BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Netsakh Cemetery

Burial Records

אטלהר' אשר דודמאיר מקס לויאריה פרוורי
איסרריבה דודמאיר מקס לויחיה פרוורי
אשרחביבה דוייקמזלה לויאליעזר פרורי
חלואיהושע דולמןרחל רוזל לויביילע פרורי
חלימהשרה דולמן (קרינס)רחל רוזל לויבנימין פרורי
חנוןרגינה דומוביץדוד לויטיןיחזקאל פרורי
יהודההדסה דורון (וינגרטן)דינה לויטיןיצחק זאב פרורי
מלכהחנוך דורוןגניה לוינסוןנחמה פרורי (דורון)
נדרהנצחיה דורון (גיחון)גניה לוינסוןאולגה פריד
ציוןשלמה דורוןשכנא משה לוינסוןשלמה פריד
קמראלן רות דייויס (ויקרי לפמן)שכנא משה לוינסוןצפורה פרידלנד (רם)
יוסף נחמן ביאליקאברהם דךגולדה לוינשטייןמנו מאיר אל-ראי פרידלנדר
Lea Kirshboimרחמים דרויששרגא נחמיה לוינשטייןרוזי שושנה אל-ראי פרידלנדר
Malka Victorאהובה ליובה דרצינסקישיינדל לוסטיג (חרץ)דוד פרידמן
Menachem Victorקרפל דרצינסקיחנה לופטהמרים פרידמן
שפרינצה אבוגושדבורה הוביןטויבה לופטהשבתאי פרייזר
יעקב אבוטבולחנה הולצמןיצחק לופטהשרה פרייזר (קריבושי)
דבורה אבישאול (ויינשטוק)לאה הולצמןמנשה לופטהארנה פרל
שלום אבישאולליב הולצמןחיה לוצקיארנה פרל
פלור אברבנלנתן הולצמןיעקב לוצקימנחם גאורג פרל
פסיה אברמוביץאלוף לופי הורביץיצחק לוצקימנחם גאורג פרל
דב אגוזיגיטל הורביץ (פלוסקר)לאה לוצקי (קופר)אוריאלה אונקה פרלמוטר
דב אגוזימרדכי יואל הורביץגולדה ליבאהרן פנחס פרלמן
חנה אגוזיסתירה הורביץליב אידל ליבאוגוסטה פרלמן (אנגלנדר)
חנה אגוזיצבי הורביץאברהם ליבוביץבלה פרלמן
חיה שולמית אדלשטיין (קרול)מרים הורוביץחיה רוזה ליבוביץזיסקינד שניאור פרלמן
מינה אדלשטיין (קרול)מוריס הירשפנינה ליבוביץ (פורוזובסקי)זיסקינד שניאור פרלמן
צבי יהודה אדלשטייןשלומית הירשפנינה פולה ליבוביץטובה גניה פרלמן
ריזל אדלשטייןדבורה הירשהורןאהרן ליביסטובה גניה פרלמן
פנינה פסיה אונשטין (פולונסקי)שלמה הכהן קפלןאורה ליבנה (ויסברג)ד"ר ליאון לוצר פרלמן
ברטה אופנהיםלאה הלוי (גייכמן)יהודה לייב לידוגוסטרפעשע פרלמן
יהושע אופנהיםמתתיהו הלויברוך בנדט לינצרברוך פרנקו
פסל אוקסנקרוג (יוז)ריבה הלוישרה ליסבונהחיים קרול פרנקל
זהבה אורוןיהודית הלפרטשושנה ליפר (פרלמוטר)רבקה פרנקל
יצחק אורון סוקולובסקימנחם הלפרטאברהם ליפשיץאסתר חסיה פרסיק
מרים אורן (שטין)קרול הלפריןאהרן ליפשיץמנחם פרפלוצ'יק
אליעזר אורן ילסקינחמה הלפרןברכה ליפשיץרבקה פרפלוצ'יק (דך)
רחל אורן ילסקי (גולדנר)יהודית הנטמן (וולובלסקי)שושנה ליפשיץ (טשודנובסקי)נושה כתון פתל
מנחם מנדל אורנשטייןנח הנטמןאליעזר לנגבויםמחלב צאלח
מסיה ריבה אורנשטייןיהודה הנץאליעזר לנגהאוזכדורי צדיק
אליהו אורנשטיןיהודית הנץחסידה פרומה לפידות (שפיר)סאמי צדיק
לאה אחולטובה לייצה הסיונה לפידותיעקב צונג
