BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Migdal HaEmek Cemetery

Burial Records

אהרוןחולים ברישמלכה ימיןסמיון פוקס
אלקהאלכסנדר ברכובראיסה ימפולסקישמעון פוקס (סיומה)
בלה (ממיד)אספיר ברליןאליוקים ינוביץראיסה פוקס סלבודקין
דודאלכסנדר ברלצקיגניה אנה ינוביץרוזליה פוקראס
דורינהחיים ברמיאסתר ינוביץ'בנימין אוג'ן פורגץ'
חווהציפורה ברמלרהרשקו ינקוריטה פורטיאנסקי
טויהמרים ברמןחנה ינקודוד פורטל
יהודהנינה ברמןאדלה ינקוביץחיים פורטל
יחיאל מיכאלדוד ברנבויםשאול ינקוביץמרדכי פורטל (סידי)
יעקבחסיה ברנדסתהילה יסחנובהסימי פורטל
יעקבחסיה ברנדסיפרח יעישטולה פורטנוי
יעקב משההרטה ברנדרבוריס יענקלביץמיכאל פורטנוי
כתוןמרצ'ל ברנדרידיס יעקבריטה פורטנוי
לאה לייבוירומנש ברנהופרנק יעקבסדיקובה פורים
לולואסתר קמיל ברנסציפי יעקבסימה פורמין
מוטל מרטוןביה ברנסנעימה יעקב מוצפיאהרון פורמן
מזלמרסל ברנסאליהו יעקובובחיים פורמן
מסעודמשה ברנסגהואר יעקובוביעקב פורמן
מסעודהפורטונה ברנסדניאל יעקובובליובה פורמן
נגיה רינהשלום ברנסמזנטו יעקובובסמיון פורמן (מורדכי)
צלחהפייגה ברנרציון יעקובובצייטל צילה פורמן
צלחהאטליה ברנשטייןאלתר אפרים יעקובוביץוולף פורקוש
רוזהדוד ברנשטייןאלתר אפרים יעקובוביץימית פורקוש
רחלזוליסטה ברנשטייןדינה יעקובוביץליודמילה פותפוב
שחלהמרדכי ברנשטייןדינה יעקובוביץאליהו חיים פחימה
שמואלמרק ברנשטייןאיפראימוב יפואסתר פחימה
שפוצניקניחהפניה ברנשטייןרומבום יפראימובבריזיט פחימה
ששון ששימרים ברנשטיןמסודי יפרגןדדה פחימה
תפחהמרים ברנשטיןשלמה יפרגןחיים פחימה
Neznáméנחום ברנשטיןאיזה יפרחמכלוף פחימה
Neznáméנחום ברנשטיןאיזה יפרחמסעוד פחימה
Neznáméד"ר לובוב ברסלר-פליישמןאנט יפרח (חנה)משה פחימה
Neznáméבתיה ברסקיגבריאל יפרחסוליקה פחימה
Neznáméיורי ברסקיחיים יפרחרפאל פחימה
Neznáméסוניה ברצלבסקיחסיבה יפרחשלום פחימה
Neznáméמרים ברק האוררחל יפרחשמואל פחימה
Neznáméסגל ברקושאול יפרחחביבה פטיטו (יוסף אוחיון)
Neznáméגדליה ברקוביץשלום יפרחנורי פטל (סאלח)
Neznáméטובה ברקוביץשלמה יפרחתופחה פטל
זלאטה (ולדמן)יוכבד ברקוביץרומן יפרילובברכה פטליאר
חייםיונה ברקוביץאפרים יפרמובטויבה פטליאר
נגמהיונה גבריאל ברקוביץתמר יפרמובילנה פטרוב
נחמהיצחק משה ברקוביץאסף אסי יצחקמרק פיאלקוב
פריחהלאון ברקוביץבר יצחקחיים פיבניק
רבקהפייגה ברקוביץזלמן יצחקגאולה פידרגרון
כרמלה סועאד קצ'רופניה ברקוביץחימי יצחקגלר פיוטר
Jack A Dentקלרה ברקוביץסלים יצחקנוח פיוטר בלן
Chamak Andreריבה ברקוביץרחל יצחקרומן פיזוב
Chanina BarShishatשלמה ברקוביץאדלה יקובסוןאהרן ישראל פיזם
גולדה ברקוביץ רקלרענבל ירומלכה מטילדה פיזם
Leroy S Bartlettחיה ברקובסקיברו ירוכובסקימלכה פיחמן
Coty Bensimjon Rabyמטין ברקוליןמרים מושי ירוןג'ולי פיטוסי (יהודית)
יודל ברקןפינקו ירוןמשה קלוד פיטוסי
Catherine L. Culhaneיליזבטה ברשאקמינה ירושלמיסימון פיטוסי
John Wyn Llewelyn Daviesיעקובזון בתיהנרי ירושלמייעקב פיטל
FRANK F., II Deshlerאברהם אלברט ג'יבליאברהם ירחמיאלמירים פיטקובסקי
FRANK F., III Deshlerסופיה ג'יטניקובסולטנה ירמיזדהאידה פייברג
Helen J. Deshlerויקטור ג'סלראיטא ישיבהזיליג פייגה
Fani Iosefsohnשרה Сарра גאגאי גברילוב Гагай Гавриловаאשר ישייבטבל פייגה
Dr Boris Kaufmanיוכבד גאוכשטייןזבולון חי ישייברחל פייגה
Richard Kenneth Keeverבילה גאראיחייט ישייבפאניה פייגע
אליעזר אריה LEON Lazarescuאווה אושרת גבאייעקב ישייבמויסיי פיינברג
אליעזר אריה LEON Lazarescuבודה גבאימשה ישראלפולינה פיינגולד
שיינה בלומה Lazarescuבלה גבאיגרגורי ישראלובדבורה ברברה פיירשטיין
שיינה בלומה BLUMA Lazarescuדוד גבאייאנקין ישראלובסימה פיירשטיין
Ernestina Lupuדניאל גבאייוסף ישראלובצבי הרש פיירשטיין
Lazar Lupuזוהרא גבאיחנה כאביסאצבי הרש פיירשטיין (הכהן)
Hanon Mokovozoffחנה גבאיאברהם כהןקלרה פיירשטיין
Yetica Nachmanחנה גבאיאברהם כהןאברהם יעקב פיכמן
Emma C. O. Oldיוהכים גבאיאברהם כהןצילה פיכמן
Shadburne E. Oldיעקב גבאיאורי כהןאברהם פילדס
Mina Orensteinליאור גבאיאידה יהודית כהןאולגה פילדס
Sara Paretsky (Mahlis)מאיר גבאיאירה כהןיוסף פילדרווסר
Heinrich Rotfeldמוריס גבאיאליעזר כהןצילה פילדרוסר
Edward L. Watersמלכה גבאיאמיל כהןיפים פילשטיין
Florence Watersמסעודה גבאיאנג'לה סטלה כהןציביה פינבלט
Maria Rosa Zaksמשה גבאיאסתר כהןפליקס פינגריק
Бетя Абрамовна Вайнерסימי גבאיאסתר כהןבלה פינגרמן
Яков Вайсманעזר גבאיאקרם יוסף כהןסטרול פינגרמן
Фаина Хацкелевна Головко-Пеккарьעליזה גבאידוד כהןמיליה פינזילבר
Раиса Йосифовна Гонтмахерפנחס גבאידוד כהן (סקאלי)מיליה פינזילבר
Ефим Хаим Гутманרבקה גבאידוד כהן (דדה)שבתאי זיגפריד פינזילבר
Арон Завадниковרחל גבאידוד כהןשבתאי זיגפריד פינזילבר
Роза Завадниковаרחל גבאידניס כהןאליהו פינטו
Эмиль Израйлитרחל גבאיז'ורז'ט כהןאסף פינטו
רינה רחמה גבאיזהרה כהןאסתר פינטו
Давид Элиасович Ицковичשלמה גבאיזולטן כהןאסתר פינטו
שמעון גבאיזלמה כהןגילה פינטו
Абрам Коваликשמעון גבאיחולין כהןיוסף פינטו
Ада Аркадьевна Корикשרה גבאיחיים כהןמסעוד פינטו
Михаил Коростышевскийדב גבישחייקה כהןעיוש פינטו
חייקה Кушнир קושנירויקטור רפאל גבריאלובחנה כהןעישה פינטו
Александр Ладыженскийברטה גברילובחנינה כהןעליזה פינטו (אליס)
Абрам Лернерשרה גברילוביהודה כהןפרחה פינטו
Аня Давыдовна Павловаמוטל גברילמןיוסף כהן (יוסי)שושנה פינטו (סוזן)
Анна Померанцלנה גדז'יימנה כהןאסתר ריבה פינסלר
Мойша Пресманוילן גדנלמןיעקב כהןדורית פינצ'בסקי
Евгений יבגני Рохлин רוחליןקלרה חאיקה גודזיעקב יחיא כהןיעקב פינצ'בסקי
Арон Сандлерאברהם גודינצקייצחק כהןפייגה פינצבסקייה
Еел Сапожниковשמואל גודסנקויצחק כהןחיים פינקל
Израиль Сапожниковשרה גודסנקומאור כהןחיים פינקלזון
Моисей Сапожниковבנימין גוזובסקימזל כהןאלי פינקלטוב
Хаим Давид Сапожниковיעקב גוזלן (שמעון)מזל סעודה כהןהרש צבי פינקלטוב
Хая Сапожниковаמשה גוזלןמזלה דינה כהןמאיר פינקלטוב
Фира פירה Слободская סלובודסקויפרחה גוזלןמימון כהןסוניה פינקלטוב
Соня Тельманרינה גוזלןמסודי כהןגודל פינקלשטיין
Роня Транскаяרן גוזלן מנחםמסעוד כהןמאוריסיו פינקלשטיין
Овсей Тульчинскийיאניה גוטלינסקימסעוד כהןסוניה פינקלשטיין
Серафима Михайловна Фальковичיעקב גוטמןמעתוקה כהןרחל פינקלשטיין
Софья Оскаровна Фридманמינדל גוטמןמקיקץ כהןגרישה פיס
Ханука Ихиилович Ханукаевטוביאס לייזר גוטניקמרדכי כהןחייקה פיסמן
Александр Ходяшевיוסוב מיליך גוטפריד (אורל)מרדכי כהןישראל פיסמן
Лидия Холоденкоעליזה גוטפרידמרים כהןרמיס פיצחדז'ה
Семён Цыганковלודויק גוטקובסקימרסל כהןגולדה שיינדל פיש (דידו)
Абрам Шамаевד"ר פרל גוטקובסקימשה כהןמרדכי פיש
Михаил Шапироרעיסה גוטרמןמשה כהןפרידה פיש (הירש)
Абрам Изя Шафирבוניה גויכמןמשה כהןאיתמר סומר פישל
Александра Шейнинаטובה גויכמןנדרה כהןפרלה פישל
Ида Шерманיצחק גויכמןניסים כהןשרה פישל
Сарра Эстринаפניה גוכמןניסים כהןחנה בילה פישמן
זלמן אבאיזרעאלוב גולברדסול כהןלובוב פישמן
זלמן אבאחנה גולדברגסוליקה כהןסומר פישמן
ריטה אבגוסטובסקימשה גולדברגרסימי כהןזינאידה פישקיס
חוה אבדייאבמשה גולדהעזרא כהןרבקה פישר
ליבה אבדייבאטיה גולדיןעישה כהןשמחה פישר
יוסף אבוהרוןאלכסנדר גולדמןעליזה כהןנירה פלג
חנה אבוחציראאסיה גולדמןעמרם כהןאטיה פלדמן
יעקב אבוחציראפיוטר גולדמןפריחה כהןברטה פלדמן
מאיר אבוחציראשמואל גולדמןרבקה כהןדב פלדמן
סולונג' אבוחצירהתמרה גולדמןרוזה כהןזיסל סוזנה פלדמן
רפאל אבוחצירה (רפי)אברהם גולדנברגרוני כהןחוליו פלדמן
ימנה אבוטבולאהרון ארמונד גולדנברגרחל כהןחיים פלדמן
פנחס אבוטבולאלטר גולדנברגרחל כהןחיים בר פלדמן
רפאל אבוטבולאסתר רייזל גולדנברגרפאל כהןיהושוע פלדמן
שלמה אבוטבולדבורה חנה גולדנברגרפאל כהןלובה פלדמן
קסיין קוסטיה אבולקחנה גולדנברגשאול עזרא כהןמיכאל פלדמן
יצחק אביטבוליעקב סמיון גולדנברגשינדלה כהןמרק פלדמן
שלום אביטבולישראל ברוך גולדנברגשלום כהןמשה פלדמן
שלמה אביטבולליזה גולדנברגשלום כהןמשה צבי פלדמן
אהרון אביטלר' ישראל צבי גולדנברגשלום צ'רלי כהןסוניה פלדמן
רחל אביטל (רשל)רוזה גולדנברגשלמה כהן (סמי)פולינה פלדמן
אילן אביטןרוזה גולדנברגשלמה סמי כהןפנינה פלדמן
אסתר אביטןשמשון גולדנברגשמחה כהןפרידה פלדמן
דניאל דני אביטןשרה גולדנברגשמחה כהן (סימי)אברהם פלדשר
חנה אביטןסמי שמוליק גולדנטלשמחה כהןאברהם פלוסקין
יהודה אביטןאברהם גולדנפלדשרה כהןרחל פלוצ'יק
ימין אביטןאברהם גולדנפלדשרה חתון כהןחיים פלח
מרדכי אביטןפניה גולדנפלדשרית סימי כהןרינה פלח
מרים מרי אביטןפניה גולדנפלדתמו כהןראובן פלטר
פנחס אביטןדוד גולדנשטייןתמו כהןג'ניה פלינר
שמעון שלום אביטןזנבל גולדנשטייןתקוה כהן (פרחה)פיוטר פלישנבאום
מרדכי אבינועםמריה גולדפרבחבו כהן זנגיליובה פלסתרוזווה
מרסל אביסרוראסתר טאובה גולדשטייןאדלה כהנהמרשה פנטה
סעדה אביסרורויקטוריה גולדשטייןארבל ארבע כלאפוזילפה פניבילוב
