אפשטיין)
סרגיי גינזבורגחבקוק יעבץנדרה מרים סאלם (קחזם)חנה חנקה רינג (אפשטיין)
חיים גיספאןיעקב יעבץסעידה מעודה סאלםיוסף ריעאני
פסיה גלשמעה יעבץעזרי חדד סאלםיחיאל ריעאני
סעדה גלהיחיא יעישרחל סאלםמזל ריעאני
ד'|ר ולדימיר גלז'בסקימנשה יעישרחל סאלם (שמסיה)רומיה ריעאני
יהודה גלזןמרים יעיששושנה שודיה סאלםשרה ריעני
מירון ג'ורג' גליהמרים יעיששלום סאלםמשה רכנייב
רוזה גליהמרים יעיששמעה סאלםחנה רמדי
עובדיה גלךמרים יעיששירווי סבומנחם רמרזקר
ברוניה גלנצמןנעמי יעישדניאל סדומיידידה רמתי
כרמלה גלעדעואד יעישיחיאל סודאיניסים רמתי
שמעון גלפנבייןעובדיה יעישנעמה סודמיסמי רמתי
איליה גלפנדצאלח יעישאליהו סולטוןרומיה רמתי
אריה גלשטייןצביה יעישאברהם סולימן (פנחס)שלמה רמתי
לולוה גמדאניצביה יעיש (צנעני)חיים סולימןבלומה רסקין
שלמה גמזוציונה ציניה יעישחיים סולימןלב רסקין
חסן גמילציונה ציניה יעישמרדכי סולימןשרה רסקין
סאלם גמילי גמליאלשירן יעישמרדכי סולימן
צביה תרנג'ה גמילי גמליאלאברהם יעקב (אשאגדרי)מרים סולימןיוסף רפאל
חיים גמלאידן בוצ'ו יעקבנדרה אורה סולימןמשה רפאל
נעמי גמלאלאליהו יעקבנדרה אורה סולימןירדנה רפאלי
אהרן גמליאלאריה יעקבעואד סולימןמלכה רפאלי ג'נח
גבריאל גמליאלדוד יעקבכדיה סולימן סיאגברוניה רפופורט
חיים גמליאליאיר יעקברומיה סופןשרה רצאבי
חליה גמליאליונה חממה יעקבמשה נוסן סוצ'אןאוהד רצבי
יהושע גמליאליוסף יעקבמזל מהצריה סוקיטלדינה רצון
יונה גמליאליצחק יעקבסאלם לוי סוקיטלחיים רצון
יחיא גמליאלירון יעקבסעיד סוקיטלחנה דצא רצון
ישראל גמליאלישראל יעקבסאלם סטאחייוסף רצון
מאיר גמליאללאה יעקבשמעה סטאחייחיא רצון
משה גמליאלמזל יעקב (סאעד)רוניאל חיה חנה סטרוליעקב סקל רצון
סעדה גמליאלמרדכי יעקבריבה סטרשקייפת רצון
סעדיה גמליאלמרים יעקבשמעה סעאדי סיאני (חנש)יפת רצון (סקל)
עובדיה גמליאלמרים יעקבסעידה סייבהיישראל רצון
עזרי גמליאלמרים טירי יעקבחביבה סייג (עמראן)משה רצון
רחל גמליאלנתן יעקביעקב סייגנגמה רצון
שושנה שמס גמליאלסאלם יעקביפת סייגסלמה רצון
שלום גמליאלסעדה יעקבשלום סייגרחל רצון
שמואל גמליאלציונה יעקבעמנואל סייגאוקררינה רצון
שרה גמליאלראובן רן יעקבירדנה מזל סייגוקרשושנה רצון
גוצנה גמליאלירומיה יעקבסעדה סייטישלמה רצון
ריבקה גנקיןרחל יעקבאברהם סיינוקרשמחה רצון
יעיש גספןרחל יעקבאור חיים סירישלום רצון רצא
אברהם סאלם גראמהשושנה יעקבזהרה סיריסעדי'ה רשיד
אברהם סאלם גראמהשלום יעקביונה סירי
יחיא גראמהשלום יעקביחיא סירי
מזל גראמהסעיד יעקב ג'רפימרים סירי
מזל גראמהיונה חממה יעקבימרים סירישרה שאולקר
נסים גראפינעמה יעקבימשה סירייחיאל שאלתיאל
