BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Netivot Cemetery

Burial Records

אברהםפנחס בן דודחיים ז'אן חייםבוכריס לואיזה סברוסה (חדד)
אמיראיטו בן דוד ויוסףיוסף חייםיוסף סברי
ג'זלה (כהן)איטו בן דוד ויוסףיפרח חייםקשכר סברי
דיאמנטה (כהן)יצחק בן דוד ויוסףבת שבע חיים ג'אןאברהם סגרון
דינהיפה בן דלקעזריה חיים זאןאורלי סגרון (חדאד)
דליה (בוכבזה)מרדכי בן הרושנעימה אסכול חיימג'אןאיזה סגרון
זהירה (דידי)משה ליאון בן חישמחה חיימג'אןבחריה סגרון
זוהרה (דרעי)אסתר בן חייםמאיר מרדכי חימייהודה סגרון
חנה (בניטה)אברהם בן חמוקוגן חיקלכדיר סגרון
חסיבהאליהו בן חמוחפציה חכמוןלואיזה סגרון
יהודהאסתר בן חמויפה חכמי (נגר)נפתלי סגרון
יוסףאסתר בן חמויוסף חלואהעמירה סגרון
יוסףמלכה חליליעמני חויתה סגרון
יחזקאלג'ולייט ממח בן חמועובדיה חליליפלילה סגרון
ימנה (דיין)דוד בן חמוצאלח חליליפרתונה סגרון
יעישחביב בן חמוקאוקאו כוכבה חלילישמחה סגרון
יששכרחנניה בן חמושמעון חלילישמעון סגרון
כדיר (כהן)טובה בן חמותורן בלור חליליאברהם סדיקוב
הכהן כלפתויוסף בן חמוניסים חלמישאברהם סדיקוב
לילה (מדר)יעיש יחיאל בן חמוזהבה חן (בן חמו)שבתאי סדיקוב
מבירכהלונה בן חמודדון חנהאיאו סהלו
מטילדה (מיוני)מימון בן חמוחיה חנוכהמולו סהלו
מיסונה (כהן)מכלוף בן חמוחתון חנוכהראיסה סובולוב סובולב
מלכהמסעוד בן חמומרים מימי חנוכהאילן סודרי
מנחםמסעודה בן חמושדיל סרגיי חנוכייביצחק נני סוויסה
מנימרדכי מיכאל בן חמויצחק חנוקהמור יוסף סוזן
מסיעדהמשה בן חמואברהם חניהמיכאל סוחורוקוב
מסעודהנוארה בן חמובת אסתר חניה (חניה)מיכאל סוחורוקוב
מרימהסולטנה בן חמוג׳ריה חניהבכור סויד
נזימה (אבגי)סוליקה בן חמודוד חניהאיטו סויסה
נעמי בובהסעדה בן חמוורד חניהאליה סויסה
סוליקה (מלכה)פרחה בן חמוזינה חניהאליהו סויסה
סעדונה (חורי)שלמה בן חמויוסף חניהדוד סויסה
צביהשמעון בן חמוינון חניהחיה סויסה
שלוםשמעון בן חמומזיאנה חניה (חניה)חנה סויסה
שלמהתמר בן חמומכלוף חניהחנה סויסה
תרכונהבנימין בן יאירמני חניהחנה סויסה
גולה (אורן)דדה בן יאירמניני חניהיוסף סויסה
ויטלידוד בן יאירמסעודה מסיעדה חניהיחיא סויסה
חוטה (מונטין)יהודה בן יאירמרים חניהימין סויסה
חותה רקילה (מימון)עליה בן יאירנסים חניהיעקב סויסה
חייםפריחה בן יאירסעדה חניהלאה סויסה
יקטרינהקנטור גריגורי בן יוסףעטיה חניהמיכאל סויסה
לויזהרבקה-זלוזה בן כליפהשמואל חניהמימון סויסה
מאלאאיזה בן לולוטדגי אוקנין חנינהמכלוף סויסה
מסעודה (אבן אבו)יהודה בן לולואליזר מכלוף חסאןמסעוד סויסה
מרטיצחק בן לולובן ציון קרוץ חסאןמסעודה סויסה
מרים ממה (לסרי)יצחק בן לולוורידה חסאןמרים סויסה
סימה (ביטון)שמעון בן לולוחויתו חסאןמשה סויסה
עזרתמו בן לולוחי ויקטור חסאןמשה סויסה
קיילןאברהם אלברט בן נזרףיחזקאל חסאןמשה סויסה
רחל (יפרח)אסתר בן נזרףרחימה חסאןסוליקה סויסה
רחל מלכהיצחק בן נעיםאסתר חסידיםעישה סויסה
גוהר שושנה אלמסיאליהו בן סוסןגזאלה חסןעישה סויסה
חיים טויטועוזי יעיש בן עבויוסף חסןרותי סויסה
שמעון יפרחשמעון בן עבוחסיבה חפציבה ועקניןשנה סויסה
פובולוצקי בן ציוןאניוטה חרומיתמו סויסה
Renee Kadosh Delmarיהודה בן רדא (בזל)מאיר מישל טבולתמר סויסה
Морель מורל Альтбух אלטבוךיעיש חביב בן שבתסעדיה טבולאמה סולוב
Дина דינה Балановская בלנובסקימסעודה בן שבתרוזה טבולאמה סולובי
Белла בלה Барбарова ברברובזוהרה בן שושןגלאינו טגאויוסף סולומובסקי
Клара קלרה Бланк בלנקיוסף בן שושןליילין טגניהאטואל סולומון
Ефим יפים Бразилевский ברזילבסקייעקב בן שושןגושו סולומון
Дора דורה Браиловский בראילובסקייעקב בן שושןאהרון טדגיוינר סולומן
Рива ריבה Веселицкая וסליצקימכלוף בן שושןאסתר טדגייגנה שושנה סולטן
Лариса לריסה לאה Видерман וידרמןמכלוף בן שושןדוד טדגיולדימיר סולטנוביץ
Александр אלכסנדר Вильский וילסקימרים בן שושןזהבה טדגיוייסברוט סולמיץ
Брайна Винманעישה בן שושןימנה טדגיאליזבטה סוסמן
Елена ילנה Винник ויניקשלמה בן שושןמרדכי טדגיאמימה סופר
Григорий גריגורי Вишневецкий וישנבצקיתורה בן שושןניסים טדגיאשר סופר
Иосиф יוסף Гембом גמבוםאסתר אביגיל בן שימולפריחה טדגיבנימין סופר
Григорий גריגורי Герман גרמןיעל בן שימולשלמה טדגיבנימין סופר
Яков יעקב Гитман גיטמןמימון בן שימולסנדקי טהוןבנימין סופר
Алтер Голодמסעודה בן שימולדוד טובולגמרה סופר
Иосиф Голубицкийעדידה בן שימולרוזלי טובולדודסה סופר
Лев לב Гольденберг גולדנברגרחמים בן שימולשמחה טובולדחפה סופר
Раиса ראיסה Гольденберг גולדנברגאסתר בן שמעוןאריאל טוביז'קלין ציפורה סופר
Авраам אבהרם Гольденштейн גולדנשטייןסימי בן-דודאשר טוביחנה סופר
Лев לב Гордовер גורדוברחנה בן-הרושמעטוק טוביחפציה סופר
Софья Давыдоваחנניה בן-חרבוןאהרן אלעזר רפאל טויטויעקוטה סופר
Хайка חייקה Двосис דבוסיסדניאל שלמה בנטולילהחיים תותה טויטוכדיר סופר
Мария מריה Дрантиева דרנטייבחיים רימוד בנטולילהחנה טויטוכמוס סופר
Бэлла בלה Елиовская וליאובסקימסודי בנטולילהיהודית טויטוליזה יעקותה סופר
Лев לב Закк זקשלמה בניבגיכמיסה טויטומאיר סופר
