BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Naham Cemetery

Burial Records

איטה לאהנתן צבי נטע הערש גרינבערגאסתר לאה לאםELSIE שולמית פרויינד (קליין)
אסתרזיסע גרינברגרבקה פרידא לאמם (ראטטנער)מרים פרוינד
יהודה כהנוביץ (קרן)מיכלא גרינברג (סעסקין)רבקה לבאליעזר דוד פרידלנד
ESTHER אסתר FARBER פרבראברהם שלמה גרינוואלדחיה פרומה FRANCES לבנררוזה רשקע פרידלנד
BELLA בלה FELDMAN פלדמן (גריובלאט)יצחק זאב גרינשטייןשמעון SEYMOUR לבנראברהם פרידמן
YITZ יצחק FELDMAN פלדמןמשה אברהם גרינשפאןחיים יעקב לויאליעזר צבי פרידמן
BRENDA SOROKA בריינדל MARYLES מרילסחיים משה גרשוןפערל לויבריינא פרידמן (שרייער)
משה זלמן MORRIS Neimanטויבא חנה גרשוןיצחק אייזיק לויןגרשון פרידמן
Joyce Seidman Shankmanדב BERNARD גרשמןויקי לונבירטדינה פרידמן
Ester Taylorדבורה לאה DORIS DODIE גרשמןזאב ליבוביץיוסף אשר פרידמן
Esther Taylorאברהם גוטמאן דווארזעץאברהם ליברמןרייזל פרידמן
Simon Taylorפרידא דווארזעץעמי ליברמןאידה עדינה ADINA פרייברג(ר) FREIBERG (פקטור)
ADELE איידל WEINBERG ווינברגגולדה ליבא דויטשזאב וויליאם ליינסאידא עדינה פרייברגר (פקטור)
ויטה VITA אביגן AVIGANגולדה ליבא דויטשיעקב לייקראליעזר חיים פרייברגר
יואל JOEL אביגן AVIGAN WEGMEISTERאפרים פישל דב דז'דקביילא ליכטיענטא פריינד (פרייזלער)
יוסף חנניה אביחסידראשמחה אליעזר דוד דייוויסמרדכי שמואל ליכטצבי פרייס
רמו RENEE אביחסיראאליעזר חיים LEONARD דיקשטיןחנה ליכטיג (טיגרמן)רייזל פרייס
יוסף צבי JOSEPH HOWARD אבלס ABELESצבי הירש דרטמןיצחק ליכטיגחיים יעקב לייב פרימרמן
לאה אברך AVERICKישראל דריביןזאב חיים ליפשיץמשה אליהו פרימרמן
חוה פערל אברמוביץהילני מייטל הלן דרייפוס (קארא)זיידל אליעזר ליפשיץאביגדור שמואל צוקר
ישעיה אברמוביץישראל דרייפוסחנה חסיה ליפשיץ (קטנרוביץ)אסנה קאזאן
חיים אברהם משה אברמצ'יקאברהם יצחק הולנדמרגלית מאשא FAYE לישבךמשה יוסף קאזאן
יעקב דב בער אברמצ'יקחנה רייזל הולנדבניה הנציה לנדאו הרשקוביץשבתי קאזאן
מיכאל מיכאלכע אברמצ'יקמשה הולקוברשרה לנדסמן (גורפינקל)שמואל קאטץ
שמעון אדלעררבקה היבשמאן (וולדן)אלתר מאיר סנדר לנסקייעקב קאנטראוויץ
אברהם טוביה אדעף עדףאסתר הינדהשרה אסתר לנסקינפתלי הירץ קאנטראוויץ
מרדכי אונגעראוויץשלום יואל הלקבריחידה לעבאוויטש (הרמן)שיינדל קאנטראוויץ
אסתר מירל אורבךישעיה זאב הנדלרחיים לעוויטץיוסף מנחם קאפראק
בלהה אורלןאברהם הנפלינגשימע לעוויטץמשה קארן
