BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Mitspe Ramon Cemetery

Burial Records

Адельרוזליה בליאכרלאוניד טוקמןאביב עדי ארלקי
Борисאליעזר בללישמחה טוקרתום עזריאל
יעקבאסתר בללייוסופובה טוריחנניה עמר
Unknownפירה בלנקובאבנר טלחסיבה עמר
Unknownבלה בלסקיורה טליינסקיחייקין פאינה
Unknownיודיף בלקיןנאזה טסהדוניה נונה פובצ'ר
Unknownיוסף בן גיגימשה טסלרדינה פולבוי
Unknownמשה בן דודאדה יאגניטינסקי (מוסקל)גלינה פוליאקוב
Unknownפריחה בן דודגלרון גלי יאלרמיכאל פוליאקוב
(טבדידושוילי)שמעון בן דודלאה יבזלמןאיליה פופליוחר
Unknownאליהו בן לולורימה יבלבולדימיר פחטר
Unknownאלכסי שלמה בן סעידסמיר יעקובובנטליה פחטר
Unknownבן שושןיונינה יעריחביב פחימה
Unknownזוהרה בן שטריתמסעוד יפרחיהושע פחימה
(וינציגסטר)זוהרה בן שימולאהובה הילדה ישמח (ויסלר)עליה פחימה
Unknownמאיר בן שימולשוקי כברתאיפירה פיאלקו
Unknownאברהם בן שמחוןשמחה כברתאילאוניד פייגשטיין
Unknownאליהו בן שמחוןיגאל כהןשרה פישלביץ
Unknownבודה בן שמחוןלאה זקלין כהןאילנה פלד
Unknownעמליה בן-סעידמשה כהןבוריס פלדשר
Unknownיוליה בנציונובסקיהפרלה פולט כהןסעדה פלס
Unknownאיטה בקרמןצבי כהןסעדה פלס
אולגהצבי בראוןשמעון כהןשלום פלס
ברוניהסופיה ברבר קרוקובסקי (רימר)יוסף כץנחמיה פנקביץ
זינאידהחנה ברגרמיכאל לבובסקיסימה פסכוביץ
זלמן בוריסדינה ברדישבסלבה לוגויניבאסיה פפרני
חייםסופיה ברונזזעליה לוגסיג'ינה פצביץ
יוסףגלם גיל ברכהיצחק לוטטימסעוד פרופסור אלמקייס
לאונידיוסף ברקוביץאליהו לויאנטואן פרורו
לזראלברט ג'בלידבורה לוילוסי פרורו
לייבמשה מושיקו ג'בלייוסף לויסיריל פרורו
מתתיהויעקב JACK ג'קסוןמרים לויבליומה פרידמן
סבטלנהלאה גאנדלסמןפריחה לויגניה פרידמן
סופיהשי גאנדלסמןציפורה לוימטויי פריידלין
פבלישראל גודושביץ'שם טוב לוייעיש פרץ
תמושורה גודושביץ'שמואל סמי לוישמחה פרץ
Irwin Smalheiserבוריס גוזאלחזוב לויבובחייבית פשייב
Сергей Суренович Макарянגולדוססר גוטמןאריה לויןפדום פשנברג
Софа Соколецкаяבוריס גולדנברגלזרוביץגנדי פשנוב
ראובן א. סוסטסאלי גולןעדי ליבנתמריה פשנוב
אבוחצירהגורודנר ליובוביעקב צ'רבין
חסיבה אבוחצירהיבסיי גורטולאדה ליטביןגרגורי צביליחובסקי
חיים אבוטבולחן גורפייןלב ליטביןניוסיה צביליחובסקי
רוזר ורדה אבוטבולג'ימי יחיאל גושןאדלה לרמןיעקב צוררו
ללה אבקסיסרוזט רחל גייקובסאיליה מגזינרעמנואל קבטני
פרץ אברהםגלוחמןסוניה מגזינרבלה קוגן
משה אברמוביוכבת גלסולקראספיר מדגוליסדבורה קוגן
אליהו אוחנהשמואל גלעדמוייסי מוגילבסקייבגניה קוזאק
ליליאן אוחנהאיזיה גנדלקלרה מוגילבסקיטובה קוסטיריה
רינה אולרסוניה גנדליצחק מויאלבוריס קופצינלי
שמואל אולרימין גנוןספאין מושאילובסיילו קוקולייב
לאה אוסטרובסקיפולינה גנקיןמליכוב מזל טוביוסף קלים
חיה אוקליסטירון יגאל גפןמזרחירבקה קלים
טטיאנה אוקסמיכאל גריבנבלינה מחמודובטניה קמינסקי
פוליה אוקשטייןאברהם דדוןאולגה מטייבלאוניד קמינסקי
