BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Beit Yosef Yardena Common Cemetery

Burial Records

אברהםאליהו אלי חנויוסף יצחקמחבובה עבדל
דניאלעזיז חנוישראל יצחקעזיז עבדל
טובהברוריה חריב שלוםמרים יצחקחיים עדיאל
לאהאסנת אסו יהודהמשה יצחקשמחה עדיאל
נרגסאסתר יהודהרחל יצחקאליהו עזרא
נתנאלהבהרה יהודהרחמים יצחקצפורה עזרא
עבדלבלהה יהודהרחמים יצחקאליהו עמרם
עמרןבנימין יהודהיוסף כאכותמר ענברי
שמחהבנפשה יהודהברזני אליהו כדרדליה קדר
שרהגאולה יהודהמרים כהןדוד קזז
תמרגדי יהודהאפרים לוייהודית קזז
Unknownדוד יהודהבתיה אפרת לוייוסי קרה
אליהו אברהםדן יהודהג'מילה לויראובן קרה
גולה אברהםחלביה יהודהדפנה לויאופיר דויד רווח
חנה אזולאייוסף יהודהזהר לויגאולה גולה רחמים
דניאל אליהויצחק יהודהחיים לויגזלה רחמים
שמחה אשואןכמה יהודהמלכה לוייהודה רחמים
דבורה בוטביניק (רוטנמר)נרג'ס יהודהמרדכי לוייוסף רחמים
רנה זאב בוטביניקפרחה יהודהנחום לוימיכאל רחמים
מיכל בורוכוצדיקה יהודהשלמה לויזכריה זכו שבו
רפי בורוכורחמה יהודהלילה מדזידבמרים שבו
הרצליה בורוכוברינת יהודהבלהה מועלםשרה שבו
אליהו בורכושלמה יהודהבצלאל מועלםמנשה שלום
שלמה בורכושמחוני אסף יהודהאורון מזרחיפנחס שלום
יעקב ביבישמעון שעו המוכתר יהודהמאיר מזרחישלום שלום
אברהם ברזניששון יהודהמשה מזרחישלמה שלום
בת שבע ברזניששון ששי יהודהמשה מזרחיאפרים שלמה
זילפה ברזנימרים יהושוע (ברזני)סביחה מזרחיזילפה שלמה
זכאי ברזנידניאל יהושעשושנה חלה מזרחיאליהו שמואל
משה ברזנייהודה יהושעשלמה מזרחיבנימין שמואל
אליהו דודמלכה יהושעשרה צביה מזרחיזלפה שמואל
שרה דודאברהם יוסףדוד נוריאלמאיר שמואל
מיכאל דייזידוד יוסףנעמה נחוםנתנאל שמואל
יעקב דניאלמשה יוסףסמרה נחוםסמדר שמואל
משה דקועבדל יוסףעבדאלה נחוםעמית שמואל
נג'ו אסתר דקורחל יוסףפרחה נחוםרוני שמואל
ספרא הלוירחל יוסףשרה דובי נחוםשמואל שמואל
נתן הלפריןחנה יעקבנעמה עמה ניסיםאלירן ששון
אסתר זכייעקב יעקבריחנה ניסיםיוסף ששון
מלכה חייםנסים יעקבכותרי נסיםנעימה ששון
אסתר סיטו חמואניצה יצחקגולה סיסושמחה ששון
חיים חמודליה יצחקנחום סיסואביב ששון גולן
מרדכי חמוטובה יצחקאסתר עבדל


Pages: 1