BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Ofakim Cemetery

Burial Records

Арамמסעודה ביטוןמשה חמומשה סטניסלבסקי
אליעזרמרים ביטוןעישה חמוסימה סטניסלבסקי
אסתרמשה ביטוןשמעון חמיאסאברהם סטפנסקי
אסתר אטי (גוטמן)ניסים ביטוןאלכסנדר חמלניצקיבלה סטרקין
ארתורסול ביטוןיעקב חנאיחיה גליה סיגלוב
בוריססעדיה ביטוןדינה חנוכהחיה גליה סיגלוב
ברוכהעישה ביטוןיצחק חנוכהיבגניה סיגלובה קולודיזנר
ג'ין נזמהעלו ביטוןהרב משה חנוכהלאה סידי
דורהעליזה ביטוןעוזי חנוכהלאוניד סידנקו
דינהפרחה ביטוןראיסה חנוכובחנה סיטבון
ועלועלרחל ביטוןגיולצ'ק חנוכייבחנינה סיטבון
זוהרהשלום ביטוןחוה חנוקייבכמוס מישל סיטבון
חאוורשלמה ביטוןפורטונה חניההלן Helene סיטבון Sitbon
חביבהשלמה סלומון ביטוןנחום חנקיןסוסנא סיטי
חפצייא (חויתו)שמחה סימי ביטוןברטה חסמןבוגיד סיידה
טטיאנהתמר ביטוןזוהרה חסןכמוס ממו סיידה
יהושעחנה ביטון רווחישמעאל חצ'קביץמיכאל סימחוב
יוסףמאיר בייגאברהם חרבוןעליה סיסו
יוסףאלכסנדר בייגלמןמרדוש חרבוןרחמים סיסו
מוריסטטיאנה בייגלמןעישה חרבוןיעקב סיקולר
מזלרוזה ביירחוביץיוסף חרילקר קארילקרסופיה סירוטין
מזלבוריס ביירכוביץ'אברהם חרכוןראיסה סלבינסקי
מנחםחנה ביליהיפים טאובנשלגמרדכי סלה
מסעודיעקב ביליהאסיה טאוברמריה סלובודניק
מרגליתאיסק בימבטלאוניד טאוברגיזלה סלומון
משהניימן טבלדרביה סלומון
סמיוןפיבי בינסטיבסיה בת שבע טבנציקמלקה סלומון
פאינהפיבי בינסטינינה טברדובאסתר אסיא Ester Asya סלומונוב Suleymanova
פניהחי ביסורחיים טדגיסוליקה סלוק
פרחהכמיל Camille ביסור Bisorאסתר טואטישמעון Simon סלוק Sellouk
פריחה (מלכה)אלגריה ביתןלאה טואטיגמרה סלם
צפורהמכלוף ביתןריבה טובביןחביבו סלם
קיילהנוסה ביתןיצחק טובולחביבו סלם
רוניהסלמה איבון ביתןרחמים רמו טובולליזט סלם
שושנהעזיזה חביבה ביתןדב סלמון
שרהפרלה ביתןיפתח טווסאסתר ביה סלמן
שמעון בן זקןשמעון ביתןאליק טוחשבקובג'ולי סלע
שמעון באבא חדידהיוסף Youssif ביתן Bittanאהרון טויזראילן סלפטי
סעדה מלולפליקס בלאיישאסתר טויזראסתר סלפטי (אביטן)
שרק שלום סיטרוקאיוון בלאישסוליקה טויזררינה סלפטי
אסתר עמרמיכאל בלביררחל טויזרסלמון סלקר
Anna Jo חנה Afrigan אפריגן (Hania חניה)מיכאל בלגוראברהם טויטופירה סמגרינסקי
Meir Amzallagיעקב בלוגולובקיןאליהו טויטושיפאו סמה
Hanna Bepaאיליה בלוגורודסקימרדכי טויטוקוקלה סמואל
Judas יהודה Dahan דהאןיבגניה בלוייבהפורטונה טויטודוד סמוליאק
Abraham Haniaאוסנת בלולוטולדנובסיה סמוס
Sydney Koubiאסתר בלולומסעודה טולמנשוףלאה Leah סמטקר Satamkar
Mazal Sayada סיידהדוד איגי בלולויעקב טומנסקיאליהו סמיאס
Soussana Solעישה בלולואהרון טורג'מןבסיה סמיונוב
ארקדי Айзенберг אייזנברגזלטה בלוצרקובסקיאיטו טורג'מןפולינה סמירנוב-ברלינבלו
Фира Альтманרובים בלוצרקובסקיסוזן טורג'מןפיליפ סמליאנסקי
יוסף בלוריבוריס טורכוטרוסקיקה סממה
Мария Ануховаשמחה בלוריבתיה טורצינסקיחנה סמרוב
Эвидон Асаиловאברהם בלחסןראובן טיביאבאסתר סנדרוסי
Иосиф Бабайевיוסף בלחסןגרישה טיטיובסקימשה סנדרוסי
Александр Бакумскийעזיזה ג'ולי בלחסןשפרה טיטייבסקישלום סנדרוסי
Хая Балагурעליזה בלחסןיעקב טייגאסתר סננס
Ципа Бердичевскаяויטלי בליאךחיה פרל טייטלמןאסתר סננס
Евгений Бердичевскийישראל בליאכריעקב טייטלמןזקי סננס
Лейб Бердичевскийמיכאל בליאקמויסייב טיילויעקב סננס
Таня טובה Бондаревскаяעליה בליהתמר טיליסרחל סננס
Лев Бренерשמואל חיים בליהאנה טיפריסרחל סננס
Рива Бренерבוריס בלייפרבנימין טלגאוקרשלום סננס
Виталий Бродскийשלום שרלי בלילטירוזליה טלסניקשלמה סננס
Семен Маркович Векслерחנה בלינדררחל טלסניקשמואל סננס
Сара Вербицкаяסמיון בלינדראליהו טלקריצחק סנקר
Вячеслав Воиновскийפריחה בלישעאסתר טלקרנואל נח סנקר
Елена Гервашליזה בלךיעקב טלקררחל סנקר
Эстер Гершманפטר בלךרחל טלקרשבע Sheba סנקר
Фрума Гилевичחנה בללטייחזקאל Ezekieln טלקר Talkarמקיס ססי
Илья Гилядовיהודה בללטיסגולה טלקר Talkarקמונה סעדה
Владимир Гуральникמריה בלמןעליזה טלקר הירהיהודה Youda סעדה Saada
Алла Гуревичריבה בלקיןיצחק איציק טנג'ייעקב סעתי
Михаил Гуревичאסתר אמילי במברוןחנה טנגיטמה ספוז'ניקוב
Матильда Гуровичציון במברוןטטיאנה טנקילביץזכר ספוזניקוב
Герман Давидיצחק לוסיאן Isaac Lucien במברון Bembaronאתיופיאו טפרהג'ורג' ספז פרג'ה
Роза Дановичמונה קרול במברון חסןגנאדי טקץאיגור ספיבק
Мататие Елизаровדוד בן אבוולנטינה טקצ'וקרוניה ספיבק
יעקב בן איוןדבורה טרגרברכה ספיבקוב
Женя Иголинскаяניסים בן אלבזלייביש טרגרגריגורי ספיבקוב
Пётр Иоффеאמה בן גיגייעקב טרזמןגיטלה ספקטור
Лев Капланחנינה בן גיגיאולגה טרחטנברגסימה ספקטור
Фира Киперманיהודה בן גיגיויטלי טרטייקובפרוסיה ספקטור
Дивора Кожокинаאסתר בן דודאיסק טרטקובסקיזכריה ספרזדה
Лидия Комиссароваיעקב בן דודפולינה טרטקובסקיחורשיד ספרזדה
Борис Кричманיצחק בן דודיוסף טרייגריוכבד ספרזדה
Лариса Кудинскаяמשה בן דודמקס טריפסיקסמיון סקונדה
Мила Лаврентьеваשלום בן דודסמיון טרכטנברגמימון סקורי
Эмма Лангер Шойхатשמעון בן דודרדה טרנגוסולטנה סקורי
Нета Левинзонשמעון בן דודרדה טרנגרמיכאל סקורסקי
Яков Лемензонיעיש בן דוד אויוסףסרפימה טרנפולסקיגריגורי סקליארוק
Сара Лерманאנה טרנרוצקילוסילה סרנה
לונה בן ויעישדינה טרסובמזל סרפרז
Александр Лозовикיהודה בן זיקריתמרה יאגודיבנסים סרפרז
Валерий Ломазовמסעודה בן זיקריאליזבטה יאכנינהשאול סרפרז
Лиза Майданикיצחק בן זקןפראזי יאנהג׳ולייט עבאדה
Мира Марголинаלויאיסה בן זקןרוזה יאסינובדוד עבאדה
Иосиф Матвеевמסעוד בן זקןיוכבד יאריסמל מתן עבדתי
סופיה Молдавская מולדבסקימסעוד בן זקןאסתר יבגירחמים עבדתי
Ирина Осятинская Штэлерманמשה בן זקןחסיה יבדוקימובשלום עבדתי
Креина Петряшкинаמשה בן זקןבוריס יבלונובסקימשה עדרי
Борис Писаревскийמשה בן זקןדסיה יברקןסמואל עובדיה
Сарра Пискареваעישא בן זקןשמיל אזיזי יגדנובעוזי עובדיה
Леонид Подзюнскийעישא בן זקןמיכאל יגודייבמזל טוב עוזיאל
Давид Поляковскийרחל בן זקןמניה יגודייבסוסון עזיזוב
Тамара Рабаеваשמחה בן זקןקלרה יגורובאסתר עזמה
מרדכי בן חייםאלטינגוז ידידיאייבבלמו עזרא
Ада Рейтблатאברהם בן חמויופה יהודהחנה עזרא
אלברטו בן חמומוריה יהודהיעקב עזרא
Вера Ройтманאסתר בן חמומנחם יהודהסעידה ביה עזרא
Юрий Рудьדוד בן חמורוזה יודוביץחנה עזראן
Батья Сенченковיהודה בן חמוסלטנת סולטנה יום טובקמיליה ממי עזריה
