BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Migdal HaEmek Cemetery

Burial Records

אהרוןחולים ברישראיסה ימפולסקישמעון פוקס (סיומה)
אלקהאלכסנדר ברכובאליוקים ינוביץראיסה פוקס סלבודקין
בלה (ממיד)אספיר ברליןגניה אנה ינוביץרוזליה פוקראס
דודאלכסנדר ברלצקיאסתר ינוביץ'בנימין אוג'ן פורגץ'
דורינהחיים ברמיהרשקו ינקוריטה פורטיאנסקי
חווהציפורה ברמלרחנה ינקודוד פורטל
טויהמרים ברמןאדלה ינקוביץחיים פורטל
יהודהנינה ברמןשאול ינקוביץמרדכי פורטל (סידי)
יחיאל מיכאלדוד ברנבויםתהילה יסחנובהסימי פורטל
יעקבחסיה ברנדסיפרח יעישטולה פורטנוי
יעקבחסיה ברנדסבוריס יענקלביץמיכאל פורטנוי
יעקב משההרטה ברנדרידיס יעקבריטה פורטנוי
כתוןמרצ'ל ברנדרפרנק יעקבסדיקובה פורים
לאה לייבוירומנש ברנהוציפי יעקבסימה פורמין
לולואסתר קמיל ברנסנעימה יעקב מוצפיאהרון פורמן
מוטל מרטוןביה ברנסאליהו יעקובובחיים פורמן
מזלמרסל ברנסגהואר יעקובוביעקב פורמן
מסעודמשה ברנסדניאל יעקובובליובה פורמן
מסעודהפורטונה ברנסמזנטו יעקובובסמיון פורמן (מורדכי)
נגיה רינהשלום ברנסציון יעקובובצייטל צילה פורמן
צלחהפייגה ברנראלתר אפרים יעקובוביץוולף פורקוש
צלחהאטליה ברנשטייןאלתר אפרים יעקובוביץימית פורקוש
רוזהדוד ברנשטייןדינה יעקובוביץליודמילה פותפוב
רחלזוליסטה ברנשטייןדינה יעקובוביץאליהו חיים פחימה
שחלהמרדכי ברנשטייןאיפראימוב יפואסתר פחימה
שמואלמרק ברנשטייןרומבום יפראימובבריזיט פחימה
שפוצניקניחהפניה ברנשטייןמסודי יפרגןדדה פחימה
ששון ששימרים ברנשטיןשלמה יפרגןחיים פחימה
תפחהמרים ברנשטיןאיזה יפרחמכלוף פחימה
Unknownנחום ברנשטיןאיזה יפרחמסעוד פחימה
Unknownנחום ברנשטיןאנט יפרח (חנה)משה פחימה
Unknownד'ר לובוב ברסלר-פליישמןגבריאל יפרחסוליקה פחימה
Unknownבתיה ברסקיחיים יפרחרפאל פחימה
Unknownיורי ברסקיחסיבה יפרחשלום פחימה
Unknownסוניה ברצלבסקירחל יפרחשמואל פחימה
Unknownמרים ברק האורשאול יפרחחביבה פטיטו (יוסף אוחיון)
Unknownסגל ברקושלום יפרחנורי פטל (סאלח)
Unknownגדליה ברקוביץשלמה יפרחתופחה פטל
Unknownטובה ברקוביץרומן יפרילובברכה פטליאר
זלאטה (ולדמן)יוכבד ברקוביץאפרים יפרמובטויבה פטליאר
חייםיונה ברקוביץתמר יפרמובילנה פטרוב
נגמהיונה גבריאל ברקוביץאסף אסי יצחקמרק פיאלקוב
נחמהיצחק משה ברקוביץבר יצחקחיים פיבניק
פריחהלאון ברקוביץזלמן יצחקגאולה פידרגרון
רבקהפייגה ברקוביץחימי יצחקגלר פיוטר
כרמלה סועאד קצ'רופניה ברקוביץסלים יצחקנוח פיוטר בלן
Jack A Dentקלרה ברקוביץרחל יצחקרומן פיזוב
Chamak Andreריבה ברקוביץאדלה יקובסוןאהרן ישראל פיזם
Chanina BarShishatשלמה ברקוביץענבל ירומלכה מטילדה פיזם
גולדה ברקוביץ רקלרברו ירוכובסקימלכה פיחמן
Leroy S Bartlettחיה ברקובסקימרים מושי ירוןג'ולי פיטוסי (יהודית)
Coty Bensimjon Rabyמטין ברקוליןפינקו ירוןמשה קלוד פיטוסי
יודל ברקןמינה ירושלמיסימון פיטוסי
Catherine L. Culhaneיליזבטה ברשאקנרי ירושלמייעקב פיטל
John Wyn Llewelyn Daviesיעקובזון בתיהאברהם ירחמיאלמירים פיטקובסקי
FRANK F., II Deshlerאברהם אלברט ג'יבליסולטנה ירמיזדהאידה פייברג
FRANK F., III Deshlerסופיה ג'יטניקובאיטא ישיבהזיליג פייגה
Helen J. Deshlerויקטור ג'סלראשר ישייבטבל פייגה
Fani Iosefsohnשרה Сарра גאגאי גברילוב Гагай Гавриловаזבולון חי ישייברחל פייגה
Dr Boris Kaufmanיוכבד גאוכשטייןחייט ישייבפאניה פייגע
Richard Kenneth Keeverבילה גאראייעקב ישייבמויסיי פיינברג
אליעזר אריה LEON Lazarescuאווה אושרת גבאימשה ישראלפולינה פיינגולד
אליעזר אריה LEON Lazarescuבודה גבאיגרגורי ישראלובדבורה ברברה פיירשטיין
שיינה בלומה Lazarescuבלה גבאייאנקין ישראלובסימה פיירשטיין
שיינה בלומה BLUMA Lazarescuדוד גבאייוסף ישראלובצבי הרש פיירשטיין
Ernestina Lupuדניאל גבאיחנה כאביסאצבי הרש פיירשטיין (הכהן)
Lazar Lupuזוהרא גבאיאברהם כהןקלרה פיירשטיין
Hanon Mokovozoffחנה גבאיאברהם כהןאברהם יעקב פיכמן
Yetica Nachmanחנה גבאיאברהם כהןצילה פיכמן
Emma C. O. Oldיוהכים גבאיאורי כהןאברהם פילדס
Shadburne E. Oldיעקב גבאיאידה יהודית כהןאולגה פילדס
Mina Orensteinליאור גבאיאירה כהןיוסף פילדרווסר
Sara Paretsky (Mahlis)מאיר גבאיאליעזר כהןצילה פילדרוסר
Heinrich Rotfeldמוריס גבאיאמיל כהןיפים פילשטיין
Edward L. Watersמלכה גבאיאנג'לה סטלה כהןציביה פינבלט
Florence Watersמסעודה גבאיאסתר כהןפליקס פינגריק
Maria Rosa Zaksמשה גבאיאסתר כהןבלה פינגרמן
Бетя Абрамовна Вайнерסימי גבאיאקרם יוסף כהןסטרול פינגרמן
Яков Вайсманעזר גבאידוד כהןמיליה פינזילבר
Фаина Хацкелевна Головко-Пеккарьעליזה גבאידוד כהן (סקאלי)מיליה פינזילבר
Раиса Йосифовна Гонтмахерפנחס גבאידוד כהן (דדה)שבתאי זיגפריד פינזילבר
Ефим Хаим Гутманרבקה גבאידוד כהןשבתאי זיגפריד פינזילבר
Арон Завадниковרחל גבאידניס כהןאליהו פינטו
Роза Завадниковаרחל גבאיז'ורז'ט כהןאסף פינטו
Эмиль Израйлитרחל גבאיזהרה כהןאסתר פינטו
רינה רחמה גבאיזולטן כהןאסתר פינטו
Давид Элиасович Ицковичשלמה גבאיזלמה כהןגילה פינטו
שמעון גבאיחולין כהןיוסף פינטו
Абрам Коваликשמעון גבאיחיים כהןמסעוד פינטו
Ада Аркадьевна Корикשרה גבאיחייקה כהןעיוש פינטו
Михаил Коростышевскийדב גבישחנה כהןעישה פינטו
חייקה Кушнир קושנירויקטור רפאל גבריאלובחנינה כהןעליזה פינטו (אליס)
Александр Ладыженскийברטה גברילוביהודה כהןפרחה פינטו
Абрам Лернерשרה גברילוביוסף כהן (יוסי)שושנה פינטו (סוזן)
Аня Давыдовна Павловаמוטל גברילמןימנה כהןאסתר ריבה פינסלר
Анна Померанцלנה גדז'ייעקב כהןדורית פינצ'בסקי
Мойша Пресманוילן גדנלמןיעקב יחיא כהןיעקב פינצ'בסקי
Евгений יבגני Рохлин רוחליןקלרה חאיקה גודזיצחק כהןפייגה פינצבסקייה
Арон Сандлерאברהם גודינצקייצחק כהןחיים פינקל
Еел Сапожниковשמואל גודסנקומאור כהןחיים פינקלזון
Израиль Сапожниковשרה גודסנקומזל כהןאלי פינקלטוב
Моисей Сапожниковבנימין גוזובסקימזל סעודה כהןהרש צבי פינקלטוב
Хаим Давид Сапожниковיעקב גוזלן (שמעון)מזלה דינה כהןמאיר פינקלטוב
Хая Сапожниковаמשה גוזלןמימון כהןסוניה פינקלטוב
Фира פירה Слободская סלובודסקויפרחה גוזלןמסודי כהןגודל פינקלשטיין
Соня Тельманרינה גוזלןמסעוד כהןמאוריסיו פינקלשטיין
Роня Транскаяרן גוזלן מנחםמסעוד כהןסוניה פינקלשטיין
Овсей Тульчинскийיאניה גוטלינסקימעתוקה כהןרחל פינקלשטיין
Серафима Михайловна Фальковичיעקב גוטמןמקיקץ כהןגרישה פיס
Софья Оскаровна Фридманמינדל גוטמןמרדכי כהןחייקה פיסמן
Ханука Ихиилович Ханукаевטוביאס לייזר גוטניקמרדכי כהןישראל פיסמן
Александр Ходяшевיוסוב מיליך גוטפריד (אורל)מרים כהןרמיס פיצחדז'ה
Лидия Холоденкоעליזה גוטפרידמרסל כהןגולדה שיינדל פיש (דידו)
Семён Цыганковלודויק גוטקובסקימשה כהןמרדכי פיש
Абрам Шамаевד'ר פרל גוטקובסקימשה כהןפרידה פיש (הירש)
Михаил Шапироרעיסה גוטרמןמשה כהןאיתמר סומר פישל
Абрам Изя Шафирבוניה גויכמןנדרה כהןפרלה פישל
Александра Шейнинаטובה גויכמןניסים כהןשרה פישל
Ида Шерманיצחק גויכמןניסים כהןחנה בילה פישמן
Сарра Эстринаפניה גוכמןסול כהןלובוב פישמן
זלמן אבאיזרעאלוב גולברדסוליקה כהןסומר פישמן
זלמן אבאחנה גולדברגסימי כהןזינאידה פישקיס
ריטה אבגוסטובסקימשה גולדברגרעזרא כהןרבקה פישר
חוה אבדייאבמשה גולדהעישה כהןשמחה פישר
ליבה אבדייבאטיה גולדיןעליזה כהןנירה פלג
יוסף אבוהרוןאלכסנדר גולדמןעמרם כהןאטיה פלדמן
חנה אבוחציראאסיה גולדמןפריחה כהןברטה פלדמן
יעקב אבוחציראפיוטר גולדמןרבקה כהןדב פלדמן
מאיר אבוחציראשמואל גולדמןרוזה כהןזיסל סוזנה פלדמן
סולונג' אבוחצירהתמרה גולדמןרוני כהןחוליו פלדמן
רפאל אבוחצירה (רפי)אברהם גולדנברגרחל כהןחיים פלדמן
ימנה אבוטבולאהרון ארמונד גולדנברגרחל כהןחיים בר פלדמן
פנחס אבוטבולאלטר גולדנברגרפאל כהןיהושוע פלדמן
רפאל אבוטבולאסתר רייזל גולדנברגרפאל כהןלובה פלדמן
שלמה אבוטבולדבורה חנה גולדנברגשאול עזרא כהןמיכאל פלדמן
קסיין קוסטיה אבולקחנה גולדנברגשינדלה כהןמרק פלדמן
יצחק אביטבוליעקב סמיון גולדנברגשלום כהןמשה פלדמן
שלום אביטבולישראל ברוך גולדנברגשלום כהןמשה צבי פלדמן
שלמה אביטבולליזה גולדנברגשלום צ'רלי כהןסוניה פלדמן
אהרון אביטלר' ישראל צבי גולדנברגשלמה כהן (סמי)פולינה פלדמן
רחל אביטל (רשל)רוזה גולדנברגשלמה סמי כהןפנינה פלדמן
אילן אביטןרוזה גולדנברגשמחה כהןפרידה פלדמן
אסתר אביטןשמשון גולדנברגשמחה כהן (סימי)אברהם פלדשר
דניאל דני אביטןשרה גולדנברגשמחה כהןאברהם פלוסקין
חנה אביטןסמי שמוליק גולדנטלשרה כהןרחל פלוצ'יק
יהודה אביטןאברהם גולדנפלדשרה חתון כהןחיים פלח
ימין אביטןאברהם גולדנפלדשרית סימי כהןרינה פלח
מרדכי אביטןפניה גולדנפלדתמו כהןראובן פלטר
מרים מרי אביטןפניה גולדנפלדתמו כהןג'ניה פלינר
פנחס אביטןדוד גולדנשטייןתקוה כהן (פרחה)פיוטר פלישנבאום
שמעון שלום אביטןזנבל גולדנשטייןחבו כהן זנגיליובה פלסתרוזווה
מרדכי אבינועםמריה גולדפרבאדלה כהנהמרשה פנטה
מרסל אביסרוראסתר טאובה גולדשטייןארבל ארבע כלאפוזילפה פניבילוב
סעדה אביסרורויקטוריה גולדשטייןאברהם כלפירחל פניבילוב
