BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Naham Cemetery

Burial Records

איטה לאהנתן צבי נטע הערש גרינבערגאסתר לאה לאםמשה פראנקל
אסתרזיסע גרינברגרבקה פרידא לאמם (ראטטנער)זאב נחמיה WALLACE פרוזנסקי
יהודה כהנוביץ (קרן)מיכלא גרינברג (סעסקין)רבקה לבELSIE שולמית פרויינד (קליין)
ESTHER אסתר FARBER פרבראברהם שלמה גרינוואלדחיה פרומה FRANCES לבנרמרים פרוינד
BELLA בלה FELDMAN פלדמן (גריובלאט)יצחק זאב גרינשטייןשמעון SEYMOUR לבנראליעזר דוד פרידלנד
YITZ יצחק FELDMAN פלדמןמשה אברהם גרינשפאןחיים יעקב לוירוזה רשקע פרידלנד
BRENDA SOROKA בריינדל MARYLES מרילסחיים משה גרשוןפערל לויאברהם פרידמן
משה זלמן MORRIS Neimanטויבא חנה גרשוןיצחק אייזיק לויןאליעזר צבי פרידמן
Joyce Seidman Shankmanדב BERNARD גרשמןויקי לונבירטבריינא פרידמן (שרייער)
Ester Taylorדבורה לאה DORIS DODIE גרשמןזאב ליבוביץגרשון פרידמן
Esther Taylorאברהם גוטמאן דווארזעץאברהם ליברמןדינה פרידמן
Simon Taylorפרידא דווארזעץעמי ליברמןיוסף אשר פרידמן
ADELE איידל WEINBERG ווינברגגולדה ליבא דויטשזאב וויליאם ליינסרייזל פרידמן
ויטה VITA אביגן AVIGANגולדה ליבא דויטשיעקב לייקראידה עדינה ADINA פרייברג(ר) FREIBERG (פקטור)
יואל JOEL אביגן AVIGAN WEGMEISTERאפרים פישל דב דז'דקביילא ליכטאידא עדינה פרייברגר (פקטור)
יוסף חנניה אביחסידראשמחה אליעזר דוד דייוויסמרדכי שמואל ליכטאליעזר חיים פרייברגר
רמו RENEE אביחסיראאליעזר חיים LEONARD דיקשטיןחנה ליכטיג (טיגרמן)יענטא פריינד (פרייזלער)
יוסף צבי JOSEPH HOWARD אבלס ABELESצבי הירש דרטמןיצחק ליכטיגצבי פרייס
לאה אברך AVERICKישראל דריביןזאב חיים ליפשיץרייזל פרייס
חוה פערל אברמוביץהילני מייטל הלן דרייפוס (קארא)זיידל אליעזר ליפשיץחיים יעקב לייב פרימרמן
ישעיה אברמוביץישראל דרייפוסחנה חסיה ליפשיץ (קטנרוביץ)משה אליהו פרימרמן
חיים אברהם משה אברמצ'יקאברהם יצחק הולנדמרגלית מאשא FAYE לישבךאביגדור שמואל צוקר
יעקב דב בער אברמצ'יקחנה רייזל הולנדבניה הנציה לנדאו הרשקוביץאסנה קאזאן
מיכאל מיכאלכע אברמצ'יקמשה הולקוברשרה לנדסמן (גורפינקל)משה יוסף קאזאן
שמעון אדלעררבקה היבשמאן (וולדן)אלתר מאיר סנדר לנסקישבתי קאזאן
אברהם טוביה אדעף עדףאסתר הינדהשרה אסתר לנסקישמואל קאטץ
מרדכי אונגעראוויץשלום יואל הלקבריחידה לעבאוויטש (הרמן)יעקב קאנטראוויץ
אסתר מירל אורבךישעיה זאב הנדלרחיים לעוויטץנפתלי הירץ קאנטראוויץ
בלהה אורלןאברהם הנפלינגשימע לעוויטץשיינדל קאנטראוויץ