חנה איגרמנשה ישעיהו הסיטל טובה לפידותצפורה צונג
זאב וולודיה אידלזקפני הרמן (פלר)מרדכי לפידותאברהם בן-ציון צוקרמן
נורה אידלזקאריה ניקו הרצנברגפלה צפורה לפל (זילבר)דבורה ליבקה צוקרמן
משה איזקשרה סוניה הרצנברגרחל מאיר (פלמן)יחיאל צוקרמן
נחמה איזקיעקב מנים הרשנזוןזליג מאירוביץיחיאל שמריה צוקרמן
אריה אילני (טפליצקי)בלומה וגנהייםרחל מאירוביץ (סמולר)אורי צחור (ויסלברגר)
לאה אילני (אלטר)חנן וגנהייםחממה מג'הז (נגר)אליהו ציון
דוד אלביןצבי ודשחממה מג'הזכ'צ'ורי ציון
פלה אלבין (הולצמן)ברוך מאיר וולובאברהם אבא מולרמלכה צילרמן
ברטינה ברכה שיינדל אלונרו (מרם)יפה סוניה וולוביוסף מולררחל צינזנהיים (וינטר)
סלמאן אליהומינה וולמןסימה מולר (מלס)שמשון יעקב צינזנהיים
שושנה אלקייםשלמה וולמןרחל אטל מולרחביבה צלה צמח
רוזה אנגלנדררוזה וולפון (ברוצקי)גרשון גוסטב הלוי מוסקטנבלוטיוסף צאלח צמח
דוד מלך אפשטייןאליהו וולפיןלאה לאושה מוסקטנבלוטמשה חיים צסקי
שרה אפשטיין (הלוי)אפרים ויזליוסף צלח מועלםרבקה צסקי
גבריאל אציקשרה ויזללולו מועלםחתון קאקון
יהושע אקרויטה ויינרב (בליצר)רחל מועלםמרים קבאסו
צבי אקרחיים אשר ויינשטוקברוך מוצ'ןגיטל קוזיק
שנקה אקרדבורה וינברגחסידה מוצ'ן (פרידלנד)שלמה קוזיק
משה אראל אנגלמרדכי וינברגלולו מורדךסמי קוז׳וקרו
שלמה ארברישראל יעקב וינמןדוד מושקטנבלוטבנימין קוטון
אדליה ארזיצירל וינמןדוד מושקטנבלוטבלומה קוטלר
יפת באגרישיוסף ויסברגחיה איידל מושקטנבלוטמרים קוטנר
בינקה באויסעליזה ויסברגביומרס יעקב מטהראןפסח קוטנר
לזר באויסגולדה ויסברודזהבה מטלוןעליזה קופרמן
אברהם מאיר באוםשמואל ויסברודחוה מטלון (איגר)צבי קופרמן
שרה באוםזלמן ויסוסריחזקאל מטלוןלאה קוצינסקי
שמואל באומגרטירחמיאל מרדכי ויסוסראברהם שמואל מיזיריצסקיאליעזר קורן
אברהם באכאג'מיכל ויסוסרפייגה מיזיריצסקישמעון קורן קופרמן
צילה בדררחל לאה ויסוסריצחק מאיר מייזלראליהו קורקין
רעיה חזן בדרזלמן ויסלברגררחל מייזלרויקטוריה קורקין
בצלאל בובריצקיחדי ויסלברגר הלפרט (סויבר)מקס שמואל מרדכי מילנריונה קורקין
אלן בובשיעקב ויצמןמאשה מילרמלכה קורקין
ברונו בובשפייגה פלה ויצמןרחל אטל מילרחנה קורשון
חיה בוטנרומלכה ויקטורשאול אליעזר מילרזאב קורשיבר
יואל בויוםמנחם ויקטורשיינה מילרסוסי קורשיבר
שפרינצה בויוםמאיר וישנבסקישמואל ירחמיאל מילררחל קטן (דוראני)
חיים פימה בוירסקי ביירשושנה וישנבסקי (גולדין)שפרה מינקוביוכבד קינצר
ציפורה פני בוקסריוסף ולנטיןחייקה מירסקילאה קירשבוים
מנחם בורדמןרבקה ולנטיןלאה מירסקי (מילר)אברשה אברהם קירשנר
יפה בורשטייןאריה אוסקר ורדי רדנאיראובן מירסקיאסתר קירשנר
מרדכי בורשטייןאריה אוסקר ורדי רדנאידוד מלאכייחזקאל קירשנר