עמרם אביקסיסטוני טובה גולדשטייןאברהם כנאפואליאן פנידה שמק
רבקה אביקסיססימון לייב גולדשטייןלאונור כנאפולייזר פסח
שמואל אבישרשלום כנאפוסרפיט פסחוב
שמואל אבן (סמי)דוד גולדשמידדוד כץרחל פסטובסקי
ריקה אבן חייםדוד גולדשמידזיסו כץברנה פסטרנק
זהבה אבן צורמינה גולדשמידחיים סנדו כץמרים פסין
יצחק אבן-דנאןיצחק גולדשמידטיהושע כץאברהם פסק
שרה אבנטשוניה גולדשמידטיעקב כץ
חיים יוסף מנחם אבנימאוריסיו גולוביצחק כץלאה פסקל
מזלוט אבנילובמאוריסיו גולוביצחק כץקרול פסקל
סימיון אבסטרייסקיפבל גולובנבליאור כץליב פפירוב
ד'ר אברהם אבקסיסביילה גולודמשה כץבלה פפירובא
אסתר אבקסיסגריגורי גוליקמשה מרדכי כץמרק פפיש
מרי אבקסיסמאני גוליקסופיה כץבנימין פפקוב
לאורה לונה אבקסיס בן דייןיעקב גולןעמנואל כץאברהם פפר
מוטיא מרדכי אברבוךיצחק גולןפרלה כץיהודה לייב פפר
אליהו אברג'ילעליזה גולןיצחק כצנלסוןפרידה פפר
סילביה אברג'ילרחל גולן (ריג'ן)אליהו כראדי (אליקו)פרידה שרה פפר
סעדה אברג'ילרינה גולןמיסה כראדיאהרון פפרמן
שלמה אברג'ילשמיל שמואל גולןעמוס כראדיאידה פפרמן (פנגרמן)
תמו אברג'ילשמעון גולנדרימה כראדיז'ניה פצ'ניק
אהרון אברג'לישראל גולקושלום כראדיזלמן פקל
אליהו אברג'לשרה גולקואליהו כרדיבסיה פקר
אליהו אברג'לזאב ולבל גוסינקיססולומון לאבצ'נקומשה פקר
חביבה אברג'לאנטולי גופמןברכה לאנורהנילה פראק
חיים מרדכי אברג'לאריה גורימין לאסרישיינדל סוניה פרבר
חסיבה אברג'לדוד גורביץחיים לבאברהם פרגר
מימון אברג'ללאוניד גורביץאברהם לבאןמרים פרגר
מסעודה אברג'למרי גורביץאליהו לבאןאולג פרוטקוב
מסעודה אברג'לסימה גורביץעזיזה לבאןליזר פרוים
נתנאל אברג'לראיה גורביץשרה לבאןאנטה חנה פרוכטמן
סימי אברג'לאינסה גורביץ'יבגניה לבדייביוסף פרוכטמן
סעדה אברג'ליצחק גורביץ'מרינה לבדייבריבה פרומן
עזר אברג'לאלקה גורודישטיאןדוד לביאויקטור פרומקין
שלמה אברג'למרה גורודישטיאןזולה לביאאברהם פרוסין
שלמה אברג'לבלה גורודנצקיזוליה לביאמיכאל פרוסק
מלקו אברהגרגורי גוריונובחצפיבה מרסל לביא (לויבורובסקי)מריה פרוסק
אוחנה אברהםאלכסנדר גוריןיוסף לביא (לויבורובסקי)מאיר פרוקופץ
אלי אברהםפניה גוריןיעקב לביא (קופל)מרים פרטוק
ברקו אברהםפניה גוריןחנה לבן (דבוש)דובה פריד
יהודה אריה אברהםגלינה גורליקשמעון לבןחיה פריד
ליבה אברהםלב גורליקבנימין לבנברגצבי אריה פריד
עזרא אברהםרעיה גורליקרוזה לבנברגדוד פרידה
אליהו אברזלליובוב לבנטחנה פרידלנד
אברהם אברכהןגרגורי גורנשטייןברקו דב לבנטריצחק פרידלנד
יוליס אברםזליה גורפינקלסופיה לבנטראליעזר יהודה פרידמן
מרים אברםגורשום גורשומובאנה לבקובסקיבוריס פרידמן
קיבו אברםגורשום גורשומובסמואל וולף לברשטיןישראל פרידמן
אברהם צבי אברמובחיים גורשומובז'רנה רייזה לדיז'נסקילאוניד פרידמן
אלחנן אברמובסיבה גורשומובאבידן להאובוםמלכה אסתר פרידמן
ברוך אברמובבסיה גורשניקאבידן להאובוםנחמה פרידמן
יהודה אברמובבסיה גורשניקריטה לובוביץפאניה פרידמן
יעקב אברמובלזר גורשניקחיים לובובנהראיסה פרידמן
יפה אברמוביצחק גז (ג'קי)מסעודה לובטוןרחל פרידמן
מיכאל אברמובמטילדה גזשמריהו לוביןעטל פרידנטל
פניה אברמובמיכאל גזית (טברסקי)ג'ונונה לובלחי פריואה
רחל אברמוברחל גטניוברוך לוגאסיטייטה פריואה
מונן אברמובהישעיהו גידלביץפריחה לוגאסיאלכסנדר פריימן
אברהם אברמוביץשלום גיחזאברהם לוגסימנחם פריימן
איזיק אברמוביץחנה גיטלמןאלגריה לוגסייוסף בובי פרייר
בינה אברמוביץיצחק גיטלמןאסתר לוגסירבקה פרייר
חיים אברמוביץשלמה גיטלמןאסתר לוגסינחה פריסט
יוזיה אברמוביץמיכלה גייסטדורון ברוך לוגסירחל פריצקר
יעקב אברמוביץחיה גייפמןזוהרה לוגסיאברם פרל
יצחק אברמוביץאהרון גילבורגחנניה לוגסייעקב פרל
ליבה אברמוביץיצחק גילבורדיוסף לוגסי (יוסי)סרף פרל
מנחם מנדל אברמוביץמשה גילבורדיעקב לוגסיהלנה פרלמוטר
פיה אברמוביץנסי גילבורדיצחק לוגסילב פרלמן
צביה אברמוביץיצחק גינגולדיצחק לוגסיסבטלנה פרלמן
רינה אברמוביץ (רבקה)מריה גינזבורגלאה לוגסיסבטלנה פרלמן
אברהם אברמוביץ'לב Лев גינזבורג Гинзбургמכלוף לוגסיטוביה פרנטה
נסים אברסדוד גכבליטסוליקה לוגסישמחה פרנטה
סעידה אברסטובה גכבליטפרחה לוגסידוד פרנק
איזק אברקוןאליעזר שמחה גכטמןשמעון לוגסינונה פרנק
פאולה ננה אברקוןאריה לייב גלאובךיוליה לוזניקוביצחק פרנקוביץ
לאה אבשלומבבנימין גלאםאבי לויבילה פרנקוביץ שפירה
גבריאל אבשלומובגוליה גלאםאביבה לוישלום פרס
מוניה אבשלומובכמוס גלאםאהובה לויאלי פרסייזן
מצליח אבשלומובניב גלאםאהרון לויסימון פרסקי
רמי אבשלומובקניה גלבראיטו לויפישל פרסר
אברהם אגביחוה-נישה גלגובסקיאליהו ללו לויקלרה פרסר
טובה אגטשטייןישראל גלדשטיין (סימיון)אליהו תופיק לוימשה פרסר-קלרש
יוסף אגטשטייןילק גלוזברגאליס לויויקטור יעקב פרפיניאל
אינעם אגרונובפרומה גלוזברגבתיה לוי (יטי)לב פרפליוטצ'יקוב
יוסף אגרונובאברהם גלוזמןדוד לויפולינה פרפליוטצ'יקוב
מנשה אגרונובאלי גלוזמן (אליק)דוד לויאבינעם פרץ
יוסף אדהאןיעקב גלוזמןדייזי לויאברהם פרץ
משה אליהו אדלשטייןרוזה גלוזמןדניאל לוי (דני)אברהם פרץ
רייזל אדלשטייןלייבה גלזזהרה לויאליהו פרץ
אביבה אדרי (חביבה)סוניה גלזונובחביבה לויאמה שמחה פרץ
אברהם אדרי (בבר)לב גלזמןחנה לויאסתר פרץ
אברהם אדרילודמילה גלזמן סאידבייבחנינה לויאריק שמעון פרץ
אברהם אדרייעקב גלזרחנניה לוידוד פרץ
אלברטו אדרי (אברהם שלמה)גיסיה גלייזרחסיבה לוידוד פרץ
אסתר אדרימיכאל גלילוביהונתן נטע לויחביבה פרץ
ברוך אדרילאה גלימברגיונה Ienö לויחנה פרץ
דוד אדריסיומה גלינויעריוסף לוייהודה פרץ
דוד אדריגרוניה גליקיוסף לוייהודה פרץ
יצחק ז'קי אדרייחזקאל גליקיזבלה לוייהושע פרץ
יצחק צחי אדריצבי גליקשטיירןיעקב לוייוסף פרץ
מימון מומי אדרייגאל גלם (חלפו)יעקב לוייעיש פרץ
מימי סימי אדריציון גלםיצחק לויליזה פרץ
מרים אדריאברהם גלמןיצחק לוימינה פרץ
סמי מאיר אדריאליק גלמןיצחק לוימסעוד פרץ
רויטל אדריגיטל גלמןכליפה לוימסעוד פרץ
רחל אדרי (קריספין)גניה גלמןכליפה לוי (כליף)מסעודה פרץ
רחל אדרייהודית גלמןלידיסיה לויניסים פרץ
רחל אדרייעקב גלמןמזל לויסוזן ז''זו פרץ
רינה אדרי (אורדואניה)ליזה גלמןמימון לויסוליקה פרץ
תמר אדרימיכאל גלמןמרדכי יצחק לויעישה פרץ
איזא אדרעימלכה גלמןמרים לויעמרם פרץ
דני אדרעיפרידה גלמןמשה לויקוטה פרץ (בן דיין)
יהודה אדרעימוריס גלסקי (משה)משה לוישארל פרץ (רוז'ה)
אוסנת אהרון (אוסנה)קלודין גלסקי (שרה)משה לוישירה פרץ
אטל אהרוןמרה גלפנדבייןנג'יה לאה לוישלמה פרץ
דוד אהרוןמרה גלפריןניסים מקסים לוישלמה פרץ
דזסו אהרוןבוריס גמבורגנסים לוישלמה פרץ
טופחה אהרוןזינה גמבורגנעים לוישמעון פרץ
הינדה רייזל אהרןסעדה גמילהסביחה לויתמו פרץ
יוסף אהרןחייקה גמרסוזי שרה לויתמר פרץ
יוסף אהרןיחזקאל גמרסוזן סולטנה לויחייה גיטלה פרקש
פרדו אובטהטקלש גנגולסול לויטומי פרקש (אשר)
טלה אובלץאנה גנדלמןסוליקה לוימרטין פרקש
מיכאל אובשאטקומיכאל גנדלרעליזה לוימשה פרקש
אלכסנדר אוגניסטובד'ר בתיה-ליזה גנדלר-פליעמרם לויזכר פשאנוב
אסתר אוגניסתוףסמיון גנז'לעמרם לוידינור פשנובה
יעקב אוזןמרים מריה גנזבורגפורטונה לויאלכסנדרה פשצ'ין
כמוס אוזןרוזה גנזלפרחה לוי (פני)תרצה פשקובצקי
זקלין אוחיוןגניה גנטמןפרי לויסופיה צ'וברוצקי שפיטלניק
חיים אוחיוןמרה גנטמןפריחה לוייפים צ'ודנובסקי
חנה אוחיוןילנה גנליורג'ינה לויחינה צ'ודנובסקיה
יהודה אוחיוןמיכאל גנליןרוזט לויבת שבע צ'ולק
יוסף אוחיוןמוטיל גנץרנה לויחיים צ'ולק
מרים אוחיוןקוללש גססהרפי לויחנה אטל צ'וררו
מרים אוחיון (מרי)אברהם גסקהשאול לויחיים לייב צ'ימפוי
משה אוחיוןאירה גפטרשאול לוימלכה צ'ימפוי
ניסים אוחיוןאטה גפנוביץשלום לויחיים - נוחם צ'כט
פרחה אוחיון (פלורי)משה גפנוביץשלמה לוי (סמי)מאיה צ'כט
רחמה רימונד אוחיוןרחמיאל גצ'לשמואל אריה לויזינאידה צ'רניאק
שושנה אוחיוןגילה גצלשמחה לוייוזף צ'רניאק
שמחה אוחיוןאיזה גקרשמעון לוינחמן צ'רניאק
שמעון אוחיוןטאובה גקרשמעון לויברטה צ'רקיס ביאלוסטוצקי
שערא אוחיוןליובה גקרשמעון לויגבאר צ'רקסוב
דוד אוחנהארתור גראוארשעיה לויארנסט צוויג
חיים אוחנהסופיה גראוברתמר לויסימונה צוויג
חנה אוחנהאהרן גרבלמרים לוי אפריםיעקב צוקרמן
יהודה אוחנהלאה גרבליקוט לוי-חזןריבה צוקרמן
יעקב אוחנהבינימין גרבריואל לויטאטי הנריאטה צור
מישל אוחנהיוסף גרבראליזבט לויטוסזליג צליק צור
נפתלי אוחנהמרים גרברברכה רוזה לויטיןמשה צוררו
סעדה אוחנהיעקב גרובויסחיה לויטיןמשקה צוררו
עישה אוחנהמטבי גרודמןלאה לויטיןצביה צוררו
עמרם אוחנהצילה גרודמןאהרן לוינגרבטי ציבין
ראובן אוחנהחנה גרוזדאיליה לוינזוןנסים ציבין
ראובן אוחנהאדוארד גרוחובסקיאתיה לוינסוןשמריהו סיומה ציבין
רינה אוחנהאתיה גרוייסמןחנה לויצקיחנה ציובוטרו
שמחה אוחנהארקדי גרויסמן (אברהם)יבגניה לויצקישלום ציטלישוילי
שרון אוחנהדורה גרויסמןקלרה לויצקיבלה ציטמן
תמו אוחנהדינה גרויסמןסופיה לונזוןיצחק ציטמן
ויקטור אוחנה חןלזר גרויסמןיהושע לוסיףיהושע צימבלר
רחל אוחנה פרץמוטי גרויסמןמרדכי מרסל לוסקיאלי חנן צימליכמן
איטו אוחנונהרעיה גרויסמןפרל לופוצ'נסקאדבורה צימליכמן
דוד אוחנונהשבתאי גרויסמןצבי לופטנרריבה צינמן
