BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Netsakh Cemetery

Burial Records

אטלהר' אשר דודמזלה לויאליעזר פרורי
איסרריבה דודרחל רוזל לויביילע פרורי
אשרחביבה דוייקרחל רוזל לויבנימין פרורי
חלואיהושע דולמןדוד לויטיןיחזקאל פרורי
חלימהשרה דולמן (קרינס)דינה לויטיןיצחק זאב פרורי
חנוןרגינה דומוביץגניה לוינסוןנחמה פרורי (דורון)
יהודההדסה דורון (וינגרטן)גניה לוינסוןאולגה פריד
מלכהחנוך דורוןשכנא משה לוינסוןשלמה פריד
נדרהנצחיה דורון (גיחון)שכנא משה לוינסוןצפורה פרידלנד (רם)
ציוןשלמה דורוןגולדה לוינשטייןמנו מאיר אל-ראי פרידלנדר
קמראלן רות דייויס (ויקרי לפמן)שרגא נחמיה לוינשטייןרוזי שושנה אל-ראי פרידלנדר
Lea Kirshboimאברהם דךשיינדל לוסטיג (חרץ)דוד פרידמן
Malka Victorרחמים דרוישחנה לופטהמרים פרידמן
Menachem Victorאהובה ליובה דרצינסקיטויבה לופטהשבתאי פרייזר
שפרינצה אבוגושקרפל דרצינסקייצחק לופטהשרה פרייזר (קריבושי)
יעקב אבוטבולדבורה הוביןמנשה לופטהארנה פרל
דבורה אבישאול (ויינשטוק)חנה הולצמןחיה לוצקיארנה פרל
שלום אבישאוללאה הולצמןיעקב לוצקימנחם גאורג פרל
פלור אברבנלליב הולצמןיצחק לוצקימנחם גאורג פרל
פסיה אברמוביץנתן הולצמןלאה לוצקי (קופר)אוריאלה אונקה פרלמוטר
דב אגוזיאלוף לופי הורביץגולדה ליבאהרן פנחס פרלמן
דב אגוזיגיטל הורביץ (פלוסקר)ליב אידל ליבאוגוסטה פרלמן (אנגלנדר)
חנה אגוזימרדכי יואל הורביץאברהם ליבוביץבלה פרלמן
חנה אגוזיסתירה הורביץחיה רוזה ליבוביץזיסקינד שניאור פרלמן
חיה שולמית אדלשטיין (קרול)צבי הורביץפנינה ליבוביץ (פורוזובסקי)זיסקינד שניאור פרלמן
מינה אדלשטיין (קרול)מרים הורוביץפנינה פולה ליבוביץטובה גניה פרלמן
צבי יהודה אדלשטייןמוריס הירשאהרן ליביסטובה גניה פרלמן
ריזל אדלשטייןשלומית הירשאורה ליבנה (ויסברג)ד'ר ליאון לוצר פרלמן
פנינה פסיה אונשטין (פולונסקי)דבורה הירשהורןיהודה לייב לידוגוסטרפעשע פרלמן
ברטה אופנהיםשלמה הכהן קפלןברוך בנדט לינצרברוך פרנקו
יהושע אופנהיםלאה הלוי (גייכמן)שרה ליסבונהחיים קרול פרנקל
פסל אוקסנקרוג (יוז)מתתיהו הלוישושנה ליפר (פרלמוטר)רבקה פרנקל
זהבה אורוןריבה הלויאברהם ליפשיץאסתר חסיה פרסיק
יצחק אורון סוקולובסקייהודית הלפרטאהרן ליפשיץמנחם פרפלוצ'יק
מרים אורן (שטין)מנחם הלפרטברכה ליפשיץרבקה פרפלוצ'יק (דך)
אליעזר אורן ילסקיקרול הלפריןשושנה ליפשיץ (טשודנובסקי)נושה כתון פתל
רחל אורן ילסקי (גולדנר)נחמה הלפרןאליעזר לנגבויםמחלב צאלח
מנחם מנדל אורנשטייןיהודית הנטמן (וולובלסקי)אליעזר לנגהאוזכדורי צדיק
מסיה ריבה אורנשטייןנח הנטמןחסידה פרומה לפידות (שפיר)סאמי צדיק
אליהו אורנשטיןיהודה הנץיונה לפידותיעקב צונג
לאה אחוליהודית הנץיטל טובה לפידותצפורה צונג
חנה איגרטובה לייצה הסמרדכי לפידותאברהם בן-ציון צוקרמן