עמרם אביקסיסטוני טובה גולדשטייןאברהם כלפירחל פניבילוב
רבקה אביקסיססימון לייב גולדשטייןאברהם כנאפואליאן פנידה שמק
שמואל אבישרלאונור כנאפולייזר פסח
שמואל אבן (סמי)דוד גולדשמידשלום כנאפוסרפיט פסחוב
ריקה אבן חייםדוד גולדשמידדוד כץרחל פסטובסקי
זהבה אבן צורמינה גולדשמידזיסו כץברנה פסטרנק
יצחק אבן-דנאןיצחק גולדשמידטחיים סנדו כץמרים פסין
שרה אבנטשוניה גולדשמידטיהושע כץאברהם פסק
חיים יוסף מנחם אבנימאוריסיו גולוביעקב כץ
מזלוט אבנילובמאוריסיו גולוביצחק כץלאה פסקל
סימיון אבסטרייסקיפבל גולובנביצחק כץקרול פסקל
ד"ר אברהם אבקסיסביילה גולודליאור כץליב פפירוב
אסתר אבקסיסגריגורי גוליקמשה כץבלה פפירובא
מרי אבקסיסמאני גוליקמשה מרדכי כץמרק פפיש
לאורה לונה אבקסיס בן דייןיעקב גולןסופיה כץבנימין פפקוב
מוטיא מרדכי אברבוךיצחק גולןעמנואל כץאברהם פפר
אליהו אברג'ילעליזה גולןפרלה כץיהודה לייב פפר
סילביה אברג'ילרחל גולן (ריג'ן)יצחק כצנלסוןפרידה פפר
סעדה אברג'ילרינה גולןאליהו כראדי (אליקו)פרידה שרה פפר
שלמה אברג'ילשמיל שמואל גולןמיסה כראדיאהרון פפרמן
תמו אברג'ילשמעון גולנדעמוס כראדיאידה פפרמן (פנגרמן)
אהרון אברג'לישראל גולקורימה כראדיז'ניה פצ'ניק
אליהו אברג'לשרה גולקושלום כראדיזלמן פקל
אליהו אברג'לזאב ולבל גוסינקיסאליהו כרדיבסיה פקר
חביבה אברג'לאנטולי גופמןסולומון לאבצ'נקומשה פקר
חיים מרדכי אברג'לאריה גורברכה לאנורהנילה פראק
חסיבה אברג'לדוד גורביץימין לאסרישיינדל סוניה פרבר
מימון אברג'ללאוניד גורביץחיים לבאברהם פרגר
מסעודה אברג'למרי גורביץאברהם לבאןמרים פרגר
מסעודה אברג'לסימה גורביץאליהו לבאןאולג פרוטקוב
נתנאל אברג'לראיה גורביץעזיזה לבאןליזר פרוים
סימי אברג'לאינסה גורביץ'שרה לבאןאנטה חנה פרוכטמן
סעדה אברג'ליצחק גורביץ'יבגניה לבדייביוסף פרוכטמן
עזר אברג'לאלקה גורודישטיאןמרינה לבדייבריבה פרומן
שלמה אברג'למרה גורודישטיאןדוד לביאויקטור פרומקין
שלמה אברג'לבלה גורודנצקיזולה לביאאברהם פרוסין
מלקו אברהגרגורי גוריונובזוליה לביאמיכאל פרוסק
אוחנה אברהםאלכסנדר גוריןחצפיבה מרסל לביא (לויבורובסקי)מריה פרוסק
אלי אברהםפניה גוריןיוסף לביא (לויבורובסקי)מאיר פרוקופץ
ברקו אברהםפניה גוריןיעקב לביא (קופל)מרים פרטוק
יהודה אריה אברהםגלינה גורליקחנה לבן (דבוש)דובה פריד
ליבה אברהםלב גורליקשמעון לבןחיה פריד
עזרא אברהםרעיה גורליקבנימין לבנברגצבי אריה פריד
אליהו אברזלרוזה לבנברגדוד פרידה
אברהם אברכהןגרגורי גורנשטייןליובוב לבנטחנה פרידלנד
יוליס אברםזליה גורפינקלברקו דב לבנטריצחק פרידלנד
מרים אברםגורשום גורשומובסופיה לבנטראליעזר יהודה פרידמן
קיבו אברםגורשום גורשומובאנה לבקובסקיבוריס פרידמן
אברהם צבי אברמובחיים גורשומובסמואל וולף לברשטיןישראל פרידמן
אלחנן אברמובסיבה גורשומובז'רנה רייזה לדיז'נסקילאוניד פרידמן
ברוך אברמובבסיה גורשניקאבידן להאובוםמלכה אסתר פרידמן
יהודה אברמובבסיה גורשניקאבידן להאובוםנחמה פרידמן
יעקב אברמובלזר גורשניקריטה לובוביץפאניה פרידמן
יפה אברמוביצחק גז (ג'קי)חיים לובובנהראיסה פרידמן
מיכאל אברמובמטילדה גזמסעודה לובטוןרחל פרידמן
פניה אברמובמיכאל גזית (טברסקי)שמריהו לוביןעטל פרידנטל
רחל אברמוברחל גטניוג'ונונה לובלחי פריואה
מונן אברמובהישעיהו גידלביץברוך לוגאסיטייטה פריואה
אברהם אברמוביץשלום גיחזפריחה לוגאסיאלכסנדר פריימן
איזיק אברמוביץחנה גיטלמןאברהם לוגסימנחם פריימן
בינה אברמוביץיצחק גיטלמןאלגריה לוגסייוסף בובי פרייר
חיים אברמוביץשלמה גיטלמןאסתר לוגסירבקה פרייר
יוזיה אברמוביץמיכלה גייסטאסתר לוגסינחה פריסט
יעקב אברמוביץחיה גייפמןדורון ברוך לוגסירחל פריצקר
יצחק אברמוביץאהרון גילבורגזוהרה לוגסיאברם פרל
ליבה אברמוביץיצחק גילבורדחנניה לוגסייעקב פרל
מנחם מנדל אברמוביץמשה גילבורדיוסף לוגסי (יוסי)סרף פרל
פיה אברמוביץנסי גילבורדיעקב לוגסיהלנה פרלמוטר
צביה אברמוביץיצחק גינגולדיצחק לוגסילב פרלמן
רינה אברמוביץ (רבקה)מריה גינזבורגיצחק לוגסיסבטלנה פרלמן
אברהם אברמוביץ'לב Лев גינזבורג Гинзбургלאה לוגסיסבטלנה פרלמן
נסים אברסדוד גכבליטמכלוף לוגסיטוביה פרנטה
סעידה אברסטובה גכבליטסוליקה לוגסישמחה פרנטה
איזק אברקוןאליעזר שמחה גכטמןפרחה לוגסידוד פרנק
פאולה ננה אברקוןאריה לייב גלאובךשמעון לוגסינונה פרנק
לאה אבשלומבבנימין גלאםיוליה לוזניקוביצחק פרנקוביץ
גבריאל אבשלומובגוליה גלאםאבי לויבילה פרנקוביץ שפירה
מוניה אבשלומובכמוס גלאםאביבה לוישלום פרס
מצליח אבשלומובניב גלאםאהובה לויאלי פרסייזן
רמי אבשלומובקניה גלבראהרון לויסימון פרסקי
אברהם אגביחוה-נישה גלגובסקיאיטו לויפישל פרסר
טובה אגטשטייןישראל גלדשטיין (סימיון)אליהו ללו לויקלרה פרסר
יוסף אגטשטייןילק גלוזברגאליהו תופיק לוימשה פרסר-קלרש
אינעם אגרונובפרומה גלוזברגאליס לויויקטור יעקב פרפיניאל
יוסף אגרונובאברהם גלוזמןבתיה לוי (יטי)לב פרפליוטצ'יקוב
מנשה אגרונובאלי גלוזמן (אליק)דוד לויפולינה פרפליוטצ'יקוב
יוסף אדהאןיעקב גלוזמןדוד לויאבינעם פרץ
משה אליהו אדלשטייןרוזה גלוזמןדייזי לויאברהם פרץ
רייזל אדלשטייןלייבה גלזדניאל לוי (דני)אברהם פרץ
אביבה אדרי (חביבה)סוניה גלזונובזהרה לויאליהו פרץ
אברהם אדרי (בבר)לב גלזמןחביבה לויאמה שמחה פרץ
אברהם אדרילודמילה גלזמן סאידבייבחנה לויאסתר פרץ
אברהם אדרייעקב גלזרחנינה לויאריק שמעון פרץ
אלברטו אדרי (אברהם שלמה)גיסיה גלייזרחנניה לוידוד פרץ
אסתר אדרימיכאל גלילובחסיבה לוידוד פרץ
ברוך אדרילאה גלימברגיהונתן נטע לויחביבה פרץ
דוד אדריסיומה גלינויעריונה Ienö לויחנה פרץ
דוד אדריגרוניה גליקיוסף לוייהודה פרץ
יצחק ז'קי אדרייחזקאל גליקיוסף לוייהודה פרץ
יצחק צחי אדריצבי גליקשטיירןיזבלה לוייהושע פרץ
מימון מומי אדרייגאל גלם (חלפו)יעקב לוייוסף פרץ
מימי סימי אדריציון גלםיעקב לוייעיש פרץ
מרים אדריאברהם גלמןיצחק לויליזה פרץ
סמי מאיר אדריאליק גלמןיצחק לוימינה פרץ
רויטל אדריגיטל גלמןיצחק לוימסעוד פרץ
רחל אדרי (קריספין)גניה גלמןכליפה לוימסעוד פרץ
רחל אדרייהודית גלמןכליפה לוי (כליף)מסעודה פרץ
רחל אדרייעקב גלמןלידיסיה לויניסים פרץ
רינה אדרי (אורדואניה)ליזה גלמןמזל לויסוזן ז''זו פרץ
תמר אדרימיכאל גלמןמימון לויסוליקה פרץ
איזא אדרעימלכה גלמןמרדכי יצחק לויעישה פרץ
דני אדרעיפרידה גלמןמרים לויעמרם פרץ
יהודה אדרעימוריס גלסקי (משה)משה לויקוטה פרץ (בן דיין)
אוסנת אהרון (אוסנה)קלודין גלסקי (שרה)משה לוישארל פרץ (רוז'ה)
אטל אהרוןמרה גלפנדבייןמשה לוישירה פרץ
דוד אהרוןמרה גלפריןנג'יה לאה לוישלמה פרץ
דזסו אהרוןבוריס גמבורגניסים מקסים לוישלמה פרץ
טופחה אהרוןזינה גמבורגנסים לוישלמה פרץ
הינדה רייזל אהרןסעדה גמילהנעים לוישמעון פרץ
יוסף אהרןחייקה גמרסביחה לויתמו פרץ
יוסף אהרןיחזקאל גמרסוזי שרה לויתמר פרץ
פרדו אובטהטקלש גנגולסוזן סולטנה לויחייה גיטלה פרקש
טלה אובלץאנה גנדלמןסול לויטומי פרקש (אשר)
מיכאל אובשאטקומיכאל גנדלרסוליקה לוימרטין פרקש
אלכסנדר אוגניסטובד"ר בתיה-ליזה גנדלר-פליעליזה לוימשה פרקש
אסתר אוגניסתוףסמיון גנז'לעמרם לויזכר פשאנוב
יעקב אוזןמרים מריה גנזבורגעמרם לוידינור פשנובה
כמוס אוזןרוזה גנזלפורטונה לויאלכסנדרה פשצ'ין
זקלין אוחיוןגניה גנטמןפרחה לוי (פני)תרצה פשקובצקי
חיים אוחיוןמרה גנטמןפרי לויסופיה צ'וברוצקי שפיטלניק
חנה אוחיוןילנה גנליופריחה לוייפים צ'ודנובסקי
יהודה אוחיוןמיכאל גנליןרג'ינה לויחינה צ'ודנובסקיה
יוסף אוחיוןמוטיל גנץרוזט לויבת שבע צ'ולק
מרים אוחיוןקוללש גססהרנה לויחיים צ'ולק
מרים אוחיון (מרי)אברהם גסקהרפי לויחנה אטל צ'וררו
משה אוחיוןאירה גפטרשאול לויחיים לייב צ'ימפוי
ניסים אוחיוןאטה גפנוביץשאול לוימלכה צ'ימפוי
פרחה אוחיון (פלורי)משה גפנוביץשלום לויחיים - נוחם צ'כט
רחמה רימונד אוחיוןרחמיאל גצ'לשלמה לוי (סמי)מאיה צ'כט
שושנה אוחיוןגילה גצלשמואל אריה לויזינאידה צ'רניאק
שמחה אוחיוןאיזה גקרשמחה לוייוזף צ'רניאק
שמעון אוחיוןטאובה גקרשמעון לוינחמן צ'רניאק
שערא אוחיוןליובה גקרשמעון לויברטה צ'רקיס ביאלוסטוצקי
דוד אוחנהארתור גראוארשמעון לויגבאר צ'רקסוב
חיים אוחנהסופיה גראוברשעיה לויארנסט צוויג
חנה אוחנהאהרן גרבלתמר לויסימונה צוויג
יהודה אוחנהלאה גרבלמרים לוי אפריםיעקב צוקרמן
יעקב אוחנהבינימין גרבריקוט לוי-חזןריבה צוקרמן
מישל אוחנהיוסף גרבריואל לויטאטי הנריאטה צור
נפתלי אוחנהמרים גרבראליזבט לויטוסזליג צליק צור
סעדה אוחנהיעקב גרובויסברכה רוזה לויטיןמשה צוררו
עישה אוחנהמטבי גרודמןחיה לויטיןמשקה צוררו
עמרם אוחנהצילה גרודמןלאה לויטיןצביה צוררו
ראובן אוחנהחנה גרוזדאהרן לוינגרבטי ציבין
ראובן אוחנהאדוארד גרוחובסקיאיליה לוינזוןנסים ציבין
רינה אוחנהאתיה גרוייסמןאתיה לוינסוןשמריהו סיומה ציבין
שמחה אוחנהארקדי גרויסמן (אברהם)חנה לויצקיחנה ציובוטרו
שרון אוחנהדורה גרויסמןיבגניה לויצקישלום ציטלישוילי
תמו אוחנהדינה גרויסמןקלרה לויצקיבלה ציטמן
ויקטור אוחנה חןלזר גרויסמןסופיה לונזוןיצחק ציטמן
רחל אוחנה פרץמוטי גרויסמןיהושע לוסיףיהושע צימבלר
איטו אוחנונהרעיה גרויסמןמרדכי מרסל לוסקיאלי חנן צימליכמן
דוד אוחנונהשבתאי גרויסמןפרל לופוצ'נסקאדבורה צימליכמן
פיבי אוחנונהיחיאל לייב גרונזיצקיצבי לופטנרריבה צינמן
