BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Avikhayil Common Cemetery

Burial Records

גיטלאלימלך דב קמינרשמואל פרילוצקי
לאהמשה מוריס לוירוני פרימן
אילה הינדה דוברוביץעדה לויזלדה פרלמן סטלובסקי
צביאילה הינדה דוברוביץ (וינשטיין)עומרי לויאסתר פרנקו
יצחק דוברוביץרבקה לוימשה פרנקו
תלמהיקותיאל דוברוביץרחל לוי (שמחי)רבקה פרנקו
אורוקםיקותיאל דוברוביץשולמית לוי
זלדהנחום לוי ברטיחוה צ'רצ'ס (קלסקי)
חנהיעקב דוידורשושנה לוי ברטימאיר צ'רצ'ס
ישראל שרולובאברהם לויט
מלכהפאולה PAULA דוריון DORYONיצחק לויטיצחק צדיק
סינימרקוס דורנבושרינה לויט
פסחסבינה דיאדקואלון לויטיקוסד'ר חנה צוקרמן
שמעהברטה דייןנח צוקרמן
תלמהעמיאל דינאי זינדנירחל צוקרמן
Meir Aharonפרופ' צבי יוסף דיקרמןאליהו ציון
Anne Chana COHEN כהןאהובה דלעי (שמחי)מאיר אהרן צימרינג
Harry Firstזכריה דלעיבלומה לוינשטייןבתיה צינקר
Harry Furstמרים שמעה דלעירחל לוינשטיין (שטיל)יעקב צירניקובסקי
Chaja Gusten Goldsteinרחל דלעישרגא לוינשטיןאיסר צמרי
Moshe Millerשלום דלעי (67)זריג לוצאטיאיסר צמרי
רחל Perrigauxלאה דרור פרידלנדראסתר ליבוביץשרה צמרי (כצלר)
Andree Serbanלאה דרור פרידלנדרעטרה ליבין מילטשרה צמרי
חיה מטיסיס אביאלישלמה דרור פרידלנדרדבורה ליסיצה (קפנים)שמואל צמרי וול
הנרייט קוקה אביטבולשלמה דרור פרידלנדריעקב ליסיצהעדה צפורי
צביה אביכהןמשה ליסקרשמואל צפורי
רמבום אברמובמרדכי הגדיסאידה רחל ליפשיץ
פייגה הולצרבנימין ליפשיץ
בני אדן אדלמןצבי הולצרהרצל ליפשיץשלמה צראף ילוז
שרה אהרנוביץרוזה הירשלרהרצל ליפשיץיוסף צרפתי
שלום מרדכי אויזרטיוסף לייב הכהןמרים ליפשיץ (קויפמן)ליליאן לאה קאהן
יעקב דוד הכהןמרים ליפשיץ (קויפמן)ליליאן לאה קאהן
משה אורבוךג'נט הכטמשה ליפשיץמוריס משה קאהן
עדינה אורבוךיחיאל הכטשבתאי ליפשיץמוריס משה קאהן
שושנה שושיק אורבךמשה ברטי הלוישושנה ליפשיץמנחם קובני
טובה אורלי ולסקידוד הלפמןשושנה סוזן ליפשיץגינה רבקה קוגל (רוהברגר)
ישראל אורלי ולסקירות הלפמןשלמה דוד חיים ליפשיץשרה סוניה קוגליאק
טובה אורלי רלסקיזהבה הלפריןשרה ליפשיץ
ישראל אורלי רלסקייצחק הלפריןרבקה לישנסקי ליפשיץפנחס קווארט
יוסף אחרקרבקה לישנסקי ליפשיץשרה סוניה קווארט
כנרת אחרקאספיר לנגרמלכה קוזהי
מרים אחרקאהרן שלום הרלובה לנדסמןאהובה קוזחי
שושנה אחרקצבי לנדסמןדורה קוזחי
בלה אטלןמרי הר (מינץ)אידה לפידותכאדיה שושנה קוזחי
זלמן איזיןכרמלה קוזחי
זלמן איזיןרן ממי הראשאריה לפידותמלכה קוזחי
צביה איזיןרחל הרבסטמןמשה קוזחי
צביה איזיןבתיה הרדינג קריצבסקיציון קוזחי
טובה איזמירלי (גולדברג)חיים הרמןשוב עובדיה קוזחי