זאב וולודיה אידלזקמנשה ישעיהו הספלה צפורה לפל (זילבר)דבורה ליבקה צוקרמן
נורה אידלזקפני הרמן (פלר)רחל מאיר (פלמן)יחיאל צוקרמן
משה איזקאריה ניקו הרצנברגזליג מאירוביץיחיאל שמריה צוקרמן
נחמה איזקשרה סוניה הרצנברגרחל מאירוביץ (סמולר)אורי צחור (ויסלברגר)
אריה אילני (טפליצקי)יעקב מנים הרשנזוןחממה מג'הז (נגר)אליהו ציון
לאה אילני (אלטר)בלומה וגנהייםחממה מג'הזכ'צ'ורי ציון
דוד אלביןחנן וגנהייםאברהם אבא מולרמלכה צילרמן
פלה אלבין (הולצמן)צבי ודשיוסף מולררחל צינזנהיים (וינטר)
ברטינה ברכה שיינדל אלונרו (מרם)ברוך מאיר וולובסימה מולר (מלס)שמשון יעקב צינזנהיים
סלמאן אליהויפה סוניה וולוברחל אטל מולרחביבה צלה צמח
שושנה אלקייםמינה וולמןגרשון גוסטב הלוי מוסקטנבלוטיוסף צאלח צמח
רוזה אנגלנדרשלמה וולמןלאה לאושה מוסקטנבלוטמשה חיים צסקי
דוד מלך אפשטייןרוזה וולפון (ברוצקי)יוסף צלח מועלםרבקה צסקי
שרה אפשטיין (הלוי)אליהו וולפיןלולו מועלםחתון קאקון
גבריאל אציקאפרים ויזלרחל מועלםמרים קבאסו
יהושע אקרשרה ויזלברוך מוצ'ןגיטל קוזיק
צבי אקרויטה ויינרב (בליצר)חסידה מוצ'ן (פרידלנד)שלמה קוזיק
שנקה אקרחיים אשר ויינשטוקלולו מורדךסמי קוז׳וקרו
משה אראל אנגלדבורה וינברגדוד מושקטנבלוטבנימין קוטון
שלמה ארברמרדכי וינברגדוד מושקטנבלוטבלומה קוטלר
אדליה ארזיישראל יעקב וינמןחיה איידל מושקטנבלוטמרים קוטנר
יפת באגרישצירל וינמןביומרס יעקב מטהראןפסח קוטנר
בינקה באויסיוסף ויסברגזהבה מטלוןעליזה קופרמן
לזר באויסעליזה ויסברגחוה מטלון (איגר)צבי קופרמן
אברהם מאיר באוםגולדה ויסברודיחזקאל מטלוןלאה קוצינסקי
שרה באוםשמואל ויסברודאברהם שמואל מיזיריצסקיאליעזר קורן
שמואל באומגרטזלמן ויסוסרפייגה מיזיריצסקישמעון קורן קופרמן
אברהם באכאג'ירחמיאל מרדכי ויסוסריצחק מאיר מייזלראליהו קורקין
צילה בדרמיכל ויסוסררחל מייזלרויקטוריה קורקין
רעיה חזן בדררחל לאה ויסוסרמקס שמואל מרדכי מילנריונה קורקין
בצלאל בובריצקיזלמן ויסלברגרמאשה מילרמלכה קורקין
אלן בובשחדי ויסלברגר הלפרט (סויבר)רחל אטל מילרחנה קורשון
ברונו בובשיעקב ויצמןשאול אליעזר מילרזאב קורשיבר
חיה בוטנרופייגה פלה ויצמןשיינה מילרסוסי קורשיבר
יואל בויוםמלכה ויקטורשמואל ירחמיאל מילררחל קטן (דוראני)
שפרינצה בויוםמנחם ויקטורשפרה מינקוביוכבד קינצר
חיים פימה בוירסקי ביירמאיר וישנבסקיחייקה מירסקילאה קירשבוים
ציפורה פני בוקסרשושנה וישנבסקי (גולדין)לאה מירסקי (מילר)אברשה אברהם קירשנר
מנחם בורדמןיוסף ולנטיןראובן מירסקיאסתר קירשנר
יפה בורשטייןרבקה ולנטיןדוד מלאכייחזקאל קירשנר
מרדכי בורשטייןאריה אוסקר ורדי רדנאיזהרה מלאכי (ואנה)עטרה קירשנר
יוסף נחמן ביאליקאריה אוסקר ורדי רדנאיחזקיהו מלאכישמואל קירשנר
