BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Kfar Warburg Cemetery

Burial Records

גבריאליהושע גמליאליחיה ירון ירובסקיחיים פרובסט
אפרים גמרסניאורי כאום אלוניבנימין בנז׳י פרחי
לואיג'י יהודה שלמה פליישמןישועה אנדרי גמרסניכהןמשה ארוין פרידלנדר
מינה (נסילביץ) ברקתאורי גנניאסתר כהןעודד פרידלר
Hai Halimi Angeעכסה גנניאסתר כהןרחל פרידלר
Lucie Siegel Leyserעכסה גנניזהבה כהן (גבזה)רחל פרידלר
Helga Lilie (יורדן Gordan)חיים גנסזלמן כהןבנימין פרידמן
אמנון אבהרחיים גנסיחיאל כהן
רפאל אביגדרחל גנס (ויויורקה)מנחם כהןחוה פרידמן
גיורא רלו אברהםרחל גנס (ויויורקה)משה כהןחוה פרידמן
מונטה אברהםיוכבד גפן ויינשטוקמשה כהןיהודה אברהם פרידמן
יעקב אברזנסקיאלי ליקו גרוןערך כהןליפא פרידמן
דוד-נח אברמוביץאלי ליקו גרוןערן כהןצבי פרידמן
אליהו גרשן אגרנובחיים בצי מנחם גרוספלדישראל כץצבי פרידמן
שאול אגרנוביחזקאל גריןשרה כרמישרגא פולי פרידמן
שאול אגרנובאריה גרמנסקישרה כרמידוד פרידקין
שרהל'ה אגרנובאריה גרמנסקיגדליה נחמן פרילוצקי
שרהל׳ה אגרנובאליהו גרשן אגדנובגיטה לבוןצבי פרילר
ברכה בינקה אדלרמוטי מרדכי דהן אזולאימאיר-מיכאל מיכה פרינס
מרדכי מכס אדלרסמי דודאברהם לבון וייסגדעון פרנקל
אילן אדלשטייןעירית איריס דודדודו לבון כהןמנחם פרנקל
ליאור אדלשטייןיעקב אשר אוסקר דודיסקוזכריה אברהם לבינפתלי פרנקל
יעקב ז׳קוב אוחיוןמנחם מנדי דוידוביץזאב וולודיה לבניאליהו פרץ
סימו שמעון אוחיוןחנה דיאמנדזאב וולודיה לבניאליעזר צורי
ליאור אוליאשחנה דיאמנדצפורה לבניחסידה צורי
מוריס אולריךיהושוע דיאמנטמיציה לבקושלמה ציטרין
ישראל איזידור אומשיוביהושע דיאמנטמיציה לבקויעקב צימרמן
יוספה אונטריכטנסים דניאלברטה לובינגרפסח ציפרשטין
יוספה אונטריכטריכרד דניאלמרדכי לוזיהרפאל צמח
אהרן אוסטרוביץגבריאל דעדושרפאל רפי לוזיה הכהןגרשון קאלו
דוד אורןבלהה דרומירפאל רפי לוזיה הכהןשלמה קובי
דוד אורןבלהה דרומיחנה לוייהודה קודקין
לאה אורןחולדה דרומייוסף משה מוסה לויצפורה קודקין
לאה אורןחולדה דרומישלמה לויברטהולד קוטנר
שרה אזרןמנחם דרומייעקב לויןחנה קוטנר
איראל איוביפנינה הבראפרים לוינגרחנה קוטנר
חיים יעקב אינדיקפנינה הבראפרים לוינגרפנחס מנחם מנדל קונסנס
שרה איפלנדיהודית לוינגרשמואל קופו קופולוביץ ברקוביץ
ברוך איפלנד פלדצבי הדסלאה לוינגראריה לייב קוצר
חיה שרה איציקיעקב הוכמןלאה לוינגריהודה קורקין
חיה שרה איציקיעקב הוכמןמאיר אהרן לוינגרציפורה קורקין
יוסף איציקמירה הוכמןמרדכי לוינגרחיים קימל
יוסף איציקמירה הוכמןמרדכי לוינגרחיים קימל