שמואל אורלןפרומא הנפלינגחיה לעזער צפתרייזעל קארן
שלמה אזולאילייבוש העכטלאה מאנאסאוואאהרן דוד קארנפעלד
עמרם אלבזישראל הרמןדוד מוגילנסקילאה קארנפעלד (עסטרייכר)
שלום אלבזמרדכי הרמןמלכה שרה EMMA מוגילנסקיפערל טויבא קויפמאן
מאיר לייב אלבטרפיגא זיסל הרמןחיים מוזסיוסף קולר
ישעיהו אלברגשיינדל יפה הרמן (זויבער)חיים מוזסמשה קולר
רוחמה אלברגשיינדל יפה הרמן (זויבער)נעמי מוזסשמואל יעקב קולר
דוד אלכסנדרשמואל צבי הרמןרחל מוזסגולדה אסתר קופלר
זיסקינד אהרן CYRIL IAN אלכסנדראלטא סימא יוטא וואלדאליהו נחמן מורגנשטייןחיים קוקרוץ
פלורנס אלכסנדרנפתלי משה וואלדחנה פערל NANCY מורגנשטרןרבקה מנוחה קיוואק
משה מנחם אמענטיעקב וואקעראברהם יצחק מורוצ'ניקליבא קיידאק
משה שלמה MARVIN STUART אנטלמן ANTELMANאסתר שפרה ווארמקליין (הירשבערג)יהודית מורוצ'ניקבן-ציון זאב קליבאנסקי
צביה שמחה SILVIA JOYCE אנטלמן ANTELMANהאשע דבורה וובר (הנקין)שרה לאה מיכלזוןפריידא קליבאנסקי
יעקב צבי אפפמאןביילע ציפה ווגנסברג (ברטמסר)רחל מלמדאלישבע קליין
יעקב אפשטיין-פרבראסתר מרים ווידעררייזל שושנה מלמד (באלבן)חי' פערל קליין (שענפעלד)
עזריאל צבי אקרמאןאריה לייב ווידערחנה רחל מלק בלצמןמשה קליין
עזריאל צבי Herschel אקרמאןיצחק גמליאי וויטייצחק מסטלמןצפורה ליבא קליין
פייגא אקרמאן (קעסלר)יצחק גמליאל וויטייצחק מסרשרה בריינא קליין
פייגא אקרמאן (קעסלר)אנשל וויינהויזמשה מרדכי MOTEK מסר MESSERיחיאל קלמן
מנחם מנדל באלקביילא וויינהויזרייזל ROSA מסר MESSERמאיר מיכאל קלנדרוב
ירוחם פישל בארקגוטע רויזע וויינטרובאסתר מעהרהנדל HENNY קסטרייך
ליבא רחל בארקיוסף וויינטרובצבי הרמן מעהרשמעון SIGURD קסטרייך
דוב בגיןמשה חיים וויינטרויבריזל מערמלשטייןמרדכי שלמה קעניגסבערג
יעקב בגיןרייזל דבורה וויינכרשלמה מערמלשטייןפרומיט קעניגסבערג
דוב בר וויינערמשה אליעזר מרגוליןמאשה מרים קפלין
יחיא בוסיחנה וויינעריהושע שמחה SAM מרגולין MARGOLINשמואל קפלין
אהרן בוקובאשר אנשיל וויינשטייןרחל ROSE מרגולין MARGOLINצפורה קץ (קוסובר)
אהרן בוקובמיניא מיכלה בלומא וויינשטייןגרשון מרינבךאליהו חיים קרויט
מרים פייגל בוקוביהודה ווייסלאה מרינבךחוה קרויט
אסתר ביגון (לישנסקי)ישראל ווייסדבורה מרינברגיהודה קרמר
דוב ביגוןרחל ווייס (האפפמאן)דבורה מרינברג (כהן)נחמה קרמר
הינדא ביליצקי (טקאץ)איידל ווינברג (רומנקביץ)זלמן מרינברגשמואל יום טוב ראטענבערג
פראדעל בירשלום ווינברגיעקב מרקסשרה יוטא ראטענבערג
