BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Rishpon Cemetery

Burial Records

הלה אבולעפיה (לייב)פרנציסקה גדו פונציבתיה כהןשבתאי פוזיס
משה אבולעפיהאהובה גולדנברגהוגו צבי כהןשרה פוזיס
ציון אבולעפיהג'ון John גומז Gommesחדוה כהןברטי קלרה פופלוול (להן)
פנינה אבועלפיהדוד גופרמןניסן כהןיהודה פישטה פופר
עמי אביבפולה גופרמןשמשון (זיגמונד) כהןמרים מגזה פופר
אמנון אברמסוןאבא גורביץאידה כהנרמרדכי מריק פייגיס
אליעזר אגוזיחנה גורביץאלישבע כהנראהרון פיליש
אליעזר אגוזינגה גורביץאשר כהנרמרים מורי פיליש
נחמה אגוזימרים גלנץזלדה כהנרשמואל פיליש
שרגא אגוזיגרשון גאורג גץצציליה בטי כלומנפלדהרמינה פיליש הינדל
שרגא אגוזידבורה דורה גץבינה כספי (זילבר)מרים פימשטיין
אהובה אורבוך (צדק)מרים גרברזאב לבנברגמשה פימשטיין
טוביה אורבוךאילונה גריןשרה צרלנה לבנברגבת-שבע פינקלשטיין
יהודית אטיאסבנימין גריןאהרון לדררחיים פינקלשטיין
חיה איזיקובחנה גרינברגאנה לדררעפרה פינקלשטיין
יהודה איזיקובישראל גרינברגחנה ינקיצה לדררשיין פלק
יחזקאל אימרהלדיסלב דויטשלאיוש לדרראלדר אצי פלש
מולי אלדרמינה דיגיאלזה להן (האן)בלה פלש
אירנה אלוניראובן דיגיאמה להןדבורה פרידלנד (סגל)
זיגמונד אפטקראלברט דנגוריוסף להןטאובה פרידלנד (בלאנק)
סופיה אפטקרחוה רותם דרורפאול להןשמואל פרידלנד
כרמלה בא-גדמרדכי מוטקה דרוריברוך לוישרה צ'רנוביץ
צבי בא-גדאיתן יצחק דרעלילי לוייהודית צומר (רייק)
הטיס יהודה בבליתדר דרעמרים לוימרדכי צומר
בועז בוטלאפרים אדגר דרע דרייפוסגולדה גרטרוד לויבנשטייןאליעזר צבי צרבוניץ
דבורה שפירא בוטלחדוה הדויג כהןאליהו לוריארות עלן קאופמן (לפלר)
שמואל בוטלוליה הובשרחדוה לוריאארוין קהן
לאו בוכוולדרחל הודסצכורה לוריא (לוי)קטה קהן
לאו בוכוולדבתיה הולץ (הוכמן)לילו לאה לינהרטמנחם קוסטיץ ניקולה
שרה בוכוולדבתיה הולץשבע ליסוד לינווראדם קימל
שרה בוכוולדבתיה הולץ (הוכמן)אברהם ליסוד ליסבודרנח גרשון קלמנוביץ
דליה בוכמןזאב הולץאליעזר לירוןשרה קלמנוביץ (רזינצקי)
חיה בוכמןזאב הולץלאה לונקה לםאלימלך קלצהנדלר
יונה בוכמןחוה הורבטמשולם טוניו לםאהרן קנדליק
יעקב בוכמןאליעזר הורספרופ אנזלם לנגררוזה שושנה קנדליק
משה בונדי בינגזאב מנחם היידושקהלסלו לנדואיזיוה קניגשטיין
מלכה בוסליעקב ארנסט הייןאלקה מאירוביץצבי קניגשטיין
הלוי נחמיה בוסלמרים מרגוט הייןצבי מאירוביץשרה קניגשטיין
פנחס בוסלבת יוספינה הלברשטטניקולה יצחק צבי מולנופליקס קפלן
מקס ביברפלדמנחם הלברשטטאדלה אדיקה מולנר (שפיצר)אילנה אילוש קראוס
אורה ביכרפלד (לויבנשטיין)הלוי מרדכי גוסטב הלוימרקו מוסקוביץאירמה קראוס (לוי)
אידה לילי בינגקטה הנאור (גרינולד)שרה מוסקוביץולדימיר מאיר קראוס
טרזה בינג (ליאופולד)שאול הנאוראליעזר מושקוביץיצחק ודנקו קראוס
יהודה יוליוס בינגהנריאטה הקסטר (קאופמן)נסים מזורחנוך קריסטל
