Registrace

Smluvní podmínky BillionGraves.com

SMLUVNÍ PODMÍNKY BILLIONGRAVES

By using the website located at https://billiongraves.com (the “Site”) or any services provided in connection with the Site (the “Service”), you agree to abide by these Terms of Use, as they may be amended by BillionGraves Holdings, Inc. (the “Company,” “we” “our” or “us”) from time to time in its sole discretion. Users signify that they have read, understood, and agree to these terms and conditions set for in this agreement (the “Agreement”) and to the Privacy Policy, incorporated herein. BillionGraves including the name, trademarks, branding, features and functionality is owned exclusively by BillionGraves Holdings, Inc., a Utah Limited Liability Company.  Nemáte oprávnění používat kterýkoli z těchto prvků. Vlastnictví všech těchto prvků a goodwill, který je s nimi spojený, zůstává v našem vlastnictví nebo vlastnictví dalších společností.

BillionGraves si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení kdykoli bez dalšího upozornění měnit, upravovat, přidávat nebo rušit části těchto podmínek. Používání webových stránek BillionGraves nebo mobilní aplikace i po takto provedených změnách znamená přijetí nových smluvních podmínek. Uživatelé, kteří nesouhlasí s dodržováním těchto nebo budoucích smluvních podmínek, by neměli užívat BillionGraves. Je odpovědností každého uživatele pravidelně kontrolovat smluvní podmínky.

Uživatelé mohou získat přístup k BillionGraves prostřednictvím bezplatné registrace a vytvořením účtu. Registrací jako předplatitele BillionGraves prohlašujete, že: a) všechny informace požadované při registraci jsou pravdivé a přesné; (b) budete zachovávat správnost těchto informací; a (c) vaše používání Služby neporušuje platné zákony ani předpisy. Váše členská registrace může být smazána bez varování, pokud máme důvod se domnívat, že nesplňujete nebo nedodržujete stanovené podmínky. Uživatelé jsou plně zodpovědní za činnost, ke které dochází na jejich účtu, a musí udržovat své heslo bezpečné. Uživatelé musí okamžitě informovat BillionGraves o jakémkoli narušení zabezpečení nebo neoprávněném užití svého účtu. BillionGraves nenese odpovědnost za ztráty způsobené neoprávněným použitím účtu, uživatelé ale mohou být odpovědní, pokud se jejich účet používá v rozporu s těmito smluvními podmínkami.

BillionGraves může obsahovat odkazy na webové stránky vlastněné a provozované třetími stranami, které nevlastní ani neovládá společnost BillionGraves. BillionGraves nemá žádnou kontrolu ani není odpovědná za obsah, ochranu osobních údajů a postupy webové stránky třetí strany. BillionGraves nemůže a nebude upravovat ani cenzurovat obsah webových stránek třetí strany a uživatelé výslovně zbavují BillionGraves jakékoliv odpovědnosti plynoucí z užívání webových stránek třetí strany.

Chování uživatele

BillionGraves tímto uděluje uživateli oprávnění používat aplikaci BillionGraves v souladu s těmito smluvními podmínkami. Všichni uživatelé souhlasí, že budou užívat BillionGraves k shromažďování výsledků genealogického výzkumu a nikoliv pro komerční účely. BillionGraves neuplatňuje nárok na autorská práva k obrázkům, které již byly zveřejněny, a které byly poté převedeny do digitálního formátu.

Všichni uživatelé souhlasí, že se zdrží jakéhokoli urážlivého chování a nebudou zejména:

 1. užívat BillionGraves k předávání, ukládání, zveřejnění nebo odkazování na jakýkoli obsah, který je hanlivý, urážlivý, neslušný, pornografický, explicitně sexuální, nezákonný, výhružný, zneužívající nebo vulgární; který je nenávistný nebo rasově nebo etnicky nepřijatelný; nebo který narušuje soukromí jiné osoby;
 2. ukládat nebo zveřejňovat informace, o kterých ví, že jsou nepravdivé nebo zavádějící;
 3. se vydávat za jakoukoli jinou osobu;
 4. sdílet své heslo s jinou neoprávněnou osobou;
 5. ukládat jakýkoli obsah, který porušuje autorská práva nebo právo autora na zveřejnění jeho díla nebo jakékoli další právo jiné osoby;
 6. užívat BillionGraves k poškozování nebo získávání osobních informací mladistvých;
 7. zveřejňovat nebo pokoušet se o zveřejňování reklamy nebo reklamních nabídek; nebo
 8. odesílat, uveřejňovat nebo předávat počítačový vir nebo jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k narušení, deaktivaci nebo zničení softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního vybavení jiné osoby. (Tento seznam není výlučný.)"