פיבי אוחנונהיחיאל לייב גרונזיצקיהרמן לופסקואיטה ציסמרו
עמרם אוטמוגואברהם אורל גרוססופיה לופסקושלמה אליהו ציסמרו
מאיר אוטמזגיןחיה ג'ני גרוסלאה לוצקיהאירינה ציפורסקי
סולטנה אוטמזגיןישראל גרוסחובה לוצקראברהם צירולניק
לאה גרוספרלה לוקובאודיה צירולניק
זיוזי אויזרוביץ'פרימה זלדה גרוסמירון לוריהאיטה צירולניק
סנדר אויכמןפרלה גרוסאהרון לזביןשרה צירולניק
מיכאל אויסגולדקרלוניה גרוסחיים לזביןיעקב צמח
משה אויריקבראינה גרוסמןאברהם לזימי (אבי)מזלה צמח
לייב אוישיהחיה גרוסמןחביבה לזמיראובן צמח
אורי אוליאלחיים גרוסמןרחל לזמישלום צמח
זוהרה חיה אוליאלישראל גרוסמןשמעון לזמימשה צמל
צ'רניה אוליאנסקילסה גרוסמןשרה לזמיאסתר מלכה מטילדה צפו
אשר אומנסקישמואל גרוסמןאנה לזמןשמיל צפו
ברוך אומנסקיארקדי גרוספלדאברהם לזרוביץליליה צצקין
אונטן אונטנוברוזה גרוספלדאיזידור יצחק לזרוביץטובה צרף-זאדה
בחשי אונתנובגיטלה גרופראנה לזרוביץחביב צרפתי
זהרה אוסבורןשלימה גרופרדינה לזרוביץאנה קאופמן
טניה אופירשמואל גרופרעמנואל לזרוביץ (מנחם מנדל)אסיה קאופמן
אלכסנדר אופנגנדיןיהושוע גרישה גרז'ויצ'רלה לזרוביץד'ר ריטה קאופמן
מיכאל אופנגנדיןשרה רבקה סוניה גרז'ויצבי לזרוביץציליה קאושנסקי
יהודית אוציטלולדימיר גרטוולברכה לזרוביץ'קליר מרגו קאן (קוקה)
יהודית אוציטלחנה גרטווליוסף לזרוביץ'יעקב קאפמאר
יוסף אוציטלשוכמן גריגורירובין לזרוביץ'פרידה קאפמאר
חנה אוקסנשטייןיעקב גריידיןחנה חיה לחינירוני קארנט
שעיה אוקסנשטייןיעקב גרייצמןיהודה ז'נו לחינימיכאל קבאקוב
יאנטה אורדנטליקמנדל גרייצמןמניה לטושבסקירוזה קבטרמן
לייב גרשון אורדנטליקנינה גרייצמןחנה ליאחויהודה קביסה
יעקב יזראל אוריןיצחק גרימבלטמריה ליאנסקיסטה קביסה
יחזקאל עזרא אורןאובשי גרימברגסופיה ליאנסקישלום קבלו (שרל)
מרים אורנשטייןאלקה גרימברגאייזיק ליבוביץאליעזר קבליק
חסיה אורצקי (קלרה)יעקב ינקו גרימברגלילי ליבוביץקלרה קבקוב שסקין
אנה אושומירסקיפרימה גרימברגפרידה ליבוביץאטליה קגן
מיכאל אושומירסקיאהרון גריןקלמן ליבוביץאטליה קגן
לאוניד אושרנקואיזידור גרינבאום (יצחק)מירה ליבוביץ'בוריס קגן
שלמה אותמיזגיןישעיהו בנימין גרינבאום (אלכס)אלכסנדר ליביסאסתר קדוש
אברהם אזולאימשה גרינבאוםפנינה ליברנטזוהרא קדוש
איזה אזולאימשה גרינבאוםסיסיליה ליברשטייןחיים קדוש
אליהו אזולאיבלה גרינבלטזינאידה ליבשיץישראל קדוש
אליהו אזולאיאידה יהודית גרינברגמיכאל ליבשיץמרים קדוש
אסתר אתי אזולאיבתיה גרינברגגרקולס ליובובמשה קדוש
דניאל אזולאידוד גרינברגליבמן ליובובניר קדוש
זהרי אזולאיחונקה גרינברגקוזלובה טבלבה ליובובסוליקה קדוש
זוהרה אזולאיחיים גרינברגמניה ליובינסקיסימי קדוש
חנינה אזולאיחנה גרינברגיוסף ליוברובעמרם עמי קדוש
חנינה חנה אזולאייעקב גרינברגציפה ליוברובשלום קדוש
יעקוב קובי אזולאייעקב גרינברגחנית ליזמישלום קדוש
ליאן אזולאייפים גרינברגשלום ליזמישלום קדוש
מאיר אזולאייששכר גרינברגאנה ליטבקשלמה קדוש
מזל אזולאילייב גרינברגבוריס ליטבקזהרה קדושים
מרדכי מרק אזולאימלכה גרינברגצילה ליטבקחיים קדושים
מרים אזולאי (מרי)מנשה גרינברגציליה ליטבקיעקב גיקס קדושים
מתתיה אזולאיסימה גרינברגראובן ליטויננקומרים קהנסקי (מימי)
ניסים אזולאיעקי חיה יעטי גרינברגברוך ליטמןיבגני קובל (ציון)
סימי אזולאיפינה גרינברגנתן ליטמןפיוטור אהרון קובלוב
ספיר אזולאירוזה גרינברגשפרה ליטמןלב קובליוב
עזיזה אזולאישרה גרינברגאברהם וולף לייבליודמילה קובלר
עזר אזולאיאנה גרינגחיה לייבמיכאל קובלר
פריחה אזולאייהודה גרינוולדקלרה לייביולנדה קוגוס
רחלי אזולאילאה גרינוולדשמואל לייבמשה קוגל
שלמה אזולאייצחק גרינשטייןרחל לייבהאברהם קוגן
שלמה אזולאיגיטליה גרינשפוןמשה לייבוביץאפרים קוגן
שמעון אזולאיברנה גריסרורחל לייבוביץברכה קוגן
שמעון אזולאיאנה גרלניקזלוטה לייבזוןחנה קוגן
שמעון אזולאיטספה גרמאייעקב לייבזוןיוסף קוגן
מניה אזיהמנחלוש גרמאיזק יצחק לייבליוסף קוגן
ציון אזלואינחמן לייב גרמןישראל לייבליעקב קוגן
אלברט אבי אזרזרשרה גרמןשרה לייבלמרק קוגן
אסתר אזרזרשרה גרמןבבה לייבמןרחל קוגן
חנינה אזרזרמנדל גרנובסקינחמה לייבסקיישי קודריאנסקי
סוזנה אזרזרגולדה גרניקעמליה לייזר-גולדנפלדהלנה קוהן (מלבינה)
עישה אזרזרחיים גרניקיוסף לייכטגטובה אקטרינה קוהן
שלום אזרזריעקב גרסוןאולגה לייפמןיהודית קוהן
זקלין אטדגייעקב גרפינקלאברהם לייפראריה לייב קוהן לאופולד
מרים מרי אטדגיסושי גרפינקליעקב לייפרלאוניד קוונובסקי
שושנה אטדגיזלטה גרשפורטונה מזל לייפרנחמה קוז'יוק
עדי אטואלמשה גרשביץמריה לייקיןזלמן קוזוקרו
אביבה צבחה אטיאס (חסיבה)מישייב גרשוםמינדליה לינדבויםלידיה קוזין
אברהם אטיאסקלרה בלה גרשמןברז ליפאטאה קוזינר
אסתר אטיאסשרה גרשמןזאב ליפניאקסימון וורבנר קוזינר
גלעד אטיאסדינה גרשנגורןאסיה ליפניצקילאוניד קוזמינסקי
זמילה אטיאסמאיר גרשנגורןחנה טובה ליפסמןדניאל קוטליר
חביבה אטיאסיוסף גרשקוביץ'אברהם ליפשיץחיה קלרה קוטליר
יוסף אטיאסיצחק גשהלאה ליפשיץיהודה קוטלרנקו
יוסף אטיאסיהודה דבפאניה ליפשיץחוה קויפמן
יחיא אטיאסהדסה דבורצקימוסיה לכטמןיצחק זאב קויפמן
יצחק אטיאסגלינה דבורקיןרוזה לכטמןישראל קויפמן
לדיסיה אטיאסמיכאל דבורקיןיעקב ללאבץמשה קולבץ
מסעודה אטיאסראיסה דבורקיןאחי חי כמוס ללושנטליה קוליקובסקי
ביאנה אטינגראהרון דבלמןגסטון ללוש (פר'ג')יוחנן קולישבסקי
צילה אטינזוןרוזה דבלמןגסטון ללוש (פר''ג')רחל קולסניקוב
חולוה אטליהטגניה דבריגסטון ללוש (פר'ג')אלכס קולקר
גבריאל איבגינסים דגןריגינה ללושגלינה קומרובה
דוד איבגירחל דגןאידה למבורטדוד קונומיכל
חנה איבגיג'קלין דדוןתמר למכייסשרה קונטורר
לאונטינה איברגימובחיים אמיל דדוןאולגה למפרטהולך קוניגהיים
ישעיהו חיים אידל שוורץחסיבה דדון (בן קסוס)מיכאל למפרטפישל קונסטנטינובסקי
טובה אידלריקוט גוטה דדוןסמיון למפרטפרידה קונסטנטינובסקי
נחל אידסמרדכי דדוןפינקוס למפרטספיוטר קוסטנקו (פישביין לאוניד)
ניקולי איזמאילוב (רומבים)מרדכי דדוןאלואיס אברהם לנגמסנחמן קוסלובר
יטי איזנפרץמרדכי דדוןסלמה לנגמסמיחה חיה שמחה קוסקס
ישראל מאיר איזנפרץשלום דדוןחנה בסיה לנגנוסגולדה קופלביץ'
נחום איחנבלדמטילד דהאןיצחק לנגסנרחיה קופמן
מזל איטחאיזה דהןמלה לנגסנרמשה קופמן
פירחה איטחאליהו בעזיז דהןאטיה לנדמןאברהם קופצ'יק
שמעון איטחאסתר דהןאריה לנדסמקס קופצ'יק
ברנה אייזיקאסתר דהןמקסים לנסקיקלרה קופצ'יק
יצחק אייזיקזוהרה דהןמריה לנצמןבנימין קופר
פסיה אייזיקזוהרה דהןטטיאנה לסמןדבורה קופרברג
יעקב אייזיקוביץ'זורה דהןמרדכי גילי לסרידוד קופרברג
מיכאל אייזמןחביבה דהןשלמה לסריברוניה Броня קופרברג Куферберг
משה אייזנפרץחיים דהןשמחה לסריחיקה קופרמן
רבקה אייזנפרץחנניה דהןנינט לסרי אוחנהיוסף קופרמן
אטיה אייזנשטדטיהודה דהןחנה חמו לעסרימלכה (מלבינה) קופרמן
גנט איילאויחיא דהןעמנואל לפידותמיכאל קוצ'ירגן
מרשה איינאלם (ממייה)יעקב דהןאלעזר לפסחייעקב קוצ'רו
מוטר ליובה דבורה איינבינדריעקב מסעוד דהןסעדה לפסחימשה קוצ'רו
איזיהו איכילובמכלוף דהןבילה לקססאלח קוצ'רו
משה דהןיהושע לקססלחה קוצ'רו
אפרים איליאגויובניסים Max דהןהנרייטה לרבונירחל קוצ'רו
סוניה איליזירובסולומון דהן (סמי)נסים לרבוניסטוניה קוצוק
הרשקו איליקסולטנה דהןג'ניה לרמיןיצחק קוקוי
ברכה בלאיינש אילניסטה דהןמשה לרמןחוה קורבלניקוב
לידיה אילצ'נקוסלומון דהןאסתר לרנריוסף קורוסטישבסקי
שיינדל אינדיגסעדה דהןגניה לרנראהרון קורז'
גוד איסטחרובשלמה דהןזאב לרנרמירון קורז'
יקרתנו חנה איסטחרובשלמה סלומון דהןיוכבד לרנרראיסה קורז'
ניסן איסטחרובשמעון דהןיוסף -חיים לרנרחיים קורזינר
רחל איסטחרובאמליה דואניאסויקטור Виктор לרנר Лернерמינה קורזינר
גניה איסייבמרים דואקארנסטינה אסתר לררישראל קורמן
אהרון איסייסמתילדה דוביןשטיין מאוריצןמיכאל קורן
אבאיי איסקובדנילובה דוברהאלישבע מאטיבלה קורנישוב
זילפה איסקובסמיון דוברובולסקיאליעזר מאיראלברטו קורסיה
חנום איסקובאילנה דוד (זיני)חוה מאירפריחה קורסיה
טירסו איסקובג'נט דודיוסף מאיריצחק קורפין
יורי איסקובטובה דודיוסף מאירסימיון קורצקי
שריה איסקוביחזקאל דודיצחק אליעזר איזו מאירדינה קושניר
תמרה איסקוביעקב דודנח מאירמיכאל קושניר
אסתר איסקובהיעקב דודפרידה דוצה מאירסופיה קושניר
ישראילוב איפיליצחק דודרחל מאירסנדר קושניר
אהרון איפרגןאהרון דודוביץרפאל מאירריבה קזימירסקיי
אליהו איפרגןיוסף דודוביץשרה מאירשיפרה קזצקר
אסתר איפרגןשמיל דודוביץאדלה מאירוביץמניה קזקביץ
חנה איפרגן (חנינה)יוסף דודזוןאליהו מאירוביץפרלה קטאי-פפי
יצחק איפרגןלב דודזוןהרמן מאירוביץדוד קטנרוביץ
סוליקה איפרגןדורה דודיסוילהלם מאירוביץאלקה קיבנשטיין
שמעון איפרגןמשה דוחובסקיחונא מאירוביץיעקב קיבנשטיין
שמעון דוד איפרגןאולגה דוידובחיים מאירוביץסויבל קיבנשטיין
אטל איציקבריה דוידובנטי מאירוביץשרה קיבנשטיין
אריה ז'אן איציקוביץמנשיר דוידובסוזנה מאירוביץשרה קיגלמן
מרטל איציקוביץמרז'ו דוידובצבי מאירוביץרוחל קיז'נר
פסיה איציקוביץמשה דוידוברחל לאה מאירוביץאידל קיזנר
קלרה איציקוביץסמיון דוידובגרציה מאמאןשרה קיזנר
שמואל איציקוביץשרח דוידובציון שמעון מאמאןמינה קיטרו
רוזה איצקחיה דוידוביץעזרא מגדיפייביש קיטרו