משה בכרמוש הרמתימאיר מזלשטייןדרור קרניבד
נדה בכראברהם קרל וברמינדל מזלשטייןחוה קרניבד
לולה אליאונורה בלמרים וברליאון מיכאלייהושע קרניבר
משה בלוךשולמית ובר (לוין)בנימין מינקהיוסף פפו קרסו
עדינה בלוךיוסף וגנרדובה מינקהטובה רבי
רוחמה בן זאבשרה וגנר (בוסל)אברהם רודולף מנהייםיוסי רבי
רות בן יקרדר יעקב וולמןדינה מנהייםיעקב רבי
יהושע בן-דרוראטקה וייסיוסף הלמן מנורמרדכי רבינוביץ
טובה בן-עופר (ליפשיץ)אירנה וייסמיכה מנפרד קופהמרים רבינוביץ
מאיר בן-עופראליעזר וייסנפתלי תולי מקובסקינפתלי רובינשטיין
חיים בקרבנימין וייסברוך עמיקם מקוכסקיראובן רובינשטיין
סימה בקריהודית וייסטלי מרוםשושנה רובינשטיין
אריאלה ברלאה וייסיעקב מרוםעמוס רוזנבאום
שמואל ברמשה וייסיעקב מרוםשיבולת רוזנבאום
גיורא בר חייםנחמיה וייסרחל מרוםשבע רחל רוזנברג
מלכה בראוןחנה הני וייסלררחל מרוםחנה רשף
אדית ברגהאוזןפרץ פייאה וייסלראגוזי מרים (גריצנר)יעקב יענקלה רשפו ברנר
וולטר ברגהאוזןגילה וינקלרינטה נוצקה מרכוסאברהם שולמן
אלפרד צבי ברגהולדיצחק וינקלרמרדכי מרכוסלאה שולמן
אלפרד צבי ברגהולדאסתר זילבראברהם מרקוסנירה שולמן
גרטרוד ברגהולדמשה זילברנירה נויצפורה שועלי (ליפשיץ)
גרטרוד ברגהולדאברהם משה זילברשטייןאברהם נומברגמאיר שור
יואל ברודסקילידה זינגריוסף נומברגפנינה שור
יואל ברודסקימשה זינגרצפורה נומברגיוחנן שורר
יפה ברודסקילילי זיסמןטובה גיטל נוסםמשה מושקה שורר
עמליה ברודסקיאיל מרדכי זלצברגרחל נוף (מרקוביץ)שרה שורר (קיציס)
עמליה ברודסקיעמי זלצברגשמואל נוףעודד שחם
חנה ברזין (דב)אדלה יטי זמיריצחק נוריאלאשר שטיין
יוסף ברזיןשמואל זמירסעדיה נחשוןטובה שטיין
שרה ברזיןזליג ניצןרוזה שושנה שיין
ברוריה בורי בריינררוזה חנניה (קוהן)חנה ניצןיוסקה שיינר
יצחק בריינרשבתאי חנניהאריה נירלאה קרלינה שינפלד
חיים ברנרמרים טוכמאייר (גורדון)דליה ניריחיאל שכטר
יהודית ברנר (קפרא)משה זאב טוכמאיירהדסה נירמרים שכטר
יהודית ברנר (קפרא)יהודית טייביחיעם ניראביגדור שמוקלר
מרים ברנרישראל טייבאתיה סגלחנה שמוקלר
ראובן ברנרשמואל טלפסיה סגלמשה מושקו שמיר
אלון ברפמןיעקב טלפיראלכסנדר סולומוןמשה מושקו שמיר
יפה אירמה ברפמןעדינה טלפירבלומה סולומוןרחל רחלקה שמיר
משה מקס ברפמןראובן טלפירמלכה מיבי סולומון
אברהם אברשה בשרחל סולומוןאירנה שנפלד
נעמי אריקה בששרה טלפירצפורה סטליקאולגה שפוטהיים
קרלו בששלמה סטליקזלמן שפוטהיים
רחל איבי בשיצחק יהודה טמיראידה סמולרעדי שקד
אלימלך גבאיאסתר טרטצקישלום סמולרגילי שקד פורז
מרדכי מוטי גבאיחיים טרטצקיאנריקה שי ספקטורמשה שריר
שושנה גבאיסלומון שייקה ימפולסקיטאובה ELSA ספקטוררחל שריר (קושניר)
גיזלה גבורהדסה ינקיצר קוסטיץ (אקשטיין)לייב אריה סקופצבי תמרי
צבי גבורדורון יסעם שדהבלה עמיקם מקובסקירוז'יקה רחל תמרי (הירש)
שפרה גבלאסתר אמה כהןיצחק עמיקם מקובסקי


Pages: 1