BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Migdal HaEmek Cemetery

Burial Records

אהרוןאספיר ברליןגניה אנה ינוביץראיסה פוקס סלבודקין
אלקהאלכסנדר ברלצקיאסתר ינוביץ'רוזליה פוקראס
בלה (ממיד)חיים ברמיהרשקו ינקובנימין אוג'ן פורגץ'
דודציפורה ברמלרחנה ינקוריטה פורטיאנסקי
דורינהמרים ברמןאדלה ינקוביץדוד פורטל
חווהנינה ברמןשאול ינקוביץחיים פורטל
טויהדוד ברנבויםתהילה יסחנובהמרדכי פורטל (סידי)
יהודהחסיה ברנדסיפרח יעישסימי פורטל
יחיאל מיכאלחסיה ברנדסבוריס יענקלביץטולה פורטנוי
יעקבהרטה ברנדרידיס יעקבמיכאל פורטנוי
יעקבמרצ'ל ברנדרפרנק יעקבריטה פורטנוי
יעקב משהירומנש ברנהוציפי יעקבסדיקובה פורים
כתוןאסתר קמיל ברנסנעימה יעקב מוצפיסימה פורמין
לאה לייבוביה ברנסאליהו יעקובובאהרון פורמן
לולומרסל ברנסגהואר יעקובובחיים פורמן
מוטל מרטוןמשה ברנסדניאל יעקובוביעקב פורמן
מזלפורטונה ברנסמזנטו יעקובובליובה פורמן
מסעודשלום ברנסציון יעקובובסמיון פורמן (מורדכי)
מסעודהפייגה ברנראלתר אפרים יעקובוביץצייטל צילה פורמן
נגיה רינהאטליה ברנשטייןאלתר אפרים יעקובוביץוולף פורקוש
צלחהדוד ברנשטייןדינה יעקובוביץימית פורקוש
צלחהזוליסטה ברנשטייןדינה יעקובוביץליודמילה פותפוב
רוזהמרדכי ברנשטייןאיפראימוב יפואליהו חיים פחימה
רחלמרק ברנשטייןרומבום יפראימובאסתר פחימה
שחלהפניה ברנשטייןמסודי יפרגןבריזיט פחימה
שמואלמרים ברנשטיןשלמה יפרגןדדה פחימה
שפוצניקניחהמרים ברנשטיןאיזה יפרחחיים פחימה
ששון ששינחום ברנשטיןאיזה יפרחמכלוף פחימה
תפחהנחום ברנשטיןאנט יפרח (חנה)מסעוד פחימה
Unknownד'ר לובוב ברסלר-פליישמןגבריאל יפרחמשה פחימה
Unknownבתיה ברסקיחיים יפרחסוליקה פחימה
Unknownיורי ברסקיחסיבה יפרחרפאל פחימה
Unknownסוניה ברצלבסקירחל יפרחשלום פחימה
Unknownמרים ברק האורשאול יפרחשמואל פחימה
Unknownסגל ברקושלום יפרחחביבה פטיטו (יוסף אוחיון)
Unknownגדליה ברקוביץשלמה יפרחנורי פטל (סאלח)
Unknownטובה ברקוביץרומן יפרילובתופחה פטל
Unknownיוכבד ברקוביץאפרים יפרמובברכה פטליאר
Unknownיונה ברקוביץתמר יפרמובטויבה פטליאר
זלאטה (ולדמן)יונה גבריאל ברקוביץאסף אסי יצחקילנה פטרוב
חייםיצחק משה ברקוביץבר יצחקמרק פיאלקוב
נגמהלאון ברקוביץזלמן יצחקחיים פיבניק
נחמהפייגה ברקוביץחימי יצחקגאולה פידרגרון
פריחהפניה ברקוביץסלים יצחקגלר פיוטר
רבקהקלרה ברקוביץרחל יצחקנוח פיוטר בלן
Jack A Dentריבה ברקוביץאדלה יקובסוןרומן פיזוב
Chamak Andreשלמה ברקוביץענבל ירואהרן ישראל פיזם
Chanina BarShishatגולדה ברקוביץ רקלרברו ירוכובסקימלכה מטילדה פיזם
חיה ברקובסקימרים מושי ירוןמלכה פיחמן
Leroy S Bartlettמטין ברקוליןפינקו ירוןג'ולי פיטוסי (יהודית)
Coty Bensimjon Rabyיודל ברקןמינה ירושלמימשה קלוד פיטוסי
יליזבטה ברשאקנרי ירושלמיסימון פיטוסי
Catherine L. Culhaneיעקובזון בתיהאברהם ירחמיאליעקב פיטל
John Wyn Llewelyn Daviesאברהם אלברט ג'יבליסולטנה ירמיזדהמירים פיטקובסקי
FRANK F., II Deshlerסופיה ג'יטניקובאיטא ישיבהאידה פייברג
FRANK F., III Deshlerויקטור ג'סלראשר ישייבזיליג פייגה
Helen J. Deshlerשרה Сарра גאגאי גברילוב Гагай Гавриловаזבולון חי ישייבטבל פייגה
Fani Iosefsohnיוכבד גאוכשטייןחייט ישייברחל פייגה
Dr Boris Kaufmanבילה גאראייעקב ישייבפאניה פייגע
Richard Kenneth Keeverאווה אושרת גבאימשה ישראלמויסיי פיינברג
אליעזר אריה LEON Lazarescuבודה גבאיגרגורי ישראלובפולינה פיינגולד
אליעזר אריה LEON Lazarescuבלה גבאייאנקין ישראלובדבורה ברברה פיירשטיין
שיינה בלומה Lazarescuדוד גבאייוסף ישראלובסימה פיירשטיין
שיינה בלומה BLUMA Lazarescuדניאל גבאיחנה כאביסאצבי הרש פיירשטיין
Ernestina Lupuזוהרא גבאיאברהם כהןצבי הרש פיירשטיין (הכהן)
Lazar Lupuחנה גבאיאברהם כהןקלרה פיירשטיין
Hanon Mokovozoffחנה גבאיאברהם כהןאברהם יעקב פיכמן
Yetica Nachmanיוהכים גבאיאורי כהןצילה פיכמן
Emma C. O. Oldיעקב גבאיאידה יהודית כהןאברהם פילדס
Shadburne E. Oldליאור גבאיאירה כהןאולגה פילדס
Mina Orensteinמאיר גבאיאליעזר כהןיוסף פילדרווסר
Sara Paretsky (Mahlis)מוריס גבאיאמיל כהןצילה פילדרוסר
Heinrich Rotfeldמלכה גבאיאנג'לה סטלה כהןיפים פילשטיין
Edward L. Watersמסעודה גבאיאסתר כהןציביה פינבלט
Florence Watersמשה גבאיאסתר כהןפליקס פינגריק
Maria Rosa Zaksסימי גבאיאקרם יוסף כהןבלה פינגרמן
Бетя Абрамовна Вайнерעזר גבאידוד כהןסטרול פינגרמן
Яков Вайсманעליזה גבאידוד כהן (סקאלי)מיליה פינזילבר
Фаина Хацкелевна Головко-Пеккарьפנחס גבאידוד כהן (דדה)מיליה פינזילבר
Раиса Йосифовна Гонтмахерרבקה גבאידוד כהןשבתאי זיגפריד פינזילבר
Ефим Хаим Гутманרחל גבאידניס כהןשבתאי זיגפריד פינזילבר
Арон Завадниковרחל גבאיז'ורז'ט כהןאליהו פינטו
Роза Завадниковаרחל גבאיזהרה כהןאסף פינטו
Эмиль Израйлитרינה רחמה גבאיזולטן כהןאסתר פינטו
שלמה גבאיזלמה כהןאסתר פינטו
Давид Элиасович Ицковичשמעון גבאיחולין כהןגילה פינטו
שמעון גבאיחיים כהןיוסף פינטו
Абрам Коваликשרה גבאיחייקה כהןמסעוד פינטו
Ада Аркадьевна Корикדב גבישחנה כהןעיוש פינטו
Михаил Коростышевскийויקטור רפאל גבריאלובחנינה כהןעישה פינטו
חייקה Кушнир קושנירברטה גברילוביהודה כהןעליזה פינטו (אליס)
Александр Ладыженскийשרה גברילוביוסף כהן (יוסי)פרחה פינטו
Абрам Лернерמוטל גברילמןימנה כהןשושנה פינטו (סוזן)
Аня Давыдовна Павловаלנה גדז'ייעקב כהןאסתר ריבה פינסלר
Анна Померанцוילן גדנלמןיעקב יחיא כהןדורית פינצ'בסקי
Мойша Пресманקלרה חאיקה גודזיצחק כהןיעקב פינצ'בסקי
Евгений יבגני Рохлин רוחליןאברהם גודינצקייצחק כהןפייגה פינצבסקייה
Арон Сандлерשמואל גודסנקומאור כהןחיים פינקל
Еел Сапожниковשרה גודסנקומזל כהןחיים פינקלזון
Израиль Сапожниковבנימין גוזובסקימזל סעודה כהןאלי פינקלטוב
Моисей Сапожниковיעקב גוזלן (שמעון)מזלה דינה כהןהרש צבי פינקלטוב
Хаим Давид Сапожниковמשה גוזלןמימון כהןמאיר פינקלטוב
Хая Сапожниковаפרחה גוזלןמסודי כהןסוניה פינקלטוב
Фира פירה Слободская סלובודסקוירינה גוזלןמסעוד כהןגודל פינקלשטיין
Соня Тельманרן גוזלן מנחםמסעוד כהןמאוריסיו פינקלשטיין
Роня Транскаяיאניה גוטלינסקימעתוקה כהןסוניה פינקלשטיין
Овсей Тульчинскийיעקב גוטמןמקיקץ כהןרחל פינקלשטיין
Серафима Михайловна Фальковичמינדל גוטמןמרדכי כהןגרישה פיס
Софья Оскаровна Фридманטוביאס לייזר גוטניקמרדכי כהןחייקה פיסמן
Ханука Ихиилович Ханукаевיוסוב מיליך גוטפריד (אורל)מרים כהןישראל פיסמן
Александр Ходяшевעליזה גוטפרידמרסל כהןרמיס פיצחדז'ה
Лидия Холоденкоלודויק גוטקובסקימשה כהןגולדה שיינדל פיש (דידו)
Семён Цыганковד'ר פרל גוטקובסקימשה כהןמרדכי פיש
Абрам Шамаевרעיסה גוטרמןמשה כהןפרידה פיש (הירש)
Михаил Шапироבוניה גויכמןנדרה כהןאיתמר סומר פישל
Абрам Изя Шафирטובה גויכמןניסים כהןפרלה פישל
Александра Шейнинаיצחק גויכמןניסים כהןשרה פישל
Ида Шерманפניה גוכמןסול כהןחנה בילה פישמן
Сарра Эстринаיזרעאלוב גולברדסוליקה כהןלובוב פישמן
זלמן אבאחנה גולדברגסימי כהןסומר פישמן
זלמן אבאמשה גולדברגרעזרא כהןזינאידה פישקיס
ריטה אבגוסטובסקימשה גולדהעישה כהןרבקה פישר
חוה אבדייאבאטיה גולדיןעליזה כהןשמחה פישר
ליבה אבדייבאלכסנדר גולדמןעמרם כהןנירה פלג
יוסף אבוהרוןאסיה גולדמןפריחה כהןאטיה פלדמן
חנה אבוחציראפיוטר גולדמןרבקה כהןברטה פלדמן
יעקב אבוחציראשמואל גולדמןרוזה כהןדב פלדמן
מאיר אבוחציראתמרה גולדמןרוני כהןזיסל סוזנה פלדמן
סולונג' אבוחצירהאברהם גולדנברגרחל כהןחוליו פלדמן
רפאל אבוחצירה (רפי)אהרון ארמונד גולדנברגרחל כהןחיים פלדמן
ימנה אבוטבולאלטר גולדנברגרפאל כהןחיים בר פלדמן
פנחס אבוטבולאסתר רייזל גולדנברגרפאל כהןיהושוע פלדמן
רפאל אבוטבולדבורה חנה גולדנברגשאול עזרא כהןלובה פלדמן
שלמה אבוטבולחנה גולדנברגשינדלה כהןמיכאל פלדמן
קסיין קוסטיה אבולקיעקב סמיון גולדנברגשלום כהןמרק פלדמן
יצחק אביטבולישראל ברוך גולדנברגשלום כהןמשה פלדמן
שלום אביטבולליזה גולדנברגשלום צ'רלי כהןמשה צבי פלדמן
שלמה אביטבולר' ישראל צבי גולדנברגשלמה כהן (סמי)סוניה פלדמן
אהרון אביטלרוזה גולדנברגשלמה סמי כהןפולינה פלדמן
רחל אביטל (רשל)רוזה גולדנברגשמחה כהןפנינה פלדמן
אילן אביטןשמשון גולדנברגשמחה כהן (סימי)פרידה פלדמן
אסתר אביטןשרה גולדנברגשמחה כהןאברהם פלדשר
דניאל דני אביטןסמי שמוליק גולדנטלשרה כהןאברהם פלוסקין
חנה אביטןאברהם גולדנפלדשרה חתון כהןרחל פלוצ'יק
יהודה אביטןאברהם גולדנפלדשרית סימי כהןחיים פלח
ימין אביטןפניה גולדנפלדתמו כהןרינה פלח
מרדכי אביטןפניה גולדנפלדתמו כהןראובן פלטר
מרים מרי אביטןדוד גולדנשטייןתקוה כהן (פרחה)ג'ניה פלינר
פנחס אביטןזנבל גולדנשטייןחבו כהן זנגיפיוטר פלישנבאום
שמעון שלום אביטןמריה גולדפרבאדלה כהנהליובה פלסתרוזווה
מרדכי אבינועםאסתר טאובה גולדשטייןארבל ארבע כלאפומרשה פנטה
מרסל אביסרורויקטוריה גולדשטייןאברהם כלפיזילפה פניבילוב
סעדה אביסרורטוני טובה גולדשטייןאברהם כנאפורחל פניבילוב
עמרם אביקסיססימון לייב גולדשטייןלאונור כנאפואליאן פנידה שמק