עמרם אוטמוגואברהם אורל גרוסהרמן לופסקואיטה ציסמרו
מאיר אוטמזגיןחיה ג'ני גרוססופיה לופסקושלמה אליהו ציסמרו
סולטנה אוטמזגיןישראל גרוסלאה לוצקיהאירינה ציפורסקי
לאה גרוסחובה לוצקראברהם צירולניק
זיוזי אויזרוביץ'פרימה זלדה גרוספרלה לוקובאודיה צירולניק
סנדר אויכמןפרלה גרוסמירון לוריהאיטה צירולניק
מיכאל אויסגולדקרלוניה גרוסאהרון לזביןשרה צירולניק
משה אויריקבראינה גרוסמןחיים לזביןיעקב צמח
לייב אוישיהחיה גרוסמןאברהם לזימי (אבי)מזלה צמח
אורי אוליאלחיים גרוסמןחביבה לזמיראובן צמח
זוהרה חיה אוליאלישראל גרוסמןרחל לזמישלום צמח
צ'רניה אוליאנסקילסה גרוסמןשמעון לזמימשה צמל
אשר אומנסקישמואל גרוסמןשרה לזמיאסתר מלכה מטילדה צפו
ברוך אומנסקיארקדי גרוספלדאנה לזמןשמיל צפו
אונטן אונטנוברוזה גרוספלדאברהם לזרוביץליליה צצקין
בחשי אונתנובגיטלה גרופראיזידור יצחק לזרוביץטובה צרף-זאדה
זהרה אוסבורןשלימה גרופראנה לזרוביץחביב צרפתי
טניה אופירשמואל גרופרדינה לזרוביץאנה קאופמן
אלכסנדר אופנגנדיןיהושוע גרישה גרז'ויעמנואל לזרוביץ (מנחם מנדל)אסיה קאופמן
מיכאל אופנגנדיןשרה רבקה סוניה גרז'ויצ'רלה לזרוביץד"ר ריטה קאופמן
יהודית אוציטלולדימיר גרטוולצבי לזרוביץציליה קאושנסקי
יהודית אוציטלחנה גרטוולברכה לזרוביץ'קליר מרגו קאן (קוקה)
יוסף אוציטלשוכמן גריגורייוסף לזרוביץ'יעקב קאפמאר
חנה אוקסנשטייןיעקב גריידיןרובין לזרוביץ'פרידה קאפמאר
שעיה אוקסנשטייןיעקב גרייצמןחנה חיה לחינירוני קארנט
יאנטה אורדנטליקמנדל גרייצמןיהודה ז'נו לחינימיכאל קבאקוב
לייב גרשון אורדנטליקנינה גרייצמןמניה לטושבסקירוזה קבטרמן
יעקב יזראל אוריןיצחק גרימבלטחנה ליאחויהודה קביסה
יחזקאל עזרא אורןאובשי גרימברגמריה ליאנסקיסטה קביסה
מרים אורנשטייןאלקה גרימברגסופיה ליאנסקישלום קבלו (שרל)
חסיה אורצקי (קלרה)יעקב ינקו גרימברגאייזיק ליבוביץאליעזר קבליק
אנה אושומירסקיפרימה גרימברגלילי ליבוביץקלרה קבקוב שסקין
מיכאל אושומירסקיאהרון גריןפרידה ליבוביץאטליה קגן
לאוניד אושרנקואיזידור גרינבאום (יצחק)קלמן ליבוביץאטליה קגן
שלמה אותמיזגיןישעיהו בנימין גרינבאום (אלכס)מירה ליבוביץ'בוריס קגן
אברהם אזולאימשה גרינבאוםאלכסנדר ליביסאסתר קדוש
איזה אזולאימשה גרינבאוםפנינה ליברנטזוהרא קדוש
אליהו אזולאיבלה גרינבלטסיסיליה ליברשטייןחיים קדוש
אליהו אזולאיאידה יהודית גרינברגזינאידה ליבשיץישראל קדוש
אסתר אתי אזולאיבתיה גרינברגמיכאל ליבשיץמרים קדוש
דניאל אזולאידוד גרינברגגרקולס ליובובמשה קדוש
זהרי אזולאיחונקה גרינברגליבמן ליובובניר קדוש
זוהרה אזולאיחיים גרינברגקוזלובה טבלבה ליובובסוליקה קדוש
חנינה אזולאיחנה גרינברגמניה ליובינסקיסימי קדוש
חנינה חנה אזולאייעקב גרינברגיוסף ליוברובעמרם עמי קדוש
יעקוב קובי אזולאייעקב גרינברגציפה ליוברובשלום קדוש
ליאן אזולאייפים גרינברגחנית ליזמישלום קדוש
מאיר אזולאייששכר גרינברגשלום ליזמישלום קדוש
מזל אזולאילייב גרינברגאנה ליטבקשלמה קדוש
מרדכי מרק אזולאימלכה גרינברגבוריס ליטבקזהרה קדושים
מרים אזולאי (מרי)מנשה גרינברגצילה ליטבקחיים קדושים
מתתיה אזולאיסימה גרינברגציליה ליטבקיעקב גיקס קדושים
ניסים אזולאיעקי חיה יעטי גרינברגראובן ליטויננקומרים קהנסקי (מימי)
סימי אזולאיפינה גרינברגברוך ליטמןיבגני קובל (ציון)
ספיר אזולאירוזה גרינברגנתן ליטמןפיוטור אהרון קובלוב
עזיזה אזולאישרה גרינברגשפרה ליטמןלב קובליוב
עזר אזולאיאנה גרינגאברהם וולף לייבליודמילה קובלר
פריחה אזולאייהודה גרינוולדחיה לייבמיכאל קובלר
רחלי אזולאילאה גרינוולדקלרה לייביולנדה קוגוס
שלמה אזולאייצחק גרינשטייןשמואל לייבמשה קוגל
שלמה אזולאיגיטליה גרינשפוןרחל לייבהאברהם קוגן
שמעון אזולאיברנה גריסרומשה לייבוביץאפרים קוגן
שמעון אזולאיאנה גרלניקרחל לייבוביץברכה קוגן
שמעון אזולאיטספה גרמאיזלוטה לייבזוןחנה קוגן
מניה אזיהמנחלוש גרמאייעקב לייבזוןיוסף קוגן
ציון אזלואינחמן לייב גרמןזק יצחק לייבליוסף קוגן
אלברט אבי אזרזרשרה גרמןישראל לייבליעקב קוגן
אסתר אזרזרשרה גרמןשרה לייבלמרק קוגן
חנינה אזרזרמנדל גרנובסקיבבה לייבמןרחל קוגן
סוזנה אזרזרגולדה גרניקנחמה לייבסקיישי קודריאנסקי
עישה אזרזרחיים גרניקעמליה לייזר-גולדנפלדהלנה קוהן (מלבינה)
שלום אזרזריעקב גרסוןיוסף לייכטגטובה אקטרינה קוהן
זקלין אטדגייעקב גרפינקלאולגה לייפמןיהודית קוהן
מרים מרי אטדגיסושי גרפינקלאברהם לייפראריה לייב קוהן לאופולד
שושנה אטדגיזלטה גרשיעקב לייפרלאוניד קוונובסקי
עדי אטואלמשה גרשביץפורטונה מזל לייפרנחמה קוז'יוק
אביבה צבחה אטיאס (חסיבה)מישייב גרשוםמריה לייקיןזלמן קוזוקרו
אברהם אטיאסקלרה בלה גרשמןמינדליה לינדבויםלידיה קוזין
אסתר אטיאסשרה גרשמןברז ליפאטאה קוזינר
גלעד אטיאסדינה גרשנגורןזאב ליפניאקסימון וורבנר קוזינר
זמילה אטיאסמאיר גרשנגורןאסיה ליפניצקילאוניד קוזמינסקי
חביבה אטיאסיוסף גרשקוביץ'חנה טובה ליפסמןדניאל קוטליר
יוסף אטיאסיצחק גשהאברהם ליפשיץחיה קלרה קוטליר
יוסף אטיאסיהודה דבלאה ליפשיץיהודה קוטלרנקו
יחיא אטיאסהדסה דבורצקיפאניה ליפשיץחוה קויפמן
יצחק אטיאסגלינה דבורקיןמוסיה לכטמןיצחק זאב קויפמן
לדיסיה אטיאסמיכאל דבורקיןרוזה לכטמןישראל קויפמן
מסעודה אטיאסראיסה דבורקיןיעקב ללאבץמשה קולבץ
ביאנה אטינגראהרון דבלמןאחי חי כמוס ללושנטליה קוליקובסקי
צילה אטינזוןרוזה דבלמןגסטון ללוש (פר"ג')יוחנן קולישבסקי
חולוה אטליהטגניה דבריגסטון ללוש (פר''ג')רחל קולסניקוב
גבריאל איבגינסים דגןגסטון ללוש (פר"ג')אלכס קולקר
דוד איבגירחל דגןריגינה ללושגלינה קומרובה
חנה איבגיג'קלין דדוןאידה למבורטדוד קונומיכל
לאונטינה איברגימובחיים אמיל דדוןתמר למכייסשרה קונטורר
ישעיהו חיים אידל שוורץחסיבה דדון (בן קסוס)אולגה למפרטהולך קוניגהיים
טובה אידלריקוט גוטה דדוןמיכאל למפרטפישל קונסטנטינובסקי
נחל אידסמרדכי דדוןסמיון למפרטפרידה קונסטנטינובסקי
ניקולי איזמאילוב (רומבים)מרדכי דדוןפינקוס למפרטספיוטר קוסטנקו (פישביין לאוניד)
יטי איזנפרץמרדכי דדוןאלואיס אברהם לנגמסנחמן קוסלובר
ישראל מאיר איזנפרץשלום דדוןסלמה לנגמסמיחה חיה שמחה קוסקס
נחום איחנבלדמטילד דהאןחנה בסיה לנגנוסגולדה קופלביץ'
מזל איטחאיזה דהןיצחק לנגסנרחיה קופמן
פירחה איטחאליהו בעזיז דהןמלה לנגסנרמשה קופמן
שמעון איטחאסתר דהןאטיה לנדמןאברהם קופצ'יק
ברנה אייזיקאסתר דהןאריה לנדסמקס קופצ'יק
יצחק אייזיקזוהרה דהןמקסים לנסקיקלרה קופצ'יק
פסיה אייזיקזוהרה דהןמריה לנצמןבנימין קופר
יעקב אייזיקוביץ'זורה דהןטטיאנה לסמןדבורה קופרברג
מיכאל אייזמןחביבה דהןמרדכי גילי לסרידוד קופרברג
משה אייזנפרץחיים דהןשלמה לסריברוניה Броня קופרברג Куферберг
רבקה אייזנפרץחנניה דהןשמחה לסריחיקה קופרמן
אטיה אייזנשטדטיהודה דהןנינט לסרי אוחנהיוסף קופרמן
גנט איילאויחיא דהןחנה חמו לעסרימלכה (מלבינה) קופרמן
מרשה איינאלם (ממייה)יעקב דהןעמנואל לפידותמיכאל קוצ'ירגן
מוטר ליובה דבורה איינבינדריעקב מסעוד דהןאלעזר לפסחייעקב קוצ'רו
איזיהו איכילובמכלוף דהןסעדה לפסחימשה קוצ'רו
משה דהןבילה לקססאלח קוצ'רו
אפרים איליאגויובניסים Max דהןיהושע לקססלחה קוצ'רו
סוניה איליזירובסולומון דהן (סמי)הנרייטה לרבונירחל קוצ'רו
הרשקו איליקסולטנה דהןנסים לרבוניסטוניה קוצוק
ברכה בלאיינש אילניסטה דהןג'ניה לרמיןיצחק קוקוי
לידיה אילצ'נקוסלומון דהןמשה לרמןחוה קורבלניקוב
שיינדל אינדיגסעדה דהןאסתר לרנריוסף קורוסטישבסקי
גוד איסטחרובשלמה דהןגניה לרנראהרון קורז'
יקרתנו חנה איסטחרובשלמה סלומון דהןזאב לרנרמירון קורז'
ניסן איסטחרובשמעון דהןיוכבד לרנרראיסה קורז'
רחל איסטחרובאמליה דואניאסיוסף -חיים לרנרחיים קורזינר
גניה איסייבמרים דואקויקטור Виктор לרנר Лернерמינה קורזינר
אהרון איסייסמתילדה דוביןארנסטינה אסתר לררישראל קורמן
אבאיי איסקובדנילובה דוברהשטיין מאוריצןמיכאל קורן
זילפה איסקובסמיון דוברובולסקיאלישבע מאטיבלה קורנישוב
חנום איסקובאילנה דוד (זיני)אליעזר מאיראלברטו קורסיה
טירסו איסקובג'נט דודחוה מאירפריחה קורסיה
יורי איסקובטובה דודיוסף מאיריצחק קורפין
שריה איסקוביחזקאל דודיוסף מאירסימיון קורצקי
תמרה איסקוביעקב דודיצחק אליעזר איזו מאירדינה קושניר
אסתר איסקובהיעקב דודנח מאירמיכאל קושניר
ישראילוב איפיליצחק דודפרידה דוצה מאירסופיה קושניר
אהרון איפרגןאהרון דודוביץרחל מאירסנדר קושניר
אליהו איפרגןיוסף דודוביץרפאל מאירריבה קזימירסקיי
אסתר איפרגןשמיל דודוביץשרה מאירשיפרה קזצקר
חנה איפרגן (חנינה)יוסף דודזוןאדלה מאירוביץמניה קזקביץ
יצחק איפרגןלב דודזוןאליהו מאירוביץפרלה קטאי-פפי
סוליקה איפרגןדורה דודיסהרמן מאירוביץדוד קטנרוביץ
שמעון איפרגןמשה דוחובסקיוילהלם מאירוביץאלקה קיבנשטיין
שמעון דוד איפרגןאולגה דוידובחונא מאירוביץיעקב קיבנשטיין
אטל איציקבריה דוידובחיים מאירוביץסויבל קיבנשטיין
אריה ז'אן איציקוביץמנשיר דוידובנטי מאירוביץשרה קיבנשטיין
מרטל איציקוביץמרז'ו דוידובסוזנה מאירוביץשרה קיגלמן
פסיה איציקוביץמשה דוידובצבי מאירוביץרוחל קיז'נר
קלרה איציקוביץסמיון דוידוברחל לאה מאירוביץאידל קיזנר
שמואל איציקוביץשרח דוידובגרציה מאמאןשרה קיזנר
רוזה איצקחיה דוידוביץציון שמעון מאמאןמינה קיטרו