מאשה ביאליק (אוסטרובסקי)ארנקה זהבה ורדי רדנאיישעיה מלאכישרה קירשנר (חזנוב)
קלמן ביטשארנקה זהבה ורדי רדנאיאליהו מלינובאליהו קליגמן
טובה בייר בוירסקישרה ורטהןצפורה מלינובאליהו קליגמן
דבורה בכר (יהודה)יעקב זבלודובסקייוסף מלכיןדבורה קליגמן (פרידמן)
חיאוי בן חייםשרה זבלודובסקיפייגה צביה מלכיןדבורה קליגמן (פרידמן)
אגרונוס גרשון בן צוריעקב שבתאי זוויצ'רנה מלמדנחום קלינמן
שרה בן צורהינדה זומר זמיראלישבע מנסדורףיוסף קלמן
דורון בן ציוןחנה זונשייןמשה מנסדורףלאה קלמן
אפרים בן-דביוסף זונשייןצדוק מעודהמלכה קלריך
צילה בן-דב (זיידלר)יצחק אייזיק זיידלרמאיר מצרימלכה קלריך
אברהם בן-שלוםיצחק זיידמןשמחה נונה מצרישרגא קלריך
אברהם צבי בן-שלוםצפורה זיידמןחיה מקובסקי (הולנדר)שרגא קלריך
אסתר בן-שלוםבילה זילברשטיןיונה מקובסקיבצלאל אשר קמינסקי
זהבה בן-שלוםיחיאל זיקאריה מרבךבצלאל אשר קמינסקי
חיים בן-שלוםלאה זיקחנה מרבךגרינה ליטל קמינסקי
חנה בן-שלוםקלמן זיקיחזקאל מרגליתטובה קמרה (שעשוע)
יעקב דוד בן-שלוםאורה זכריהפנינה מרגליתאהובה קנין (יואל)
כתריאל בן-שלוםאליעזר זלבוביץנעגי מרדכיישראל קנין
פסיה בן-שלוםהניה זלבוביץברטה מרימסקיזכריה קפלנסקי
שושנה בן-שלוםיוזפינה זלטנרדזניה מרכוסנחום יעקב קפלנסקי
אליהו בנימיניד'ר אוסקר שמואל זלטנר אברהםחיה סימה מרכוסיפה קרוטמן (יונג)
ברכה בנימיניחיה זליזרצבי מרכוסאסתר קרינס
ברכה בנימינימנחם מנדל זליזראברהם מרםזאב קרינס
חיים בנימיניגרשון זלמןפיגה רבקה מרםמיכל קרינס
חיים בנימיניחיה זלמן (ברזובסקי)מרקו מרקוביץשבתאי קרינס
יצחק בנימיניטובה זלצמן (יעקובסון)רחל מרקוביץחנה אנקה קרנר
צבי בנימינייצחק זלצמןיצחק מרקוסמאיר קרפקה
רבקה בנימיני (טייטל)יצחק זלצמןאברהם משהמלכה קרפקה
רחל בנימיניאברהם זמירדני משהאפרים פישל קרקובסקי
שרה בנימיני (הנקין)אלכסנדר זמירחממה משהשיינה יפה קרקובסקי
צאלח בסוןלאה זמירצלחה משה נסיםיעקב ראובן
ג'אליה דליה בצלאלינחום צבי זמירנטי משה שלושידעסגניה ראוך
גילה בצלאלייעקב ישראל זמיר זומרברוך משוררהלנה לאה רבינוביץ
מוסא צאלח בצלאלייעקב ישראל זמיר זומרדוד משורראייזיק ברוך רובינשטיין
עובדיה צדוק בצלאלירחל זמיר זומרמינה משוררבלומה רובינשטיין
קמר בצלאליחתון חבושהמנחם משוררסעדיה רוגלסקי
שלום בצלאלימשה אהרון חבצלתצפורה משוררשרה רוגלסקי
שמסיה שרה בצלאלישרה חבצלתצפורה משורר (גוטליבובסקי)הנס חנן רוזנבאום
סאלם בצלאלי שלם משהמרדכי חגיזשרה משורר (סולוחובסקי)נורית רחל רוזנבאום
צפורה בקמןאברהם חדדפייגא משקסריקה חיה רוזנבאום
שרה ברבשדוד חדדאלכסנדר נהרייוסף יוסלה רוזנבוים
אסתר רחל ברגרברוך דוד חזןגולדה נהריסוניה רוזנבוים
יהודה ברגרמאיר חימלכה נהרי (ספיבק)פלה צפורה רוזנבלום
דוד ברוןג'וליט חכםיוסף נודלבנימין רוזנדורף
