BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Naham Cemetery

Burial Records

איטה לאהזיסע גרינברגאסתר לאה לאםמשה פראנקל
אסתרמיכלא גרינברג (סעסקין)רבקה פרידא לאמם (ראטטנער)זאב נחמיה WALLACE פרוזנסקי
ESTHER אסתר FARBER פרבראברהם שלמה גרינוואלדרבקה לבELSIE שולמית פרויינד (קליין)
BELLA בלה FELDMAN פלדמן (גריובלאט)יצחק זאב גרינשטייןחיה פרומה FRANCES לבנרמרים פרוינד
YITZ יצחק FELDMAN פלדמןמשה אברהם גרינשפאןשמעון SEYMOUR לבנראליעזר דוד פרידלנד
BRENDA SOROKA בריינדל MARYLES מרילסחיים משה גרשוןחיים יעקב לוירוזה רשקע פרידלנד
משה זלמן MORRIS Neimanטויבא חנה גרשוןפערל לויאברהם פרידמן
Joyce Seidman Shankmanדב BERNARD גרשמןיצחק אייזיק לויןאליעזר צבי פרידמן
Ester Taylorדבורה לאה DORIS DODIE גרשמןויקי לונבירטבריינא פרידמן (שרייער)
Esther Taylorאברהם גוטמאן דווארזעץזאב ליבוביץגרשון פרידמן
Simon Taylorפרידא דווארזעץאברהם ליברמןדינה פרידמן
ADELE איידל WEINBERG ווינברגגולדה ליבא דויטשעמי ליברמןיוסף אשר פרידמן
ויטה VITA אביגן AVIGANגולדה ליבא דויטשזאב וויליאם ליינסרייזל פרידמן
יואל JOEL אביגן AVIGAN WEGMEISTERאפרים פישל דב דז'דקיעקב לייקראידה עדינה ADINA פרייברג(ר) FREIBERG (פקטור)
יוסף חנניה אביחסידראשמחה אליעזר דוד דייוויסביילא ליכטאידא עדינה פרייברגר (פקטור)
רמו RENEE אביחסיראאליעזר חיים LEONARD דיקשטיןמרדכי שמואל ליכטאליעזר חיים פרייברגר
יוסף צבי JOSEPH HOWARD אבלס ABELESצבי הירש דרטמןחנה ליכטיג (טיגרמן)יענטא פריינד (פרייזלער)
לאה אברך AVERICKישראל דריביןיצחק ליכטיגצבי פרייס
חוה פערל אברמוביץהילני מייטל הלן דרייפוס (קארא)זאב חיים ליפשיץרייזל פרייס
ישעיה אברמוביץישראל דרייפוסזיידל אליעזר ליפשיץחיים יעקב לייב פרימרמן
חיים אברהם משה אברמצ'יקאברהם יצחק הולנדחנה חסיה ליפשיץ (קטנרוביץ)משה אליהו פרימרמן
יעקב דב בער אברמצ'יקחנה רייזל הולנדמרגלית מאשא FAYE לישבךאביגדור שמואל צוקר
מיכאל מיכאלכע אברמצ'יקמשה הולקוברבניה הנציה לנדאו הרשקוביץאסנה קאזאן
שמעון אדלעררבקה היבשמאן (וולדן)שרה לנדסמן (גורפינקל)משה יוסף קאזאן
אברהם טוביה אדעף עדףאסתר הינדהאלתר מאיר סנדר לנסקישבתי קאזאן
מרדכי אונגעראוויץשלום יואל הלקברשרה אסתר לנסקישמואל קאטץ
אסתר מירל אורבךישעיה זאב הנדלריחידה לעבאוויטש (הרמן)יעקב קאנטראוויץ
בלהה אורלןאברהם הנפלינגחיים לעוויטץנפתלי הירץ קאנטראוויץ
שמואל אורלןפרומא הנפלינגשימע לעוויטץשיינדל קאנטראוויץ