מאשה ביאליק (אוסטרובסקי)ארנקה זהבה ורדי רדנאיזהרה מלאכי (ואנה)עטרה קירשנר
טובה בייר בוירסקיארנקה זהבה ורדי רדנאיחזקיהו מלאכישמואל קירשנר
דבורה בכר (יהודה)שרה ורטהןישעיה מלאכישרה קירשנר (חזנוב)
חיאוי בן חייםיעקב זבלודובסקיאליהו מלינובאליהו קליגמן
אגרונוס גרשון בן צורשרה זבלודובסקיצפורה מלינובאליהו קליגמן
שרה בן צוריעקב שבתאי זווייוסף מלכיןדבורה קליגמן (פרידמן)
דורון בן ציוןהינדה זומר זמירפייגה צביה מלכיןדבורה קליגמן (פרידמן)
אפרים בן-דבחנה זונשייןצ'רנה מלמדנחום קלינמן
צילה בן-דב (זיידלר)יוסף זונשייןאלישבע מנסדורףיוסף קלמן
אברהם בן-שלוםיצחק אייזיק זיידלרמשה מנסדורףלאה קלמן
אברהם צבי בן-שלוםיצחק זיידמןצדוק מעודהמלכה קלריך
אסתר בן-שלוםצפורה זיידמןמאיר מצרימלכה קלריך
זהבה בן-שלוםבילה זילברשטיןשמחה נונה מצרישרגא קלריך
חיים בן-שלוםיחיאל זיקחיה מקובסקי (הולנדר)שרגא קלריך
חנה בן-שלוםלאה זיקיונה מקובסקיבצלאל אשר קמינסקי
יעקב דוד בן-שלוםקלמן זיקאריה מרבךבצלאל אשר קמינסקי
כתריאל בן-שלוםקלמן זיקחנה מרבךגרינה ליטל קמינסקי
פסיה בן-שלוםאורה זכריהיחזקאל מרגליתטובה קמרה (שעשוע)
שושנה בן-שלוםאליעזר זלבוביץפנינה מרגליתאהובה קנין (יואל)
אליהו בנימיניהניה זלבוביץנעגי מרדכיישראל קנין
ברכה בנימינייוזפינה זלטנרברטה מרימסקיזכריה קפלנסקי
ברכה בנימיניד"ר אוסקר שמואל זלטנר אברהםדזניה מרכוסנחום יעקב קפלנסקי
חיים בנימיניחיה זליזרחיה סימה מרכוסיפה קרוטמן (יונג)
חיים בנימינימנחם מנדל זליזרצבי מרכוסאסתר קרינס
יצחק בנימיניגרשון זלמןאברהם מרםזאב קרינס
צבי בנימיניחיה זלמן (ברזובסקי)פיגה רבקה מרםמיכל קרינס
רבקה בנימיני (טייטל)טובה זלצמן (יעקובסון)מרקו מרקוביץשבתאי קרינס
רחל בנימינייצחק זלצמןרחל מרקוביץחנה אנקה קרנר
שרה בנימיני (הנקין)יצחק זלצמןיצחק מרקוסמאיר קרפקה
צאלח בסוןאברהם זמיראברהם משהמלכה קרפקה
ג'אליה דליה בצלאליאלכסנדר זמירדני משהאפרים פישל קרקובסקי
גילה בצלאלילאה זמירחממה משהשיינה יפה קרקובסקי
מוסא צאלח בצלאלינחום צבי זמירצלחה משה נסיםיעקב ראובן
עובדיה צדוק בצלאלייעקב ישראל זמיר זומרנטי משה שלושידעסגניה ראוך
קמר בצלאלייעקב ישראל זמיר זומרברוך משוררהלנה לאה רבינוביץ
שלום בצלאלירחל זמיר זומרדוד משורראייזיק ברוך רובינשטיין
שמסיה שרה בצלאליחתון חבושהמינה משוררבלומה רובינשטיין
סאלם בצלאלי שלם משהמשה אהרון חבצלתמנחם משוררסעדיה רוגלסקי
צפורה בקמןשרה חבצלתצפורה משוררשרה רוגלסקי
שרה ברבשמרדכי חגיזצפורה משורר (גוטליבובסקי)הנס חנן רוזנבאום
אסתר רחל ברגראברהם חדדשרה משורר (סולוחובסקי)נורית רחל רוזנבאום
יהודה ברגרדוד חדדפייגא משקסריקה חיה רוזנבאום
דוד ברוןברוך דוד חזןאלכסנדר נהרייוסף יוסלה רוזנבוים
רחל ברוןמאיר חיגולדה נהריסוניה רוזנבוים