Иосиф יוסף Зельдович זלדוביץאליהו בניטהרבקה מננה טויטומגוץ סופר
Дина דינה Ибаева איבייבזהרה בניטהשושנה טויטומזל סופר
Арон אהרון Изгур איזגורכליפה בנימין דבאנישלמה טויטומזלה סופר
Песя Полина פסיה Изгур איזגורנושה בנפשה בנימינישמעון טויטומימון סופר
Мушаил מושאיל Ильдатов אילדטובמרדכי בניסטישרה טויטוכה'ר מכלוף סופר
Берта ברטה Каган קגןפרחה בנעיםיצחק טויטו בנימיןמניני סופר
Саламон Кагановичחיים רפאל בנציון הכהןשבירצה טויטו-בוכריץמסעדה סופר (סופר)
Аркадий Казפרמוט בסיהאליעזר טומנסקיכה'ר מרדכי סופר
Руслана רוסלנה Каминская Гридина קמינסקי גרידיןבדים בסיןמניה טומנסקיסאסייה סופר
Роза רוזה Канторович קנטורוביץחיה בסרליילין טוניהערבייה סופר
Владимир ולדימיר Каплун קפלוןחיה בקובזהאברהם טוסוןפלילה סופר
Брония ברוניה Качко קצקוסהלו בקלהחיים טוסוןפראזי חיים סופר
Геня גניה Кержнер קרז'נרקבבוש בקלהמזל נזלי טוסוןשלום סופר
Александр Козловמשה בר רבקה אבן חייםסימון טוסוןתרכיה סופר
Соня Корецדורה בראילובסקיז'אנה טופיציןאפרים סוצ'ילובסקי
Этя אתי Котляр קוטליאר (אמבינדר)אליהו ברביאפרים טוצ׳ילובסקימיה סטבון
Владимир ולדימיר Кофман קופמןבנימין ברבי (ברבי)אליהו טורגמןברייצ'ר סטלינה
Геня Кривицкаяזוהרה ברבימזל טוב טורגמןיפים סטרודובסקי
Мира Левенштеинכמוס ברבירבקה טורוקיפים סטרלין
Илья איליה Лядман ליאדמןלאה ברבימסעודה טורזמןפרידה סטרצ'ונסקי
Хая Малкинעזיזה ברביאיבייב טחיאשתה סיבהט
Елизавета יליזבטה Матаева מתייבעמית ברביאהרן טחןאלעזר סיגאווי
Сергей סרגיי Мишаев משייבצביה ברביאברהם טיגוגיטליה סיגנור
Яков יעקב Мишкельбойм מישקלבויםצולטנה ברביאסתר טיטה (חדד)גד סיגרון
Михаил Мушкатинשלום ברבידיאמנטה סיגרון
Александер אלכסנדר Недвигин נדביגיןשרה שרח ברבייעקב טייטלבאוםחויתה סיגרון
Роза רוזה Островская אוסטרובסקיששיה ברבי (ברבי)מננה טייריעקב שמעון סיגרון
Абрам אברהם Офман אופמןבלה ברברובנז'י טיירמסעודה סיגרון
Давид דוד Палей פלאיד'ר יואל ברברמןכונסה טלרבקה סיגרון
Григорий גריגורי Петухов פטוחוברבקה ברברמןלאה טליוסף סיטבון
Виктор ויקטור Прилуцкий פרילוצקיזינובי ברגינסקימרדכי טלאודט שמחה סיימן (ברכץ)
Давид דוד Приходский פריחודסקימאיר ברגינסקייעקב טל טובולהשמת סיירי
Роза רוזה Резник רזניקציליה ברגרטסמה טמנוברטה סימגין
Александр אלכסנדר Рубинштейн רובינשטייןחנה נינט ברדהאלכסנדר טמננקוחיים סימנטוב
Давид Ружинскийיצחק ברדהציליה טננובישורון סימנטוב
Сара שרה Рузов רוזובמיכאל ברדהציליה טננוביבגניה שיינה סיניצין
Арон אהרון Сатановский סאטאנובסקיבורך ברהמיציליה טנצרילזבטה סיצ׳וב
Бейла ביילה Секунда סקונדהאלפה ברהנוישמו טפטהנדיה סירוטה
Владимир ולדימיר Славин סלביןחנה ברודוצקיפולינה טפליצקיאלה סלבין
Рива Абрамовна Ставчанскиאידס ברוידרישראל טרבחסיאלה סלבין
Ефим יפים Степанский סטפנסקייצחק ברוידראמנון טרבלסיולדימיר סלבין
Ефим יפים Стерлин סטרליןמג׳ביה ברוךבוגיד גנוש טרבלסירחל סלובודסקי
Маня Туманскаяאבישי ברוכידיאמנטה טרבלסיבטחה סלומון
Элиэзер אליעזר Туманский טומנסקיאהרן ברוכיזכייה טרבלסיבריהון סלומון
Майя מיה Файнберг פיינברגאסתר ברוכיחביבה טרבלסיטיבי סלומון
Майя מיה Файнберг פיינברגיוסף טרבלסיורה סלונימסקי
Михаил מיכאל Фельдман פלדמןואלי ברוכייעקוטה טרבלסיורה סלונימסקי
Григорий גריגורי Финберг פינברגיהודית חיה ברוכייעקותה טרבלסינורה סלונימסקי
Григорий גריגורי Финк פינקנזדר ברוכיכדיר טרבלסינורה סלונימסקי
Хана חנה Фишман פישמןעובדיה אדון ברוכימזל טרבלסי
Алнксандр אלכסנדר Хайтов חייטובשיפרה ברונשטייןמלכה טרבלסיהרלדו סלזר
Марк Цыбушникמרים ברזנימסעוד טרבלסיאדיסו סלמון
Любовь לובוב Чернин צ'רניןברוך בריגהמסעוד אליהו טרבלסיישי סלמן
Цодик צודיק Шварц שוורץסולטנה בריחמקיקץ חיים טרבלסי
Феликс Шейнтопסמיון ברייטמןמרני חיים טרבלסיויקטור חיים סמדג'ה
Феликс Шейнтопנינה בריצבעזיזי טרבלסיאבגאיל סמואילוב
יוסף Шерман שרמןאברהם ברישמןשרה נורית חיה טרבלסי
Максим Шнайдерманבנימין ברכהביינה טרואברהם סמולקין
Исаак איסק Штейнфер שטיינפרחי ברכהיצחק ז׳ק טרוזמןישצ'יק סמיון
Сара Шульманסאמינה ברכהמרים טרוזמןאליהו סמנה
Блюма בלומה Шульман שולמןארקדי ברליאנדמרה טרטיאקובשמחה סמנה
Ида אידה Шустер שוסטריהודה אודי ברמיאננט טרפהטנה סמני
Валентина Шухатישראל ברמיאסתר טרקי חדד (חדד)רוזה סנד זהבי
Раиса Эделманרותם ברמיאברהם יאיררוזה סנד זהבי
Вадим ודים Эстрин אסטריןשלום שרון ברמישמחה יאיררוזה סנד זהבי
Клара קלרה Эстрин אסטריןבטיה ברמסאסתר יאנהאנטולי סנדלר
Леонид ליאוניד Ярославский יארוסלבסקיגניה ברנבאוםיוסף כמייס יאנהדורה סנדלר
חנה אבגירחל יאנהימנה סנדרוסי
יצחק אבגיאניה ברנשטייןגריגורי יאנקובסקי
מסעוד אבגיאניה ברנשטייןליאוניד יארוסלבסקי
עוזי לעזיז אבגיאיסו ברקהרנקנצינסקי יבגניחנוך סנקר
מיכאל אבדייבאברהם יצחק ברקוביץביילין יבגניהסגרונה ססי
זוהרה אבואסתר ברקוביץ (דהן)ישראל יברקןכוכבה עמר סספורטס