שרגא פייבל איצקוביץאורה הורביץ (כהן)יעקב-דוד לחררבקה קיסר
שרגא פייבל איצקוביץאורה הורביץזק שלום ליאוןרבקה קיסר
גרשון אלבראורה הורביץתמרה ליבנהאריה קיסר (קייזרמן
דן אלוןיגאל הורביץאביגיל ליבריידראריה קיסר קייזרמן
דן אלוןיגאל הורביץאביגיל ליבריידראברהם קירשנבוים
צפורה אלוןיגאל הורביץדיניק ליבריידרהלנה קירשנבוים
צפורה אלוןאדקה הורוביץדיניק ליבריידרזהבה קליין
שפיגל אלפרדהאדקה הורוביץזליג ליבריידרזהבה קליין
בן ציון אלקלעיאריה (אקסל) הורוביץמלכה ליבריידרמאיר קליין
בן-ציון אלקלעיאריה הורוביץ אקסלליבריידר רמוןמאיר קליין
יהודית אלקלעילובה הלפרין (ינקלבסקי)ליבריידר-רמוןבנימין קליינר
יהודית אלקלעישלט בית הקברות הצבאימשה לייכטרבנימין קליינר
יצחק זיזי אלקלעיאליעזר ליזו הרשקוביץהלגה ליליהפעשע קליינר
טולצה אמנטמשה-אריה הרשקוביץמשה ליפשיץפעשע קליינר
טולצה אמנטאריה ליבלה וולךחיים דיקי לקסברגרחדוה קמחי
זאב אמפלבני וולףיחזקאל לרמןחדוה קמחי
מינה אמפל (וולמיר)זליג וולףאהרן יאיר מדהלהמשה קמחי
שלמה אפלבויםזליג וולףיעקב קובי מדהלהשלמה-צבי רבינוביץ
אושר אפריאטקלרה וולףשלמה מדינהעזרא רביע
יחזקאל אפריםקלרה וולףאברהם מונטהעמיקם רגב
נתן הרברט אפשטייןדוד ווסקובויניקחיה מונטהמוניה רגב גוטמן
דב ארדשטייןדוד ווסקובויניקחיה מונטהזאב רגב רוזנבלום
אברהם צבי הרשקה ארליךמרים מניה ווסקובויניקמרדכי מוררובין
יצחק יציק ארליךמרים מניה ווסקובויניקמרדכי מוראברהם רודניק
צבי רזלי ארליךמשה (משיק) ווסקובויניקתמר מור (ליבריידר)נתן רוזנפלד
יעקב ארנוןמשה משיק ווסקובויניקתמר מור (ליבריידר)אהרון יצחק רוט
עליזה ארנוןשרה ווסקובויניקמשה מושינסקיאהרון יצחק רוט
שבתאי אשכנזיחיים וטוריעזרא מזיןהלה רוט
אברהם אשלג׳ורג׳ גורי וידוראהרן הנרי מזרחיהלה רוט
אברהם אשלזאב וידראליהו מזרחיאריה רויזנר
עמוס עודד אשלאלחנן וילוזנימשה מזרחיאריה רויזנר
עמוס עודד אשלישעיהו שיקה וינשטוקיוסף מילנרחמדה רויזנר (ויינשטוק )
שמשון אשלאלכסנדר אלכס ויסיונה טובה מילרחמדה רויזנר (ויינשטוק)
ניצה אתרוגאפרים ויסרוזןמרדכי מילרשרה רויזנר
דוד ויצמןמרדכי מילרשרה רויזנר
יהודה אודי באסלשחר מינסאבנר רונן
יצחק בובי בוכבינדרמשה-נחום ולנשטיןיעקב מלולאפרים רונן
אדלה בודניק (הלרייך)מנחם פרדי ונדלאברהם אראש מלמדאפרים רונן
פיוטר בודניקרונית פיבי ונונומרדכי מנדזלבסקינורית רונן
טפר בוזי ברוךמשה-אהרן משה׳לה ונסובריוספינה מנדל פליישמןנורית רונן
משה משה׳לה בוטנרושלמה ורםיוספינה מנדל פליישמןעליזה רונן
אלישבע בוכהלטר (זבולוני )אביבה זאבילאה מנחמירבקה רונן