שלמה אזולאילייבוש העכטחיה לעזער צפתיוסף מנחם קאפראק
עמרם אלבזישראל הרמןלאה מאנאסאוואמשה קארן
שלום אלבזמרדכי הרמןדוד מוגילנסקירייזעל קארן
מאיר לייב אלבטרפיגא זיסל הרמןמלכה שרה EMMA מוגילנסקיאהרן דוד קארנפעלד
ישעיהו אלברגשיינדל יפה הרמן (זויבער)חיים מוזסלאה קארנפעלד (עסטרייכר)
רוחמה אלברגשיינדל יפה הרמן (זויבער)חיים מוזספערל טויבא קויפמאן
דוד אלכסנדרשמואל צבי הרמןנעמי מוזסיוסף קולר
זיסקינד אהרן CYRIL IAN אלכסנדראלטא סימא יוטא וואלדרחל מוזסמשה קולר
פלורנס אלכסנדרנפתלי משה וואלדאליהו נחמן מורגנשטייןשמואל יעקב קולר
משה מנחם אמענטיעקב וואקערחנה פערל NANCY מורגנשטרןגולדה אסתר קופלר
משה שלמה MARVIN STUART אנטלמן ANTELMANאסתר שפרה ווארמקליין (הירשבערג)אברהם יצחק מורוצ'ניקחיים קוקרוץ
צביה שמחה SILVIA JOYCE אנטלמן ANTELMANהאשע דבורה וובר (הנקין)יהודית מורוצ'ניקרבקה מנוחה קיוואק
יעקב צבי אפפמאןביילע ציפה ווגנסברג (ברטמסר)שרה לאה מיכלזוןליבא קיידאק
יעקב אפשטיין-פרבראסתר מרים ווידעררחל מלמדבן-ציון זאב קליבאנסקי
עזריאל צבי אקרמאןאריה לייב ווידעררייזל שושנה מלמד (באלבן)פריידא קליבאנסקי
עזריאל צבי Herschel אקרמאןיצחק גמליאי וויטיחנה רחל מלק בלצמןאלישבע קליין
פייגא אקרמאן (קעסלר)יצחק גמליאל וויטייצחק מסטלמןחי' פערל קליין (שענפעלד)
פייגא אקרמאן (קעסלר)אנשל וויינהויזיצחק מסרמשה קליין
מנחם מנדל באלקביילא וויינהויזמשה מרדכי MOTEK מסר MESSERצפורה ליבא קליין
ירוחם פישל בארקגוטע רויזע וויינטרוברייזל ROSA מסר MESSERשרה בריינא קליין
ליבא רחל בארקיוסף וויינטרובאסתר מעהריחיאל קלמן
דוב בגיןמשה חיים וויינטרויבצבי הרמן מעהרמאיר מיכאל קלנדרוב
יעקב בגיןרייזל דבורה וויינכרריזל מערמלשטייןהנדל HENNY קסטרייך
דוב בר וויינערשלמה מערמלשטייןשמעון SIGURD קסטרייך
יחיא בוסיחנה וויינערמשה אליעזר מרגוליןמרדכי שלמה קעניגסבערג
אהרן בוקובאשר אנשיל וויינשטייןיהושע שמחה SAM מרגולין MARGOLINפרומיט קעניגסבערג
אהרן בוקובמיניא מיכלה בלומא וויינשטייןרחל ROSE מרגולין MARGOLINמאשה מרים קפלין
מרים פייגל בוקוביהודה ווייסגרשון מרינבךשמואל קפלין
אסתר ביגון (לישנסקי)ישראל ווייסלאה מרינבךצפורה קץ (קוסובר)
דוב ביגוןרחל ווייס (האפפמאן)דבורה מרינברגאליהו חיים קרויט
הינדא ביליצקי (טקאץ)איידל ווינברג (רומנקביץ)דבורה מרינברג (כהן)חוה קרויט
פראדעל בירשלום ווינברגזלמן מרינברגיהודה קרמר
טויבא בישקאמנחם מענדל וויסיעקב מרקסנחמה קרמר
אליהו חיים בית-דיןרבקה וויסלאה זלדה מרקסשמואל יום טוב ראטענבערג