אברהם איצקוביץראיסה דוידוביץעזרא מגדיפייביש קיטרו
אידה איצקוביץ (צוצה)סמואל דוידוביץ'רג׳ינה מגדיעטל קיטרוסר
מוטל איצקוביץאתלה דוידזוןאסתר מגזינרמיכאל קייטלמן
שבתאי איצקוביץבוריס דוידזוןמורדכי מגזינרמנדל קייטלמן
מאיה איצקוביץ'-סיצקרמריה דוידןאלה מדבינסקישרה קייטלמן
גליה אישייבאליזבטה דויטשלובוב מדבינסקי (בלומה)אבנר קיילה
יוסף אישייבשלמה דויטש (לדיסלב)אברהם מדווינרביילה קייליס
הלה איתן (לאה)שלמה דולינסקיבוניה מדווינרברוך ארי קיים
רחמים איתןזינאידה דונייבבתיה מדוינרחנה קיליחיס
איזון אלבזיצחק דוקטורשפנחס מדוינריוסף קילימניק
אסתר אלבזצילה דוקטורש (סוטיליה)ולדימיר מדטובנג'מה קימה (כוכבה)
יהודה אלבזנסיה דורמןאלגריה מדינהרובין קירא
יוסף אלבזאטל דורפמןיצחק מדינהולנטינה קיריאצ'ק
יוסף אלבזסמיון דורפמןאהרן מדלסיורה קירמייר
יעקב אלבזמנחם מנדל דזיצרעזיזה מדלסימיצ'סלב קירשנבלט (מיכאל)
יצחק אלבזמאיר דטשוילידורה מובשוביץ'ישראל קישינבסקי
יצחק אלבזגריגורי גריש דיאכטראיליה מוגילבסקימירון קישיניובסקי
מזל אלבזנחום דיגטיארובולדימיר מוגילבסקיאלטר קלאפר (אלברט)
מזל אלבזיוסף ליזר דייטשקלבה מוגילבסקיקריינה קלבנוב
מתתיה אלבזרעיסה דייטשמןחנה מודלברחל קלברט
ניסים אלבזאסתר דייןלאוניד מודלבשמואל קלוגמן
עזיזה אלבזעישה דייןצילה מודלביץ' (ציפורה)אטלה קלמן קלונימוס
רוחמה אלבזרחל דייןקמה מוזליבטי קלופר
רוחמה אלבזרפאל דייןיוסף מויאלאהרון קלטר
שלום אלבזדוד חיים דיינזאדהסוליקה מויאללאה קלטר
שמעון אלבזפרומה דייץברקו דוב מויסהמיכאל קלטר
אברהם אלביליהטטיאנה דימובסקירחל מויסהשפרה קלטר
נוחים אלברקנטמישייב דינורדינקין מויסייגיטל קליור
דוד אלגרבלייוזפה דינץיופה מויסייינטה קליור
זוהרה אלגרבליהראל דיפאניפשפיורקה מויססיצחק קליור
יוסף אלגרבליקובי דיפאני (יעקב)פירה מולוקשרסמיון קליימן
מאיר אלגרבליסילה דישלאיגור מולצ'נובאיבליה קליין
שמחה אלגרבליחנה דכטוראירן מולרדוד קליין
עליזה אלולזינאידה דכטיארולנטינה מולרדוד קליין
אברהם אלוןסמיון דכטיארחוה-גיטל מולרחנה קליין
גמרה אלושיוסף חוזה דנהינטה רחל מולריצחק קליין
יצחק אלחימרדכי דניאלובעזיזה מונסוניגומנחם מנדל קליין
אברהם-ישראל אלחררתמרה דניאלובראיסה מונקמרגרטה מומו קליין
יצחק אלחרראברהם דנילוביבגני מוסטובסקימשה קליין
מסעודה אלטיטסיפרה דנילובסופיה שבע מוסטובסקינחום קליין
שלום אלטיטלוי דנינואברהם מוסקופאולה קליין
אהרן אלטמןשושנה נווארה דנינו (אפללו)אברהם מוסקורשלה קליין
אלכסנדר אלטמןשמחה דנינורייזל מוסקותקוה קליין (רחל)
ברנה אלטמןשרלי דנינורייזל מוסקואמה רחל קליין קיש
פנחס אלטמןאלכסנדרה דניסנקוברנה בטי מוסקוביץאליעזר קליינמן
שיינדל אלטמןאסתר דנןדוד דן מוסקוביץפירי קליינמן
אננה נסיה אלטקלסיצחק דנןחנה מוסקוביץראיסה Раиса קליכמן Калихман
אסתר אלטרמסעודה דנןלוצ'יה מוסקוביץמריה מלכה קלינגר
יעקב אלטרסעדה דנןלייב מוסקוביץאסקה קלינין
שרה אלטרשאול דנןמאיר מוסקוביץחנה קליס
מרגלית אלטרסישלמה דנןמחלה מלוינה מוסקוביץאליהו קליפי
בוריס אלטשולררחמים מצמהרט דסטהפינקו מוסקוביץיצחק קליפר
לאה אלטשולרג'זאלה דעדושקוקה מוסקוביץיצחק קליפר
דמוזה אליאסדניאל דצקובסקישמעון מוסקוביץאיסק קליקה
חנה אליהג'וליאט דראישרה מוסקוביץסמיון קליקה
בנימין חיים אליה אליהודליה דראיסלים יהושע מועלםאדלה קלישקובסקי
יחסקל אליהושמעון דראימשה מוצפיחיים קלישקובסקי
לאה אליהוגיטל דראליוק (גייבוח)עובדיה מוצפימרים דבורה קלישקובסקי
מלכה אליהובייליה דרביןרחל מוצפימשה קלמן
מרדכי אליהווולף דרביןעזרא מורסמיון קלמנזון
עובדיה אליהו לויולרי דרבנסקיטניה מור בקרשאיבה קלפר
ברין אליזבטהאלכסנדר דרוגוביצקיאברהם בבר מור יוסףאנה קלרמן
דינור אליזירובלייב דרוזדירוחביבה מור יוסףחנה קלרמן
איגור אליזרובורה דרוטמןיחיא מור יוסףרומן קלרמן
מזן אליזרובאהובה דרוריעקב מור יוסףחנה קלרשו
חסיה אליכיסאלכסנדר אלכס דרורשלמה מור יוסףחיים קמה
מרדכי אליכיסמנחם דרורישלמה מור יוסף (סמי)מוזלי קמה
אוריה אלישעבתיה דרזירחל מור-יוסףעזרא קמה
אורין אלכסנדרהליזה איזה דרילב מורביץ'עזרא קמה
דוד אללוףפרוספר דרימשה מורגנשטייןפרידה קמה
אליהו אלמדויידוד דריקראדוארד מורדצלח קמה
מסעודה אלמדוייניוסיה דרלוקגד מורדראובן קמה
יצחק אלמוגי אלמקייסעליה דרעייהודה מורדאולגה קמינסקי
בנימין אלמוזנינושבה זוהרה דרעיסלימה מורדברוניסלבה קמינסקי
מנשה אלמוזנינושלום דרעיגלינה מורדיסוןיעקב קמינסקי (יאשה)
סוליקה אלמוזנינושמעון דרעיולדלן מורדיסוןפולינה קמינסקי
פלורנס אלמוזנינותמר דרעיאברהם מוריוסףשאל סשה קמינסקי
רפאל אלמוזנינובן חור האוקיפלאה מוריוסףאילנה קמינצקי
יוסף אלמיטוגזלה הברעזרא מוריסאילנה קמינצקי
מכלוף אלמכייםהלל זאב הברשלאו מוריץיצחק קמינצקי
מסעודה אלמלחמנחם מנדל הברמןיליה מושנסקייצחק קמינצקי
אליהו אלי אלמליחיגאל הדראיאודליה מושקוביץליזה קמינצקי
אסתר אלמליחבת שבע הוגןאיטה מושקוביץאיזיה קמלט
דוד אלמליחחיים הוגן זולגשפןטמה מושקוביץיעקב קמלמן
דינה אלמליחבילה הופרשבתאי מושקוביץפאינה קמלמן
חנה אלמליחשלמה הופרשמואל מושקוביץבראנה קמנצקי
יעקב אלמליחשרה הורביץ כץחיים מזורטלי אפרת קמנצקי
יצחק אלמליחפרידה הורדיהיבגניה מזורמאיה קמנצקי
מאיר אלמליחאידה הושיעקריספיל מזלמאיר קמנצקי
מסעוד אלמליחלוציה הילריוסדיחובה מזנטומתתיהו קמנצקי
מסעודה אלמליחסולטנה הירושאנה מזרחיקילה קמנצקי
סולטנה אלמליחמלוינה הירשרוזה מזרחיציליה קמנקר
סנדרה אלמליחאהרון הכהןנח מחטסימה קמנשיך
עמרם אלמליחאליהו רחמים הכהןדוד דודי מחלבמשה קמנשיק
עמרם אלמליחדויטש הכהןלטיפה מחלבאברהם קמנשציק
פני פרחה אלמליחיצחק הכהןעובדיה מחלבמרים קמנשציק
שלמה אלמליחיצחק דוד הכהןיהודה לייב מחליןנחמן קמצן
שלמה חיים אלמליחנפתלי הכהןשניאור זלמן מחליןאלכסנדר קנבסקי
תמו אלמליחשלום הכהןיפים מחנובצקיבראינה קנורמן
רבקה אלמליח בן דודשלמה הכהןשמעון מחפודהויקטור קנורמן
נסים אלמלםשמעון הכהןשמחה מטטובאיגה קנטנר
סעדה אלמלםמשה הכהן-דואקשרה (שרית) מטטובבתיה קנטרוביץ'
ברוכה אלמן (דוסיה)לילי לבשה הכטמטטיה מטטיאבבתיה קניאבסקי
משה אלמקאיסמרדכי הכטסליחה מטטיאבאנה קנסביץ
אסתר אלמקייסמשה הכטיצחק מטלוןשקולאי קנסביץ
יוסף אלמקייסרבקה הכטיצחק מטלוןאוגט קנפו (חסיבה)
יוסף אלמקייסשלמה הלוימרים מטלוןיעקב קנפו
מסעוד אלמקייסשמואל הלוימרים מטלוןיצחק קנפו
שמעון אלמקייסשמעון הלויהרשקו מטסמרדכי קנפו (מוטי)
ורד רדויאה אלמקיסטוני הלרמיכאל מטריקנפתלי קנפו
בראון יצחק אלמרלאה הלרחנה מיארהסימי קנפו
אנה אלנטמשה הלרניסים מיארהשלום קנפו
אברהם אלעזראחנה הנדין בן-קסוס (אפרת)נסים מיארהתמר קנפו (תמי)
עליה אלעקרילוי הנדלשמעון מיארהלוי קנר
אסתר אלפסיחיים הנדלמןתמר מיארהגביהו קסהין
דוד אלפסיחנה הנדלמןמשה מיזרחיסמיון קסלמן
יזה אלפסיאדית ביבי הסקשנדלה מייזנברגמסעודה קסלסי
לוי אלפסישמחה הסק (אוליאל)פניה מייסטרמרדכי קסלסי
לינדה אלפסי (חיה)מנחם מענדל הראלחיזגיה מיכאילובאריה קסלר
עליה אלפסיהלן הרברטשימטו מיכאילוביבגני קסלר
שלמה אלפסיבנימין הרושקרלי מיכאלמלך קסלר
אריקה אלפרין (בתיה נחמה)זשה רחל הרושדברה מיכיילובסמואל קסלר
יעקב אלקבסיוסף הרושאסתר מיכללובה קפולסקה
יעקב אלקבץימנה הרוש (אטיאס)ברסנ מילהאברהם קפולסקי
לבנה לונה אלקבץיעקב הרושאיגור מילובסורה קפלון
מאיר אלקבץיצחק הרושמירה מילובקלבה קפלון
עליה אלקבץמזל הרוש (אבזיז)בנימין מילחיקרגיטה קפליושניק
רבקה אלקבץעזיזה הרוששורה מילחיקראיטקה קפלן
רחל אלקבץעלו הרוששלמה מיללרדוד קפלן
דוד אלקהרעליזה הרוששרה מיללרולדימיר קפלן
מזל אלקהרצפורה הרושגניה מילרזלדה קפלן
אסתר אלקובירחמים הרושדוד מילריהושע קפלן (שוריק)
דוד אלקובישמעון הרושדניאל מילריחזקאל קפלן
עזוז אלקוביצבי הרשל הרמןבריש מילשטייןרוזה קפלן
שלמה אלקובירגינה הרמןגולדה מילשטייןרומן ראובן קפלן
שמחה סימי אלקוביאלי הרץמכיאל מילשטייןורה קפרוב
ניסים אלקחריצחק הרצברגמריה מילשטייןמיכאל קצ'ינסקי
אילנה מלי אלקיים (עליה)גזה גדליהו הרצלינגרמרצ'ל מילשטייןיוסף קצ'רו
יצחק אלקייםיצחק הרצלינגרסופיה מילשטייןפאינה קצף
מנחם אלקייםאליהו הרריז'ינה מימוןנג'ייה קצרו
מסעוד אלקייםרחל צ'מה הרריזולי מימוןסולטנה קקון
רחל אלקייםשיכמן הרשיצחק מימוןעיישה קקון (חייה)
שמחה אלקייםאסתר הרשקוכשונה פורטונה מימוןשלמה קקון
אנטליה אלקנייבחנה הרשקומשה מימוןלוציה קראוס
הני אלשטייןינקו הרשקוחינקה מימןמיכאל ראובן קראוס
משה אלשטייןלורה הרשקומיכאל מימןטטיאנה קרבט
ברהנו אמבייהמלכה הרשקוליזר מינצהפפי-פאני קרבר
אדלה אמודאיאברהם הרשקוביץגיטה מינקובגיטלה קרדונסקי
ניסים אמודאיאולגה הרשקוביץדר' פרידריך מיקדוד קרדונסקי
חסיבה אמזלגאמיל הרשקוביץסופיה מירושנסקידובה קרה
מסעוד אמזלג (סעידו)ברקו הרשקוביץאיסק מירינגוףאליהו קרוב
מסעוד דדה אמזלגהרמן הרשקוביץאגרון מישייבשרה קרוטר
סימי אמזלגזולטן הרשקוביץאפרת מישייבאסתר קרויטורו
סימי אמזלגזליג הרשקוביץהלל מישייבירחמיאל קרויטורו
עמרם אמזלגישראל הרשקוביץחנוכה רפאל מישייבמנואל קרויטורו
שלמה אמזלגמלכה הרשקוביץרחילה מישייבשיינה קרויטורו
ויקטור אמיל (אליהו)עקיבה הרשקוביץשושנה מישייבהשמואל (שמיל) קרויטורו
