BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Avikhayil Common Cemetery

Burial Records

גיטלמשה מוריס לוישמואל פרילוצקי
לאהיולנדה דה מןעדה לוירוני פרימן
אילה הינדה דוברוביץעומרי לויאל'מ עזי פרל
צביאילה הינדה דוברוביץ (וינשטיין)רבקה לויזלדה פרלמן סטלובסקי
יצחק דוברוביץרחל לוי (שמחי)אסתר פרנקו
תלמהיקותיאל דוברוביץשולמית לוימשה פרנקו
אורוקםיקותיאל דוברוביץנחום לוי ברטירבקה פרנקו
זלדהשושנה לוי ברטי
חנהיעקב דוידוראברהם לויטחוה צ'רצ'ס (קלסקי)
ישראל שרולוביצחק לויטמאיר צ'רצ'ס
מלכהפאולה PAULA דוריון DORYONרינה לויט
סינימרקוס דורנבושאלון לויטיקוסיצחק צדיק
פסחסבינה דיאדקו
שמעהברטה דייןד'ר חנה צוקרמן
תלמהעמיאל דינאי זינדנינח צוקרמן
Meir Aharonפרופ' צבי יוסף דיקרמןרחל צוקרמן
Anne Chana COHEN כהןאהובה דלעי (שמחי)בלומה לוינשטייןאליהו ציון
Harry Firstזכריה דלעירחל לוינשטיין (שטיל)מאיר אהרן צימרינג
Harry Furstמרים שמעה דלעישרגא לוינשטיןבתיה צינקר
Chaja Gusten Goldsteinרחל דלעיאהובנו יורם לויתן רונןיעקב צירניקובסקי
Moshe Millerשלום דלעי (67)זריג לוצאטיאיסר צמרי
רחל Perrigauxלאה דרור פרידלנדראסתר ליבוביץאיסר צמרי
Andree Serbanלאה דרור פרידלנדרעטרה ליבין מילטשרה צמרי (כצלר)
חיה מטיסיס אביאלישלמה דרור פרידלנדרדבורה ליסיצה (קפנים)שרה צמרי
הנרייט קוקה אביטבולשלמה דרור פרידלנדריעקב ליסיצהשמואל צמרי וול
צביה אביכהןמשה ליסקרעדה צפורי
רמבום אברמובמרדכי הגדיסאידה רחל ליפשיץשמואל צפורי
פייגה הולצרבנימין ליפשיץ
בני אדן אדלמןצבי הולצרהרצל ליפשיץ
שרה אהרנוביץרוזה הירשלרהרצל ליפשיץשלמה צראף ילוז
שלום מרדכי אויזרטיוסף לייב הכהןמרים ליפשיץ (קויפמן)יוסף צרפתי
יעקב דוד הכהןמרים ליפשיץ (קויפמן)ליליאן לאה קאהן
משה אורבוךג'נט הכטמשה ליפשיץליליאן לאה קאהן
עדינה אורבוךיחיאל הכטאהוב לבנו ניר ליפשיץמוריס משה קאהן
שושנה שושיק אורבךמשה ברטי הלוישבתאי ליפשיץמוריס משה קאהן
טובה אורלי ולסקידוד הלפמןשושנה ליפשיץמנחם קובני
ישראל אורלי ולסקירות הלפמןשושנה סוזן ליפשיץגינה רבקה קוגל (רוהברגר)
טובה אורלי רלסקיזהבה הלפריןשלמה דוד חיים ליפשיץשרה סוניה קוגליאק
ישראל אורלי רלסקייצחק הלפריןשרה ליפשיץ
יוסף אחרקרבקה לישנסקי ליפשיץפנחס קווארט
כנרת אחרקרבקה לישנסקי ליפשיץשרה סוניה קווארט
מרים אחרקאהרן שלום הראספיר לנגרמלכה קוזהי
שושנה אחרקלובה לנדסמןאהובה קוזחי
בלה אטלןמרי הר (מינץ)צבי לנדסמןדורה קוזחי
זלמן איזיןאידה לפידותכאדיה שושנה קוזחי
זלמן איזיןרן ממי הראשכרמלה קוזחי
צביה איזיןרחל הרבסטמןאריה לפידותמלכה קוזחי
צביה איזיןבתיה הרדינג קריצבסקימשה קוזחי