בתיה חנה בית-דיןשרה וועליטשאנסקי (לוי)לאה זלדה מרקסשרה יוטא ראטענבערג
אברהם משה בכמןיוסף מאיר וורמקלייןאליהו מרקרבסשרה ראטשטיין (ליכטיג)
טובה גיטל בכמןאברהם ויזניצרשמואל נוסבויםיוסף יצחק רבינוביץ
ברינא בליסקאחיה הינדא ויינברגמרים ריזל ניימאןגניה אנה רובין
מתתיהו בלנקרחיה מרים ויינברגברוך סאסלאוויץמרדכי מקס רובין
רבקה בלנקריצחק ויינברגחיים יחזקאל סארשעראלתר משה רוגינסקי
משה בלצמןגולדה פ ויינשטייןאברהם סגלשרה רבקה רוגינסקי
מרים בן אליעזראהרן מרדכי IRVING וייסהעניע האדע סוסלוביץבתיה רוזנברג
צירעל טובה בן אליעזראברהם יוסף וייסמןאליהו סופרזלמן רוזנברג
פייגע בסנראסתר וייסמןחנה סחרובמשה רוזנברג
פעסא BESSIE בעל (סופר)אברהם ANDREW ולקוביץיהודה ליב סחרובברוך רוזנשטרק
שמשון צבי בענדמעןישעיהו EUGENE ולקוביץשפרה דאבע סחרובברוך רוזנשטרק
אלחנן יוסף בערנבלוטמרים ולקוביץחוה מנוחה סיגל (משה)בריינדל רוזנשטרק
צבי הירש בערענהאלעץישראל דוד ונדרמןמשה סיגלבריינדל רוזנשטרק
פנינה בערענהאלץשרה ונדרמןפייגא עלקא סיגל (הלוי)יעקב יוסף רוטמן
בינוש בערענשטייןיונה ימאן ונהמשה סילברברגאברהם ישראל רוטנברג
דוואשא בראדערזאןחיה לאה ורנררבקה סילברברגיצחק רוטנברג
ישעיה בראוןיהושע מרדכי OSCAR MARCUS ורנרמשה MOSHE סילברברג SILVERBERGצבי רוטנברג
אריה חיים ברגרפרץ יהודה זאנטאגזאב סלומוןאריה רוטשטיין
דב בערל ברגראסתר זארא (תלם)יהודה סנדיוסף רוטשטיין
דב בערל ברגרשמעון זוברחיים עוזר ספריוסף רוטשטיין
שרה נחמה ברגרהי' יכט זויבערדניאל זלמן פאטשעןשלום רויזין
אסתר ESTHER ברגר BERGERשמואל זויבערתמר רייזל TAMARA ROSE פאל0 (אברמוביץ)שמעון SZYMON רוסינק RUSINEK
שלום ALEXANDER ברגר BERGERישראל וולף זוננבליקאליעזר פארטנויגיטל רזניק
חנוך ברומברגשרה אסתר זוננבליקאברהם פורטלמאיר MELVIN רישי RISHE
רבקה ברומברגהענדל זייףדבורה פורטרישראל שאול
אסתר שיינדל בריקסיהודה אריה זייףשמואל דוד פטמןיעקב שארפ
מרדכי בריקסמאיר יעקב זייףהענטשא פיגאפעסל שארפ
ישראל ברמןמעכה זייף (בלומענפרוכט)שלמה פיגאחנה שוגרמן יעקובוביץ
לאה ידל ברסלרחנה זילבערשטייןאברהם פיגיןאברהם שווארץ
פנינה בשירחמיאל צבי זילבערשטייןפיגא ריזל פיגיןשלום שווארץ דרזנר
נחום צבי גאלדבערגחיים שמואל זילברברגחיים פיין פאיאנםמשה אהרן שוורץ
יששכר פינחס גארפינקעלזיסל סילביה זילברשטייןנפתלי הירץ פיינמאןשרגא פייוול שולברג
יוסף גוטמןאהרן זלוטוביץרבקה פיינמאןשרה פייגע שולברג