BillionGraves zakazuje uživatelům nebo jiným osobám, aby se zapojili do jakékoliv činnosti, kterou BillionGraves podle svého uvážení bude považovat za urážlivou, zasahující do práv ostatních nebo bude poškozovat další osoby, včetně BillionGraves. BillionGraves si vyhrazuje právo ukončit užívání BillionGraves každému uživateli, který poruší tyto smluvní podmínky nebo jakákoli další opatření, která může BillionGraves uplatnit v případě porušení této Smlouvy.

Je zakázáno kopírovat, duplikovat, napodobovat, prodávat, přeprodávat nebo využívat pro jakékoliv komerční účely jakoukoli část Obsahu, Stránky nebo Služby, použití Obsahu, Stránky nebo Služby nebo přístup k Obsahu, Stránce nebo Službě . Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte a) povolit, umožnit nebo jinak podporovat šíření hromadné nevyžádané, komerční reklamy nebo nabídek prostřednictvím e-mailu (spam); (b) využívat pro přístup k Službám jakékoli velkoobjemové, automatizované nebo elektronické prostředky (včetně neomezených robotů, skriptů nebo jiných automatických zařízení) nebo monitorovat nebo kopírovat naše webové stránky nebo jejich obsah; (c) prolinkovat nebo deep-linkovat Stránku za jakýmkoli účelem; nebo (d) framovat Stránku, umísťovat vyskakovací okna překrývající Stránku nebo jinak ovlivňovat zobrazení stránek.

Vyhrazujeme si právo změnit nebo ukončit Stránku nebo Službu s předchozím i bez předchozího oznámení. Neneseme zodpovědnost vůči vám ani jiné třetí straně za výkon našeho práva změnit nebo ukončit Stránku nebo Službu. Pokud nesouhlasíte s takovými změnami, jediným prostředkem řešení je přestat užívat Stránku nebo Službu. Pokračující užívání Stránky nebo Služby po oznámení o změnách znamená, že jste si vědomi provedených změn a souhlasíte s užívám Stránky nebo Služby ve změněné podobě.

Berete na vědomí, že BillionGraves vlastní bez omezení veškerá práva, název a podíly ke službám a obsahu včetně Stránky, obrázků a veškerého základního softwaru a technologií, a bez omezení také práva duševního vlastnictví. “Intellectual Property Rights” means any and all rights existing from time to time under patent law, copyright law, trade secret law, trademark law, unfair competition law, and any and all other proprietary rights, and any and all applications, renewals, extensions and restorations thereof, now or hereafter in force and effect worldwide.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BILLIONGRAVES NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU, NÁKLADY, ŠKODY NEBO JAKÉKOLI JINÉ ZÁVAZKY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLI JEDNÁNÍ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z TAKOVÉHO JEDNÁNÍ TŘETÍ STRANY A TÍMTO SE NEODVOLATELNĚ VZDÁVÁTE JAKÝCHKOLI NÁROKŮ VŮČI BILLIONGRAVES VYPLÝVAJÍCÍCH NEBO SOUVISEJÍCÍCH S VAŠI PRACÍ JAKO DOBROVOLNÍKA.

UKONČENÍ

Souhlasíte s tím, že dle vlastního uvážení můžeme bez předchozího upozornění ukončit vaše členství v BillionGraves nebo jiné užívání této Stránky nebo Služby a z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění odstranit a zlikvidovat váš obsah ze Stránky, pokud se domníváme, že jste porušili nebo jednali v rozporu se zněním nebo smyslem smluvních podmínek. DÁLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEJSME ODPOVĚDNÍ ANI VÁM ANI JINÉ STRANĚ ZA UKONČENÍ PŘÍSTUPU K NAŠÍ SLUŽBĚ. Svou aktivitu a přístup k Službě můžete kdykoli ukončit.

Své bezplatné členství v BillionGraves můžete ukončit kdykoli a z jakýchkoli důvodů kontaktováním podpory. Vaše členství můžeme ukončit z jakéhokoli důvodu kdykoli poté, co odešleme upozornění na Váš primární email, který jste uvedli ve svém profilu na BillionGraves.

Své předplatné BillionGraves Plus můžete ukončit tak, že přejdete do části Spravovat předplatné a kliknete na odkaz Zrušit odběr. Další informace o správě předplatného BillionGraves Plus naleznete zde. Všechny prodeje jsou konečné.