עידו גרבובסקיסעדיה יעקביסאלם סירימזל שאלתיאל
ירז'י יהודה גרברגשלום עואמי יעקביסעדה סירימרים רומיה שאלתיאל
פסיה פייגה גרוזדתקוה יעקבישלמה סיריחנה שאער
אלה גרויסמןזהבה סעדה יעקובשלמה סיריחסן שאער
סמיון גרויסמןאברהם אבי יעקוביזוהרה סיתייחיא שאער
משה גרוסמןזכריה יעקובייחיא סלאמןשדרה שרה שאער
רומיה גריידיחיים יעקובידוד חסן סלוםשולמית שאער
ויקטור גריליחססעיד יעקובימרים סלום (חסן)שולמית שאער
אברהם גרינברגשמעה יעקובייונה חממה סלומישלום שאער
שיה גרינשפןיצחק יעקובשויליאורה סלטון (אקוע)יהודה שאקי
אברהם גרמהאלעזר יפהזהרה סליםנעמי שאקי
אברהם צדוק גרמהיואל יפתבדרה סלימאןשלום שאקי
גזאל גרמה (ארגש)מרים יפתסעיד סלימאןחיים שאש
ורדה גרמהמשה יפתשמסיה סלימאןלולוה שאש
ורדה גרמהנתנאל יפתחממה סלימןצ'פנה שביט
חיים גרמהסאלם יפתיחיא סלימןשירה שביט (שומר)
חסין גרמהשולמית יפתלאה סלימןסעדה שבילי
יונה עומסי גרמהנצרה יצהרימשה סלימןחנה נור רחל שבירו
יוסף גרמהבניה יצחקסאלם סעיד סלימןיחיא שבמי
יחיא גרמהחממה יצחקעזרא סלימןמיכאל שגב
יעקב גרמהיוסף יצחקיהושע סלינסאברהם שגדרי
מיכאל גרמהמלכה יצחקמוסלם סלםדוד שובלי
מרים גרמהמרים יצחקמזל סלםסלמה שובמי
סלח גרמהמשה יצחקסאלאמה סלםיונה שוהם
סעדיה יהודה גרמהנתן יצחקצדוק סלםישעיהו שוורץ
עובדי'ה גרמהסטלה יצחקרבקה סלםחיים שוורצמן
קדריה גרמהעודד צדוק יצחקיוסף סמיןחיים שוכר
שושנה גרמה (שרעבי)עווד יצחקציונה סמין (מדמוני)סימה שולמן
שמעה גרמה (יעיש)עמרם יצחקסוסיה סמירנובגזל שומאלי
שרה גרמה (פדל)ציונה יצחקנעמה סמריסעדיה שומאלי
שרה גרמהרינה יצחקסאלם סמריזהרה שונם
דינה גרסולקררן יצחקג'ק יצחק סספורטסליליה שוקין
זכריה גרסיהשולמית יצחקיחיא סעאדיאברהם שוקר
אברהם גרשישמעה יצחקבדרה סעדאפרים שוקר
סלימאן גרשישרה יצחקזהרה סעד (קרואני)גזל בושריה שוקר
תורכיה גרשישרונה יצחקיוסף סעדגניה רינה שוקר
פאינה גרשמןתמר יצחקלולויה סעדווהב נתן שוקר
חממה גשמהחסן יצחק בישאביליאת גילה סעדיששכר מעברי שוקר
מרים גשמהיחיא ירימימזל סעד (דמתי)כוכבה שוקר
ברוך מליחי דאודמרים ירימינצ'רה סעדמזל שוקר (כהן)
מנחם דאודעפיה ירימיסאלם סעדמרים שוקר
חיים דבשוקר ירימיסאלם סעדמשה שוקר
יהודה דבבניה משרקי ירמיסלימן סעדנדרה שוקר
יעקב דביאירה ירקוניאברהם סעדיסלימן שוקר
סלמה דביואל ירקוניאהרן סעדיסעידה חנה שוקר
ציונה סעידה דביונה ירקוניגרסה סעדיצבי שוקר
חממה דבש (תם)מתניה ירקונידוד סעדירחל לאה שוקר
אברהם דגהרחל ישיהדסה טרנג'ה סעדישאול שוקר
יוסף דהבאנידורון ישעיהוזהרה סעדישאול שוקר
נדרה דהבנייונה ישעיהו (מליחי)חיים סעדישמאי שוקר
אהרון דהריאברהם ישראליוסף סעדישרה שוקר
גאולה דהרימלכה ישראליחיא סעדישרה שוקר
