BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Netsakh Cemetery

Burial Records

אטלהמכלוף דובנימאיר מקס לויאריה פרוורי
איסרר' אשר דודמאיר מקס לויחיה פרוורי
אשרריבה דודמזלה לויאליעזר פרורי
חלואחביבה דוייקרחל רוזל לויביילע פרורי
חלימהיהושע דולמןרחל רוזל לויבנימין פרורי
חנוןשרה דולמן (קרינס)דוד לויטיןיחזקאל פרורי
יהודהרגינה דומוביץדינה לויטיןיצחק זאב פרורי
מלכההדסה דורון (וינגרטן)גניה לוינסוןנחמה פרורי (דורון)
נדרהחנוך דורוןגניה לוינסוןאולגה פריד
ציוןנצחיה דורון (גיחון)שכנא משה לוינסוןשלמה פריד
קמרשלמה דורוןשכנא משה לוינסוןצפורה פרידלנד (רם)
יוסף נחמן ביאליקאלן רות דייויס (ויקרי לפמן)גולדה לוינשטייןמנו מאיר אל-ראי פרידלנדר
Lea Kirshboimאברהם דךשרגא נחמיה לוינשטייןרוזי שושנה אל-ראי פרידלנדר
Malka Victorרחמים דרויששיינדל לוסטיג (חרץ)דוד פרידמן
Menachem Victorאהובה ליובה דרצינסקיחנה לופטהמרים פרידמן
שפרינצה אבוגושקרפל דרצינסקיטויבה לופטהשבתאי פרייזר
יעקב אבוטבולדבורה הוביןיצחק לופטהשרה פרייזר (קריבושי)
דבורה אבישאול (ויינשטוק)חנה הולצמןמנשה לופטהארנה פרל
שלום אבישאוללאה הולצמןחיה לוצקיארנה פרל
פלור אברבנלליב הולצמןיעקב לוצקימנחם גאורג פרל
פסיה אברמוביץנתן הולצמןיצחק לוצקימנחם גאורג פרל
דב אגוזיאלוף לופי הורביץלאה לוצקי (קופר)אוריאלה אונקה פרלמוטר
דב אגוזיגיטל הורביץ (פלוסקר)גולדה ליבאהרן פנחס פרלמן
חנה אגוזימרדכי יואל הורביץליב אידל ליבאוגוסטה פרלמן (אנגלנדר)
חנה אגוזיסתירה הורביץאברהם ליבוביץבלה פרלמן
חיה שולמית אדלשטיין (קרול)צבי הורביץחיה רוזה ליבוביץזיסקינד שניאור פרלמן
מינה אדלשטיין (קרול)מרים הורוביץפנינה ליבוביץ (פורוזובסקי)זיסקינד שניאור פרלמן
צבי יהודה אדלשטייןמוריס הירשפנינה פולה ליבוביץטובה גניה פרלמן
ריזל אדלשטייןשלומית הירשאהרן ליביסטובה גניה פרלמן
פנינה פסיה אונשטין (פולונסקי)דבורה הירשהורןאורה ליבנה (ויסברג)ד'ר ליאון לוצר פרלמן
ברטה אופנהיםשלמה הכהן קפלןיהודה לייב לידוגוסטרפעשע פרלמן
יהושע אופנהיםלאה הלוי (גייכמן)ברוך בנדט לינצרברוך פרנקו
פסל אוקסנקרוג (יוז)מתתיהו הלוישרה ליסבונהחיים קרול פרנקל
זהבה אורוןריבה הלוישושנה ליפר (פרלמוטר)רבקה פרנקל
יצחק אורון סוקולובסקייהודית הלפרטאברהם ליפשיץאסתר חסיה פרסיק
מרים אורן (שטין)מנחם הלפרטאהרן ליפשיץמנחם פרפלוצ'יק
אליעזר אורן ילסקיקרול הלפריןברכה ליפשיץרבקה פרפלוצ'יק (דך)
רחל אורן ילסקי (גולדנר)נחמה הלפרןשושנה ליפשיץ (טשודנובסקי)נושה כתון פתל
מנחם מנדל אורנשטייןיהודית הנטמן (וולובלסקי)אליעזר לנגבויםמחלב צאלח
מסיה ריבה אורנשטייןנח הנטמןאליעזר לנגהאוזכדורי צדיק
אליהו אורנשטיןיהודה הנץחסידה פרומה לפידות (שפיר)סאמי צדיק
לאה אחוליהודית הנץיונה לפידותיעקב צונג