צבי אמירקולוברבקה הרשקוביץמעתוק עתוגה מכלוךסנדר קרויטר
חסיבה אמסילישמואל הרשקוביץחביקה רבקה מכלוףחיה קרול
מימון אמסיליאסטריה השואלמרדכי מוטי מכלוףיצחק קרול
שוליקה אמסיליעיישה ואזאנהערבונה מכלוףשרה קרול
אהרון אמסלםגולדה ואסרמןמיכאל מכליץ'אפרוים לייב קרופניק
אליהו אמסלםחנה ואקניןאורי מלול (מסעוד)דבורה קרופניק
אליהו אמסלםעמרם ואקניןאליהו מלולאליהו קרופרו
אסתר אמסלםאברהם ובראליהו מלולפיגה בלה קרופרו
אסתר אמסלםבתיה וברדוד מלולאהרון קרוצ'יק
זוהרה אמסלםמלכה וגוחיים מלולרוזה קרוצ'יק
חיים אמסלםפנינה ודוביץ'חסיבה מלולחיים קרטס
יצחק אמסלםבלה וודלינגריהודה מלולאיציק קריאוליאנסקי
מסעודה אמסלםבלה וודלינגריוסף מלולראיסה קריאוליאנסקי
משה אמסלםבוניה ווידמאןיוסף חוסה מלולמיכאל קריאולנסקי
סולטנה אמסלםשמעון ווידמאןיעקב מלולמיכאל קריאולנסקי
עישה אמסלםברוך ווייןלונה מלולאתל קריבורוק
פרלה אמסלםברוך ווייןמסעוד מלולליפשה קריבורוק
רון אמסלםחנה ווייןמרגו מלולזכריה קריוליאנסקי
שלמה אמסלםחנה ווייןמשה מלולפולינה קריולנסקי
מסעוד אמקייסאברהם ווייססולטנה מלולמשה קרייזלר
שלמה אמקיסמשה ווינדלרסולטנה מלולאלכסנדר קרייזמן
יפית אמרהמייטה לאה ווינדלרסימי מלוליבגני קריימר (ישראל)
יצחק אנגלברגחנה לאה ווינקלררחמה מלולאברהם קריין
לאה אנגלברגאהרון ארקדי ווינרעבוד מרדכי מלחשרה קריסנטי
ניסים גור אריה אנדיבונדיה ווינרשרינה מלחאליהו קריספיל
אייזיק אנדרייציפורה וויסמןאדמונד מליך (בבר)חיים קריספיל
ליבה אנדרייב עוזרלב וולעליה מליךחנינה קריספיל
קירנוס אנטונינהיעקב וולוךאברהם מלכהחנינה קריספיל
אליכיס אניךאנה וולוכובסקיאברהם מלכהמרדכי קריספיל
יורי אניסימוברבקה וולינראברהם מלכהסולטנה קריספיל
אריה אנצ'לארקדי ווליסאליהו מלכהמזל קריספין
יצחק איצקו אנצ'לאסתר וולמןאליס מלכהמשה קריספין
מלי אנצ'לירז'י וולמןאסתר מלכהעמיחי קריספין
פרידה רוזה אנצ'לליבה וולמןאסתר מלכהרחל קריספין
שיפרה אנצ'לצבי וולמןדוד מלכהאלאונורה קריצ'בסקיה
זלדה אנצואלכסנדר וולניאנסקיחיים מלכהאליעזר קרליקוב
אריק יהונתן אסבןאהרון וולפמןחנה מלכהחנן קרליקוב
ארמונד עמרם אסבןיבגני וולפסוןחנה מלכהפרידה קרליקוב
חביב אסבןמשה וולפסוןחסיבה מלכהברטה קרמר
חנה אסבן (אנטה)רינה וולפסוןיואב מלכהגיטל קרמר
אנט מדלסי אסוליןישראל וולצ'קיוסף מלכהדוד קרמר
סוזן אסוליןאזלה ווסהיוסף מלכהחיה קרמר
רחל אסוליןמריו משה ווקסטייןיעקב מלכהאברהם קרמרוב
יעקב אסורשושנה ווקסטיןיצחק מלכהאלי קרמרוב
ציפה אסטריקחיים ווקסמןמג'ידה גילה מלכהאנה קרנף
זהרי אסייגיורי ווקסמןמסעוד מלכהדוד קרנץ
מימון אסייגמרגריטה ווקסמןמסעוד מלכהיעקב קרנציס
מימון אסייגאבא וורבלובמקסים מלכהליזה קרנציס
רוזה אסייג (שושנה תמה)חנה וורבלובמרדכי מלכהיעקב קרסילניק
אלמו אסייההברוך וורגפטמרדכי מלכהידידיה קרסיק
בוצ'ה אסייהונלי וורוביובסימי מלכהולנטינה קרסנופולסקי
קסה אסייסיהודה וורוטינובפריחה מלכהמשה קרסנופולסקי
חיה אסלראברהם וורטראובן מלכהמשה קרסנופולסקי
אלכסנדר אספיס (סשה)דוניה וורנוביצקירונן-ויקטור מלכהחנה קרסניק
אברהם בבר אסרףאיזיק וטרורחל מלכהמיכאל קרסניק
אילנה אסרףפיגה וטרורינה מלכהריבה קרסניק
אליהו אסרףחנניה ויזגןרפאל מלכהיהודה קרספין
ז'ורז'ט אסרףפריחה ויזמןשלמה מלכהמכלוף קרספין
זוהרה אסרףטוני ויטראובשרה מלכהעליה קרספין
יוסף אסרףשרלט וייזרשרה מלכהשמעון קרספין
יעקב ז'אק אסרףאוה ויינברגזלדה מלמודאהרון קרעין (נאג'י)
יקוט אסרףזלמן ויינברגינקל מלמודמויסיי קרפ
יקיר אסרףמשה ויינברגנינה מלמודגיטה קרפיבנר-צינמן
נסים אסרףנליה ויינברגביילה מלניקובמלבינה קרפלס
סולטנה אסרףפייגה ויינברגגולדה מלניקובשבע קרצמן
סעדה אסרףרוזה ויינברגמנוחה מלניקובאמה קשי
עישה אסרףלובה ויינשטוקדוד מלר היינייעקב ראובן
פנחס אסרףמריה ויינשטוקזוואלש זיוה ממופנינה ראובן (גדקר)
שאול אסרףסמיון ויינשטוקארתור ממישוברפאל ראובן
שמעון אסרףשמעון ויינשטוקולדימיר ממליןבנציון ראיבר
תמר אסרףיוסף ויינשטייןדוד ממןדובה ראיבר
יצחק אסרף שרףליזה ויינשטייןזוהרה ממןאמיל ראף
רעיסה אסתרקיןלאה ויינשלחנניה ממןפרלה ראף
מסעוד אפוטהאליעזר וייסחסיבה ממןמסיה ראשקובן
עיישה אפוטהדב וייסיוסף ממןאהרון רבי
דוד אפטוב אורןטיבור וייסמשה ממןמרים רבי
רעיה רחל אפלבויםטיבור וייססולטנה ממןסולטנה מחפודה רבי
חנה אפללויוסף וייספרחה ממןרפאל פראג'י רביב
תמר אפללו אלטיטעליזה וייסרחל ממןאברהם רביבו
אבשג אפראימובפנינה וייסשמעון ממןאברהם לעזיז רביבו
איליאגו אפראימוברוזה וייסשמעון ממןאסתר רביבו
חיים אפרגןרחל וייסשמעון ממןחנינה רביבו
טנה אפרגןשושנה וייסיוסף ממריעזיזה רביבו
מאיר אפרגןאנה וייסבורגאירינה מןשי יחיא רביבו
מרים אפרגןדוד וייסמןשרה מנדי (סלביה)בוריס רבינוביץ
פרחה אפרגןוולף זאב וייסמןמריה מנדלדבורה רבינוביץ
איציק אפריםמורוץ משה וייסמןשמואל מנדלהייקה רבינוביץ
זבולון אפרימומיכאל וייסמןשרה מנדלולדימיר זאב רבינוביץ
לייבש אפרימישלמה וייסמןחיים מאיר מנדלבאוםישראל רבינוביץ
סופיה אפרימיאנה וייצמןרוסה מנדלבאוםליובה רבינוביץ
חינה אקסלבנדאסתר חיה וייצמן (אלון)ג'ני מנדלוביץפרידה רבינוביץ
צבי אקסלנבנדמרה וייצמןרבקה מנדלוביץפרל רבינוביץ
פבל אקסלרודליקה וייצמן שרמןמריה מנדלסוןראובן רבינוביץ
משה אקרמןזאב ויכנראהובה מנדלקרן (פלדליט)רבקה רבינוביץ
רבקה אקרמןסופיה סוניה ויכנרפסח מנדלקרןרוזה רייזל מילכה רבינוביץ
שמואל אקרמןגנדל וילחיה מנדלקרן רפפורטרוסה רבינוביץ
צורי ארבלטטיינה וילנסקאיהממו מנדפרושמואל רבינוביץ
שלום ארבלאברהם וינגרטןאמביה מנובתיה רבינוביץ'
חיים ארבעחיה בתיה ויניצקיאליהו מנחםגושה רבינוביץ'
סעידה ארבעאברהם ויניקמסעוד מנחםחיים ישראל רבינוביץ'
שלום ארבעבסיה ויניקסלטנה מנחםיבגניה רבינוביץ'
שלום ארגמןפסיה ויניקרבקה מנקרסמיון רבינוביץ'
יהודית ארדושרחל וינשטייןשמואל מנקרשרה חיה רבינוביץ'
חוה ארוןריבה וינשטייןמשה אהרון מנשמנדל רבנוביץ
זלדה ארונוברוזה וינשלבלה מנשהשרה רבקה
זליג ארונובקלרה ויסיחזקאל מנשהאליזבת רגולין
חיה שרה אריאנולאוניד ויסברגמנשה מנשהאליזבת רגולין
ישראל אריהשרה ויסברגמרדכי מנשהאליזבת רגולין
גריגורי ארליךאסתר ויסוצקימרדכי מנשהנחום רדובילסקי
הודיה ארמןאסתר ויצמןיעקב מנשסדוד רוב
שרה ארנבורגיוסף ויצמןאהרן חיים מנשרובמרדכי מרק מייק רוב
לוי ארנויוסף ויצמןגבאי מסודישרה רוב
סוניה ארקמןיעיש ויצמןאלברטו מסיאסאיליה רובין
טוורוק אשטהמנדל ויצמןמרסדס מסיאסחיים רובין
שמחה אשטוןניסים ויצמןיוסף שו שו מסיקהחיים רובין
עדה אשכינדזהניסים ויצמןגמרה מסלטיחריה רובין
נלידה אשכנזיפריחה ויצמןמשה מסלטימיה רובין
פני אשכנזישמחה ויצמןפורטונה מסלטיראובן רובין
שרה אשררבקה ויקטורנג'יה מעתוקפולינה רובינה
חנה אשרףדנייל וישנבסקיאיטה מצייבסקיחנה רובינוב
יעקב באידיצ'אןרבקה וישנבסקייעקב מצפייצחק רובינוב
מירה בארקאיסק וישנבצקיאדיק מצקיוחנה רובינצ'וק
חיה בארשיוסף וישניבסקיראיסה מצקיואיסק רובינצ'יק
רפאל בביאבאריה ולקוביץמיכאל מקלרדוד רובינשטיין
שמיל בבייבדוד ולרשטייןמריה מקלרחנה רובינשטיין
סידה בבניוסילייב וסבולודשפר מקסימילןזלטה רוגל
זויה זיוה בגלמןוסבולוד וסילייבזבידה ננה מראדברטה ליוסיה רודניק
לב בגלמןלודמילה וסילייבצאלח מראדיפים רודניק
ראיסה בדלרג'ניה וסקיןיבגניה מרגוליןישראל רודנקו
רינה בדרקאטלה וסרמןצפרה מרגלדמרים רודריגז (בן-חיים)
גמילה בוארוןאידה וסרמןברוך מרדכייבאודלה רווט
כמוס בוארוןאיטה סורה וסרמןמלכה מרדכייבשוני שמיל רווט
ניסריה בוארוןדוד וסרמןמריה מרדראהרן זאב רוז
ינקו בובריונה וסרמןזהרא מריוסףדורה רוז'נקו
רבקה בובריזיה וסרמןיהודה מריז'יןשלום רוזיליו
פרחה בוגאנים (עמאר)חנינה וענונולובה מרכראלה רוזין
שמעון בוגניםמסעוד וענונוזלדה מרמורושגרגורי רוזין
פייסיה בודובניץמשה וענונומאיר מרדכי מרסלד''ר ולרי רוזין
שלום שרלי בודנהיהודית ועקניןאסתר מרציאנותמרה רוזין
רימה בודשביעקב ועקניןמשה מרציאנושרה רוזינוב
סוליקה בוהדאנהיצחק ועקניןפרחה מרציאנודוד רוזנבאום
יהודה בוהדנהמסעוד ועקניןהרשקו מרקואברהם רוזנבלום
מרדכי בוהדנהנסים ועקניןיעקב מרקובוריס רוזנבלום
מוניה בוז'קרסולטנה ועקניןמלכה מרקוולנטינה רוזנבלום
מוניה בוז'קרסוליקה ועקניןרוזה מרקולאה רוזנבלום
רוזה בוז'קרסעדה ועקניןשמחה מרקותמרה רוזנבלום
אברהם בוזגלו (בן-גל)שלום ועקניןאגנסה מרקוביץ (גלר)יוטא רחל רוזנבלט
אסתר בוזגלושמעון ועקניןאולגה רוזנברג
חביבה בוזגלוויטיה ופרינסקיאריה ליב מרקוביץאוסקר רוזנברג
יוסף בוזגלואילן וקניןגבריאל מרקוביץאידה רוזנברג
יוסף בוזגלוגרצ'ה וקניןמרים מרקוביץאילנה רוזנברג
יצחק בוזגלודני-אבנר וקניןסטפן מרקוביץאסתר ביילע רוזנברג
מרדכי בוזגלו (חיים)זהרי וקניןרוזה מרקוביץחנה רוזנברג
משה בוזגלוחנה וקניןשיינדלה מרקוביץאפריים רוזנוולד
סולטנה בוזגלויוסף וקנין (יוסי)שמואל מרקוביץגרטה רוזנטל
רחל בוזגלויצחק וקניןשמוצן מרקוביץמרק רוזנמן
רחל בוזגלוישראל וקניןזיגמונד מרקוסאספירה רוזנפלד
שלמה בוזגלומאיר וקניןלאה מרקוסאתי רוזנפלד
שמעון בוזגלומאיר וקניןברטה מרקושביץגניה רוזנפלד
תמר בוזגלומסעוד וקניןסמיון מרקיןהרמן רוזנפלד