טויבא בישקאמנחם מענדל וויסלאה זלדה מרקסשרה ראטשטיין (ליכטיג)
אליהו חיים בית-דיןרבקה וויסלאה זלדה מרקסיוסף יצחק רבינוביץ
בתיה חנה בית-דיןשרה וועליטשאנסקי (לוי)אליהו מרקרבסגניה אנה רובין
אברהם משה בכמןיוסף מאיר וורמקלייןשמואל נוסבויםמרדכי מקס רובין
טובה גיטל בכמןאברהם ויזניצרמרים ריזל ניימאןאלתר משה רוגינסקי
ברינא בליסקאחיה הינדא ויינברגברוך סאסלאוויץשרה רבקה רוגינסקי
מתתיהו בלנקרחיה מרים ויינברגחיים יחזקאל סארשערבתיה רוזנברג
רבקה בלנקריצחק ויינברגאברהם סגלזלמן רוזנברג
משה בלצמןגולדה פ ויינשטייןהעניע האדע סוסלוביץמשה רוזנברג
מרים בן אליעזראהרן מרדכי IRVING וייסאליהו סופרברוך רוזנשטרק
צירעל טובה בן אליעזראברהם יוסף וייסמןחנה סחרובברוך רוזנשטרק
פייגע בסנראסתר וייסמןיהודה ליב סחרובבריינדל רוזנשטרק
פעסא BESSIE בעל (סופר)אברהם ANDREW ולקוביץשפרה דאבע סחרובבריינדל רוזנשטרק
שמשון צבי בענדמעןישעיהו EUGENE ולקוביץחוה מנוחה סיגל (משה)יעקב יוסף רוטמן
אלחנן יוסף בערנבלוטמרים ולקוביץמשה סילברברגאברהם ישראל רוטנברג
צבי הירש בערענהאלעץישראל דוד ונדרמןרבקה סילברברגיצחק רוטנברג
פנינה בערענהאלץשרה ונדרמןמשה MOSHE סילברברג SILVERBERGצבי רוטנברג
בינוש בערענשטייןיונה ימאן ונהזאב סלומוןאריה רוטשטיין
דוואשא בראדערזאןחיה לאה ורנריהודה סנדיוסף רוטשטיין
ישעיה בראוןיהושע מרדכי OSCAR MARCUS ורנרחיים עוזר ספריוסף רוטשטיין
אריה חיים ברגרפרץ יהודה זאנטאגדניאל זלמן פאטשעןשלום רויזין
דב בערל ברגראסתר זארא (תלם)תמר רייזל TAMARA ROSE פאל0 (אברמוביץ)שמעון SZYMON רוסינק RUSINEK
דב בערל ברגרשמעון זובראליעזר פארטנויגיטל רזניק
שרה נחמה ברגרהי' יכט זויבעראברהם פורטלמאיר MELVIN רישי RISHE
אסתר ESTHER ברגר BERGERשמואל זויבערדבורה פורטרישראל שאול
שלום ALEXANDER ברגר BERGERישראל וולף זוננבליקשמואל דוד פטמןיעקב שארפ
חנוך ברומברגשרה אסתר זוננבליקהענטשא פיגאפעסל שארפ
רבקה ברומברגהענדל זייףשלמה פיגאחנה שוגרמן יעקובוביץ
אסתר שיינדל בריקסיהודה אריה זייףאברהם פיגיןאברהם שווארץ
מרדכי בריקסמאיר יעקב זייףפיגא ריזל פיגיןשלום שווארץ דרזנר
ישראל ברמןמעכה זייף (בלומענפרוכט)חיים פיין פאיאנםמשה אהרן שוורץ
לאה ידל ברסלרחנה זילבערשטייןנפתלי הירץ פיינמאןשרגא פייוול שולברג
פנינה בשירחמיאל צבי זילבערשטייןרבקה פיינמאןשרה פייגע שולברג
נחום צבי גאלדבערגחיים שמואל זילברברגחנה ריבה פיינצייג (בער)מרדכי אליעזר שולץ
יששכר פינחס גארפינקעלזיסל סילביה זילברשטייןיצחק צבי פיינצייגיצחק שונברון