Сара Симховיצחק בן חמואשר יומטוביאןקמיליה ממי עזריה
Дуся Слуцкаяכרמית בן חמודוולת יומטוביאןאברהם עזרן
Генрих Соркинמרדכי בן חמוחיים יומטוביאןאסתר עזרן
Евгений Темноградскийמרסדס בן חמואוסנת מירה יוסופובדוד עזרן
Роза Туманскаяסעדיה בן חמואלכסנדר יוסופובחביבה עזרן
Наум Файнштейнרחל בן חמובצורוט גלינה יוסופובניסים עזרן
Александр Федерלונה בן טולילהטאילו יוסופובסולטנה עזרן
Йосеф Фишензонמכלוף בן יאירישראל יוסופובסוליקה עזרן
Екатерина Фрайлихסוזן בן יאירמשה-חי יוסופוברפאל עזרן
Евгения Фурманרבקה בן יוסףשושן יוסופובמרים וייס עזתי
Хася Халифשלמה בן יצחק חנןסימה יוסיםדוד עטיא
Ита Цибулевскаяחנינה בן ישתירדיאון יוסיםזהרה עטיא
Ефим Цукерманחיים בן לולודביר יוסףמרים עטייא
Рахиль Цукерманמשה בן לולוטאודג' יוסףמסעודה עטייה (סלם)
Александр Чистыйאברהם בן לישהיעקב מור יוסףבנימין ניני עידן
Инаам Шальмиеваאברהם אולג בן מאיר הירשלאה יוסףגבריאלה גבי עידן
Фаина Шаталовעליה בן נעיםמרים יוסףזמורדה עידן
Порат Шауловаשמעון בן נעיםסייפה יוסףכמוס עידן
פיוטר Шерман שרמןדוד בן סאלבלה יופהלילי ליליאן עידן
Фрида Шойхетקלרה בן סאלנינה יופהמשה בוב עידן
Леонид Эпельманיעקוב בן סלמוןפניה יופהעטיה עישה ז'נו
Роза Юдовичדוד בן סעדוןיהוידע יושבייביוסף עלו-מור
Рива Юрковецкаяאסתר Esther בן סעדון Bensadoneאביגייל אנג'לה יזמאילובחנינה עלון (דיין)
אליהו אבגירנה בן עזרארוזה יזראילבסקיאסתר עמיר
אליהו אבגידני בן עטיהרוזה יזראילובעמר
חנה אבגיעזר בן עטייהרשבי יזראילובאברהם אלברט עמר
יצחק אבגיפלה בן עטייהמזל-טוב יזרייבאלברטו עמר
סולטנא אבגימרים בן עטרנדזדה יזרעייבבידה עמר
תמו אבגיאילנה בן קימוןעמוס יחיאחיים עמר
שמעון אבדלחקבנימין בן קימוןמריה יחליאלחנה עמר
סטללה אבוהרוןיעקב בן קימוןזמילה יטחחנה עמר
רפאל אבוהרוןיצחק בן שושןישועה יטחחנה עמר
איזה אבוטבולמחא בן שושןמסעודה יטחחנינה עמר
אסתר אבוטבולמשה בן שושןאיזבלה ייפרימובהיהודה עמר
בנימין אבוטבולסוליקה בן שושןנינה יכנוביץיוסף עמר
דוד אבוטבולמאיר בן שטריתאסיה ילנסקייוסף עמר
יעקב אבוטבולמזל בן שטריתאיגור ילצביוסף עמר
מאיר אבוטבולמסעודה בן שטריתאסתר ימינייעקב עמר
פרלה אבוטבולמשה בן שטריתבראכס ימינייצחק עמר
שמחה אבוטבולרחל בן שטריתשיינדליה ימפולסקייצחק עמר
תיתי הלן אבוטבולחנה בן שימולאליה ינטינזוןמיכל עמר
זוהרה Zohra אבוטבול Abitbolיוסף בן שימולאנה ינטינזוןמכלוף עמר
יקוט אבוטבול דהןמשה בן שימולשלמה זלמן יוסף ינקוביץמרים מרי עמר
מרדכי אבוטבול טלמסעודה בן שמולבן אל יסקובמשה עמר
אליהו אבועזיזיחיה בן שמחוןבן ציון יעישסוזן עמר
יהודית אבוקסיסמשה בן שמחוןאהרן יעקבסלומון עמר
שמעון אבוקסיסעזיזה בן שמחוןאסתר יעקבסלומון עמר
מרדכי אבטןאריה בן תוראברהם יעקביסעדה עמר
רפאל אבטןעזרא בן-דודבנימין יעקובובעיוש עמר
אהרון אביגזראלגריה בן-חמושמאי יעקובובעישה עמר
ברוך אביגזרשמעון בן-חמוסתרה-שרה יעקוביראובן עמר
עישה אביגזרתמר בן-חמודוד יעשוררחל עמר
אלכסי אביזובשמחה מרים בן-חמו Ben - Hamuאברהם יפרחרחל עמר
מכלוף אביחציראניסים בן-סהלאברהם יפרחרחל רשל עמר
אליהו אביטבולפלורנס בן-קימוןטמו יפרחשלום יעקב עמר
אליס אביטבולרחמה בן-קימוןיהושע-שוקי יפרחשמעון עמר
יעקב אביטבולמשה בן-שטריתיעיש יפרחתמר עמר
סולטנה אביטבולמסעודה בן-שמחוןמאיר יפרחיוסף ז'וז'ו עמר אמיר
שרה אביטבוליוסף בנאמושמחה יפרחציון עמרם
מרדכי אביטלאיגור בנדרסקיתמו יפרחאליהו עמרני
אהרון אביטןחנה בנדרקרסאלי חיה Sally יפרח טדגי Ifrahיהודה עמרני
אהרן אביטןמאיר בנוןמריה יפרמובשמחה עמרני
אסתר אביטןליבו בניאגוייבברוך יצחקירחל ענברי (בן רחמן)
זוהרה אביטןאהרון בניוקראיסה יצקוביץשלמה ענידגר
חנה אביטןאורנה בנימיןמיכאל ירמשאליהו עקוקה
חנינה אביטןישראל בנימיןשלמה ישיסולטנה Sultana עקריש Akrich
יוסף אביטןמזל בנימיןשרה הלן ישייעקב ערופי
יעיש אביטןמרי בנימיןברוך בוריס ישעיהוהרב מסעוד ערמה
יעקב אביטןנפתלי בנימיןאסתר ישראלמרים ערמה
ישראל אביטןאברהם ברטו בניסטידודו ישראלמשה ערמה
מאיר אביטןג'ולי בניסטי (סיידה)דינה ישראלרחל עשור
מזל אביטןדוד בניסטימכלוף ישראלרפאל עשור
מרים אביטןיוסף בניסטיניסן ישראלרפאל יחיאל רפי עשור
עישה אביטןיעקב בניסטינעמי ישראללזר פבזנר
שאול אביטןיעקב בניסטיסלטנת ישראלחנינה פדידה
שלום אביטןיעקב בניסטייצחק ישראליליאת פדידה
שלמה אביטןמסודי בניסטי (אסייג)כאוור ישראלימרים פדידה
תמר אביטןרחל בניסטי (כהן)לילה לאה ישראליקונסטנטין פדייב
תמר אביטןשמעון בנכליפהמורר מוטה ישראליסופיה פדנר
חנה אביכזרשמחה בנסטימשה ישראליגלינה פדר
סעדה אביכזרשמחה בנסטישלמה ישראלייונה פהימי
שלמה אביסדריסלובוב בנקלרשמואל ישראליחיים פודוליאק
הרב רפאל יהודה אבירז'לאיליה בסשמשון ישראליאטי פודולסקי
אברהם אבירזלאלכסנדר בסיןחנה יתח חזוטאליזבטה פודולסקי
חני אבירזל (ביטון)אבי ניסים בסנינואברהם כהןיוסף פודולסקי
מאיר אבירזלאמה בסנינואברהם כהןפבל פודולסקי
פריחה אבירזלגאורגי בסרייבאלכסנדר כהןבן ציון פודז'דסקי
שרה אבירזלורה בסרייבאסתר כהןשייבה פודזרסקי
איליה אבלאסתר כהןיורי פודקלטנוב
נינה אבסליאמובסימה בקשייבאסתר כהןפאינה פודקליוטנוב
רבקה אבצרורנימרוד ברבנימין כהן (כהן)גאורגי פוזין
אברהם אבקסיסדורון בר-לויג'ורג'ט כהןיעקב פוזין
אליהו אבקסיסרוזה ברבדהגאולה כהןמניה פולונואר
עזיזה אבקסיס (סמג'ה)פורטונה ברביגבריאל כהןמרים מרינה פוליאנסקי
עזיזה אבקסיס (סמג'ה)אליהו ברביבאידבורה כהןגנאדי פוליאקוב
איזה עליזה אברג'למרדכי ברביבאידוד כהןישראל פולק
אלברטו אברג'לתמר ברביבאידוד כהןפניה פולק
ארמונד עמרם אברג'לצביה זאלה ברגיגדינה כהןולדימיר פוצזיונסקי
ג'נט אברג'לאנרייט ברדהזולי כהןרחל פוקס
דוד אברג'לחיים Rene ברדה Bardaזימול כהןפרחה פור
חיים אברג'לחואטו Hatou ברדה Berdahחויתה חיים כהןבלה פורודובסקי
חסיבה אברג'לכמונה Camouna ברדה Berdahחיים יוסף כהןיוסף פורודובסקי
יוסף אברג'לזיליק ברדיצ'בסקיחנה כהן (כהן)אידה פורטונוב
יעקב אברג'ללייב ברדיצ'בסקייחזקאל כהןמניה פורטורק
מאיר אברג'לקלרה ברדיצ'בסקייחזקאל נעים כהןדוד פורטל
מאיר אברג'לסמואל ברוימין כהןיחיאל פורטל
מרדכי מרדוש אברג'לאיליה ברודיעיש כהןסעדה פורטל
משה אברג'לרוזה ברודסקייענקלה כהןרחל פורטל
עיוש אברג'לברוכה ברוורמןהרב יעקב כהןרחמה פורטל
עליה אברג'לאליהו אברהם ברוךיפה כהןשמואל פורטל
עליה אברג'ליזהר ברוךיצחק כהןגניה פורטנוב
רחל אברג'ללילי ברוכיכמונה כהןחיה שרה פורטנוי
רחל אברג'לפטר ברומברגלהנה כהןיוסף פורטנוי