אברהם בוזגלו בן-גלמרדכי וקנין (מוטי)לאוניד מרקמןחנה רוזנפלד
מאיר בוחבוטמשה וקניןסוניה מרקמןיצחק אלטר חיים רוזנפלד
רחמה בוחבוטעליה וקניןרומן מרקמןמשה רוזנפלד
יעיש בוחבותריבקה וקניןאביגאיל מרת משהקלרה רוזנפלד
עישה בוחבותרפאל וקנין (רפי)אליהו אברהם משהרוזליה רוזנפלד
זוינה בוטבול (יפה)אנטה וקסלברג (ריטה)אסתר משהרחל רוזנפלד
יעקב בוטבולג'יקה זיגמונד וקסלברגיוסף משהראובן רוזנצוויג
משה בוטבולחיים וקסלברג (קרול)יוסף משהאברהם אנצ'ל רוזנראוך
סוניה בוטביניקלאה לילי וקסלברגיצחק משהאהרון רוזנראוך
יבגניה בוטינסקימאיר וקסלברגמלכה משהחיים משה אליעזר רוזנראוך
רוזה בוטמןדינה וקסלרסלחה משהשרה רוזנראוך
אברהם איציק בויוםאסתר וקסמןשפיקה משהאסתר רוזנשטיין
איטה זלדה בויוםיצחק וקסמןמשה משה חיישראל רוזנשטיין רושיאנו
ליטמן מאיר בויסלוי וקסמןמשה משה-חילידיה רוחלין
סוניה בויקיססוניה וקסמןשושנה משה-חיאדית רוט
צבי גרישה בויקיסשנדל וקסמןמלייב משחאיאימרה יצחק רוט
אברהם בוכמןפאינה ורבובסקיבלה משלין סעדהאריה רוטבאום
חייה בוכמןשרה ורבוךיעקב משעןיבגניה שנדל רוטביצקי
טייבל בוכמןבסיה ורךאסתר ןלויראיסה רבקה רוטברט
מרדכי בוכמןריבקה אירנה ורצברגרמגדי נאג'יפיודור פליקס רוטמן
לידיה בולוטנרלידיה ורצמןרחל נאמןיוסף רוטנברג
חיים בולוצ'ניקדוד דזידריו ורשטנליה נבוטובסקיברכה רוטנשטיין
עזריאל בולוצניקזלמה חוה ורשטאסף אסי נבוןיהודה רוטנשטיין
רצה בולוצניקיעקב ז'בוטינסקידרסה נגהליאון רוטנשטיין (ליבו)
נחמה בולשטייןצילה ז'בוטינסקיאבבה נגוסהמרים רוטנשטיין
סימה בומשטייןבוריס ז'ובראקאורטל נגוסהרגינה רוטפלד
שמיל מיכאל בוניאקחייה שיינדל ז'וקובסקיפייגה ביילה נדלמןטמה רוטשטיין
אברהם בוסקילהפסח משה ז'וקובסקיקלמן נדלמןיוסף רויזיס
אברהם בוסקילהולול זאב ז'ורמןאליעזר נדלראסתר רויזלוביץ
אסתר בוסקילהרעיה ז'ורמןפלציה פייגה נדלרמשה יוסל רויזלוביץ
גבריאל בוסקילהגריגורי ז'יטניקובלידיה נוביקובוולף רויטמן
זוהרה בוסקילהיפה ז'ינתמרק נוביקובחנה רויטמן
יעקב בוסקילהאלכסנדר זאיצ'יקאברהם נודלמןחנה רויטמן
יעקב בוסקילהלב זאיצ'יקאטל נודלמןלייב רויטמן
מיכאל בוסקילהנחמה זאיצ'יקבן ציון נודלמןמיכאל רויטמן
מכלוף בוסקילהחסן זאכומו (יעקב)לייבה נודלמןשורה רויטמן
מסעוד בוסקילהלאה זביטאשוויליערן נוההלנה רויטר
משה בוסקילהויתיה זבניאצקיאהרן נוימןמולה רויטשטיין
משה שרון בוסקילהחיים זבניאצקיברכה בוקי נוימןאהרון רוימי
סוזן סעדה בוסקילהאנה זברודסקימישקה נויפלודחייקה רויף
סעדה בוסקילה (פרץ)משה זבריז'יריהודה נזרימשה רויף
עליה בוסקילהפניה זברסקימאיר נזריקלרה רויף
פריחה בוסקילהאברהם זגוריטמה נחוםרוזה רויף
רוזין בוסקילהאלברט אברהם זגורינתן נחוםקבט רומן
רפאל יצחק בוסקילהדוד זגורייצחק נסים נחמיאסשרה קלרי רונאי
שמעון בוסקילהחיים זגוריסופיה נחמיאסולדימיר רוניס
תמו בוסקילהחנה זגוריברבר נחמןסוניה רושנסקי
תרצה בוסקילהחנה זגוריאברהם נחמניאברהם רות
דב בוקורשטיאנויוסף זגורי (לעז'יז')בתיה נחמנינעימה רות
רחל רוזה בוקורשטיאנויעיש זגורילאה נחמניפיוטר רזניק
אמיל בורדיאנסקייצחק זגוריגניה נחשןפיוטר Пётр רזניק Резник
לב בורוביקמאיר ניסים זגורימאיר נטרמןגיטיה רזניקוב
אטל בורובסקימסעוד זגוריולדימיר ניביןדוסיה רזניקוב
אליהו בורוכוביץסימי זגוריאברהם נידםרומן רזניקוב
זיסיה בורטמןשושנה זגוריאלגריה נידםנחום רחל אמנו (נאגי)
גלינה בוריישהשמעון זגורייעקב נידםמיכאל רחלין
וולף זאב בוריישהשרלי זגוריפריחה נידםגוד רחמימוב
מרים בורךמרק זדקובסקיגאורגי נידרמןהרצל רחמימוב
שמעון סם בורנשטייןכמוס זוארץמשה ניילינגרחיאת רחמימוב
דוד בורקובסקייוסף זובורובאליעזר ניימןיוריק רחמימוב
יוסף בורקובסקימירים זוברובהקטור פרננדו ניימןסיבו רחמימוב
אהרן בורשטייןאלכסנדר זוברקאברהם ניסנובלאוניד ריאבובסקי
ברכה ברוניסלבה בורשטייןלזה זוברקדניאל ניסנובלאוניד ריאבובסקי
רפאל בושקילאחיים זוהרזולפו ניסנובדורה ריביניק
אמרם בושקילהימנה זוהריונון ניסנובאלנה ריבלין
מוניה בזיניאן (משה חיים)מכלוף זוהרסיבו ניסנובגרגורי ריבנר
מרים בזיניאן (מרה)מסעוד זוהרבוריס ניצקנסקיחנה ריבקין
רעיה בזיניאןרונן-חיים זוהר (רוני)שבע ניקולאייבסקילאוניד ריבקין
ראיסה בזנצ'וקאליהו זוזוטאווה ניקולייבסקיפירה ריבקין (אסתר)
פניה בזפרוזבאניסוזן זוזוטפרידה ניקריטיןנדש ריגיוה
פניה בזפרוזבאניסולטנה זוזוטלייקה נלז'סקישמיל ריגיניק
אברהם בטלןטאובה זוחיץ יאנסלבץסמיון נלז'סקינחמן רידלר
אברה בידגוצבי זולוטושקיןסמיון נלז'סקיציפורה רידר
אברהם בידיצ'אןגוטמן זולטןשולים נמזריפים ריזיס
סוניה בידיצנובקופיט זוליהמיליה נמירובסקיצירל ריידלר
פולינה בידניאליעזר זומררוזה נמנובהיעקב רייזמן
ברכה ביוטי גלנדהפאני זומרהלן נמרבר רייכרוד
אברהם ביטוןפרידה זומר (ליטמן)יוסף נמרפרידה רייכרוד
אברהם ביטוןדורה זוניסיעקב נמראטיה רייפמן
אורו ביטוןפרידה זוננברגאסתר נמשחייה רייצין
אורו ביטוןסטרוגץ' זוסליובוב בלומה נסיעקב רייצין
איזה ביטוןיוסף זוסמונוביץלב נסטסקיןיעקב רייצין
איזה ביטוןלאוניד לייב זוסמנוביץמלכה נסטסקיןרודולף רייר
אליהו ביטוןמיחל זוסקוביעקב נעאמהז'ניה ריכנר
אסתר ביטוןעדה זוסקובמשה נעיםסמואל רינשטיין
אסתר ביטוןיונה זוקובסקימסעודה נעמהתמרה רינשטיין
בבר ביטון (אלברט)אספיר זורוטינובסלמה נעמהאיטה ריסין
ברוך ביטוןמלכה זורמןיליזבטה נפומיאשצ'יישראל ריסין
דוד ביטוןיוסף זזובסקירומן נפומיאשצ'יאוה רניקה
זוהרה ביטוןיוסף זזובסקיחנה סאסיע נפתלוביץיהושע רסקין
חיים ביטוןרוזליה זזובסקייצחק נפתלוביץחבה רפאילוב
חיים רפאל ביטוןבארי בוריס זיוחיביט נפתלייבחגאי רפאילוב
חנינה ביטוןמבשה זיידמןפולינה נרודובסקיפנחס רפאילוב
חנינה ביטוןאורנה זיידנרריבה נרושביץרביב רפאל
חסיבה ביטוןיעקב זיידנריהודה נתנאלרחל רפאלסון
יהודה ביטוןמרדכי זייפרניאיילת נתנובולדימיר רפופורט
יעיש ביטוןאולגה זייצבשמחה חלבי סאלםדינה רקיטוב
יעיש ביטוןאלכסנדר זייציקיצחק סבאג (עמי יצחק)לאוניד רקיטוב
יעקב ביטוןבוריס זייקנרמסעודה סבאגבנימין רקלר
יצחק ביטוןחנה זייקנראבנר סבגמולקה רקלר
ישראל ביטוןיצחק זיכרמןמאיר סבגמלך רקלר
מימא ביטוןברנה זילבסטייןמסעודה סבגצ'רנה רשטניקוב
מישל ביטון (מאיר)אנא זילבר (חנה)מרדכי סבגעזריאל רשנסקי
מכלוף ביטוןמוסייה זילברקלרה סבגינקל רשקובן
מכלוף ביטוןרינה סבגמניה רשקובן
מכלוף ביטוןאתי זילברמן (בלה)שלמה סבגיוסף שאול
מנחם ביטוןאתי בלה זילברמןשמחה סבגיפה שאול
מנחם ביטוןיעטי זילברמןמאיר סבחמרסל שאול
מסעודה ביטוןלאון זילברמןמזל סבח (מרינט)צפורה שאול
מרים ביטוןליזה זילברמןמשה סבחשאול שאול
משה ביטוןמרדכי זילברמןשיבעה סימי סבחשיינה חנה ג'ני שאול
ניסים ביטוןניסים זילברמןסוניה סביון (שאולוב)שמחה צבי שאול
נירה ביטון (כהן)סולומון שלמה זילברמןארנסטו סביקישמעון שאול
נעמי ביטוןסטרול סאול זילברמןולדימיר סבירסקיאנטולי שאולוב
סלומון ביטון (סאמי)ריבקה זילברמןאלה סבלייבאשר שאולוב
סלומון סם ביטוןלידיה זילברפרבויקטוריה סברדלוביורי שאולוב
סלומון סם ביטוןמחלה זילברשטייןויקטוריה Виктория סברדלוב Свердловаיעקב שאולוב
סעדה ביטוןסוחר זילברשטייןפניה סברנסקאיהפינחס שאולוב
עישה ביטוןויין זינאידהיפה סגלשבתי שאולוב
עישה ביטון (עליה)אברהם זינגריצחק סגלתירצה שאולוב
עלו ביטוןאטל זינגרמירון סגלביילה שאים
פרחה ביטוןאליעזר זינגרמשה סגלדינה שאקיר
ראומה תקוה ביטוןמשה זינגרסטרול סגלרחל שאקיר
רחל ביטוןקלרה זינגררוזה סגליוסף דוד שארף
רפאל ביטוןאליהו זינורחל סגל (רשלה)רבקה שארף
שאול ביטוןזוהרה זינושמואל סגל (סמי)אברהם שבד
שלום ביטוןיוסף יוסי זינושמואל זנוויל סגלפסיה צביה שבורין
שלמה ביטוןמסעודה זינוווניטו סהלורחל שביט
שלמה ביטוןשמחה זינוסופיה סוגולובגלינה שבנוב
שלמה ביטוןשמעון זינומסעודה סודרייליזבטה לאה שבצ'נקו
שמחה ביטוןברש זינוביצילה סווירסקיהשברוטו שברוט
שמעון ביטון (פטיטו)יאקות זינילאה סוחרוביץאסתר שבת
שמעון ביטוןמנשה זינישמואל סוחרוביץאריאל שבתייב
שמעון ביטוןמרים זיני אזולאישמואל סוחרוביץזולפו שבתייב
שרה ביטוןיעקב זיסואנה סוייפרמלכה שבתייב
שרה ביטוןשמואל זיסרמןשלמה סוייפריהודה שגב (סבג)
אסתר חיה ביטון לויאיתן זכדייבתמרה סוילסוןיצחק שדה ניסן
אליהו ביטנסקי (לסלי)מרגו זכרי (מורגן)אברהם סויסהמילכה שואל נדלר
רוזה ביטנר (איטה רייזל)בתיבייל זכרייבאברהם סויסהמרקו שואל נדלר
סמיון שמיל ביידרמןמנחם זכרייבאיזה סויסהצבי שוהם (שטיין)
קטיה קרוינה ביידרמןמרים זכרייבאלברט סויסהוורה שווארצר
ריבה ביידרמןילנה זלביצקיאסתר סויסהיוסף שווכמן
בוריס בייליסיוסף זלוטניקדוד סויסהדב ראובן שוורין
טוניה בייסרמן (טרזה)מרק זלוטניקחנה סויסהאיטה שוורץ
אבשלומוב בילגופיסה זלוטניקחנה סויסהדוד שוורץ
פני קלרה ביליןאברהם נפתלי זליגיוסף סויסהולדימר שוורץ
יונה ביללובשרה זליגיוסף סויסהד"ר ולרין נפתלי זאב שוורץ
סמיון בילנקיןברוכה זלינסקייעקב סויסהורה שוורץ
בלה בימשטייןיורי זלינסקייעקב סויסהזינה שוורץ
הינדה ביןמיכאל זלינסקייעקב סויסהחונה שוורץ
יוסף צבי ביןפאניה זלינסקייעקב חיים סויסה (קובי)חיה שוורץ
מיכאל בינדמןחנה זלמןמזל סויסהחיים שוורץ
סמרה בינויצחק ויקטור זלמןסימי סויסהחיים שוורץ