חנה איגרטובה לייצה הסיטל טובה לפידותצפורה צונג
זאב וולודיה אידלזקמנשה ישעיהו הסמרדכי לפידותאברהם בן-ציון צוקרמן
נורה אידלזקפני הרמן (פלר)פלה צפורה לפל (זילבר)דבורה ליבקה צוקרמן
משה איזקאריה ניקו הרצנברגרחל מאיר (פלמן)יחיאל צוקרמן
נחמה איזקשרה סוניה הרצנברגזליג מאירוביץיחיאל שמריה צוקרמן
אריה אילני (טפליצקי)יעקב מנים הרשנזוןרחל מאירוביץ (סמולר)אורי צחור (ויסלברגר)
לאה אילני (אלטר)בלומה וגנהייםחממה מג'הז (נגר)אליהו ציון
דוד אלביןחנן וגנהייםחממה מג'הזכ'צ'ורי ציון
פלה אלבין (הולצמן)צבי ודשאברהם אבא מולרמלכה צילרמן
ברטינה ברכה שיינדל אלונרו (מרם)ברוך מאיר וולוביוסף מולררחל צינזנהיים (וינטר)
סלמאן אליהויפה סוניה וולובסימה מולר (מלס)שמשון יעקב צינזנהיים
שושנה אלקייםמינה וולמןרחל אטל מולרחביבה צלה צמח
רוזה אנגלנדרשלמה וולמןגרשון גוסטב הלוי מוסקטנבלוטיוסף צאלח צמח
דוד מלך אפשטייןרוזה וולפון (ברוצקי)לאה לאושה מוסקטנבלוטמשה חיים צסקי
שרה אפשטיין (הלוי)אליהו וולפיןיוסף צלח מועלםרבקה צסקי
גבריאל אציקאפרים ויזללולו מועלםחתון קאקון
יהושע אקרשרה ויזלרחל מועלםמרים קבאסו
צבי אקרויטה ויינרב (בליצר)ברוך מוצ'ןגיטל קוזיק
שנקה אקרחיים אשר ויינשטוקחסידה מוצ'ן (פרידלנד)שלמה קוזיק
משה אראל אנגלדבורה וינברגלולו מורדךסמי קוז׳וקרו
שלמה ארברמרדכי וינברגדוד מושקטנבלוטבנימין קוטון
אדליה ארזיישראל יעקב וינמןדוד מושקטנבלוטבלומה קוטלר
יפת באגרישצירל וינמןחיה איידל מושקטנבלוטמרים קוטנר
בינקה באויסיוסף ויסברגביומרס יעקב מטהראןפסח קוטנר
לזר באויסעליזה ויסברגזהבה מטלוןעליזה קופרמן
אברהם מאיר באוםגולדה ויסברודחוה מטלון (איגר)צבי קופרמן
שרה באוםשמואל ויסברודיחזקאל מטלוןלאה קוצינסקי
שמואל באומגרטזלמן ויסוסראברהם שמואל מיזיריצסקיאליעזר קורן
אברהם באכאג'ירחמיאל מרדכי ויסוסרפייגה מיזיריצסקישמעון קורן קופרמן
צילה בדרמיכל ויסוסריצחק מאיר מייזלראליהו קורקין
רעיה חזן בדררחל לאה ויסוסררחל מייזלרויקטוריה קורקין
בצלאל בובריצקיזלמן ויסלברגרמקס שמואל מרדכי מילנריונה קורקין
אלן בובשחדי ויסלברגר הלפרט (סויבר)מאשה מילרמלכה קורקין
ברונו בובשיעקב ויצמןרחל אטל מילרחנה קורשון
חיה בוטנרופייגה פלה ויצמןשאול אליעזר מילרזאב קורשיבר
יואל בויוםמלכה ויקטורשיינה מילרסוסי קורשיבר
שפרינצה בויוםמנחם ויקטורשמואל ירחמיאל מילררחל קטן (דוראני)
חיים פימה בוירסקי ביירמאיר וישנבסקישפרה מינקוביוכבד קינצר
ציפורה פני בוקסרשושנה וישנבסקי (גולדין)חייקה מירסקילאה קירשבוים
מנחם בורדמןיוסף ולנטיןלאה מירסקי (מילר)אברשה אברהם קירשנר
יפה בורשטייןרבקה ולנטיןראובן מירסקיאסתר קירשנר
מרדכי בורשטייןאריה אוסקר ורדי רדנאידוד מלאכייחזקאל קירשנר