רבקה אביקסיסשלום כנאפולייזר פסח
שמואל אבישרדוד גולדשמידדוד כץסרפיט פסחוב
שמואל אבן (סמי)דוד גולדשמידזיסו כץרחל פסטובסקי
ריקה אבן חייםמינה גולדשמידחיים סנדו כץברנה פסטרנק
זהבה אבן צוריצחק גולדשמידטיהושע כץמרים פסין
יצחק אבן-דנאןשוניה גולדשמידטיעקב כץאברהם פסק
שרה אבנטמאוריסיו גולוביצחק כץ
חיים יוסף מנחם אבנימאוריסיו גולוביצחק כץלאה פסקל
מזלוט אבנילובפבל גולובנבליאור כץקרול פסקל
סימיון אבסטרייסקיביילה גולודמשה כץליב פפירוב
ד'ר אברהם אבקסיסגריגורי גוליקמשה מרדכי כץבלה פפירובא
אסתר אבקסיסמאני גוליקסופיה כץמרק פפיש
מרי אבקסיסיעקב גולןעמנואל כץבנימין פפקוב
לאורה לונה אבקסיס בן דייןיצחק גולןפרלה כץאברהם פפר
מוטיא מרדכי אברבוךעליזה גולןיצחק כצנלסוןיהודה לייב פפר
אליהו אברג'ילרחל גולן (ריג'ן)אליהו כראדי (אליקו)פרידה פפר
סילביה אברג'ילרינה גולןמיסה כראדיפרידה שרה פפר
סעדה אברג'ילשמיל שמואל גולןעמוס כראדיאהרון פפרמן
שלמה אברג'ילשמעון גולנדרימה כראדיאידה פפרמן (פנגרמן)
תמו אברג'ילישראל גולקושלום כראדיז'ניה פצ'ניק
אהרון אברג'לשרה גולקואליהו כרדיזלמן פקל
אליהו אברג'לזאב ולבל גוסינקיססולומון לאבצ'נקובסיה פקר
אליהו אברג'לאנטולי גופמןברכה לאנורהמשה פקר
חביבה אברג'לאריה גורימין לאסרינילה פראק
חיים מרדכי אברג'לדוד גורביץחיים לבשיינדל סוניה פרבר
חסיבה אברג'ללאוניד גורביץאברהם לבאןאברהם פרגר
מימון אברג'למרי גורביץאליהו לבאןמרים פרגר
מסעודה אברג'לסימה גורביץעזיזה לבאןאולג פרוטקוב
מסעודה אברג'לראיה גורביץשרה לבאןליזר פרוים
נתנאל אברג'לאינסה גורביץ'יבגניה לבדייבאנטה חנה פרוכטמן
סימי אברג'ליצחק גורביץ'מרינה לבדייביוסף פרוכטמן
סעדה אברג'לאלקה גורודישטיאןדוד לביאריבה פרומן
עזר אברג'למרה גורודישטיאןזולה לביאויקטור פרומקין
שלמה אברג'לבלה גורודנצקיזוליה לביאאברהם פרוסין
שלמה אברג'לגרגורי גוריונובחצפיבה מרסל לביא (לויבורובסקי)מיכאל פרוסק
מלקו אברהאלכסנדר גוריןיוסף לביא (לויבורובסקי)מריה פרוסק
אוחנה אברהםפניה גוריןיעקב לביא (קופל)מאיר פרוקופץ
אלי אברהםפניה גוריןחנה לבן (דבוש)מרים פרטוק
ברקו אברהםגלינה גורליקשמעון לבןדובה פריד
יהודה אריה אברהםלב גורליקבנימין לבנברגחיה פריד
ליבה אברהםרעיה גורליקרוזה לבנברגצבי אריה פריד
עזרא אברהםליובוב לבנטדוד פרידה
אליהו אברזלגרגורי גורנשטייןברקו דב לבנטרחנה פרידלנד
אברהם אברכהןזליה גורפינקלסופיה לבנטריצחק פרידלנד
יוליס אברםגורשום גורשומובאנה לבקובסקיאליעזר יהודה פרידמן
מרים אברםגורשום גורשומובסמואל וולף לברשטיןבוריס פרידמן
קיבו אברםחיים גורשומובז'רנה רייזה לדיז'נסקיישראל פרידמן
אברהם צבי אברמובסיבה גורשומובאבידן להאובוםלאוניד פרידמן
אלחנן אברמובבסיה גורשניקאבידן להאובוםמלכה אסתר פרידמן
ברוך אברמובבסיה גורשניקריטה לובוביץנחמה פרידמן
יהודה אברמובלזר גורשניקחיים לובובנהפאניה פרידמן
יעקב אברמוביצחק גז (ג'קי)מסעודה לובטוןראיסה פרידמן
יפה אברמובמטילדה גזשמריהו לוביןרחל פרידמן
מיכאל אברמובמיכאל גזית (טברסקי)ג'ונונה לובלעטל פרידנטל
פניה אברמוברחל גטניוברוך לוגאסיחי פריואה
רחל אברמובישעיהו גידלביץפריחה לוגאסיטייטה פריואה
מונן אברמובהשלום גיחזאברהם לוגסיאלכסנדר פריימן
אברהם אברמוביץחנה גיטלמןאלגריה לוגסימנחם פריימן
איזיק אברמוביץיצחק גיטלמןאסתר לוגסייוסף בובי פרייר
בינה אברמוביץשלמה גיטלמןאסתר לוגסירבקה פרייר
חיים אברמוביץמיכלה גייסטדורון ברוך לוגסינחה פריסט
יוזיה אברמוביץחיה גייפמןזוהרה לוגסירחל פריצקר
יעקב אברמוביץאהרון גילבורגחנניה לוגסיאברם פרל
יצחק אברמוביץיצחק גילבורדיוסף לוגסי (יוסי)יעקב פרל
ליבה אברמוביץמשה גילבורדיעקב לוגסיסרף פרל
מנחם מנדל אברמוביץנסי גילבורדיצחק לוגסיהלנה פרלמוטר
פיה אברמוביץיצחק גינגולדיצחק לוגסילב פרלמן
צביה אברמוביץמריה גינזבורגלאה לוגסיסבטלנה פרלמן
רינה אברמוביץ (רבקה)לב Лев גינזבורג Гинзбургמכלוף לוגסיסבטלנה פרלמן
אברהם אברמוביץ'דוד גכבליטסוליקה לוגסיטוביה פרנטה
נסים אברסטובה גכבליטפרחה לוגסישמחה פרנטה
סעידה אברסאליעזר שמחה גכטמןשמעון לוגסידוד פרנק
איזק אברקוןאריה לייב גלאובךיוליה לוזניקובנונה פרנק
פאולה ננה אברקוןבנימין גלאםאבי לוייצחק פרנקוביץ
לאה אבשלומבגוליה גלאםאביבה לויבילה פרנקוביץ שפירה
גבריאל אבשלומובכמוס גלאםאהובה לוישלום פרס
מוניה אבשלומובניב גלאםאהרון לויאלי פרסייזן
מצליח אבשלומובקניה גלבראיטו לויסימון פרסקי
רמי אבשלומובחוה-נישה גלגובסקיאליהו ללו לויפישל פרסר
אברהם אגביישראל גלדשטיין (סימיון)אליהו תופיק לויקלרה פרסר
טובה אגטשטייןילק גלוזברגאליס לוימשה פרסר-קלרש
יוסף אגטשטייןפרומה גלוזברגבתיה לוי (יטי)ויקטור יעקב פרפיניאל
אינעם אגרונובאברהם גלוזמןדוד לוילב פרפליוטצ'יקוב
יוסף אגרונובאלי גלוזמן (אליק)דוד לויפולינה פרפליוטצ'יקוב
מנשה אגרונוביעקב גלוזמןדייזי לויאבינעם פרץ
יוסף אדהאןרוזה גלוזמןדניאל לוי (דני)אברהם פרץ
משה אליהו אדלשטייןלייבה גלזזהרה לויאברהם פרץ
רייזל אדלשטייןסוניה גלזונובחביבה לויאליהו פרץ
אביבה אדרי (חביבה)לב גלזמןחנה לויאמה שמחה פרץ
אברהם אדרי (בבר)לודמילה גלזמן סאידבייבחנינה לויאסתר פרץ
אברהם אדרייעקב גלזרחנניה לויאריק שמעון פרץ
אברהם אדריגיסיה גלייזרחסיבה לוידוד פרץ
אלברטו אדרי (אברהם שלמה)מיכאל גלילוביהונתן נטע לוידוד פרץ
אסתר אדרילאה גלימברגיונה Ienö לויחביבה פרץ
ברוך אדריסיומה גלינויעריוסף לויחנה פרץ
דוד אדריגרוניה גליקיוסף לוייהודה פרץ
דוד אדרייחזקאל גליקיזבלה לוייהודה פרץ
יצחק ז'קי אדריצבי גליקשטיירןיעקב לוייהושע פרץ
יצחק צחי אדרייגאל גלם (חלפו)יעקב לוייוסף פרץ
מימון מומי אדריציון גלםיצחק לוייעיש פרץ
מימי סימי אדריאברהם גלמןיצחק לויליזה פרץ
מרים אדריאליק גלמןיצחק לוימינה פרץ
סמי מאיר אדריגיטל גלמןכליפה לוימסעוד פרץ
רויטל אדריגניה גלמןכליפה לוי (כליף)מסעוד פרץ
רחל אדרי (קריספין)יהודית גלמןלידיסיה לוימסעודה פרץ
רחל אדרייעקב גלמןמזל לויניסים פרץ
רחל אדריליזה גלמןמימון לויסוזן ז''זו פרץ
רינה אדרי (אורדואניה)מיכאל גלמןמרדכי יצחק לויסוליקה פרץ
תמר אדרימלכה גלמןמרים לויעישה פרץ
איזא אדרעיפרידה גלמןמשה לויעמרם פרץ
דני אדרעימוריס גלסקי (משה)משה לויקוטה פרץ (בן דיין)
יהודה אדרעיקלודין גלסקי (שרה)משה לוישארל פרץ (רוז'ה)
אוסנת אהרון (אוסנה)מרה גלפנדבייןנג'יה לאה לוישירה פרץ
אטל אהרוןמרה גלפריןניסים מקסים לוישלמה פרץ
דוד אהרוןבוריס גמבורגנסים לוישלמה פרץ
דזסו אהרוןזינה גמבורגנעים לוישלמה פרץ
טופחה אהרוןסעדה גמילהסביחה לוישמעון פרץ
הינדה רייזל אהרןחייקה גמרסוזי שרה לויתמו פרץ
יוסף אהרןיחזקאל גמרסוזן סולטנה לויתמר פרץ
יוסף אהרןטקלש גנגולסול לויחייה גיטלה פרקש
פרדו אובטהאנה גנדלמןסוליקה לויטומי פרקש (אשר)
טלה אובלץמיכאל גנדלרעליזה לוימרטין פרקש
מיכאל אובשאטקוד'ר בתיה-ליזה גנדלר-פליעמרם לוימשה פרקש
אלכסנדר אוגניסטובסמיון גנז'לעמרם לויזכר פשאנוב
אסתר אוגניסתוףמרים מריה גנזבורגפורטונה לוידינור פשנובה
יעקב אוזןרוזה גנזלפרחה לוי (פני)אלכסנדרה פשצ'ין
כמוס אוזןגניה גנטמןפרי לויתרצה פשקובצקי
זקלין אוחיוןמרה גנטמןפריחה לויסופיה צ'וברוצקי שפיטלניק
חיים אוחיוןילנה גנליורג'ינה לוייפים צ'ודנובסקי
חנה אוחיוןמיכאל גנליןרוזט לויחינה צ'ודנובסקיה
יהודה אוחיוןמוטיל גנץרנה לויבת שבע צ'ולק
יוסף אוחיוןקוללש גססהרפי לויחיים צ'ולק
מרים אוחיוןאברהם גסקהשאול לויחנה אטל צ'וררו
מרים אוחיון (מרי)אירה גפטרשאול לויחיים לייב צ'ימפוי
משה אוחיוןאטה גפנוביץשלום לוימלכה צ'ימפוי
ניסים אוחיוןמשה גפנוביץשלמה לוי (סמי)חיים - נוחם צ'כט
פרחה אוחיון (פלורי)רחמיאל גצ'לשמואל אריה לוימאיה צ'כט
רחמה רימונד אוחיוןגילה גצלשמחה לויזינאידה צ'רניאק
שושנה אוחיוןאיזה גקרשמעון לוייוזף צ'רניאק
שמחה אוחיוןטאובה גקרשמעון לוינחמן צ'רניאק
שמעון אוחיוןליובה גקרשמעון לויברטה צ'רקיס ביאלוסטוצקי
שערא אוחיוןארתור גראוארשעיה לויגבאר צ'רקסוב
דוד אוחנהסופיה גראוברתמר לויארנסט צוויג
חיים אוחנהאהרן גרבלמרים לוי אפריםסימונה צוויג
חנה אוחנהלאה גרבליקוט לוי-חזןיעקב צוקרמן
יהודה אוחנהבינימין גרבריואל לויטריבה צוקרמן
יעקב אוחנהיוסף גרבראליזבט לויטוסאטי הנריאטה צור
מישל אוחנהמרים גרברברכה רוזה לויטיןזליג צליק צור
נפתלי אוחנהיעקב גרובויסחיה לויטיןמשה צוררו
סעדה אוחנהמטבי גרודמןלאה לויטיןמשקה צוררו
עישה אוחנהצילה גרודמןאהרן לוינגרצביה צוררו
עמרם אוחנהחנה גרוזדאיליה לוינזוןבטי ציבין
ראובן אוחנהאדוארד גרוחובסקיאתיה לוינסוןנסים ציבין
ראובן אוחנהאתיה גרוייסמןחנה לויצקישמריהו סיומה ציבין
רינה אוחנהארקדי גרויסמן (אברהם)יבגניה לויצקיחנה ציובוטרו
שמחה אוחנהדורה גרויסמןקלרה לויצקישלום ציטלישוילי
שרון אוחנהדינה גרויסמןסופיה לונזוןבלה ציטמן
תמו אוחנהלזר גרויסמןיהושע לוסיףיצחק ציטמן
ויקטור אוחנה חןמוטי גרויסמןמרדכי מרסל לוסקייהושע צימבלר
רחל אוחנה פרץרעיה גרויסמןפרל לופוצ'נסקאאלי חנן צימליכמן
איטו אוחנונהשבתאי גרויסמןצבי לופטנרדבורה צימליכמן
דוד אוחנונהיחיאל לייב גרונזיצקיהרמן לופסקוריבה צינמן
פיבי אוחנונהאברהם אורל גרוססופיה לופסקואיטה ציסמרו
עמרם אוטמוגוחיה ג'ני גרוסלאה לוצקיהשלמה אליהו ציסמרו