חנה אבושרה רבקה ברקוביץאליעזר יגנהחיים סעאדה
יוסף אבוגריגורי ברקובסקיאפרים יגנהסעידה סעאדה (סאסי נע)
אליהו אבוטבולמרטו ברקוליןטבבו סיסאי יהואלהזולה סעדה (בריגה)
אסתר אבוטבולמריה ברשטייןסוסאי יהואליהיצחק חוגה סעדה
אסתר אבוטבולרינה בת גדאדניאל יהודהכמונה סעדה
חיה אבוטבולרחל בת חמה (עמר)טוטו יהודהלאה סעדה
יצחק אבוטבולנואהה בת עליהרבי הכהן עזיזי יהונתןמרים סעדה
מרימה אבוטבולכדיר בתאןיורם יונהאוזיפה סעדון
מרסל אבוטבולאפרים ג'בליחי סעדון
משה אבוטבולכדיר ג'בליחיה פייגע יוסוביץ יעקובוביץכמימס סעדון
עישה אבוטבולמערבי ג'בליאיליה יוסיםתיתה סעדון
עמרם אבוטבולשמואל ג'ורבסקיסולומון יוסיפוביץשוילם זאכי סעדיה
רחמים אבוטבולבבלי ג'ורג' אפניאברהם יוסף
שמחה אבוטבולשולמית שולה ג'יבליהודיה מור יוסף
שרה צפורה אבוטבול (קאפח)עלין ג'ניהזנודה יוסף
ראומה אבטביאסיה ג'פרובהסעדון יוסףגריגורי ספקטור
שמחה אבטביאסתר ג'קואלעמר יוסףנחמה ספקטור
שמחה אבטביקולקר גאורגידורה יוספחנחמה ספקטור
דוד אביבזרנחמה גאפטרעיה יופהקלאודיה ספקטורובה
יעקב אביחצירא גוגובלה גארףנדזדה יורפולסקייגור אברהם אהרון ספרונוב
אליהו אביטבולאברהם גבאימשה יחיאלרבקה סקאזי
אליהו אביטבולאברהם גבאינסקה יחיהישראל סקה
אליהו אביטבולאיזה גבאיאברה ילאומאיר סקוטלסקי
פנחס אביטבולאמימה גבאיאוחנה ימיןריבה סקוטלסקי
שלום אביטבולאסתר גבאימלכה יניבמירי סקופיס
אליהו אביטןאפרת גבאיחיים יניב קדושיםמירי סקופיס
אליהו אביטןדוד גבאיחנה הלן ינקוביץמשה סקופיס
גבריאל אביטןחנה גבאייצחק אייזיק ינקוביץמשה סקופיס
דוד אביטןחנה גבאירחל ינקוביץמנשה סקזי
יוחאי אביטןיהודה גבאירחמים סקזי
יעקב אביטן (אביטן)יהושע גבאיבוריס סקליאוסקי
עישה אביטןיוסף גבאיסיציליה סרגייב
רבקה אביטןיעיש גבאישריקי יעישישראל לכדר סרור
רחל אביטןיצחק גבאיטובה יעקב (בן חמו)סאסי סרור
תמר אביטןמזל גבאימרל מרה יעקבסימה שמחה סרור
חנה אביכזרמכלוף גבאיסימון יעקברחל עאמר
יחיא אביכזרמנחם גבאיעמר יעקבמאיר עבדי
יעקב אביכזרמרים גבאייורם נוני יעקביברוריה עוזיאל
משה אביכזרנסים גבאיתמר נזיה יעקבי כהןטירנה אפרת עוזיאל
שרה אביכזרסלימן גבאימנחם מנדל יעקובוביץיחיא עוזיאל
אסתר אביכזר אברג'לסעדה גבאיגולן יעקובייקוט עוזיאל
מאיר אביכזר אברג'לעישה גבאיהרצל יעקובימשה עוזיאל
חיים אביכזר אברג׳לשאול גבאיישראל יעקוביחביבי עזיז
שלום גבאירחל יעקוביפירוזה עזר
יוסף אביסרורשלטנה גבאירחמים יעקוביפנחס עזר
נינט אביסרורשמחה גבאידוד יעקובי חייםפנינה עזר
חיים אביצרורפני גבאי אוחנהאברהם יפרחמרדכי עזרא
שלום אביצרורמכלוף גבאי סגרוןאברהם יפרחרחל עזרה
דוד אביקסיסטורכייה גבאליאברהם יפרחמאיר עזרוב
תמר אביקסיסאסתר גבריאלאברהם יצחק יפרחאהרון עזריה
יעקב אבישרחיים בר חאנם ג'אן גבריאלאיזה יפרחדניאל עזריה
רונית אבלזחביב גבריאלידוד יפרחיוסף עזריה
חסיבה אבן חייםשרה שרח גבריאלידוד יפרחמרים מוחטרם עזריה
מיכאל אבן חייםאיריס שרהל'ה גואטהדוד דוידו יפרחסאסי עזריה
מרדכי אבן חייםטוני גואטהדוד משה דודו יפרחפורטונה עזריה
רבקה אבן חייםמרת כמשת מדלין גואטהזוהרה יפרחפיקדה עזריה (לקצי)
רבקה שושנה אבן חייםמנטינה גואטהחנינה יפרחלויאה עטון
שלום אבן חייםמנטנה גואטהיהודה יפרחשרה עטיא
אונדרי אבן סעדיהנחום גואטהיוסף יפרחאברהם עטיה
ליאורה אבן סעדיהרוני גואטהיוסף יפרחאיזה עטיה
מרדכי אבן עבושרה גואטהיוסף יפרחגזול עטיה
חנה אבני (כהן)תשומה גובזהיוסף חיים יפרחדינה גזאלה עטיה
חיים אבנעיםאלכסנדר גודלריעיש יפרחזוקא עטיה
ז'קלין אבקסיסחיה גודלריעקב יפרחחיים עטיה
רוזה אברבוךחיה גודלריעקב יפרחכהר חמיני עטיה
חנינה אברג'למשה גודלריעקב יפרחכמשנה עטיה
יניב חיים אברג'למשה גודלריעקב קובי יפרחמיסה עטיה
רפאל אברג'לחונצה גוזייצחק יפרחמניני עטיה
שלום אברג'לאלחזוב גוזלרבי ישראל יפרחמסיעדה עטיה
שלמה אברג'לסופיה גוזמןישראל יפרחמשה מסעוד עטיה
חנניה יעקב אברגילאולגה גוטרמןלאה יפרחסבירסה עטיה
אסתר אברגלפיליפ גוטרץלאה עליה יפרחפרץ סבירסה עטיה
ניסים אברג׳לחיים גויטהרבי מאיר יפרחקונפיטה עטיה
אינש אברה טמנויוסף גואטה גויטעמזל יפרחרויחלה עטיה
אביב אברהםמסעודה גויטעמזל יפרחרחל עטיה
מרים גויטעמזל יפרחשויכה עטיה
חביבה אברהםסאסי גויטעמזל איזה יפרחשוילם שלום עטיה
חתון אברהםעמוס ממוס גויטעמזל איזה יפרחשוירה שרה עטיה
מרים אברהםמימון יפרחשלביה עטיה
שטרית אברהםמימון יפרחשלום עטיה
אגאגן אברהמיורה גולברייןמכלוף יפרחשמואל עטיה
בנימין אברהמיזינובי גולדמןמסודי יפרחשרה עטיה
יהודה אברהמימסעודה בודה יפרחדני עטייא
שמחה אברהמיאדה גולדפרבמרים יפרחשלום עטייא
שמחה אברזלמאיה גולובשקינסים יפרחאיילה עטייה
טטיאנה אברמובמאיה גולובשקיסוזן יפרחזקן עטייה
יסק אברמוביץיבגניה גולודסעדה יפרחשמיחה עטייה
יסק אברמוביץגנדי גולינסקיעופר יפרחשמעון עיאש
נדז׳דה גולינסקיהעישה עליזה יפרח (דהן)אפרים עידאן
יבגניה זלדה אגרנוביץעליה יפרחזג'ירה צילה עידאן
אנטולי נתן אגרנוביץ'מקס גוליקרוחמה יפרחחביבה עידאן
עובדיה אדולפורחל יפרחחי עידאן
אברהם אדריסימה גוליקרחל יפרחכליפה-מקיקץ עידאן