זהרה דהריבניה יתוםיחיא סעדייהודה שוקר חג'בי
זהרה דהרי (חתוכה)לאה כאוינעמה סעדיצבי שחף
יהודית דהרימשה כאוינעמי סעדילוציאן אריה שטאובר
יונה חממה דהרי (יעיש)חממה כאלף (שאולי)נפתלי סעדידניאל שטיינברג
יוסף דהרייחיא כאלףסאלם סעדינינה שטיינברג
יוסף דהרידוד כבלסעדה סעדילאה שטילר
יחיא דהרידוד כבלרומיה סעדיסמיון שטיפזון
יחיאל דהריזהרה כבל (משה)שמחה סעדישיקה שטיפזון
יעקב דהריזהרה כבל (מחפוד)שמחה סעדיטובה שטרן
לולוה דהריזכריה יחיאל כבלשרה סעדייונתן יוני שטרנשוס
נעמה דהריחביבה כבל (קהלני)אהרון סעידחזקיה שיאחי
סעדיה דהריחממה כבלדוד סעידשמעון שיאחי
סעדיה דהריחממה כבל (מחפוד)הוידה סעידחנה שיוביץ'
שלום דהרייוסף כבלזהרה סעידחיים שייך
שמעה דהרי (קרני)יחיא סאלם כבלזהרה סעידעמית שייך
סלימאן דהרי צ'אהרימזל כבל (גולי)חסן סעידשוכר שייך (יששכר)
אליזבטה דובוכהסעיד כבליונה סעידשוכר יששכר שייך
דודרומיה כבליחיא סעידד'ר לאה שיסל
אברהם דודשרה כבליחיא סעידאריה שיפמן
בדור דודימימה כבתייחיא סעידציפורה שיפמן
ברוד ברכה דודלילא מרים כהןמנחם סעיד (דמון)אברהם שירווי
דליה דודאבי אברהם כהןסלים סעידשירווי שירווי
והב דודאברהם כהןסעדה סעיד (דוש)אברהם שירוי
זהרה דודאברהם כהןסעיד סעידשמחה שירוי (סוקיטל)
חממה יונה דודאושר כהןרבקה סעידיוסף שירום
חנה דודאלישע כהןשושנה סעידלולוה לאה שירום
יונה חממה דודאמן חסן כהןשלום סעידסעדיה שירום
יוסף דודאפרים כהןשלמה סעידשלום שירום
יוסף דודבנימין כהןשמואל סעידשמעה שירום
יוסף דודבנימין כהןשמעה סעידסגולה שירקולקר
יחיא דודברוד כהןשרה זהרה סעידמנחם שלום
יחיא דודגזל כהןחממה סעיד אקרעסאלם שלום
יחיא דודגליה כהןחי חיים סערשרה סעדה שלום
כרמלה דודגליה כהןיואל סערתרצה שלום
לאה דודגניה כהןג'מיל סקיטלשלום שלזינגר
מלכה דודדוד כהןחממה סקיטלחיים צבי אלימלך שליסל
מרים גוזי דודדרורה כהןחנה סקיטלאברהם שלמה
נגמה דודוהב כהןיחיא סקיטלגדי שלמה
נדרה דודזהרה מתנה כהןיחיא יוסף סקיטלזכריה שלמה
נדרה דודזוהרה כהןיעקב סקיטלחיים שלמה
נעמה דודחיה שבע כהןמנחם סקיטלחנית שלמה
שושנה שמעה דודחיים כהןסעדה סקיטלחנית שלמה
שלום דודחממה כהןסעדיה סקיטלנתן שלמה
שמחה דוד (כמרי)חממה כהןסקיטל סקיטלסעדיה שלמה
שמעון דודחממה כהןרחל סקיטלעידן שלמה
אורי דוד גוזיחממה כהןשלום סקיטלשמעה שלמה
שלום דוד עואמיחנה כהןשמחה סקיטל (מהצרי)שרה שלמה
בתאל דודיאןחנה כהןשרה סקיטלפניה שלמן
בריאנה דווידובחנה כהן (גוזיחי)סמי סרבי (צאיו)דוד שמואלי
מוריס משה דוידיחנה וזל כהןליאור סרוריוסף שמואלי
יוסף דוכןחנה חלימה כהןאברהם סרייוסף שמואלי
יחיא דוכןחנומה כהןבניה סרייפת שמואלי