אלישבע בוכהלטר (זבולוני)יחזקאל זבולונילאה מנחמירבקה רונן
מאיר בוכהלטריחזקאל זבולונימשה מנצורשרה רונן
מאיר בוכהלטרחנה זבולוני (זבלוצקי (מרגוליס)יונה מרגליתנתן גוולטיירו רוסי
חיים יצחק בולי בולמןחנה זבולוני זבלוצקי (מרגוליס)יונה מרגליתאברהם רותם
דן בז'נטיצחק זולרשרה מרגליתאברהם רותם
יצחק איצה בזנטיצחק זולרשרה מרגליתיעקב-יצחק ישה רחמילביץ
מאירה בזנטצפורה זולריעקב יואל מרדרצילה ריבקינד
מאירה בזנטיוסף מרקס
צלה בזנטזהובה זונדרלינגיוסף מרקסרפאל ריבקינד
דן בז׳נטזהובה זונדרלינגיחזקאל משלרפאל ריבקינד
שמואל ביאלקה ויסיהודה זונדרלינגישראל סורין נאור ויסבוךיהודה רינגוולר
מרים ביתןיהודה זונדרלינגחיים נבומשה רפאל
מרים ביתןטוביה זורמןיהודית נבואילן שגיא
משה יהודה ביתןשלומי זיופרץ נבואילן שגיא
משה יהודה ביתןשלומית זיואהוביה נבותסעדיה עמיקם שובלי
יהושע בכרברטה זילברבושאהוביה נבותאסתר שוחט
יצחק איזק בלבולברטה זילברבושלאה נבות (דוברובין )מיכאל שוחט
יצחק איזק בלבולמרדכי מונדיק זילברבושלאה נבות (דוברובין)מיכאל שוחט
נעמה בלויפה זילברשטייןשבח נבות (נוביקיצחק אימי שוייצר
סלמה בלויפה זילברשטייןשבח נבות נוביקיצחק אימי שוייצר
אלון בלוםיששכר (איסי) זילברשטייןיובל ירוחם נוביקיונה שולמן
אלון בלוםיששכר איסי זילברשטייןיובל ירוחם נוביקיעקב שולמן
טובה בלופארבמנחם זילברשטייןמשה איזו נוימןמרים פריידה שולשטיין (וויסבראד)
מנחם זילברשטייןצבי נוימןמרים פריידה שולשטיין
נוצי הניה בלינצ׳יקאמנון זילברשפיץברק נוריאלצבי שולשטין
חיים בן אריהישראל זינגריעקב ניקצבי שולשטין
סמיון בן אריהאהרוניק זיתמינה נסילביץ ברקתיצחק שוסטר
זהבה בן ארציאהרוניק זיתאפרים נסיםמרדכי מיקי שורץ
נתן בן רפאל טופףדרורה זיתיחזקאל נסיםיוסף שחורי
יצחק בן-ארצי פרישלנדרדרורה זית (שפריר)חנן נשר אדלריוסף שחורי
נתן בן-רפאל (טופףשלמה שלמקה זלוטולובצביה נשר אדלררחל שחורי
יצחק בקראליעזר זלצרחנן נשר-אדלררחל שחורי
יצחק בר שדה קלרספלדשלום זמירצביה נשר-אדלריעקב שחר
רן בר-נתןשלום זמירעמוס סבןיעקב שחר
יהונתן ברגמןשלמה זקצריוסף סגלמירה שחר
שלמה מונקו ברגרחיים חייטיוסף סגלמירה שחר
מיכאל חייטיוסף יוסיל סגלוביץמשה שטינמץ
רות ברון (רודיך)מיכאל חייטלאה סדןישראל דוד שטראוס
מניה חייטשלום סדן סנדמןמרדכי שי
דוד ברון דודלהמניה חייטמרדכי סובוביץפסיה שי
קוטנר ברטהולדזהר חיימסוןמרדכי סובוביץפסיה שי
אריה בריקמןזהר חיימסוןרחל סובוביץשלמה שי
אריה בריקמןיהודית חיימסוןרחל סובוביץזיוה שיח
שרה בריקמן (פינקלשטיין )מנחם חיימסוןדב ברלה סובלמןזיוה שיח
רחמיאל בריקמן ברקתרן חיימסוןיורם סימן-טוביעקב שיח