דוד אדריאברהם גופמןרחל יפרחניסים עידאן
דניאל אדריברוניה גופמןשאול יפרחצבירצה עידאן
יוסף אדרישושנה יפרחשמעון כמוס עידאן
יוסף אדרימיכאל גופמןשלמה יפרחיאיר עידן
יעיש אדרייעקב גורבץשלמה יפרחיוסף עידן
מאיר אדריזלמן גורודצקישלמה סלם יפרחשכלילה עידן
מיכאל אדריטוסיה גוריןשמחה יפרחמשה עייאש
מימה אדריאנה גורליקשמעון יפרחמשה עייאש
מרי מימה מרים אדרי (אביטן)לב גורליקשרה יפרחפרחה עייאש
פלורי סוליקה אדרימרק גורליקאלי יצחקיהודה עייש
פלורי סוליקה אדריגריגורי גורלניקנבבץ יצחקיעקב עייש
רחל אדרינגה גושותמר תמו יצחקסעדה עייש (דהן)
רינה אדרידוד יצחק אלמושנינויוסף עלון
שמעון אדריאליהו גזישראל יצחקירפאל ניסים עם-פז
תמר אדריגמילה גזשרה יצחקיבנימין עמאר
חיים אדרעייצחק גזאוחנה יקוטלאה עמאר
חנינה אדרעיתפאחה גזאלה (פרתוך)פולינה ירוסלבסקיעמרם עמאר
משה אדרעיאהרון גטולאלה ירמיהחטב עמוס
סוליקה אדרעיאיילי מנגסתו גיטייאליעזר ישורוןיהוידע עמוס
פרחה אדרעיטטיאנה גיירנזנה ישורוןשושנה עמיר
שלום אדרעיראיסה גיליאדובבאיו עמלורוק
דניאלה אהרוןסולטן גיליירדיאילנית ישר (עמר)מזולה עמנו
חיים אהרוןאנה גינזבורגאברהם ישראל דודאברהם עמר
שי ישראל אהרוןבוריס גינזבורגטאוס ישראליאברהם עמר
רחל אהרונובחיים גינזבורגמלכה ישראליאברהם עמר
סופיה אהרוניפולה גינזברוגמרדכי ישראליאוריה עמר
ציון אהרוניחי גינחעמית מיכאל ישראליאסתר עמר
רפאל אהרוניאפרים גינתפנחס ישראלידוד עמר
פיידל אהרןיפים גלוזמןהרב אהרן ישרוןדוד עמר
יהודה אהרפייפים גלוזמןמשה יתאחדוד עמר
משה אהרפייאברהם יתחדינה עמר
חי ישראל ויקטור אואקיאלכסנדר גלינואריצחק יתחז'ינה עמר
מרדכי מרסל אואקילאוניד גלינסקינסים יתחזהרה ממו ג'ורג'ט עמר
סמואיל גלינסקיזוהרה עמר
פבל אוביניהזאב בנימין גליקמשה יואל כ'ץ פרידמןחיים עמר
אני הילדה אוזןאברהם כהןחיים עמר
דוד אוזןלאה גלסאברהם אבי כהן (מוגרבי)חנה עמר
דליה ליבית אוזןמזל גלפריןאברהם ברימה כהןטיטה עמר
ורדה אוזןבוריס גמבוםאהרון כהןטיטה עמר
ורדיה אוזןשרה גמבוםאהרן כהןיוסף עמר
זוהראיה אוזןאהרון גמליאלאהרן כהןימנה עמר
חויטא אוזןימנה גנוןאוכיה כהןימנה עמר
יהונתן חיים זיו אוזןמרדכי גנוןאורגני כהןימנה עמר
יהושוע שוקי אוזןרוג'ה מרדכי גנוןאיזה עליזה כהןיעיש עמר
מאיר מירי גנחאליהו כהןיעיש עמר
סאסי אוזןדאיסה גפטאליהו אליאס כהןיעקב עמר
סבירסה אוזןעמנואל גפטאליהו חיים כהןיעקב עמר
עמי אוזןדייזי גרביאןאליהו ללו כהןיעקב עמר
אברהם אוחיוןחונצה שרה גרביאןאסתר כהןיעקב עמר
אברהם אוחיוןמשה גרביאןביה רבקה כהןיעקב עמר
אברהם אוחיוןנאור גרביאןבייה כהן (כהן)יצחק עמר
אברהם אוחיוןרחמים גרביאןבייה כהןיצחק עמר
אבשלום אוחיוןשמואל גרביאןבן תינוק כהןמיכאל עמר
אילנה אוחיוןאסיא גרדנסקיבנימין כהןמסעוד עמר
אליהו אוחיוןאנה גרוברגולה כהןמסעוד עמר
אסתר אוחיוןגרויסמןגזיילה כהןמסעוד עמר
חיים אוחיוןיוסף גרויסמןדוד כהןמסעוד עמר
חנה אוחיוןיבגני גרונסקידוד כהןמסעודה עמר
חנניה אוחיוןמריה גרונסקידוד כהןמערבי משה עמר
חנניה רפאל הנרי אוחיוןחנה גרוסידוד יהושוע כהןמקיקס עמר
יעיש אוחיוןמרים גרוסידיאמנטה כהןמקיקס עמר
יעקב אוחיוןאסתר פרידל גרוסמןדיאמנטה כהןמקיקס עמר
יקוט אוחיוןלב גרושהילה כהןמרדכי עמר
ישראל אוחיוןחניה גרייבהורגני כהןמרים עמר
לויזת אוחיוןאהרון גרינברגורדה כהןמשה עמר
מימון אוחיוןקונסטנטין גרינשטייןזהירה כהןמשה עמר
מסעוד אוחיוןגריגורי גרמןזוהריה כהןניסים עמר
מסעודה אוחיוןזווינה כהןסוליקה עמר
מרדכי אוחיוןסטניסלב גרצ'יקובזונתן כהןסימה עמר
משה אוחיוןזוראר כהןסימי עמר
סימי אוחיוןזינה כהןסעדה עמר
סעדה אוחיוןמריה גרשובזינה כהןעזיזה עמר
עישה אוחיוןפבל פשה גרשובזיניפיר כהןעישה עמר
רובידה אוחיוןיעקב גרשקוביץ'זכריה שכירי כהןעישה עמר
רחל אוחיוןלוסיה גרשקוביץ'חביבה כהןעליזה עמר
רינה אוחיוןאברהם דבורקיןחביבה כהןעמוס עמר
רפאל אוחיוןמיכל דבושחואת כהןעמית עמר
שלמה אוחיוןשאול דבושחואתי כהןפריחה עמר
שמחה אוחיוןמזל דבוש אזולאיחוה כהןפריחה עמר
שמחה אוחיוןשירה דבניחוה חורשית כהןרוזה עמר
עזיזה אוחנאחויטה כהןרונן רוני עמר
אברהם אוחנהולדימיר דבנישקחויתה חי כהןרחל חיה עמר
אסתר אוחנהמלכה דבנישקחי כהןרפאל יוסף עמר
ברוריה אוחנהאברהם דדוןחי חיים כהןשולמית שולה עמר
יהודה אוחנהאברהם דדוןחיים כהןשלום עמר
יוסף אוחנהדוד דדוןחילה כהןשלום עמר
מכלוף אוחנהדוד דדוןחינה כהןשלמה עמר
מרדכי אוחנהימין דדוןחנה כהןשמה עמר
תמי אוחנהיעקב דדוןחנה כהןשמואל עמר
חנה אוחנה כהןמבורך דדוןחנה כהןשמחה עמר
דוד אוחנונהמסעודה דדוןחנה כהןתמו עמר
חנניה אוחנונהמרים דדוןחנינה כהןתמר תמו עמר
עזיזה אוחנונהסעיד יצחק דדוןחנינה כהןורגאני עמרוסי
שמעון שלום אויזרתעישה דדוןחנית כהןכמונה עמרוסי
חדד אוכיהעליזה דדוןחנניה כהןמסעוד עמרוסי
בנימין אוליעמרם דדוןחסה כהןמרגושה עמרוסי
לאה אולירחל דדוןחראכי כהןשאשיה עמרוסי
יפים אוסטרובסקירפאל דדוןיהודה כהןאמנון עסיס
רוזה אוסטרובסקייהודית מרגלית כהןטלי עסיס
נסים אוסעדוןשלמה סמי דדוןיולנד לואינה כהןזהבה גורג'ט עשור
יקטרינה אופמןשמחה סימה דדוןיונה כהןיהודה עשור