יחיא דומאניחסן כהןיחיא סרימעיין שמואלי
זהרה דומןחסן כהןמאיר סרימרים שמואלי
יחיא דומןיהונתן כהןנעומי סריניסים שמואלי
יחיא דומןיהונתן כהןציונה סרי (דחבש)שרון שרונה שמואלי
יחיא דומןיואל כהןשלמה סרימשה שמחוני
מנחם דומנייואל כהןאייר יוסף עבדישרה זהרה שמחוני (כהן)
אלישע דוקרקריוחנן כהןנעמי עגאביאברהם שמחי
חנוך דוקרקריוסף כהןחמאמה עדויבניהו בני שמחי
יעקב דוקרקריוסף כהןיהודה עדוידוד שמחי
רבקה דוקרקריחיא כהןנעמי עדוידוד שמחי
שרה דוקרקריחיא כהןעדי עדוידן דני שמחי
ששון דוקרקריחיא כהןאסתר עדי (וטורי)זהרה שרה שמחי
עמירם דורוןיעקב כהןהרב אבשלום עדןזקי זכריה שמחי
נור דורייביששכר כהןהדר אסתר עדןחיים שמחי
סאלם דורייבלאה כהןמזל עדןחסן סלימן שמחי
דוד דורנילאה כהןשושנה עדןיהודה שמחי
דליה דורנילאה לולה כהןשלמה עדןיפית שמחי (שעבלי)
ירוחם דורנילולוה כהןאברהם עדנימיכאל אליה שמחי
משה דורנימאיר כהןבתיה עדני (שמחי)מנצור שמחי
נעמה דורני (סרי)מאיר כהןיוסף עדנימרים שמחי
רומיה סעיד דורנימוסא כהןיחיא עדנימרים שמחי
אברהם דחבשמוסה כהןנעמה עדנינדרה שמחי
אהרן דחבשמזל כהן (טובים)סעידה עדני (סעיד)נעמי שמחי
בדרה דחבשמנוחה כהןעמנואל עדניסאלם שמחי
גינה שולה דחבשמנחם כהןשלמה עדניסאלם שמחי
חגית דחבשמנצור כהןיחיא עואדסלמה שמחי
חנה דחבשמרגלית כהןיחיא עואדסעדה שמחי
יוסף דחבשמרגלית כהןשושנה עואדסעיד חסן שמחי
יוסף דחבשמרגלית כהןמרים סעיד עואץ'עואד שמחי
יחיא דחבשמרים כהןסלמה עואץ'עוואד שמחי
מרים דחבשמרים כהןיחיא עובדקמר שמחי
משה דחבשמשה כהןיצחק עובדקמר שמחי
נעמה דחבשנג'יה כהןישראל עובד (חמרי)רזיאל רזי שמחי
נעמה דחבשניסים כהןלוי עובדשולמית שמחי (אהרוני)
סלימן דחבשניסן כהןנפתלי עובדדוד שמחי לוי
סלמה דחבשנסים כהןסעדה עובדשרה שמחי מעברי
סעידה דחבשנתן כהןפאיק עובדיוסף דוד שמעה
ענת דחבשסאלם כהןשלום עובדזהבה שמעון
צביה עדינה דחבשסלמה כהןשלמה עובדחיים שמעון
שירלי שיר דחבשסלמה כהןשמעון צאלח עובדי'היוסף שמעון
שלום דחבשסעדה מרים כהןאהרון עובדיהשולה שודיה שמעון
שמחה דחבשסעדה מרים כהן (ג'רפי)יחיא עובדיהשמחה שמעון
שמעון דחבשסעדיה כהןיצחק עובדיהמשה שמריה
תרנגה דחבשסעדיה כהןעזריקם עובדיהדוד שמריהו
דוד דחוח הלויסעדיה כהןרחל עובדיהיוסף שמריהו
חיים דחוח הלויסעדיה כהןשושנה שמעה עובדיה (יעקבי)נורית מזל שמריהו (מדמון)
שושנה דחוח הלוי (חדד)סעיד כהןשלום עובדיהרחל שמריהו
רחל דחטיארסעידה כהןשלום עובדיהשרה שמריהו
מרים דיבעבודי כהןשלמה עובדיהשרה שמריהו
מתן יהודה דיהעומר יהונתן כהןשרה זהרה עובדיהעדין יהודה שמש
אסתר דייןפנחס כהןדוד עובדיה שרעביפרחה שמש
סעיד דייפניפנחס כהןחיים עודי אלוניתקוה סביחה שמש (לוי)