אברהם איצקוביץראיסה דוידוביץרג׳ינה מגדיעטל קיטרוסר
אידה איצקוביץ (צוצה)סמואל דוידוביץ'אסתר מגזינרמיכאל קייטלמן
מוטל איצקוביץאתלה דוידזוןמורדכי מגזינרמנדל קייטלמן
שבתאי איצקוביץבוריס דוידזוןאלה מדבינסקישרה קייטלמן
מאיה איצקוביץ'-סיצקרמריה דוידןלובוב מדבינסקי (בלומה)אבנר קיילה
גליה אישייבאליזבטה דויטשאברהם מדווינרביילה קייליס
יוסף אישייבשלמה דויטש (לדיסלב)בוניה מדווינרברוך ארי קיים
הלה איתן (לאה)שלמה דולינסקיבתיה מדוינרחנה קיליחיס
רחמים איתןזינאידה דונייבפנחס מדוינריוסף קילימניק
איזון אלבזיצחק דוקטורשולדימיר מדטובנג'מה קימה (כוכבה)
אסתר אלבזצילה דוקטורש (סוטיליה)אלגריה מדינהרובין קירא
יהודה אלבזנסיה דורמןיצחק מדינהולנטינה קיריאצ'ק
יוסף אלבזאטל דורפמןאהרן מדלסיורה קירמייר
יוסף אלבזסמיון דורפמןעזיזה מדלסימיצ'סלב קירשנבלט (מיכאל)
יעקב אלבזמנחם מנדל דזיצרדורה מובשוביץ'ישראל קישינבסקי
יצחק אלבזמאיר דטשויליאיליה מוגילבסקימירון קישיניובסקי
יצחק אלבזגריגורי גריש דיאכטרולדימיר מוגילבסקיאלטר קלאפר (אלברט)
מזל אלבזנחום דיגטיארובקלבה מוגילבסקיקריינה קלבנוב
מזל אלבזיוסף ליזר דייטשחנה מודלברחל קלברט
מתתיה אלבזרעיסה דייטשמןלאוניד מודלבשמואל קלוגמן
ניסים אלבזאסתר דייןצילה מודלביץ' (ציפורה)אטלה קלמן קלונימוס
עזיזה אלבזעישה דייןקמה מוזליבטי קלופר
רוחמה אלבזרחל דייןיוסף מויאלאהרון קלטר
רוחמה אלבזרפאל דייןסוליקה מויאללאה קלטר
שלום אלבזדוד חיים דיינזאדהברקו דוב מויסהמיכאל קלטר
שמעון אלבזפרומה דייץרחל מויסהשפרה קלטר
אברהם אלביליהטטיאנה דימובסקידינקין מויסייגיטל קליור
נוחים אלברקנטמישייב דינוריופה מויסייינטה קליור
דוד אלגרבלייוזפה דינץפשפיורקה מויססיצחק קליור
זוהרה אלגרבליהראל דיפאניפירה מולוקשרסמיון קליימן
יוסף אלגרבליקובי דיפאני (יעקב)איגור מולצ'נובאיבליה קליין
מאיר אלגרבליסילה דישלאירן מולרדוד קליין
שמחה אלגרבליחנה דכטורולנטינה מולרדוד קליין
עליזה אלולזינאידה דכטיארחוה-גיטל מולרחנה קליין
אברהם אלוןסמיון דכטיארינטה רחל מולריצחק קליין
גמרה אלושיוסף חוזה דנהעזיזה מונסוניגומנחם מנדל קליין
יצחק אלחימרדכי דניאלובראיסה מונקמרגרטה מומו קליין
אברהם-ישראל אלחררתמרה דניאלוביבגני מוסטובסקימשה קליין
יצחק אלחרראברהם דנילובסופיה שבע מוסטובסקינחום קליין
מסעודה אלטיטסיפרה דנילובאברהם מוסקופאולה קליין
שלום אלטיטלוי דנינואברהם מוסקורשלה קליין
אהרן אלטמןשושנה נווארה דנינו (אפללו)רייזל מוסקותקוה קליין (רחל)
אלכסנדר אלטמןשמחה דנינורייזל מוסקואמה רחל קליין קיש
ברנה אלטמןשרלי דנינוברנה בטי מוסקוביץאליעזר קליינמן
פנחס אלטמןאלכסנדרה דניסנקודוד דן מוסקוביץפירי קליינמן
שיינדל אלטמןאסתר דנןחנה מוסקוביץראיסה Раиса קליכמן Калихман
אננה נסיה אלטקלסיצחק דנןלוצ'יה מוסקוביץמריה מלכה קלינגר
אסתר אלטרמסעודה דנןלייב מוסקוביץאסקה קלינין
יעקב אלטרסעדה דנןמאיר מוסקוביץחנה קליס
שרה אלטרשאול דנןמחלה מלוינה מוסקוביץאליהו קליפי
מרגלית אלטרסישלמה דנןפינקו מוסקוביץיצחק קליפר
בוריס אלטשולררחמים מצמהרט דסטהקוקה מוסקוביץיצחק קליפר
לאה אלטשולרג'זאלה דעדוששמעון מוסקוביץאיסק קליקה
דמוזה אליאסדניאל דצקובסקישרה מוסקוביץסמיון קליקה
חנה אליהג'וליאט דראיסלים יהושע מועלםאדלה קלישקובסקי
בנימין חיים אליה אליהודליה דראימשה מוצפיחיים קלישקובסקי
יחסקל אליהושמעון דראיעובדיה מוצפימרים דבורה קלישקובסקי
לאה אליהוגיטל דראליוק (גייבוח)רחל מוצפימשה קלמן
מלכה אליהובייליה דרביןעזרא מורסמיון קלמנזון
מרדכי אליהווולף דרביןטניה מור בקרשאיבה קלפר
עובדיה אליהו לויולרי דרבנסקיאברהם בבר מור יוסףאנה קלרמן
ברין אליזבטהאלכסנדר דרוגוביצקיחביבה מור יוסףחנה קלרמן
דינור אליזירובלייב דרוזדירויחיא מור יוסףרומן קלרמן
איגור אליזרובורה דרוטמןיעקב מור יוסףחנה קלרשו
מזן אליזרובאהובה דרורשלמה מור יוסףחיים קמה
חסיה אליכיסאלכסנדר אלכס דרורשלמה מור יוסף (סמי)מוזלי קמה
מרדכי אליכיסמנחם דרורירחל מור-יוסףעזרא קמה
אוריה אלישעבתיה דרזילב מורביץ'עזרא קמה
אורין אלכסנדרהליזה איזה דרימשה מורגנשטייןפרידה קמה
דוד אללוףפרוספר דריאדוארד מורדצלח קמה
אליהו אלמדויידוד דריקרגד מורדראובן קמה
מסעודה אלמדוייניוסיה דרלוקיהודה מורדאולגה קמינסקי
יצחק אלמוגי אלמקייסעליה דרעיסלימה מורדברוניסלבה קמינסקי
בנימין אלמוזנינושבה זוהרה דרעיגלינה מורדיסוןיעקב קמינסקי (יאשה)
מנשה אלמוזנינושלום דרעיולדלן מורדיסוןפולינה קמינסקי
סוליקה אלמוזנינושמעון דרעיאברהם מוריוסףשאל סשה קמינסקי
פלורנס אלמוזנינותמר דרעילאה מוריוסףאילנה קמינצקי
רפאל אלמוזנינובן חור האוקיפעזרא מוריסאילנה קמינצקי
יוסף אלמיטוגזלה הברשלאו מוריץיצחק קמינצקי
מכלוף אלמכייםהלל זאב הבריליה מושנסקייצחק קמינצקי
מסעודה אלמלחמנחם מנדל הברמןאודליה מושקוביץליזה קמינצקי
אליהו אלי אלמליחיגאל הדראיאיטה מושקוביץאיזיה קמלט
אסתר אלמליחבת שבע הוגןטמה מושקוביץיעקב קמלמן
דוד אלמליחחיים הוגן זולגשפןשבתאי מושקוביץפאינה קמלמן
דינה אלמליחבילה הופרשמואל מושקוביץבראנה קמנצקי
חנה אלמליחשלמה הופרחיים מזורטלי אפרת קמנצקי
יעקב אלמליחשרה הורביץ כץיבגניה מזורמאיה קמנצקי
יצחק אלמליחפרידה הורדיהקריספיל מזלמאיר קמנצקי
מאיר אלמליחאידה הושיעסדיחובה מזנטומתתיהו קמנצקי
מסעוד אלמליחלוציה הילריואנה מזרחיקילה קמנצקי
מסעודה אלמליחסולטנה הירושרוזה מזרחיציליה קמנקר
סולטנה אלמליחמלוינה הירשנח מחטסימה קמנשיך
סנדרה אלמליחאהרון הכהןדוד דודי מחלבמשה קמנשיק
עמרם אלמליחאליהו רחמים הכהןלטיפה מחלבאברהם קמנשציק
עמרם אלמליחדויטש הכהןעובדיה מחלבמרים קמנשציק
פני פרחה אלמליחיצחק הכהןיהודה לייב מחליןנחמן קמצן
שלמה אלמליחיצחק דוד הכהןשניאור זלמן מחליןאלכסנדר קנבסקי
שלמה חיים אלמליחנפתלי הכהןיפים מחנובצקיבראינה קנורמן
תמו אלמליחשלום הכהןשמעון מחפודהויקטור קנורמן
רבקה אלמליח בן דודשלמה הכהןשמחה מטטובאיגה קנטנר
נסים אלמלםשמעון הכהןשרה (שרית) מטטובבתיה קנטרוביץ'
סעדה אלמלםמשה הכהן-דואקמטטיה מטטיאבבתיה קניאבסקי
ברוכה אלמן (דוסיה)לילי לבשה הכטסליחה מטטיאבאנה קנסביץ
משה אלמקאיסמרדכי הכטיצחק מטלוןשקולאי קנסביץ
אסתר אלמקייסמשה הכטיצחק מטלוןאוגט קנפו (חסיבה)
יוסף אלמקייסרבקה הכטמרים מטלוןיעקב קנפו
יוסף אלמקייסשלמה הלוימרים מטלוןיצחק קנפו
מסעוד אלמקייסשמואל הלויהרשקו מטסמרדכי קנפו (מוטי)
שמעון אלמקייסשמעון הלוימיכאל מטריקנפתלי קנפו
ורד רדויאה אלמקיסטוני הלרחנה מיארהסימי קנפו
בראון יצחק אלמרלאה הלרניסים מיארהשלום קנפו
אנה אלנטמשה הלרנסים מיארהתמר קנפו (תמי)
אברהם אלעזראחנה הנדין בן-קסוס (אפרת)שמעון מיארהלוי קנר
עליה אלעקרילוי הנדלתמר מיארהגביהו קסהין
אסתר אלפסיחיים הנדלמןמשה מיזרחיסמיון קסלמן
דוד אלפסיחנה הנדלמןשנדלה מייזנברגמסעודה קסלסי
יזה אלפסיאדית ביבי הסקפניה מייסטרמרדכי קסלסי
לוי אלפסישמחה הסק (אוליאל)חיזגיה מיכאילובאריה קסלר
לינדה אלפסי (חיה)מנחם מענדל הראלשימטו מיכאילוביבגני קסלר
עליה אלפסיהלן הרברטקרלי מיכאלמלך קסלר
שלמה אלפסיבנימין הרושדברה מיכיילובסמואל קסלר
אריקה אלפרין (בתיה נחמה)זשה רחל הרושאסתר מיכללובה קפולסקה
יעקב אלקבסיוסף הרושברסנ מילהאברהם קפולסקי
יעקב אלקבץימנה הרוש (אטיאס)איגור מילובסורה קפלון
לבנה לונה אלקבץיעקב הרושמירה מילובקלבה קפלון
מאיר אלקבץיצחק הרושבנימין מילחיקרגיטה קפליושניק
עליה אלקבץמזל הרוש (אבזיז)שורה מילחיקראיטקה קפלן
רבקה אלקבץעזיזה הרוששלמה מיללרדוד קפלן
רחל אלקבץעלו הרוששרה מיללרולדימיר קפלן
דוד אלקהרעליזה הרושגניה מילרזלדה קפלן
מזל אלקהרצפורה הרושדוד מילריהושע קפלן (שוריק)
אסתר אלקובירחמים הרושדניאל מילריחזקאל קפלן
דוד אלקובישמעון הרושבריש מילשטייןרוזה קפלן
עזוז אלקוביצבי הרשל הרמןגולדה מילשטייןרומן ראובן קפלן
שלמה אלקובירגינה הרמןמכיאל מילשטייןורה קפרוב
שמחה סימי אלקוביאלי הרץמריה מילשטייןמיכאל קצ'ינסקי
ניסים אלקחריצחק הרצברגמרצ'ל מילשטייןיוסף קצ'רו
אילנה מלי אלקיים (עליה)גזה גדליהו הרצלינגרסופיה מילשטייןפאינה קצף
יצחק אלקייםיצחק הרצלינגרז'ינה מימוןנג'ייה קצרו
מנחם אלקייםאליהו הרריזולי מימוןסולטנה קקון
מסעוד אלקייםרחל צ'מה הררייצחק מימוןעיישה קקון (חייה)
רחל אלקייםשיכמן הרשכשונה פורטונה מימוןשלמה קקון
שמחה אלקייםאסתר הרשקומשה מימוןלוציה קראוס
אנטליה אלקנייבחנה הרשקוחינקה מימןמיכאל ראובן קראוס
הני אלשטייןינקו הרשקומיכאל מימןטטיאנה קרבט
משה אלשטייןלורה הרשקוליזר מינצהפפי-פאני קרבר
ברהנו אמבייהמלכה הרשקוגיטה מינקובגיטלה קרדונסקי
אדלה אמודאיאברהם הרשקוביץדר' פרידריך מיקדוד קרדונסקי
ניסים אמודאיאולגה הרשקוביץסופיה מירושנסקידובה קרה
חסיבה אמזלגאמיל הרשקוביץאיסק מירינגוףאליהו קרוב
מסעוד אמזלג (סעידו)ברקו הרשקוביץאגרון מישייבשרה קרוטר
מסעוד דדה אמזלגהרמן הרשקוביץאפרת מישייבאסתר קרויטורו
סימי אמזלגזולטן הרשקוביץהלל מישייבירחמיאל קרויטורו
סימי אמזלגזליג הרשקוביץחנוכה רפאל מישייבמנואל קרויטורו
עמרם אמזלגישראל הרשקוביץרחילה מישייבשיינה קרויטורו
שלמה אמזלגמלכה הרשקוביץשושנה מישייבהשמואל (שמיל) קרויטורו
ויקטור אמיל (אליהו)עקיבה הרשקוביץמעתוק עתוגה מכלוךסנדר קרויטר