עזרה אוקביטרחל דהאןיוסף כהןיקוט עשור
נחמה אוקון (ספקטור)שלמה דהאןיוסף כהןמרדכי עשור
מושקו אוקסאברהם דהןיוסף כהןמשה עשור
סופיה אוקסאברהם דהןיוסף כהןסוליקה עשור
שלי אורגניאיזה דהןיוסף סיסף כהןסעדה עשור
ולדימיר אורישצ'נקואיזה דהןיזה כהןהרבנית מסעודה עשור לוגאסי
שרה אורמןדוד דהןיעל כהןאברהם שיבני עשוש
יוסף אורןדוד דהןיעקב כהןאליהו עשוש
מתתיהו אורןדוד דהןיעקב כהןאסתר דייזי עשוש
יבגני אורצקידונה דהןיצחק כהןאסתר רחל עשוש
נתנזון אושרדינה דהןישועה כהןגד עשוש
שימחה אזגוריחביב דהןכדורה כהןחנה עשוש
אהרן אזולאיחביב דהןכדורה לכדר כהןחנינה עשוש
אסתר אזולאיחיים דהןכדיר כהןחנינה עשוש
דינה אזולאייאקות דהןכמונה כהןיוסף עשוש
דניאל אזולאייהודה דהןכמונה כהןיעקב עשוש
יהודה אזולאייוסף דהןכמוס כהןיצחק עשוש
יוסף אזולאייחיא דהןכמסאנה כהןכליפה ורגאני עשוש
יעקב אזולאייעיש דהןלאה כהןכמוס עשוש
יעקב אזולאייעיש דהןלאה כהןלאה (ליאנה) עשוש
ישועה אזולאייעקב דהןלאה כהןמזיאנה עשוש
מרים אזולאייעקב דהןלויזה כהןמזלה עשוש
משה אזולאייעקב רפאל דהןד'ר מניני עשוש
משה מוריס אזולאייקוט דהןמאיה כהןמרים עשוש
סעדה אזולאיירון דהןמאיר כהןמשה עשוש
עמרם ארמונד אזולאיכפיר דהןמאיר כהןמרת נשריה עשוש
פרחה אזולאילאה דהןמזיאנה קמרונה כהןרחמים עשוש
ציון אזולאימאיר דהןמזל כהןשאשיה עשוש
רחמה אזולאי (טרומן)מאיר דהןמזלה כהןשבירצה עשוש
ריקה אזולאימירב דהןמיטונה כהןשושן עשוש
רפאל אזולאימסעוד דהןמיכאל בישי כהןשלום עשוש
מסעודה דהןמישה כהן
אבידור אזרדמרגלית דהןמכלוף כהןישראל פבזנר
אהרון אזרדמרים דהןמכלוף כהןישראל פבזנר
אליהו אזרדמרים דהןמלכה סלטנה כהןנינה פבזנר
זוהרה אזרדמשה דהןמניני כהןנינה פבזנר
חביב אזרדנורית דהןמסעוד כהןאליהו פדידה
חיים אזרדסימי דהןמסעוד כהןפריחה פדידה
חנניה אליהו אזרדסלם דהןמסעוד כהןשמעון פדידה
יהודה אזרדעישה דהןמסעודה כהןדיזי פדלון
יהודה אזרדעישה דהןמסעודה אשר כהןדינה פדלון
יוסף אזרדפריחה דהןמרדכי מרידך מוטי כהןחואתו פדלון
יעקב אזרדרחל דהןמרים כהןמרים פדלון (מכלוף)
מרימה מרים אזרדרחמים דהןמרים כהןסאסי פדלון
רבקה אזרדשמעון דהןמרים כהןאליזבטה פובולודסקי
רחל אזרדתמו דהןמרסל כהןמיכאל פובולודסקי
שושנה אזרדתמר תמו דהןמשה כהןמאיה פוגובקין
שלום אזרדמונין דובה לאהמשה כהןאלכסנדר פוד
נסים אזרואליעקב דובינסקימשה כהן
יוסף אזרוביעקב דובינסקינטלי כהן
רות ראיסה אזרובקלרה דובינסקיסולטנה כהןהדסה חוה פול
אנה אזרסקיילנה דוברובולסקיסוליקה כהןדוד פולונסקי
דוד אטדגיילנה דוברובולסקיסוליקה כהן
דוד אטדגיאברהם דודסטרנה כהן
יאיר אטדגידוד דודסלטנה יקוט כהןיענקל פולטורק
נועה אטדגידוד דודסעדה כהןנטליה פולטורק
אליהו אטיאסדלל דודסעודה כהןפיודור פולטורק
אסתר אטיאסלאה דודסתרונה כהןבלה פולק
דוד אטיאססלמן דודעזיזה כהן (כהן)בלה פולק
חנה אטיאסעטיה דודעזיזה כהןאידה פונטקורבו
יוכבד אטיאסציון דודעישה כהןלאו חיים פונטקורבו
יחיא אטיאסגבריאל דוד יאןעלושה כהןמיליה פוסטובויט
מכלוף אטיאסעדנה דוד יאןפלילה כהןסווטלנה פוסטל
עזיזה אטיאסגזאלה דודיפרתונה כהןליודמילה פוסידסקי
שמחה אטיאסדימנטה דודיפרתונה יעקותה כהןאשר פופוביץ
שמחה אטיאסבנימין דודיאןציון כהןאברהם פורטל
שמעון אטיאסאמרה דוויטראובן כהןימימה פורטל
מיכאל אטינגרולדימיר דווילמןרולנד כמוס כהןיצחק פורטל
שרה אטינגרויאצ'סלב דוידוברחל כהןרחל פורטנוי
בייא אטלןצפניה דוידיאןרחל כהןסבטלנה פורטר
יוסף אטלןרינה דוידיאןרחל כהןאסיה פורמן
סולטנה אטלןשפאזן דוידיאןרחל כהן (מזוז)בוריס פורמן
רוברט שלום אטלןמיכל דויטרפאל כהןגבריאל פזואתי
שרה אטלןיעקב דוסטקןרפאל כלאפו כהןאברהם פחימה
יעקב איבגייריב דורייבשאול כהןאיזה פחימה
רפאל איבגיצדוק דורייבשארינה כהןאיזה פחימה
דניל איבייבסרגיי דיאצנקושושן כהןדוד פחימה
מיכאל איבייבנתנאל דיגילובשושנה כהןזוהרה פחימה
זולה דידישלביה כהןחביב פחימה
מריה איוונובחנינא חנון דידישלביה כהןחיים פחימה
מריה איווניצקישלביה כהןחנה פחימה
מזלטו איזגיאייביוסף דידישלום כהןיוסף פחימה
טבריז איזיאייביצחק דידישלמה כהןיעקב פחימה
מיצל איזיהכמימס דידישלמה כהןמשה פחימה
מרדכי איזנברגמבורך-באריכה דידישלמה סמי כהןעליה פחימה
יחיא איטחמזלה דידישמואל שלמה כהןפרחה פחימה
מסעודה איטחמעתוקה דידישמחה כהןרוזה פחימה
משה איטחמרדכי דידישמיחה כהןשלום פחימה
עליזה עישה איטח (איטח)מרזנא דידיתמר כהןתמו פחימה
רזילה איטח (איטח)עלושה דידיתפחה אליה כהןרוזה פטפובסקי
שמחה איטחפלילה דידי (דידי)תראכי כהןנדז׳דה פיבן
שמעון איטחאלגרין דיזיתרכיה כהןבוריס פיבצ'יק
שרה איטחהרמן הרצקה דייטשגרוסי כהן גלילכמוס פיטוסי
זלי ינטה אייזנברגמינה דייטש גלאובךמסיעדה כהן יונתןמרסל מיסה פיטוסי
בלטה איילנשאליהו דייןכדיר כהן למגרבי
צהיה איינויצחק דייןכמונה כהן למגרביסופיה פינחסוב
מושאיל אילדטובמנחם דייןר' יעקב כהן מוגרבידינה פיניש
שושנה אילדטובמרים דייןעליזה עישה כהן-אלמוגרביגריגורי פינק
שושנה אילדטובמרים דייןעובדיה כהניליודמילה פינקלשטיין
וודה אילהניסים דייןמרדכי גורג' כהרחטיי פיסחוב
אליהו אילוזגליה דמרינעומי זיניפיר כוהןחטיי פיסחוב