DISCLAIMER OF WARRANTIES

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE, ŽE SLUŽBU UŽÍVÁTE VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ RIZIKO. THE SERVICES AND SITE ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. BILLIONGRAVES VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO SKRYTÉ, VČETNĚ ZEJMÉNA ZÁRUKY ZA JAKOST, ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ A ZÁRUKY ZA NEPORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV VE VZTAHU K SLUŽBÁM. BILLIONGRAVES NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE SLUŽBY NEBO STRÁNKA BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POTŘEBY NEBO ŽE SLUŽBY NEBO STRÁNKA BUDOU NEPŘERUŠENÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ A BEZCHYBNÉ; BILLIONGRAVES DÁLE NENESE ODPOVĚDNOST ZA VÝSLEDKY, KTERÉ MOHOU BÝT ZÍSKÁNY POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB NEBO STRÁNKY, NEBO ZA PŘESNOST NEBO SPOLEHLIVOST VŠECH INFORMACÍ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY NEBO STRÁNKY, NEBO ZA OPRAVU VAD SLUŽBY NEBO STRÁNKY. ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VEŠKERÁ DOKUMENTACE A/NEBO INFORMACE STAŽENÉ ČI JINAK ZÍSKANÉ POUŽÍVÁNÍM SLUŽBY NEBO STRÁNKY JE VÝSLEDKEM VAŠEHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A VLASTNÍHO RIZIKA A ŽE JSTE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÝ ZA ŠKODU NA POČÍTAČOVÝCH SLUŽBÁCH NEBO ZTRÁTĚ DAT, KTERÉ BY STAHOVÁNÍ DOKUMENTACE A/NEBO INFORMACE MOHLO ZPŮSOBIT. BILLIONGRAVES NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU VE VZTAHU K UJEDNÁNÍM NEBO TRANSAKCÍM SPOJENÝM SE SLUŽBOU NEBO STRÁNKOU S JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU. VEŠKERÉ RIZIKO ZA USPOKOJIVOU KVALITU, VÝKON, PŘESNOST, ÚSILÍ A VÝSLEDEK, KTERÉ MAJÍ BÝT VÝSLEDKEM UŽÍVÁNÍ STRÁNKY NEBO SLUŽBY, JDE ZA VÁMI. NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM BILLIONGRAVES OR THROUGH THE SERVICES SHALL CREATE ANY WARRANTY NOT EXPRESSLY MADE HEREIN.

LIMITATION OF LIABILITY; RELEASE

Limitation on Liability . YOU UNDERSTAND THAT TO THE EXTENT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL BILLIONGRAVES OR ITS OFFICERS, EMPLOYEES, DIRECTORS, PARENTS, SUBSIDIARIES, AFFILIATES, AGENTS OR LICENSORS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF LIFE, REVENUES, PROFITS, GOODWILL, USE, DATA OR OTHER INTANGIBLE LOSSES (EVEN IF SUCH PARTIES WERE ADVISED OF, KNEW OF OR SHOULD HAVE KNOWN OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY), ARISING OUT OF OR RELATED TO YOUR USE OF THE SITE OR THE SERVICES, REGARDLESS OF WHETHER SUCH DAMAGES ARE BASED ON CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY), WARRANTY, STATUTE OR OTHERWISE. IF YOU ARE DISSATISFIED WITH ANY PORTION OF THIS SITE, YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY IS TO DISCONTINUE USE OF THE SITE AND OR SERVICES. The aggregate liability of BillionGraves to you for all claims arising from or related to the Site or the Services is limited to one-hundred dollars ($100).

USER SUBMISSIONS

Users are allowed to upload and post content on BillionGraves website using the BillionGraves apps.

Each user shall be solely responsible for their own submissions and the consequences of posting or publishing them.

By submitting the user submissions, each user hereby grants BillionGraves a worldwide, non-exclusive, royalty-free, sublicenseable and transferable license to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display, and perform the user submissions in connection with BillionGraves’ (and its successors' business), including without limitation for promoting and redistributing part or all of BillionGraves in any media format and through any media channel.

By submitting the user submissions, which were directly referred by MyHeritage or its sister companies, each user hereby grants BillionGraves and MyHeritage (and its family of companies) a worldwide, non-exclusive, royalty-free, sublicenseable and transferable license to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display, and perform the user submissions in connection with BillionGraves’ (and its successors’ business), including without limitation for promoting and redistributing part of all of the MyHeritage referred user submitted BillionGraves data in any media format and through any media channel.

Users are strongly encouraged to notify us of any offensive, indecent, objectionable or pornographic material on BillionGraves. We will remove any material that we, in our sole discretion, determine violates these terms and conditions, but we make no assurance that content you believe is offensive will be removed.