יעקב איזמירליגיטל מאירי קנדל (כהן)שמואל קוזחי
יצחק איזמירליצפורה הרמן (פרבר)גיטל מאירי קנדל (כהן)שמעון קוזחי
אוהד הרנשטטשמעון חי מגדסיוסי קוזלובסקי
בועז איזנשטייןיוסף הררישרה מגידור (קלושינר)יוסי קוזלובסקי
זאב אייזנמןנמרוד מודי הרריישי מגידור קורינוביצקירוניה קוזלובסקי
שושנה אייזנמןנמרוד מודי הרריאליה מואטיראובן קוכל
דוד איינסרמי אבירם הרריאברהם מודבקהמרים קומלי
יהודית איינסרמי אבירם הרריעדינה מוזסשולמית קומלי
יעקב איניסשרה הררימשה מולאישלום קומלי
מרים איצקוביץ (לוינשטיין)איגרה מוס (הירשפלד)תנכה קומלי
אברהם אכרסמדר הרשטיק (מזרחי)פרידל מוסברוך קוממלט
אברהם אכריוסף מוסטקובברינדלה קופלמן סטריק (ברקמן)
אנה אכר (מנקר)רות לאה ואיליצפורה מוסטקובאיליה קופמן
אנה אכר (מנקר)יוסף ואנדנברגיצחק מורבקהמנשה קופמן
מאשע וואלקדרורה מורגנשטרן (מיניסטר)לוסי קופק
עדי סעדיה שער אלדדשלמה וודנרנטי מורגנשטרן (רטר)אולגה קופר
אליה רות אלהרריבן ציון ליפא ווייסרבקה מושי כהן (ציגה)צביקה קופרמן
משה אלונימימי אינולד וויסדוד מזרחיאלכסנדר קופרשלק
שרה אלונימשה יצחק וויס
דינה אליהומשה וולקשלום מזרחיישראל קורן
שלמה אלימלךזינש וורקנךמרים מחפורישראל קורן
שמואל אליעדפייגה וידמןיצחק מטיסיסרבקה קורן
סוזן אליקיםגיזלה ויזל (פלדשטיין)חיה מטיסיס אביאלירבקה קורן
רפאל אליקיםחיים ויזלבתיה מיזלס (חונס)
ירון אלנברגיעקב יצחק מיזלס
רבקה BECKY אמוילס (שר)מנחם ויזלאסתר מייזלס (ברנשטיין)עידו קינן
מרים אמיר (טאובקין)מרים מרטה חיה ויזלאהובה קיסין
שמואל סטיב אמיררוזליה רבקה ויזלמאיר מייזלסיקותיאל קותי קיסין
טל אמיתיחסיה ויזן (גלדנסקי)פרומה מייזלסדוד קיפניס קומס
אהרן אנגליחיאל מיכאלאלטע קלוט-גלזר
אסתר אנגלאלישבע וייס (תשבי)מאירה קליין (רביצקי)
אסתר אנגלאלישבע וייסאפרים קלין
נעמי אנגלאלישבע וייס (תשב'י)יחיאל מילריוכבד קלין (שורצמן)
ציונה אנגלמנחם מוניה וייסיחיאל מילרגיטשה קלמוסיס (עודר)
רחל אנגל (טיירי)מנחם מוניה וייסמשה מילריעקב קלמוסיס הכהן
רחמים אנגלמנחם מוניה וייסרבקה מילרבלפור קלפון
שלום אנגלשלמה וייסרבקה מילרמרים מיקי קלפון (רוסנק)
אברהם משה אנגלמןמרדכי מוטי וילצ'ינסקימנשה מילר לוסיטונקה קלרמן
לאה אנגרטעטיה וילרבטי בת-שבע מינסטרבלה קמה
משה רונן אנגרטצבי וילריצחק מינסטרחיים קמה
אברהם אנדואיסק וינוקוראהרן מינץיוחאי שושן קמואל
מרים אנדו (הירשלר)אסתר וינוקוראסתר מינץשאול קמואל קומלי
ד'ר יעקב וינלסמפורה קמינר
אסתר אפטרצלינה וינלסיונה מכפשצפורה קמינר
צינה אפלשלום מכפששלמה קנדל
עמנואל עמיק אריאליבנימין ויסבלוםאופירה מלחישלמה קנדל
צפורה ציפי אריאלימלכה ויסבלוםראובן מלחי