דוד אילוזזרידה דמרינג'ימה כוכבאתושבו פיסחוב
מאיר אילוזאלמסי כורשידתושבו פיסחוב
רוחנה אילוזכמשת דמריאיזה כחלון
תאיר אילוזמאיר דמריזולה כחלוןזינאידה פיסמן
אוחיון אילנהמשה דמריחואטו כחלוןבלד פיש
כץ איסאיעליזה דמריחואטו כחלוןבלה פיש
אלמוורק איסועמיאל דמריחיים נסים כחלוןבוריס פישמן
ציפה איסטחורובפרץ דמרייצחק כחלוןמיכאל פישמן
ישראל איסקוביץרוזליה דנילוביץיצחק זכי כחלוןמרינה פישמן
אלאונורה איסקוביץ'אברהם דנינומרים כחלוןאלכסנדר פישר
אלאונורה איסקוביץ'איזה דנינוניסים כחלוןיחיא פלאס
אסתר איפרגאןאסתר דנינוניצן כחלוןברוך פלדמן
שלום איפרגאןאפרת דנינונסריה כחלוןגניה פלדמן
זוהרה איפרגן (מיארה)דוד דנינורחל כחלוןיצחק פלדמן
נגימה איפרגןיהודה דנינושרה כחלוןמנחם זאב פלדמן
שלום איפרגןמיכאל מיכה דנינוניסים כחלון סומניפירה פלדמן
שלום איפרגןמשה דנינואסתר כטורזהשרה פלדמן
לובוב אישצ'נקועליזה אליס דנינויעקב כטורזה
יוסף איתחרחל דנינוחביב כלילישרה פליי
עזיזה איתחרחל דנינוטאווס כלילייעקב פלינר
אברהם אל חדדשלום דנינולאה כלילימזל פלס
שמעון אל חדדשלום דנינומשה כלילימרדכי פלץ
רפאל חיים אלאשוילישלום דנינואליהו חיים אלישע כלימייעקב פלקוב
דורית מסעודה אלבאזשמחה דנינודוד כלימיולדימיר פלקוביץ
אברהם אלבזשמעון דנינוחורדה כלימיויקטור פלקובסקי
אסתר אלבזשרה דנינויוחאי כלימיבן ציון פנחסוב
מזל טוב אלבזלאוניד דנישבסקימלכה כלימידניאל פנטאה
מסעוד אלבזפולינה דנישבסקינפתלי כלימיטשומה מלקו פנטאה
שמעון אלבזאקלה דסטהרחל חורדה כלימילריסה פנטיושין
סופיה אלביטרמלסה דסטהשקופה כלימיאהרון גוסא פניד
זוהר אלוןגשאו דרבהחיה ג'ולייט כליפהקנפטה פלילה פניש
חנינה אלוןאלינה דרוצ'ניןישראל כליפהכממס פנס
מסעודה אלוןכמוס דרמוןסגיירה כליפהמאיר חי ישועה פנס
מרדכי אלוןמיכאל דרנטייבסיכה כליפהרבקה פסטרנק
ניסים אלוןמריה דרנטייברויטל כליפהאלכסנדר פרבקוב
עליה אלוןטדגה דרסוליןשמעון כליפהאסתר פרג'ון
פריחה אלוןמסעוד דרעיאברהם כליפה דידיחנה אסתר פרג'ון
רפאל רפי אלוןאברהם דרעיאליהו כלפהיעקב פרג'ון
חיים אלושאיזה דרעידימנטה כלפהמקיקס פרג'ון
שי אלושאיזה דרעיינון כלפהמרי פרג'ון
אליס אלזרעאליהו דרעימכלוף כלפהשלום פרדג' (מרשאן)
איזה אלחדאדאסתר דרעי (שטרית)שמעון כלפה
חיים אלחדדחביב דרעיאליה כמוספנינה פרוזון
פריחה אלחררחיים דרעיאברהם כנפוכרייך מכלוף פרזון
מיכאל אלטרחנניה דרעיאסתר כנפומנשה פרזון
אסתר אלטרמןיהודה דרעידוד כנפוסתרינה פרזון
מיכאל אלטרמןיוסף דרעידוד כנפורחמים פרזון
דניאל אלייעיש דרעידינה כנפוברכה פרחה
ישראל אלייקוט דרעיחיים כנפובייה פרחן
מהין אלימרים דרעייוסף כנפוהרצל פרחן
נרה אליניסים דרעייעקב כנפורחמים פרחן
ברוריה אלי חטבסוליקה דרעילאה כנפוסוזי שרה פרטוק
ברוריה אלי חטבסעדה דרעימשה כנפורחמים ריימונד פרטוק
הרצל אליאשויליעישה דרעיפרחה כנפודקלה פריג'ה
בנימין אליהעישה דרעישמחה כנפוג'רביה פריגה
יתרו יהוא אליהעישה דרעימרגלית כספייוסף פריגה
מעתוק אליהעליה דרעיאברהם משה מרדכי כפרייוסף פריד
עלושה אליהפרחה דרעיחיה-בלה כפריאנה פרידמן
רחמים אליהרחימה דרעימסיה כץגריגורי פרידמן
שמחה אליהרחל דרעיאהרון כצמןזלמן פרידמן
תויתה אליהרחל דרעיאנטולי כצנלסוןחייקה פרידמן
עזיז אליהורבי שלום דרעיוובגן כריהוןיהושוע פרידמן
שרה אליהושלמה דרעישלי כרייףרומן פרידמן
אלברט אלימלךשמחה ללה דרעירחל כריסעהרחל רוזליה פרידמן
יעקב אלישעליליה הוגןשרה כרמלי קלימיזויהרה פריזה
אנה אלכסנדרוביץשושנה הודיהניזר לאסלויאנה פריזה
יוסף אללשרה היימרגפט לבפנחס פריזה
יצחק איסק אלמוגרציה הירשברנדגפט לבלאוניד פריחודסקי
הרב יוסף ציון אלמושנינואליהו הכהןאוה לבונסקיאירינה פריסיאז'ניוק
חנניה אלמכייסאליהו הכהןילנה פריצקי
יוסף אלמכייסגמרה הכהןאריה צבי לביאדניאל דני פרישתא
רחל אלמכייסדוד הכהןרחל ז'קלין לביאיעקב פרישתא
סמחה אלמכיסר' דידו הכהןבנימין לביידיבסיי פרלמוטר
אברהם אלמליחזבולון הכהןאפרים לבלנגאסתר טפחה פרפרה
אסתר אלמליחחיים הכהןאדל לבמןדוד פרפרה
אסתר אלמליחחנניה הכהןלמש לבמןחיים קלודה פרפרה
אסתר אלמליחיהודה הכהןדניאל לגוטמאיר פרפרה
חיים אלמליחיוסף שושו הכהןמיה לגוטמרימה פרפרה
יעיש אלמליחיעיש הכהןמיכאל לגוטפרגי פרפרה
יעקב אלמליחיעקב הכהןדורה לדביץ'פרדי פרפרה
מורן אלמליחיצחק הכהןאישצ'נקו לובובאהרון אברהם פרץ
מינה אלמליחכדיר הכהןגריגורי לובקובאהרן פרץ
מכאל מכלוף אלמליחכמוס הכהןגריגורי לובקובאיזה פרץ
מכלוף אלמליחכמוס הכהןעדינה זילדה לוברואיציק פרץ
מרים אלמליחכמימס הכהןאיליה לוברסקיאיתן רפאל פרץ
ניסים אלמליחכרייף הכהןילנה לוברקוב
סימי אלמליחמאיר הכהןאברהם לוגאסיאליהו פרץ
סעיד אלמליחמילי הכהןאסתר לוגאסיאליהו פרץ
רחל אלמליחמימון הכהןחנניה לוגאסיאמירה פרץ
רחל אלמליחמניני הכהןיוסף לוגאסיאסתר פרץ
רחמים אלמליחמסעוד הכהןויקטור לוגובסקיבייה פרץ
רפאל אלמליחמסעוד הכהןאסתר לוגסיבת שבע פרץ
שלום אלמליחמעתוק הכהןבצלאל מאיר לוגסיגוסה פרץ
שמעון אלמליחמרדכי הכהןבצלאל מאיר לוגסידדה פרץ
שמעון אלמליחמרים אסתר הכהןברוריה לוגסידוד פרץ
אברהם אלמסימשה משו עמוס הכהןדוד לוגסידניאל פרץ