שמעון אברג'לאיתן ברוןליזה כהן (אשרף)אלכסנדרה פורלטוב
חנינה אברגלאליהו ברוןמאיר כהןסרגיי פורלטוב
יעקב אברגלרחל ברוןמימה כהןסופי פורמנוב
חנה אברג׳לאיגור ברונשטייןמימון כהןמילה פורר
סלביה אברג׳לאיטה ורה ברונשטייןמלני כהןדליה פורת
נפתלי אברהםאספיר ברונשטייןמננו כהןרחמים פורת
יעקב אברהם זדהזורי ברונשטייןמסעוד כהןדוד פחימה
ידידיה אברהמיישראל ברונשטייןמסעוד כהןשמעון פחימה
יפתח אברהמיליובוב ברונשטייןמסעודה כהןתמו פחימה
ישי רפאל אברהמיסופיה ברונשטייןמרדכי כהןטקלה פטנה
קלודין פורטונה שפרה אברהמיאברהם עמרם ברוסמרי כהןמרינה פטרוסיאק
מסעודה אברז'למרסדס ברוסמרים כהןבנימין פיבן
סאדה אברזלאספיר ברוק (סטרובינסקי)מרים ליזט כהןחנה פידלמן
אנה אברמובקונסטנטין ברוקמשה כהןאליזבטה פיזיק
הדסה אברמוברוני ברזילאי Barzilaeנוארה כהןאלכסנדר פיימן
חנינו אברמובלב ברזנסקיסויסי כהןיבגניה פיינברג
יותם אברמוברוזה בריילובסקיסוירה כהןסופיה פיינברג גלפנד
מריה אברמובריבה ברילקיןסעדה כהןמרון משה פיינגולד
מריסה אברמובנחום בריסקיןעישה כהןפאינה פיינגולד
רומן אברמובמסעודה ברכיבאיפנחס כהןנחום נונה פיינשטיין
שושנה אברמובאלכסנדר ברמןפנחס כהןולדימיר פיליאבסקי
זניה אברמוביץדר' ניקולאי ברנטפרגי כהןשמעון פינגלה
חנה אסתר אברמוביץכריא ברניספרחה כהןבנימין פינגלי
ציליקה אברמוביץמייתה ברנץציפורה כהןסופיה פינגלי
מנחם אגאיאחד ברנשטייןציפורה בזרוג כהןאליהו פינטו
נדזדה יחה אגוטקיןפירה ברסלבסקירחל כהןחנינה פינטו
גלעד אגרונובישראל ברקוביץרחל כהןיצחק פינטו
יעקב אגרונובמרים ברקוביץרחל כהןסעדה פינטו
שפרה אגרונובריזייה ברקמןרפאל כהןשמואל פינטו
אוללגה אגרונובסקייעקב ברשטייןרפי כהןפירה פינסקי
חיים אדהאןאהרון ברששתשושנה כהןראיסה פינסקי
שלמה אדוששמחה סימי ברששתשושנה כהןאסתר חייה פיסגייר
זולפה אדמובנפתלי בשטקרשלמה כהןמיכאל פיסחובר
ברוניה אדמסקיאסתר הרוני בת שלמהשלמה כהןיפים פיסמני
אביגיל אדרייוסף דניאל ג'אןשלמה כהןאיגור פיסקרוב
אברהם אדריזוהרי שמחה ג'דמןשמחה כהןבוריס ברוך פיסקריוב
אברהם אדריאליהו ג'ורנושרה כהןלאוניד לוי פיסקריוב
איזה אדרימשה באבא ג'רמיןשרה כהןגטה פיקובסקי
אילן חביב אדרירגיב גאיבובשרה כהן (יפת)טימופיי חצקל פיקובסקי
אילן חביב אדריאמה גאינוצ'נקו (רוזנשטיין )תמו כהןשימי פישיב
אסתר אדריחנים גאן ירמיה (זנגיר)תמו כהןיעקב גרש פישמן
בת שבע אדריאברהם גאנוןתמו כהןמישה פיתאן
דוד מרדוש אדרילעזיז גאנוןתמר כהן (פהימי)איליה פלדמן
חיים אדרימזל גאנון (זזו)תמר כהןיצחק פלדמן
חנה אדרידוד גבאיתמר תמו כהןנחמן פלדמן
חנינה אדריחביבה גבאינזמה Nezma כהן Cohen (חסן)סימה פלדמן
חנניה אדריחנניה גבאיגדעון כהן אורסופיה פלוט
חנניה אדריישראל גבאייצחק עזיז כהן אורגיסיה פלוטקין
חנניה אדריישראל גבאיסעדה כהן אזוגמריה פלוטקין
יהושע אדריסולטנה גבאיעליא כהן אזוגצילה פליטמן
יוסף אדריסמי גבאיזולייט מדם כהן כהן איטחשיפרה פליידר
יוסף אדריסעדה גבאיאברהם כהן סקלימרק פליציאן
מאיר אדריעמרם גבאידבורה כהן סקלישושנה פליציאן
מזל אדרי (אזולאי)שמחה גבאייצחק כהן סקלילב פלמנבאום
מזל אדריזלמן גבלייבאילנה כהן עמרשישת פנואילוב
סלומון אדרייאיר גבלייבאברהם כהן שאוליבת שבע Bathsheba פנחס גדקר Pinhas Gadker
סעדה אדריציון גבריאלזינט דינה כהן-אורמשלה פנחס-קשי
סעדה אדריחיים גבריאליגאולה כהניחיים פנרובסקי
סעדה אדריבוריס גברילוביליה כוציטריצחק איזיא אליה פנרובסקי
עישה אדרידוד-ציון גברילובסברסה כחלוןרנ'ג אשר פנש
פיבי אדרירחל ראיה גברילובשרה כיתןאסתר פסו
ראובן אדרימיכאל גגלישראל כלפוןמאיר פסו
רחמים אדרישמשון גדופקרעזיזה כלפוןאביגיל פסחוב
שלום אדרייעקב גדייביוכבד כמנולקראלישע פסחוב
שלום אדרייצחק גדפקרנחום כמסונייבגני פץ
שלום אדריאינס גואטהאליהו כנפונינל פצרסקי
שלמה אדרידוד גואטהעליזה עזיזה כנפומניה פקטור
שמחה אדריחנה גוברמןאנה כסראייבנאום פקטור
תמו אדרילידיה גוברמןאנה כסראייבשושן פראדי
יהושע Yechoua אדרי Ederyמכלוף גוזלןדוד כץבוריס פרג'ב
איזה אדרעימסעודה גוזלןיצחק כץאיליה פרגמנט
איזה אדרעירחל גוזלןצילה כץברקה ווסן פרדה דמקש מקונן
חיים אדרעידיאנה גוטכמי כרמלה לאו דהןמיכאל פרדין
חנינה אדרעימריה גוטאיליה לאינרמריה פרדין
יעיש אדרעיטטיאנה גוטמן סיאנובשמואל זאיוול לאנדמאןברטה פרדר
יצחק אדרעיבוריס גוטניקיצחק לבנאום פרוקופץ
מימה אדרעיולדימיר גוטקיןרחל לבאברהם פרטוש
עישה אדרעייוסף גוכלרבוריס לבדברוך פרטוש
יואל רוני אהרוןמרים גולברטדוד מקס לביאדדה פרטוש
שרה אהרונינחום גולדברגבללה לביטןזוהרה פרטוש
שרה אהרונישרה גולדיןלייב לבקובחיים פרטוש
אליזבטה אובוחובסקיסמואיל גולדמןלאה לבקובסקייוסף פרטוש
ורה אובצ'יניקובקרנצה גולדנבלנקמילה לברנטייבישראל פרטוש
יהודית יוסף אוגאוקראברהם גולדנברגבליזניוק לובובמשה פרטוש
מזל אודיזגרש גולדנברגקלרה לובניקרבקה פרטוש
מרדכי אודיזאנה גולדשטייןתמר לוגאסישמואל פרטוש
משה אודיזפאינה גולדשטייןדוד לוגסיברטה Berth פרטוש Partouche
מויסי אודסקיאיסק גולובזוהרה לוגסישמואל Samuel פרטוש Partouche
שמסי אוהלאנה גולוביצ'רחנינה לוגסייהודה פריאנטה
יהודה אוזלאיאלי גולודחסיבה לוגסייונה פריאנטה
אליהו אוזןטטיאנה גולצ'ריוסף לוגסיאירנה פריד
ורדה אוזןבבא גוסהמסעוד לוגסיישראל איזידור פרידמן
יוסף אוזןרעיסה גופמןעמרם לוגסימרדכי פרידמן
כליפה אוזןלאה גופנברג לייבנזוןאיסק לוזובטסקיראיסה (רחל) פרידמן
כמונה אוזןלאוניד גורביץאזר משה לוטפולה-שריפיאפרים פריידין
נזימה אוזןקלרה גורביץלויפרנסואה פרז'י פריים
נזימה אוזןלאוניד גורבןאברהם לויזהרה פריינטה (גוזלן)
שאול אוזןפרידה אסתר גורובאיבט לוייעקב פריירייך
אידה אוחיוןלאה גורוביץ שאיקינהאיזה לויבוריס פרילוצקי
אסתר אוחיוןלאוניד גורודצקיאליהו לויעישה אליס פרינטה
אסתר אוחיון (בוזגלו)זלטה גורוחובאליהו לויסורה פרליס
דוד אוחיוןדניס גוריאצ׳באליעזר לוי
דוד דדה אוחיוןאסתר לויחנה פרמן
חיים אוחיוןסוניה גורליקאסתר לויולדימיר פרנס
חנינה אוחיוןציליה גורליקאסתר לוימיכאל פרנקל
יהודה אוחיוןאונרייט בנוטה גזאשר לויפניה פרנקל
יוסף אוחיוןאורגני גזג'ולייט לויפניה פרנקל
יעקב אוחיוןעזיזה גזגו'רג'ט לויסוניה פרסקי
יקוט אוחיוןעזיזה גזדוד לויאברהם פרץ
סוליקה אוחיוןפורטונה גז (טייב)דוד לויאברהם בבר פרץ
סוליקה אוחיוןמכאל גזיאלדימנטה לויאוסייף פרץ
סוליקה אוחיון (אסרף)פורטונה גזיאלדניאל לויאליהו פרץ
שלמה אוחיוןחנניה גיאבובחביב לויאליהו פרץ
שמחה אוחיוןתמרה גיאבובחביב לויאליהו פרץ
שמעון אוחיוןחיים גיגיחנה לויאליעזר פרץ