מאיר אוטמזגיןישראל גרוסחובה לוצקראירינה ציפורסקי
סולטנה אוטמזגיןלאה גרוספרלה לוקובאברהם צירולניק
פרימה זלדה גרוסמירון לוריהאודיה צירולניק
זיוזי אויזרוביץ'פרלה גרוסאהרון לזביןאיטה צירולניק
סנדר אויכמןקרלוניה גרוסחיים לזביןשרה צירולניק
מיכאל אויסגולדבראינה גרוסמןאברהם לזימי (אבי)יעקב צמח
משה אויריקחיה גרוסמןחביבה לזמימזלה צמח
לייב אוישיהחיים גרוסמןרחל לזמיראובן צמח
אורי אוליאלישראל גרוסמןשמעון לזמישלום צמח
זוהרה חיה אוליאללסה גרוסמןשרה לזמימשה צמל
צ'רניה אוליאנסקישמואל גרוסמןאנה לזמןאסתר מלכה מטילדה צפו
אשר אומנסקיארקדי גרוספלדאברהם לזרוביץשמיל צפו
ברוך אומנסקירוזה גרוספלדאיזידור יצחק לזרוביץליליה צצקין
אונטן אונטנובגיטלה גרופראנה לזרוביץטובה צרף-זאדה
בחשי אונתנובשלימה גרופרדינה לזרוביץחביב צרפתי
זהרה אוסבורןשמואל גרופרעמנואל לזרוביץ (מנחם מנדל)אנה קאופמן
טניה אופיריהושוע גרישה גרז'ויצ'רלה לזרוביץאסיה קאופמן
אלכסנדר אופנגנדיןשרה רבקה סוניה גרז'ויצבי לזרוביץד'ר ריטה קאופמן
מיכאל אופנגנדיןולדימיר גרטוולברכה לזרוביץ'ציליה קאושנסקי
יהודית אוציטלחנה גרטווליוסף לזרוביץ'קליר מרגו קאן (קוקה)
יהודית אוציטלשוכמן גריגורירובין לזרוביץ'יעקב קאפמאר
יוסף אוציטליעקב גריידיןחנה חיה לחיניפרידה קאפמאר
חנה אוקסנשטייןיעקב גרייצמןיהודה ז'נו לחינירוני קארנט
שעיה אוקסנשטייןמנדל גרייצמןמניה לטושבסקימיכאל קבאקוב
יאנטה אורדנטליקנינה גרייצמןחנה ליאחורוזה קבטרמן
לייב גרשון אורדנטליקיצחק גרימבלטמריה ליאנסקייהודה קביסה
יעקב יזראל אוריןאובשי גרימברגסופיה ליאנסקיסטה קביסה
יחזקאל עזרא אורןאלקה גרימברגאייזיק ליבוביץשלום קבלו (שרל)
מרים אורנשטייןיעקב ינקו גרימברגלילי ליבוביץאליעזר קבליק
חסיה אורצקי (קלרה)פרימה גרימברגפרידה ליבוביץקלרה קבקוב שסקין
אנה אושומירסקיאהרון גריןקלמן ליבוביץאטליה קגן
מיכאל אושומירסקיאיזידור גרינבאום (יצחק)מירה ליבוביץ'אטליה קגן
לאוניד אושרנקוישעיהו בנימין גרינבאום (אלכס)אלכסנדר ליביסבוריס קגן
שלמה אותמיזגיןמשה גרינבאוםפנינה ליברנטאסתר קדוש
אברהם אזולאימשה גרינבאוםסיסיליה ליברשטייןזוהרא קדוש
איזה אזולאיבלה גרינבלטזינאידה ליבשיץחיים קדוש
אליהו אזולאיאידה יהודית גרינברגמיכאל ליבשיץישראל קדוש
אליהו אזולאיבתיה גרינברגגרקולס ליובובמרים קדוש
אסתר אתי אזולאידוד גרינברגליבמן ליובובמשה קדוש
דניאל אזולאיחונקה גרינברגקוזלובה טבלבה ליובובניר קדוש
זהרי אזולאיחיים גרינברגמניה ליובינסקיסוליקה קדוש
זוהרה אזולאיחנה גרינברגיוסף ליוברובסימי קדוש
חנינה אזולאייעקב גרינברגציפה ליוברובעמרם עמי קדוש
חנינה חנה אזולאייעקב גרינברגחנית ליזמישלום קדוש
יעקוב קובי אזולאייפים גרינברגשלום ליזמישלום קדוש
ליאן אזולאייששכר גרינברגאנה ליטבקשלום קדוש
מאיר אזולאילייב גרינברגבוריס ליטבקשלמה קדוש
מזל אזולאימלכה גרינברגצילה ליטבקזהרה קדושים
מרדכי מרק אזולאימנשה גרינברגציליה ליטבקחיים קדושים
מרים אזולאי (מרי)סימה גרינברגראובן ליטויננקויעקב גיקס קדושים
מתתיה אזולאיעקי חיה יעטי גרינברגברוך ליטמןמרים קהנסקי (מימי)
ניסים אזולאיפינה גרינברגנתן ליטמןיבגני קובל (ציון)
סימי אזולאירוזה גרינברגשפרה ליטמןפיוטור אהרון קובלוב
ספיר אזולאישרה גרינברגאברהם וולף לייבלב קובליוב
עזיזה אזולאיאנה גרינגחיה לייבליודמילה קובלר
עזר אזולאייהודה גרינוולדקלרה לייבמיכאל קובלר
פריחה אזולאילאה גרינוולדשמואל לייביולנדה קוגוס
רחלי אזולאייצחק גרינשטייןרחל לייבהמשה קוגל
שלמה אזולאיגיטליה גרינשפוןמשה לייבוביץאברהם קוגן
שלמה אזולאיברנה גריסרורחל לייבוביץאפרים קוגן
שמעון אזולאיאנה גרלניקזלוטה לייבזוןברכה קוגן
שמעון אזולאיטספה גרמאייעקב לייבזוןחנה קוגן
שמעון אזולאימנחלוש גרמאיזק יצחק לייבליוסף קוגן
מניה אזיהנחמן לייב גרמןישראל לייבליוסף קוגן
ציון אזלואישרה גרמןשרה לייבליעקב קוגן
אלברט אבי אזרזרשרה גרמןבבה לייבמןמרק קוגן
אסתר אזרזרמנדל גרנובסקינחמה לייבסקירחל קוגן
חנינה אזרזרגולדה גרניקעמליה לייזר-גולדנפלדישי קודריאנסקי
סוזנה אזרזרחיים גרניקיוסף לייכטגהלנה קוהן (מלבינה)
עישה אזרזריעקב גרסוןאולגה לייפמןטובה אקטרינה קוהן
שלום אזרזריעקב גרפינקלאברהם לייפריהודית קוהן
זקלין אטדגיסושי גרפינקליעקב לייפראריה לייב קוהן לאופולד
מרים מרי אטדגיזלטה גרשפורטונה מזל לייפרלאוניד קוונובסקי
שושנה אטדגימשה גרשביץמריה לייקיןנחמה קוז'יוק
עדי אטואלמישייב גרשוםמינדליה לינדבויםזלמן קוזוקרו
אביבה צבחה אטיאס (חסיבה)קלרה בלה גרשמןברז ליפאלידיה קוזין
אברהם אטיאסשרה גרשמןזאב ליפניאקטאה קוזינר
אסתר אטיאסדינה גרשנגורןאסיה ליפניצקיסימון וורבנר קוזינר
גלעד אטיאסמאיר גרשנגורןחנה טובה ליפסמןלאוניד קוזמינסקי
זמילה אטיאסיוסף גרשקוביץ'אברהם ליפשיץדניאל קוטליר
חביבה אטיאסיצחק גשהלאה ליפשיץחיה קלרה קוטליר
יוסף אטיאסיהודה דבפאניה ליפשיץיהודה קוטלרנקו
יחיא אטיאסהדסה דבורצקימוסיה לכטמןחוה קויפמן
יצחק אטיאסגלינה דבורקיןרוזה לכטמןיצחק זאב קויפמן
לדיסיה אטיאסמיכאל דבורקיןיעקב ללאבץישראל קויפמן
מסעודה אטיאסראיסה דבורקיןאחי חי כמוס ללושמשה קולבץ
ביאנה אטינגראהרון דבלמןגסטון ללוש (פר'ג')נטליה קוליקובסקי
צילה אטינזוןרוזה דבלמןגסטון ללוש (פר''ג')יוחנן קולישבסקי
חולוה אטליהטגניה דבריגסטון ללוש (פר'ג')רחל קולסניקוב
גבריאל איבגינסים דגןריגינה ללושאלכס קולקר
דוד איבגירחל דגןאידה למבורטגלינה קומרובה
חנה איבגיג'קלין דדוןתמר למכייסדוד קונומיכל
לאונטינה איברגימובחיים אמיל דדוןאולגה למפרטשרה קונטורר
ישעיהו חיים אידל שוורץחסיבה דדון (בן קסוס)מיכאל למפרטהולך קוניגהיים
טובה אידלריקוט גוטה דדוןסמיון למפרטפישל קונסטנטינובסקי
נחל אידסמרדכי דדוןפינקוס למפרטספרידה קונסטנטינובסקי
ניקולי איזמאילוב (רומבים)מרדכי דדוןאלואיס אברהם לנגמספיוטר קוסטנקו (פישביין לאוניד)
יטי איזנפרץמרדכי דדוןסלמה לנגמסנחמן קוסלובר
ישראל מאיר איזנפרץשלום דדוןחנה בסיה לנגנוסמיחה חיה שמחה קוסקס
נחום איחנבלדמטילד דהאןיצחק לנגסנרגולדה קופלביץ'
מזל איטחאיזה דהןמלה לנגסנרחיה קופמן
פירחה איטחאליהו בעזיז דהןאטיה לנדמןמשה קופמן
שמעון איטחאסתר דהןאריה לנדסאברהם קופצ'יק
ברנה אייזיקאסתר דהןמקסים לנסקימקס קופצ'יק
יצחק אייזיקזוהרה דהןמריה לנצמןקלרה קופצ'יק
פסיה אייזיקזוהרה דהןטטיאנה לסמןבנימין קופר
יעקב אייזיקוביץ'זורה דהןמרדכי גילי לסרידבורה קופרברג
מיכאל אייזמןחביבה דהןשלמה לסרידוד קופרברג
משה אייזנפרץחיים דהןשמחה לסריברוניה Броня קופרברג Куферберг
רבקה אייזנפרץחנניה דהןנינט לסרי אוחנהחיקה קופרמן
אטיה אייזנשטדטיהודה דהןחנה חמו לעסרייוסף קופרמן
גנט איילאויחיא דהןעמנואל לפידותמלכה (מלבינה) קופרמן
מרשה איינאלם (ממייה)יעקב דהןאלעזר לפסחימיכאל קוצ'ירגן
מוטר ליובה דבורה איינבינדריעקב מסעוד דהןסעדה לפסחייעקב קוצ'רו
איזיהו איכילובמכלוף דהןבילה לקסמשה קוצ'רו
משה דהןיהושע לקססאלח קוצ'רו
אפרים איליאגויובניסים Max דהןהנרייטה לרבוניסלחה קוצ'רו
סוניה איליזירובסולומון דהן (סמי)נסים לרבונירחל קוצ'רו
הרשקו איליקסולטנה דהןג'ניה לרמיןסטוניה קוצוק
ברכה בלאיינש אילניסטה דהןמשה לרמןיצחק קוקוי
לידיה אילצ'נקוסלומון דהןאסתר לרנרחוה קורבלניקוב
שיינדל אינדיגסעדה דהןגניה לרנריוסף קורוסטישבסקי
גוד איסטחרובשלמה דהןזאב לרנראהרון קורז'
יקרתנו חנה איסטחרובשלמה סלומון דהןיוכבד לרנרמירון קורז'
ניסן איסטחרובשמעון דהןיוסף -חיים לרנרראיסה קורז'
רחל איסטחרובאמליה דואניאסויקטור Виктор לרנר Лернерחיים קורזינר
גניה איסייבמרים דואקארנסטינה אסתר לררמינה קורזינר
אהרון איסייסמתילדה דוביןשטיין מאוריצןישראל קורמן
אבאיי איסקובדנילובה דוברהאלישבע מאטימיכאל קורן
זילפה איסקובסמיון דוברובולסקיאליעזר מאירבלה קורנישוב
חנום איסקובאילנה דוד (זיני)חוה מאיראלברטו קורסיה
טירסו איסקובג'נט דודיוסף מאירפריחה קורסיה
יורי איסקובטובה דודיוסף מאיריצחק קורפין
שריה איסקוביחזקאל דודיצחק אליעזר איזו מאירסימיון קורצקי
תמרה איסקוביעקב דודנח מאירדינה קושניר
אסתר איסקובהיעקב דודפרידה דוצה מאירמיכאל קושניר
ישראילוב איפיליצחק דודרחל מאירסופיה קושניר
אהרון איפרגןאהרון דודוביץרפאל מאירסנדר קושניר
אליהו איפרגןיוסף דודוביץשרה מאירריבה קזימירסקיי
אסתר איפרגןשמיל דודוביץאדלה מאירוביץשיפרה קזצקר
חנה איפרגן (חנינה)יוסף דודזוןאליהו מאירוביץמניה קזקביץ
יצחק איפרגןלב דודזוןהרמן מאירוביץפרלה קטאי-פפי
סוליקה איפרגןדורה דודיסוילהלם מאירוביץדוד קטנרוביץ
שמעון איפרגןמשה דוחובסקיחונא מאירוביץאלקה קיבנשטיין
שמעון דוד איפרגןאולגה דוידובחיים מאירוביץיעקב קיבנשטיין
אטל איציקבריה דוידובנטי מאירוביץסויבל קיבנשטיין
אריה ז'אן איציקוביץמנשיר דוידובסוזנה מאירוביץשרה קיבנשטיין
מרטל איציקוביץמרז'ו דוידובצבי מאירוביץשרה קיגלמן
פסיה איציקוביץמשה דוידוברחל לאה מאירוביץרוחל קיז'נר
קלרה איציקוביץסמיון דוידובגרציה מאמאןאידל קיזנר
שמואל איציקוביץשרח דוידובציון שמעון מאמאןשרה קיזנר
רוזה איצקחיה דוידוביץעזרא מגדימינה קיטרו
אברהם איצקוביץראיסה דוידוביץרג׳ינה מגדיפייביש קיטרו
אידה איצקוביץ (צוצה)סמואל דוידוביץ'אסתר מגזינרעטל קיטרוסר