לאה אוריאלרחל דדוןרחל מילריצחק קניאס
דינה אושומירסקיאיטו דדיהשלמה מילראידה קפלנסקי
חסיבה אזולאיאורית דהןלריסה מיסוביעקב קפלנסקי
יגאל אזולאיאלעזיז דהןגלינה מירופולסקידוד קראוס
משה אזולאידוד דהןמיכאל מירופולסקימריה קריצבסקי
נסים אזולאייוסף דהןיצחק מירזקאנדוביעל קרן (בביוף)
עמרם אזולאיעמרם דהןרפאל מירזקאנדובבוזיה רבין
ללה אטאץרוחמה דהןשבע מירזקאנדובדוד רבין
סנסון אטאץשמחה דהןסיומה מירזקנדוביוספה רבן
דוד אטיאסמרי דודאסיה מישייבאשר רווח
מרים אטיאסשרה גבריאלה דוידנאום מלודיקרון רווח
בתיה איבניצקיישראל דוידוףכרמלה מליאנקרינטה רוזין
נחמקוס אידסיאגייאיב דמוקאנה מלייבסקי גריגוריאיבן יצחק רוזנברג
איסק איטקיןאנג'לה דנילוביצחק מלכהולדימיר רוטין
דינור איליאגויבראיסה דנילובעישה מלכהזראנגול רחמילוב (גגיי)
טופיק איליאגויבימנה דרעיגבריאל מסריגבריאל רחמנוב
מרגריטה איליאגוייביחיא ויקטור הדר אדרילזר מץיפים ריאבינין
יעקב אינגברבטי הרשקומקסוטובבסיה ריינון
חנה איסייגאשר התשואליונה מרדכייבדובין ריישרט
מרים אלברטלאוניד ווקסאימנואיל מתייברוזה ריקוב
שאול אלברטלידיה ויגוטובעמרם מתתיהוראובים רפפורט
קרמר אלחנןמשה ויינרנזרנקו נדג'דהליובוב שבקונוב
נחום אלטשולרמריה וייסנחום נובקיואב שוורץ
נתן אליעזררוזה וייסבורגורה נודלמןיעקב ג'קי שוורץ
מיכאל אלכריףרחל וילנסקיאהרון נולדמןיצחק שוורץ
אליהו אלמליחאיבנובה וילנרצילה ניסבאוםגריגורי שולמן
צלטנה אלמליחאנה וינוקורובאוריאל ניסיםאליהו שוסברגר
יוסף אלמקייסיעקב וינוקורובדניאל ניסימובאהרון שושן
איתי אלקובירוזה ויניצקיסוניה נפתלייבחיים שושן
פרחה אמסלםמלכה ולשראורי הנרי סבגיהודית שושן
ויויאן אמר (אזולאי)מכלוף וקניןאליהו סבגימנה שושן
נחמה אסניןעליה וקניןמטילדה סבלגולואיזה שחנזביץ'
חיה אפשטיןמריה זולוטרב (ברכה)אהרון סויסהאליעזר שטיין
ריטה אקליפיאלכסנדרה זייסבורגיוסף סויסהלואיסה לאה שטיין (שפרבר)
אברהם אקסטרפאינה זילברגשלמה סויסהדגינה שטרודך
חייקה אקסטרולרי זיסקיןהרשקו סטרולחיים שטרית
אפרים ארלקיטטיאנה זיסקיןאידה סטריגיןיצחק שטרית
רחל אתיחמיכאל זיסקיןיורי סטריגיןפריחה שטרית
דמיטרי בביג'אייבראובן זיסקיןולנטינה סיטקילובשמעון שטרית
אווה בביץ'איריס זמירישי סיטקילוביפה שטרלינג
פליקס בוגניםסוניה זסלבסקידוד סימביןאדוארד שיימן
בוריס בוגצ'קובפיליפ זקסראברהם סלבגושרה שימקין
זלדה בוטויניקאליעזר חודובקשיבפישר סלובהאיתן שלו
יחזקאל בוקסנבאוםחביב חזןרוזה סליבנאקמרדכי שלי
דובה בוקסנבויםמרדכי חזןאליהו סלעראובן שלי
ארקדי בוקשטייןחוה חיזגילובלב סניוקאנה שלמקוביץ'
גריגורי בורשטייןשאול חייטיוסף סנקרקלרה שמחיס
אסתר ביבסאיסק חייצמןטובה סקאטקובשושנה שמעון
יצחק ביטוןאלברט חננייבלאה סקאטקובמץ שנדל
עליה ביטוןמנשה חקלאי (באשי)דודיק סקוטקובבוריס שניידר
חיזגילוב בילגומיכאל יוסף טואטישייבה סקוטקובליובוב שפירא
קרל בירקנטלשאול חיים STEVEN KENNETH טומן GOODMANג'ורג' סקלירחל שפירא
אהרון בליאכראולג טוקמןחיים סקלילריסה שרגין


Pages: 1