אברהם אוחנהיעקב גיגיחנה ז'נט לויאסתר פרץ
אברהם אוחנהסולטנה גיגיחנינה לויאסתר הדסה פרץ
אורנה אוחנהענת גיגי (כהן)חסיבה לויברוך פרץ
דוד אוחנהשמחה גיגייהודה לויברוריה פרץ
דוד אוחנהרוזליה גיטיקיוסף לויברכה פרץ
דניאל אוחנהאברהם גייסמןיזק לויגבריאל פרץ
יגאל אוחנהשמואל גילביץימין לויגיא פרץ
יעקב אוחנהרחל גילעדוביצחק לויגלייס פראז'י פרץ
יצחק אוחנהאליזבטה גינדיןיצחק לוידבורה פרץ
יקוט אוחנהדוד גינוןיצחק לוידוד פרץ
כפיר אוחנהכליפה לוידוד פרץ
מזל אוחנהפריחה גינוןלויזה לוידוד פרץ
מסעוד אוחנהרחמונה גינישמאיר לוידוד פרץ
מסעודה אוחנהאלי גיציסמאיר לוי (מטיסטרלוב)דוד פרץ
מסעודה אוחנהלריסה גישמולי לויזהרה פרץ
מסעודה אוחנהסופיה גכטמיכה לויזהרה פרץ
סעדה אוחנהזורין גלבמימון מומי לויזהרי פרץ
עליה אוחנהליובוב גלוזברגמסעודה לויזוהרה פרץ
ריקה אוחנהאיסק גלוזמןמסעודה מטילדה לויזוהרה פרץ
שמעון אוחנהמשה גלוזמןמרים לויחיים פרץ
תמר אוחנהסיזמה גלוחובמרסדס לויחיים מכלוף פרץ
מזל אוחנה ישראלסופיה גלוחובסקימשה לויחנניה פרץ
מאיר אוחנונהמשה גלזמןמשה לויחסיבה פרץ
סולטנה אוחנונה אוחנהאליה גלידובמשה לוייוסי פרץ
ג'נין Janine אוטהריבה גלינרמשה לוייוסף פרץ
מכלוף ויליאם William אוטהריבה גלינרמשה לוייורם פרץ
שרה אויוסף בן דודטרזה גליקסמי לוייעקב פרץ
גריגורי אולשנצקירבקה רוזליה גליקסעדיה לוייצחק פרץ
יוסף אוניקאברהם גלמןעיוש לוייצחק ורגאני פרץ
מכלוף אוסדוןפולינה גלמןעישה לויישראל פרץ
בוריס אוסדצ'ישי גלמןעישה לויכירייה פרץ
אברהם חיים אוסטרייכרדוד גלסורקרענת-חנה לוימזיאנה פרץ
טטיאנה אוסלוןרחל גלסורקרפרחה לוימזיאנה פרץ
ג'וני אוסנינינה גלעדובפרחה לוימזל פרץ
יקוט אוסעדוןברוניה גלפריןפרחה לוימכלוף כילו פרץ
נסים אוסערוןאיגנטי גנדליןפריחה לויממו פרץ
אהרון אליק אוקראינסקיאסיה גנדלמןפרלה לוימנזיה פרץ
אברהם אוקרטפאינה גנדלמןקלרה לוימניני בתי פרץ
אהרון אוקרטיעקב גנדלררותי לוימסעוד פרץ
רחל אוקרטמרגריטה גנדלררחל לוימסעוד פרץ
סופר אורגאניעליה גנוןרחל לוימסעוד פרץ
יוסף חיים אורונובעליזה גנוןרחל לוימסעודה פרץ (כהן)
ורדה אורידה (עטיה)שמואל גנוןרחל לוימרדכי פרץ
ברטה אוריןזנביץ גנייהרחמה לוימרדכי מרדוש פרץ
סוניה אורלובאליהו גניששושנה רחה לוימרי פרץ
אברהם דוד אורמןאלינור גניששלום לוימרים פרץ
יוסף אורמןמכלוף גניששם-טוב לוימשה פרץ
נתן אורמןשמחה גננששמחה לוימשה באבא פרץ
אלישע אזגייבהלל גנץתמר לוינסים פרץ
אברהם אזולאישר גנרייךמרדכי רנה Rene Valentin לוי Levyסעדונה פרץ
אורלי אזולאימירה גרבוביץמשה Mouche לוי Levyעזיזה מלכה פרץ
איזה אזולאיסופיה גרברעליזה Aliza לוי Levyעליה פרץ
אלברט אברהם אזולאישלמה גרודהיאנה לויאזהעליזה עישה פרץ (כהן)
דינה אזולאיפסיה דינה גרויסמןחנניה לוייבעריבי פרץ
זהרה אזולאימיכאל גרויסראלה לויןעריבי פרץ
זוהרה אזולאישפרן גרולדגריגורי לויןפורטונה פרץ
זוהרה אזולאינינה גרומצקיורה לויןפטריק פרץ (פרג)
חיים אזולאיז'נה גרידסוביבגני לויןציון פרץ
ימנה אזולאילאורה גרינגאוזפולינה לויןרחל פרץ
מזל אזולאיאסתר גרינפלד (לוי)אסתר לופטושלמה פרץ
מסעודה אזולאיויטלי גרינקרלאנה לופטושמעון פרץ
מרדכי אזולאיפאינה גריצ'אניקזוהרה לוקשמעון פרץ
מרדכי אזולאיאיזה גרמיןרואני לוקתמו פרץ
נסים אזולאישמחה ממה גרמיןלודמילה לוקיאננקותמר פרץ (כהן)
עליה אזולאיאברהם גרנטאנה לוקיןתמר פרץ
פריחה אזולאיבוריס גרנטביסי לזרוביץמכיי פרקש
רפאל אזולאיננה גרנשפאןולרי לזרןשממה פררג
רפאל אזולאימלקו גרפהמכלוף לחייאנירוצ'יל פשייב
תמר אזולאיאיסק גרצובסקיליזה ליבקובמינה פשצ'מוחה
שרה Sarah אזולאי Azoulayליזה גרציהאוה ליבשיץאיליה צ'ירנין
סרגיי אזייבאידה גרצניקויקטוריה אביבה ליבשיץאסתר צ'ירקסקי
יבגו אזמאילובורה גרשגוריןליובוברוחליה צ'רמושניוק
יעקב רפאל אזמהיבגניה גרשוביץליובובבלה צ'רנוב
מסודי אזמהבתיה גרשוןמק ליובובאולגה צ'רנובילסקי
שלמה אזמהולדימיר יעקב גרשוןפתתוב ליובובפנינה נינה צ'רנובלסקי
חכם שריפי אזרמיכאל גרשוןרחמילוב ליובובולנטינה צ'רניאבסקי
סוליקה אזרדמיכאל גרשקוביץראיסה ליוביןאיגור צ'רניאק
שמעון אזרדסימה דבורצקיאלנה ליוחטראסתר צברי
אסתר אזרזרחיה דבורקיןדוד ליטבינסקישושנה סוזי צגלדי
חנניה אזרזררפאל דברהישראל ליטוויןרמב'ם יעקב צדיקוב
שלום אזרטדבורה דדוןאיליה ליטינסקיבוריס בכור צולפייב
עמנואל אזרייבדוד דדוןסמואיל ליטרטאהובה צונג
זוהר אזרןיצחק דדוןדינה ליטשעמאר ציאדה
חנה אזרןמכלוף דדוןמינה לייבהמלכה ציבולבסקי
יצחק אזרןסוליקה דדוןאברהם לייקיןקלרה ציבולבסקי
סימי אזרןסעדה דדוןסופיה לייקיןטטיאנה ציבס
לאה אטדגרעליא דדוןשלמה ליכטצייריקותיאל צידקי
אידה אטיאסרחל דדוןזינאידה לינצ'וקולדימיר ציודנובסקי
ברוך אטיאסשלמה דדוןבוריה ליסנבסקייורי ציסר
דוד אטיאסאורלי דדושלב ליפובצקיגריגורי ציפוקוב
חביבה אטיאסישראל מסעוד דדושולדימיר ליפצןזינאירה ציפורוב
חיים אטיאסלונה דדושיצחק ליפשיץאביגאיל צנגאוקר
חנה אטיאסמכלוף דדושסוניה ליפשיץיוכבד צנגאוקר
חסיבה אטיאסמסעוד דדושפניה ליפשיץיונה צנגאוקר
יצחק אטיאסחי אדמונד דדיאנג'לינה Angeline לישע Lisciaרחמים צנגאוקר
מאיר אטיאסחנה חנינה דדיריבה לכרטרמןשמחה צנגאוקר
מאיר ברוך אטיאסתהילה דדשביבגניה גיטל לנדמןשמעון צנגאוקר
ננה אטיאספלורי דהאןבלה לסיןשמעון צנגאוקר
נסים גבריאל אטיאסשרה דהוקרקראילנה לסלושרה צנרגוקר
סוזן מזל אטיאסאברהם דהןאלכסנדר לסלוג'ווהיר זהבה צפוני
פנחס אטיאסאיזה דהןגיתל לסניקמלכה צפוני
רחל אטיאסאליהו דהןזיגמונד לסניקצפרירי
שולמית אטיאסאליהו דהןיצחק לסניקאלה צפרירי
שרון אטיאסאליהו דהןאסתר לסריחיים צפרירי
יצחק אטינגיןאסתר דהןדוד לסרייחזקאל צפרירי
איזה פרץ איבגירבי דוד דהןמכלוף לסרייוסף צרויא
אשר מסעוד איבגיז'קי יעקב דהןמרדכי לסריאליזה צריקר
דוד איבגיזוהרה דהןניסים לסרידניאל צריקר
שלום איבגיזוהרה דהןרחל לסריפרחה צרפתי
יוסף איברגימובזוהרה דהןשמחה לסרייעקב צרקובר
יאן אידזוןטלי דהןשרה לרמןנאום צ׳רקובסקי
לידיה אידזוןליאור דהןבתיה לרנראליה קאושנסקי
פרלה אידלמן שיסלמןמאיר דהןגריגורי לרנרנגש קבדה
סבי איזילובמימון דהןמטביי מאזיןיוסף קבסה
אדוארד איזמאילובממח זולי דהןורה מאירובסקימאיר קבסה
לזר איזמאילובמסעודה דהןחלבה מברוכהסימי קבסה
מריה איזמאילובמרדכי דהןאהרון Aron מגירהגניה קגן
מרגריטה איזמיילובסוליקה דהןמרדכי מגריבייבגני קגן
ריבה איזמילובסלביה דהן (מלכה)רחמים מגריבימינה קגן
יוסף איטחעזיזה דהןשלמה מגריביריבה קגנובסקי
סוליקה איטחעישה דהןמורדכי מדבינראסתר קדוש
רחל איטח (אברג'ל )רחל דהןשורה מדניקחנה קדוש