טובה איזמירלי (גולדברג)חיים הרמןציון קוזחי
יעקב איזמירלישוב עובדיה קוזחי
יצחק איזמירליצפורה הרמן (פרבר)גיטל מאירי קנדל (כהן)שמואל קוזחי
אוהד הרנשטטגיטל מאירי קנדל (כהן)שמעון קוזחי
בועז איזנשטייןיוסף הררישמעון חי מגדסיוסי קוזלובסקי
זאב אייזנמןנמרוד מודי הררישרה מגידור (קלושינר)יוסי קוזלובסקי
שושנה אייזנמןנמרוד מודי הרריישי מגידור קורינוביצקירוניה קוזלובסקי
דוד איינסרמי אבירם הרריאליה מואטיראובן קוכל
יהודית איינסרמי אבירם הרריאברהם מודבקהמרים קומלי
יעקב איניסשרה הרריעדינה מוזסשולמית קומלי
מרים איצקוביץ (לוינשטיין)משה מולאישלום קומלי
אברהם אכרסמדר הרשטיק (מזרחי)איגרה מוס (הירשפלד)תנכה קומלי
אברהם אכרפרידל מוסברוך קוממלט
אנה אכר (מנקר)רות לאה ואילייוסף מוסטקובברינדלה קופלמן סטריק (ברקמן)
אנה אכר (מנקר)יוסף ואנדנברגצפורה מוסטקובאיליה קופמן
מאשע וואלקיצחק מורבקהמנשה קופמן
עדי סעדיה שער אלדדשלמה וודנרדרורה מורגנשטרן (מיניסטר)לוסי קופק
אליה רות אלהרריבן ציון ליפא ווייסנטי מורגנשטרן (רטר)אולגה קופר
משה אלונימימי אינולד וויסרבקה מושי כהן (ציגה)צביקה קופרמן
שרה אלונימשה יצחק וויסדוד מזרחיאלכסנדר קופרשלק
דינה אליהומשה וולק
שלמה אלימלךזינש וורקנךשלום מזרחיישראל קורן
שמואל אליעדפייגה וידמןמרים מחפורישראל קורן
סוזן אליקיםגיזלה ויזל (פלדשטיין)יצחק מטיסיסרבקה קורן
רפאל אליקיםחיים ויזלחיה מטיסיס אביאלירבקה קורן
ירון אלנברגבתיה מיזלס (חונס)
רבקה BECKY אמוילס (שר)מנחם ויזליעקב יצחק מיזלס
מרים אמיר (טאובקין)מרים מרטה חיה ויזלאסתר מייזלס (ברנשטיין)עידו קינן
שמואל סטיב אמיררוזליה רבקה ויזלאהובה קיסין
טל אמיתיחסיה ויזן (גלדנסקי)מאיר מייזלסיקותיאל קותי קיסין
אהרן אנגלפרומה מייזלסדוד קיפניס קומס
אסתר אנגלאלישבע וייס (תשבי)יחיאל מיכאלאלטע קלוט-גלזר
אסתר אנגלאלישבע וייסמאירה קליין (רביצקי)
נעמי אנגלאלישבע וייס (תשב'י)אפרים קלין
ציונה אנגלמנחם מוניה וייסיחיאל מילריוכבד קלין (שורצמן)
רחל אנגל (טיירי)מנחם מוניה וייסיחיאל מילרגיטשה קלמוסיס (עודר)
רחמים אנגלמנחם מוניה וייסמשה מילריעקב קלמוסיס הכהן
שלום אנגלשלמה וייסרבקה מילרבלפור קלפון
אברהם משה אנגלמןמרדכי מוטי וילצ'ינסקירבקה מילרמרים מיקי קלפון (רוסנק)
לאה אנגרטעטיה וילרמנשה מילר לוסיטונקה קלרמן
משה רונן אנגרטצבי וילרבטי בת-שבע מינסטרבלה קמה
אברהם אנדואיסק וינוקוריצחק מינסטרחיים קמה
מרים אנדו (הירשלר)אסתר וינוקוראהרן מינץיוחאי שושן קמואל
ד'ר יעקב וינלסאסתר מינץשאול קמואל קומלי
אסתר אפטרצלינה וינלסמפורה קמינר
צינה אפליונה מכפשצפורה קמינר
עמנואל עמיק אריאליבנימין ויסבלוםשלום מכפששלמה קנדל
צפורה ציפי אריאלימלכה ויסבלוםאופירה מלחישלמה קנדל