צבי אמירקולוברבקה הרשקוביץחביקה רבקה מכלוףחיה קרול
חסיבה אמסילישמואל הרשקוביץמרדכי מוטי מכלוףיצחק קרול
מימון אמסיליאסטריה השואלערבונה מכלוףשרה קרול
שוליקה אמסיליעיישה ואזאנהמיכאל מכליץ'אפרוים לייב קרופניק
אהרון אמסלםגולדה ואסרמןאורי מלול (מסעוד)דבורה קרופניק
אליהו אמסלםחנה ואקניןאליהו מלולאליהו קרופרו
אליהו אמסלםעמרם ואקניןאליהו מלולפיגה בלה קרופרו
אסתר אמסלםאברהם וברדוד מלולאהרון קרוצ'יק
אסתר אמסלםבתיה וברחיים מלולרוזה קרוצ'יק
זוהרה אמסלםמלכה וגוחסיבה מלולחיים קרטס
חיים אמסלםפנינה ודוביץ'יהודה מלולאיציק קריאוליאנסקי
יצחק אמסלםבלה וודלינגריוסף מלולראיסה קריאוליאנסקי
מסעודה אמסלםבלה וודלינגריוסף חוסה מלולמיכאל קריאולנסקי
משה אמסלםבוניה ווידמאןיעקב מלולמיכאל קריאולנסקי
סולטנה אמסלםשמעון ווידמאןלונה מלולאתל קריבורוק
עישה אמסלםברוך ווייןמסעוד מלולליפשה קריבורוק
פרלה אמסלםברוך ווייןמרגו מלולזכריה קריוליאנסקי
רון אמסלםחנה ווייןמשה מלולפולינה קריולנסקי
שלמה אמסלםחנה ווייןסולטנה מלולמשה קרייזלר
מסעוד אמקייסאברהם ווייססולטנה מלולאלכסנדר קרייזמן
שלמה אמקיסמשה ווינדלרסימי מלוליבגני קריימר (ישראל)
יפית אמרהמייטה לאה ווינדלררחמה מלולאברהם קריין
יצחק אנגלברגחנה לאה ווינקלרעבוד מרדכי מלחשרה קריסנטי
לאה אנגלברגאהרון ארקדי ווינרשרינה מלחאליהו קריספיל
ניסים גור אריה אנדיבונדיה ווינראדמונד מליך (בבר)חיים קריספיל
אייזיק אנדרייציפורה וויסמןעליה מליךחנינה קריספיל
ליבה אנדרייב עוזרלב וולאברהם מלכהחנינה קריספיל
קירנוס אנטונינהיעקב וולוךאברהם מלכהמרדכי קריספיל
אליכיס אניךאנה וולוכובסקיאברהם מלכהסולטנה קריספיל
יורי אניסימוברבקה וולינראליהו מלכהמזל קריספין
אריה אנצ'לארקדי ווליסאליס מלכהמשה קריספין
יצחק איצקו אנצ'לאסתר וולמןאסתר מלכהעמיחי קריספין
מלי אנצ'לירז'י וולמןאסתר מלכהרחל קריספין
פרידה רוזה אנצ'לליבה וולמןדוד מלכהאלאונורה קריצ'בסקיה
שיפרה אנצ'לצבי וולמןחיים מלכהאליעזר קרליקוב
זלדה אנצואלכסנדר וולניאנסקיחנה מלכהחנן קרליקוב
אריק יהונתן אסבןאהרון וולפמןחנה מלכהפרידה קרליקוב
ארמונד עמרם אסבןיבגני וולפסוןחסיבה מלכהברטה קרמר
חביב אסבןמשה וולפסוןיואב מלכהגיטל קרמר
חנה אסבן (אנטה)רינה וולפסוןיוסף מלכהדוד קרמר
אנט מדלסי אסוליןישראל וולצ'קיוסף מלכהחיה קרמר
סוזן אסוליןאזלה ווסהיעקב מלכהאברהם קרמרוב
רחל אסוליןמריו משה ווקסטייןיצחק מלכהאלי קרמרוב
יעקב אסורשושנה ווקסטיןמג'ידה גילה מלכהאנה קרנף
ציפה אסטריקחיים ווקסמןמסעוד מלכהדוד קרנץ
זהרי אסייגיורי ווקסמןמסעוד מלכהיעקב קרנציס
מימון אסייגמרגריטה ווקסמןמקסים מלכהליזה קרנציס
מימון אסייגאבא וורבלובמרדכי מלכהיעקב קרסילניק
רוזה אסייג (שושנה תמה)חנה וורבלובמרדכי מלכהידידיה קרסיק
אלמו אסייההברוך וורגפטסימי מלכהולנטינה קרסנופולסקי
בוצ'ה אסייהונלי וורוביובפריחה מלכהמשה קרסנופולסקי
קסה אסייסיהודה וורוטינובראובן מלכהמשה קרסנופולסקי
חיה אסלראברהם וורטרונן-ויקטור מלכהחנה קרסניק
אלכסנדר אספיס (סשה)דוניה וורנוביצקירחל מלכהמיכאל קרסניק
אברהם בבר אסרףאיזיק וטרורינה מלכהריבה קרסניק
אילנה אסרףפיגה וטרורפאל מלכהיהודה קרספין
אליהו אסרףחנניה ויזגןשלמה מלכהמכלוף קרספין
ז'ורז'ט אסרףפריחה ויזמןשרה מלכהעליה קרספין
זוהרה אסרףטוני ויטראובשרה מלכהשמעון קרספין
יוסף אסרףשרלט וייזרזלדה מלמודאהרון קרעין (נאג'י)
יעקב ז'אק אסרףאוה ויינברגינקל מלמודמויסיי קרפ
יקוט אסרףזלמן ויינברגנינה מלמודגיטה קרפיבנר-צינמן
יקיר אסרףמשה ויינברגביילה מלניקובמלבינה קרפלס
נסים אסרףנליה ויינברגגולדה מלניקובשבע קרצמן
סולטנה אסרףפייגה ויינברגמנוחה מלניקובאמה קשי
סעדה אסרףרוזה ויינברגדוד מלר היינייעקב ראובן
עישה אסרףלובה ויינשטוקזוואלש זיוה ממופנינה ראובן (גדקר)
פנחס אסרףמריה ויינשטוקארתור ממישוברפאל ראובן
שאול אסרףסמיון ויינשטוקולדימיר ממליןבנציון ראיבר
שמעון אסרףשמעון ויינשטוקדוד ממןדובה ראיבר
תמר אסרףיוסף ויינשטייןזוהרה ממןאמיל ראף
יצחק אסרף שרףליזה ויינשטייןחנניה ממןפרלה ראף
רעיסה אסתרקיןלאה ויינשלחסיבה ממןמסיה ראשקובן
מסעוד אפוטהאליעזר וייסיוסף ממןאהרון רבי
עיישה אפוטהדב וייסמשה ממןמרים רבי
דוד אפטוב אורןטיבור וייססולטנה ממןסולטנה מחפודה רבי
רעיה רחל אפלבויםטיבור וייספרחה ממןרפאל פראג'י רביב
חנה אפללויוסף וייסרחל ממןאברהם רביבו
תמר אפללו אלטיטעליזה וייסשמעון ממןאברהם לעזיז רביבו
אבשג אפראימובפנינה וייסשמעון ממןאסתר רביבו
איליאגו אפראימוברוזה וייסשמעון ממןחנינה רביבו
חיים אפרגןרחל וייסיוסף ממריעזיזה רביבו
טנה אפרגןשושנה וייסאירינה מןשי יחיא רביבו
מאיר אפרגןאנה וייסבורגשרה מנדי (סלביה)בוריס רבינוביץ
מרים אפרגןדוד וייסמןמריה מנדלדבורה רבינוביץ
פרחה אפרגןוולף זאב וייסמןשמואל מנדלהייקה רבינוביץ
איציק אפריםמורוץ משה וייסמןשרה מנדלולדימיר זאב רבינוביץ
זבולון אפרימומיכאל וייסמןחיים מאיר מנדלבאוםישראל רבינוביץ
לייבש אפרימישלמה וייסמןרוסה מנדלבאוםליובה רבינוביץ
סופיה אפרימיאנה וייצמןג'ני מנדלוביץפרידה רבינוביץ
חינה אקסלבנדאסתר חיה וייצמן (אלון)רבקה מנדלוביץפרל רבינוביץ
צבי אקסלנבנדמרה וייצמןמריה מנדלסוןראובן רבינוביץ
פבל אקסלרודליקה וייצמן שרמןאהובה מנדלקרן (פלדליט)רבקה רבינוביץ
משה אקרמןזאב ויכנרפסח מנדלקרןרוזה רייזל מילכה רבינוביץ
רבקה אקרמןסופיה סוניה ויכנרחיה מנדלקרן רפפורטרוסה רבינוביץ
שמואל אקרמןגנדל וילממו מנדפרושמואל רבינוביץ
צורי ארבלטטיינה וילנסקאיהאמביה מנובתיה רבינוביץ'
שלום ארבלאברהם וינגרטןאליהו מנחםגושה רבינוביץ'
חיים ארבעחיה בתיה ויניצקימסעוד מנחםחיים ישראל רבינוביץ'
סעידה ארבעאברהם ויניקסלטנה מנחםיבגניה רבינוביץ'
שלום ארבעבסיה ויניקרבקה מנקרסמיון רבינוביץ'
שלום ארגמןפסיה ויניקשמואל מנקרשרה חיה רבינוביץ'
יהודית ארדושרחל וינשטייןמשה אהרון מנשמנדל רבנוביץ
חוה ארוןריבה וינשטייןבלה מנשהשרה רבקה
זלדה ארונוברוזה וינשליחזקאל מנשהאליזבת רגולין
זליג ארונובקלרה ויסמנשה מנשהאליזבת רגולין
חיה שרה אריאנולאוניד ויסברגמרדכי מנשהאליזבת רגולין
ישראל אריהשרה ויסברגמרדכי מנשהנחום רדובילסקי
גריגורי ארליךאסתר ויסוצקייעקב מנשסדוד רוב
הודיה ארמןאסתר ויצמןאהרן חיים מנשרובמרדכי מרק מייק רוב
שרה ארנבורגיוסף ויצמןגבאי מסודישרה רוב
לוי ארנויוסף ויצמןאלברטו מסיאסאיליה רובין
סוניה ארקמןיעיש ויצמןמרסדס מסיאסחיים רובין
טוורוק אשטהמנדל ויצמןיוסף שו שו מסיקהחיים רובין
שמחה אשטוןניסים ויצמןגמרה מסלטיחריה רובין
עדה אשכינדזהניסים ויצמןמשה מסלטימיה רובין
נלידה אשכנזיפריחה ויצמןפורטונה מסלטיראובן רובין
פני אשכנזישמחה ויצמןנג'יה מעתוקפולינה רובינה
שרה אשררבקה ויקטוראיטה מצייבסקיחנה רובינוב
חנה אשרףדנייל וישנבסקייעקב מצפייצחק רובינוב
יעקב באידיצ'אןרבקה וישנבסקיאדיק מצקיוחנה רובינצ'וק
מירה בארקאיסק וישנבצקיראיסה מצקיואיסק רובינצ'יק
חיה בארשיוסף וישניבסקימיכאל מקלרדוד רובינשטיין
רפאל בביאבאריה ולקוביץמריה מקלרחנה רובינשטיין
שמיל בבייבדוד ולרשטייןשפר מקסימילןזלטה רוגל
סידה בבניוסילייב וסבולודזבידה ננה מראדברטה ליוסיה רודניק
זויה זיוה בגלמןוסבולוד וסילייבצאלח מראדיפים רודניק
לב בגלמןלודמילה וסילייביבגניה מרגוליןישראל רודנקו
ראיסה בדלרג'ניה וסקיןצפרה מרגלדמרים רודריגז (בן-חיים)
רינה בדרקאטלה וסרמןברוך מרדכייבאודלה רווט
גמילה בוארוןאידה וסרמןמלכה מרדכייבשוני שמיל רווט
כמוס בוארוןאיטה סורה וסרמןמריה מרדראהרן זאב רוז
ניסריה בוארוןדוד וסרמןזהרא מריוסףדורה רוז'נקו
ינקו בובריונה וסרמןיהודה מריז'יןשלום רוזיליו
רבקה בובריזיה וסרמןלובה מרכראלה רוזין
פרחה בוגאנים (עמאר)חנינה וענונוזלדה מרמורושגרגורי רוזין
שמעון בוגניםמסעוד וענונומאיר מרדכי מרסלד''ר ולרי רוזין
פייסיה בודובניץמשה וענונואסתר מרציאנותמרה רוזין
שלום שרלי בודנהיהודית ועקניןמשה מרציאנושרה רוזינוב
רימה בודשביעקב ועקניןפרחה מרציאנודוד רוזנבאום
סוליקה בוהדאנהיצחק ועקניןהרשקו מרקואברהם רוזנבלום
יהודה בוהדנהמסעוד ועקניןיעקב מרקובוריס רוזנבלום
מרדכי בוהדנהנסים ועקניןמלכה מרקוולנטינה רוזנבלום
מוניה בוז'קרסולטנה ועקניןרוזה מרקולאה רוזנבלום
מוניה בוז'קרסוליקה ועקניןשמחה מרקותמרה רוזנבלום
רוזה בוז'קרסעדה ועקניןאגנסה מרקוביץ (גלר)יוטא רחל רוזנבלט
אברהם בוזגלו (בן-גל)שלום ועקניןאולגה רוזנברג
אסתר בוזגלושמעון ועקניןאריה ליב מרקוביץאוסקר רוזנברג
חביבה בוזגלוויטיה ופרינסקיגבריאל מרקוביץאידה רוזנברג
יוסף בוזגלואילן וקניןמרים מרקוביץאילנה רוזנברג
יוסף בוזגלוגרצ'ה וקניןסטפן מרקוביץאסתר ביילע רוזנברג
יצחק בוזגלודני-אבנר וקניןרוזה מרקוביץחנה רוזנברג
מרדכי בוזגלו (חיים)זהרי וקניןשיינדלה מרקוביץאפריים רוזנוולד
משה בוזגלוחנה וקניןשמואל מרקוביץגרטה רוזנטל
סולטנה בוזגלויוסף וקנין (יוסי)שמוצן מרקוביץמרק רוזנמן
רחל בוזגלויצחק וקניןזיגמונד מרקוסאספירה רוזנפלד
רחל בוזגלוישראל וקניןלאה מרקוסאתי רוזנפלד
שלמה בוזגלומאיר וקניןברטה מרקושביץגניה רוזנפלד
שמעון בוזגלומאיר וקניןסמיון מרקיןהרמן רוזנפלד
תמר בוזגלומסעוד וקניןלאוניד מרקמןחנה רוזנפלד