מוטל איצקוביץאתלה דוידזוןמורדכי מגזינרמיכאל קייטלמן
שבתאי איצקוביץבוריס דוידזוןאלה מדבינסקימנדל קייטלמן
מאיה איצקוביץ'-סיצקרמריה דוידןלובוב מדבינסקי (בלומה)שרה קייטלמן
גליה אישייבאליזבטה דויטשאברהם מדווינראבנר קיילה
יוסף אישייבשלמה דויטש (לדיסלב)בוניה מדווינרביילה קייליס
הלה איתן (לאה)שלמה דולינסקיבתיה מדוינרברוך ארי קיים
רחמים איתןזינאידה דונייבפנחס מדוינרחנה קיליחיס
איזון אלבזיצחק דוקטורשולדימיר מדטוביוסף קילימניק
אסתר אלבזצילה דוקטורש (סוטיליה)אלגריה מדינהנג'מה קימה (כוכבה)
יהודה אלבזנסיה דורמןיצחק מדינהרובין קירא
יוסף אלבזאטל דורפמןאהרן מדלסיולנטינה קיריאצ'ק
יוסף אלבזסמיון דורפמןעזיזה מדלסיורה קירמייר
יעקב אלבזמנחם מנדל דזיצרדורה מובשוביץ'מיצ'סלב קירשנבלט (מיכאל)
יצחק אלבזמאיר דטשויליאיליה מוגילבסקיישראל קישינבסקי
יצחק אלבזגריגורי גריש דיאכטרולדימיר מוגילבסקימירון קישיניובסקי
מזל אלבזנחום דיגטיארובקלבה מוגילבסקיאלטר קלאפר (אלברט)
מזל אלבזיוסף ליזר דייטשחנה מודלבקריינה קלבנוב
מתתיה אלבזרעיסה דייטשמןלאוניד מודלברחל קלברט
ניסים אלבזאסתר דייןצילה מודלביץ' (ציפורה)שמואל קלוגמן
עזיזה אלבזעישה דייןקמה מוזליאטלה קלמן קלונימוס
רוחמה אלבזרחל דייןיוסף מויאלבטי קלופר
רוחמה אלבזרפאל דייןסוליקה מויאלאהרון קלטר
שלום אלבזדוד חיים דיינזאדהברקו דוב מויסהלאה קלטר
שמעון אלבזפרומה דייץרחל מויסהמיכאל קלטר
אברהם אלביליהטטיאנה דימובסקידינקין מויסיישפרה קלטר
נוחים אלברקנטמישייב דינוריופה מויסייגיטל קליור
דוד אלגרבלייוזפה דינץפשפיורקה מויססינטה קליור
זוהרה אלגרבליהראל דיפאניפירה מולוקשריצחק קליור
יוסף אלגרבליקובי דיפאני (יעקב)איגור מולצ'נובסמיון קליימן
מאיר אלגרבליסילה דישלאירן מולראיבליה קליין
שמחה אלגרבליחנה דכטורולנטינה מולרדוד קליין
עליזה אלולזינאידה דכטיארחוה-גיטל מולרדוד קליין
אברהם אלוןסמיון דכטיארינטה רחל מולרחנה קליין
גמרה אלושיוסף חוזה דנהעזיזה מונסוניגויצחק קליין
יצחק אלחימרדכי דניאלובראיסה מונקמנחם מנדל קליין
אברהם-ישראל אלחררתמרה דניאלוביבגני מוסטובסקימרגרטה מומו קליין
יצחק אלחרראברהם דנילובסופיה שבע מוסטובסקימשה קליין
מסעודה אלטיטסיפרה דנילובאברהם מוסקונחום קליין
שלום אלטיטלוי דנינואברהם מוסקופאולה קליין
אהרן אלטמןשושנה נווארה דנינו (אפללו)רייזל מוסקורשלה קליין
אלכסנדר אלטמןשמחה דנינורייזל מוסקותקוה קליין (רחל)
ברנה אלטמןשרלי דנינוברנה בטי מוסקוביץאמה רחל קליין קיש
פנחס אלטמןאלכסנדרה דניסנקודוד דן מוסקוביץאליעזר קליינמן
שיינדל אלטמןאסתר דנןחנה מוסקוביץפירי קליינמן
אננה נסיה אלטקלסיצחק דנןלוצ'יה מוסקוביץראיסה Раиса קליכמן Калихман
אסתר אלטרמסעודה דנןלייב מוסקוביץמריה מלכה קלינגר
יעקב אלטרסעדה דנןמאיר מוסקוביץאסקה קלינין
שרה אלטרשאול דנןמחלה מלוינה מוסקוביץחנה קליס
מרגלית אלטרסישלמה דנןפינקו מוסקוביץאליהו קליפי
בוריס אלטשולררחמים מצמהרט דסטהקוקה מוסקוביץיצחק קליפר
לאה אלטשולרג'זאלה דעדוששמעון מוסקוביץיצחק קליפר
דמוזה אליאסדניאל דצקובסקישרה מוסקוביץאיסק קליקה
חנה אליהג'וליאט דראיסלים יהושע מועלםסמיון קליקה
בנימין חיים אליה אליהודליה דראימשה מוצפיאדלה קלישקובסקי
יחסקל אליהושמעון דראיעובדיה מוצפיחיים קלישקובסקי
לאה אליהוגיטל דראליוק (גייבוח)רחל מוצפימרים דבורה קלישקובסקי
מלכה אליהובייליה דרביןעזרא מורמשה קלמן
מרדכי אליהווולף דרביןטניה מור בקרסמיון קלמנזון
עובדיה אליהו לויולרי דרבנסקיאברהם בבר מור יוסףשאיבה קלפר
ברין אליזבטהאלכסנדר דרוגוביצקיחביבה מור יוסףאנה קלרמן
דינור אליזירובלייב דרוזדירויחיא מור יוסףחנה קלרמן
איגור אליזרובורה דרוטמןיעקב מור יוסףרומן קלרמן
מזן אליזרובאהובה דרורשלמה מור יוסףחנה קלרשו
חסיה אליכיסאלכסנדר אלכס דרורשלמה מור יוסף (סמי)חיים קמה
מרדכי אליכיסמנחם דרורירחל מור-יוסףמוזלי קמה
אוריה אלישעבתיה דרזילב מורביץ'עזרא קמה
אורין אלכסנדרהליזה איזה דרימשה מורגנשטייןעזרא קמה
דוד אללוףפרוספר דריאדוארד מורדפרידה קמה
אליהו אלמדויידוד דריקרגד מורדצלח קמה
מסעודה אלמדוייניוסיה דרלוקיהודה מורדראובן קמה
יצחק אלמוגי אלמקייסעליה דרעיסלימה מורדאולגה קמינסקי
בנימין אלמוזנינושבה זוהרה דרעיגלינה מורדיסוןברוניסלבה קמינסקי
מנשה אלמוזנינושלום דרעיולדלן מורדיסוןיעקב קמינסקי (יאשה)
סוליקה אלמוזנינושמעון דרעיאברהם מוריוסףפולינה קמינסקי
פלורנס אלמוזנינותמר דרעילאה מוריוסףשאל סשה קמינסקי
רפאל אלמוזנינובן חור האוקיפעזרא מוריסאילנה קמינצקי
יוסף אלמיטוגזלה הברשלאו מוריץאילנה קמינצקי
מכלוף אלמכייםהלל זאב הבריליה מושנסקייצחק קמינצקי
מסעודה אלמלחמנחם מנדל הברמןאודליה מושקוביץיצחק קמינצקי
אליהו אלי אלמליחיגאל הדראיאיטה מושקוביץליזה קמינצקי
אסתר אלמליחבת שבע הוגןטמה מושקוביץאיזיה קמלט
דוד אלמליחחיים הוגן זולגשפןשבתאי מושקוביץיעקב קמלמן
דינה אלמליחבילה הופרשמואל מושקוביץפאינה קמלמן
חנה אלמליחשלמה הופרחיים מזורבראנה קמנצקי
יעקב אלמליחשרה הורביץ כץיבגניה מזורטלי אפרת קמנצקי
יצחק אלמליחפרידה הורדיהקריספיל מזלמאיה קמנצקי
מאיר אלמליחאידה הושיעסדיחובה מזנטומאיר קמנצקי
מסעוד אלמליחלוציה הילריואנה מזרחימתתיהו קמנצקי
מסעודה אלמליחסולטנה הירושרוזה מזרחיקילה קמנצקי
סולטנה אלמליחמלוינה הירשנח מחטציליה קמנקר
סנדרה אלמליחאהרון הכהןדוד דודי מחלבסימה קמנשיך
עמרם אלמליחאליהו רחמים הכהןלטיפה מחלבמשה קמנשיק
עמרם אלמליחדויטש הכהןעובדיה מחלבאברהם קמנשציק
פני פרחה אלמליחיצחק הכהןיהודה לייב מחליןמרים קמנשציק
שלמה אלמליחיצחק דוד הכהןשניאור זלמן מחליןנחמן קמצן
שלמה חיים אלמליחנפתלי הכהןיפים מחנובצקיאלכסנדר קנבסקי
תמו אלמליחשלום הכהןשמעון מחפודהבראינה קנורמן
רבקה אלמליח בן דודשלמה הכהןשמחה מטטובויקטור קנורמן
נסים אלמלםשמעון הכהןשרה (שרית) מטטובאיגה קנטנר
סעדה אלמלםמשה הכהן-דואקמטטיה מטטיאבבתיה קנטרוביץ'
ברוכה אלמן (דוסיה)לילי לבשה הכטסליחה מטטיאבבתיה קניאבסקי
משה אלמקאיסמרדכי הכטיצחק מטלוןאנה קנסביץ
אסתר אלמקייסמשה הכטיצחק מטלוןשקולאי קנסביץ
יוסף אלמקייסרבקה הכטמרים מטלוןאוגט קנפו (חסיבה)
יוסף אלמקייסשלמה הלוימרים מטלוןיעקב קנפו
מסעוד אלמקייסשמואל הלויהרשקו מטסיצחק קנפו
שמעון אלמקייסשמעון הלוימיכאל מטריקמרדכי קנפו (מוטי)
ורד רדויאה אלמקיסטוני הלרחנה מיארהנפתלי קנפו
בראון יצחק אלמרלאה הלרניסים מיארהסימי קנפו
אנה אלנטמשה הלרנסים מיארהשלום קנפו
אברהם אלעזראחנה הנדין בן-קסוס (אפרת)שמעון מיארהתמר קנפו (תמי)
עליה אלעקרילוי הנדלתמר מיארהלוי קנר
אסתר אלפסיחיים הנדלמןמשה מיזרחיגביהו קסהין
דוד אלפסיחנה הנדלמןשנדלה מייזנברגסמיון קסלמן
יזה אלפסיאדית ביבי הסקפניה מייסטרמסעודה קסלסי
לוי אלפסישמחה הסק (אוליאל)חיזגיה מיכאילובמרדכי קסלסי
לינדה אלפסי (חיה)מנחם מענדל הראלשימטו מיכאילובאריה קסלר
עליה אלפסיהלן הרברטקרלי מיכאליבגני קסלר
שלמה אלפסיבנימין הרושדברה מיכיילובמלך קסלר
אריקה אלפרין (בתיה נחמה)זשה רחל הרושאסתר מיכלסמואל קסלר
יעקב אלקבסיוסף הרושאברהם מילברגלובה קפולסקה
יעקב אלקבץימנה הרוש (אטיאס)ברסנ מילהאברהם קפולסקי
לבנה לונה אלקבץיעקב הרושאיגור מילובסורה קפלון
מאיר אלקבץיצחק הרושמירה מילובקלבה קפלון
עליה אלקבץמזל הרוש (אבזיז)בנימין מילחיקרגיטה קפליושניק
רבקה אלקבץעזיזה הרוששורה מילחיקראיטקה קפלן
רחל אלקבץעלו הרוששלמה מיללרדוד קפלן
דוד אלקהרעליזה הרוששרה מיללרולדימיר קפלן
מזל אלקהרצפורה הרושגניה מילרזלדה קפלן
אסתר אלקובירחמים הרושדוד מילריהושע קפלן (שוריק)
דוד אלקובישמעון הרושדניאל מילריחזקאל קפלן
עזוז אלקוביצבי הרשל הרמןבריש מילשטייןרוזה קפלן
שלמה אלקובירגינה הרמןגולדה מילשטייןרומן ראובן קפלן
שמחה סימי אלקוביאלי הרץמכיאל מילשטייןורה קפרוב
ניסים אלקחריצחק הרצברגמריה מילשטייןמיכאל קצ'ינסקי
אילנה מלי אלקיים (עליה)גזה גדליהו הרצלינגרמרצ'ל מילשטייןיוסף קצ'רו
יצחק אלקייםיצחק הרצלינגרסופיה מילשטייןכרמלה סועאד קצ'רו
מנחם אלקייםאליהו הרריז'ינה מימוןפאינה קצף
מסעוד אלקייםרחל צ'מה הרריזולי מימוןנג'ייה קצרו
רחל אלקייםשיכמן הרשיצחק מימוןסולטנה קקון
שמחה אלקייםאסתר הרשקוכשונה פורטונה מימוןעיישה קקון (חייה)
אנטליה אלקנייבחנה הרשקומשה מימוןשלמה קקון
הני אלשטייןינקו הרשקוחינקה מימןלוציה קראוס
משה אלשטייןלורה הרשקומיכאל מימןמיכאל ראובן קראוס
ברהנו אמבייהמלכה הרשקוליזר מינצהטטיאנה קרבט
אדלה אמודאיאברהם הרשקוביץגיטה מינקובפפי-פאני קרבר
ניסים אמודאיאולגה הרשקוביץדר' פרידריך מיקגיטלה קרדונסקי
חסיבה אמזלגאמיל הרשקוביץסופיה מירושנסקידוד קרדונסקי
מסעוד אמזלג (סעידו)ברקו הרשקוביץאיסק מירינגוףדובה קרה
מסעוד דדה אמזלגהרמן הרשקוביץאגרון מישייבאליהו קרוב
סימי אמזלגזולטן הרשקוביץאפרת מישייבשרה קרוטר
סימי אמזלגזליג הרשקוביץהלל מישייבאסתר קרויטורו
עמרם אמזלגישראל הרשקוביץחנוכה רפאל מישייבירחמיאל קרויטורו
שלמה אמזלגמלכה הרשקוביץרחילה מישייבמנואל קרויטורו
ויקטור אמיל (אליהו)עקיבה הרשקוביץשושנה מישייבהשיינה קרויטורו
צבי אמירקולוברבקה הרשקוביץמעתוק עתוגה מכלוךשמואל (שמיל) קרויטורו
חסיבה אמסילישמואל הרשקוביץחביקה רבקה מכלוףסנדר קרויטר