חיים אריכאפינה ויסלברגרראובן מלחי
סעדיה אריכאבלה ויסמןשושנה מלחי
שושנה אריכאפנחס ויסמןידידה מליח (בדני)אליהו קפלן
שולמית ויסמןידידה מליח (בדני)גרשון קפלן
יאשו ויצ'סלביהושע מלמדמרדכי קפלן
ברנדה ארמוזהאריה ויצנריונה מלמדמרדכי קפלן
אנה ולדמןיצחק מלסהשרה קפלן
יוסף ארנוןאסתר אלסי וסרברגדבורה מלר
התיה ארנשטייןמיכאל מישה וסרברגיצחק מלריצחק קצור
זיסל ארנשטייןאהרון וקסלרמנדל מלרמרגוט קצנברגר
יהושע ארנשטייןמשה יעקב מלר
שמואל אשכנזיצבי מלרמנוחה קראוזה (גרנוב)
ירחמיאל אשלחיים כרם וקרמרורחל רשל ממן
שרה אשליהודית ורנרשרה מנדל (קנדלמן)
שרה'לה אשראליעזר קרבצקי
אלון זבליק
רונית מיכל אשתריהודית זהבמאיה-מרים קרבצקי
יהודה ב'קשמואל זהבגילי מסורי
דיתה יהודית זהבי (בן יעקב)גור אריה יהודה מצפוןברוך בוריס קרוגליאק
חיים בארמשה זהביהניה נינה מצפוןמרדכי קרויטור
אהרן בדניצפורה זהבי (גרוסמן)יעקב מקובסקי
מרים בדנישלום זהביבלה קרול
שרה בדניחיה פולה זהר (שטרלינג)טובה מקובקי (גולדברג)הניה קרול
ברוך בדרוקלימור זהר (לבית ) (קריא)יעקב מקובקיהניה קרול
צפורה פינגרהט בדרוקעובדיה זהרינוני מקובקיחיים קרול
הניך בוברובמלכה מילי זולדווגיעקב קרול
אברהם זידל בוגושבסקיד'ר חלקיהו בנימין זונדראסמרה מקוריהיעקב קרול
צילה צירל בוגושבסקי (פרקל)אודל זוסביץיחיאל מיכל מרגוליסיעקב קרול
פרץ בוךרומן זטבורניצ'קייחיאל מיכל מרגוליסמנחם קרול
רבקה בוך (זיסקינד)יחיאל מיכל מרגוליסצירל קרול
מרדכי בוכהלטראהובה זילברשטייןדוד שמשון מרגיפנינה קריגל (ראוך)
שרה בוכהלטר (רובינשטיין)הנס מרגליתחיים קריניצי
חיה לאה בוכלטראהובה לואיזה זינגפרלאה מרגליתפנינה חיה פסל קריניצי
שמחה JULIE בועזיז BOUAZIZאריה זינגפרסוניה מרדיןטובה מיכל קריס
אסתר בורנשטיין (מרכוס)אברהם זינגרטובה מיכל קריס
צבי בורנשטייןאברהם זינגריעקב מרחבשמואל דב חיים קריס
אברהם בורשטייןזכריה מורי זינדנינפתלי מרכוסשמואל דב חיים קריס
אברהם בורשטייןיוסף יוסי זינדניסעדיה מרסי
דוד בורשטייןמרים זינדנישרה מרסיאלברט אברהם קריצ'בסקי
סעידה זינדנימלכה מרסיאנואלברט אברהם קריצ'בסקי
צפורה בורשטייןצרויה זינדני (דיין)חיים מרקוסרוזה שושנה קריצ'בסקי
צפורה בורשטייןשושנה כדיה זינדניגרטרוד מרקסרוזה שושנה קריצ'בסקי
יטי ביבהשלום זינדנישמואל קריקסנוב
נחום מרדכי ביבהשמעה שושנה זינדני (גמליאל)שמואל קריקסנוב
אדית בינטרשלום זיסראברהם עמי קרלינסקי (לוין)
אהובה בירנבוים (ינגרבר)אריה זכאיאסתר קרמר
אהובה בירנבויםמיכל זליגסוןעלי נבואסתר קרמר
זאב נחמן בירנבויםמיכל זליגסוןשולמית נדלמתתיהו קרמר
זאב נחמן בירנבויםשלמה זליגסוןאליעזר נדלרמתתיהו קרמר