יוסף גוטמןאהרן זלוטוביץיצחק צבי פיינצייגרבקה שונברון
לאה גוטמןפרומא זלוטוביץשרה דינה פיינצייגגאלדע שוסטר
שלמה זלמן גולדברגחנה רוחמה זקסשיינדל גיטל SHAYNDEL GITTEL פייערשטיין FEUERSTEINיוסף שוסטר
ניסן גורדוןצדוק אריה זקסישראל יצחק פיןניסן שור
לאה גורןצבי נחמן חאנאלעס זופניקשפרה פיןאבא שטורך
משה חיים גורןמירה חוחלביץדוד ברוך פינקרבקה שטורך
שיינדל גייערדוד בנימין טיכאוולסקיאיטע פינקליצחק צבי שטיימן
שיינדל גלדסטון קוניגסברגר (קולר)מאשא טיכאוולסקינחמה פינקליונה שטיעל
שיינדל גלובמןחיה רבקה טלסנחמן פינקלאסתר שטערן
ליפמאן גליןאברהם יוסף ABRAHAM J. טננבאום TANNENBAUMעמנואל פינקליהודה שטערן
שרה גליןישראל טענערשלום יצחק פינקלדוד מרדכי שטראספעלד
אהרן גליקשפרה טענערפערל בתיה פינקלמןרבקה רחל שיינפלד
חיה אסתר גליק (קרעמניצער)קלרא אורה טפיירושמחה בונים פינקלמן-הנדלמןחיים אליעזר HERBERT שיינפעלד SCHEINFELD
משה יודא יוסף גליקאלטער יואל משה טשאנווסקיהניה פינקלשטייןחיה נחת שיינקמאן
אביבה רייזל גנץרבקה חנה טשאנווסקיהרשל פינקלשטייןאברהם פישל שייפר
חיים גנץאפרים מרדכי יארמושטובה פערל פישלויץ (אלטמן)שאול שכטר
לאה גנץדוד יארמושיחיאל פישקיןשרה לאה שכטר
מרדכי גנץממציא יארמושראובן פישקיןחנה פרומט שערמאן (גוגנהיים)
חיה גסלחיה יונגרייז (פיש)בלה פלדמן (גרינבלאט)ברוך שפירא
חיה איטא געדווייזערשרגא פייוול יונדעףיצחק YITZ פלדמןברוניה שפירא
יהושע זעליג געדווייזערנפתלי יוסףנוחה אנה פלדמן (זויבער)הדסה שפירא
חנה גאלדא געווירץנתן יוסקוביץנוחה אנה פלדמן (זויבער)חיים זאב שפירא
עוזר פינחס געווירץרבקה יוסקוביץשמואל פלדמןמלכה שפירא
בתיה גפןלאה ינקוביץשמואל פלדמןשמואל אליעזר שפירא
חיה פעסל גפן וויינטרויבמרדכי יצחק ינקוביץיעקב פלוסברגשפרה שפירא
ישעיה גפן וויינטרויבחיים שאול יעב"ץשטירל רבקה פלינטחיה האדיל IDA שפר (לרנר)
פרידה חדוה גראס (אלטמאן)האדיל מילכה גניה כ"ץ (מלכסמן)חי מלכה פעדערמאןחנה פנינה שפר
שלמה צבי גרברישראל כ"ץיעקב מרדכי פעדערמאןאהרן פנחס שפריי
רפאל מרדכי גרובדריזא כהןאהרן פעלדערלאה שפריי
אסתר גרומןזונדל כהןהענא פערלמוטעראברהם יצחק שפריצר
ברוך גרומןטובה חיה כהןיוסף דוד פערלמוטערחיה שרה שפריצר
טויבא גרוסמןנחום יעקב כהןאברהם רפאל פפילסקיחיים שרמן
חיה זישא גריןעזריאל יאיר כהןשושנה רוזא פפילסקי
ימימה רבקה פנינה גריןהנדל כהנוביץ (קרן)משה פראנקל
צבי מול גריןאהרן שמואל לאםזאב נחמיה WALLACE פרוזנסקי


Pages: 1