גדלי'ה דיכנרצביה כהן (בהגלי)חנה עודי אלונירחל שמשן דנדיקר
יוסף דיפאניצדוק כהןמרגלית עודי מנצורמיוש שעבין
יחיא דיפאניקבול כהןאהרון עוואדיעיש שעבלי
נעומי דיפאניקובי יעקב כהןסעדה עוואדחיים שער
לוי דיפנירבקה גניה כהןיעקב אברהם עוודניסים שער
לולוה דיפנירדה כהןמוסא עוודניר שער
זכריה דלעירומיה כהןמרים עוודסעדה שער
אברהם דמארירונית כהןמתנא עוודשמחה סעיד שער
אברהם דמארירפאל כהןנדרה עוודיחיאל שעתל
חנה דמארירצון כהןנסים עוודיצחק שעתל
יחיא זכריה דמארישאול כהןסלמה עוודרומיה שעתל (שיבם)
יחיאל דמארישוכר כהןסעדה עוודאלכסנדר שפייגל
מזל דמארישושנה כהןסעדה עוודברכה שפיר
מזל דמארישלום כהןסעיד עוודזכריה שפיר
סעיד דמארישלמה כהןשמואל עוודחיים שפיר
רחמים דמארישלמה כהןמשה סאלם עוודייפה שפיר
מרים דמארי שוקרשמה אורה כהןנוריאל ציון עוז אריירון שפיר
אברהם דמולשמס כהןנסים עוזירידוד שפירא
אהרן דמטישמעה כהןסאלם עוזיריחנה שפירא
בדרה דמרישרה כהןרחמים עוזירייעקב שפירא
גינה דמרמרי (מדמון)שרה זוהרה כהןזהרה שרה עוזרי (מועלם)שושנה שפירא
זהר דמרמריתאי כהןחממה עוזרישרה שפירא
ירימי פודה דמרמרישמחה כהן גזליונה עוזרישרה שפירה
נעמה דמרמרינדרה כהן ימנייוסף עוזריאתה שפירו
צביה דמרמרימרים כהנאיחיא עוזרילאה שפירו
שמחה דמרמריעמנואל סטפן כהנאיעיש עוזריאריה שרב
גינה דמרנורינעמה נעמי כובאנימלכה עוזרימרים שרגל
בדרה דמתיסירוק כודימסעוד עוזריצבי שרגל
יונה חממה דמתיסירוק כודימשה עוזרי
יעיש דמתיאהרון כוחלנימשה עוזריסעדיה שרווי
נדרה דנהבניה כוחלנינדרה עוזרימזל שרוזי
חממה דנוךיוסף כוחלנינדרה סמינה עוזריאברהם שרוי
יחיא דנוךרומיה כוחלניסעדה עוזריאהרן שרוי
רומיה דנוך (עיינה)שרה כוחלני (קוממי)סעיד עוזרילולוה שרוי
רותי דניאלישלום כוכבירחל עוזרימסעודה שרוי
דוד דניאלי גמליאלחנה כועישמואל עוזרינחמיה שרוי
אברהם דניןלאה כועישמעה עוזריסעדה שרוי
חביבה דניןרחל כועייוסף עוזרי לוישלמה שרוי
יחיא דניןמסעוד כועי לויאמאן עוכייששמחה שרוי
מרים דניןחממה כלףשלמה עוכיששמעה שרוי
משה דניןאברהם כסארמנחם עומייסיתמניה שרוי
נדרה דניןזהרה בתיה כסארשולמית עומייסימשה שרוי שרוה
רחל נסיה דניןשלום חלה כספיחיים עומיסיאיתן שרוני
שמעה דניןסלימן כעדיחממה עומיסישרה שרי
נדרה דנקאאברהם כפריחנה עומיסיאליאור שריקר
אילן דעוסיחיאל כפריסעדה עומיסיסלמה שרמי
בנימין דעוסמזל שרה כפריצאלח עומיסיסעדה שרמי
יפת ציון דעוססעדיה כפרישלמה עומיסיאברהם שרעבי
מנצור דעוססעיד כפריסעדה מזל עומסיאורן שרעבי
סעדיה דעוססעידה כפריזוהר עופריאפרים שרעבי
יחיא זכריה דערורשמעון כפרייעיש עופריאשר שרעבי
סאלם דפנירוחלה כץ (בוידקמן)מזל סעדה עופריבתיה בינט שרעבי