חיים אריכאפינה ויסלברגרשושנה מלחי
סעדיה אריכאבלה ויסמןידידה מליח (בדני)אליהו קפלן
שושנה אריכאפנחס ויסמןידידה מליח (בדני)גרשון קפלן
שולמית ויסמןיהושע מלמדמרדכי קפלן
יאשו ויצ'סלביונה מלמדמרדכי קפלן
ברנדה ארמוזהאריה ויצנריצחק מלסהשרה קפלן
אנה ולדמןדבורה מלר
יוסף ארנוןאסתר אלסי וסרברגיצחק מלריצחק קצור
התיה ארנשטייןמיכאל מישה וסרברגמנדל מלרמרגוט קצנברגר
זיסל ארנשטייןאהרון וקסלרמשה יעקב מלר
יהושע ארנשטייןצבי מלרמנוחה קראוזה (גרנוב)
שמואל אשכנזירחל רשל ממן
ירחמיאל אשלחיים כרם וקרמרושרה מנדל (קנדלמן)
שרה אשליהודית ורנראליעזר קרבצקי
שרה'לה אשר
אלון זבליקמאיה-מרים קרבצקי
רונית מיכל אשתריהודית זהבגילי מסורי
יהודה ב'קשמואל זהבגור אריה יהודה מצפוןברוך בוריס קרוגליאק
דיתה יהודית זהבי (בן יעקב)הניה נינה מצפוןמרדכי קרויטור
חיים בארמשה זהבייעקב מקובסקי
אהרן בדניצפורה זהבי (גרוסמן)בלה קרול
מרים בדנישלום זהביטובה מקובקי (גולדברג)הניה קרול
שרה בדניחיה פולה זהר (שטרלינג)יעקב מקובקיהניה קרול
ברוך בדרוקלימור זהר (קריא)נוני מקובקיחיים קרול
צפורה פינגרהט בדרוקעובדיה זהרייעקב קרול
הניך בוברובמלכה מילי זולדווגאסמרה מקוריהיעקב קרול
אברהם זידל בוגושבסקיד'ר חלקיהו בנימין זונדריחיאל מיכל מרגוליסיעקב קרול
צילה צירל בוגושבסקי (פרקל)אודל זוסביץיחיאל מיכל מרגוליסמנחם קרול
פרץ בוךרומן זטבורניצ'קייחיאל מיכל מרגוליסצירל קרול
רבקה בוך (זיסקינד)דוד שמשון מרגיפנינה קריגל (ראוך)
מרדכי בוכהלטראהובה זילברשטייןהנס מרגליתחיים קריניצי
שרה בוכהלטר (רובינשטיין)לאה מרגליתפנינה חיה פסל קריניצי
חיה לאה בוכלטראהובה לואיזה זינגפרסוניה מרדיןטובה מיכל קריס
שמחה JULIE בועזיז BOUAZIZאריה זינגפרטובה מיכל קריס
אסתר בורנשטיין (מרכוס)אברהם זינגריעקב מרחבשמואל דב חיים קריס
צבי בורנשטייןאברהם זינגרנפתלי מרכוסשמואל דב חיים קריס
אברהם בורשטייןזכריה מורי זינדניסעדיה מרסי
אברהם בורשטייןיוסף יוסי זינדנישרה מרסיאלברט אברהם קריצ'בסקי
דוד בורשטייןמרים זינדנימלכה מרסיאנואלברט אברהם קריצ'בסקי
סעידה זינדניחיים מרקוסרוזה שושנה קריצ'בסקי
צפורה בורשטייןצרויה זינדני (דיין)גרטרוד מרקסרוזה שושנה קריצ'בסקי
צפורה בורשטייןשושנה כדיה זינדנישמואל קריקסנוב
יטי ביבהשלום זינדנישמואל קריקסנוב
נחום מרדכי ביבהשמעה שושנה זינדני (גמליאל)אברהם עמי קרלינסקי (לוין)
אדית בינטרשלום זיסראסתר קרמר
אהובה בירנבוים (ינגרבר)אריה זכאיעלי נבואסתר קרמר
אהובה בירנבויםמיכל זליגסוןשולמית נדלמתתיהו קרמר
זאב נחמן בירנבויםמיכל זליגסוןאליעזר נדלרמתתיהו קרמר
זאב נחמן בירנבויםשלמה זליגסוןאנשל נדלרמסיה קרסנאנסקי