שמואל אורלןפרומא הנפלינגחיה לעזער צפתיוסף מנחם קאפראק
שלמה אזולאילייבוש העכטלאה מאנאסאוואמשה קארן
עמרם אלבזישראל הרמןדוד מוגילנסקירייזעל קארן
שלום אלבזמרדכי הרמןמלכה שרה EMMA מוגילנסקיאהרן דוד קארנפעלד
מאיר לייב אלבטרפיגא זיסל הרמןחיים מוזסלאה קארנפעלד (עסטרייכר)
ישעיהו אלברגשיינדל יפה הרמן (זויבער)חיים מוזספערל טויבא קויפמאן
רוחמה אלברגשיינדל יפה הרמן (זויבער)נעמי מוזסיוסף קולר
דוד אלכסנדרשמואל צבי הרמןרחל מוזסמשה קולר
זיסקינד אהרן CYRIL IAN אלכסנדראלטא סימא יוטא וואלדאליהו נחמן מורגנשטייןשמואל יעקב קולר
פלורנס אלכסנדרנפתלי משה וואלדחנה פערל NANCY מורגנשטרןגולדה אסתר קופלר
משה מנחם אמענטיעקב וואקעראברהם יצחק מורוצ'ניקחיים קוקרוץ
משה שלמה MARVIN STUART אנטלמן ANTELMANאסתר שפרה ווארמקליין (הירשבערג)יהודית מורוצ'ניקרבקה מנוחה קיוואק
צביה שמחה SILVIA JOYCE אנטלמן ANTELMANהאשע דבורה וובר (הנקין)שרה לאה מיכלזוןליבא קיידאק
יעקב צבי אפפמאןביילע ציפה ווגנסברג (ברטמסר)רחל מלמדבן-ציון זאב קליבאנסקי
יעקב אפשטיין-פרבראסתר מרים ווידעררייזל שושנה מלמד (באלבן)פריידא קליבאנסקי
עזריאל צבי אקרמאןאריה לייב ווידערחנה רחל מלק בלצמןאלישבע קליין
עזריאל צבי Herschel אקרמאןיצחק גמליאי וויטייצחק מסטלמןחי' פערל קליין (שענפעלד)
פייגא אקרמאן (קעסלר)יצחק גמליאל וויטייצחק מסרמשה קליין
פייגא אקרמאן (קעסלר)אנשל וויינהויזמשה מרדכי MOTEK מסר MESSERצפורה ליבא קליין
מנחם מנדל באלקביילא וויינהויזרייזל ROSA מסר MESSERשרה בריינא קליין
ירוחם פישל בארקגוטע רויזע וויינטרובאסתר מעהריחיאל קלמן
ליבא רחל בארקיוסף וויינטרובצבי הרמן מעהרמאיר מיכאל קלנדרוב
דוב בגיןמשה חיים וויינטרויבריזל מערמלשטייןהנדל HENNY קסטרייך
יעקב בגיןרייזל דבורה וויינכרשלמה מערמלשטייןשמעון SIGURD קסטרייך
דוב בר וויינערמשה אליעזר מרגוליןמרדכי שלמה קעניגסבערג
יחיא בוסיחנה וויינעריהושע שמחה SAM מרגולין MARGOLINפרומיט קעניגסבערג
אהרן בוקובאשר אנשיל וויינשטייןרחל ROSE מרגולין MARGOLINמאשה מרים קפלין
אהרן בוקובמיניא מיכלה בלומא וויינשטייןגרשון מרינבךשמואל קפלין
מרים פייגל בוקוביהודה ווייסלאה מרינבךצפורה קץ (קוסובר)
אסתר ביגון (לישנסקי)ישראל ווייסדבורה מרינברגאליהו חיים קרויט
דוב ביגוןרחל ווייס (האפפמאן)דבורה מרינברג (כהן)חוה קרויט
הינדא ביליצקי (טקאץ)איידל ווינברג (רומנקביץ)זלמן מרינברגיהודה קרמר
פראדעל בירשלום ווינברגיעקב מרקסנחמה קרמר