רחל איטח אברג'לשאול דהןמרים מדקריצחק קדוש
מרים איטח-חמושלום דהןסופיה סוכה מובשיןמיכאל קדוש
בוריס איידרמןשלום דהןזבל מוגוריצ'בסימי קדוש
מויסיי אייזנברגשלום דהןבביב מוזולטושלמה קדוש
מריה אייזנברגשלום דהןמרדכי קובי
מרק אייכנבאוםשמעון דהןברוניסלבה מוזיססימי קובי
צ'קול אייליןשמעון מאיר דהןאבי מויאלסופייה קובינקו
גיסיה איינבינדרשמעון סימון דהןאסתר מויאללודמילה קובלצוק
יצחק אילוזסולטנה Sultana דהן Dahanחיים מויאלריטה קובצ'ובה
יצחק אילוזזוהרה דהן אלבזחנה מויאלבוריס ולדימיר קוגן
לאה אילוזזוהרה דהן בן שטריתחנניה מויאלגנאדי קוגן
מסעוד אילוזפרחה דהן-אבוטבולטובה מויאליאכה קוגן
עישה לואיזה אילוזשמואל דוברוסיןיוסף מויאלמנדל קוגן
פרלה אילוזבלומה דוברושקיןמורדכי מויאלפימה קוגן
לזר אילזרובמולה דודמכלוף מויאללריסה קודינסקי
אירה איליאגוייבמרקו דודמסעוד מויאלדוד קוז'וקין
פרידה אימוסניסים דודבוריס קוזוקין
גרשון אינדפורקררחמה דודיאןמרדכי מויאליעקב קוזוקין
יעל אינדפורקרשרה דודיאןמרים מויאללריסה קוזלוב
סופי אינדפורקרתמרה דודייבהניסים מויאלמרה קוזלוב
פרין אינדפורקראסתר דודיסעזר מויאלקלרה קוזניצוב
ראובן אינדפורקרטיקיבה דוהעליא מויאלאיזולדה קוטוזוב
Bathsheba אינדפורקר Moses Indapurkarדוידובעליה מויאלולדימיר קוטליאר
בוריס איסייביץאליהו דוידוברפאל מויאלסופיה קוטליאר
זינאידה איסייביץברנו דוידובשולה מויאלרחל קוטרו
זולפה איסקובחסיד דוידובשמחה מויאלאברהם קויפמן
טלחן איסקובסהדט דוידובטאוס מולאיםטובה קויתי
יאשה איסקובסטפן דוידוביוחנן מולאיםציון קויתי
נינה איסקובפרלה Perla דוידוביץ Davidoviciלאוניד מולדבסקיגדי גריגורי קולודיזניר
שמי איסקוביונה דוידיאןמשה מולהאנטולי קונב
נתיל איפראימוברחל זינט דוסטרירחמים מוסוילריסה קוסטנצקי
דוד איפרגןרחמים דוסטריברוך מור יוסףדורה קוסטנקו
חיים איפרגןסעדה Saada דוק Doukדוד מור יוסףבוריסלב קוסיצקי
עישה איפרגןלב דוקשיץמאיר מור יוסףאיליה קופיטמן
שלמה איפרגןלב דושצקימזל מור יוסףבלומה קופיטמן (לייב)
שמחה איפרגןסופיה דושצקימעיין אוראל מור יוסףנינה קופילוב
שמחה איפרגןרוזה דיגילובמשה מור יוסףטטיאנה קופיליביץ
שמעון איפרגןאסתר דיטשתמו מור יוסף דנינולאוניד קופציק
אליהו איפרחאייל דייןסעדה מור-יוסףבלה קוצ'ר
ליובוב איצקובזוהר דיין (סננס)לודמילה מורגונובסקיסופיה קוצ'רוב
יעקב איצקוביץיוסף דייןסמיון מורגונובסקיפולינה קוקולייב
מורוזרי אירן רבי אבאמזל טוב דייןבנסירו מורדכייברוזה קוקולייב
אברהם בכר אלבזמסעוד דייןדניס מורדכייבנעומי קוקלייב
אלישבע אלבי אלבזמלכה דינצ'יקאיזיה קורדון
יהודה אלבזאביבית דיעיברוניה מורוגובסקימיכאל קורוטקין
יחיא אלבזאליהו דיעיגריגורי מורושקדוד קורם
מאיר אלבזדור דידו דיעיסופיה מורזחנובלאה לילי קורם
רפאל אלבזיוסף אוזיפה דיעיחסיבה מוריוסףאיזיה קורמן
מרגלית פורטוני אלגבסיריבה דיקרעוזי מורנויבגני קורמן
אסתר אלגואאליס רוז'ט דלגאדופאני אלגריה מורנואלי קורנפלד
מרים אלגואאסתר דמריאליהו מורסיאנוחוור קורס
מקנין אלגרבלומצליח ינון דמריגריגורי מורסקינעמת קורס
אלגריה אלגרבליהרמן דנדקרעופר מורציאנוחנה קורסונסקי
מסעוד אלגרבלייחזקאל דנדקראעישה חייה לויזה Luisa מורציאנו Murcianoמרסדס קורסיאס בן נעים
סוליקה אלגרבליכהן דניאלגניה מושקוביץאלגריה קורסיה
שלמה אלגרבלינאגי דניאלרוין מושקטיןבסיה קורצר
שלמה אלגרבליאלכסנדר דנילובאברהם מזגאוקריוסף קורצר
סופיה אלגרטבתישע דנילובאברהם מזגאוקררבקה קורצר
אסתר אלגריסיולרי דנילובאלישמע מזגאוקרשלום קורקוס
זוהרה אלגריסיידדיה דנילובצפניה ספאני מזגאוקרחיה שרה קושרמן
מסעוד אלגריסייעקב דנילוברחל מזגאוקרחנה קז'דן
ניסים אלגריסיקים דנילובמרים מזגוקררובין קז'דן
מימון אלגרישייעקב דנינויבגני מזיןרחל קזוקין
אליהו אלגרסימאיר דנינומויסיי מזיןאסנה קזקביץ
אליהו אלגרסיעזיזה דנינואברהם מזרחיגניה גודה קזקביץ
אסתר אלגרסיעליה אליס דנינויונה מזרחיטטיאנה קזקוב
ולנטינה אלדורטפרחה דנינוניסן מזרחיסולומון קזקוב
אנדריי אלהבוזרחל דנינוסעתי מחבובקשירה קזקוב
דינר אלוזשמעון דנינודוד מטבייבויאצסלב סלבה קטנוב
לונה אלוזלובוב דניסוביעקב מטבייבדניאל קטפיאן
אסתר אלוןאלג'יה דנןיעקב מטבייבליליה קטקוב
מויסי אלוקיםאלג'יה ג'ולייט דנן (סלם)לאה מטבייבפאינה קיגל
אליהו אלושאליהו דנןשרה מטבייבלאוניד קיז'נר
דניאל אלושיעקב דנןרחל מטואלמשה קיטייגורודסקי
עזיזה אלושמרים דנןבטסובו מטטובחיה קיטנברג
רוזט אלושעליזה דנן זנויעקב מטטובנתן קילרמן
רוזט אלושאברהם דראימאשה מטטובחדוה קיסוס
חנה אנט אלזםמזל סוזן דראירושל מטטובחנינה קיסוס
אברהם אלחדדשימעון דראימנשיר מטייביחיאל קיסוס
אסתר אלחדדמיכאל דרליוקסלבה מטניקמכלוף קיסוס
אברהם אלחזובברנרד מכלוך דרמוןיעקב מיארהארקדי קיפניס
ארנולד אלחזובאברהם דרעיפריחה מיארהרוזה קיפרבס
אסתר דרעיבסיה מיגדלוביץפימה קיפרמן
מריה אלחזובחביב דרעיזרכיה מיגירוברפאל חי קיקוב
סרגיי אלחזוביהושע דרעיחיה מיגירובחנינה קיקוס
פניה אלחזובמסעוד דרעיראיסה מידזפולסקיחנית קיקוס
תמרה אלחזובמרים דרעיחנום מיורובסטיסיה קירמן
דינה אלחסובשמחה דרעיצילה מייזליסאסתר קלוגמן
מסעודה אלחרטתמז דרעיסמיון מיכאילובנחום קליימן
חנינה אלטיטאשר פתחיה דרעי אדריגבריאל מיכאלפניה קליימן
בישי אליהאלמה הבסטהמרים מיכאליפניה קליימן
מאיר אליהלאה הדריחיקה מילכובליליה קליימן-אורז'חובסקי
מיחה שמחה אליהביילה הורוביץאליזבט מילמןלודביק קליין
מרים אליהיששכר הטווילאהרון מימוןיעקב קליינר
רמי אליהעלייה הטווילאלפרד פרנסואה מימוןרוזה שושנה קלימי
שרינה אליהיופה היטלליליאן מימוןשמואל קלמן
מרק מאיר אליובסקיאהרון הכהןקנזה מימוןכמוס קמחי
וליה אליוקיםדוד הכהןרומנה מימונימסעודה קמחי
מתתיהו אליזרובדוד הכהןדינה מימראןעמיר דוד קמחי
כוכבה אליסיאןחיים הכהןמסעודה מימרןרחל ממה קמחי
שושנה אליעזר אינדפורקרחיים ויטלי הכהןוולף מינביץ'בסיה קמנייצקי
רוזה אלכסייביוסף אוסיף הכהןקסניה מינדיץאסתר קמרלקר
תמר אלכשלשי זכריסופיה הכהןרדה מינייבשמעון קנאפו
אללימשה הכהן סקלירמי מינץיעקב קנייב
אידה אללי (אטל)יצחק הלויליאוניד מינקובצקיגניה קסלמן
אברהם אלמאלםמירה הלוי (מליחי)בוריס מינקיןשמחה קעבלו
רבקה אלמועלםמרים הלוידוד מיצ'סלבסקימרק קפלביץ'
אסתר אלמושנינו (חיון)אסתר הלוןריטה מיקוליצקיזלמן קפלן
אילנה הלר (אונגר)גלינה מיקלמן וליקנסקיחיה קפלן
אהרון אלמליחיצחק הלרבוצ'ין מירוןפרומה קפלן
אליהו אלמליחסעדיה הקרישבוריס מירצקיארתור קפרנוב
דוד אלמליחג'וליה הראלברוניה מירצקיעליה קקון
חביבה אלמליחשמעון סמי הראלשמואל מישאילובנחמה קרביץ