אברהם בוזגלו בן-גלמרדכי וקנין (מוטי)סוניה מרקמןיצחק אלטר חיים רוזנפלד
מאיר בוחבוטמשה וקניןרומן מרקמןמשה רוזנפלד
רחמה בוחבוטעליה וקניןאביגאיל מרת משהקלרה רוזנפלד
יעיש בוחבותריבקה וקניןאליהו אברהם משהרוזליה רוזנפלד
עישה בוחבותרפאל וקנין (רפי)אסתר משהרחל רוזנפלד
זוינה בוטבול (יפה)אנטה וקסלברג (ריטה)יוסף משהראובן רוזנצוויג
יעקב בוטבולג'יקה זיגמונד וקסלברגיוסף משהאברהם אנצ'ל רוזנראוך
משה בוטבולחיים וקסלברג (קרול)יצחק משהאהרון רוזנראוך
סוניה בוטביניקלאה לילי וקסלברגמלכה משהחיים משה אליעזר רוזנראוך
יבגניה בוטינסקימאיר וקסלברגסלחה משהשרה רוזנראוך
רוזה בוטמןדינה וקסלרשפיקה משהאסתר רוזנשטיין
אברהם איציק בויוםאסתר וקסמןמשה משה חיישראל רוזנשטיין רושיאנו
איטה זלדה בויוםיצחק וקסמןמשה משה-חילידיה רוחלין
ליטמן מאיר בויסלוי וקסמןשושנה משה-חיאדית רוט
סוניה בויקיססוניה וקסמןמלייב משחאיאימרה יצחק רוט
צבי גרישה בויקיסשנדל וקסמןבלה משלין סעדהאריה רוטבאום
אברהם בוכמןפאינה ורבובסקייעקב משעןיבגניה שנדל רוטביצקי
חייה בוכמןשרה ורבוךאסתר ןלויראיסה רבקה רוטברט
טייבל בוכמןבסיה ורךמגדי נאג'יפיודור פליקס רוטמן
מרדכי בוכמןריבקה אירנה ורצברגררחל נאמןיוסף רוטנברג
לידיה בולוטנרלידיה ורצמןנליה נבוטובסקיברכה רוטנשטיין
חיים בולוצ'ניקדוד דזידריו ורשטאסף אסי נבוןיהודה רוטנשטיין
עזריאל בולוצניקזלמה חוה ורשטדרסה נגהליאון רוטנשטיין (ליבו)
רצה בולוצניקיעקב ז'בוטינסקיאבבה נגוסהמרים רוטנשטיין
נחמה בולשטייןצילה ז'בוטינסקיאורטל נגוסהרגינה רוטפלד
סימה בומשטייןבוריס ז'ובראקפייגה ביילה נדלמןטמה רוטשטיין
שמיל מיכאל בוניאקחייה שיינדל ז'וקובסקיקלמן נדלמןיוסף רויזיס
אברהם בוסקילהפסח משה ז'וקובסקיאליעזר נדלראסתר רויזלוביץ
אברהם בוסקילהולול זאב ז'ורמןפלציה פייגה נדלרמשה יוסל רויזלוביץ
אסתר בוסקילהרעיה ז'ורמןלידיה נוביקובוולף רויטמן
גבריאל בוסקילהגריגורי ז'יטניקובמרק נוביקובחנה רויטמן
זוהרה בוסקילהיפה ז'ינתאברהם נודלמןחנה רויטמן
יעקב בוסקילהאלכסנדר זאיצ'יקאטל נודלמןלייב רויטמן
יעקב בוסקילהלב זאיצ'יקבן ציון נודלמןמיכאל רויטמן
מיכאל בוסקילהנחמה זאיצ'יקלייבה נודלמןשורה רויטמן
מכלוף בוסקילהחסן זאכומו (יעקב)ערן נוההלנה רויטר
מסעוד בוסקילהלאה זביטאשוויליאהרן נוימןמולה רויטשטיין
משה בוסקילהויתיה זבניאצקיברכה בוקי נוימןאהרון רוימי
משה שרון בוסקילהחיים זבניאצקימישקה נויפלודחייקה רויף
סוזן סעדה בוסקילהאנה זברודסקייהודה נזרימשה רויף
סעדה בוסקילה (פרץ)משה זבריז'ירמאיר נזריקלרה רויף
עליה בוסקילהפניה זברסקיטמה נחוםרוזה רויף
פריחה בוסקילהאברהם זגורינתן נחוםקבט רומן
רוזין בוסקילהאלברט אברהם זגורייצחק נסים נחמיאסשרה קלרי רונאי
רפאל יצחק בוסקילהדוד זגוריסופיה נחמיאסולדימיר רוניס
שמעון בוסקילהחיים זגוריברבר נחמןסוניה רושנסקי
תמו בוסקילהחנה זגוריאברהם נחמניאברהם רות
תרצה בוסקילהחנה זגוריבתיה נחמנינעימה רות
דב בוקורשטיאנויוסף זגורי (לעז'יז')לאה נחמניפיוטר רזניק
רחל רוזה בוקורשטיאנויעיש זגוריגניה נחשןפיוטר Пётр רזניק Резник
אמיל בורדיאנסקייצחק זגורימאיר נטרמןגיטיה רזניקוב
לב בורוביקמאיר ניסים זגוריולדימיר ניביןדוסיה רזניקוב
אטל בורובסקימסעוד זגוריאברהם נידםרומן רזניקוב
אליהו בורוכוביץסימי זגוריאלגריה נידםנחום רחל אמנו (נאגי)
זיסיה בורטמןשושנה זגורייעקב נידםמיכאל רחלין
גלינה בוריישהשמעון זגוריפריחה נידםגוד רחמימוב
וולף זאב בוריישהשרלי זגוריגאורגי נידרמןהרצל רחמימוב
מרים בורךמרק זדקובסקימשה ניילינגרחיאת רחמימוב
שמעון סם בורנשטייןכמוס זוארץאליעזר ניימןיוריק רחמימוב
דוד בורקובסקייוסף זובורובהקטור פרננדו ניימןסיבו רחמימוב
יוסף בורקובסקימירים זוברובאברהם ניסנובלאוניד ריאבובסקי
אהרן בורשטייןאלכסנדר זוברקדניאל ניסנובלאוניד ריאבובסקי
ברכה ברוניסלבה בורשטייןלזה זוברקזולפו ניסנובדורה ריביניק
רפאל בושקילאחיים זוהריונון ניסנובאלנה ריבלין
אמרם בושקילהימנה זוהרסיבו ניסנובגרגורי ריבנר
מוניה בזיניאן (משה חיים)מכלוף זוהרבוריס ניצקנסקיחנה ריבקין
מרים בזיניאן (מרה)מסעוד זוהרשבע ניקולאייבסקילאוניד ריבקין
רעיה בזיניאןרונן-חיים זוהר (רוני)אווה ניקולייבסקיפירה ריבקין (אסתר)
ראיסה בזנצ'וקאליהו זוזוטפרידה ניקריטיןנדש ריגיוה
פניה בזפרוזבאניסוזן זוזוטלייקה נלז'סקישמיל ריגיניק
פניה בזפרוזבאניסולטנה זוזוטסמיון נלז'סקינחמן רידלר
אברהם בטלןטאובה זוחיץ יאנסלבץסמיון נלז'סקיציפורה רידר
אברה בידגוצבי זולוטושקיןשולים נמזריפים ריזיס
אברהם בידיצ'אןגוטמן זולטןמיליה נמירובסקיצירל ריידלר
סוניה בידיצנובקופיט זוליהרוזה נמנובהיעקב רייזמן
פולינה בידניאליעזר זומרהלן נמרבר רייכרוד
ברכה ביוטי גלנדהפאני זומריוסף נמרפרידה רייכרוד
אברהם ביטוןפרידה זומר (ליטמן)יעקב נמראטיה רייפמן
אברהם ביטוןדורה זוניסאסתר נמשחייה רייצין
אורו ביטוןפרידה זוננברגליובוב בלומה נסיעקב רייצין
אורו ביטוןסטרוגץ' זוסלב נסטסקיןיעקב רייצין
איזה ביטוןיוסף זוסמונוביץמלכה נסטסקיןרודולף רייר
איזה ביטוןלאוניד לייב זוסמנוביץיעקב נעאמהז'ניה ריכנר
אליהו ביטוןמיחל זוסקובמשה נעיםסמואל רינשטיין
אסתר ביטוןעדה זוסקובמסעודה נעמהתמרה רינשטיין
אסתר ביטוןיונה זוקובסקיסלמה נעמהאיטה ריסין
בבר ביטון (אלברט)אספיר זורוטינוביליזבטה נפומיאשצ'יישראל ריסין
ברוך ביטוןמלכה זורמןרומן נפומיאשצ'יאוה רניקה
דוד ביטוןיוסף זזובסקיחנה סאסיע נפתלוביץיהושע רסקין
זוהרה ביטוןיוסף זזובסקייצחק נפתלוביץחבה רפאילוב
חיים ביטוןרוזליה זזובסקיחיביט נפתלייבחגאי רפאילוב
חיים רפאל ביטוןבארי בוריס זיופולינה נרודובסקיפנחס רפאילוב
חנינה ביטוןמבשה זיידמןריבה נרושביץרביב רפאל
חנינה ביטוןאורנה זיידנריהודה נתנאלרחל רפאלסון
חסיבה ביטוןיעקב זיידנראיילת נתנובולדימיר רפופורט
יהודה ביטוןמרדכי זייפרנישמחה חלבי סאלםדינה רקיטוב
יעיש ביטוןאולגה זייצביצחק סבאג (עמי יצחק)לאוניד רקיטוב
יעיש ביטוןאלכסנדר זייציקמסעודה סבאגבנימין רקלר
יעקב ביטוןבוריס זייקנראבנר סבגמולקה רקלר
יצחק ביטוןחנה זייקנרמאיר סבגמלך רקלר
ישראל ביטוןיצחק זיכרמןמסעודה סבגצ'רנה רשטניקוב
מימא ביטוןברנה זילבסטייןמרדכי סבגעזריאל רשנסקי
מישל ביטון (מאיר)אנא זילבר (חנה)קלרה סבגינקל רשקובן
מכלוף ביטוןמוסייה זילבררינה סבגמניה רשקובן
מכלוף ביטוןשלמה סבגיוסף שאול
מכלוף ביטוןאתי זילברמן (בלה)שמחה סבגיפה שאול
מנחם ביטוןאתי בלה זילברמןמאיר סבחמרסל שאול
מנחם ביטוןיעטי זילברמןמזל סבח (מרינט)צפורה שאול
מסעודה ביטוןלאון זילברמןמשה סבחשאול שאול
מרים ביטוןליזה זילברמןשיבעה סימי סבחשיינה חנה ג'ני שאול
משה ביטוןמרדכי זילברמןסוניה סביון (שאולוב)שמחה צבי שאול
ניסים ביטוןניסים זילברמןארנסטו סביקישמעון שאול
נירה ביטון (כהן)סולומון שלמה זילברמןולדימיר סבירסקיאנטולי שאולוב
נעמי ביטוןסטרול סאול זילברמןאלה סבלייבאשר שאולוב
סלומון ביטון (סאמי)ריבקה זילברמןויקטוריה סברדלוביורי שאולוב
סלומון סם ביטוןלידיה זילברפרבויקטוריה Виктория סברדלוב Свердловаיעקב שאולוב
סלומון סם ביטוןמחלה זילברשטייןפניה סברנסקאיהפינחס שאולוב
סעדה ביטוןסוחר זילברשטייןיפה סגלשבתי שאולוב
עישה ביטוןויין זינאידהיצחק סגלתירצה שאולוב
עישה ביטון (עליה)אברהם זינגרמירון סגלביילה שאים
עלו ביטוןאטל זינגרמשה סגלדינה שאקיר
פרחה ביטוןאליעזר זינגרסטרול סגלרחל שאקיר
ראומה תקוה ביטוןמשה זינגררוזה סגליוסף דוד שארף
רחל ביטוןקלרה זינגררחל סגל (רשלה)רבקה שארף
רפאל ביטוןאליהו זינושמואל סגל (סמי)אברהם שבד
שאול ביטוןזוהרה זינושמואל זנוויל סגלפסיה צביה שבורין
שלום ביטוןיוסף יוסי זינוווניטו סהלורחל שביט
שלמה ביטוןמסעודה זינוסופיה סוגולובגלינה שבנוב
שלמה ביטוןשמחה זינומסעודה סודרייליזבטה לאה שבצ'נקו
שלמה ביטוןשמעון זינוצילה סווירסקיהשברוטו שברוט
שמחה ביטוןברש זינובילאה סוחרוביץאסתר שבת
שמעון ביטון (פטיטו)יאקות זינישמואל סוחרוביץאריאל שבתייב
שמעון ביטוןמנשה זינישמואל סוחרוביץזולפו שבתייב
שמעון ביטוןמרים זיני אזולאיאנה סוייפרמלכה שבתייב
שרה ביטוןיעקב זיסושלמה סוייפריהודה שגב (סבג)
שרה ביטוןשמואל זיסרמןתמרה סוילסוןיצחק שדה ניסן
אסתר חיה ביטון לויאיתן זכדייבאברהם סויסהמילכה שואל נדלר
אליהו ביטנסקי (לסלי)מרגו זכרי (מורגן)אברהם סויסהמרקו שואל נדלר
רוזה ביטנר (איטה רייזל)בתיבייל זכרייבאיזה סויסהצבי שוהם (שטיין)
סמיון שמיל ביידרמןמנחם זכרייבאלברט סויסהוורה שווארצר
קטיה קרוינה ביידרמןמרים זכרייבאסתר סויסהיוסף שווכמן
ריבה ביידרמןילנה זלביצקידוד סויסהדב ראובן שוורין
בוריס בייליסיוסף זלוטניקחנה סויסהאיטה שוורץ
טוניה בייסרמן (טרזה)מרק זלוטניקחנה סויסהדוד שוורץ
אבשלומוב בילגופיסה זלוטניקיוסף סויסהולדימר שוורץ
פני קלרה ביליןאברהם נפתלי זליגיוסף סויסהד'ר ולרין נפתלי זאב שוורץ
יונה ביללובשרה זליגיעקב סויסהורה שוורץ
סמיון בילנקיןברוכה זלינסקייעקב סויסהזינה שוורץ
בלה בימשטייןיורי זלינסקייעקב סויסהחונה שוורץ
הינדה ביןמיכאל זלינסקייעקב חיים סויסה (קובי)חיה שוורץ
יוסף צבי ביןפאניה זלינסקימזל סויסהחיים שוורץ
מיכאל בינדמןחנה זלמןסימי סויסהחיים שוורץ
סמרה בינויצחק ויקטור זלמןעליה סויסהיצחק שוורץ