רחל ברוןמסעודה חכםעדינה נודלפרלה מישה רוזנדורף
נפתלי ברוששמואל חכםצפורה נורוק (דך)אמליה רוזנשפן
פולה פנינה ברושרחל חלויהמינה נחוםפריידה רייזל רוטנברג
צבי ברזובסקישמעה חלחלימרדכי נחוםחנה רומיש (זילברשטין)
צבי ברזובסקיחוה לאה חלצקייהושע ניבמאיר רזניק
צפורה ברלינרנחום חנאסירה ניבסופיה רזניק
שמעון ברלינרנזימה חנגלשלום ניימןשלמה רזניק
חיה ברמןמאיר חסןשרה ניסניאסתר בלה רייבין
יהודה ליב ברמןזהבה חקיואל נמיר קרסניטוביה רייבין
אמיל יששכר ברנהרדטנח חקאלישע נסיםיוסף ריינגוירץ
מרגרט ברנהרדטהדסה טאוב (זמיר)אלישע נסיםחיים יצחק רינגבירץ
אולגה ברניץ' (פיקהולץ)יצחק טאובאברהם יהודה סגלמאיר רינגבירץ
אולגה ברניץ' (פיקהולץ)רחל טבהאסנה סגלמלכה רינגבירץ (אהרון)
גולדה מלכה ברנשטייןטפחה טבחדוד סגלזהבה רכבי (הלמן)
אליעזר ברקוביץיוסף חי טבחרבקה ריבה סגלדר' שמואל רכמוט
גולדה ברקוביץשלמה טבחאלחנן חונה סובולאפרים דוד רסולי
נתן ברקוביץאסתר טודרסרחל סובול (רוטשטיין)אהובה רק
סימה גדליהמיכאל טויברסופי סומר (מרם)שרלו שאול
שרה גוטליברחל ריקל טורבןכזנה אברהם סופררחל שאולי
אשל גוטמןשלמה טורבןזלמן סורפיןדב שבח
דב גוטמןאליזבט טירק (קליין)מינדל סורפין (בוגין)דבורה שוחט (גמפל)
דוד שלמה גוטמןיוכבד טלדוד סחייקיצחק שוכן
יהודה גוטמןיצחק טלאברהם סטלובסקימלכה שוכן (מלמד)
ישראל אריה גוטמןיצחק טנצראריה סיון (בומשטיין)הניה אלישבע שורצבורד
לאה גוטמןשיינדל טנצר (קינדרייך)עתידה סיון (הורביץ)מאיר שורצבורד
מינדה גוטמןזלמן טפליצקירושה סיידוןמרדכי טלמון שורצבורד
נחמיה גוטמןחנה טפליצקי (רודשבסקי)שבתאי סיידוןדב שורצברג
שושנה גוטמן (סיני)יעקב מאיר טפליצקירגינה סינורדב שורצברג
שפרינצה גוטמןיעקב מאיר טפליצקיבלומה ינטה סיני (זארון)מחלה שורצברג
דבורה גוטמן דוברושקהאסתר טרודלר (וכנהאוזר)חיים צבי סינישושנה שורצברג
שלום גוטרמןגיטל יוכבד טרודלרדינה דינה'לה סלוחובסקי (משורר)בתיה שחף
פייגה גולד (זמבל)דוד טרודלרנח אלתר סלוחובסקייצחק שחף
פורטוניה מזל גולדרינג (מלכא)זליג טרודלרמרים סלוצקיגוסטבה שטוק
צ'רלס גולדרינגאסתר טשודנובסקימנחם סקלייעקב שטוק
דוד גולדשטיןדב טשודנובסקישמחה סתייקשלמה שטיין ארנסט
מאיר גולדשטיןחנה אניה יארבלום (לוינשטיין)מרים ג'מילה עואד (מנצור)מלכה שטיינר
משה יצחק גולדשטיןד'ר משה יארבלוםצלח חסן צדוק עואדד'ר גאורג אליהו שטין
איטה גולדשמידט (מקובל)מלכה יהושועסלמן דוד עוזררוזה שטין
שמאי שמקה גולדשמידטנעימה יהושעחנוך עזריאלישולמית אירמה שטין
גורג'יה גומעהירדנה יוגב רכבירות עזריאלי (פילכנפלד)שלום שטין
מנחם גורפינקלמרדכי יונגמאירה עזריה (שלומיאן)יוחנן שטינפלד
דב גטליסרחל יונגאברהם עזרתיאסתר אמיליה שטרן (אדלר)
חיה אטה גטליסאליהו יוסימובלאה עזרתי (יואל)פאולה שטרן