מימון אמסיליאסטריה השואלמרדכי מוטי מכלוףחיה קרול
שוליקה אמסיליעיישה ואזאנהערבונה מכלוףיצחק קרול
אהרון אמסלםגולדה ואסרמןמיכאל מכליץ'שרה קרול
אליהו אמסלםחנה ואקניןאורי מלול (מסעוד)אפרוים לייב קרופניק
אליהו אמסלםעמרם ואקניןאליהו מלולדבורה קרופניק
אסתר אמסלםאברהם ובראליהו מלולאליהו קרופרו
אסתר אמסלםבתיה וברדוד מלולפיגה בלה קרופרו
זוהרה אמסלםמלכה וגוחיים מלולאהרון קרוצ'יק
חיים אמסלםפנינה ודוביץ'חסיבה מלולרוזה קרוצ'יק
יצחק אמסלםבלה וודלינגריהודה מלולחיים קרטס
מסעודה אמסלםבלה וודלינגריוסף מלולאיציק קריאוליאנסקי
משה אמסלםבוניה ווידמאןיוסף חוסה מלולראיסה קריאוליאנסקי
סולטנה אמסלםשמעון ווידמאןיעקב מלולמיכאל קריאולנסקי
עישה אמסלםברוך ווייןלונה מלולמיכאל קריאולנסקי
פרלה אמסלםברוך ווייןמסעוד מלולאתל קריבורוק
רון אמסלםחנה ווייןמרגו מלולליפשה קריבורוק
שלמה אמסלםחנה ווייןמשה מלולזכריה קריוליאנסקי
מסעוד אמקייסאברהם ווייססולטנה מלולפולינה קריולנסקי
שלמה אמקיסמייטה לאה ווינדלרסולטנה מלולמשה קרייזלר
יפית אמרהמשה ווינדלרסימי מלולאלכסנדר קרייזמן
יצחק אנגלברגחנה לאה ווינקלררחמה מלוליבגני קריימר (ישראל)
לאה אנגלברגאהרון ארקדי ווינרעבוד מרדכי מלחאברהם קריין
ניסים גור אריה אנדיבונדיה ווינרשרינה מלחשרה קריסנטי
אייזיק אנדרייציפורה וויסמןאדמונד מליך (בבר)אליהו קריספיל
ליבה אנדרייב עוזרלב וולעליה מליךחיים קריספיל
קירנוס אנטונינהיעקב וולוךאברהם מלכהחנינה קריספיל
אליכיס אניךאנה וולוכובסקיאברהם מלכהחנינה קריספיל
יורי אניסימוברבקה וולינראברהם מלכהמרדכי קריספיל
אריה אנצ'לארקדי ווליסאליהו מלכהסולטנה קריספיל
יצחק איצקו אנצ'לאסתר וולמןאליס מלכהמזל קריספין
מלי אנצ'לירז'י וולמןאסתר מלכהמשה קריספין
פרידה רוזה אנצ'לליבה וולמןאסתר מלכהעמיחי קריספין
שיפרה אנצ'לצבי וולמןדוד מלכהרחל קריספין
זלדה אנצואלכסנדר וולניאנסקיחיים מלכהאלאונורה קריצ'בסקיה
אריק יהונתן אסבןאהרון וולפמןחנה מלכהאליעזר קרליקוב
ארמונד עמרם אסבןיבגני וולפסוןחנה מלכהחנן קרליקוב
חביב אסבןמשה וולפסוןחסיבה מלכהפרידה קרליקוב
חנה אסבן (אנטה)רינה וולפסוןיואב מלכהברטה קרמר
אנט מדלסי אסוליןישראל וולצ'קיוסף מלכהגיטל קרמר
סוזן אסוליןאזלה ווסהיוסף מלכהדוד קרמר
רחל אסוליןמריו משה ווקסטייןיעקב מלכהחיה קרמר
יעקב אסורשושנה ווקסטיןיצחק מלכהאברהם קרמרוב
ציפה אסטריקחיים ווקסמןמג'ידה גילה מלכהאלי קרמרוב
זהרי אסייגיורי ווקסמןמסעוד מלכהאנה קרנף
מימון אסייגמרגריטה ווקסמןמסעוד מלכהדוד קרנץ
מימון אסייגאבא וורבלובמקסים מלכהיעקב קרנציס
רוזה אסייג (שושנה תמה)חנה וורבלובמרדכי מלכהליזה קרנציס
אלמו אסייההברוך וורגפטמרדכי מלכהיעקב קרסילניק
בוצ'ה אסייהונלי וורוביובסימי מלכהידידיה קרסיק
קסה אסייסיהודה וורוטינובפריחה מלכהולנטינה קרסנופולסקי
חיה אסלראברהם וורטראובן מלכהמשה קרסנופולסקי
אלכסנדר אספיס (סשה)דוניה וורנוביצקירונן-ויקטור מלכהמשה קרסנופולסקי
אברהם בבר אסרףאיזיק וטרורחל מלכהחנה קרסניק
אילנה אסרףפיגה וטרורינה מלכהמיכאל קרסניק
אליהו אסרףחנניה ויזגןרפאל מלכהריבה קרסניק
ז'ורז'ט אסרףפריחה ויזמןשלמה מלכהיהודה קרספין
זוהרה אסרףטוני ויטראובשרה מלכהמכלוף קרספין
יוסף אסרףשרלט וייזרשרה מלכהעליה קרספין
יעקב ז'אק אסרףאוה ויינברגזלדה מלמודשמעון קרספין
יקוט אסרףזלמן ויינברגינקל מלמודאהרון קרעין (נאג'י)
יקיר אסרףמשה ויינברגנינה מלמודמויסיי קרפ
נסים אסרףנליה ויינברגביילה מלניקובגיטה קרפיבנר-צינמן
סולטנה אסרףפייגה ויינברגגולדה מלניקובמלבינה קרפלס
סעדה אסרףרוזה ויינברגמנוחה מלניקובשבע קרצמן
עישה אסרףלובה ויינשטוקדוד מלר הייניאמה קשי
פנחס אסרףמריה ויינשטוקזוואלש זיוה ממויעקב ראובן
שאול אסרףסמיון ויינשטוקארתור ממישובפנינה ראובן (גדקר)
שמעון אסרףשמעון ויינשטוקולדימיר ממליןרפאל ראובן
תמר אסרףיוסף ויינשטייןדוד ממןבנציון ראיבר
יצחק אסרף שרףליזה ויינשטייןזוהרה ממןדובה ראיבר
רעיסה אסתרקיןלאה ויינשלחנניה ממןאמיל ראף
מסעוד אפוטהאליעזר וייסחסיבה ממןפרלה ראף
עיישה אפוטהדב וייסיוסף ממןמסיה ראשקובן
דוד אפטוב אורןטיבור וייסמשה ממןאהרון רבי
רעיה רחל אפלבויםטיבור וייססולטנה ממןמרים רבי
חנה אפללויוסף וייספרחה ממןסולטנה מחפודה רבי
תמר אפללו אלטיטעליזה וייסרחל ממןרפאל פראג'י רביב
אבשג אפראימובפנינה וייסשמעון ממןאברהם רביבו
איליאגו אפראימוברוזה וייסשמעון ממןאברהם לעזיז רביבו
חיים אפרגןרחל וייסשמעון ממןאסתר רביבו
טנה אפרגןשושנה וייסיוסף ממריחנינה רביבו
מאיר אפרגןאנה וייסבורגאירינה מןעזיזה רביבו
מרים אפרגןדוד וייסמןשרה מנדי (סלביה)שי יחיא רביבו
פרחה אפרגןוולף זאב וייסמןמריה מנדלבוריס רבינוביץ
איציק אפריםמורוץ משה וייסמןשמואל מנדלדבורה רבינוביץ
זבולון אפרימומיכאל וייסמןשרה מנדלהייקה רבינוביץ
לייבש אפרימישלמה וייסמןחיים מאיר מנדלבאוםולדימיר זאב רבינוביץ
סופיה אפרימיאנה וייצמןרוסה מנדלבאוםישראל רבינוביץ
חינה אקסלבנדאסתר חיה וייצמן (אלון)ג'ני מנדלוביץליובה רבינוביץ
צבי אקסלנבנדמרה וייצמןרבקה מנדלוביץפרידה רבינוביץ
פבל אקסלרודליקה וייצמן שרמןמריה מנדלסוןפרל רבינוביץ
משה אקרמןזאב ויכנראהובה מנדלקרן (פלדליט)ראובן רבינוביץ
רבקה אקרמןסופיה סוניה ויכנרפסח מנדלקרןרבקה רבינוביץ
שמואל אקרמןגנדל וילחיה מנדלקרן רפפורטרוזה רייזל מילכה רבינוביץ
צורי ארבלטטיינה וילנסקאיהממו מנדפרורוסה רבינוביץ
שלום ארבלאברהם וינגרטןאמביה מנושמואל רבינוביץ
חיים ארבעחיה בתיה ויניצקיאליהו מנחםבתיה רבינוביץ'
סעידה ארבעאברהם ויניקמסעוד מנחםגושה רבינוביץ'
שלום ארבעבסיה ויניקסלטנה מנחםחיים ישראל רבינוביץ'
שלום ארגמןפסיה ויניקרבקה מנקריבגניה רבינוביץ'
יהודית ארדושרחל וינשטייןשמואל מנקרסמיון רבינוביץ'
חוה ארוןריבה וינשטייןמשה אהרון מנששרה חיה רבינוביץ'
זלדה ארונוברוזה וינשלבלה מנשהמנדל רבנוביץ
זליג ארונובקלרה ויסיחזקאל מנשהשרה רבקה
חיה שרה אריאנולאוניד ויסברגמנשה מנשהאליזבת רגולין
ישראל אריהשרה ויסברגמרדכי מנשהאליזבת רגולין
גריגורי ארליךאסתר ויסוצקימרדכי מנשהאליזבת רגולין
הודיה ארמןאסתר ויצמןיעקב מנשסנחום רדובילסקי
שרה ארנבורגיוסף ויצמןאהרן חיים מנשרובדוד רוב
לוי ארנויוסף ויצמןגבאי מסודימרדכי מרק מייק רוב
סוניה ארקמןיעיש ויצמןאלברטו מסיאסשרה רוב
טוורוק אשטהמנדל ויצמןמרסדס מסיאסאיליה רובין
שמחה אשטוןניסים ויצמןיוסף שו שו מסיקהחיים רובין
עדה אשכינדזהניסים ויצמןגמרה מסלטיחיים רובין
נלידה אשכנזיפריחה ויצמןמשה מסלטיחריה רובין
פני אשכנזישמחה ויצמןפורטונה מסלטימיה רובין
שרה אשררבקה ויקטורנג'יה מעתוקראובן רובין
חנה אשרףדנייל וישנבסקיאיטה מצייבסקיפולינה רובינה
יעקב באידיצ'אןרבקה וישנבסקייעקב מצפיחנה רובינוב
מירה בארקאיסק וישנבצקיאדיק מצקיויצחק רובינוב
חיה בארשיוסף וישניבסקיראיסה מצקיוחנה רובינצ'וק
רפאל בביאבאריה ולקוביץמיכאל מקלראיסק רובינצ'יק
שמיל בבייבדוד ולרשטייןמריה מקלרדוד רובינשטיין
סידה בבניוסילייב וסבולודשפר מקסימילןחנה רובינשטיין
זויה זיוה בגלמןוסבולוד וסילייבזבידה ננה מראדזלטה רוגל
לב בגלמןלודמילה וסילייבצאלח מראדברטה ליוסיה רודניק
ראיסה בדלרג'ניה וסקיןיבגניה מרגוליןיפים רודניק
רינה בדרקאטלה וסרמןצפרה מרגלדישראל רודנקו
גמילה בוארוןאידה וסרמןברוך מרדכייבמרים רודריגז (בן-חיים)
כמוס בוארוןאיטה סורה וסרמןמלכה מרדכייבאודלה רווט
ניסריה בוארוןדוד וסרמןמריה מרדרשוני שמיל רווט
ינקו בובריונה וסרמןזהרא מריוסףאהרן זאב רוז
רבקה בובריזיה וסרמןיהודה מריז'יןדורה רוז'נקו
פרחה בוגאנים (עמאר)חנינה וענונולובה מרכרשלום רוזיליו
שמעון בוגניםמסעוד וענונוזלדה מרמורושאלה רוזין
פייסיה בודובניץמשה וענונומאיר מרדכי מרסלגרגורי רוזין
שלום שרלי בודנהיהודית ועקניןאסתר מרציאנוד''ר ולרי רוזין
רימה בודשביעקב ועקניןמשה מרציאנותמרה רוזין
סוליקה בוהדאנהיצחק ועקניןפרחה מרציאנושרה רוזינוב
יהודה בוהדנהמסעוד ועקניןהרשקו מרקודוד רוזנבאום
מרדכי בוהדנהנסים ועקניןיעקב מרקואברהם רוזנבלום
מוניה בוז'קרסולטנה ועקניןמלכה מרקובוריס רוזנבלום
מוניה בוז'קרסוליקה ועקניןרוזה מרקוולנטינה רוזנבלום
רוזה בוז'קרסעדה ועקניןשמחה מרקולאה רוזנבלום
אברהם בוזגלו (בן-גל)שלום ועקניןאגנסה מרקוביץ (גלר)תמרה רוזנבלום
אסתר בוזגלושמעון ועקניןיוטא רחל רוזנבלט
חביבה בוזגלוויטיה ופרינסקיאריה ליב מרקוביץאולגה רוזנברג
יוסף בוזגלואילן וקניןגבריאל מרקוביץאוסקר רוזנברג
יוסף בוזגלוגרצ'ה וקניןמרים מרקוביץאידה רוזנברג
יצחק בוזגלודני-אבנר וקניןסטפן מרקוביץאילנה רוזנברג
מרדכי בוזגלו (חיים)זהרי וקניןרוזה מרקוביץאסתר ביילע רוזנברג
משה בוזגלוחנה וקניןשיינדלה מרקוביץחנה רוזנברג
סולטנה בוזגלויוסף וקנין (יוסי)שמואל מרקוביץאפריים רוזנוולד
רחל בוזגלויצחק וקניןשמוצן מרקוביץגרטה רוזנטל
רחל בוזגלוישראל וקניןזיגמונד מרקוסמרק רוזנמן
שלמה בוזגלומאיר וקניןלאה מרקוסאספירה רוזנפלד
שמעון בוזגלומאיר וקניןברטה מרקושביץאתי רוזנפלד
תמר בוזגלומסעוד וקניןסמיון מרקיןגניה רוזנפלד
אברהם בוזגלו בן-גלמרדכי וקנין (מוטי)לאוניד מרקמןהרמן רוזנפלד
מאיר בוחבוטמשה וקניןסוניה מרקמןחנה רוזנפלד