מתתיהו מיקסי ברנשטייןאריה חייקיןמשיח סימן-טוביעקב שיח
בוריס ברלה ברקוביץיוכבד חיניץ-אגדנוברוזה סין אברהםיהודה פולדי שיפלדרים
אפרים גוברחי Hai אנג' חלימירוזה סין אברהםעזרא שירגואנקר
מרדכי גובראברהם חממיארמון ניסים סמרג׳היוסף שירי
צבי גוברדוד חסוןמרים עדן אדלמןשלום שלומיאל
רבקה גובריוסף טהרשמאי עדן אדלמןמשה יצחק שליסל
יעקב גוטליברועי טהרסעדיה עוואנייואל שלמה
סוניה - רגב גוטמןיונה טובהזכריה עומסיאהרן אהרוני שלמה מריסי
יהודה טולידאנויזרעאל עופרדב בנו שמואל
יהודה גולבסנועה טמיריזרעאל עופרמשה שמן
יהודה גולבסיהודה טפראהרן יעקב עזרעופר איילי שמש
לאה גולבסיהודה טפראמיר עידןאיילת שנהר
לאה גולבסשרה טפראליהו ענבר-פקלמןאיילת שנהר
יוסף יוסקה גולדברגשרה טפראליהו ענבר-פקלמןיונה טויבה שני
שרה גולדהידלר (גרינברגר)יוסף יאירי לייכטרזכריה עפגיןגבריאל שני (שנידר
שרה גולדהידלר (גרינברגר)איתי יגידיונה עפגיןפייגא שניאור
ברוך גולדהיידלראיתי יגידעמירם עפגיןרוזה שניידר
אליעזר גולדפדרחיים יגידרני עפריאלפרדה שפיגל
אליעזר גולדפדרחיים יגידחיים הרמתי עראקי כהןשפירא
מאיר גולדפדרלידה יגידשמואל פומרנץאילנה שפירא
מתתיהו גולדפדרלידה יגידישראל פוקסאשר שפירא
פנינה גולדפדרשלמה יגידישראל פוקסאשר שפירא
רחל גולדפדריוסף יוטקולימור פוקסשי שפירא
רחל גולדפדרחיים יוכמןלימור פוקס פירושמרים שפריר
זהר גולדפרבדוד יונהחיים פורסטרעזריאל שפריר
שלום שוקי גולדפרבאהוד אודי יוסףחיה גולדה פטליםעזריאל שפריר
אלישבע גולןאורי יוסףחיה גולדה פטליםשאול גרת שצר
אלישבע גולןאלזה יוסףברוך ברנרד פיירמןיעקב נח שק
דוד גולןהנס יוסףחיים קלור פינטועירא שר
שמעון גולןהנס יוסףיצחק פינטויחיאל חיליק שרון
שמעון גולןטובה יוקל (יעקובי)חיים פיפקעמוס פליקס שרז
ורדה גורביץמשל יחזקאלרינה פיקסלריעקב שרעבי
ורדה גורביץשמחה יחיאלאילן פירטמאיר שרעבי
ורדה גורביץנעים ימיןאילן פירטשמואל מוליק שרשבסקי
רחל גורביץנתן זאב פירשט
רחל גורביץ רוחלהאליהו יעישחיים מנפרד פלאוטרינה תבל
שמעון גורלסקיחיים יעקבחיים פלדמן
אבישי גורןיחזקאל עזרא יעקבלאה פלדמןאילנה תרשיש
אבישי גורןחיים יעקבי ?מרדכי מוטקה פלונסקיאילנה תרשיש
שרגא גזית (וקשטיין)לובה יעקובימשה פלטואסתר פיגה תרשיש (ליזרוביץ )
שרה גזיתלואיג'י יהודה שלמה פליישמןאסתר פיגה תרשיש
שרה גזיתמשה יעקוביאברהם-דוד פנקסגרשון תרשיש (רצנשטיין)
שרגא גזית וקשטייןברוך פקלמןגרשון תרשיש רצנשטיין
אסתר גלטזאב ירון (ירובסקיברוך פקלמן
אסתר גלטחיה ירון (ירובסקיבתיה פקלמן
נטלי גליליזאפ ירון ירובסקיבתיה פקלמן


Pages: 1