אהובה גייכמןנחמה יוסימובברכה עמרמי (מנג'ם)היינריך שיין
עו'ד ברוך גייכמןמנשה פ. יוסףברכה עמרמיפרידה שיין (וולף)
חייקל גייכמןחיים יורגרויצדוק עמרמיפרידה שיינין
רבקה רחל גייכמןשרה יורגרוי (הס)מרים פדלמרים צירל שילדקרויט
צבי יעקב גינזבורגחסיה ילסקידבורה דורה פוגלדבורה בובה שימלביץ (קפלן)
צבי יעקב גינזבורגמאיר ילסקימשה פוגלחוה עטיל שיפמן
טובה גלוזשנידרמשה ילסקיאסתר פולצ'קיקיר שו'ב שיפמן
נח גלוזשנידראברהם דוד ינובסקיבת-ציון פולצ'קרבקה מילר שיפר
אריה גלוזשניידרבלומה ינובסקי (דוידסון)לימא יקותיאל פולצ'קזהבה שיפריס
דבורה גלוזשניידרינה יעקבסוןנח פולצ'קצבי שיפריס
חיים גלוזשניידרנטי נשקי יעקבסוןפנינה פיינגרש (לייב)אברהם עזרא שלומוביץ
אסתר רבקה גלזרהינדה כגןרפאל פיינגרשאידס יהודית שלומוביץ (אינדיג)
יעקב גלזריהושע כגןיוסף פיירשטייןיעקב שלומי (שלומיאן)
אליהו גלעדיאברהם כהןטובה גיטלה פילון (הייסינר)יצחק שליונסקי
דוד גלעדיאהרון כהןאברהם פילון פלוקסמןפרידה שליונסקי
זהבה גלעדיאריה כהןיהושע פילכנפלדחיה מלכה שליטן
רחל גלעדידב כהןעלקא פילכנפלדניסים שלימיאן
יצחק גניזחנה כהןמרגה פיפא (שיין)שמחה שלימיאן
אידלה גניןיוסף כהןלודביג לוץ פיפרמאיר שלמיאן
אסתר גניןיפה כהןהדבה פיקר (ברבש)אלמה חנה אטל שלפר (שנידר)
אשר גניןכזנה כהןיוסף כפרי פיקרבלהה שם טוב (ביאליק)
רות גנתון (באומגרט)מנשה כהןאסתר פיקרסקי (פיינצייג)מיכאל שם-טוב
אברהם גפניצביה כהן (אסתרין)דינה פיקרסקינעימה שם-טוב
נחמה גפנישלום כהןנעמי פיקרסקיפהימה שמו
תמימה גפנישמעון כהןחנה פלגי (יונג)צבי שמואלביץ שמואלי
חנה גצלרתופחה כהןישראל פלגישינה פרידה שמואלביץ שמואלי (טרופ)
יגאל גצלראהרן כהנסקינטע פלדדב שמוסקוביץ
יהודית גצלרמרים כהנסקיחנה פלדמן (רייך)חגית שמוסקוביץ
יעל גצלרפרנץ כלוםאליהו פלוטניצקיחיה שמיץ (ארקין)
יהודה גרגיריצחק כספידוד פלוטניצקייהודה הוגו שמיץ
בתיה גיטל גרוברמרים כספיזיסל פלוטניצקייוסף שמש
שרה מייטה גרוסמןאליעזר כץזרח פלוטניצקימשה שמש
משה מרסל גרינברגבתיה בטי כץטובה פלוטניצקישרה שניידר רייבין
אברהם גרשונביץחיה כץמאשה פלוטניצקיטרזיה שפיצר
רגינה גרשנוביץמיאר כץמרים פלוטניצקישמעון שפיצר
פסח גרשנזון (ליפר)מרדכי מקס כץשרגא פלוטניצקיאברהם פישל שפיר
פסח גרשנזוןפרידה כץ (רצס)יהודה פליישמןמילה שפיר
שיינה גרשנזון (מורגנשטיין)שלומית כץאביגדור פלסרדבורה שרון
שיינה גרשנזון (מורגנשטיין)מחלה לאוטנברגדוד פלץבסיה רבקה תגרין
רבקה גשיסטמשה לאוטנברגלולו פנחסיוסף מרדכי תגרין
אברהם דה סואןשרה גאלדי לאנגבויםשלמה פסי פסקיןיוכבד תמרי (שמולוביץ)
אברהם דה-סואןלוטה לבלבלה פרבשטיין
מנחם דהןבנימין לוזוןמרדכי פרבשטיין
רפאל דוביןמאיר מקס לויאריה פרוורי
מכלוף דובנימאיר מקס לויחיה פרוורי


Pages: 1