עזרא בכרשלמה זליגסוןאנשל נדלרמסיה קרסנאנסקי
פני בכרשלום זלצמן מלחיזאב נדלררודי רודולף קרעין
נאוה זמירברוך קרפ
צפר זמירמרים נדלר (לובובסקי)ברוך קרפ
משה בלפרמן (יודוביץ)ד'ר אוריאל זמריראובן נדלרריבה קרפ (אהרנוביץ)
שמחה בלפרמןרינה נדלרריבה קרפ (אהרונוביץ)
אליהו במברוןשמחה פרידל נדלר
ברכה חמשה במברוןסעדיה זנדניסוניה נדלר גריס (הורביץ)ברוך רביצקי
שרה זנדניאיה נוב (סופר)ברוך רביצקי
רחמים בן ארי יפעישמואל זנווילחנוך נובברוך רביצקי
רבקה זפרןטובה נוימןברוך רביצקי
יוסי נוימןסימה רביצקי (בריי)
רחל חביוןאילזה נוימרקסימה סימון ג'רמן רביצקי (לבריי)
יוכבד בן יעקבחנה חובוצקיסימה סימון ג'רמן רביצקי (לבריי)
מרי בן יעקב (רפפורט)טובה חייציןויקטור נוימרקסימה סימון רביצקי ג'רמן (לבריי)
רועי בן עוזמשה חייציןאולה נוסבאום (פליישר)אריק רגב
צבי נוסבאוםרחל רגב
טובה חייקיןודים נוסקיןדוד רדוע
שלום יפעי בן-ארילאה חייקיןפניה נוסקיןגאולה רדיע
כרמלי בן-ארצינפתלי הרצל חייקיןמנוחה נח (קוזחי)זכריה רדיע
צפורה בן-חור (גרינברג)צבי חייקיןלאה לולה רדיע (ימיני)
אבנר בן-יוסףצבי חייקיןנסים רדיע
אבנר בן-יוסףשמאי חייקיןנאומי נחוםשולמית רדיע (מכפש)
חיים בן-יוסףשמריהו חייקיןסעדיה נחוםאברהם רואימי
שושנה בן-יוסףרוזלה חלימיצביה נחום
מאיר בן-סלמוןפרל חלימר
חנה בן-עזראאילון חןישראל נחמני-קוגוטפנינה רודן
אברהם ברוך בן-צבימזל חנהשרה נחמני-קוגוטאהובה רודנסקי
נחמה מינדל בן-צבי (שליכטר)צילה חסדאינילי נחשון (שמחאי)יהושע רודנסקי
מיקי בן-שלוםאלה חסקלברג (קרזנזילברג)יודפה רווה
רות בן-שלום (דרזדן)הלל היקי חפץמשה מוריס נייברגראהרון רוזן
מנחם בנבולליאון חפץאסתר ניימן (קלומפוס)עידו דדי רוזן
פנינה בנבולליאון חפץמרים ניסני
דוד בנטוררוסינטיה חפץ (הורליק)משה ניסני
ויקטוריה בנטוררופרומה חפץיעקב ניצןדינה דישקה רוזנברג
ריטה בנישאהיפרומה חפץרחל ניצןיוסף רוזנברג
שמואל בנישאהיאהרן חצרוני וייסהוץיצחק ניקיטינסקי
קורט בנשנרשושנה חצרוני וייסהוץ (פלשטינר)יהודית נירצבי רוזנשיין
שרה בנשנראהרון חשאיקלרה רוזנשיין
גליה בציראסתר חשאיזאב ניר הלפרין
טוביה בצירזכריה חשאיתמר ניר הלפרין
יהודה בצירמשה נלסוןאסתה בינה רוכפלד
יפת בציראסתר תגר נסימוביוסף עזריאל רוכפלד
שולמית בציריונה חשאייצחק דב רוכפלד
יצחק בקדורה נתןמרדכי יהודה רוכפלד
ישעיהו בקסעדיה חשאיאיווט אורידה סבחמרים רוכפלד (גרניצה)
ישעיהו בקעובדיה חשאיאברהם סביררוזה רוכפלר
עליזה בק (ברם)אברהם סביריוסף רומי
סעידה בר דוד שעיבי (מכפש)שולמית חשאירחל סביר בלכר (סטלובסקי)אילנה רונן
שמואל בר דוד שעיבישרה חשאי (עואץ שמחי)בלה סגל (סובלמן)יגאל רונן