COPYRIGHT POLICY

BillionGraves does not permit copyright infringement or infringement of intellectual property rights. BillionGraves will remove all content and user submissions if properly notified that such content violates any copyright protection or infringes on another's intellectual property rights. BillionGraves reserves the right to remove content and user submissions without prior notice. BillionGraves also reserves the right to terminate a user's access to BillionGraves if that person is determined to be a repeat infringer. BillionGraves also reserves the right to decide whether content or a user submission is appropriate and complies with these terms and conditions.
If you are a copyright owner or an agent thereof and believe that any user submission or other content infringes upon your copyrights, please notify our copyright notification division at BillionGraves Holdings, Inc. Copyright Monitor, 1881 W Traverse Parkway, Ste. E #555, Lehi Utah 84043.

OUR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Except as set out in this section, the content on BillionGraves, including, without limitation, the text, software, scripts, graphics, pictures, photos, sounds, music, videos, interactive features and the like (“Content”) and the trademarks, service marks and logos contained therein (“Marks”), are owned by or licensed to BillionGraves, subject to copyright and other intellectual property rights under United States and foreign laws and international conventions.

All Content on BillionGraves, whether protected by copyright, contract rights, or both, is provided to you AS IS for your information and personal use only as permitted through BillionGraves. Except as permitted by these terms and conditions, Content may not be used, copied, reproduced, distributed, transmitted, broadcast, displayed, sold, licensed, or otherwise exploited for any other purposes whatsoever without the prior written consent of the respective owners. Each user agrees not to engage in the use, copying, or distribution of any of the Content other than expressly permitted herein, including any use, copying, or distribution of user submissions of third parties obtained through BillionGraves for any commercial purposes. Users who download or print a copy of the Content for personal use, must retain all copyright and other proprietary notices contained therein. Users agree not to circumvent, disable or otherwise interfere with security related features of BillionGraves or features that prevent or restrict use of copying of any Content or enforce limitations on use of BillionGraves or Service or the Content therein.

BILLIONGRAVES PLUS TERMS OF PURCHASE

For those who purchase a BillionGraves Plus subscription, YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE TO THE FOLLOWING:

 1. Souhlasíte se smluvními podmínkami BillionGraves.com a zásadami ochrany osobních údajů.
 2. No Refunds: All subscribers are given full access to BillionGraves’ records from the first day of their subscription. Therefore, the value received from a BillionGraves subscription is deemed to have been received from the first day and no refunds are provided. By purchasing a subscription, You acknowledge and agree that You will not dispute, chargeback, or take any other action to attempt to avoid the “no refunds” policy of BillionGraves.
 3. No Guarantees Regarding Records: BillionGraves guarantees that it will provide insights from GPS data and other features listed and derived from BillionGraves’ records. BillionGraves does not guarantee that subscribers will identify or locate additional family members or other records. BillionGraves does not guarantee that it will have any specific record or data set. BillionGraves only promises to provide insight and gps data for its records.
 4. Cancellation Policy: Opakujeme, vrácení peněz není možné. That said, subscribers are free to cancel the automatic renewal feature of their subscription, which cancellation (if done in compliance with section 5 below) will cease the automatic renewal set forth in section 6 below and will terminate subscribers access to BillionGraves Plus features and records on their applicable anniversary/renewal date. Payments are processed at 00:00 UTC on the subscription Anniversary/Renewal date. No refunds will be given for cancellations that occur after the subscription payment has been processed.
 5. Jak zrušit služby: Veškerá zrušení služeb je třeba zaslat elektronicky (zrušení nebo změny učiněné písemně nejsou možné). Subscribers who wish to cancel their subscription so that it will not automatically renew may do so by submitting the cancellation request through BillionGraves’ website at https://billiongraves.com/bgplus-manage-subscription.
 6. Authorization for Recurring Payment (when applicable): By signing up for an annual or monthly subscription and providing payment information, you are affirmatively authorizing regularly scheduled charges to your checking/savings account or credit card. You are responsible to update any card information and/or expiration dates. You will be charged for the subscription automatically on the anniversary of your original subscription date. You agree that no prior-notification will be provided. You expressly agree that you have subscribed for a recurring subscription and that you have provided payment information and authorization for the subscription. You acknowledge and agree that your payment information will be kept on file by the merchant payment processor selected at checkout and you authorize BillionGraves Holdings, Inc. (or its assignees) to charge your card or account automatically and without notice on the anniversary of your original subscription date. This authorization will remain in effect until you cancel it pursuant to Section 5 above.

Zvláštní upozornění pro mezinárodní uživatele

By using BillionGraves, users who are not citizens or residents of the United States living within its territories hereby agree that they will comply with all local rules regarding online conduct and acceptable content. International users further agree that they will comply with any local law governing privacy in addition to the privacy laws of the United States when posting user Content. To the fullest extent permitted by law, users consent to the collection and transfer of Personal Information as set forth in our Privacy Policy.

Now, we invite you to enjoy BillionGraves.com © and help build the content using the BillionGraves apps available for Apple-branded, Android-branded mobile devices.