BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Rishpon Cemetery

Burial Records

הלה אבולעפיה (לייב)אהובה גולדנברגהוגו צבי כהןשרה פוזיס
משה אבולעפיהג'ון John גומז Gommesחדוה כהןברטי קלרה פופלוול (להן)
ציון אבולעפיהדוד גופרמןניסן כהןיהודה פישטה פופר
פנינה אבועלפיהפולה גופרמןשמשון (זיגמונד) כהןמרים מגזה פופר
עמי אביבאבא גורביץאידה כהנרמרדכי מריק פייגיס
אמנון אברמסוןחנה גורביץאלישבע כהנראהרון פיליש
אליעזר אגוזינגה גורביץאשר כהנרמרים מורי פיליש
אליעזר אגוזימרים גלנץזלדה כהנרשמואל פיליש
נחמה אגוזיגרשון גאורג גץצציליה בטי כלומנפלדהרמינה פיליש הינדל
שרגא אגוזידבורה דורה גץבינה כספי (זילבר)מרים פימשטיין
שרגא אגוזימרים גרברזאב לבנברגמשה פימשטיין
אהובה אורבוך (צדק)אילונה גריןשרה צרלנה לבנברגבת-שבע פינקלשטיין
טוביה אורבוךבנימין גריןאהרון לדררחיים פינקלשטיין
יהודית אטיאסחנה גרינברגאנה לדררעפרה פינקלשטיין
חיה איזיקובישראל גרינברגחנה ינקיצה לדררשיין פלק
יהודה איזיקובלדיסלב דויטשלאיוש לדרראלדר אצי פלש
יחזקאל אימרהמינה דיגיאלזה להן (האן)בלה פלש
מולי אלדרראובן דיגיאמה להןדבורה פרידלנד (סגל)
אירנה אלוניאלברט דנגוריוסף להןטאובה פרידלנד (בלאנק)
זיגמונד אפטקרחוה רותם דרורפאול להןשמואל פרידלנד
סופיה אפטקרמרדכי מוטקה דרוריברוך לוישרה צ'רנוביץ
כרמלה בא-גדאיתן יצחק דרעלילי לוייהודית צומר (רייק)
צבי בא-גדתדר דרעמרים לוימרדכי צומר
הטיס יהודה בבליאפרים אדגר דרע דרייפוסגולדה גרטרוד לויבנשטייןאליעזר צבי צרבוניץ
בועז בוטלחדוה הדויג כהןאליהו לוריארות עלן קאופמן (לפלר)
דבורה שפירא בוטלוליה הובשרחדוה לוריאארוין קהן
שמואל בוטלרחל הודסצכורה לוריא (לוי)קטה קהן
לאו בוכוולדבתיה הולץ (הוכמן)לילו לאה לינהרטמנחם קוסטיץ ניקולה
לאו בוכוולדבתיה הולץשבע ליסוד לינווראדם קימל
שרה בוכוולדבתיה הולץ (הוכמן)אברהם ליסוד ליסבודרנח גרשון קלמנוביץ
שרה בוכוולדזאב הולץאליעזר לירוןשרה קלמנוביץ (רזינצקי)
דליה בוכמןזאב הולץלאה לונקה לםאלימלך קלצהנדלר
חיה בוכמןחוה הורבטמשולם טוניו לםאהרן קנדליק
יונה בוכמןאליעזר הורספרופ אנזלם לנגררוזה שושנה קנדליק
יעקב בוכמןזאב מנחם היידושקהלסלו לנדואיזיוה קניגשטיין
משה בונדי בינגיעקב ארנסט הייןאלקה מאירוביץצבי קניגשטיין
מלכה בוסלמרים מרגוט הייןצבי מאירוביץשרה קניגשטיין
הלוי נחמיה בוסלבת יוספינה הלברשטטניקולה יצחק צבי מולנופליקס קפלן
פנחס בוסלמנחם הלברשטטאדלה אדיקה מולנר (שפיצר)אילנה אילוש קראוס
מקס ביברפלדהלוי מרדכי גוסטב הלוימרקו מוסקוביץאירמה קראוס (לוי)
אורה ביכרפלד (לויבנשטיין)קטה הנאור (גרינולד)שרה מוסקוביץולדימיר מאיר קראוס
אידה לילי בינגשאול הנאוראליעזר מושקוביץיצחק ודנקו קראוס
טרזה בינג (ליאופולד)הנריאטה הקסטר (קאופמן)נסים מזורחנוך קריסטל
יהודה יוליוס בינגמוש הרמתימאיר מזלשטייןדרור קרניבד