מאשה ביאליק (אוסטרובסקי)אריה אוסקר ורדי רדנאיזהרה מלאכי (ואנה)עטרה קירשנר
קלמן ביטשארנקה זהבה ורדי רדנאיחזקיהו מלאכישמואל קירשנר
טובה בייר בוירסקיארנקה זהבה ורדי רדנאיישעיה מלאכישרה קירשנר (חזנוב)
דבורה בכר (יהודה)שרה ורטהןאליהו מלינובאליהו קליגמן
חיאוי בן חייםיעקב זבלודובסקיצפורה מלינובאליהו קליגמן
אגרונוס גרשון בן צורשרה זבלודובסקייוסף מלכיןדבורה קליגמן (פרידמן)
שרה בן צוריעקב שבתאי זוויפייגה צביה מלכיןדבורה קליגמן (פרידמן)
דורון בן ציוןהינדה זומר זמירצ'רנה מלמדנחום קלינמן
אפרים בן-דבחנה זונשייןאלישבע מנסדורףיוסף קלמן
צילה בן-דב (זיידלר)יוסף זונשייןמשה מנסדורףלאה קלמן
אברהם בן-שלוםיצחק אייזיק זיידלרצדוק מעודהמלכה קלריך
אברהם צבי בן-שלוםיצחק זיידמןמאיר מצרימלכה קלריך
אסתר בן-שלוםצפורה זיידמןשמחה נונה מצרישרגא קלריך
זהבה בן-שלוםבילה זילברשטיןחיה מקובסקי (הולנדר)שרגא קלריך
חיים בן-שלוםיחיאל זיקיונה מקובסקיבצלאל אשר קמינסקי
חנה בן-שלוםלאה זיקאריה מרבךבצלאל אשר קמינסקי
יעקב דוד בן-שלוםקלמן זיקחנה מרבךגרינה ליטל קמינסקי
כתריאל בן-שלוםאורה זכריהיחזקאל מרגליתטובה קמרה (שעשוע)
פסיה בן-שלוםאליעזר זלבוביץפנינה מרגליתאהובה קנין (יואל)
שושנה בן-שלוםהניה זלבוביץנעגי מרדכיישראל קנין
אליהו בנימינייוזפינה זלטנרברטה מרימסקיזכריה קפלנסקי
ברכה בנימיניד'ר אוסקר שמואל זלטנר אברהםדזניה מרכוסנחום יעקב קפלנסקי
ברכה בנימיניחיה זליזרחיה סימה מרכוסיפה קרוטמן (יונג)
חיים בנימינימנחם מנדל זליזרצבי מרכוסאסתר קרינס
חיים בנימיניגרשון זלמןאברהם מרםזאב קרינס
יצחק בנימיניחיה זלמן (ברזובסקי)פיגה רבקה מרםמיכל קרינס
צבי בנימיניטובה זלצמן (יעקובסון)מרקו מרקוביץשבתאי קרינס
רבקה בנימיני (טייטל)יצחק זלצמןרחל מרקוביץחנה אנקה קרנר
רחל בנימינייצחק זלצמןיצחק מרקוסמאיר קרפקה
שרה בנימיני (הנקין)אברהם זמיראברהם משהמלכה קרפקה
צאלח בסוןאלכסנדר זמירדני משהאפרים פישל קרקובסקי
ג'אליה דליה בצלאלילאה זמירחממה משהשיינה יפה קרקובסקי
גילה בצלאלינחום צבי זמירצלחה משה נסיםיעקב ראובן
מוסא צאלח בצלאלייעקב ישראל זמיר זומרנטי משה שלושידעסגניה ראוך
עובדיה צדוק בצלאלייעקב ישראל זמיר זומרברוך משוררהלנה לאה רבינוביץ
קמר בצלאלירחל זמיר זומרדוד משורראייזיק ברוך רובינשטיין
שלום בצלאליחתון חבושהמינה משוררבלומה רובינשטיין
שמסיה שרה בצלאלימשה אהרון חבצלתמנחם משוררסעדיה רוגלסקי
סאלם בצלאלי שלם משהשרה חבצלתצפורה משוררשרה רוגלסקי
צפורה בקמןמרדכי חגיזצפורה משורר (גוטליבובסקי)הנס חנן רוזנבאום
שרה ברבשאברהם חדדשרה משורר (סולוחובסקי)נורית רחל רוזנבאום
אסתר רחל ברגרדוד חדדפייגא משקסריקה חיה רוזנבאום
יהודה ברגרברוך דוד חזןאלכסנדר נהרייוסף יוסלה רוזנבוים
דוד ברוןמאיר חיגולדה נהריסוניה רוזנבוים