עזרא בכרשלמה זליגסוןזאב נדלררודי רודולף קרעין
פני בכרשלום זלצמן מלחיברוך קרפ
נאוה זמירמרים נדלר (לובובסקי)ברוך קרפ
צפר זמירראובן נדלרריבה קרפ (אהרנוביץ)
משה בלפרמן (יודוביץ)ד'ר אוריאל זמרירינה נדלרריבה קרפ (אהרונוביץ)
שמחה בלפרמןשמחה פרידל נדלר
אליהו במברוןסוניה נדלר גריס (הורביץ)ברוך רביצקי
ברכה חמשה במברוןסעדיה זנדניאיה נוב (סופר)ברוך רביצקי
שרה זנדניחנוך נובברוך רביצקי
רחמים בן ארי יפעישמואל זנווילטובה נוימןברוך רביצקי
רבקה זפרןיוסי נוימןסימה רביצקי (בריי)
אילזה נוימרקסימה סימון ג'רמן רביצקי (לבריי)
רחל חביוןסימה סימון ג'רמן רביצקי (לבריי)
יוכבד בן יעקבחנה חובוצקיויקטור נוימרקסימה סימון רביצקי ג'רמן (לבריי)
מרי בן יעקב (רפפורט)טובה חייציןאולה נוסבאום (פליישר)אריק רגב
רועי בן עוזמשה חייציןצבי נוסבאוםרחל רגב
ודים נוסקיןדוד רדוע
טובה חייקיןפניה נוסקיןגאולה רדיע
שלום יפעי בן-ארילאה חייקיןמנוחה נח (קוזחי)זכריה רדיע
כרמלי בן-ארצינפתלי הרצל חייקיןלאה לולה רדיע (ימיני)
צפורה בן-חור (גרינברג)צבי חייקיןנסים רדיע
אבנר בן-יוסףצבי חייקיןנאומי נחוםשולמית רדיע (מכפש)
אבנר בן-יוסףשמאי חייקיןסעדיה נחוםאברהם רואימי
חיים בן-יוסףשמריהו חייקיןצביה נחום
שושנה בן-יוסףרוזלה חלימי
מאיר בן-סלמוןפרל חלימרישראל נחמני-קוגוטפנינה רודן
חנה בן-עזראאילון חןשרה נחמני-קוגוטאהובה רודנסקי
אברהם ברוך בן-צבימזל חנהנילי נחשון (שמחאי)יהושע רודנסקי
נחמה מינדל בן-צבי (שליכטר)צילה חסדאייודפה רווה
מיקי בן-שלוםאלה חסקלברג (קרזנזילברג)משה מוריס נייברגראהרון רוזן
רות בן-שלום (דרזדן)הלל היקי חפץאסתר ניימן (קלומפוס)עידו דדי רוזן
מנחם בנבולליאון חפץמרים ניסני
פנינה בנבולליאון חפץמשה ניסני
דוד בנטוררוסינטיה חפץ (הורליק)יעקב ניצןדינה דישקה רוזנברג
ויקטוריה בנטוררופרומה חפץרחל ניצןיוסף רוזנברג
ריטה בנישאהיפרומה חפץיצחק ניקיטינסקי
שמואל בנישאהיאהרן חצרוני וייסהוץיהודית נירצבי רוזנשיין
קורט בנשנרשושנה חצרוני וייסהוץ (פלשטינר)קלרה רוזנשיין
שרה בנשנראהרון חשאיזאב ניר הלפרין
גליה בציראסתר חשאיתמר ניר הלפרין
טוביה בצירזכריה חשאימשה נלסוןאסתה בינה רוכפלד
יהודה בציראסתר תגר נסימוביוסף עזריאל רוכפלד
יפת בציריצחק דב רוכפלד
שולמית בציריונה חשאידורה נתןמרדכי יהודה רוכפלד
יצחק בקאיווט אורידה סבחמרים רוכפלד (גרניצה)
ישעיהו בקסעדיה חשאיאברהם סביררוזה רוכפלר
ישעיהו בקעובדיה חשאיאברהם סביריוסף רומי
עליזה בק (ברם)רחל סביר בלכר (סטלובסקי)אילנה רונן
סעידה בר דוד שעיבי (מכפש)שולמית חשאיבלה סגל (סובלמן)יגאל רונן
שמואל בר דוד שעיבישרה חשאי (עואץ שמחי)בלה סגל (סובלמן)יהודה רוסו