חנה אלמליחדוד הראל ועקניןאבשג מישייבבוריס קרבצוב
חנה אלמליחאסתר הרוניבסי מישייבדורה קרגץ (רבינוביץ)
מרים אלמליחאילן הרושויטלי מישייביבגניה קרזנר
סוליקה אלמליחחביב הרושמילכה מישייבאלכסנדר קריביצקי
סעדה אלמליחחביב הרושעזרא מישייבפסיה קריביצקי
עישה אלמליחחביבה הרושמניה מישלוברוזה קרימוב
פרחה אלמליחימנה הרושחנניה מישלייוסף קריספל
רפאל אלמליחיקוט הרושסימי מישליאסתר קרמונה
יהודה אלמלםמשה הרושכרמלה מכתוביבוריס קרמנצוגסקי
אלמיטו סמאי אלמנשסוליקה הרושאברהם מלולבוריס קרסיק
יצחק אלמעלםשמחה הרושאסתר מלולמיכאל קרסיק
דוד אלמקייסשמעון הרושחביבה מלולסמואיל קרסיק
דוד אלמקייסיעקב הרייצחק מלולבוריס קרסנוב
זוהרה אלמקייסמשה הרמןיצחק מלוללידיה קרפיבנר
יטו אלמקייסשמחה הרמןמאיר מלולרעיסה קרפיחין
כליפה אלעסדימשה הרשקומאיר מלול
דניאל אלפסיחיה מושקא הרשקוביץמסודי מסעודה מלולכמון פנחס קשי
יחיא אלפסימימה ואחנונאפרחה מלולפנינה נינה ראביה
מאיר אלפסיחגאי ואנונופרלה מלולרותי ראגפורקר
מסעודה אלפסירחל ואעקניןשמואל מלולדניאל ראובן
סימי אלפסישבבא ואעקניןשלמה מליאנקולאה ראובניין
שילת מרים אלפסייוסף ואקרטאהרון מליאנקרנחום ראום
שרה אלפסייבגני וודניצקיאסתר מליאנקראהרון רביבו
אסתר Ester אלפסי Elfassyוולגרשטייןיעקב מליאנקרדוד רביבו
שמעון Simon אלפסי Elfassyאיסק וולוצקימלכה מליאנקרחיים רביבו
לב אלפריןמישי מליכובמאיר רביבו
אהרון אלקבןציליה וולפובסטיי מליכובמכלוף רביבו
חנה ליילה אלקבן (שזירי)יצחק וולפסוןאלכסנדרה מלינקובסקיעזר רביבו
יהודה אלקבץדימיטרי וולפצוןאורי מלכהעישה רביבו
יעקב אלקבץחנה וולפצוןאליס מלכהשושנה רביבו
יצחק אלקבץלאוניד וולפצוןאסתר מלכהאברהם רבייב
משה אלקבץבסיה וולצ'ינביוםחביב מלכהולדימיר רבייב
רבקה אלקבץ (רוזליו)מינה וולרחביבה מלכהגלינה רבייבה
תמו אלקבץ (כהן)פאניה וולשיןחיים מלכהאולג רבינוביץ
תמר אלקבץפנטה וונדמנךחנינה מלכהז'נה רבינוביץ
אליהו אלקוביחנינה ווקניןימנה מלכהסמיון רבינוביץ
חנה אלקובימרים ווקנין (דהן)ימנה מלכהבוריס רביץ'
מסעודה אלקובירינה מסעודה ווקנין (שריקי)יעיש מלכהבוסנה רדה
אברהם אלקייםלידיה וורונובסקיכויתה מלכהדסה רדה
אליהו אלקייםחיים חויתא וזאןמימון מלכהשרה רדקובצקי
דוד אלקייםשטיינגולד ויולטהמימון מלכהזינאידה רובינוב
משה אלקייםיעקב ויחימימון מלכהחגילו רובינוב
סוליקה אלקייםמאטיל ויטמןמרדכי מלכהיעקב רובינוב
תמר אלקייםבוריס ויימןמשה מלכהסימון סמיון רובינוב
אסתר אלקרט (ערמה)סופיה ויינבלטנעמה שלומית מלכהריבקה רובינוב
בנימין אמבאאווה ויינברגעישה מלכהשרה רובינוב
חנה אמגרמקסים ויינברנדעישה מלכהברנה רובינוביין
יוסף אמגרפסיה ויינברנדפריחה מלכהגריגורי רובינצ'יק
מימה אמגרישראל משה הכהן מיכאל ויינשטייןקלרה מלכהאלכסנדר רובנוביץ
עמרם אמגראסתר וייצמןרחל מלכהמרק רובנציק
יעקב אמויאלז'ז'ו וייצמןלונה מלכייוסף רובס
שלום אמויאלחסיבה וייצמןיעקב מלנבסקימזל רובס
שמחה אמויאלמשה וייצמןמינה מלסקיגרי רוגצ'בסקי
פרחה Freha אמויאל Amouyalאבא וינוקורמירה מלצראליזבטה רוגצבסקיה
אברהם כליפה אמזלגאינה וינוקורזאודיטו מלקהאמנון רודי
אליהו אמזלגאידה וינוקורובאסתר תיתה ממו (רזון)אייזיק רודיאק
אליהו אמזלגחיים יבגני וינוקורובריבה ממונובליליה רודין
ג'וזה אמזלגאנטולי וינטרובבשע ממיסטבלוב לויחסיה רודמן
חיים אמזלגראיסה וינטרובאיזה ממןאסתר רוהקר
יוסף אמזלגיצחק ויניטואסתר ממןסלומון רוהקר
יצחק אמזלגאולגה וינשטייןדוד ממןסלומון רוהקר
מסודי אמזלגגריגורי ויסמןיחיאל ממןרוניאל שם טוב רוהקר
סול אמזלגאברהם ויצמןיחיאל ממןחנניה רווח
סוליקה אמזלגאברהם ויצמןיעקב ממןמרים רווח
סימי אמזלגאברהם בבר ויצמןזלדה מןאספיר רוזוב
קלודין גוטה אמזלגדוד ויצמןבטצובה מנחימובאברהם רוזיליו
רחמים אמזלגחביבה ויצמןמורדכי מנחימובסולטנה רוזיליו
מסעוד Massod אמזלג Amzalaיורם רחמים ויצמןאספיר מנטלמןדינה רוזין
יצחק ויצמןיוסף מנטלמןלריסה רוזין
אביבה אמסלםמיכאלה ויצמןולדימיר מניביץמריה רוזמן
אברהם אמסלםמרים ויצמןחיים מנסמירון רוזנבלט
אברהם אמסלםמשה ויצמןחיים מנסדינה רוזנברג
אליהו אמסלםסתיו ויצמןשרה מנסישראל רוזנברג
דוד אמסלםחנין ויקטוררובין מנס גורליעקב ינקו רוזנטל
דוד אמסלםישראל וכטרדוד דודו מנשהיעקב ינקו רוזנטל
הודייה אמסלםמניה ולטמןשצ'רבטוב מנשירמלכה מטילדה רוזנטל
חנה אמסלםיבגניה וליקסוןאלברט מנשירובמלכה מטילדה רוזנטל
יעקב אמסלםאנה ונדרובנינה מנשירובסופיה רוזקוב
מאיר אמסלםיבגני וסרמןניקולאי מנשירובסופיה רוחברגר
מסעודה אמסלםמשה וסרשטרוםראיסה מנשירובזאב רוחימוביץ
מרים אמסלםזוהרה וענונוחנום מנשרוףגלינה רוחלנקו
משה אמסלםהרב יעקב וענונויוסף מנשרוףחיים דויד אלי רויטבורד
עזיזה אמסלםיקוט וענונובנימין מנשריורה רויטמן
עישה אליס אמסלםנסים וענונובנימין מנשרימויסיי רויטמן
עמרם ארמונד אמסלםשמעון וענונומולקיג'ן מנשריסמיון רויטמן
רוחמה אמסלםתמה וענונומסינובסקידוד רוימי
רויטל אמסלםאליהו ועקניןקמונה מסיקהחנינה רוימי
שלום אמסלםאליהו ועקניןלודמילה מסלובחנינה רוימי
שמעון אמסלםאסתר ועקניןאליה מסעודמאיר רוימי
שמעון אמסלםאסתר Titi ועקניןמלכה מסעודמרים רוימי
תמו אמסלםברוך ועקניןמננה מסרטישמעון רוימי
אליאס אמרחיים ועקניןחנה מעלימישמעון רוימי
משה אמרגייהודה ועקניןשירין מעלימיגיטל גיזלה רול
טגבה אנדרגיהיוסף ועקניןדניאל מפגאוקרמשה רול
אולגה אנדרייביוסף ועקניןויולט מצליחרחל קלרה רולביץ
עמנואל אנוכובמכלוף ועקניןיהודה מצליחפרידה רום
ימין אניג'רעישה ועקניןיוסף מצליחאדיק רומברובסקי
מטילדה מזל אניגרפריחה ועקניןצאלח-יחיאל מצריאגב רומוביץ
סלומון אנידג'רשלמה ועקניןשרה כאתון מצרי (ברזאני כדורי)פליקס רומנובסקי
גרסיה אנידגרתמו ועקניןרות מצרפייוסף רוסטוציוב
אברהם אנקונינאתמר ועקניןיקבה מקונןסרפימה רוסטצ'יוב
חיים אסאחנה ועקנין פרץדב רפי מקיספירה רוסין
יעל אסאישראל וציסלבויקטור מנשה מקיסמאיה רזייאלוב
משה חיים אסאאברהם וקניןחיה איבון מקיסריבה רזניק
מריה אסאילובאברהם וקניןאנה מקרובסקיזויה רזניקוב
רשי אסאילובאברהם בבר וקניןמיכאל מקרובסקימריה רזניקוב
מסעודה אסדוחנה וקניןסמיון מקרובסקירחביה
עליה אסדויעיש וקניןמרדכי מרדוש אוחנהגולדה רחמולביץ
ניסים Nessim אסולי Assouliיעקב וקניןצפניה מרדכייבאישקו רחמיל
אברהם בבר אסוליןיצחק וקניןלייב מריאשביירון רחמילוב
אליהו אסוליןיקוט וקניןברכיטה אלה מריניןזואוב רחמילוב
אניטה חנינה אסוליןמזל וקניןאלברט אברהם מרציאנולאוניד רחמילוב
אסתר אסוליןמסעוד וקניןאסתר מרציאנושלמה רחמים