טויבא בישקאמנחם מענדל וויסלאה זלדה מרקסשמואל יום טוב ראטענבערג
אליהו חיים בית-דיןרבקה וויסלאה זלדה מרקסשרה יוטא ראטענבערג
בתיה חנה בית-דיןשרה וועליטשאנסקי (לוי)אליהו מרקרבסשרה ראטשטיין (ליכטיג)
אברהם משה בכמןיוסף מאיר וורמקלייןשמואל נוסבויםיוסף יצחק רבינוביץ
טובה גיטל בכמןאברהם ויזניצרמרים ריזל ניימאןגניה אנה רובין
ברינא בליסקאחיה הינדא ויינברגברוך סאסלאוויץמרדכי מקס רובין
מתתיהו בלנקרחיה מרים ויינברגחיים יחזקאל סארשעראלתר משה רוגינסקי
רבקה בלנקריצחק ויינברגאברהם סגלשרה רבקה רוגינסקי
משה בלצמןגולדה פ ויינשטייןהעניע האדע סוסלוביץבתיה רוזנברג
מרים בן אליעזראהרן מרדכי IRVING וייסאליהו סופרזלמן רוזנברג
צירעל טובה בן אליעזראברהם יוסף וייסמןחנה סחרובמשה רוזנברג
פייגע בסנראסתר וייסמןיהודה ליב סחרובברוך רוזנשטרק
פעסא BESSIE בעל (סופר)אברהם ANDREW ולקוביץשפרה דאבע סחרובברוך רוזנשטרק
שמשון צבי בענדמעןישעיהו EUGENE ולקוביץחוה מנוחה סיגל (משה)בריינדל רוזנשטרק
אלחנן יוסף בערנבלוטמרים ולקוביץמשה סיגלבריינדל רוזנשטרק
צבי הירש בערענהאלעץישראל דוד ונדרמןפייגא עלקא סיגל (הלוי)יעקב יוסף רוטמן
פנינה בערענהאלץשרה ונדרמןמשה סילברברגאברהם ישראל רוטנברג
בינוש בערענשטייןיונה ימאן ונהרבקה סילברברגיצחק רוטנברג
דוואשא בראדערזאןחיה לאה ורנרמשה MOSHE סילברברג SILVERBERGצבי רוטנברג
ישעיה בראוןיהושע מרדכי OSCAR MARCUS ורנרזאב סלומוןאריה רוטשטיין
אריה חיים ברגרפרץ יהודה זאנטאגיהודה סנדיוסף רוטשטיין
דב בערל ברגראסתר זארא (תלם)חיים עוזר ספריוסף רוטשטיין
דב בערל ברגרשמעון זוברדניאל זלמן פאטשעןשלום רויזין
שרה נחמה ברגרהי' יכט זויבערתמר רייזל TAMARA ROSE פאל0 (אברמוביץ)שמעון SZYMON רוסינק RUSINEK
אסתר ESTHER ברגר BERGERשמואל זויבעראליעזר פארטנויגיטל רזניק
שלום ALEXANDER ברגר BERGERישראל וולף זוננבליקאברהם פורטלמאיר MELVIN רישי RISHE
חנוך ברומברגשרה אסתר זוננבליקדבורה פורטרישראל שאול
רבקה ברומברגהענדל זייףשמואל דוד פטמןיעקב שארפ
אסתר שיינדל בריקסיהודה אריה זייףהענטשא פיגאפעסל שארפ
מרדכי בריקסמאיר יעקב זייףשלמה פיגאחנה שוגרמן יעקובוביץ
ישראל ברמןמעכה זייף (בלומענפרוכט)אברהם פיגיןאברהם שווארץ
לאה ידל ברסלרחנה זילבערשטייןפיגא ריזל פיגיןשלום שווארץ דרזנר
פנינה בשירחמיאל צבי זילבערשטייןחיים פיין פאיאנםמשה אהרן שוורץ
נחום צבי גאלדבערגחיים שמואל זילברברגנפתלי הירץ פיינמאןשרגא פייוול שולברג
יששכר פינחס גארפינקעלזיסל סילביה זילברשטייןרבקה פיינמאןשרה פייגע שולברג