לובה אהובה בר לב בלבן (שקולניק)אברההם יהודה טאובלוי סגל
אברהם יהודה טאובברכה סובלמן
ישעיהו בר-גדחנה יהודית טאוביחזקאל סובלמןנתן רז
מירה בר-גדחנה יהודית טאובגיטי סודקבת שבע רזניק
חבצלת בר-דדמשה טאובמויש סודקזימל רזניק
דני בר-לבמשה טאובמאיר סוכודולסקיזימל רזניק
סיומה שמעון בר-לב בלבןאליעזר טאובקיןפסיה סוכודולסקימנחם מנדל רזניק
נורית נורה בראונשטייןברוך טאובקיןאסתר פירה רזניק פישמן
זאב ברבדוימימה טאובקין (רבינוביץ)
יפה ברבדו (הכטמן)יעקב טאיץגיטה סולל סלעיונה ריגאי
טובה ברגזוןאשר ש טג'רבנימין שמואל סופרמשה ריגאי
יעל טג'ר (צווילינג)רבקה סוקלמשה ריגאי
קדמה טגבוהנדה סטולסקי
מנדל ברגרזוןפנחס טודריוסף סטולסקייונה תרזה ריגאי אור
רבקה ברדה (פרג'ון)צפורה טודראריה ריטר
מרדכי ברוךזליג טורצקיד'ר מקס סייפרסשושנה ריטר (הורנונג)
לאה טמיר (שברוצקי)יונה רייזר
אדית סימוןמתתיהו רייזר
שרה טרגרמן (ויסמן)שולה סלאמה (צנעני)דר' רבקה רייכרודל זינגר
אשר ברונשטייןשרה טרגרמן (ויסמן)שולה סלאמה (צנעני)ד'ר רבקה רייכרודל זינגר
גולדה ברונשטייןלוריין טרמוןשושנה רוזה סלונים בוברוב (קולומויצוב)חיים רייסקין
אברהם ברושקובסקיחיים רייסקין
כאריה ברטירחל חיה יאמיןניסים סלםשרה רימוני
ניסים ברטישמואל יאמיןעזיזה סלם (סבן)יהודה רימרמן
שלום ברטיחנה יאנאסוביץאלברט רברהם סלמאאורסולה אולה ריצ'רד
שרה ברטי (שור)לאה יבלוצ'קיןממה מרי סלמאהנס דוד ריצ'רד
יפת ברטי לויחממה יהודה אחרקאברהם סלעיוסף רכטמן
שולמית ברטי לוייצחק יהלוםחנה סלע (הלפרין)יוסף רכטמן
שלום ברטי לויאברהם אבי יוסףשמוליק רמתי
יהודה בריסקרמאיר רפופורט
יועד בריסקראריה פליקס ילובסקיסוניה שיינה סמברגמאיר רפופורט
בלה ברכה (אלעזר)רות ילובסקירמו מאיר חי סמדג'ה
מיכאל ברמןויקטוריה ילוזשושנה רפופורט
סבינה ברנר (קאופמן)חיים ילוזהלל סמובסקישושנה רפופורט
ג'נטיל ברנשטייןיחי יחיאל ילוזהלל סמובסקיחנה רפסון
דוד ברנשטייןדרור ימינייעקב סמובסקימיכאל רפסון
זכריה ימינייפה סמובסקי (שלומוביץ)רבקה רפסון (מלמד)
חייקל ברנשטייןחנה ימיני (ברטי)רבקה סמובסקיישראל רתם
יעקב ימינירבקה סמובסקיפנינה רתם
מרים ימינירשקה סמובסקי (לפידות)מיכאל שאול
נאוה ברנשטייןשאול ימינישלמה סמובסקי
נאוה ברנשטייןשושנה ימיני (בדני)עדני סמניקרול שבתאי
ענת ברנשטייןשלום ימינימנחם מנדל סנדלר מינץשושנה שבתאי
שלמה ברנשטייןשרה ימיניפנינה ספיר (פרח)
יוסף ברצ'נקואברהם סרוסישלום שווארצבארד
יוסף ברצ'נקוארוין יעקבאסלן סרוסישוזף יוסף שוורץ
צבי סביח יעקביעקב סרוסישלום שוורצברד
אלימלך יעקבסוןרוזה סרוסי (חכים)ברוך שויסברג
חנה ברק בעהםאלימלך יעקבסוןיפת עדניפנינה שויסברג (צ'ורני)