משה בכראברהם קרל וברמינדל מזלשטייןחוה קרניבד
נדה בכרמרים וברליאון מיכאלייהושע קרניבר
לולה אליאונורה בלשולמית ובר (לוין)בנימין מינקהיוסף פפו קרסו
משה בלוךיוסף וגנרדובה מינקהטובה רבי
עדינה בלוךשרה וגנר (בוסל)אברהם רודולף מנהייםיוסי רבי
רוחמה בן זאבדר יעקב וולמןדינה מנהייםיעקב רבי
רות בן יקראטקה וייסיוסף הלמן מנורמרדכי רבינוביץ
יהושע בן-דרוראירנה וייסמיכה מנפרד קופהמרים רבינוביץ
טובה בן-עופר (ליפשיץ)אליעזר וייסנפתלי תולי מקובסקינפתלי רובינשטיין
מאיר בן-עופרבנימין וייסברוך עמיקם מקוכסקיראובן רובינשטיין
חיים בקריהודית וייסטלי מרוםשושנה רובינשטיין
סימה בקרלאה וייסיעקב מרוםעמוס רוזנבאום
אריאלה ברמשה וייסיעקב מרוםשיבולת רוזנבאום
שמואל ברנחמיה וייסרחל מרוםשבע רחל רוזנברג
גיורא בר חייםחנה הני וייסלררחל מרוםחנה רשף
מלכה בראוןפרץ פייאה וייסלראגוזי מרים (גריצנר)יעקב יענקלה רשפו ברנר
אדית ברגהאוזןגילה וינקלרינטה נוצקה מרכוסאברהם שולמן
וולטר ברגהאוזןיצחק וינקלרמרדכי מרכוסלאה שולמן
אלפרד צבי ברגהולדאסתר זילבראברהם מרקוסנירה שולמן
אלפרד צבי ברגהולדמשה זילברנירה נויצפורה שועלי (ליפשיץ)
גרטרוד ברגהולדאברהם משה זילברשטייןאברהם נומברגמאיר שור
גרטרוד ברגהולדלידה זינגריוסף נומברגפנינה שור
יואל ברודסקימשה זינגרצפורה נומברגיוחנן שורר
יואל ברודסקילילי זיסמןטובה גיטל נוסםמשה מושקה שורר
יפה ברודסקיאיל מרדכי זלצברגרחל נוף (מרקוביץ)שרה שורר (קיציס)
עמליה ברודסקיעמי זלצברגשמואל נוףעודד שחם
עמליה ברודסקיאדלה יטי זמיריצחק נוריאלאשר שטיין
חנה ברזין (דב)שמואל זמירסעדיה נחשוןטובה שטיין
יוסף ברזיןזליג ניצןרוזה שושנה שיין
שרה ברזיןרוזה חנניה (קוהן)חנה ניצןיוסקה שיינר
ברוריה בורי בריינרשבתאי חנניהאריה נירלאה קרלינה שינפלד
יצחק בריינרמרים טוכמאייר (גורדון)דליה ניריחיאל שכטר
חיים ברנרמשה זאב טוכמאיירהדסה נירמרים שכטר
יהודית ברנר (קפרא)יהודית טייביחיעם ניראביגדור שמוקלר
מרים ברנרישראל טייבאתיה סגלחנה שמוקלר
ראובן ברנרשמואל טלפסיה סגלמשה מושקו שמיר
אלון ברפמןיעקב טלפיראלכסנדר סולומוןמשה מושקו שמיר
יפה אירמה ברפמןעדינה טלפירבלומה סולומוןרחל רחלקה שמיר
משה מקס ברפמןראובן טלפירמלכה מיבי סולומון
אברהם אברשה בשרחל סולומוןאירנה שנפלד
נעמי אריקה בששרה טלפירצפורה סטליקאולגה שפוטהיים
קרלו בששלמה סטליקזלמן שפוטהיים
רחל איבי בשיצחק יהודה טמיראידה סמולרעדי שקד
אלימלך גבאיאסתר טרטצקישלום סמולרגילי שקד פורז
מרדכי מוטי גבאיחיים טרטצקיאנריקה שי ספקטורמשה שריר
שושנה גבאיסלומון שייקה ימפולסקיטאובה ELSA ספקטוררחל שריר (קושניר)
גיזלה גבורהדסה ינקיצר קוסטיץ (אקשטיין)לייב אריה סקופצבי תמרי
צבי גבורדורון יסעם שדהבלה עמיקם מקובסקירוז'יקה רחל תמרי (הירש)
שפרה גבלאסתר אמה כהןיצחק עמיקם מקובסקי
פרנציסקה גדו פונציבתיה כהןשבתאי פוזיס


Pages: 1