בת שבע אסוליןמרים מרי וקניןדוד מרציאנומרה ריאבצין
ג'אן כדרה אסולין (חורי)סוזנה וקניןזמילה מרציאנוניקולאי ריאפולוב
זוהרה אסוליןסימי וקניןיהודה מרציאנובת-ציון ריבה (שלמייבה)
חנה אסוליןרחל וקניןיוסף מרציאנויעקב ריבינוב
חנה אסוליןזוהרה וקרטמאיר מרציאנופאבל ריבק
חנינה אסוליןסעדה וקרטמשה מרציאנוטטיאנה ריבקינה
ימין אסוליןסוניה וקרמןמשה מרציאנושמואל ריזמוביץ
יצחק אסוליןברוניסלבה ורז'ביצקיעליזה לאויז מרציאנוזלטה ריידר
יצחק אסוליןלזר ורנררחל מרציאנויליזבטה ריידר
מסעוד אסוליןלידיה ושורוברחל מרציאנופרידה רייזמוביץ
משה אסוליןפראז'י פרנק ז'אמישמחה מרציאנוחנה רייכשטיין
סולטנה אסוליןסוסון ז'וזייבשמעון מרציאנויעקב רייכשטיין
שמעון אסוליןמיכאל מישל ז'ינודבורה לורה מרקוביץאלכסנדר שלמה ריימן
תמו תמר אסוליןדובה גיטה ז'לזניראבי מרשהשמחה ריין
יצחק אסטריןפיבי ז'נויצחק מרשהריבה רייף
אסטריה אסיגגדוד זאוימישל מאיר משאשורה רימסקי
ארתור אסייביץחנינה זאוימלכה משביץ'יורי רימסקי
זוהרה אסייגחנינה זאוידוד משהאירינה ריפ
יוסף אסייגיעיש זאוימשה נסים משהלב ריפ
יעקב אסייגלאה זאויסולטנה משהגנדי רכטר
יעקב אסייגמשה זאוי זהביסמוס משהורה דורה רסין
מיכאל אסייגפייגה זאידנברגחיזקיה משייבאליזבר רפאילוב
עישה אסייגזאיפודיםזינאידה משייבהאליעזר רפאילוב
לאה אספובראיסה זאיפודיםנעמי משילקרמריה רפאילוב
ברון אספיריעקב זאקחיים משעליסימון רפאילוב
תמר אסקוב (אברש)נחמה זבוטיסעדיה משעליסמיון רפאילוב
איזואול אסקרובזבילירחל משעלישושנה רפאילוב
אבי אהרון אסרףאיזולד זבנסקינאביסימן טוב רפאלוב
דוד אסרףאספיר זברוצקיןשושנה רפאלוב
זהרה אסרףאליהו זגורישמשון נאוגאוקראברהם רפאלי
יהודה אסרףיעקב זגורירחל נאירהדניאל רפלוביץ
יחיא אסרףמזל זגורידולת נאמנה (נעים)סילביו רפפורט
יעקב אסרףמסעוד זגורימשה נאמנהרובנה רפפורט
כוכבה אסרףמסעודה זגוריצנובר נאמנהיפים רצ'ניק
מכלוף אסרףמרים זגוריליובוב נבודצ'יקובלאה רצ'ניק
מסודי אסרףעישה זגוריחנה נבוןמיכאל רקובסקי
משה אסרףשמחה זגורימאיר פחימה נבוןויקטוריה חיה רשיד
פנחס אסרףאנה זגורסקינעמי נבוןשמעון רשיד
שלמה אסרףאהרון זגזגכשמה בת שבע נבטיביקל שאולוב
מרדכי Mardoche אסרף Asarafרובינה זגזג (חדד)ציפורה נג'אתיגוהר שאולי כהן
מנחם אפטקרחגי זהביאביגיל נגאוקרברטה שבון
מרים אפטקרמסודי זהביאליזבט נגאוקרשרה שבזיס
ריימונד אפטקרחנית זהררחמים נגאוקרלובוב שבצ'נקו
אברהם בבר אפללורחל זהרשושנה נגאוקרגוטמנס גרישה שברס
אסתר אפללוחנה ויויאן זוהרשושנה כמשנה נגרקיילה קלרה שברס
דידה אפללוחסיבה זוהרטלנגה נדז'דהאסתר שבת
יעקב קוקו אפללויעקב זוהראלכסנדר נובוז'ניץרחמה שבת
יצחק אפללוכרמית זוהרסימה נובוזנץמזל שבתייב
רבקה אפללומכלוף זוהראידה נוביקשושנה שהפסאן פהימי
רחל אפללומשה זוהרקים שוב
שלום שירלי אפללוסולטנה טנא זוהריוסף נודלמןיעקב שוהם
תמו אפללוסלטנה זוהר (אפללו)אברהם נוהראביגדור שוורץ
אליהו אפנג'רעליה זוהרסיון חיה נוחאברהם שוורץ
זוהרה אפנג'ררוזה זוהרלאה נוחוביץברטינה שוורץ
אברהם אפנגררחמים זוהררוזה נוחימובמשה שחר שוורץ
גילה אפנזרשושנה זוהרלובוב נוחימוביץשרה שוורץ
ורה אפסלדידשלמה זוהרפאינה נויראידה שוורצבורד
אברהם אפרגןשמחה זוהרבוריס נולמןראובן שוורצבורד
חנה Anna אפריגן Afrigan (Hania חניה)ד'ר אברהם זוטלראדלה נוסבכרמיכאל שוורצברג
דז'ירייה אפרייםדבורה זולקובסקימורברי נוקריאןאספיר אסתר שוורצמן
מורדזנה סוזן אפרייםאנה זוסמנוביץרחל נורי (שאולי)בדה בדנה שוחט
מוריס אפרייםאנה זורוחובמוניר נוריאוףנאום שוטין
פנחס Pinhas אפריים Fraiemליובה זורןמרדכי נוריאלמשה שוכרי
דליה אפריםרעיה זייגרדוד נזריקלרה שולמן
יוסף אפריםשמואל אלעזר זיידמןדוד נזרימלקו שומייה
מחבובה אפריםיעקב זילברברגזוהרה נזריאבא שוסטר
אליהו Eli אפרים Efraimאורנה זינגרטראקי שולמית נחוםלודמילה שוסטר
רפאל אפרימוברפאל מנחם זיסמןרחמים נחושתןסמיון שוסטר
איסק אפשטייןאדה זיסקינדאלכסנדר נחימוביץמרסל שופן
גריגורי אפשטייןחננייב זכאימזל תהילה נחמיאסאלגריה שוקרון
מיכאל אפשטייןאליהו זכותעמרם נחמן נחמניאלגריה אוולה שוקרון
רחל אפשטייןריטה תירצה זכותאברהם נחמנוביץאסתר שוקרון
ליובה אציןחיה שרה זכרובגרציא נחמניזוהרה שוקרון
נסים אצראףאנה זלטוקרילצבחנינה נחמניחיים שוקרון
חנה אצרףגריגורי זלטיןיצחק נחמניחנינה שוקרון
מזל אצרףגכט זליגמסעוד נחמנייוסף שוקרון
ימנה אצרף אבחצירהרוזה זליצנקוסימה סימי נחמניימין שוקרון
מוזל אקילובגיטה זליקוביץסימה סימי נחמנייעקב שוקרון
ניסון אקרמןרעיה זמינסקיפרלה נחמנימרים שוקרון
רחל אקרמןיצחק זמיר בוטבולשמעון נחמנימרסדס שוקרון
אנטולי ארבטורראידה זמנסקיבוריס נחשונובסימי שוקרון
מרגוט ארביביעקב זמנסקיגיליל נחשונובסעדיה שוקרון
רחל ארביבפרוים זמרוצ'נסקיזינה ניאזובסעדיה שוקרון
אידה ארביטמןחנון חי זנהגו'נגו'ן ניכיזיעישה שוקרון
פריחה ארואסלאה זנובוריס ניסביץעישה שוקרון
אליעזר ארולקרמאיר זנוסופיה ניסביץפרלה שוקרון
אברהם זנטיאנה נחמה ניסנבלטרותי יקוט שוקרון
ארקדי ארונובסוליקה זנטייצחק ניסנבלטסעדיה Saadia שוקרון Chokrun
דדא ארזואןיקטרינה זסלבסקיבן ציון ניסנוביוסף שור
דוד ארליכמןלב זקריבה ניסנובלאון שורץ
אהרן ארמהיונו זרבאילובאפרים ניסנידוד דידי שושן
מימה ארמהרוזה זרביבברוך ניסניחביב שושן
אדוארד ארנבורגמולה זרומחסומה ניסניחנינה איווט שושן
נחום ארנבורגיקוט זריהןסימן ניסנייהודה שושן
סופיה ארנבורגויליאם זרךתמר ניסנייוסי שושן
ורה ארשנסקירפאל זרצקיאנטוני נמקויוסי שושן
אדמו מימון אשוראלכסנדרה חבאייביפה נמקויוסי שושן
ראיסה אשורוב (יורושו)מסעודה חביבמוטי ננג'ןמיסא שושן
אהרון אשטיוקרישראל Israel חביב Habibדובה ננטמןמרים שושן (בן דוד)
אלברט אשטמקרסלם חביבונסימובעישה שושן
אליעזר אשטמקראריה חביביאןאיזגיל נסימובפיבי שושן
יצחק אשטמקראריה חביביאןתמרה נסימוברחל שושן
לילי אשטמקרדורון חביביאןחליפה פיפי נעיםרחל שושן
משה אשטמקרחנום חביביאןמונס נעמנישמעון שושן
נפתלי אשטמקרצדיק חביביאןנפטלי נפטלייבתמר פלה שושן
פנינה אשטמקררחמה חביביאןבנבשה נפתלייבאסתר שושן משעלי
שלמה אשטמקריעקב חג'בידסטה נפתלייבברוך משה שחמייסטר
שרה אשטמקר רחמיםגוזלנה חג'ג'זלמן נפתלייבבתיה שחנוק
סולטנה אשכינזידוד חג'ג'שפרה נפתלייבאיידליה שטורמן
זינאידה אשכינזרחותה חג'ג'יקוט סבאגשפרה שטיבלמן
לב אשכינזרמכלוף חג'ג'אברהם סבגאליהו שטרית
זניט אשכנזי (בן עטר)עזיז חג'ג'אליהו סבגדוד שטרית
ניסים אשכנזירפאל חג'ג'אשר סבגזוהרה שטרית
ריזל אשקותמר חג'ג'חנינה סבגחנה שטרית
שקד אשרהנרייט קוקה חגיגמסעוד סבגחנניה שטרית