חן נעמה דקהשמעון כץחממה עוקבגניה שרעבי
צביה דקהבדרה כרביסאלם עוקבגניה שרעבי
שודיה רבקה דקהיחיאל רדמי כרמיבן אל עוקבידוד שרעבי
טוב דראבמנחם כרמידוד עוקבידינה שרעבי
יצחק דראבשרה כרמידוד עוקביחממה שרעבי
סאלם דראבלוי כרמלזכריה עוקביחממה סלמה שרעבי
רחמים דראבסעדה כתרחממה עוקבייגאל שרעבי
שולה סלמה דראבשמעון כתריוסף עוקבייואב שרעבי
חממה דרורדורה לאוביחיא עוקבייואב שרעבי
סעיד דרור דערורפרך לבמזל סעידה עוקבייוסף שרעבי
נתנאל דשתיפיטר לבנדורףנעמי נעמה עוקבייחיא שרעבי
זהרה הבהמשה חג'בי לברוןסאלם עוקבייעיש שרעבי
יוסף הבהשודיה לגאמיסעדה עוקבייעקב שרעבי
ציונה הבה (צוברי)זוהרה לדאנירינה עוקביישראל שרעבי
דוד הבה דהרישמעון לדאנישרה עוקביכארמה שרעבי
סעיד הבריציפורה לדאני אייזנברגחיים עוקישלאה שרעבי (חנה)
יחיאל הגרעוזיה לדניזהרה עוקשיליאור שרעבי
חממה הזמיחממה להבהזכריה יחיא עוקשימדמון שרעבי
יוסף הזמיבלטש לוויחביבה עוקשי (אהובה)מורי יחיא שרעבי
לולוה הזמי (שונם)אברהם לוייחיא עוקשימנחם שרעבי
סעדה הזמיאברהם לוייעקב עוקשימרים שרעבי
רומיה הזמיאהובה לויניצה עוקשימשה שרעבי
שמעון הזמיאהרון לוינסים עוז עוקשימשה שרעבי
אהובה היזמיאהרן לוינעמי עוקשימשה שלום שרעבי
איריס היזמיאורה נדרה לוי (חדד)נתן עוקשינפתלי שרעבי
טוביה היזמיאלעזר לויסעדה עוקשינתן שרעבי
לוי היזמיאמן אהובה לוי (עואד)עדן עוקשיסאלם שרעבי
אברהם היזמי לויאסתר לוי (יתים)רפאל עוקשיעמית שרעבי
עזרי היזמי לויבנייה לוישושנה עוקשיצפורה שרעבי (פרחי)
חנה הינדיבנימין לוישושנה עוקשי (ידעי)רומה שרעבי (סעדי)
סעידה הינדיגמר תמר לוישלום סלם עוקשירומיה שרעבי
שלמה הינדידוד לוישלמה סלימאן עוקשירחל שרעבי
בנימין היקרידוד לוישמעה עוקשירחל חיה שרעבי
גל היקריזהבה לוישמעון עוקשירינה שרעבי
גליה היקרי (רדעי)זהרה לוישרה עוקשישאול שרעבי
יונה היקריזהרה לויגמילה עורקבישולמית שרעבי
משה היקריזכריה לויזהור עורקבישושנה שרעבי
סאלם היקריזכריה יחיא לויחיים עורקבישלום שרעבי
סעיד היקריזכריה יחיא יצחק לויחלימה סאלם עורקבישלום שרעבי
צביה היקריחביבה לוייעקב עורקבישלמה שרעבי
אהרון הכהןחבצלת לויירחמיאל עורקבישמואל שרעבי
אהרון הכהןחיים לוימלוק מרים עורקבישרה שרעבי
חיים הכהןחיים לוימרים ורד עורקביסלם שרעבי אשגדרי
חיים הכהןחיים לויסאלם עורקביברכה שררה
יוסף הכהןחיים יהודה לויעובדיה עורקבייוסף שררה
שלום הכהןחיים רדה לויצאלח עורקביסאלם שררה
יחיא זכריה הכריחיסן לויצביה עורקביסאלם שררה
מרים הכריחממה לוישושנה עורקבישמעה שושנה שררה
מרים הכרי (בהגלי)חממה לוישמס עורקביאביגיל ששונקר
שלום הכריחסן יפת לוייחיא עורקובי יעישיחזקאל ששונקר