בורליינת בינימינובקלמן זלמן (זאב)עליה סויסהיצחק שוורץ
קלרה ביסטריצקירבקה זלמןפרחה סויסהיצחק שוורץ
אליזבט ביסיאקובשמואל זלמנוביץרחל סויסהלנדס אריה שוורץ
גריגורי ביסיאקובמאיר זלצברגשלום סויסהמשה שוורץ
כמונה ביסמוטשרה זלצברגתמו סויסהמשה שוורץ
פירה ביסקיןסבטלנה זלצמןחיים סויפרסימון שוורץ
חיים בירגרחיה זלצראלכסנדר סויפרמןפרויקה שוורץ
אברהם בירדוגושלמה סיומה זלצראברהם סולודוחיןפרידה שוורץ
יחייא בירדוגודוד זמירבלה סולודוחיןקרול שוורץ
רחל בירדוגואברהם זנגיאליהו סולומוןקרול קלמן שוורץ
משה מאיר בירנבאוםשאול חיים זנגיארמין סולומוןראובן שוורץ
נתן בירקלאה זסלבסקאיהברוך סולומוןרבקה שוורץ
שרה בלהאיזיק זסלבסקיהושע צבי סולומוןרבקה שוורץ
משה בלואוסובסמיון זסלבסקימנגסטו סולומוןרוזה שוורץ
ארקדי בלובשטייןחסיה זסליצ'קופרל סולומוןרחל שוורץ
מניה בלובשטייןברטה זסלסקיראובן סולומוןריקה שוורץ
אליק אלכסיי בלוךברל דב זעליק רויטשטין סקולעןשרה סולומוןשיינדל שוורץ
זלמן בלוךאסתר זעפרנישרלוטה סולומוןשרה שוורץ
פרומה בלוךחסיבה זעפרנייצחק סולטןטטאינה שוורצברויט
יבגניה בלומברגיעקב זעפרנימיכאל סולטןיפים שוורצברויט
שמואל בלוסוףסעדיה זעפרנייעקב סולטנובבן ציון שוורצמאן
איטה בלוסטוצקיעליה זעפרניחיים סולטנוביץ'חנה שוורצמן
שלמה בלוסטוצקיאהרן זק"שחורש סומר (איתמר)חנה שוורצמן
יהודה צבי בלושטייןזויה זרבאילובאלנה סוןיאנטה שוורצמן
לאה בלושטייןאסתר זריהןשייה סוסיהמטוס שוורצמן
מנואל בלושטייןרפאל זריהןלאוניד סוסמןמלכה שוורצמן
גולדה בלטמןמורדכייב זרנישןאנט חנה סוסןפולינה שוורצמן
רוזה בליאביןישראל מרסל חאג'אג'אנט חנה סוסןדבורה שוחט
בסיה בליטשטייןיפים חבקיןמרים סופר (נידם)מוניה שוחט
יוסף אליהו בלילתירחל חבקיןחנה סוקולסקירודולף שוחט
צפורה בלילתישרה חבר (וייס)לאוניד סוקולסקיקלרה Клара שוכמן ברסלאביץ' Шухман
רבקה בלילתיאברהם חדדמשה סוקולסקיפייגה שוליאצקי
רפאל בלילתיחיים חדדמוסיה סוקצקיהלב שולמן
שלמה בלילתימזלה מזל טוב חדדאספיר סורוקיןצבי שומכר
שלמה בלילתימירים חדדבוריס סורוקיןרחל שומכר
יואל בלין יוריסימי חדידה (כהן)גורגיה סחייקשרה שוסטוב
רינה בליתיחנה חובבגילה סחייק (גאולה)אברהם שוסטר
מזל סוזן בללטידוד חודושמאיר סחייקאמיר שוסטר
רפי רפאל בללטירחל חודושמיכאל סטבינסקיזיסה שוסטר
ארמנדוס בלליסחיים חוזר (מיקו)לב סטודנץחיים שוסטר
יששכר בללתייוסף חולודנקואברהם אברשה סטולוביהודית שוסטר
מרים בללתיחנה חוליסישראל סטוליאריהודית שוסטר
רינה בללתימרקו חוליסישראל סטוקליןמיכאל שוסטר
שלום בללתירחל חוליסרבקה סטז'רסולומון שוסטר
מיכאל בלנדרוגל חונהחיים אריה סטזרצירליה שוסטר
אנה בלנקמיכאל חוסינסקיסופיה סטיסקיןרבקה שוסטרמן
רבקה בלנקיסומר חורש (איתמר)אליה סטירוחנה אודיה שועה
תמרה בלנקיסומר חורש (איתמר)מוסיא סטירומסעודה שופן
אסתר בלסיאנורחל חזותניקיטה סטליאןמשה שופן
יצחק בלסיאנוברטה חזיןגיטל סטלמךנינל ריבה שופק
כמוס בלעישאברהם חזן (ברטו)סרול סטלמךאליס שוקרון
מרסיל בלעישאלגרייה חזןסנדו סטפנסקואשר שוקרון
סימון בלעישברוך חזןאיטה צירל סטרוליעקב שוקרון
רות בלעישדונה חזןהרמן סטרוליצחק שוקרון
רחמים בלעישמירה חזןזיסל לאה סטרוללונה שוקרון
דליה בן אליאלברט חזן תורג'מןיעקב סטרולמרים שוקרון
יצחק בן אליזוהרה חטואלליליאן סטרולמשה שוקרון
אברהם בן ברוךשושנה חטואלמיכאל סטריז'בסקישלמה שוקרון
זוהרה בן ברוךיהודה חטויאלטטיאנה סטריקובחיה שור
יהודה בן ברוךאייל חיהרצל סיאדהסופיה שור
סול בן ברוךמשה חימזל סיאדהזינה לואיז שוראקי
פריחה בן ברוךשינדר חיהאברהם סיבונירוחלה שורה
דוד בן דהןדיאמנטה חיון (איבון)אלכסנדר סיברינובסקיאטל שורץ
יעל לילי בן דהןעליזה חיוןאוסנת סידגייאבבוריס שורץ
איזה בן דודיוסף חיותאיסטחר סידגייאבגיזלה שורץ
אסתר בן דודעלו חיותאסתר אספיר סידלניקובהרמן שורץ
חנה בן דוד (אנט)אברהם חייטבנימין סידלניקובמנהרט שורץ
יוסף בן דודבוריס חייטבתיה סידלניקוביוסף שורצולד
עמרם בן דודדוד חייטרבקה סיום מסלייצגפרידה שורצולד
אסתר בן דוד ויוסףליודמילה חייטאברהם סייגאסתר שושן
אהרן אושקר בן דייןזאב חייםגיזלה סילברג'ולייט שושן
יצחק בן דריהםמנולה מלה חייםשושנה סימוןדוד שושן
מרים בן דריהםחיים חיימובאבישג סימנדוייבדונה שושן
דוד בן הרוששונמית חיימובבסניאל סימנדוייבחנינה שושן
רובידה בן הרושתורי חיימובמורן סימנהיחיא שושן
שלמה בן הרוש (סולומון)חנה חיימוביץפריחה סימנהמסעוד שושן
מזל בן זימרהמרצל חיימזוןיהודה ירוי סימנובמרים שושן
חנניה בן זינושרה חיימזוןפסיה סימנובסקימרים שושן
מכלוף בן זינואנה חייקיןישראל סין הרשקוניסים שושן
זוהרה בן חייםשמואל חייקיןמרים סינגרניסים אליהו שושן
יצחק בן חייםפרחה חייתחיים סיסונצחיה שושן
רפאל בן חייםרוסין חיליהמסעודה סיסופריחה שושן
אסתר בן חמוהרמינה חימוביץ' ברקוביץשמחה סיסושושנה שושן
דוד בן חמוחנה חימי (עמר)דורה סיסמןשלום שושן (סמי)
הלל בן חמומרדכי חימידר יהודה סיסמןתקווה שחר (קימה)
חיה בן חמואנה חיניץ'פרידה סיפלברוך שטו
יוסף בן חמוזהרה יהודית לידי חכיםפאינה סירוטהריבה שטוטמן
יצחק בן חמואדלה חכמומשה סלומוןזנבל שטולברג
מרדכי בן חמומשה חכמודימה סלונימסקיינטה שטולברג
משה בן חמואליהו חכמוןאנה סלוצקיבוריס שטחיו
עינתי בן חמורחל חכמון (חלו)מרים סלוצקיהריבה שטיבל
שמחה בן חמומיכאל חליףגורג'יה סלחפייגה שטיימן שוורץ
שרה בן חמונינט חלפוןראובן סלחביילה שטיין
תמו בן חמואברהם חמושמואל סליבילה שטיין
תמר בן חמודבורה חמוהרשקו סליזקבילה שטיין
מרים בן חמןמנשה חמויוסף סליםאדוארד שטיינברג
רינה בן טבומשה חמוברהנו סליתוריה שטיינברג
שמעון בן טבונעימה חמורחל סלמהסמיון שטיינגרדט
אייל בן טולילהסלמאן שלמה חמומרי סלמןריבה שטיינמן
דוד בן טולילהרחל חמומינה סלצברגראליהו שטינברג
יצחק בן טולילהשמואל חמוסבלי סמבורדובה שטכין
מסודי בן טולילהשמעון חמוניסן סמואילובריבה שטליס
מרים בן טולילהציון חן (זיני)ריטה סמוילובהגיטלה שטמר
מרסדס בן טולילהדוד חנדרוססבטלנה סמוליארמשה שטמר
רחל בן טולילהמשה מיכאל חנדרוסובמלמוד סמיוןפניה שטריימך
אהרן בן יאיררעיה חנדרוסובחנה סמילה (בן חיים)חנה שטרית
ג'אנט בן יאיראסתר חנוךמרצל סמילהיצחק שטרית
ויקטור שלמה בן יאיר (יחיא)הירש חנוךעדה סמירנובאיגור שטרכמן
סימי בן יאירליזה חנוך (כהן)ססונוב סמנדואסתר שטרן
אליהו בן יהודהמקס חנוךבאסאניל סמנדוייבטובור שטרן
אריה בן יהודהמזנטו חנוכייבסימון סמנדוייביונה שטרן
ויקטור בן יהודהפסח חנוכייבאורי סמנדייביוספה שטרן
אליהו בן ימיןיוסף חנונהאלכס סמנדייביעקב שטרן
יצחק בן יצחקיוסף חנונהישה ישעיהו סמנדייביצחק שטרן
שמעון בן יתחדוד חניןחיים סמסונובאסתר שטרק
ימנה בן כליפהיוסף חניןמולונש אבתאו סנאיאסתר שטרק
מסעוד בן כליפהאלקוביה חנינהרחל סנדהאוסמוניקה שטרק
שושנה בן לולוטורה חננייבאלכסנדר שמיל סנדלרמשה שטרק
אברהם בן מויאלרשבי חננייבבוריס סנדלרמשה MIKI שטרק
ורד בן מויאלשוימי חננייבטובה סנדלרשמעון שי
זוליט בן מויאלוולף זאב חנציסלאוניד סנדלרגריגורי שיאי
יעקב בן מויאלריבה חנציסליובה סנדלרפרידה שיאי
מלני בן מויאלגמילה חסאןריבה סנדלראברהם שייביץ'
ניסים בן מויאלאברהם חסדאיטשרנה סנדררייזל שייך
שלום בן מויאלרוזה חסוןמיכאל סנדר (מכל)אסתר שיימיליכיס
רחל בן מויאל טובולמלכה חסיבהפאני סנדרברכה שיין
עוזי בן משה הלוישבני שובה חסידהאליהו סנדרוסיברכה שיין
שמואל בן משה חלביחנה חסןאסתר סנדרוסייעקב שיין
יצחק בן נוןיצחק חסןיעיש סנדרוסייעקב משה שיין
זכריה בן ניסיןעמרם חפוטאמסעוד סנדרוסירבקה לאה שיין
יוסף בן נסיםיחיא חפוטהסעדה סנדרוסיבני שיינברג
יעקב בן נעיםסוליקה חפוטהשלום סנדרוסייפה שיינדל
מרים בן נעיםחונא חרניקאסתר סנונםגניה שיינדלמן
מרים בן נעיםמאיר חתשואלמריוס סנילביץיוסף שיינדלמן
סולטנה בן נעיםיעקב טאבלראובן ססוןראיסה שיינין
שלמה בן נעיםלובוב טאבלזבולון ססונובאידה שיינמן
רותי בן נעים בראריה טאובחנום ססונוביעקב שיינס
יצחק בן סדוןמניה טאוברחמים סספורטספרומה שיינס
קמיל בן סדוןידל טבולסקירחמים סספורטסמנחם שיינס מונל
שני בן סדוןאברהם ארטור טבלוביץאליס סעדהמסיה שיינפלד
אליס עישה בן סימוןברוניה טבקינהחיים סעדה (ג'ררד)נאום שיכמן
זוהרה בן סימוןישראל טסאו טגדיהחיים ג'ררד סעדהאלכסנדרה שילר
מסודי בן סימוןאסמרה טגנייהיצחק סעדהישראל שילר
עמרם בן סימוןיעקב טדגי (פיתקסי)שמעון סעדהצבי שילר
פני בן סימוןגיזלה טובה טהאוריוסף סעדיהרחל שילר
ניסים בן עבואסתר טובולחנה ספוז'ניקובסדיקוב שים
עמרם בן עזרימזל טוב טובולמיכאל ספוקויניעזרי שימחוב
שמחה סימי בן עזריממחה טובולאושר ספיבקגניה שינדל
תמר בן פזמסעוד טובולאנה ספיבקדוד שינדר
יהודית בן צבי (מנדל)מרדכי טובוללזר ספיבקאברהם שיסטיק
מרי בן ציוןפרחה טובולמיכאל ספיבקאנה שיסטיק
מוצ'ה בן קסהשמעון טובולפרידל ספיבקסמיון שיפרין
משה בן קסוסזלדה טוביאששי ספיבקניסים שיקלי
נתן בן קסוסזלמן טוביאשיוסף יוסי ספקטורמשה שירר
פריחה בן קסוסאבא טובלישינדל ספקטורחיה לובה שכטמן
רבקה ריקה בן קסוסהרש טוברמןגרגוריו סצינומאיר שכטמן
ממה בן שבו מסודימירה טוברמןדורה סצנואלזה שכטר
אברהם בן שבת (אלברט)אברהם טויזראברהם סקבהאלזה שכטר