אורה אלמסינסים הכהןדוד לוגסיחביב פרץ
אליהו אלמסיסלומון שלמה הכהןחיים לוגסיחורי פרץ
אסתר אלמסיעישה הכהןחנה לוגסיחנה פרץ
בובה אלמסיצמח הכהןחנינה לוגסיחנונה פרץ
בנימין אלמסיראובן הכהןיעקב לוגסיחנניה פרץ
רחל הכהןלעזיז אברהם לוגסי
דרורית אלמסירחמים הכהןמנשה לוגסייהודה פרץ
חתון אלמסירחמים הכהןמסעוד לוגסייוסף פרץ
טובה אלמסירחמים קלימנט הכהןנורית לוגסייוסף פרץ
יאיר אלמסירפאל הכהןניסים לוגסייוסף פרץ
יומטוב אלמסישויעי הכהןסימי לוגסיימין פרץ
יששכר אלמסישלמה הכהןעליה לוגסיימין פרץ
כורדה אלמסישמעון הכהןעליה לוגסיימנה חנינה פרץ
מוניר אלמסיאברהם הלויפרחה לוגסייעיש פרץ
מיכאל אלמסיאליהו הלוירפאל לוגסייצחק פרץ
מלכה אלמסיחנינה הלוישמחה לוגסייצחק פרץ
נוריאל אלמסיימנה הלוישמחה לוגסיישראל פרץ
ניקול פורטונה אלמסיימנה הלוילוילאה פרץ
נפתלי אלמסיישראל מנחם הלויאברהם לוימזל פרץ
סולאן אלמסיסימי הלויאברהם לוימנטו פרץ
פירוז אלמסישלמה הלויאסתר לוימסעוד פרץ
ראובן אלמסישלמה הלויזוהרה לוימסעודה פרץ
רחל אלמסישלמה הלויחגיגה לוימסעודה מסודי פרץ
רעננה אלמסישלמה הלטחדוה לוימרדכי פרץ
שולמית אלמסיהודיה הללחיים לוימרדכי פרץ
שילת אודיה אלמסיאברהם הרושחיים לוימשה פרץ
אליהו אלי אלמעלםאסתר הרושחנניה לוימשה פרץ
ניסים אלמעלםמשה הרושיהושוע לוינסים פרץ
אליהו אלמקייסאביגיל הרוש לויימין לויסטי פרץ
דוד אלמקייססתרןנה השליימנה לויעישה פרץ
זוהרה אלמקייסבוסיה ואוזניאסקייעקב לויעליה פרץ
ימנה אלמקייסיגאל ואזנהיצחק לויעמוס פרץ
רבי יעיש אלמקייסיוסף ואזנהיצחק לויעמרם ארמן פרץ
מזל אלמקייסרפאל ואזנהכוכבה לויפרחה פרץ
מימה אלמקייספרחה ואנונולולו לויקובי פרץ
מסעוד אלמקייסברוך ואענונומזל לוירחמים פרץ
מסעוד אלמקייסחביבה ואעקניןמכלוף לוישושנה פרץ
מסעודה אלמקייסיוסף JOSEPH ואעקנין OIKNINEמסעוד אשר לוישלום פרץ
ניסים אלמקייסמלקן ווגיהמרים לוישלום פרץ
שלום אלמקייסבנימין וולינסקימשה לוישלום אהרון פרץ
איזה אלמקיסנטע וולינסקיניסן לוישלמה פרץ
שאוקודי אלעזריבגניה וולשטייןסוליקה לוישלמה סלומון פרץ
יצחק אלעזריאיסו וונדיהסעדה לוישלמה שוילם פרץ
ישי אלעזרימרשה וונדמגאיעמרם ארמונד לוישמחה פרץ
כנם אלעזרי (קלימיאן)סלומון ווסהפאני לויששון פרץ
פרג' אלעזריאסתר ווקניןפורטונה לויתמו פרץ
ברוך אלעסריישראל וורוניןרחל לויתמו תמר פרץ
אדיסו אלפהריקה לויתמר פרץ
רחל אלפזואטיאוכי'ה וזאןרפאל לויתמר פרץ
שלמה אלפזואטידגיירה וזאןשלמה לויבירס פרץ סגרון
אליהו אלפסיחויתה וזאןשלמה לוימשה פרתוך
אסתר אלפסיחיים וזאןשלמה לויקלבדיה צ'איקובסקי
דוד אלפסייסמינה וזאןשלמה לוימוטיה צ'וז'וי
דוד אלפסיכדורה וזאןשלמה לוילובוב צ'ישלר
חביב אלפסילאלו וזאןשלמה שלום לויאלפה צ'קולה
חיים אלפסיניסים וזאןשמואל לויוודה צ'קולה
חנינה אלפסיסאסי וזאןשרה לויסילשי צ'קולה
יוסף אלפסיסיסי וזאןעוישה רפאל לוי חי ברבי
כליפה אלפסיסתרונה וזאןאסיה צ'רניאק
מרים אלפסישאשונה וזאןמריה לויטיןיבגניה צ'רניאק
משה אלפסיבנימין וזאן מניניאיגור לוייבסלבה צ'רנייקוב
משה אלפסישמעון וזאן סיסףנינה לוייבאירינה צ'רניש (פיירשטיין)
משה אלפסישאול ויאצ'סלב קומיסרצ'יקשרה לוייב שבייבגזיילה צבאן
עישה אלפסילריסה לאה וידרמןאלכסנדר לויןדינה צבאן
שבא אלפסייוסף ויזמאןכמייס צבאן
אסתר אלקובישמעון ויזמאןיאנה לויןמרים צבאן
חיים אלקוביפיבי ויזמןישראל לויןניסים צבאן
חנה אלקוביז'וק ויטלימריה לויןעיישה צבאן (צבאן)
נסים דוד אלקוביאידה ויינשטייןפייגלה לויןרפאל כדיר צבאן
מרת עישה אלקובייפים ויינשטייןפייגלה לויןשלמה צבאן
פנחס אלקוביראיסה לויןשמואל צבאן
חנינה אלקייםמרדכי ויינשטייןטאיסה לויצקיפורטונה סוזן צבן
חנינה חנה אלקייםאורה וייסבנימין חי לומברוזודבורה צבנג
יעקב אלקייםסבטלנה וייסלאה אליז לומברוזואילן צברי
ישראל אלקייםשלמה וייסזקלין יעל לומברוזו צלליגולדנה צברי (חלילי)
רומן אלקיןרפאל עמרם וייצמןג'ורג' לוסטיגדוד צברי
איידה אלקיסמנחם ויליאליה לזביןמשיח צברי
ראיסה אמדורילנה וילסקיאדוארד לטויןשלמה צברי
יחיא אמויאלילנה וילסקיאליס שושנה ליאני
רחל אמלקייסישראל וילקיןיוספה ליבה לובהישראל צגלניקוב
מיכאל אמנויילובבריינה וינמןיהודה ליבמןסופיה צגלניקוב
אסתר אמסלםאניוטה וינשטייןאליזבטה ליבשיץמרק ציבושניק
דוד אמסלםפליקס ויסוצקילויבוב ליובובסימה ציבושניק
יהודה אמסלםפליקס ויסוצקיסבוייב ליובובאורית ציגלמן
יעקב אמסלםחנינה ויצמןניקולאי ליובומירסקישמואל ציגלמן
יצחק אמסלםיצחק ויצמןפרומה לייבוביץכליפה צייאדה
מרים אמסלםיקוט ממה ויצמןשרה לייבוביץאוטו צינמדזגברישווילי
משה אמסלםנסים ויצמןחנה ליליאן (בן עטר)פולינה ציסין
עישה אמסלםעישה ויצמןלאון ליןפילה ציסין
עליזה אמסלםשעיה ויצמןיגור ליסאקובזויה ציקליק
רוחמה אמסלםמרק ויצקיןאולגה ליפקיןליפה ציקליק
רחמה אמסלםמאיה ויקוטןפימה לכטרמןסופיה צירולניקוב פורטוסוב
דוד אמרלגוטה ויקטורגירן ללזרימרדכי צקוני (צקוני)
לאלו אמרוסימיכאל וישניבצקידורה ללצ׳וקיורי צרנואוס
בלאי בלאטה אנגדה מראצ'קלבדיה וישניבצקיאהרן לנמןיצחק צרפתי
מטן אנניהסופיה ולוייבאהרן לנמןמסעודה צרפתי
בלה וליאובסקימלכה מלי לנמן (בקר)משה צרפתי