שלום הכרייאיר לויאליאב עזאנימרים ששונקר
איריס הלברסברג (לקס)יגאל לויחיים עזאנייחיא תוהמי
סאלם סעיד הלויהודה סעיד לויחיים עזאנימזל תוהמי
אברהם הלוייונה לויחיסן עזאנימשה תוהמי
גנה הלוייונה לויחנה עזאניסעדה תוהמי
הדסה הלוייונה חממה לויחנה עזאנישודיה תוהמי (אקוע)
חיים הלוי (יהודה)יונה חממה לוייחיא עזאנישודיה תור
יעקב הלוייוסף לוייעקב עזאנייעיש תורכיה
יעקב הלוייוסף לוינסים עזאנימירי תורכיה
יצחק יהודה הלוייוסף לויסעדיה עזאנייהודית תורכיה נגש
לולוה הלוייחיא לויסעדיה עזאניאהרון תלבי
לולוה הלוייחיא לויסעיד עזאניסעדה תלבי
מזל הלוייחיא לויצביה עזאנישושנה תלבי
מזל שושנה הלוייחיא לוירחל עזאניאברהם תם
נעמה הלוייחיאל לוישלום עזאניאהרון תם
נעמה הלוייחיאל לוישלמה עזאניבדרה תם
סלמה הלוייעיש לוישמס עזאניבניה תם
סעדיה הלוייפה לוישרה עזאני (פדל)בניה תם
פנחס הלוייפת חסן לויאסתר עזיריחיים תם
רפאל הלויללוה לוידוד עזניחממה תם
שדרה הלוימנשה לוייחזקאל עזראחממה תם
שדרה הלוימרים לויסאלם עזריחממה יונה תם
שלום הלוימרים לויאהרן משה עטריחיא תם
שלמה חמדי הלוימשה לוידוד עטרסאלם תם
תמניה הלוימשה לוייחיא עטרסלימן תם
ברכה הלוי משרס (מוגרבי)נדרה לוי (מוגמי)רומיה עטרפנינה תם
יחיא הלוי משרסנעמי לויבניה עטריצביה תם
נמרוד הללסאלם לוייהודה עטרירומיה תם
חיים הנדיסלאם לוייונה עטרירומיה מרים תם
סאלם הנדיסליימאן לוייונה חממה עטרישלום תם
סעיד הנדיסעדה לוייחזקאל עטרישלמה תם
תרצה הנדיסעדה לוייחיאל עטרישמחה תם
סעיד הקריסעדיה לויישעיהו עטרישרה תם
צדקה הקריפנחס לוינעמה עטרישרה תם (נדף)
שלמה הקריצבי לוינעמי עטרישרה תם
שמחה הקריצפורה ציפי לויסלימאן עטרימשה תמם
אריה הר אבןקמר לויסלימן עטריאברהם תנעמי
יריב הראלקמר לוי (תמר)סעדיה עטריברכה תנעמי
בנימין הראל-פינקלהוזרומיה לוירחל עטרי (עטרי)חיים תנעמי
שמעה הרזירומיה לוירחל עטרי (גברא)סלאמה תנעמי
שילה הרמתירומיה לוישלמה עטריעובדיה עווד תנעמי
מנדל הרץרומיה לוישרה עטריגניה תעזי
טל הררירחמים לוייוסף עטרי הלויוהב תעיזה
יונה הררירפאל לויאילנה עידןאביגד תעיזי
מאיר הררישודיה לויגזל עינאאפרים תעיזי
משה הררישודיה לוישרה עיניאפרים תעיזי
חנה ואיינשטייןשושנה לוייצחק עכישאפרים תעיזי
קלרה וברשושנה שמעה לויבדרה עלאניחסן תעיזי
אמנון וג'ימהשלום לוייעיש עלאנימרים חלה תעיזי
עואד וג'ימהשלום לויחיים עמוסנועה תעיזי
עידן וג'ימהשלום לויירמיהו עומסי עמוססעידה תעיזי
סלמה ודעי (כזלני)שלום לוישולמית עמוסעופה יעל תעיזי
שלום ודעישלום לוילאה עמוס עומיסירבקה תעיזי
אבי והבשלום לויחיים עמוסירצון תעיזי
אברהם והבשלמה לויצדוק עמוסישמחה תעיזי


Pages: 1