אברהם אלברט בן שבתדוד טויזרמוסיה סקבירצ'קאניה שכטר
דוד בן שבת (מלטה)סוליקה טויזרסימה סקבירצ'קבטי שכטר
יעיש בן שבתאורידה טויטואוה סקליאניקבטי שכטר
מכלוף בן שבתפסח טוינסקיישראל סקלניקיצחק שכטר
מכלוף בן שבתיעקב טולדנומזל סקנדריוןמלכה שכטר
סימי בן שבתמרים טולדנוחיה ויקטורין סקסיקמריו שכטר (משה)
פריחה בן שבתרחל טולדנומסעוד סקסיקקלמן שכטר
פריחה בן שבתלוריה טולהריבה סקצרקלריסה שכטר
רג'ינה בן שבת (ז'נו)אוה טוליאנסקיסופיה סקריפצ'קתקוה שכטר
רג'ינה בן שבת (ז'נו)אליהו טולידאנודוד סרבריעקב פנחס שמאי שכטר חכם
רחל בן שבתחסיבה טולידאנוסימה סרברמרים שכטר חכם
הנרי אהרון בן שושןפיבי טולידאנומוסיה סרבריאנייקובדבורה שכנר
יצחק בן שושןשלום טולידאנויצחק סרבריאניקובהרמן שכנר
לימור בן שושן (אוחנה)ברוך טולידנורבקה סרבריאניקוביהודה אידה שלוים
אשר בן שטריתמאיר טולידנוזינאידה סרדינסקיגולדה שלוים
סולטנה בן שטריתאידה טולמצ'יובהבוריס סרולביץ'יצחק שלוים
מכלוף בן שימולאטיה טולמצקיקסטרו זלי סרולהבוסיה שלוימוביץ'
מסודי בן שימולגריגורי טולמצקיאלידן סרוסיסימון שלום (שלמה)
מרים בן שימולאובסי טולצ'ינסקימרדכי סרוסי (מעלול)שלום שלומוביץ
יוסף בן שמואלאובסי טולצ'ינסקיסמיון סרישלום שלומוביץ
אברהם בן שמולבנימין טולצ'ינסקיחיים סרףאברגל שלזם
נסים בן שמולישראל טולצ'ינסקיבלה סרקיסובורדה שלי
סוליקה בן-אבוצוטה טולצ'ינסקירחל סתאיישממלין שלימה
שלום בן-אבורוזה טולצ'ינסקייוסף סתאישאירסיל שלימוב
יוסף בן-אליאברהם טוניקעזיזה עבאידדז'אוח'ר גליה שלימוב
שמחה בן-אלייאפים טונקונוגיישר עבדולייבשרה שלימוב
מנחם בן-דודמשה מקס טופלאברהם עבדלחקאידה שלימוביץ
דוד דדה בן-הרושאנה טופלנקין - קרייניןאטואל עבדלחקסמאון שלימוביץ (שלמה)
יעקב בן-הרושבוריס ברוך טוקראילנה פקיזה עבודישרה שלימוביץ
מסעוד בן-חייםחנה טוקררפאל עדריאיזידור שליפשטיין
רחל חי'ה בן-חמולב טוקראברהם אלברט עובדיהאברהם שלמה
אברהם בן-טולילהצילה טורגובסקיאליהו עובדיהנטלי שלמייב
דב בן-יוסףיוסף טורגובצקייהודה עובדיהסנם שלמייוא
אליהו בן-כליפהדארבי טורימוריס עובדיההילמנדל שלפמן
יקוט בן-כליפהיוסופוב טורינץ׳מסודי עובדיה (כהן)עטיל שלפמן
שמעון בן-מויאלויקטור טוריקסימי עובדיהחנה שם טוב
קמילה בן-נעיםולנטינה טוריקסעידה עובדיהמוריס משה פאפי שם טוב
אברהם אלברט בן-נעים בראברהם טטלבאוםסעידה עובדיהיוסף שמאי
אברהם בן-סידימולר טיבריורחל עובדיהמנשה שמאי
עליה בן-סימוןסופיה טיונוברינה עובדיהניסן שמגונוב
חנן בן-עמרםאיבון טייבשלמה עובדיהגאראי שמואל
מסעודי בן-קסוםאסתר טייבחיים עוזיאלנתן שמואלי
יהודה בן-קסוסזולינה טייב (שלום)חיים עוזריהודה שמוילוף
הרצל שמעון בן-שושןיהושוע טייב (רוג'ה)לאה עוזרטובה שמוישמן
שמחה בן-שמואליפה טייבאברהם אברשה עוזרולוביץבתיה שמולביץ'
יצחק בנג'וישעיה טייבסימי עוזריסימון שמולביץ'
מסעודה בנג'ונינט טייבאסתר עוזרלוביץחייקה קלרה שמוניס
אליהו אליאס בנדריהםעזיזה טייבאבנר עוליאלינקו יוסף שמיל
רינה REINA בנדריהםשלמה טייבמזל-טוב עוליאלישראל שמילוב
צילה בנוביללייב טיילונסים עזרסוניה שמיס
אסתר בנוןבתיה טיליןרוזה עזרחנונה שמכה
דוד בנוןיעקב טיליןחביבה עזראשלום שמכה
שמחה בנוןחיים טיליפמןחתון עזראסולומון שמס
שמעון בנחמואיסק טיקריוסף עזראיוסף שמעון
עמר בניאטראיסה טיקריוסף חיים עזראגבריאל גדליה שמעונוביץ
דוד בניוןאריאנו טללאה מרים עזראשלום שמעוני
דוד בניוןשרה טלהשמחה עזראאליאן פנידה שמק
פרלה בניוןבתיה טלייסניקשרה סלימה עזראלונה שנידר
אסתר בניזריבוריס טלרמןזיסל עזריאלאמיליה שניידר
איליה בנילוביזראילובה טמוםחיים עזרןוולף שניידר
יורדקה בנימין (לזרסקו)פרימה פרידה טמלרחנה אנט עזרןויאצ'סלב שניידר
מרים בנימיןאברהם טננבויםסופיקה עזרןמיכאל שניידר
קרול בנימיןרוזה טנסיןעישה עזרןרחלה רעיה שניידר
אבניל בנימינובסימה טנרפריחה עזרןשרה שניידר
ג'באיל בנימינובאברהם טסלריעקב עטיאסשרה שניידר
גולסרח בנימינוביצחק טסמהבלור עטלאלכסנדרה שניידרמן
מונן בנימינובאידה טפליצקיפייגה עטלהיורי שניידרמן
חנוך בנימינימילה טפליצקיישעיהו יצחק עטלינגרמיכאל שניידרמן (מאיר)
יהודית בנימינימנחם מוניה טפליצקיאהרן עטרמיכאל שניידרמן
רחל בנימינסוןרחל טפליצקיג׳רמן עטררייזל שניידרמן
חי בניסטידוד טפרחנה יונה עידןחיים שנירר
חיים אהרון בניסטיחייקה טפראסתר עייששרה שסוטר
חנניה בניסטיליובוב טפרמשה צ'יקו עלמנימקס שסקין
רבקה בניסטיריבה אלטקה טפרדוד עמארמנוח שפדייב
רחל בניסטירחל טקסיר (ויינשלבוים)חנה עמארפסח שפדייב
חיים בנישתימיכאל טקץ'יקוט עמאררוזה שפדייב
אסתר בנסדוןמטילדה טר-ארקלובהעזיזה סוזאן עמאראיטה שפובל
יהודה בנסדוןעדה דודי טראב הכהןשרה עמארפניה שפטבן
מרדכי בנעיםברכיהו טרובקסוזן עמור (אלבז)פנחס שפטיהייב
עיישה בנשימולאלכסיי טרוגרסעדה עמוריוסף שפטנר
אידיס בסיןליזה טרוגרשאול עמורנחום שפיגלוס
יוסף בסיןדוד טרוזמןחנניה עמיאלשפידייב
בתיה בספריזונוהחנה טרוזמןמזל עמיררבקה רגינה שפידר
שמואל בקסיס (סמי)אברהם טרזמןאנט עמרארקדי שפיטלניק
לזר בקסנסקיאברהם טרזמןבנימין ימיר עמרחיים שפיטלניק
ליובוב בקראלכסנדר טרטיאקזהבה עמרחיים צבי שפיצר
רומן בקרסופיה טרטיאקטרז עמראליהו שפיר (אדיק)
זיגפריד-צבי בראספירה טרייבסיעקב עמריוסף שפיר
פרידה בראיליה טרכטמןיעקב עמראדלה עטל שפירא
אסתר בראונשטייןרוחליה טרכטמןיצחק עמרברטה שפירא
דנה דינה בראונשטייןאולג טרניאקמאיר עמרפניה שפירא
שוע בראונשטיין (שי)אינה טרניאקמימון עמרפרידריך שפירא
ויקטור ברברמןגדל טרנקרמסעוד עמררחל פיא שפירא
ד"ר שעיה ברברמןפרימה טרנקרמסעוד עמריעקב שפירו
חיים ברגשמעון טרפשטייןמקס עמר (ניסים)אהרן דוד שפירר
סמיון ברגטניה טרקלמקס עמראילנה שפירר
פייגה ברגלב טרקלמרדכי עמררבקה שפר
קלרה ברגלב טרקלמרים עמרדינה שפרינץ
רחל ברגי (שטרן)שרה טשמןסולטנה עמרלייבה שפרינצה
ראיסה ברגינהאפרים יאיררחל עמראלברט שפרלינג
אליהו ברגינסקימיכאל יאירשלמה עמרשמשון שפרלינג
סמיון ברגינסקידמיטרי יאנובסקישלמה עמרישראל סאשה שפשביץ
אברהם יעקב ברגמןניקולאי יאסינסקיתרצה עמר (טוני)ולדמיר שפשביץ' (משה)
סבינה ברגמןרחל יארמוליקיצחק ערדרחל שפשביץ' (רעיה)
קושה ברגמןמרחסין יבגניסעידה ערדלידיה איטה שפשוביץ
שלמה ברגמןיסקיה יבדייבאברהם יהודה עשורמירה שץ
שלמה ברגמןרבקה יבדייביקוט גוטה עשורסולומון שץ
גודל ברגרבלה יבזיקובעזר עשוריצחק שצמן
גיסל ברגריקיר יהודהשיינדל פאלאריהשרה שצמן
מלכה ברגרדוב יהושועמרדכי פאקשלמה שצקמר
בטי ברגריןיהושע יהושעעמנואל פברמןברטה שקולניק
אסילה ברדה (רחל)נזימה יהושעסבטלנה פדורייבראובן שקיר
גבריאל ברדהמרקס יודוביןחביבה פדידהשרינה שקיר
מיכאל ברדהירושלמי יוליחסיבא פדידהאברהם יצחק שקלאר
מיסה ברדה (פלח)הדסה יונגרייסמרים פדידהיעקב שקלאר
יוסף ברדוגוורדה יונהשלום פדידהמינה שקריאב
נחום ברדיצ'בסקימירברי מירה יונתןשלום פהרצבי שר
דוברושה ברדיצבסקיאביגיל יונתנוביוסי פוב מזלותאילן טל שרביט
רצי-ה ברדיצבסקייאשה יונתנובמניה פובולוצקיהיוסף שרביט
עזריאל ברדיציבסקיאיקר מאיר יוסוביולנדה פוגל (יורצה)מכלוף שרביט
ג'וליה ג'וליט ברהוםפאולה יוסובשמואל פוגלרבקה שרביט
סרח ברהוםאפריים יוסופובגולדה פודגייצקישרה לאה סאלי שרגר
ראלי ברהוםמילקו יוסופובמיכאל פודגייצקישושנה שרה (סריטה)
בלה חיה ברהמינחמיה יוסופובקולמן פודגייצקיאווה שריקי
שמקצ ברהנונתן יוסופוביעקב פודלובניאסתר שריקי
וולדימיר זאב ברודסקיברוך יוסיפובפירה פודלובנידוד שריקי
ריבה ברודסקישלמי יוסיפובפנחס פודלובניזוהרה שריקי
זלמן ברוידהשרה יוסלביץ'דוד פודמןחסיבה שריקי
ריבה ברוידהמיכאל יוסףלאה פוטרמןשמעון שריקי
אידה ברויטמןאביגייל יוספובמרדכי פוטרמןהירש שרל
פרידה ברויטמןישראל יוספוברוזה פוטשינסקימינה שרל
בנו ברוךרוני יוספוב (רינת)מיכאל פולבוישרה שרם
ישראל ברוךמלכה MANIA יוספוביץ (קלבנוב)אלה פולונסקישלום שרמן
מרים ברוךפישל יוספוביץאלכסנדר פולונסקייוסף שרף
אטל ברונשטייןאברהם יוספזוןפרידה פולוראברהם שרפ זאדה
רחל ברונשטייןדליה יוספזוןד"ר ארקדי פוליאקובישעיהו דוד שרר
מינה ברופמןחיים גדליה יוספזוןזינה פוליאקובמיה שרר
מיכאל ברוקיהודית יוספסברגיוסף פוליאקובאברהם ששון
ארקדי ברוקמןינקו יופיטרישראל פוליאקובבסון ששון
חיה ברזרוזה יופיטררחל פוליאקובפנחס ששון
מריה ברזובסקימרי'ה יוקלסוןיפים פוליירחל ששון
אטיליה ברזלמשה יוקלרגולדה פולקשלמי ששון
אירינה ברטקובסקיפרידה יוקלרמשה פולקמזל תגדה
פנינה פרל ברידבוריס יורובסקילאוניד פומראנץמשה תופן
צבי ברידמלכה יזאיפים פונקחביבה תורג'מן
שמואל ברידרבא יזראילוביצחק פוסטבינדרחנינה תורג'מן
שמשון ברידריקה יחזקאליחד פוסטילניקיוסף תורג'מן (זוזף)
יעקב בריטבהאמילסה לאה ילונצקייחד פוסטילניקיעקב תורג'מן
רחל בריטנסקיאני ימין (חנה)יעקב פוסטילניקמאיר תורג'מן
לב ברילגרציה ימיןיעקב פוסטילניקמשה תורג'מן
אסתר ברינשטייןדוד ימיןאהרון פוסלניץמשה תורג'מן
אסתר בריסמןדיאמנטינה טוני ימיןורה פוסלניץרחל תורג'מן
ברוניה בריסקיןחאלו ימיןדורה פוקסרחמה תורג'מן
גינדי בריסקיןחואטו ימיןחיה הלנה פוקסשלמה תורג'מן
מרדכי בריסקיןחיים ימיןיוסף פוקסדוד תורג'מן חכם
שרה בריסקיןיוסף ימיןמרדכי פוקסמרים מרימה תורג׳מן


Pages: 1