יוסף ברק בעהםבלה יעקבסוןמרים עדניאברהם שויער
צינקר ברקובלה יעקבסוןאברהם עובדיוסף שויער
יונה יעקובי גריהמרים עובדניחה שויער
אליהו ג'מילעזרא משולם יעקובי גריהיונה עובדיהנעמי שוכר (חשדי)
דב יערמינה שולהר
שולמית יפעיאיתמר עוזיאלד'ר אמיל שומרוני
רוזה ג'קובסוןשולמית יצחק גולדיןזינבול עוזיאליהושע שי שוסטקובסקי
אסטון ESTON ג'קסון JACKSONאברהם יצחקיזלדה עוזיאלזכריה שור
אליהו גבישיונתן עוזיאלחנכה טובה שור
זכריה יצחקינסים משה עוזיאל
משה גודלביץיהושע שוקה יצחקיסוזי עוזיאלמרים שור
יהודית גוזמןיוסף יצחקירחל עוזיאל
ישראל גוזמןיוסף יצחקירומיה עוזריד'ר ישעיהו צבי שורץ
מיצי גוטבטרמרים יצחקיציון עופר יפעי
מיצי גוטבטרמרים יצחקיאהרן עוקבד'ר שרה רבקה שורץ (רוזנשטיין)
מרדכי יואל מקס גוטבטרמרים יצחקי (לוי)סעידה עוקבאברהם שורצמן
מרדכי יואל מקס גוטבטרשושנה עוקבבתיה שורצמן
נחמה גוטסגנדה (מינסטר)עודד יצחקישלמה עוקבמחלה שורצמן
יוסף גוטסגנזהסמרה עזרמשה שורצמן
מלכה גוטסמן
צבי גוטסמןיעקב יצחקי טופוליונה עמר ברטי (רצון)דורה שחר
יצחק גולדברגצפורה יצחקי טופולכורשיד עמראניזאב שחר
שרה גולדברגדבורה'לה ירדניאסתר ענבר (סורסקי)אלכסנדר שטדלר
אריה גולדווגיאיר ירדניחיים ענבר
אריה גולדווגיפה ירדנייעקב ענגלברכה שטדלר קומט
מלכה מילי גולדווגעינת ירדנימרים ענגל
מרים ענגלצבי שטיינבוק
משה גולדווסררוזן עדה ירחמיאל יודוביץעובדיה ענגלצבי שטיינבוק
בתיה גולדין גולן (לויצקי)בלהה ישראלי (אוסטרובסקי)עודד ענגלגילי שטקרמן
בתיה גולדין גולן (לויצקי)בלהה ישראלי (אוסטרובסקי)רחל ענגלגלעד גילי שטרנברג
יעקב גולדין גולןיהודה ישראלישלום ענגל
אסתר גולדמןיהודה ישראלימשה עצמוןשמחה בונים שטרנברג
שוש שושנה ישראלינחמה עצמון
חיים ערוסיגאולה שי
ד'ר יהודית גולדרייך (אשכנזי)חיים ערוסייוסף שי
פליקס דב גולדרייךיוסף ערוסישרה סוניה שי (הכהן)
גולדה אוטיליה גולדשטייןרומיה ערוסישרה סוניה שי (הכהן)
גילה גולדשטיין (בוקסבאום)אמקה אברהם כהןזלקין.ל. שיין
אסתר כהןשלמה ערוסישרה שיין
אסתר כהןטטיאנה שיכל
נדב גולדשטייןברוך כהןמשה ערמוניזלמן שיף
בנימין בנו גולןצילה ערמוני (אש)מרים שיף
יוסף ג'ו גולןגילה כהן (בר לב)ברטה פוגל
יעקב גולדין גולןדוד כהןמרים פוגלטוביה שלומי
ודיעה אסתר כהןשרגא פוגלצילה שלומי
חמדה כהן (רוט)אברהם יצחק שלייפר
יהודה לייב כהןיהודית שלייפר
ראיסה גופשטייןיהודה לייב כהןיום טוב פוליקרעירה שמהאי (סמיקט)
אמנון פומרנץ
מרים גורדוןיפיה כהן (קלס)משה פומרנץאהרן שמחאי
יצחק גורדיןיפיה כהן (קלס)צפורה פומרנץ (לים)אהרן שמחאי
אביגדור גורניסמואל סמי כהןאלי שמחאי
אריה לאופולד גורניפנינה כהןיעקב פוקסשרה שמחאי
