BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Kidron Cemetery

Burial Records

טיטויוסף מאיר היימןעלזה מרק (שטרויס)ישראל קורנהאוזר
מנשהשלום הכהן פריגוז׳יןסוזנה מרקוביץ (דנש)יוסף קירשנר
יוספה Yosefa Oferאסתר הלברשטד (עקיבא)שמואל משאלייצחק קירשנר
Berta Reiner Zaudererאילת הלללודויג נוימןאברהם קלדרון
אסתר אדית אבניאלפאולינה נוימןמזל-טוב מטילדה קלדרון
צבי אבניאלאליעזר לצי הלראירנה נויפלדפבל קליין
יעקב ניקו אדיז׳סמצה מרגיט הלריחיאל נויפלדיואל קלצקין
יצחק אדיז׳ספסח הרמתיסופיה קלצקין
פלומבה יונה אדיז׳סשרה הרמתיעמנואל ניימןאפרים קמין
אדית אדלשטייןגיזלה הרצוג הרנשטייןשטרנה נינבורג איטקיןיהושע סלוטור קסורלה
מוטל אדלשטייןדב בלה הרנשטייןפרידה סגלמזל קסורלה
יעקב ז׳קו אוליברטובה גיטל וויךצבי סהר נויפלדאליעזר קסטנבאום
אולגה אופנברחיים וולף מושקוביטשזאב סולומוןחמודה דינהלה קראוס
אמיר אופרבריעקב וייסחיים סולומוןחנה קרופניה
מירו אופרברלאה וייסיפה סולומוןמשה קרופניה
הלינה אילנה אופריכטרצבי וייסשרה סולומוןשלמה חיים קרופניה
יעקב אופריכטרלאה ולך (קרליבך)שרה אליזבט סולומוןליוש קרטס
אהרון איזנשטטרבנימין זאבמרים סופר (טורנובסקי)תמר טרי קריין (פרוינד)
ישראל איטקיןגיורא זאוברמןהרמן צבי סטיקלרויעקב קרינגל
ישראל ארפד אייזנשטטר הכהןנורית זאוברמןלאה סטיקלרואדולף קרן
בלה אלג'םדפנה זומרגילה סידיאילן קרן
שמואל אלג'םחיה גיטל זומרנסים סידימנחם קרן
אברהם אלוויירון עוזר זומרברטה סילגירבקה קרן
משה אלטהייסמרדכי סילגירחלי קרני קרנובסקי (פישר)
אליקים אלטריואלה זיבאיעופר סילגיגלב ראובן
אסתר אלטרץ (מונטיקיו)טל חמדיוסף יוסו סלומוןאנדריאה רוביצ'ק
טילדה אלטרץתמר חמדפרומה פקימה סלומוןמריה רוביצק
שלמה סלמון אלטרץברוך מנדל טאוביצחק סלמוןקלמן רוביצק
לוי ארגוב (קופלוביץ')שרה לאה טאוברבקה סמוקלרה רוביצ׳ק
רני רן ארגובלילי טורנובסקיגידי גדעון סנדלחיה רוזנבלט
נרי ארדמירו טורנובסקיליאו סנדל
לוי אשכנזינצר מיכאל טיביעזריאל עזי סנדלמגדה רוזנברג
פרומוזה אשכנזיאיזלה טימרשושנה סנדלסטיפן רוזנברג פישטה
אשר אשרדבורה טרוסטאפרים פרנץ סנטוגדליה ארנולד רוזנפלד
בלה אשרמשה טרוסטמרטה סנטונתן רוזנפלד
רחל אשריוסף יגברוזה סנטורחל רוזנפלד
לאה יגבמטילדה ספורטהאמיל רוזנצויג
צבי בדרירון יוגבבוריש סקרשאבי רוזנצוייג