נפתלי ברושג'וליט חכםמלכה נהרי (ספיבק)פלה צפורה רוזנבלום
פולה פנינה ברושמסעודה חכםיוסף נודלבנימין רוזנדורף
צבי ברזובסקישמואל חכםעדינה נודלפרלה מישה רוזנדורף
צבי ברזובסקירחל חלויהצפורה נורוק (דך)אמליה רוזנשפן
צפורה ברלינרשמעה חלחלימינה נחוםפריידה רייזל רוטנברג
שמעון ברלינרחוה לאה חלצקימרדכי נחוםחנה רומיש (זילברשטין)
חיה ברמןנחום חנאיהושע ניבמאיר רזניק
יהודה ליב ברמןנזימה חנגלסירה ניבסופיה רזניק
אמיל יששכר ברנהרדטמאיר חסןשלום ניימןשלמה רזניק
מרגרט ברנהרדטזהבה חקשרה ניסניאסתר בלה רייבין
אולגה ברניץ' (פיקהולץ)נח חקיואל נמיר קרסניטוביה רייבין
אולגה ברניץ' (פיקהולץ)הדסה טאוב (זמיר)אלישע נסיםיוסף ריינגוירץ
גולדה מלכה ברנשטייןיצחק טאובאלישע נסיםחיים יצחק רינגבירץ
אליעזר ברקוביץרחל טבהאברהם יהודה סגלמאיר רינגבירץ
גולדה ברקוביץטפחה טבחאסנה סגלמלכה רינגבירץ (אהרון)
נתן ברקוביץיוסף חי טבחדוד סגלזהבה רכבי (הלמן)
סימה גדליהשלמה טבחרבקה ריבה סגלדר' שמואל רכמוט
שרה גוטליבאסתר טודרסאלחנן חונה סובולאפרים דוד רסולי
אשל גוטמןמיכאל טויבררחל סובול (רוטשטיין)אהובה רק
דב גוטמןרחל ריקל טורבןסופי סומר (מרם)שרלו שאול
דוד שלמה גוטמןשלמה טורבןכזנה אברהם סופררחל שאולי
יהודה גוטמןאליזבט טירק (קליין)זלמן סורפיןדב שבח
ישראל אריה גוטמןיוכבד טלמינדל סורפין (בוגין)דבורה שוחט (גמפל)
לאה גוטמןיצחק טלדוד סחייקיצחק שוכן
מינדה גוטמןיצחק טנצראברהם סטלובסקימלכה שוכן (מלמד)
נחמיה גוטמןשיינדל טנצר (קינדרייך)אריה סיון (בומשטיין)הניה אלישבע שורצבורד
שושנה גוטמן (סיני)זלמן טפליצקיעתידה סיון (הורביץ)מאיר שורצבורד
שפרינצה גוטמןחנה טפליצקי (רודשבסקי)רושה סיידוןמרדכי טלמון שורצבורד
דבורה גוטמן דוברושקהיעקב מאיר טפליצקישבתאי סיידוןדב שורצברג
שלום גוטרמןיעקב מאיר טפליצקירגינה סינורדב שורצברג
פייגה גולד (זמבל)אסתר טרודלר (וכנהאוזר)בלומה ינטה סיני (זארון)מחלה שורצברג
פורטוניה מזל גולדרינג (מלכא)גיטל יוכבד טרודלרחיים צבי סינישושנה שורצברג
צ'רלס גולדרינגדוד טרודלרדינה דינה'לה סלוחובסקי (משורר)בתיה שחף
דוד גולדשטיןזליג טרודלרנח אלתר סלוחובסקייצחק שחף
מאיר גולדשטיןאסתר טשודנובסקימרים סלוצקיגוסטבה שטוק
משה יצחק גולדשטיןדב טשודנובסקימנחם סקלייעקב שטוק
איטה גולדשמידט (מקובל)חנה אניה יארבלום (לוינשטיין)שמחה סתייקשלמה שטיין ארנסט
שמאי שמקה גולדשמידטד"ר משה יארבלוםמרים ג'מילה עואד (מנצור)מלכה שטיינר
גורג'יה גומעהמלכה יהושועצלח חסן צדוק עואדד'ר גאורג אליהו שטין
מנחם גורפינקלנעימה יהושעסלמן דוד עוזררוזה שטין
דב גטליסירדנה יוגב רכביחנוך עזריאלישולמית אירמה שטין
חיה אטה גטליסמרדכי יונגרות עזריאלי (פילכנפלד)שלום שטין
אהובה גייכמןרחל יונגמאירה עזריה (שלומיאן)יוחנן שטינפלד