לאה גוטמןפרומא זלוטוביץחנה ריבה פיינצייג (בער)מרדכי אליעזר שולץ
שלמה זלמן גולדברגחנה רוחמה זקסיצחק צבי פיינצייגיצחק שונברון
ניסן גורדוןצדוק אריה זקסיצחק צבי פיינצייגרבקה שונברון
לאה גורןצבי נחמן חאנאלעס זופניקשרה דינה פיינצייגגאלדע שוסטר
משה חיים גורןמירה חוחלביץשיינדל גיטל SHAYNDEL GITTEL פייערשטיין FEUERSTEINיוסף שוסטר
שיינדל גייערדוד בנימין טיכאוולסקיישראל יצחק פיןניסן שור
שיינדל גלדסטון קוניגסברגר (קולר)מאשא טיכאוולסקישפרה פיןאבא שטורך
שיינדל גלובמןחיה רבקה טלסדוד ברוך פינקרבקה שטורך
ליפמאן גליןאברהם יוסף ABRAHAM J. טננבאום TANNENBAUMאיטע פינקליצחק צבי שטיימן
שרה גליןישראל טענערנחמה פינקליונה שטיעל
אהרן גליקשפרה טענערנחמן פינקלאסתר שטערן
חיה אסתר גליק (קרעמניצער)קלרא אורה טפיירועמנואל פינקליהודה שטערן
משה יודא יוסף גליקאלטער יואל משה טשאנווסקישלום יצחק פינקלדוד מרדכי שטראספעלד
אביבה רייזל גנץרבקה חנה טשאנווסקיפערל בתיה פינקלמןרבקה רחל שיינפלד
חיים גנץאפרים מרדכי יארמוששמחה בונים פינקלמן-הנדלמןחיים אליעזר HERBERT שיינפעלד SCHEINFELD
לאה גנץדוד יארמושהניה פינקלשטייןחיה נחת שיינקמאן
מרדכי גנץממציא יארמושהרשל פינקלשטייןאברהם פישל שייפר
חיה גסלחיה יונגרייז (פיש)טובה פערל פישלויץ (אלטמן)שאול שכטר
חיה איטא געדווייזערשרגא פייוול יונדעףיחיאל פישקיןשרה לאה שכטר
יהושע זעליג געדווייזערנפתלי יוסףראובן פישקיןחנה פרומט שערמאן (גוגנהיים)
חנה גאלדא געווירץנתן יוסקוביץבלה פלדמן (גרינבלאט)ברוך שפירא
עוזר פינחס געווירץרבקה יוסקוביץיצחק YITZ פלדמןברוניה שפירא
בתיה גפןלאה ינקוביץנוחה אנה פלדמן (זויבער)הדסה שפירא
חיה פעסל גפן וויינטרויבמרדכי יצחק ינקוביץנוחה אנה פלדמן (זויבער)חיים זאב שפירא
ישעיה גפן וויינטרויבחיים שאול יעב'ץשמואל פלדמןמלכה שפירא
פרידה חדוה גראס (אלטמאן)האדיל מילכה גניה כ'ץ (מלכסמן)שמואל פלדמןשמואל אליעזר שפירא
שלמה צבי גרברישראל כ'ץיעקב פלוסברגשפרה שפירא
רפאל מרדכי גרובדריזא כהןשטירל רבקה פלינטחיה האדיל IDA שפר (לרנר)
אסתר גרומןזונדל כהןחי מלכה פעדערמאןחנה פנינה שפר
ברוך גרומןטובה חיה כהןיעקב מרדכי פעדערמאןאהרן פנחס שפריי
טויבא גרוסמןנחום יעקב כהןאהרן פעלדערלאה שפריי
חיה זישא גריןעזריאל יאיר כהןהענא פערלמוטעראברהם יצחק שפריצר
ימימה רבקה פנינה גריןהנדל כהנוביץ (קרן)יוסף דוד פערלמוטערחיה שרה שפריצר
צבי מול גריןיהודה כהנוביץ (קרן)אברהם רפאל פפילסקיחיים שרמן
נתן צבי נטע הערש גרינבערגאהרן שמואל לאםשושנה רוזא פפילסקי


Pages: 1