בורליינת בינימינובקלמן זלמן (זאב)פרחה סויסהיצחק שוורץ
קלרה ביסטריצקירבקה זלמןרחל סויסהלנדס אריה שוורץ
אליזבט ביסיאקובשמואל זלמנוביץשלום סויסהמשה שוורץ
גריגורי ביסיאקובמאיר זלצברגתמו סויסהמשה שוורץ
כמונה ביסמוטשרה זלצברגחיים סויפרסימון שוורץ
פירה ביסקיןסבטלנה זלצמןאלכסנדר סויפרמןפרויקה שוורץ
חיים בירגרחיה זלצראברהם סולודוחיןפרידה שוורץ
אברהם בירדוגושלמה סיומה זלצרבלה סולודוחיןקרול שוורץ
יחייא בירדוגודוד זמיראליהו סולומוןקרול קלמן שוורץ
רחל בירדוגואברהם זנגיארמין סולומוןראובן שוורץ
משה מאיר בירנבאוםשאול חיים זנגיברוך סולומוןרבקה שוורץ
נתן בירקלאה זסלבסקאיההושע צבי סולומוןרבקה שוורץ
שרה בלהאיזיק זסלבסקימנגסטו סולומוןרוזה שוורץ
משה בלואוסובסמיון זסלבסקיפרל סולומוןרחל שוורץ
ארקדי בלובשטייןחסיה זסליצ'קוראובן סולומוןריקה שוורץ
מניה בלובשטייןברטה זסלסקישרה סולומוןשיינדל שוורץ
אליק אלכסיי בלוךברל דב זעליק רויטשטין סקולעןשרלוטה סולומוןשרה שוורץ
זלמן בלוךאסתר זעפרנייצחק סולטןטטאינה שוורצברויט
פרומה בלוךחסיבה זעפרנימיכאל סולטןיפים שוורצברויט
יבגניה בלומברגיעקב זעפרנייעקב סולטנובבן ציון שוורצמאן
שמואל בלוסוףסעדיה זעפרניחיים סולטנוביץ'חנה שוורצמן
איטה בלוסטוצקיעליה זעפרניחורש סומר (איתמר)חנה שוורצמן
שלמה בלוסטוצקיאהרן זק'שאלנה סוןיאנטה שוורצמן
יהודה צבי בלושטייןזויה זרבאילובשייה סוסיהמטוס שוורצמן
לאה בלושטייןאסתר זריהןלאוניד סוסמןמלכה שוורצמן
מנואל בלושטייןרפאל זריהןאנט חנה סוסןפולינה שוורצמן
גולדה בלטמןמורדכייב זרנישןאנט חנה סוסןדבורה שוחט
רוזה בליאביןישראל מרסל חאג'אג'מרים סופר (נידם)מוניה שוחט
בסיה בליטשטייןיפים חבקיןחנה סוקולסקירודולף שוחט
יוסף אליהו בלילתירחל חבקיןלאוניד סוקולסקיקלרה Клара שוכמן ברסלאביץ' Шухман
צפורה בלילתישרה חבר (וייס)משה סוקולסקיפייגה שוליאצקי
רבקה בלילתיאברהם חדדמוסיה סוקצקיהלב שולמן
רפאל בלילתיחיים חדדאספיר סורוקיןצבי שומכר
שלמה בלילתימזלה מזל טוב חדדבוריס סורוקיןרחל שומכר
שלמה בלילתימירים חדדגורגיה סחייקשרה שוסטוב
יואל בלין יוריסימי חדידה (כהן)גילה סחייק (גאולה)אברהם שוסטר
רינה בליתיחנה חובבמאיר סחייקאמיר שוסטר
מזל סוזן בללטידוד חודושמיכאל סטבינסקיזיסה שוסטר
רפי רפאל בללטירחל חודושלב סטודנץחיים שוסטר
ארמנדוס בלליסחיים חוזר (מיקו)אברהם אברשה סטולוביהודית שוסטר
יששכר בללתייוסף חולודנקוישראל סטוליאריהודית שוסטר
מרים בללתיחנה חוליסישראל סטוקליןמיכאל שוסטר
רינה בללתימרקו חוליסרבקה סטז'רסולומון שוסטר
שלום בללתירחל חוליסחיים אריה סטזרצירליה שוסטר
מיכאל בלנדרוגל חונהסופיה סטיסקיןרבקה שוסטרמן
אנה בלנקמיכאל חוסינסקיאליה סטירוחנה אודיה שועה
רבקה בלנקיסומר חורש (איתמר)מוסיא סטירומסעודה שופן
תמרה בלנקיסומר חורש (איתמר)ניקיטה סטליאןמשה שופן
אסתר בלסיאנורחל חזותגיטל סטלמךנינל ריבה שופק
יצחק בלסיאנוברטה חזיןסרול סטלמךאליס שוקרון
כמוס בלעישאברהם חזן (ברטו)סנדו סטפנסקואשר שוקרון
מרסיל בלעישאלגרייה חזןאיטה צירל סטרוליעקב שוקרון
סימון בלעישברוך חזןהרמן סטרוליצחק שוקרון
רות בלעישדונה חזןזיסל לאה סטרוללונה שוקרון
רחמים בלעישמירה חזןיעקב סטרולמרים שוקרון
דליה בן אליאלברט חזן תורג'מןליליאן סטרולמשה שוקרון
יצחק בן אליזוהרה חטואלמיכאל סטריז'בסקישלמה שוקרון
אברהם בן ברוךשושנה חטואלטטיאנה סטריקובחיה שור
זוהרה בן ברוךיהודה חטויאלהרצל סיאדהסופיה שור
יהודה בן ברוךאייל חימזל סיאדהזינה לואיז שוראקי
סול בן ברוךמשה חיאברהם סיבונירוחלה שורה
פריחה בן ברוךשינדר חיהאלכסנדר סיברינובסקיאטל שורץ
דוד בן דהןדיאמנטה חיון (איבון)אוסנת סידגייאבבוריס שורץ
יעל לילי בן דהןעליזה חיוןאיסטחר סידגייאבגיזלה שורץ
איזה בן דודיוסף חיותאסתר אספיר סידלניקובהרמן שורץ
אסתר בן דודעלו חיותבנימין סידלניקובמנהרט שורץ
חנה בן דוד (אנט)אברהם חייטבתיה סידלניקוביוסף שורצולד
יוסף בן דודבוריס חייטרבקה סיום מסלייצגפרידה שורצולד
עמרם בן דודדוד חייטאברהם סייגאסתר שושן
אסתר בן דוד ויוסףליודמילה חייטגיזלה סילברג'ולייט שושן
אהרן אושקר בן דייןזאב חייםשושנה סימוןדוד שושן
יצחק בן דריהםמנולה מלה חייםאבישג סימנדוייבדונה שושן
מרים בן דריהםחיים חיימובבסניאל סימנדוייבחנינה שושן
דוד בן הרוששונמית חיימובמורן סימנהיחיא שושן
רובידה בן הרושתורי חיימובפריחה סימנהמסעוד שושן
שלמה בן הרוש (סולומון)חנה חיימוביץיהודה ירוי סימנובמרים שושן
מזל בן זימרהמרצל חיימזוןפסיה סימנובסקימרים שושן
חנניה בן זינושרה חיימזוןישראל סין הרשקוניסים שושן
מכלוף בן זינואנה חייקיןמרים סינגרניסים אליהו שושן
זוהרה בן חייםשמואל חייקיןחיים סיסונצחיה שושן
יצחק בן חייםפרחה חייתמסעודה סיסופריחה שושן
רפאל בן חייםרוסין חיליהשמחה סיסושושנה שושן
אסתר בן חמוהרמינה חימוביץ' ברקוביץדורה סיסמןשלום שושן (סמי)
דוד בן חמוחנה חימי (עמר)דר יהודה סיסמןתקווה שחר (קימה)
הלל בן חמומרדכי חימיפרידה סיפלברוך שטו
חיה בן חמואנה חיניץ'פאינה סירוטהריבה שטוטמן
יוסף בן חמוזהרה יהודית לידי חכיםמשה סלומוןזנבל שטולברג
יצחק בן חמואדלה חכמודימה סלונימסקיינטה שטולברג
מרדכי בן חמומשה חכמואנה סלוצקיבוריס שטחיו
משה בן חמואליהו חכמוןמרים סלוצקיהריבה שטיבל
עינתי בן חמורחל חכמון (חלו)גורג'יה סלחפייגה שטיימן שוורץ
שמחה בן חמומיכאל חליףראובן סלחביילה שטיין
שרה בן חמונינט חלפוןשמואל סליבילה שטיין
תמו בן חמואברהם חמוהרשקו סליזקבילה שטיין
תמר בן חמודבורה חמויוסף סליםאדוארד שטיינברג
מרים בן חמןמנשה חמוברהנו סליתוריה שטיינברג
רינה בן טבומשה חמורחל סלמהסמיון שטיינגרדט
שמעון בן טבונעימה חמומרי סלמןריבה שטיינמן
אייל בן טולילהסלמאן שלמה חמומינה סלצברגראליהו שטינברג
דוד בן טולילהרחל חמוסבלי סמבורדובה שטכין
יצחק בן טולילהשמואל חמוניסן סמואילובריבה שטליס
מסודי בן טולילהשמעון חמוריטה סמוילובהגיטלה שטמר
מרים בן טולילהציון חן (זיני)סבטלנה סמוליארמשה שטמר
מרסדס בן טולילהדוד חנדרוסמלמוד סמיוןפניה שטריימך
רחל בן טולילהמשה מיכאל חנדרוסובחנה סמילה (בן חיים)חנה שטרית
אהרן בן יאיררעיה חנדרוסובמרצל סמילהיצחק שטרית
ג'אנט בן יאיראסתר חנוךעדה סמירנובאיגור שטרכמן
ויקטור שלמה בן יאיר (יחיא)הירש חנוךססונוב סמנדואסתר שטרן
סימי בן יאירליזה חנוך (כהן)באסאניל סמנדוייבטובור שטרן
אליהו בן יהודהמקס חנוךסימון סמנדוייביונה שטרן
אריה בן יהודהמזנטו חנוכייבאורי סמנדייביוספה שטרן
ויקטור בן יהודהפסח חנוכייבאלכס סמנדייביעקב שטרן
אליהו בן ימיןיוסף חנונהישה ישעיהו סמנדייביצחק שטרן
יצחק בן יצחקדוד חניןחיים סמסונובאסתר שטרק
שמעון בן יתחיוסף חניןמולונש אבתאו סנאיאסתר שטרק
ימנה בן כליפהאלקוביה חנינהרחל סנדהאוסמוניקה שטרק
מסעוד בן כליפהטורה חננייבאלכסנדר שמיל סנדלרמשה שטרק
שושנה בן לולורשבי חננייבבוריס סנדלרמשה MIKI שטרק
אברהם בן מויאלשוימי חננייבטובה סנדלרשמעון שי
ורד בן מויאלוולף זאב חנציסלאוניד סנדלרגריגורי שיאי
זוליט בן מויאלריבה חנציסליובה סנדלרפרידה שיאי
יעקב בן מויאלגמילה חסאןריבה סנדלראברהם שייביץ'
מלני בן מויאלאברהם חסדאיטשרנה סנדררייזל שייך
ניסים בן מויאלרוזה חסוןמיכאל סנדר (מכל)אסתר שיימיליכיס
שלום בן מויאלמלכה חסיבהפאני סנדרברכה שיין
רחל בן מויאל טובולשבני שובה חסידהאליהו סנדרוסיברכה שיין
עוזי בן משה הלויחנה חסןאסתר סנדרוסייעקב שיין
שמואל בן משה חלבייצחק חסןיעיש סנדרוסייעקב משה שיין
יצחק בן נוןעמרם חפוטאמסעוד סנדרוסירבקה לאה שיין
זכריה בן ניסיןיחיא חפוטהסעדה סנדרוסיבני שיינברג
יוסף בן נסיםסוליקה חפוטהשלום סנדרוסייפה שיינדל
יעקב בן נעיםחונא חרניקאסתר סנונםגניה שיינדלמן
מרים בן נעיםמאיר חתשואלמריוס סנילביץיוסף שיינדלמן
מרים בן נעיםיעקב טאבלראובן ססוןראיסה שיינין
סולטנה בן נעיםלובוב טאבלזבולון ססונובאידה שיינמן
שלמה בן נעיםאריה טאובחנום ססונוביעקב שיינס
רותי בן נעים ברמניה טאוברחמים סספורטספרומה שיינס
יצחק בן סדוןידל טבולסקירחמים סספורטסמנחם שיינס מונל
קמיל בן סדוןאברהם ארטור טבלוביץאליס סעדהמסיה שיינפלד
שני בן סדוןברוניה טבקינהחיים סעדה (ג'ררד)נאום שיכמן
אליס עישה בן סימוןישראל טסאו טגדיהחיים ג'ררד סעדהאלכסנדרה שילר
זוהרה בן סימוןאסמרה טגנייהיצחק סעדהישראל שילר
מסודי בן סימוןיעקב טדגי (פיתקסי)שמעון סעדהצבי שילר
עמרם בן סימוןגיזלה טובה טהאוריוסף סעדיהרחל שילר
פני בן סימוןאסתר טובולחנה ספוז'ניקובסדיקוב שים
ניסים בן עבומזל טוב טובולמיכאל ספוקויניעזרי שימחוב
עמרם בן עזריממחה טובולאושר ספיבקגניה שינדל
שמחה סימי בן עזרימסעוד טובולאנה ספיבקדוד שינדר
תמר בן פזמרדכי טובוללזר ספיבקאברהם שיסטיק
יהודית בן צבי (מנדל)פרחה טובולמיכאל ספיבקאנה שיסטיק
מרי בן ציוןשמעון טובולפרידל ספיבקסמיון שיפרין
מוצ'ה בן קסהזלדה טוביאששי ספיבקניסים שיקלי
משה בן קסוסזלמן טוביאשיוסף יוסי ספקטורמשה שירר
נתן בן קסוסאבא טובלישינדל ספקטורחיה לובה שכטמן
פריחה בן קסוסהרש טוברמןגרגוריו סצינומאיר שכטמן
רבקה ריקה בן קסוסמירה טוברמןדורה סצנואלזה שכטר
ממה בן שבו מסודיאברהם טויזראברהם סקבהאלזה שכטר
אברהם בן שבת (אלברט)דוד טויזרמוסיה סקבירצ'קאניה שכטר