לובה אהובה בר לב בלבן (שקולניק)אברההם יהודה טאובבלה סגל (סובלמן)יהודה רוסו
אברהם יהודה טאובלוי סגל
ישעיהו בר-גדחנה יהודית טאובברכה סובלמן
מירה בר-גדחנה יהודית טאוביחזקאל סובלמןנתן רז
חבצלת בר-דדמשה טאובגיטי סודקבת שבע רזניק
דני בר-לבמשה טאובמויש סודקזימל רזניק
סיומה שמעון בר-לב בלבןאליעזר טאובקיןמאיר סוכודולסקיזימל רזניק
נורית נורה בראונשטייןברוך טאובקיןפסיה סוכודולסקימנחם מנדל רזניק
זאב ברבדוימימה טאובקין (רבינוביץ)אסתר פירה רזניק פישמן
יפה ברבדו (הכטמן)יעקב טאיץ
טובה ברגזוןאשר ש טג'רגיטה סולל סלעיונה ריגאי
יעל טג'ר (צווילינג)בנימין שמואל סופרמשה ריגאי
קדמה טגבורבקה סוקלמשה ריגאי
מנדל ברגרזוןפנחס טודרהנדה סטולסקי
רבקה ברדה (פרג'ון)צפורה טודריוסף סטולסקייונה תרזה ריגאי אור
מרדכי ברוךזליג טורצקיאריה ריטר
לאה טמיר (שברוצקי)ד'ר מקס סייפרסשושנה ריטר (הורנונג)
יונה רייזר
שרה טרגרמן (ויסמן)אדית סימוןמתתיהו רייזר
אשר ברונשטייןשרה טרגרמן (ויסמן)שולה סלאמה (צנעני)דר' רבקה רייכרודל זינגר
גולדה ברונשטייןלוריין טרמוןשולה סלאמה (צנעני)ד'ר רבקה רייכרודל זינגר
אברהם ברושקובסקישושנה רוזה סלונים בוברוב (קולומויצוב)חיים רייסקין
כאריה ברטירחל חיה יאמיןחיים רייסקין
ניסים ברטישמואל יאמיןניסים סלםשרה רימוני
שלום ברטיחנה יאנאסוביץעזיזה סלם (סבן)יהודה רימרמן
שרה ברטי (שור)לאה יבלוצ'קיןאלברט רברהם סלמאאורסולה אולה ריצ'רד
יפת ברטי לויחממה יהודה אחרקממה מרי סלמאהנס דוד ריצ'רד
שולמית ברטי לוייצחק יהלוםאברהם סלעיוסף רכטמן
שלום ברטי לויאברהם אבי יוסףחנה סלע (הלפרין)יוסף רכטמן
יהודה בריסקרשמוליק רמתי
יועד בריסקראריה פליקס ילובסקימאיר רפופורט
בלה ברכה (אלעזר)רות ילובסקיסוניה שיינה סמברגמאיר רפופורט
מיכאל ברמןויקטוריה ילוזרמו מאיר חי סמדג'ה
סבינה ברנר (קאופמן)חיים ילוזשושנה רפופורט
ג'נטיל ברנשטייןיחי יחיאל ילוזהלל סמובסקישושנה רפופורט
דוד ברנשטייןדרור ימיניהלל סמובסקיחנה רפסון
זכריה ימינייעקב סמובסקימיכאל רפסון
חייקל ברנשטייןחנה ימיני (ברטי)יפה סמובסקי (שלומוביץ)רבקה רפסון (מלמד)
יעקב ימינירבקה סמובסקיישראל רתם
מרים ימינירבקה סמובסקיפנינה רתם
נאוה ברנשטייןשאול ימינירשקה סמובסקי (לפידות)מיכאל שאול
נאוה ברנשטייןשושנה ימיני (בדני)שלמה סמובסקי
ענת ברנשטייןשלום ימיניעדני סמניקרול שבתאי
שלמה ברנשטייןשרה ימינימנחם מנדל סנדלר מינץשושנה שבתאי
יוסף ברצ'נקופנינה ספיר (פרח)
יוסף ברצ'נקוארוין יעקבאברהם סרוסישלום שווארצבארד
צבי סביח יעקבאסלן סרוסישוזף יוסף שוורץ
אלימלך יעקבסוןיעקב סרוסישלום שוורצברד
חנה ברק בעהםאלימלך יעקבסוןרוזה סרוסי (חכים)ברוך שויסברג
יוסף ברק בעהםבלה יעקבסוןיפת עדניפנינה שויסברג (צ'ורני)