זקלין אשרףזיזה Ziza חגיג Hageegeסעדה סבגיוסף שטרית
מימון אשרףנחמיה חגירהשמחה סבגיחיא שטרית
מרים אשרףנינה חג׳גשמחה דולי סבגמיכאל שטרית
אלחנן באזובאליהו חדאדשרה סבגמכלוף שטרית
סמיון באזובמסעוד חדאדאיוב סבגימסעודה שטרית
פנינה באזובתראכי חדאדאריה סבגימרים שטרית
רחל בבאימיכאל מוסה חדגיבקובדוד סבגיסעדה שטרית
רפאל בבאיאברהם חדדליאורה סבגיעזיזה שטרית
ספרו בבהאיטו חדדרחל סבגיעישה שטרית
אסיה בבוקגזלה חיה חדדרחמה סבגישולה שטרית
גריגורי בבוקדני חדדזהרה סבחנדז'דה שטרן
ראובן בבייבזינה חדדיהודה סבחנינה שטרנשוס
אברהם בביץחיים חדדמסעוד סבחרוזה שטרנשוס
אברהם בביץחיים חדדאברהם סבח Sabbahבלה שטרנשטיין
זוהרה בגאיסחנה חדדקלרה Clara סבח Sabbahסימון שטרנשטיין
סופיה ברכה בגימובלביא כרייה חדדרביב סביסוגיה שייבלט
שרה אג'י בהונקרמסעודה חדדאנטולי סבירסקיארקדי שיינברג
ברוך בוהדנהסולטנה חדדיליזבטה ליזה סבלייבמריה שיינברג
חנינה בוהדנהעזיזה חדדאורי סבןמריה שיינברג
מסודי בוהדנהערביה חדדנג'מה סבן פרטושדוד לייב שיינמן
אברהם בוזגלופורטונה חדדיוסף סבריולנטינה שילו (לזר)
אסתר בוזגלושומה חדדאליהו סגרוןחנקו שימחוב
חנניה בוזגלושלבייה חדדבנימין סגרוןסבקא סמיון שימחוב
חסיבה בוזגלומיכאל חדד ברזילימרימה סגרוןלוייב שיפרו
כליפה בוזגלואליהו חדידהעזיזי סגרוןאברהם משה שיק
מסעודה בוזגלוחנינה חדידהעלושה סגרוןסמיון שיקין
מסעודה בוזגלויוסף חדידהסדי סדייבמרים שיראל
עליה בוזגלויעקב חדידהמיכאל סדיקובמניה שך
פרחה בוזגלופאני חדידהסוניה סדקוביץמיכאל שכינר
חנינה בוזואהרון חדריאנה סדקובץגרשון שכמביץ
מרים בוזנחמלכה חדריראיסה סובוטיןמרים שכנוביצ
יוסף בוחבוטיצחק חובינובריכרד סודיטמיכאל נוסרט שכני
מסודי בוחבוטנחצי חודאינטובאלה סוחנובתמר שכני
אלגרין שמחה בוחניקעזרא חוהאליהו סוחריןרומן שכניוק
לכדר בוחניקרחל חוטהבלומה סויבלמןשרה שלוי
מישה בוחניקיבגניה חוטיאקובחנה סויטקיןשמואל שלום
משה מוריס בוחניקיבגניה חוטיאקובאברהם סויסאשמחה שלום גדקר
ניסים בוחניקאשר חומרידוד סויסאיעקב שלום גרקר
רחל בוחניקנוסרת מרים נעמי חומריסעדה סויסאיוסף שלוש
מסעוד בוטבולאננה חוסידסעודה סויסאעישה שלוש
אהרון בויקיסאברהם חוקיעמי עמרם ישעיהו סויסאפנינה פרלה שלוש
עיושה בוכבזאבוגיד חוריפריחה סויסאישראל שלחקטי
עמר בוכבזאישעיה רפאל חוריאיזה סויסהחננאל שם טוב
כמוסי Khamoussi בוכבזה Boukhobzaמננה חוריאיזה סויסהסולטנה שם טוב
אליהו בוכריסהרב מרדכי חוריאליס עליה סויסהשולמית שם טוב
זקינה בוכריספרץ חורידוד סויסהאיסאי שמאילוב
יהודית זקינה בוכריסנז'מה-כמיסה Nejma Estelle חורי שעיה Houri (סרור)חביב סויסהאלמז שמאילוב
מגסי בוכריסשלום חורי שרלי כמיסחביב סויסהרינה שמואל (אלחיוב)
פורטונה בוכריסמרים חזוטחנינה סויסהאהובה שמואלי
רוסלנה בולוטנירחל חזותחנניה סויסהיצחק שמואלי
אגג'אן בנימין בולנדי (בונג'אן)דוד חזיזהחנניה סויסהישראל שרול שמונר
אולגה בונדרצ'וקמרדכי חזיזהחסיבה סויסהחיים שמחון
יצחק בונןמרים חזיזהיהודה חדו סויסהרחל שמחון
רחל בונןפרחה חזיזהיהודה חדו סויסהנרונג' שמיאייב
סוליקה בונפדשלום חזיזהיוסף סויסהזולפה שמילוב
דוד בוסקילהשמעון חזיזהימנה סויסהרוברט שמילוב
דינה בוסקילהאיטו חזןיעקב סויסהג'וננג'ון שמריז (כהן)
זוהרה בוסקילהאסתר חזןיצחק סויסהוילסון שמשון
יעקב בוסקילהחנניה חזןיצחק סויסהרובי שמשון
יעקב בוסקילהרחל חזןכוכבה סויסהיחזקאל שנגאוקר
מימון בוסקילהשמחה חזןלאה סויסהמשה שנדרוביץ
ראובן בוסקילהזוהר חטואלמאיר סויסהגיסיה שנדרוביץ כץ
אבנר מורדכי בוקובזהזוהרה חטואלמאיר סויסהאסתר שנדרושי אוחנה
אליס יהודית בוקובזהחנה חטואלמוריס סויסהחנה שניאור
יצחק בוקובזהאלין חיוןמרדכי סויסהדוד שניידר
כריה בוקובזה (פדתוך)אסתר טיטה חיוןמרים סויסהישראל סרגיי שסטק
מסיעדה רוגינה בוקובזהג'וזף חיוןמרים סויסה (חסן)פריבן שפה
נגי בוקובזהחיי חיוןמשה סויסהאפריים שפורקר
ניזמה בוקובזהחנה חיוןמשה מוריס סויסהשושנה שפורקר
עליזה בוקובזהיעקב קיקי חיוןעישה סויסהגדעון רפאל חיים שפירא
רחל בוקובזהכמונה מטילדה חיוןרחמה סויסהילנה שפירא
שאול בוקובזהכמוס חיוןשבה רחל סויסהעזיז שפירא
חנון בוקובזה פרץלאון חיוןשולה סויסהפולינה שפירא
שמעון בנימין בורגרקרלולה ללה חיוןשלום סויסהפיונה שפירא
גריגורי בורדמוניק חיוןשמחה סויסהחיה שפירה
נינל בורוחוביץנז'מה Nejma Jeannette חיון (כהן)שמחה סויסהאסיה שפירו
ראיסא בורטמןעליזה חיוןשמעון סויסהלב שפר
מרגריטה ריטה בורמיסטרוביץ'עמרם חיוןשרה סולדטנקוגריגורי שפרן
גבריאל בורפקרראובן רוברט חיוןאינאידה סולוביובסופיה שצ'ונוב
בטיה בורשגובסקישמחה חיוןראובן סולומוןדינה שציגל
ניסל בזיניאןסנאם חיזגייבמיכאל שצרבטוב
פרומה בזיניאןחיים חיזגילובאסתר סולטןלאה שקד
יעקב בחשייבמריה חיטובמרדכי Mardoche סולטן Sultanעוזיאל שקד
חנה בטושאנסקיהמשה חיטובימימו סוליימנוב חיימובנובר שקצטכנר
סבטלנה בטחטיןנח חיטרובבוריס סולימנובחנם שקרי
מיכאל בטחןורה חייטאברהם חזקיה סולימנינדז'דה שרבטוב
יהודה בטיטומאיר חייטפנחס סולמנובהרב עזרא שרגא
יקוט בטיטורובן Ruben חייטוב Khaitovגלינה סומיןמשה שרגה
סעדה בטיטופיגה Feiga חייטוב Khaitov-levinג'יזל סוסנה (בן ברוך)מרים שרון חומרי
שלמה בטיטוחנה חיים-פורדוד סוסנהאמנון שריפי
עישה בטיטו וענונואסף חיימוביצחק סוסנהאנבר אזד שריפי
קלרה בטייבחיים חיימובסימי סוסנהיצחק שריפי
דבורה ביג'ומנשר חיימובפרלה סוסנהשושנה שרצמן
מוריס ביג'ונפתלי חיימוברינה סוסנהאלקה שרר
נינה ביזאוישמחה חיימובשלום סוסנהאהרון ריקו ששון
אברהם ביטוןגריגורי חייפץשלמה סוסנהאהרון ריקו ששון
איזה ביטוןכהן משה חכםכדייף סופדאודט ששון
איזה ביטוןוורדה חכמוןחויתה חיים סופרלוי ששון
אסתר ביטוןיוסף חכמוןכמונה סופראבלין תורג'מן
חנה ביטוןמדלן ביה חכמון (חורי)סברסה סופרדוד תורג'מן
טלי ביטוןמיכאל חלאימוברחל סופרדוד תורג'מן
יהודה ביטוןאליהו חליוהבשייבה סוקולובסקיזהרי תורג'מן
יוסף ביטוןחנה חליוהרומן סוקולובסקיזוהרה תורג'מן
ימנה ביטוןשמחה ממח חליוהמירה סוקולין-מסלסקיחנה תורג'מן (בניטה)
יעיש ביטוןדורה חליווהגיטה סוקולסקירחל תורג'מן
יעל ביטוןסלומון חליווהבלה סורקיןשמעון תורג'מן
יעקב ביטוןאסתר חלפוןמבורך סחלוןשלום תורגמן
יעקב ביטוןמיכאל חלפיןלב סטוליארצ'יקאהרון תמם
יצחק ביטוןמיכאל חלפיןנחים סטוליארציקחיים חי תמם
יצחק שמעון ביטוןראיסה חלפיןפניה סטומכיןיוגב תמם
כליפה ביטוןאילנה חמדיאיוון סטופלרוזה תמרוב
מימון ביטוןיקוט חמואלכסנדר סטיופיןיוסף תפילין
מסעודה ביטוןמסודי מסעודה חמושמעון סטמקרנעימה תפילין


Pages: 1