רחמה בוחבוטעליה וקניןרומן מרקמןיצחק אלטר חיים רוזנפלד
יעיש בוחבותריבקה וקניןאביגאיל מרת משהמשה רוזנפלד
עישה בוחבותרפאל וקנין (רפי)אליהו אברהם משהקלרה רוזנפלד
זוינה בוטבול (יפה)אנטה וקסלברג (ריטה)אסתר משהרוזליה רוזנפלד
יעקב בוטבולג'יקה זיגמונד וקסלברגיוסף משהרחל רוזנפלד
משה בוטבולחיים וקסלברג (קרול)יוסף משהראובן רוזנצוויג
סוניה בוטביניקלאה לילי וקסלברגיצחק משהאברהם אנצ'ל רוזנראוך
יבגניה בוטינסקימאיר וקסלברגמלכה משהאהרון רוזנראוך
רוזה בוטמןדינה וקסלרסלחה משהחיים משה אליעזר רוזנראוך
אברהם איציק בויוםאסתר וקסמןשפיקה משהשרה רוזנראוך
איטה זלדה בויוםיצחק וקסמןמשה משה חיאסתר רוזנשטיין
ליטמן מאיר בויסלוי וקסמןמשה משה-חיישראל רוזנשטיין רושיאנו
סוניה בויקיססוניה וקסמןשושנה משה-חילידיה רוחלין
צבי גרישה בויקיסשנדל וקסמןמלייב משחאיאדית רוט
אברהם בוכמןפאינה ורבובסקיבלה משלין סעדהאימרה יצחק רוט
חייה בוכמןשרה ורבוךיעקב משעןאריה רוטבאום
טייבל בוכמןבסיה ורךאסתר ןלוייבגניה שנדל רוטביצקי
מרדכי בוכמןריבקה אירנה ורצברגרמגדי נאג'יראיסה רבקה רוטברט
לידיה בולוטנרלידיה ורצמןרחל נאמןפיודור פליקס רוטמן
חיים בולוצ'ניקדוד דזידריו ורשטנליה נבוטובסקייוסף רוטנברג
עזריאל בולוצניקזלמה חוה ורשטאסף אסי נבוןברכה רוטנשטיין
רצה בולוצניקיעקב ז'בוטינסקידרסה נגהיהודה רוטנשטיין
נחמה בולשטייןצילה ז'בוטינסקיאבבה נגוסהליאון רוטנשטיין (ליבו)
סימה בומשטייןבוריס ז'ובראקאורטל נגוסהמרים רוטנשטיין
שמיל מיכאל בוניאקחייה שיינדל ז'וקובסקיפייגה ביילה נדלמןרגינה רוטפלד
אברהם בוסקילהפסח משה ז'וקובסקיקלמן נדלמןטמה רוטשטיין
אברהם בוסקילהולול זאב ז'ורמןאליעזר נדלריוסף רויזיס
אסתר בוסקילהרעיה ז'ורמןפלציה פייגה נדלראסתר רויזלוביץ
גבריאל בוסקילהגריגורי ז'יטניקובלידיה נוביקובמשה יוסל רויזלוביץ
זוהרה בוסקילהיפה ז'ינתמרק נוביקובוולף רויטמן
יעקב בוסקילהאלכסנדר זאיצ'יקאברהם נודלמןחנה רויטמן
יעקב בוסקילהלב זאיצ'יקאטל נודלמןחנה רויטמן
מיכאל בוסקילהנחמה זאיצ'יקבן ציון נודלמןלייב רויטמן
מכלוף בוסקילהחסן זאכומו (יעקב)לייבה נודלמןמיכאל רויטמן
מסעוד בוסקילהלאה זביטאשוויליערן נוהשורה רויטמן
משה בוסקילהויתיה זבניאצקיאהרן נוימןהלנה רויטר
משה שרון בוסקילהחיים זבניאצקיברכה בוקי נוימןמולה רויטשטיין
סוזן סעדה בוסקילהאנה זברודסקימישקה נויפלודאהרון רוימי
סעדה בוסקילה (פרץ)משה זבריז'יריהודה נזריחייקה רויף
עליה בוסקילהפניה זברסקימאיר נזרימשה רויף
פריחה בוסקילהאברהם זגוריטמה נחוםקלרה רויף
רוזין בוסקילהאלברט אברהם זגורינתן נחוםרוזה רויף
רפאל יצחק בוסקילהדוד זגורייצחק נסים נחמיאסקבט רומן
שמעון בוסקילהחיים זגוריסופיה נחמיאסשרה קלרי רונאי
תמו בוסקילהחנה זגוריברבר נחמןולדימיר רוניס
תרצה בוסקילהחנה זגוריאברהם נחמניסוניה רושנסקי
דב בוקורשטיאנויוסף זגורי (לעז'יז')בתיה נחמניאברהם רות
רחל רוזה בוקורשטיאנויעיש זגורילאה נחמנינעימה רות
אמיל בורדיאנסקייצחק זגוריגניה נחשןפיוטר רזניק
לב בורוביקמאיר ניסים זגורימאיר נטרמןפיוטר Пётр רזניק Резник
אטל בורובסקימסעוד זגוריולדימיר ניביןגיטיה רזניקוב
אליהו בורוכוביץסימי זגוריאברהם נידםדוסיה רזניקוב
זיסיה בורטמןשושנה זגוריאלגריה נידםרומן רזניקוב
גלינה בוריישהשמעון זגורייעקב נידםנחום רחל אמנו (נאגי)
וולף זאב בוריישהשרלי זגוריפריחה נידםמיכאל רחלין
מרים בורךמרק זדקובסקיגאורגי נידרמןגוד רחמימוב
שמעון סם בורנשטייןכמוס זוארץמשה ניילינגרהרצל רחמימוב
דוד בורקובסקייוסף זובורובאליעזר ניימןחיאת רחמימוב
יוסף בורקובסקימירים זוברובהקטור פרננדו ניימןיוריק רחמימוב
אהרן בורשטייןאלכסנדר זוברקאברהם ניסנובסיבו רחמימוב
ברכה ברוניסלבה בורשטייןלזה זוברקדניאל ניסנובלאוניד ריאבובסקי
רפאל בושקילאחיים זוהרזולפו ניסנובלאוניד ריאבובסקי
אמרם בושקילהימנה זוהריונון ניסנובדורה ריביניק
מוניה בזיניאן (משה חיים)מכלוף זוהרסיבו ניסנובאלנה ריבלין
מרים בזיניאן (מרה)מסעוד זוהרבוריס ניצקנסקיגרגורי ריבנר
רעיה בזיניאןרונן-חיים זוהר (רוני)שבע ניקולאייבסקיחנה ריבקין
ראיסה בזנצ'וקאליהו זוזוטאווה ניקולייבסקילאוניד ריבקין
פניה בזפרוזבאניסוזן זוזוטפרידה ניקריטיןפירה ריבקין (אסתר)
פניה בזפרוזבאניסולטנה זוזוטלייקה נלז'סקינדש ריגיוה
אברהם בטלןטאובה זוחיץ יאנסלבץסמיון נלז'סקישמיל ריגיניק
אברה בידגוצבי זולוטושקיןסמיון נלז'סקינחמן רידלר
אברהם בידיצ'אןגוטמן זולטןשולים נמזרציפורה רידר
סוניה בידיצנובקופיט זוליהמיליה נמירובסקייפים ריזיס
פולינה בידניאליעזר זומררוזה נמנובהצירל ריידלר
ברכה ביוטי גלנדהפאני זומרהלן נמריעקב רייזמן
אברהם ביטוןפרידה זומר (ליטמן)יוסף נמרבר רייכרוד
אברהם ביטוןדורה זוניסיעקב נמרפרידה רייכרוד
אורו ביטוןפרידה זוננברגאסתר נמשאטיה רייפמן
אורו ביטוןסטרוגץ' זוסליובוב בלומה נסחייה רייצין
איזה ביטוןיוסף זוסמונוביץלב נסטסקיןיעקב רייצין
איזה ביטוןלאוניד לייב זוסמנוביץמלכה נסטסקיןיעקב רייצין
אליהו ביטוןמיחל זוסקוביעקב נעאמהרודולף רייר
אסתר ביטוןעדה זוסקובמשה נעיםז'ניה ריכנר
אסתר ביטוןיונה זוקובסקימסעודה נעמהסמואל רינשטיין
בבר ביטון (אלברט)אספיר זורוטינובסלמה נעמהתמרה רינשטיין
ברוך ביטוןמלכה זורמןיליזבטה נפומיאשצ'יאיטה ריסין
דוד ביטוןיוסף זזובסקירומן נפומיאשצ'יישראל ריסין
זוהרה ביטוןיוסף זזובסקיחנה סאסיע נפתלוביץאוה רניקה
חיים ביטוןרוזליה זזובסקייצחק נפתלוביץיהושע רסקין
חיים רפאל ביטוןבארי בוריס זיוחיביט נפתלייבחבה רפאילוב
חנינה ביטוןמבשה זיידמןפולינה נרודובסקיחגאי רפאילוב
חנינה ביטוןאורנה זיידנרריבה נרושביץפנחס רפאילוב
חסיבה ביטוןיעקב זיידנריהודה נתנאלרביב רפאל
יהודה ביטוןמרדכי זייפרניאיילת נתנוברחל רפאלסון
יעיש ביטוןאולגה זייצבשמחה חלבי סאלםולדימיר רפופורט
יעיש ביטוןאלכסנדר זייציקיצחק סבאג (עמי יצחק)דינה רקיטוב
יעקב ביטוןבוריס זייקנרמסעודה סבאגלאוניד רקיטוב
יצחק ביטוןחנה זייקנראבנר סבגבנימין רקלר
ישראל ביטוןיצחק זיכרמןמאיר סבגמולקה רקלר
מימא ביטוןברנה זילבסטייןמסעודה סבגמלך רקלר
מישל ביטון (מאיר)אנא זילבר (חנה)מרדכי סבגצ'רנה רשטניקוב
מכלוף ביטוןמוסייה זילברקלרה סבגעזריאל רשנסקי
מכלוף ביטוןרינה סבגינקל רשקובן
מכלוף ביטוןאתי זילברמן (בלה)שלמה סבגמניה רשקובן
מנחם ביטוןאתי בלה זילברמןשמחה סבגיוסף שאול
מנחם ביטוןיעטי זילברמןמאיר סבחיפה שאול
מסעודה ביטוןלאון זילברמןמזל סבח (מרינט)מרסל שאול
מרים ביטוןליזה זילברמןמשה סבחצפורה שאול
משה ביטוןמרדכי זילברמןשיבעה סימי סבחשאול שאול
ניסים ביטוןניסים זילברמןסוניה סביון (שאולוב)שיינה חנה ג'ני שאול
נירה ביטון (כהן)סולומון שלמה זילברמןארנסטו סביקישמחה צבי שאול
נעמי ביטוןסטרול סאול זילברמןולדימיר סבירסקישמעון שאול
סלומון ביטון (סאמי)ריבקה זילברמןאלה סבלייבאנטולי שאולוב
סלומון סם ביטוןלידיה זילברפרבויקטוריה סברדלובאשר שאולוב
סלומון סם ביטוןמחלה זילברשטייןויקטוריה Виктория סברדלוב Свердловаיורי שאולוב
סעדה ביטוןסוחר זילברשטייןפניה סברנסקאיהיעקב שאולוב
עישה ביטוןויין זינאידהיפה סגלפינחס שאולוב
עישה ביטון (עליה)אברהם זינגריצחק סגלשבתי שאולוב
עלו ביטוןאטל זינגרמירון סגלתירצה שאולוב
פרחה ביטוןאליעזר זינגרמשה סגלביילה שאים
ראומה תקוה ביטוןמשה זינגרסטרול סגלדינה שאקיר
רחל ביטוןקלרה זינגררוזה סגלרחל שאקיר
רפאל ביטוןאליהו זינורחל סגל (רשלה)יוסף דוד שארף
שאול ביטוןזוהרה זינושמואל סגל (סמי)רבקה שארף
שלום ביטוןיוסף יוסי זינושמואל זנוויל סגלאברהם שבד
שלמה ביטוןמסעודה זינוווניטו סהלופסיה צביה שבורין
שלמה ביטוןשמחה זינוסופיה סוגולוברחל שביט
שלמה ביטוןשמעון זינומסעודה סודריגלינה שבנוב
שמחה ביטוןברש זינוביצילה סווירסקיהיליזבטה לאה שבצ'נקו
שמעון ביטון (פטיטו)יאקות זינילאה סוחרוביץשברוטו שברוט
שמעון ביטוןמנשה זינישמואל סוחרוביץאסתר שבת
שמעון ביטוןמרים זיני אזולאישמואל סוחרוביץאריאל שבתייב
שרה ביטוןיעקב זיסואנה סוייפרזולפו שבתייב
שרה ביטוןשמואל זיסרמןשלמה סוייפרמלכה שבתייב
אסתר חיה ביטון לויאיתן זכדייבתמרה סוילסוןיהודה שגב (סבג)
אליהו ביטנסקי (לסלי)מרגו זכרי (מורגן)אברהם סויסהיצחק שדה ניסן
רוזה ביטנר (איטה רייזל)בתיבייל זכרייבאברהם סויסהמילכה שואל נדלר
סמיון שמיל ביידרמןמנחם זכרייבאיזה סויסהמרקו שואל נדלר
קטיה קרוינה ביידרמןמרים זכרייבאלברט סויסהצבי שוהם (שטיין)
ריבה ביידרמןילנה זלביצקיאסתר סויסהוורה שווארצר
בוריס בייליסיוסף זלוטניקדוד סויסהיוסף שווכמן
טוניה בייסרמן (טרזה)מרק זלוטניקחנה סויסהדב ראובן שוורין
אבשלומוב בילגופיסה זלוטניקחנה סויסהאיטה שוורץ
פני קלרה ביליןאברהם נפתלי זליגיוסף סויסהדוד שוורץ
יונה ביללובשרה זליגיוסף סויסהולדימר שוורץ
סמיון בילנקיןברוכה זלינסקייעקב סויסהד'ר ולרין נפתלי זאב שוורץ
בלה בימשטייןיורי זלינסקייעקב סויסהורה שוורץ
הינדה ביןמיכאל זלינסקייעקב סויסהזינה שוורץ
יוסף צבי ביןפאניה זלינסקייעקב חיים סויסה (קובי)חונה שוורץ
מיכאל בינדמןחנה זלמןמזל סויסהחיה שוורץ
סמרה בינויצחק ויקטור זלמןסימי סויסהחיים שוורץ
בורליינת בינימינובקלמן זלמן (זאב)עליה סויסהחיים שוורץ
קלרה ביסטריצקירבקה זלמןפרחה סויסהיצחק שוורץ