צינקר ברקובלה יעקבסוןמרים עדניאברהם שויער
יונה יעקובי גריהאברהם עובדיוסף שויער
אליהו ג'מילעזרא משולם יעקובי גריהמרים עובדניחה שויער
דב יעריונה עובדיהנעמי שוכר (חשדי)
שולמית יפעימינה שולהר
רוזה ג'קובסוןשולמית יצחק גולדיןאיתמר עוזיאלד'ר אמיל שומרוני
אסטון ESTON ג'קסון JACKSONאברהם יצחקיזינבול עוזיאליהושע שי שוסטקובסקי
אליהו גבישזלדה עוזיאלזכריה שור
זכריה יצחקייונתן עוזיאלחנכה טובה שור
משה גודלביץיהושע שוקה יצחקינסים משה עוזיאל
יהודית גוזמןיוסף יצחקיסוזי עוזיאלמרים שור
ישראל גוזמןיוסף יצחקירחל עוזיאל
מיצי גוטבטרמרים יצחקירומיה עוזריד'ר ישעיהו צבי שורץ
מיצי גוטבטרמרים יצחקיציון עופר יפעי
מרדכי יואל מקס גוטבטרמרים יצחקי (לוי)אהרן עוקבד'ר שרה רבקה שורץ (רוזנשטיין)
מרדכי יואל מקס גוטבטרסעידה עוקבאברהם שורצמן
נחמה גוטסגנדה (מינסטר)עודד יצחקישושנה עוקבבתיה שורצמן
יוסף גוטסגנזהשלמה עוקבמחלה שורצמן
מלכה גוטסמןסמרה עזרמשה שורצמן
צבי גוטסמןיעקב יצחקי טופול
יצחק גולדברגצפורה יצחקי טופוליונה עמר ברטי (רצון)דורה שחר
שרה גולדברגדבורה'לה ירדניכורשיד עמראניזאב שחר
אריה גולדווגיאיר ירדניאסתר ענבר (סורסקי)אלכסנדר שטדלר
אריה גולדווגיפה ירדניחיים ענבר
מלכה מילי גולדווגעינת ירדנייעקב ענגלברכה שטדלר קומט
מרים ענגל
משה גולדווסררוזן עדה ירחמיאל יודוביץמרים ענגלצבי שטיינבוק
בתיה גולדין גולן (לויצקי)בלהה ישראלי (אוסטרובסקי)עובדיה ענגלצבי שטיינבוק
בתיה גולדין גולן (לויצקי)בלהה ישראלי (אוסטרובסקי)עודד ענגלגילי שטקרמן
יעקב גולדין גולןיהודה ישראלירחל ענגלגלעד גילי שטרנברג
אסתר גולדמןיהודה ישראלישלום ענגל
שוש שושנה ישראלימשה עצמוןשמחה בונים שטרנברג
נחמה עצמון
ד'ר יהודית גולדרייך (אשכנזי)חיים ערוסיגאולה שי
פליקס דב גולדרייךחיים ערוסייוסף שי
גולדה אוטיליה גולדשטייןיוסף ערוסישרה סוניה שי (הכהן)
גילה גולדשטיין (בוקסבאום)אמקה אברהם כהןרומיה ערוסישרה סוניה שי (הכהן)
אסתר כהןזלקין.ל. שיין
אסתר כהןשלמה ערוסישרה שיין
בננו אחי נכדנו וניני היקר נדב גולדשטייןברוך כהןטטיאנה שיכל
בנימין בנו גולןמשה ערמוניזלמן שיף
יוסף ג'ו גולןגילה כהן (בר לב)צילה ערמוני (אש)מרים שיף
יעקב גולדין גולןדוד כהןברטה פוגל
ודיעה אסתר כהןמרים פוגלטוביה שלומי
חמדה כהן (רוט)שרגא פוגלצילה שלומי
יהודה לייב כהןאברהם יצחק שלייפר
ראיסה גופשטייןיהודה לייב כהןיהודית שלייפר
יום טוב פוליקרעירה שמהאי (סמיקט)
מרים גורדוןיפיה כהן (קלס)אמנון פומרנץ
יצחק גורדיןיפיה כהן (קלס)משה פומרנץאהרן שמחאי
אביגדור גורניסמואל סמי כהןצפורה פומרנץ (לים)אהרן שמחאי
אריה לאופולד גורניפנינה כהןאלי שמחאי