יוסף גוטמןאהרן זלוטוביץחנה ריבה פיינצייג (בער)מרדכי אליעזר שולץ
לאה גוטמןפרומא זלוטוביץיצחק צבי פיינצייגיצחק שונברון
שלמה זלמן גולדברגחנה רוחמה זקסיצחק צבי פיינצייגרבקה שונברון
ניסן גורדוןצדוק אריה זקסשרה דינה פיינצייגגאלדע שוסטר
לאה גורןצבי נחמן חאנאלעס זופניקשיינדל גיטל SHAYNDEL GITTEL פייערשטיין FEUERSTEINיוסף שוסטר
משה חיים גורןמירה חוחלביץישראל יצחק פיןניסן שור
שיינדל גייערדוד בנימין טיכאוולסקישפרה פיןאבא שטורך
שיינדל גלדסטון קוניגסברגר (קולר)מאשא טיכאוולסקידוד ברוך פינקרבקה שטורך
שיינדל גלובמןחיה רבקה טלסאיטע פינקליצחק צבי שטיימן
ליפמאן גליןאברהם יוסף ABRAHAM J. טננבאום TANNENBAUMנחמה פינקליונה שטיעל
שרה גליןישראל טענערנחמן פינקלאסתר שטערן
אהרן גליקשפרה טענערעמנואל פינקליהודה שטערן
חיה אסתר גליק (קרעמניצער)קלרא אורה טפיירושלום יצחק פינקלדוד מרדכי שטראספעלד
משה יודא יוסף גליקאלטער יואל משה טשאנווסקיפערל בתיה פינקלמןרבקה רחל שיינפלד
אביבה רייזל גנץרבקה חנה טשאנווסקישמחה בונים פינקלמן-הנדלמןחיים אליעזר HERBERT שיינפעלד SCHEINFELD
חיים גנץאפרים מרדכי יארמושהניה פינקלשטייןחיה נחת שיינקמאן
לאה גנץדוד יארמושהרשל פינקלשטייןאברהם פישל שייפר
מרדכי גנץממציא יארמושטובה פערל פישלויץ (אלטמן)שאול שכטר
חיה גסלחיה יונגרייז (פיש)יחיאל פישקיןשרה לאה שכטר
חיה איטא געדווייזערשרגא פייוול יונדעףראובן פישקיןחנה פרומט שערמאן (גוגנהיים)
יהושע זעליג געדווייזערנפתלי יוסףבלה פלדמן (גרינבלאט)ברוך שפירא
חנה גאלדא געווירץנתן יוסקוביץיצחק YITZ פלדמןברוניה שפירא
עוזר פינחס געווירץרבקה יוסקוביץנוחה אנה פלדמן (זויבער)הדסה שפירא
בתיה גפןלאה ינקוביץנוחה אנה פלדמן (זויבער)חיים זאב שפירא
חיה פעסל גפן וויינטרויבמרדכי יצחק ינקוביץשמואל פלדמןמלכה שפירא
ישעיה גפן וויינטרויבחיים שאול יעב'ץשמואל פלדמןשמואל אליעזר שפירא
פרידה חדוה גראס (אלטמאן)האדיל מילכה גניה כ'ץ (מלכסמן)יעקב פלוסברגשפרה שפירא
שלמה צבי גרברישראל כ'ץשטירל רבקה פלינטחיה האדיל IDA שפר (לרנר)
רפאל מרדכי גרובדריזא כהןחי מלכה פעדערמאןחנה פנינה שפר
אסתר גרומןזונדל כהןיעקב מרדכי פעדערמאןאהרן פנחס שפריי
ברוך גרומןטובה חיה כהןאהרן פעלדערלאה שפריי
טויבא גרוסמןנחום יעקב כהןהענא פערלמוטעראברהם יצחק שפריצר
חיה זישא גריןעזריאל יאיר כהןיוסף דוד פערלמוטערחיה שרה שפריצר
ימימה רבקה פנינה גריןהנדל כהנוביץ (קרן)אברהם רפאל פפילסקיחיים שרמן
צבי מול גריןאהרן שמואל לאםשושנה רוזא פפילסקי


Pages: 1