אליזבט ביסיאקובשמואל זלמנוביץרחל סויסהיצחק שוורץ
גריגורי ביסיאקובמאיר זלצברגשלום סויסהלנדס אריה שוורץ
כמונה ביסמוטשרה זלצברגתמו סויסהמשה שוורץ
פירה ביסקיןסבטלנה זלצמןחיים סויפרמשה שוורץ
חיים בירגרחיה זלצראלכסנדר סויפרמןסימון שוורץ
אברהם בירדוגושלמה סיומה זלצראברהם סולודוחיןפרויקה שוורץ
יחייא בירדוגודוד זמירבלה סולודוחיןפרידה שוורץ
רחל בירדוגואברהם זנגיאליהו סולומוןקרול שוורץ
משה מאיר בירנבאוםשאול חיים זנגיארמין סולומוןקרול קלמן שוורץ
נתן בירקלאה זסלבסקאיהברוך סולומוןראובן שוורץ
שרה בלהאיזיק זסלבסקיהושע צבי סולומוןרבקה שוורץ
משה בלואוסובסמיון זסלבסקימנגסטו סולומוןרבקה שוורץ
ארקדי בלובשטייןחסיה זסליצ'קופרל סולומוןרוזה שוורץ
מניה בלובשטייןברטה זסלסקיראובן סולומוןרחל שוורץ
אליק אלכסיי בלוךברל דב זעליק רויטשטין סקולעןשרה סולומוןריקה שוורץ
זלמן בלוךאסתר זעפרנישרלוטה סולומוןשיינדל שוורץ
פרומה בלוךחסיבה זעפרנייצחק סולטןשרה שוורץ
יבגניה בלומברגיעקב זעפרנימיכאל סולטןטטאינה שוורצברויט
שמואל בלוסוףסעדיה זעפרנייעקב סולטנוביפים שוורצברויט
איטה בלוסטוצקיעליה זעפרניחיים סולטנוביץ'בן ציון שוורצמאן
שלמה בלוסטוצקיאהרן זק'שחורש סומר (איתמר)חנה שוורצמן
יהודה צבי בלושטייןזויה זרבאילובאלנה סוןחנה שוורצמן
לאה בלושטייןאסתר זריהןשייה סוסיהיאנטה שוורצמן
מנואל בלושטייןרפאל זריהןלאוניד סוסמןמטוס שוורצמן
גולדה בלטמןמורדכייב זרנישןאנט חנה סוסןמלכה שוורצמן
רוזה בליאביןישראל מרסל חאג'אג'אנט חנה סוסןפולינה שוורצמן
בסיה בליטשטייןיפים חבקיןמרים סופר (נידם)דבורה שוחט
יוסף אליהו בלילתירחל חבקיןחנה סוקולסקימוניה שוחט
צפורה בלילתישרה חבר (וייס)לאוניד סוקולסקירודולף שוחט
רבקה בלילתיאברהם חדדמשה סוקולסקיקלרה Клара שוכמן ברסלאביץ' Шухман
רפאל בלילתיחיים חדדמוסיה סוקצקיהפייגה שוליאצקי
שלמה בלילתימזלה מזל טוב חדדאספיר סורוקיןלב שולמן
שלמה בלילתימירים חדדבוריס סורוקיןצבי שומכר
יואל בלין יוריסימי חדידה (כהן)גורגיה סחייקרחל שומכר
רינה בליתיחנה חובבגילה סחייק (גאולה)שרה שוסטוב
מזל סוזן בללטידוד חודושמאיר סחייקאברהם שוסטר
רפי רפאל בללטירחל חודושמיכאל סטבינסקיאמיר שוסטר
ארמנדוס בלליסחיים חוזר (מיקו)לב סטודנץזיסה שוסטר
יששכר בללתייוסף חולודנקואברהם אברשה סטולובחיים שוסטר
מרים בללתיחנה חוליסישראל סטוליאריהודית שוסטר
רינה בללתימרקו חוליסישראל סטוקליןיהודית שוסטר
שלום בללתירחל חוליסרבקה סטז'רמיכאל שוסטר
מיכאל בלנדרוגל חונהחיים אריה סטזרסולומון שוסטר
אנה בלנקמיכאל חוסינסקיסופיה סטיסקיןצירליה שוסטר
רבקה בלנקיסומר חורש (איתמר)אליה סטירורבקה שוסטרמן
תמרה בלנקיסומר חורש (איתמר)מוסיא סטירוחנה אודיה שועה
אסתר בלסיאנורחל חזותניקיטה סטליאןמסעודה שופן
יצחק בלסיאנוברטה חזיןגיטל סטלמךמשה שופן
כמוס בלעישאברהם חזן (ברטו)סרול סטלמךנינל ריבה שופק
מרסיל בלעישאלגרייה חזןסנדו סטפנסקואליס שוקרון
סימון בלעישברוך חזןאיטה צירל סטרולאשר שוקרון
רות בלעישדונה חזןהרמן סטרוליעקב שוקרון
רחמים בלעישמירה חזןזיסל לאה סטרוליצחק שוקרון
דליה בן אליאלברט חזן תורג'מןיעקב סטרוללונה שוקרון
יצחק בן אליזוהרה חטואלליליאן סטרולמרים שוקרון
אברהם בן ברוךשושנה חטואלמיכאל סטריז'בסקימשה שוקרון
זוהרה בן ברוךיהודה חטויאלטטיאנה סטריקובשלמה שוקרון
יהודה בן ברוךאייל חיהרצל סיאדהחיה שור
סול בן ברוךמשה חימזל סיאדהסופיה שור
פריחה בן ברוךשינדר חיהאברהם סיבוניזינה לואיז שוראקי
דוד בן דהןדיאמנטה חיון (איבון)אלכסנדר סיברינובסקירוחלה שורה
יעל לילי בן דהןעליזה חיוןאוסנת סידגייאבאטל שורץ
איזה בן דודיוסף חיותאיסטחר סידגייאבבוריס שורץ
אסתר בן דודעלו חיותאסתר אספיר סידלניקובגיזלה שורץ
חנה בן דוד (אנט)אברהם חייטבנימין סידלניקובהרמן שורץ
יוסף בן דודבוריס חייטבתיה סידלניקובמנהרט שורץ
עמרם בן דודדוד חייטרבקה סיום מסלייצגיוסף שורצולד
אסתר בן דוד ויוסףליודמילה חייטאברהם סייגפרידה שורצולד
אהרן אושקר בן דייןזאב חייםגיזלה סילבראסתר שושן
יצחק בן דריהםמנולה מלה חייםשושנה סימוןג'ולייט שושן
מרים בן דריהםחיים חיימובאבישג סימנדוייבדוד שושן
דוד בן הרוששונמית חיימובבסניאל סימנדוייבדונה שושן
רובידה בן הרושתורי חיימובמורן סימנהחנינה שושן
שלמה בן הרוש (סולומון)חנה חיימוביץפריחה סימנהיחיא שושן
מזל בן זימרהמרצל חיימזוןיהודה ירוי סימנובמסעוד שושן
חנניה בן זינושרה חיימזוןפסיה סימנובסקימרים שושן
מכלוף בן זינואנה חייקיןישראל סין הרשקומרים שושן
זוהרה בן חייםשמואל חייקיןמרים סינגרניסים שושן
יצחק בן חייםפרחה חייתחיים סיסוניסים אליהו שושן
רפאל בן חייםרוסין חיליהמסעודה סיסונצחיה שושן
אסתר בן חמוהרמינה חימוביץ' ברקוביץשמחה סיסופריחה שושן
דוד בן חמוחנה חימי (עמר)דורה סיסמןשושנה שושן
הלל בן חמומרדכי חימידר יהודה סיסמןשלום שושן (סמי)
חיה בן חמואנה חיניץ'פרידה סיפלתקווה שחר (קימה)
יוסף בן חמוזהרה יהודית לידי חכיםפאינה סירוטהברוך שטו
יצחק בן חמואדלה חכמומשה סלומוןריבה שטוטמן
מרדכי בן חמומשה חכמודימה סלונימסקיזנבל שטולברג
משה בן חמואליהו חכמוןאנה סלוצקיינטה שטולברג
עינתי בן חמורחל חכמון (חלו)מרים סלוצקיהבוריס שטחיו
שמחה בן חמומיכאל חליףגורג'יה סלחריבה שטיבל
שרה בן חמונינט חלפוןראובן סלחפייגה שטיימן שוורץ
תמו בן חמואברהם חמושמואל סליביילה שטיין
תמר בן חמודבורה חמוהרשקו סליזקבילה שטיין
מרים בן חמןמנשה חמויוסף סליםבילה שטיין
רינה בן טבומשה חמוברהנו סליתואדוארד שטיינברג
שמעון בן טבונעימה חמורחל סלמהריה שטיינברג
אייל בן טולילהסלמאן שלמה חמומרי סלמןסמיון שטיינגרדט
דוד בן טולילהרחל חמומינה סלצברגרריבה שטיינמן
יצחק בן טולילהשמואל חמוסבלי סמבוראליהו שטינברג
מסודי בן טולילהשמעון חמוניסן סמואילובדובה שטכין
מרים בן טולילהציון חן (זיני)ריטה סמוילובהריבה שטליס
מרסדס בן טולילהדוד חנדרוססבטלנה סמוליארגיטלה שטמר
רחל בן טולילהמשה מיכאל חנדרוסובמלמוד סמיוןמשה שטמר
אהרן בן יאיררעיה חנדרוסובחנה סמילה (בן חיים)פניה שטריימך
ג'אנט בן יאיראסתר חנוךמרצל סמילהחנה שטרית
ויקטור שלמה בן יאיר (יחיא)הירש חנוךעדה סמירנוביצחק שטרית
סימי בן יאירליזה חנוך (כהן)ססונוב סמנדואיגור שטרכמן
אליהו בן יהודהמקס חנוךבאסאניל סמנדוייבאסתר שטרן
אריה בן יהודהמזנטו חנוכייבסימון סמנדוייבטובור שטרן
ויקטור בן יהודהפסח חנוכייבאורי סמנדייביונה שטרן
אליהו בן ימיןיוסף חנונהאלכס סמנדייביוספה שטרן
יצחק בן יצחקדוד חניןישה ישעיהו סמנדייביעקב שטרן
שמעון בן יתחיוסף חניןחיים סמסונוביצחק שטרן
ימנה בן כליפהאלקוביה חנינהמולונש אבתאו סנאיאסתר שטרק
מסעוד בן כליפהטורה חננייברחל סנדהאוסאסתר שטרק
שושנה בן לולורשבי חננייבאלכסנדר שמיל סנדלרמוניקה שטרק
אברהם בן מויאלשוימי חננייבבוריס סנדלרמשה שטרק
ורד בן מויאלוולף זאב חנציסטובה סנדלרמשה MIKI שטרק
זוליט בן מויאלריבה חנציסלאוניד סנדלרשמעון שי
יעקב בן מויאלגמילה חסאןליובה סנדלרגריגורי שיאי
מלני בן מויאלאברהם חסדאיריבה סנדלרפרידה שיאי
ניסים בן מויאלרוזה חסוןטשרנה סנדראברהם שייביץ'
שלום בן מויאלמלכה חסיבהמיכאל סנדר (מכל)רייזל שייך
רחל בן מויאל טובולשבני שובה חסידהפאני סנדראסתר שיימיליכיס
עוזי בן משה הלויחנה חסןאליהו סנדרוסיברכה שיין
שמואל בן משה חלבייצחק חסןאסתר סנדרוסיברכה שיין
יצחק בן נוןעמרם חפוטאיעיש סנדרוסייעקב שיין
זכריה בן ניסיןיחיא חפוטהמסעוד סנדרוסייעקב משה שיין
יוסף בן נסיםסוליקה חפוטהסעדה סנדרוסירבקה לאה שיין
יעקב בן נעיםחונא חרניקשלום סנדרוסיבני שיינברג
מרים בן נעיםמאיר חתשואלאסתר סנונםיפה שיינדל
מרים בן נעיםיעקב טאבלמריוס סנילביץגניה שיינדלמן
סולטנה בן נעיםלובוב טאבלראובן ססוןיוסף שיינדלמן
שלמה בן נעיםאריה טאובזבולון ססונובראיסה שיינין
רותי בן נעים ברמניה טאובחנום ססונובאידה שיינמן
יצחק בן סדוןידל טבולסקירחמים סספורטסיעקב שיינס
קמיל בן סדוןאברהם ארטור טבלוביץרחמים סספורטספרומה שיינס
שני בן סדוןברוניה טבקינהאליס סעדהמנחם שיינס מונל
אליס עישה בן סימוןישראל טסאו טגדיהחיים סעדה (ג'ררד)מסיה שיינפלד
זוהרה בן סימוןאסמרה טגנייהחיים ג'ררד סעדהנאום שיכמן
מסודי בן סימוןיעקב טדגי (פיתקסי)יצחק סעדהאלכסנדרה שילר
עמרם בן סימוןגיזלה טובה טהאורשמעון סעדהישראל שילר
פני בן סימוןאסתר טובוליוסף סעדיהצבי שילר
ניסים בן עבומזל טוב טובולחנה ספוז'ניקוברחל שילר
עמרם בן עזריממחה טובולמיכאל ספוקויניסדיקוב שים
שמחה סימי בן עזרימסעוד טובולאושר ספיבקעזרי שימחוב
תמר בן פזמרדכי טובולאנה ספיבקגניה שינדל
יהודית בן צבי (מנדל)פרחה טובוללזר ספיבקדוד שינדר
מרי בן ציוןשמעון טובולמיכאל ספיבקאברהם שיסטיק
מוצ'ה בן קסהזלדה טוביאשפרידל ספיבקאנה שיסטיק
משה בן קסוסזלמן טוביאששי ספיבקסמיון שיפרין
נתן בן קסוסאבא טובלייוסף יוסי ספקטורניסים שיקלי
פריחה בן קסוסהרש טוברמןשינדל ספקטורמשה שירר
רבקה ריקה בן קסוסמירה טוברמןגרגוריו סצינוחיה לובה שכטמן
ממה בן שבו מסודיאברהם טויזרדורה סצנומאיר שכטמן
אברהם בן שבת (אלברט)דוד טויזראברהם סקבהאלזה שכטר
אברהם אלברט בן שבתסוליקה טויזרמוסיה סקבירצ'קאלזה שכטר
דוד בן שבת (מלטה)אורידה טויטוסימה סקבירצ'קאניה שכטר