עו"ד ברוך גייכמןאליהו יוסימובאברהם עזרתיאסתר אמיליה שטרן (אדלר)
חייקל גייכמןנחמה יוסימובלאה עזרתי (יואל)פאולה שטרן
רבקה רחל גייכמןמנשה פ. יוסףברכה עמרמי (מנג'ם)היינריך שיין
צבי יעקב גינזבורגחיים יורגרויצדוק עמרמיפרידה שיין (וולף)
צבי יעקב גינזבורגשרה יורגרוי (הס)מרים פדלפרידה שיינין
טובה גלוזשנידרחסיה ילסקידבורה דורה פוגלמרים צירל שילדקרויט
נח גלוזשנידרמאיר ילסקימשה פוגלדבורה בובה שימלביץ (קפלן)
אריה גלוזשניידרמשה ילסקיאסתר פולצ'קחוה עטיל שיפמן
דבורה גלוזשניידראברהם דוד ינובסקיבת-ציון פולצ'קיקיר שו"ב שיפמן
חיים גלוזשניידרבלומה ינובסקי (דוידסון)לימא יקותיאל פולצ'קרבקה מילר שיפר
אסתר רבקה גלזרינה יעקבסוןנח פולצ'קזהבה שיפריס
יעקב גלזרנטי נשקי יעקבסוןפנינה פיינגרש (לייב)צבי שיפריס
אליהו גלעדיהינדה כגןרפאל פיינגרשאברהם עזרא שלומוביץ
דוד גלעדייהושע כגןיוסף פיירשטייןאידס יהודית שלומוביץ (אינדיג)
זהבה גלעדיאברהם כהןטובה גיטלה פילון (הייסינר)יעקב שלומי (שלומיאן)
רחל גלעדיאהרון כהןאברהם פילון פלוקסמןיצחק שליונסקי
יצחק גניזאריה כהןיהושע פילכנפלדפרידה שליונסקי
אידלה גניןדב כהןעלקא פילכנפלדחיה מלכה שליטן
אסתר גניןחנה כהןמרגה פיפא (שיין)ניסים שלימיאן
אשר גניןיוסף כהןלודביג לוץ פיפרשמחה שלימיאן
רות גנתון (באומגרט)יפה כהןהדבה פיקר (ברבש)מאיר שלמיאן
אברהם גפניכזנה כהןיוסף כפרי פיקראלמה חנה אטל שלפר (שנידר)
נחמה גפנימנשה כהןאסתר פיקרסקי (פיינצייג)בלהה שם טוב (ביאליק)
תמימה גפניצביה כהן (אסתרין)דינה פיקרסקימיכאל שם-טוב
חנה גצלרשלום כהןנעמי פיקרסקינעימה שם-טוב
יגאל גצלרשמעון כהןחנה פלגי (יונג)פהימה שמו
יהודית גצלרתופחה כהןישראל פלגיצבי שמואלביץ שמואלי
יעל גצלראהרן כהנסקינטע פלדשינה פרידה שמואלביץ שמואלי (טרופ)
יהודה גרגירמרים כהנסקיחנה פלדמן (רייך)דב שמוסקוביץ
בתיה גיטל גרוברפרנץ כלוםאליהו פלוטניצקיחגית שמוסקוביץ
שרה מייטה גרוסמןיצחק כספידוד פלוטניצקיחיה שמיץ (ארקין)
משה מרסל גרינברגמרים כספיזיסל פלוטניצקייהודה הוגו שמיץ
אברהם גרשונביץאליעזר כץזרח פלוטניצקייוסף שמש
רגינה גרשנוביץבתיה בטי כץטובה פלוטניצקימשה שמש
פסח גרשנזון (ליפר)חיה כץמאשה פלוטניצקישרה שניידר רייבין
פסח גרשנזוןמיאר כץמרים פלוטניצקיטרזיה שפיצר
שיינה גרשנזון (מורגנשטיין)מרדכי מקס כץשרגא פלוטניצקישמעון שפיצר
שיינה גרשנזון (מורגנשטיין)פרידה כץ (רצס)יהודה פליישמןאברהם פישל שפיר
רבקה גשיסטשלומית כץאביגדור פלסרמילה שפיר
אברהם דה סואןמחלה לאוטנברגדוד פלץדבורה שרון
אברהם דה-סואןמשה לאוטנברגלולו פנחסבסיה רבקה תגרין
מנחם דהןשרה גאלדי לאנגבויםשלמה פסי פסקיןיוסף מרדכי תגרין
רפאל דוביןלוטה לבלבלה פרבשטייןיוכבד תמרי (שמולוביץ)
מכלוף דובניבנימין לוזוןמרדכי פרבשטיין


Pages: 1