גבריאלה בונדיקרן פיליפ יום טובמיקלוש סקרשיעקב רוזנצוייג
מילוש בונדיאברהם יונגרקלאריקה סקרשמרים ציצה רוזנצוייג
מלכה פריידל ביהרייחזקאל עבודייוסף רוט
אמליה ביטלג׳פרי יונישרחל עבודישושנה רוט
שטעפי ביטל (רוט)רחל יונישצבי עבלשלמה רוט
יריב בן ישראלמנשה יעקבלירן עופרמקס רומיץ
רעיה בק (אדניה)דבורה יעקבימרים עופראסתריאה רוסו
גיטל ברגריצחק יצחקוביץשמחה עופררובר רבנו רוסו
יהודה ברגרחיים ירמיהו ירמיאשיעקב פואדאהרן שביט
משה אליה ברגרחנה ירמיאשמלבינה מיצי פולקיוסף שולטייס
פרומה אדלה ברגרפנינה ירמיאשיהונתן פזאליעזר שורץ
לאופולדינה ברלאורי יעקב כהןמרים פינצי נונהרוזה שורץ
אורה ברקת (סרנגה)אלכסנדר סשה כהןמרדכי שחם
גבריאל גבי ברקתגינה כהןיעקב פפרראובן ריכרד שטרנבאום
דייזי גאונידוד כהןשושנה פפר (מוצניק)אורי לדיסלב שטרנברג
אביבלה גדץזלדה כהןאשר זליג קרול הלוי פקטהלאה שטרנברג
יעל גדרוןיהודית יוצי כהן (קליין)מאיר פקטהשרלוטה שטרנברג
לאה גודץיוסף כהןמגדה פקטה (קאופמן)הרמן צבי שידלוב
בלומה גורדוןיצחק כהןטורי פרברחיים שידלוב
אגנזה לבוניץמריקה פרברפרידה שידלוב (הירשלר)
לאה לבוניץ (בקר)חיים פרדורוזה שידלוב
צבי אשקו לבוניץיונה פרוינדיעקב שלום
דב גלבועאליזבט לויאלכסנדר פרוינרלימור שמיר
מור גלבועמרדכי מתיה לויחנה פרוינרדוד שמעון
עדה גלבוע (קאופטייל)זיגה לוסטיגלאה פריגוז׳יןזאב שמעון
אברהם גרינברגיוסף לוסטיגברוניה פרידלאה שמעון
שרה אסתר גרינברגגרשון פרידטרזה שנטג (פולק)
אלכסנדר דבהראל לחמימנחם פריטללאופולד שנטג
לאה דודסם שלמה ליימןצור פרנסיצחק שנקמן
זויה דוקוטליברשרה למסקיקרן פרנצישקהנעמי שנקמן
יוסף דוקוטליברנתן ליוש לנראולגה גיטל טובה פרקשולטר שפיגל
אליהו דניןתרצה טרז לנראוליברה רות פרקשיטה שפיגל (המרוב)
יצחק מונטיאאלפרד אברהם צבי פרקשמיכאל ברוך שפייר בר-און
אלה דנשאברהם מונטיהמנדי עמנואל פרקשמרים שפייר בר-און
מרק דנשלאה מונטיהסלמון צדיקריושרה שריד
מטילדה מונטיה (לזר)רבקה צדיקריואיילה שררה
מנחם מונטיהניסים ציוןזהרה שררה
לדיסלב דריסנטו מונטיהמניה צירליןר' יהודה שררה
סוניה דרי (צ׳רקובסקי)שמחה מונטיהראובן צירליןסעדיה שררה
הגר הולצרדב מושקוביץזאב וילי צרקובסקיבני תמרי
יעקב הולצריוליה מילראוסקר צ׳רקובסקי
נחמן הורביץטנה מלרדן פג׳ה צ׳רקובסקי
נימה הורביץוידה מנדילנתן אנניץ קאופמן
חיה היימןשמואל סמי מנשסאילנה פסי קורנהאוזר


Pages: 1