שרה גורני גורניץרוזה כהן (זיסו)יעקב פוקסשרה שמחאי
יצחק גזיווץSidney Shlomo כהן COHENניר פזאבישג שמחי
מלכה כהן בריסקרבני פטראהרון שמחי
לוטה כהן רייסנברגלוטננט קולונל ג'ון הנרי פטרסון
הרב אבנר כובאניפרנסס הלנה פטרסוןזכריה שמחי
קארי גידילהדירה כובאניפרנסס הלנה פטרסוןזכריה שמחי
דוד גיליונה כובאני ( ענגל)ג'ון הנרי JOHN HENRY פטרסון PATTERSONיפת שמחי
יהודית גיל (גולדברג)יפת כובאניאהרון פיירשטייןיפת שמחי
שושנה גילדוד פינסקי
מניה פיסחובה
שמעון גיל גולדמןמחנם כובאנייוסף פיקרסקינורית שמחי
שמעון כובאנייוסף פיקרסקישולמית שמחי
משה לייב גלברגשרה כובאנישולמית פיקרסקישולמית שמחי
בת שבע גלזראמנון כובניהניה פישברג (מגלניק)
מאיר גלזרזהרה שושנה כובניצבי פישברגשלום שמחי
מרים כובני (גרמה)קלרה קיוקה פישברג
אסתר גמילסעדיה כובני
חיים גמילשולמית כובנישרה שמחי
יונה גמילשושנה כובניחביבה פישר
יפת גמילשמחה כובני (יסאו)מרטין פישר
שולמית גמילתקוה שמחי כוכבימרטין פישרשלמה שמשוני
שושנה גמילמרים כחלהאריה פלד
שמואל גמילאבא חיים כסארלאה פלד (מלוגולובקין)קדים שני דור
מרים גמליאללאה כספיחנה שני דרטבר
חיים גמליאל אלקעודאדלה כץאטיה פלוסקשמואל שני דרטבר
לנה גנדלריעקב כץמרדכי פנושולמית שני-דור
רבקה כרם קרמרבת שבע שניידרמן
צבי גסטחיה כרמידן פנינידוד שניידרמן
חממה געדיישראל כרמיהדסה פנינימשה מושקה מרדכי שנער
יונה געדימשה כרמילירון פנינינחמן שנער
נסים געדילירון פנינישרה שנער
רצון געדי מנצוריהודה כשדןדוד פסדוד שפיגל
משה גרברפאל משה כשדןיוסף שפיצר
משה גרבשרה לאונסוןמיכאל מישקה פפיסמדובגולדה שץ שפירא
אנטולי פרדמןגולדה שץ שפירא
שאול לאינסוןזיוה פרוז'ינין (חפץ)יצחק שפירא
אליעזר לאו גרובראברהם לבזיוה פרוז'ינין (חפץ כנרת)יצחק שפירא
לאה גרובר טאיץיואל פרוז'יניןעמית שפירא
הוגו גרוסצבי לבצילה פרוכטראהרן שפס
חנה גרוסרות לבשרה קיילה שפס (רוכפלד)
לאה גרוסאנה לב ינקולוביץאהוד שקד
פני גרוסיגאל לב רןיוסף שקי
משה גרוסמןחנה פרח (טקץ')
שרה גרוסמןד'ר יהודה פרחחיה שרון (גרוס)
גבי גרידינגרישעיהו שיקה לביאיעקב פרחחנה שרייבר
נפתלי פרחישראל שרייבר
רות פרח (בכרך)
אסתר מלכה גרינשפןאברהם ידידיה לובובסקינורי פרחיגדעון יעקב שרת
דוד גרנבסקידבורה לובובסקי (אונגר)רנה פרחי (קונפינו)אהרון תבור פרובר
לאה עליזה גרנובסקי (קרויטור)בנימין ביני תלם
חוה גרנראלכסיי לוזוכיקרותי תלם
פרץ גרנראסתר תמיר
ירחמיאל רודי תמיר
אלירן דאליבוגטש לוייוסף פרידלנדזכריה תרב
אלירן דאליגילה לוי (בלסי)יהונתן פרידמןמרים תרב
סניורה דאלייוסף לויאדלה פרידנטל
שמואל סמיר דאליכהן פסח לוייוכבד פרילוצקי
אלימלך דב קמינרסוסי פרילוצקי


Pages: 1