BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Sde Ilan Cemetery

Burial Records

גולדה (הרצוג)ברטה הירש (טמבור)זורגראברהם פליטמן
ישראלשינדל רבקה הפלינגרר' חיים אריה צבי זורגראברהם צור
משה Pukyvhhoגרטה הקרשרה חזימרגלית צוריאל
פרידה חדווה אשרדני הקראברהם פישל טסלרצפורה צוריאל (קן)
שלמה אשריעקב רפאל ראובן הקרצירל צילי טסלריצחק צוריאל המלבורג
פרץ בוקריששכר דב בעריש הרשליקוביץחיים חזי יעקבאברהם קובלסקי
מנחם בלומנזוןהלוי אברהם חיים ויזלדוד יצחקיגילה קוסלובסקי (שמידט)
שרה צלובה בר-און (שוורץ)אלחנן ויזלרחל לאה יצחקי (פרקש)חנה קוסלובסקי
דליה ברויאראלתר עזריאל אברהם ויזלדן נפתלי כהןברק קליין
שבע סבינה ברויארבלומה טוצה ויזלרות כהן (בראון)גבריאל קליין
שלמה ארנסט ברויארחיה ויזלהכהן שמעון יהודה כהןיוכבד קליין (יצחקי)
שרה ברניגרחיים ויזל (משה)הלוי נפתלי לוינגרחנה קריטנברג (שמואל)
הניה בשלאה ויזלזאב תייר מיכאלמרדכי קריטנברג
משה דוד בשלילי איטה ויזלזאב ולודיה מילגרוםחיים קרמר
אברהם גברהלוי מאיר דוד ויזלדוד נויברגרחנה לאה אולגה קרמר
מרים גבר (צבי)צבי הירש ויזלמרים נויברגר (אדלר)הכהן חיים ברוך רייך
צבי גולדברגבתיה ויינגרטןאסתר אלתכט ניילינגרהכהן יעקב רייך
רות גולדמןיצחק מנחם וייסמןיהודה סנדר ניילינגרהכהן מנחם רייך
חיים גרשון גליקמרת לאה וייסמןיוסף מנחם ניילינגרפראדל רייך (קראוס)
שמעון יהודה גרוסמשה וייסמןפסח יהודה ניילינגריצחק איצו שטראוס
בן ציון דודשמחה וינגרטןפרל ניילינגרמוישה שטרול
ליבה דודוביץ (ביום)משה אברהם ברידו וקסברגאבנר פולטהייםמשה אהרון שטרול
ר' דוד צבי דויטשאסתר מלכה אדית וקסברגר (איצקוביץ)ברכה חיה רבקה פישמןהלוי שמעון שטרן
רחל דויטשיהוסף וקסברגרהכהן ראובן פישראסתר שמלצמן (הירשלד)


Pages: 1