אברהם אלברט בן שבתסוליקה טויזרסימה סקבירצ'קבטי שכטר
דוד בן שבת (מלטה)אורידה טויטואוה סקליאניקבטי שכטר
יעיש בן שבתפסח טוינסקיישראל סקלניקיצחק שכטר
מכלוף בן שבתיעקב טולדנומזל סקנדריוןמלכה שכטר
מכלוף בן שבתמרים טולדנוחיה ויקטורין סקסיקמריו שכטר (משה)
סימי בן שבתרחל טולדנומסעוד סקסיקקלמן שכטר
פריחה בן שבתלוריה טולהריבה סקצרקלריסה שכטר
פריחה בן שבתאוה טוליאנסקיסופיה סקריפצ'קתקוה שכטר
רג'ינה בן שבת (ז'נו)אליהו טולידאנודוד סרבריעקב פנחס שמאי שכטר חכם
רג'ינה בן שבת (ז'נו)חסיבה טולידאנוסימה סרברמרים שכטר חכם
רחל בן שבתפיבי טולידאנומוסיה סרבריאנייקובדבורה שכנר
הנרי אהרון בן שושןשלום טולידאנויצחק סרבריאניקובהרמן שכנר
יצחק בן שושןברוך טולידנורבקה סרבריאניקוביהודה אידה שלוים
לימור בן שושן (אוחנה)מאיר טולידנוזינאידה סרדינסקיגולדה שלוים
אשר בן שטריתאידה טולמצ'יובהבוריס סרולביץ'יצחק שלוים
סולטנה בן שטריתאטיה טולמצקיקסטרו זלי סרולהבוסיה שלוימוביץ'
מכלוף בן שימולגריגורי טולמצקיאלידן סרוסיסימון שלום (שלמה)
מסודי בן שימולאובסי טולצ'ינסקימרדכי סרוסי (מעלול)שלום שלומוביץ
מרים בן שימולאובסי טולצ'ינסקיסמיון סרישלום שלומוביץ
יוסף בן שמואלבנימין טולצ'ינסקיחיים סרףאברגל שלזם
אברהם בן שמולישראל טולצ'ינסקיבלה סרקיסובורדה שלי
נסים בן שמולצוטה טולצ'ינסקירחל סתאיישממלין שלימה
סוליקה בן-אבורוזה טולצ'ינסקייוסף סתאישאירסיל שלימוב
שלום בן-אבואברהם טוניקעזיזה עבאידדז'אוח'ר גליה שלימוב
יוסף בן-אלייאפים טונקונוגיישר עבדולייבשרה שלימוב
שמחה בן-אלימשה מקס טופלאברהם עבדלחקאידה שלימוביץ
מנחם בן-דודאנה טופלנקין - קרייניןאטואל עבדלחקסמאון שלימוביץ (שלמה)
דוד דדה בן-הרושבוריס ברוך טוקראילנה פקיזה עבודישרה שלימוביץ
יעקב בן-הרושחנה טוקררפאל עדריאיזידור שליפשטיין
מסעוד בן-חייםלב טוקראברהם אלברט עובדיהאברהם שלמה
רחל חי'ה בן-חמוצילה טורגובסקיאליהו עובדיהנטלי שלמייב
אברהם בן-טולילהיוסף טורגובצקייהודה עובדיהסנם שלמייוא
דב בן-יוסףדארבי טורימוריס עובדיההילמנדל שלפמן
אליהו בן-כליפהיוסופוב טורינץ׳מסודי עובדיה (כהן)עטיל שלפמן
יקוט בן-כליפהויקטור טוריקסימי עובדיהחנה שם טוב
שמעון בן-מויאלולנטינה טוריקסעידה עובדיהמוריס משה פאפי שם טוב
קמילה בן-נעיםאברהם טטלבאוםסעידה עובדיהיוסף שמאי
אברהם אלברט בן-נעים ברמולר טיבריורחל עובדיהמנשה שמאי
אברהם בן-סידיסופיה טיונוברינה עובדיהניסן שמגונוב
עליה בן-סימוןאיבון טייבשלמה עובדיהגאראי שמואל
חנן בן-עמרםאסתר טייבחיים עוזיאלנתן שמואלי
מסעודי בן-קסוםזולינה טייב (שלום)חיים עוזריהודה שמוילוף
יהודה בן-קסוסיהושוע טייב (רוג'ה)לאה עוזרטובה שמוישמן
הרצל שמעון בן-שושןיפה טייבאברהם אברשה עוזרולוביץבתיה שמולביץ'
שמחה בן-שמואלישעיה טייבסימי עוזריסימון שמולביץ'
יצחק בנג'ונינט טייבאסתר עוזרלוביץחייקה קלרה שמוניס
מסעודה בנג'ועזיזה טייבאבנר עוליאלינקו יוסף שמיל
אליהו אליאס בנדריהםשלמה טייבמזל-טוב עוליאלישראל שמילוב
רינה REINA בנדריהםללייב טיילונסים עזרסוניה שמיס
צילה בנוביבתיה טיליןרוזה עזרחנונה שמכה
אסתר בנוןיעקב טיליןחביבה עזראשלום שמכה
דוד בנוןחיים טיליפמןחתון עזראסולומון שמס
שמחה בנוןאיסק טיקריוסף עזראיוסף שמעון
שמעון בנחמוראיסה טיקריוסף חיים עזראגבריאל גדליה שמעונוביץ
עמר בניאטאריאנו טללאה מרים עזראשלום שמעוני
דוד בניוןשרה טלהשמחה עזראאליאן פנידה שמק
דוד בניוןבתיה טלייסניקשרה סלימה עזראלונה שנידר
פרלה בניוןבוריס טלרמןזיסל עזריאלאמיליה שניידר
אסתר בניזרייזראילובה טמוםחיים עזרןוולף שניידר
איליה בנילובפרימה פרידה טמלרחנה אנט עזרןויאצ'סלב שניידר
יורדקה בנימין (לזרסקו)אברהם טננבויםסופיקה עזרןמיכאל שניידר
מרים בנימיןרוזה טנסיןעישה עזרןרחלה רעיה שניידר
קרול בנימיןסימה טנרפריחה עזרןשרה שניידר
אבניל בנימינובאברהם טסלריעקב עטיאסשרה שניידר
ג'באיל בנימינוביצחק טסמהבלור עטלאלכסנדרה שניידרמן
גולסרח בנימינובאידה טפליצקיפייגה עטלהיורי שניידרמן
מונן בנימינובמילה טפליצקיישעיהו יצחק עטלינגרמיכאל שניידרמן (מאיר)
חנוך בנימינימנחם מוניה טפליצקיאהרן עטרמיכאל שניידרמן
יהודית בנימינירחל טפליצקיג׳רמן עטררייזל שניידרמן
רחל בנימינסוןדוד טפרחנה יונה עידןחיים שנירר
חי בניסטיחייקה טפראסתר עייששרה שסוטר
חיים אהרון בניסטיליובוב טפרמשה צ'יקו עלמנימקס שסקין
חנניה בניסטיריבה אלטקה טפרדוד עמארמנוח שפדייב
רבקה בניסטירחל טקסיר (ויינשלבוים)חנה עמארפסח שפדייב
רחל בניסטימיכאל טקץ'יקוט עמאררוזה שפדייב
חיים בנישתימטילדה טר-ארקלובהעזיזה סוזאן עמאראיטה שפובל
אסתר בנסדוןעדה דודי טראב הכהןשרה עמארפניה שפטבן
יהודה בנסדוןברכיהו טרובקסוזן עמור (אלבז)פנחס שפטיהייב
מרדכי בנעיםאלכסיי טרוגרסעדה עמוריוסף שפטנר
עיישה בנשימולליזה טרוגרשאול עמורנחום שפיגלוס
אידיס בסיןדוד טרוזמןחנניה עמיאלשפידייב
יוסף בסיןחנה טרוזמןמזל עמיררבקה רגינה שפידר
בתיה בספריזונוהאברהם טרזמןאנט עמרארקדי שפיטלניק
שמואל בקסיס (סמי)אברהם טרזמןבנימין ימיר עמרחיים שפיטלניק
לזר בקסנסקיאלכסנדר טרטיאקזהבה עמרחיים צבי שפיצר
ליובוב בקרסופיה טרטיאקטרז עמראליהו שפיר (אדיק)
רומן בקראספירה טרייבסיעקב עמריוסף שפיר
זיגפריד-צבי בראיליה טרכטמןיעקב עמראדלה עטל שפירא
פרידה בררוחליה טרכטמןיצחק עמרברטה שפירא
אסתר בראונשטייןאולג טרניאקמאיר עמרפניה שפירא
דנה דינה בראונשטייןאינה טרניאקמימון עמרפרידריך שפירא
שוע בראונשטיין (שי)גדל טרנקרמסעוד עמררחל פיא שפירא
ויקטור ברברמןפרימה טרנקרמסעוד עמריעקב שפירו
ד'ר שעיה ברברמןשמעון טרפשטייןמקס עמר (ניסים)אהרן דוד שפירר
חיים ברגטניה טרקלמקס עמראילנה שפירר
סמיון ברגלב טרקלמרדכי עמררבקה שפר
פייגה ברגלב טרקלמרים עמרדינה שפרינץ
קלרה ברגשרה טשמןסולטנה עמרלייבה שפרינצה
רחל ברגי (שטרן)אפרים יאיררחל עמראלברט שפרלינג
ראיסה ברגינהמיכאל יאירשלמה עמרשמשון שפרלינג
אליהו ברגינסקידמיטרי יאנובסקישלמה עמרישראל סאשה שפשביץ
סמיון ברגינסקיניקולאי יאסינסקיתרצה עמר (טוני)ולדמיר שפשביץ' (משה)
אברהם יעקב ברגמןרחל יארמוליקיצחק ערדרחל שפשביץ' (רעיה)
סבינה ברגמןמרחסין יבגניסעידה ערדלידיה איטה שפשוביץ
קושה ברגמןיסקיה יבדייבאברהם יהודה עשורמירה שץ
שלמה ברגמןרבקה יבדייביקוט גוטה עשורסולומון שץ
שלמה ברגמןבלה יבזיקובעזר עשוריצחק שצמן
גודל ברגריקיר יהודהשיינדל פאלאריהשרה שצמן
גיסל ברגרדוב יהושועמרדכי פאקשלמה שצקמר
מלכה ברגריהושע יהושעעמנואל פברמןברטה שקולניק
בטי ברגריןנזימה יהושעסבטלנה פדורייבראובן שקיר
אסילה ברדה (רחל)מרקס יודוביןחביבה פדידהשרינה שקיר
גבריאל ברדהירושלמי יוליחסיבא פדידהאברהם יצחק שקלאר
מיכאל ברדההדסה יונגרייסמרים פדידהיעקב שקלאר
מיסה ברדה (פלח)ורדה יונהשלום פדידהמינה שקריאב
יוסף ברדוגומירברי מירה יונתןשלום פהרצבי שר
נחום ברדיצ'בסקיאביגיל יונתנוביוסי פוב מזלותאילן טל שרביט
דוברושה ברדיצבסקייאשה יונתנובמניה פובולוצקיהיוסף שרביט
רצי-ה ברדיצבסקיאיקר מאיר יוסוביולנדה פוגל (יורצה)מכלוף שרביט
עזריאל ברדיציבסקיפאולה יוסובשמואל פוגלרבקה שרביט
ג'וליה ג'וליט ברהוםאפריים יוסופובגולדה פודגייצקישרה לאה סאלי שרגר
סרח ברהוםמילקו יוסופובמיכאל פודגייצקישושנה שרה (סריטה)
ראלי ברהוםנחמיה יוסופובקולמן פודגייצקיאווה שריקי
בלה חיה ברהמינתן יוסופוביעקב פודלובניאסתר שריקי
שמקצ ברהנוברוך יוסיפובפירה פודלובנידוד שריקי
וולדימיר זאב ברודסקישלמי יוסיפובפנחס פודלובניזוהרה שריקי
ריבה ברודסקישרה יוסלביץ'דוד פודמןחסיבה שריקי
זלמן ברוידהמיכאל יוסףלאה פוטרמןשמעון שריקי
ריבה ברוידהאביגייל יוספובמרדכי פוטרמןהירש שרל
אידה ברויטמןישראל יוספוברוזה פוטשינסקימינה שרל
פרידה ברויטמןרוני יוספוב (רינת)מיכאל פולבוישרה שרם
בנו ברוךמלכה MANIA יוספוביץ (קלבנוב)אלה פולונסקישלום שרמן
ישראל ברוךפישל יוספוביץאלכסנדר פולונסקייוסף שרף
מרים ברוךאברהם יוספזוןפרידה פולוראברהם שרפ זאדה
אטל ברונשטייןדליה יוספזוןד'ר ארקדי פוליאקובישעיהו דוד שרר
רחל ברונשטייןחיים גדליה יוספזוןזינה פוליאקובמיה שרר
מינה ברופמןיהודית יוספסברגיוסף פוליאקובאברהם ששון
מיכאל ברוקינקו יופיטרישראל פוליאקובבסון ששון
ארקדי ברוקמןרוזה יופיטררחל פוליאקובפנחס ששון
חיה ברזמרי'ה יוקלסוןיפים פוליירחל ששון
מריה ברזובסקימשה יוקלרגולדה פולקשלמי ששון
אטיליה ברזלפרידה יוקלרמשה פולקמזל תגדה
אירינה ברטקובסקיבוריס יורובסקילאוניד פומראנץמשה תופן
פנינה פרל ברידמלכה יזאיפים פונקחביבה תורג'מן
צבי ברידרבא יזראילוביצחק פוסטבינדרחנינה תורג'מן
שמואל ברידריקה יחזקאליחד פוסטילניקיוסף תורג'מן (זוזף)
שמשון ברידאמילסה לאה ילונצקייחד פוסטילניקיעקב תורג'מן
יעקב בריטבהאני ימין (חנה)יעקב פוסטילניקמאיר תורג'מן
רחל בריטנסקיגרציה ימיןיעקב פוסטילניקמשה תורג'מן
לב ברילדוד ימיןאהרון פוסלניץמשה תורג'מן
אסתר ברינשטייןדיאמנטינה טוני ימיןורה פוסלניץרחל תורג'מן
אסתר בריסמןחאלו ימיןדורה פוקסרחמה תורג'מן
ברוניה בריסקיןחואטו ימיןחיה הלנה פוקסשלמה תורג'מן
גינדי בריסקיןחיים ימיןיוסף פוקסדוד תורג'מן חכם
מרדכי בריסקיןיוסף ימיןמרדכי פוקסמרים מרימה תורג׳מן
שרה בריסקיןמלכה ימיןסמיון פוקסאברהם תמרי


Pages: 1