שרה גורני גורניץרוזה כהן (זיסו)ניר פזאבישג שמחי
יצחק גזיווץSidney Shlomo כהן COHENבני פטראהרון שמחי
מלכה כהן בריסקרלוטננט קולונל ג'ון הנרי פטרסון
לוטה כהן רייסנברגפרנסס הלנה פטרסוןזכריה שמחי
הרב אבנר כובאניפרנסס הלנה פטרסוןזכריה שמחי
קארי גידילהדירה כובאניג'ון הנרי JOHN HENRY פטרסון PATTERSONיפת שמחי
דוד גיליונה כובאני ( ענגל)אהרון פיירשטייןיפת שמחי
יהודית גיל (גולדברג)יפת כובאנידוד פינסקי
שושנה גילמניה פיסחובה
יוסף פיקרסקינורית שמחי
שמעון גיל גולדמןמחנם כובאנייוסף פיקרסקישולמית שמחי
שמעון כובאנישולמית פיקרסקישולמית שמחי
משה לייב גלברגשרה כובאניהניה פישברג (מגלניק)
בת שבע גלזראמנון כובניצבי פישברגשלום שמחי
מאיר גלזרזהרה שושנה כובניקלרה קיוקה פישברג
מרים כובני (גרמה)
אסתר גמילסעדיה כובנישרה שמחי
חיים גמילשולמית כובניחביבה פישר
יונה גמילשושנה כובנימרטין פישר
יפת גמילשמחה כובני (יסאו)מרטין פישרשלמה שמשוני
שולמית גמילתקוה שמחי כוכביאריה פלד
שושנה גמילמרים כחלהלאה פלד (מלוגולובקין)קדים שני דור
שמואל גמילאבא חיים כסארחנה שני דרטבר
מרים גמליאללאה כספיאטיה פלוסקשמואל שני דרטבר
חיים גמליאל אלקעודאדלה כץמרדכי פנושולמית שני-דור
לנה גנדלריעקב כץבת שבע שניידרמן
רבקה כרם קרמרדן פנינידוד שניידרמן
צבי גסטחיה כרמיהדסה פנינימשה מושקה מרדכי שנער
חממה געדיישראל כרמילירון פנינינחמן שנער
יונה געדימשה כרמילירון פנינישרה שנער
נסים געדידוד פסדוד שפיגל
רצון געדי מנצוריהודה כשדןיוסף שפיצר
משה גרברפאל משה כשדןמיכאל מישקה פפיסמדובגולדה שץ שפירא
משה גרבשרה לאונסוןאנטולי פרדמןגולדה שץ שפירא
זיוה פרוז'ינין (חפץ)יצחק שפירא
שאול לאינסוןזיוה פרוז'ינין (חפץ כנרת)יצחק שפירא
אליעזר לאו גרובראברהם לביואל פרוז'יניןעמית שפירא
לאה גרובר טאיץצילה פרוכטראהרן שפס
הוגו גרוסצבי לבשרה קיילה שפס (רוכפלד)
חנה גרוסרות לבאהוד שקד
לאה גרוסאנה לב ינקולוביץיוסף שקי
פני גרוסיגאל לב רןחנה פרח (טקץ')
משה גרוסמןד'ר יהודה פרחחיה שרון (גרוס)
שרה גרוסמןיעקב פרחחנה שרייבר
גבי גרידינגרישעיהו שיקה לביאנפתלי פרחישראל שרייבר
רות פרח (בכרך)
נורי פרחיגדעון יעקב שרת
אסתר מלכה גרינשפןאברהם ידידיה לובובסקירנה פרחי (קונפינו)אהרון תבור פרובר
דוד גרנבסקידבורה לובובסקי (אונגר)בנימין ביני תלם
לאה עליזה גרנובסקי (קרויטור)רותי תלם
חוה גרנראלכסיי לוזוכיקאסתר תמיר
פרץ גרנרירחמיאל רודי תמיר
יוסף פרידלנדזכריה תרב
אלירן דאליבוגטש לוייהונתן פרידמןמרים תרב
אלירן דאליגילה לוי (בלסי)אדלה פרידנטל
סניורה דאלייוסף לוייוכבד פרילוצקי
שמואל סמיר דאליכהן פסח לויסוסי פרילוצקי


Pages: 1