רחל ברוןג'וליט חכםמלכה נהרי (ספיבק)פלה צפורה רוזנבלום
נפתלי ברושמסעודה חכםיוסף נודלבנימין רוזנדורף
פולה פנינה ברוששמואל חכםעדינה נודלפרלה מישה רוזנדורף
צבי ברזובסקירחל חלויהצפורה נורוק (דך)אמליה רוזנשפן
צבי ברזובסקישמעה חלחלימינה נחוםפריידה רייזל רוטנברג
צפורה ברלינרחוה לאה חלצקימרדכי נחוםחנה רומיש (זילברשטין)
שמעון ברלינרנחום חנאיהושע ניבמאיר רזניק
חיה ברמןנזימה חנגלסירה ניבסופיה רזניק
יהודה ליב ברמןמאיר חסןשלום ניימןשלמה רזניק
אמיל יששכר ברנהרדטזהבה חקשרה ניסניאסתר בלה רייבין
מרגרט ברנהרדטנח חקיואל נמיר קרסניטוביה רייבין
אולגה ברניץ' (פיקהולץ)הדסה טאוב (זמיר)אלישע נסיםיוסף ריינגוירץ
אולגה ברניץ' (פיקהולץ)יצחק טאובאלישע נסיםחיים יצחק רינגבירץ
גולדה מלכה ברנשטייןרחל טבהאברהם יהודה סגלמאיר רינגבירץ
אליעזר ברקוביץטפחה טבחאסנה סגלמלכה רינגבירץ (אהרון)
גולדה ברקוביץיוסף חי טבחדוד סגלזהבה רכבי (הלמן)
נתן ברקוביץשלמה טבחרבקה ריבה סגלדר' שמואל רכמוט
סימה גדליהאסתר טודרסאלחנן חונה סובולאפרים דוד רסולי
שרה גוטליבמיכאל טויבררחל סובול (רוטשטיין)אהובה רק
אשל גוטמןרחל ריקל טורבןסופי סומר (מרם)שרלו שאול
דב גוטמןשלמה טורבןכזנה אברהם סופררחל שאולי
דוד שלמה גוטמןאליזבט טירק (קליין)זלמן סורפיןדב שבח
יהודה גוטמןיוכבד טלמינדל סורפין (בוגין)דבורה שוחט (גמפל)
ישראל אריה גוטמןיצחק טלדוד סחייקיצחק שוכן
לאה גוטמןיצחק טנצראברהם סטלובסקימלכה שוכן (מלמד)
מינדה גוטמןשיינדל טנצר (קינדרייך)אריה סיון (בומשטיין)הניה אלישבע שורצבורד
נחמיה גוטמןזלמן טפליצקיעתידה סיון (הורביץ)מאיר שורצבורד
שושנה גוטמן (סיני)חנה טפליצקי (רודשבסקי)רושה סיידוןמרדכי טלמון שורצבורד
שפרינצה גוטמןיעקב מאיר טפליצקישבתאי סיידוןדב שורצברג
דבורה גוטמן דוברושקהיעקב מאיר טפליצקירגינה סינורדב שורצברג
שלום גוטרמןאסתר טרודלר (וכנהאוזר)בלומה ינטה סיני (זארון)מחלה שורצברג
פייגה גולד (זמבל)גיטל יוכבד טרודלרחיים צבי סינישושנה שורצברג
פורטוניה מזל גולדרינג (מלכא)דוד טרודלרדינה דינה'לה סלוחובסקי (משורר)בתיה שחף
צ'רלס גולדרינגזליג טרודלרנח אלתר סלוחובסקייצחק שחף
דוד גולדשטיןאסתר טשודנובסקימרים סלוצקיגוסטבה שטוק
מאיר גולדשטיןדב טשודנובסקימנחם סקלייעקב שטוק
משה יצחק גולדשטיןחנה אניה יארבלום (לוינשטיין)שמחה סתייקשלמה שטיין ארנסט
איטה גולדשמידט (מקובל)ד'ר משה יארבלוםמרים ג'מילה עואד (מנצור)מלכה שטיינר
שמאי שמקה גולדשמידטמלכה יהושועצלח חסן צדוק עואדד'ר גאורג אליהו שטין
גורג'יה גומעהנעימה יהושעסלמן דוד עוזררוזה שטין
מנחם גורפינקלירדנה יוגב רכביחנוך עזריאלישולמית אירמה שטין
דב גטליסמרדכי יונגרות עזריאלי (פילכנפלד)שלום שטין
חיה אטה גטליסרחל יונגמאירה עזריה (שלומיאן)יוחנן שטינפלד