יעיש בן שבתפסח טוינסקיאוה סקליאניקבטי שכטר
מכלוף בן שבתיעקב טולדנוישראל סקלניקבטי שכטר
מכלוף בן שבתמרים טולדנומזל סקנדריוןיצחק שכטר
סימי בן שבתרחל טולדנוחיה ויקטורין סקסיקמלכה שכטר
פריחה בן שבתלוריה טולהמסעוד סקסיקמריו שכטר (משה)
פריחה בן שבתאוה טוליאנסקיריבה סקצרקלמן שכטר
רג'ינה בן שבת (ז'נו)אליהו טולידאנוסופיה סקריפצ'קקלריסה שכטר
רג'ינה בן שבת (ז'נו)חסיבה טולידאנודוד סרברתקוה שכטר
רחל בן שבתפיבי טולידאנוסימה סרבריעקב פנחס שמאי שכטר חכם
הנרי אהרון בן שושןשלום טולידאנומוסיה סרבריאנייקובמרים שכטר חכם
יצחק בן שושןברוך טולידנויצחק סרבריאניקובדבורה שכנר
לימור בן שושן (אוחנה)מאיר טולידנורבקה סרבריאניקובהרמן שכנר
אשר בן שטריתאידה טולמצ'יובהזינאידה סרדינסקיגולדה שלוים
סולטנה בן שטריתאטיה טולמצקיבוריס סרולביץ'יהודה אידה שלוים
מכלוף בן שימולגריגורי טולמצקיקסטרו זלי סרולהיצחק שלוים
מסודי בן שימולאובסי טולצ'ינסקיאלידן סרוסיבוסיה שלוימוביץ'
מרים בן שימולאובסי טולצ'ינסקימרדכי סרוסי (מעלול)סימון שלום (שלמה)
יוסף בן שמואלבנימין טולצ'ינסקיסמיון סרישלום שלומוביץ
אברהם בן שמולישראל טולצ'ינסקיחיים סרףשלום שלומוביץ
נסים בן שמולצוטה טולצ'ינסקיבלה סרקיסובאברגל שלזם
סוליקה בן-אבורוזה טולצ'ינסקירחל סתאיישורדה שלי
שלום בן-אבואברהם טוניקיוסף סתאישממלין שלימה
יוסף בן-אלייאפים טונקונוגיעזיזה עבאידאירסיל שלימוב
שמחה בן-אלימשה מקס טופלישר עבדולייבדז'אוח'ר גליה שלימוב
מנחם בן-דודאנה טופלנקין - קרייניןאברהם עבדלחקשרה שלימוב
דוד דדה בן-הרושבוריס ברוך טוקראטואל עבדלחקאידה שלימוביץ
יעקב בן-הרושחנה טוקראילנה פקיזה עבודיסמאון שלימוביץ (שלמה)
מסעוד בן-חייםלב טוקררפאל עדרישרה שלימוביץ
רחל חי'ה בן-חמוצילה טורגובסקיאברהם אלברט עובדיהאיזידור שליפשטיין
אברהם בן-טולילהיוסף טורגובצקיאליהו עובדיהאברהם שלמה
דב בן-יוסףדארבי טורייהודה עובדיהנטלי שלמייב
אליהו בן-כליפהיוסופוב טורינץ׳מוריס עובדיהסנם שלמייוא
יקוט בן-כליפהויקטור טוריקמסודי עובדיה (כהן)הילמנדל שלפמן
שמעון בן-מויאלולנטינה טוריקסימי עובדיהעטיל שלפמן
קמילה בן-נעיםאברהם טטלבאוםסעידה עובדיהחנה שם טוב
אברהם אלברט בן-נעים ברמולר טיבריוסעידה עובדיהמוריס משה פאפי שם טוב
אברהם בן-סידיסופיה טיונוברחל עובדיהיוסף שמאי
עליה בן-סימוןאיבון טייברינה עובדיהמנשה שמאי
חנן בן-עמרםאסתר טייבשלמה עובדיהניסן שמגונוב
מסעודי בן-קסוםזולינה טייב (שלום)חיים עוזיאלגאראי שמואל
יהודה בן-קסוסיהושוע טייב (רוג'ה)חיים עוזרנתן שמואלי
הרצל שמעון בן-שושןיפה טייבלאה עוזריהודה שמוילוף
שמחה בן-שמואלישעיה טייבאברהם אברשה עוזרולוביץטובה שמוישמן
יצחק בנג'ונינט טייבסימי עוזריבתיה שמולביץ'
מסעודה בנג'ועזיזה טייבאסתר עוזרלוביץסימון שמולביץ'
אליהו אליאס בנדריהםשלמה טייבאבנר עוליאלחייקה קלרה שמוניס
רינה REINA בנדריהםללייב טיילומזל-טוב עוליאלינקו יוסף שמיל
צילה בנוביבתיה טיליןנסים עזרישראל שמילוב
אסתר בנוןיעקב טיליןרוזה עזרסוניה שמיס
דוד בנוןחיים טיליפמןחביבה עזראחנונה שמכה
שמחה בנוןאיסק טיקרחתון עזראשלום שמכה
שמעון בנחמוראיסה טיקריוסף עזראסולומון שמס
עמר בניאטאריאנו טליוסף חיים עזראיוסף שמעון
דוד בניוןשרה טלהלאה מרים עזראגבריאל גדליה שמעונוביץ
דוד בניוןבתיה טלייסניקשמחה עזראשלום שמעוני
פרלה בניוןבוריס טלרמןשרה סלימה עזראאליאן פנידה שמק
אסתר בניזרייזראילובה טמוםזיסל עזריאללונה שנידר
איליה בנילובפרימה פרידה טמלרחיים עזרןאמיליה שניידר
יורדקה בנימין (לזרסקו)אברהם טננבויםחנה אנט עזרןוולף שניידר
מרים בנימיןרוזה טנסיןסופיקה עזרןויאצ'סלב שניידר
קרול בנימיןסימה טנרעישה עזרןמיכאל שניידר
אבניל בנימינובאברהם טסלרפריחה עזרןרחלה רעיה שניידר
ג'באיל בנימינוביצחק טסמהיעקב עטיאסשרה שניידר
גולסרח בנימינובאידה טפליצקיבלור עטלשרה שניידר
מונן בנימינובמילה טפליצקיפייגה עטלהאלכסנדרה שניידרמן
חנוך בנימינימנחם מוניה טפליצקיישעיהו יצחק עטלינגריורי שניידרמן
יהודית בנימינירחל טפליצקיאהרן עטרמיכאל שניידרמן (מאיר)
רחל בנימינסוןדוד טפרג׳רמן עטרמיכאל שניידרמן
חי בניסטיחייקה טפרחנה יונה עידןרייזל שניידרמן
חיים אהרון בניסטיליובוב טפראסתר עיישחיים שנירר
חנניה בניסטיריבה אלטקה טפרמשה צ'יקו עלמנישרה שסוטר
רבקה בניסטירחל טקסיר (ויינשלבוים)דוד עמארמקס שסקין
רחל בניסטימיכאל טקץ'חנה עמארמנוח שפדייב
חיים בנישתימטילדה טר-ארקלובהיקוט עמארפסח שפדייב
אסתר בנסדוןעדה דודי טראב הכהןעזיזה סוזאן עמאררוזה שפדייב
יהודה בנסדוןברכיהו טרובקשרה עמאראיטה שפובל
מרדכי בנעיםאלכסיי טרוגרסוזן עמור (אלבז)פניה שפטבן
עיישה בנשימולליזה טרוגרסעדה עמורפנחס שפטיהייב
אידיס בסיןדוד טרוזמןשאול עמוריוסף שפטנר
יוסף בסיןחנה טרוזמןחנניה עמיאלנחום שפיגלוס
בתיה בספריזונוהאברהם טרזמןמזל עמירשפידייב
שמואל בקסיס (סמי)אברהם טרזמןאנט עמררבקה רגינה שפידר
לזר בקסנסקיאלכסנדר טרטיאקבנימין ימיר עמרארקדי שפיטלניק
ליובוב בקרסופיה טרטיאקזהבה עמרחיים שפיטלניק
רומן בקראספירה טרייבסטרז עמרחיים צבי שפיצר
זיגפריד-צבי בראיליה טרכטמןיעקב עמראליהו שפיר (אדיק)
פרידה בררוחליה טרכטמןיעקב עמריוסף שפיר
אסתר בראונשטייןאולג טרניאקיצחק עמראדלה עטל שפירא
דנה דינה בראונשטייןאינה טרניאקמאיר עמרברטה שפירא
שוע בראונשטיין (שי)גדל טרנקרמימון עמרפניה שפירא
ויקטור ברברמןפרימה טרנקרמסעוד עמרפרידריך שפירא
ד'ר שעיה ברברמןשמעון טרפשטייןמסעוד עמררחל פיא שפירא
חיים ברגטניה טרקלמקס עמר (ניסים)יעקב שפירו
סמיון ברגלב טרקלמקס עמראהרן דוד שפירר
פייגה ברגלב טרקלמרדכי עמראילנה שפירר
קלרה ברגשרה טשמןמרים עמררבקה שפר
רחל ברגי (שטרן)אפרים יאירסולטנה עמרדינה שפרינץ
ראיסה ברגינהמיכאל יאיררחל עמרלייבה שפרינצה
אליהו ברגינסקידמיטרי יאנובסקישלמה עמראלברט שפרלינג
סמיון ברגינסקיניקולאי יאסינסקישלמה עמרשמשון שפרלינג
אברהם יעקב ברגמןרחל יארמוליקתרצה עמר (טוני)ישראל סאשה שפשביץ
סבינה ברגמןמרחסין יבגנייצחק ערדולדמיר שפשביץ' (משה)
קושה ברגמןיסקיה יבדייבסעידה ערדרחל שפשביץ' (רעיה)
שלמה ברגמןרבקה יבדייבאברהם יהודה עשורלידיה איטה שפשוביץ
שלמה ברגמןבלה יבזיקוביקוט גוטה עשורמירה שץ
גודל ברגריקיר יהודהעזר עשורסולומון שץ
גיסל ברגרדוב יהושועשיינדל פאלאריהיצחק שצמן
מלכה ברגריהושע יהושעמרדכי פאקשרה שצמן
בטי ברגריןנזימה יהושעעמנואל פברמןשלמה שצקמר
אסילה ברדה (רחל)מרקס יודוביןסבטלנה פדורייבברטה שקולניק
גבריאל ברדהירושלמי יוליחביבה פדידהראובן שקיר
מיכאל ברדההדסה יונגרייסחסיבא פדידהשרינה שקיר
מיסה ברדה (פלח)ורדה יונהמרים פדידהאברהם יצחק שקלאר
יוסף ברדוגומירברי מירה יונתןשלום פדידהיעקב שקלאר
נחום ברדיצ'בסקיאביגיל יונתנובשלום פהרמינה שקריאב
דוברושה ברדיצבסקייאשה יונתנוביוסי פוב מזלותצבי שר
רצי-ה ברדיצבסקיאיקר מאיר יוסובמניה פובולוצקיהאילן טל שרביט
עזריאל ברדיציבסקיפאולה יוסוביולנדה פוגל (יורצה)יוסף שרביט
ג'וליה ג'וליט ברהוםאפריים יוסופובשמואל פוגלמכלוף שרביט
סרח ברהוםמילקו יוסופובגולדה פודגייצקירבקה שרביט
ראלי ברהוםנחמיה יוסופובמיכאל פודגייצקישרה לאה סאלי שרגר
בלה חיה ברהמינתן יוסופובקולמן פודגייצקישושנה שרה (סריטה)
שמקצ ברהנוברוך יוסיפוביעקב פודלובניאווה שריקי
וולדימיר זאב ברודסקישלמי יוסיפובפירה פודלובניאסתר שריקי
ריבה ברודסקישרה יוסלביץ'פנחס פודלובנידוד שריקי
זלמן ברוידהמיכאל יוסףדוד פודמןזוהרה שריקי
ריבה ברוידהאביגייל יוספובלאה פוטרמןחסיבה שריקי
אידה ברויטמןישראל יוספובמרדכי פוטרמןשמעון שריקי
פרידה ברויטמןרוני יוספוב (רינת)רוזה פוטשינסקיהירש שרל
בנו ברוךמלכה MANIA יוספוביץ (קלבנוב)מיכאל פולבוימינה שרל
ישראל ברוךפישל יוספוביץאלה פולונסקישרה שרם
מרים ברוךאברהם יוספזוןאלכסנדר פולונסקישלום שרמן
אטל ברונשטייןדליה יוספזוןפרידה פולוריוסף שרף
רחל ברונשטייןחיים גדליה יוספזוןד'ר ארקדי פוליאקובאברהם שרפ זאדה
מינה ברופמןיהודית יוספסברגזינה פוליאקובישעיהו דוד שרר
מיכאל ברוקינקו יופיטריוסף פוליאקובמיה שרר
ארקדי ברוקמןרוזה יופיטרישראל פוליאקובאברהם ששון
חיה ברזמרי'ה יוקלסוןרחל פוליאקובבסון ששון
מריה ברזובסקימשה יוקלריפים פולייפנחס ששון
אטיליה ברזלפרידה יוקלרגולדה פולקרחל ששון
אירינה ברטקובסקיבוריס יורובסקימשה פולקשלמי ששון
פנינה פרל ברידמלכה יזאלאוניד פומראנץמזל תגדה
צבי ברידרבא יזראילוביפים פונקצבי תודר
שמואל ברידריקה יחזקאליצחק פוסטבינדרמשה תופן
שמשון ברידאמילסה לאה ילונצקייחד פוסטילניקחביבה תורג'מן
יעקב בריטבהאני ימין (חנה)יחד פוסטילניקחנינה תורג'מן
רחל בריטנסקיגרציה ימיןיעקב פוסטילניקיוסף תורג'מן (זוזף)
לב ברילדוד ימיןיעקב פוסטילניקיעקב תורג'מן
אסתר ברינשטייןדיאמנטינה טוני ימיןאהרון פוסלניץמאיר תורג'מן
אסתר בריסמןחאלו ימיןורה פוסלניץמשה תורג'מן
ברוניה בריסקיןחואטו ימיןדורה פוקסמשה תורג'מן
גינדי בריסקיןחיים ימיןחיה הלנה פוקסרחל תורג'מן
מרדכי בריסקיןיוסף ימיןיוסף פוקסרחמה תורג'מן
שרה בריסקיןמלכה ימיןמרדכי פוקסשלמה תורג'מן
חולים ברישראיסה ימפולסקיסמיון פוקסדוד תורג'מן חכם
אלכסנדר ברכובאליוקים ינוביץשמעון פוקס (סיומה)מרים מרימה תורג׳מן


Pages: 1