אהובה גייכמןאליהו יוסימובאברהם עזרתיאסתר אמיליה שטרן (אדלר)
עו'ד ברוך גייכמןנחמה יוסימובלאה עזרתי (יואל)פאולה שטרן
חייקל גייכמןמנשה פ. יוסףברכה עמרמי (מנג'ם)היינריך שיין
רבקה רחל גייכמןחיים יורגרויצדוק עמרמיפרידה שיין (וולף)
צבי יעקב גינזבורגשרה יורגרוי (הס)מרים פדלפרידה שיינין
צבי יעקב גינזבורגחסיה ילסקידבורה דורה פוגלמרים צירל שילדקרויט
טובה גלוזשנידרמאיר ילסקימשה פוגלדבורה בובה שימלביץ (קפלן)
נח גלוזשנידרמשה ילסקיאסתר פולצ'קחוה עטיל שיפמן
אריה גלוזשניידראברהם דוד ינובסקיבת-ציון פולצ'קיקיר שו'ב שיפמן
דבורה גלוזשניידרבלומה ינובסקי (דוידסון)לימא יקותיאל פולצ'קרבקה מילר שיפר
חיים גלוזשניידרינה יעקבסוןנח פולצ'קזהבה שיפריס
אסתר רבקה גלזרנטי נשקי יעקבסוןפנינה פיינגרש (לייב)צבי שיפריס
יעקב גלזרהינדה כגןרפאל פיינגרשאברהם עזרא שלומוביץ
אליהו גלעדייהושע כגןיוסף פיירשטייןאידס יהודית שלומוביץ (אינדיג)
דוד גלעדיאברהם כהןטובה גיטלה פילון (הייסינר)יעקב שלומי (שלומיאן)
זהבה גלעדיאהרון כהןאברהם פילון פלוקסמןיצחק שליונסקי
רחל גלעדיאריה כהןיהושע פילכנפלדפרידה שליונסקי
יצחק גניזדב כהןעלקא פילכנפלדחיה מלכה שליטן
אידלה גניןחנה כהןמרגה פיפא (שיין)ניסים שלימיאן
אסתר גניןיוסף כהןלודביג לוץ פיפרשמחה שלימיאן
אשר גניןיפה כהןהדבה פיקר (ברבש)מאיר שלמיאן
רות גנתון (באומגרט)כזנה כהןיוסף כפרי פיקראלמה חנה אטל שלפר (שנידר)
אברהם גפנימנשה כהןאסתר פיקרסקי (פיינצייג)בלהה שם טוב (ביאליק)
נחמה גפניצביה כהן (אסתרין)דינה פיקרסקימיכאל שם-טוב
תמימה גפנישלום כהןנעמי פיקרסקינעימה שם-טוב
חנה גצלרשמעון כהןחנה פלגי (יונג)פהימה שמו
יגאל גצלרתופחה כהןישראל פלגיצבי שמואלביץ שמואלי
יהודית גצלראהרן כהנסקינטע פלדשינה פרידה שמואלביץ שמואלי (טרופ)
יעל גצלרמרים כהנסקיחנה פלדמן (רייך)דב שמוסקוביץ
יהודה גרגירפרנץ כלוםאליהו פלוטניצקיחגית שמוסקוביץ
בתיה גיטל גרובריצחק כספידוד פלוטניצקיחיה שמיץ (ארקין)
שרה מייטה גרוסמןמרים כספיזיסל פלוטניצקייהודה הוגו שמיץ
משה מרסל גרינברגאליעזר כץזרח פלוטניצקייוסף שמש
אברהם גרשונביץבתיה בטי כץטובה פלוטניצקימשה שמש
רגינה גרשנוביץחיה כץמאשה פלוטניצקישרה שניידר רייבין
פסח גרשנזון (ליפר)מיאר כץמרים פלוטניצקיטרזיה שפיצר
פסח גרשנזוןמרדכי מקס כץשרגא פלוטניצקישמעון שפיצר
שיינה גרשנזון (מורגנשטיין)פרידה כץ (רצס)יהודה פליישמןאברהם פישל שפיר
שיינה גרשנזון (מורגנשטיין)שלומית כץאביגדור פלסרמילה שפיר
רבקה גשיסטמחלה לאוטנברגדוד פלץדבורה שרון
אברהם דה סואןמשה לאוטנברגלולו פנחסבסיה רבקה תגרין
אברהם דה-סואןשרה גאלדי לאנגבויםשלמה פסי פסקיןיוסף מרדכי תגרין
מנחם דהןלוטה לבלבלה פרבשטייןיוכבד תמרי (שמולוביץ)
רפאל דוביןבנימין לוזוןמרדכי פרבשטיין


Pages: 1