גבריאל סמי אסוליןפאינה וסילבסקימלכה מלי לנמן (בקר)דורה צ׳רניאק
דוד אסוליןרובים וסליצקיריטה צ׳רניאק-פינקלשטיין
זוהרה אסוליןמשה וענונומאיר צ׳רנין
חסיבה אסוליןחביבה וענונו אוחנונהאסתר לסריאסטרינה קאבלה
יצחק אסוליןועקניןדוד לסריבוגיד חויתה קאבלה
ישראל אסוליןאיזה ועקניןילנה לרצ'יקובגישי קאבלה
ישראל אסוליןאסתר ועקניןכמוס מאדרזוירה קאבלה
מאיר אסוליןאסתר ועקניןססי מאדריוסף קאבלה
עישה אסוליןדוד ועקניןאלתר מאזוזמטירה קאבלה
מרת עליה אסוליןדוד ועקניןבנציון מאזוזסאסי קאבלה
ודים אסטריןזהירה ועקניןדוד מאזוזבבה קאושנסקי
קלרה אסטריןחנה ועקניןמעתוק מאזוזאדוארד קאז'דן
לאה אסייג (אסרף)יהודה ועקניןשלמה מאזוז
מאיר אסייגיעיש ועקניןתראכי מאזוזמרימה קבלה
סוזן ז׳אזו אסייגיעקב ועקניןתרכונה מאזוז (מאזוז)
מקס אסינובסקימכלוף ועקניןגבאי מאיראלה קגנוביץ
מסעוד ועקניןיעקב מאירריבקה חיה אביגיל קגנוביץ
קסן אסרסמסעוד ועקניןיפרח מאירמזל טוב מרסל קדוש
אסתרינה אסרףמרדכי ועקניןיששכר מאירמשה מואיז קדוש
בנימין ימין אסרףמשה ועקניןמאיר מאירשמחה קדוש
יהודה אסרףסוליקה ועקניןנבאת מאירבחילה קדושים
יניב מאיר אסרףסוליקה ועקניןגבאי מאיר29יעקותה קדושים
יעיש אסרףסוליקה ועקניןמרק מאירוביץכמסוני שושן קדושים
יצחק אסרףסעדה ועקנין (עמר)מרת מרים מאמאןנושה מישונה קדושים
לידור אסרףעמירב ועקניןוזיפה מאמופרטונה קדושים
מזל אסרףפריחה ועקניןיזזה מאמופרטונה קדושים
מסעודה אסרףשיר ועקניןכדורה מאמואופיר קהלני
מסעודה אסרףשלום ועקניןכמוס מימס מאמוסטניסלב קוב
עוישה אליס אסרףשלום ועקניןלויזה מאמואלכסנדר קובליבקר
עיוש אסרףשלום ועקניןוושין מברט (יעקב)אלכסנדר קובליבקר
עישה אסרףשמי ועקניןאליה מגאצייעקב קובליבקר
פנחס פיני יהודה אסרףשמעון ועקניןאיניס מגידיששרה קובליבקר
שמואל אסרףתמו ועקניןיוסף מגירהגנאדי קובליוב
ז'נה אפונקיןאברהם בבר וקניןרחל מגירהאלכסנדר קובלנקו
ואלי אפטביאלירן וקניןלויזה מדאר
חורדה אפטבייעקב וקניןיעקב קוברינסקי
יאיר ברכס אפטבייעקב וקניןאלברט קוגן
ספיה אפטבייפה וקניןאלקה קוגן
קילן ננלה אפטביעמרם ארמונד וקניןאסתר טיטי מדינהיעקב קוגן
שמטוב אפטביפליקס (מסעוד) וקניןיוסף מדינהדורה קודליאנסקי
רבי שמעון אפטבימיכאל וקסיפה מדינה
אפטבי לויקלרה וקסאהרן מדר
דוד אפינזרוליה וקסמןאורגני מדרלידיה קוטוב
חנינה אפינזרגריגורי ורחובסקיאורגני מדראיסק קוטליאר
אברהם אפללוגאורגי ורניקאמנון מניני מדרגרגורי גרש קוטליאר
יעקב אפללודיאמנטה מדראתי קוטליאר אמבינדר
יצחק אפללופניה ורניקדיאמנטה גטה מדראינגה רוחמה קולטניוק
ישראל אפללוזאב ז'באלידידו מדרבוריס קולטניוק
לאה אפללונחום ז'באלידניאל מדר
משה אפללונחום ז'באליורדה מדרסימה קוליש
משה אפללומדלין ז'בליזינה מדרסימה קוליש
סולטנה אפללוזקן מדר
ציון אפללוחביבה מדר
צפורה אפללומשה ז'קואלחיים מדרלודמילה קומרוב
תמו אפללויעקב זאווייוסף חיים מדררחל-לאה קונובלוב
יהודה אפנג'ררחל זאוויכמייס מדרגיטה קוניקוב
יצחק אפנג'רחמיה עזיזה זאנהמזל ריבקה מדרפבל קונרד
מרדכי אפנג'רדינה בנימין זארהמננה מדרמרים קוסוס
רחל אפנגר (אפנגר)חואתי זבאליסבירסה מדראלכסי קוסטיוקובץ
דינה אפנג׳רסתרונה זבאליסבירסה מדרפרידה קוסטרינסקי
מרדכי אפרגןרחל זבאלי נעססי מדר
רבקה אפרגןטיטה זבולוןסעדונה סעדה מדראלבינה קוסי
חיים אפריאטפרץ זבולוןפלילה מדריוסי חיים קוסקס
חיים יאן אפריאטשמעון בר ממה זבולוןפני מדרישראל קוסקס
חסיבה אפריאטחנן זגדוןפרץ ישראל מדראסיה קופילנקו
יוסף אפריאטעזיזה זגדוןרויחלה מדרילנה קורמן
מסעוד אפריאטפרטונה זגדוןרפאל יעקב מדרילנה קורמן
רחל רשל אפרת (דהן)צוידה זגדוןעריבי מדר בן חנונה
שרה אפרתשוירה זגדוןיוסף סאסיה הכהן מוגרבימובשה קורנבסקי
משה אצאראףג'ורג'ט זגוריעזיזה כהן מוגרבישלמה קורקבדוס
פריחה אצרףגבריאל זגורימשה מוזלימאיר קורקוס
שלמה אצרףדוד זגוריקאן מוטליהרוזה קורקוס
סול אקוניסזוהרה זגורישמואל סמי מויאלאידה קושניר
ןלידימיר אקינצ׳יץחנה זגוריפוד מויסייאלכסנדר קחלוב
רדה אקלהחנה חנינה זגורישלומית מוכתר (כהן)מיכאל קטנברג
פריזה ארביבמאיר זגוריכרמל קטנר
רוזה ארביבמכלוף זגוריאהרון יפת קטר
רחל ארביבמרימה זגורינינה מולודצקייוסף אוצייף קידושים
אברהם יששכר ארבל אדלרמשה זגוריפריידה מולודצקיישומה קיפילאו
מרסה חיים ארגיירינה זגוריחנה מונטג (קליינברגר)אברהם קלימאין
מרסה חיים ארגיירפאל זגורייעקב מרדכי מונטגסולטן קלימאין
יעקב ארואסשמעון זגוריניסים מונטיןאברהם קלימי
סימון אסתר ארואסמשה זגזגפריגה מונטיןאסתר קלימי
סרור איבגי זגיירהרפאל מונטיןבנימין קלימי
אברהם ארזואןאסתר זגרוןגמילה מוניטיןגדעון קלימי
רבקה ארזואןפרג'י זגרוןנפתלי מוניטיןחיים קלימי
אסתר אריהרפאל זגרוןעזיז מופרדיחלכם קלימי
טוניה אריךאסקר זדהנברו עדנה מוצ'החנה קלימי
חיים ויקטור ארישחביב זדהבוריס מוצרטאוס קלימי
לייקין ארקדייחנה זדהדוד מור יוסףטובה קלימי
ברי אררופרוך עפרה זדההודיה מור יוסףיוסף קלימי
יקותיאל בנימין אשורוביעל צפורה זהביחביבה מור יוסףיחזקאל קלימי
דוד אשושנפתלי זהבייצחק מור יוסףיחיאל קלימי
מזל מזלה אשושמשה זהרשרה מורגיילויעקב קלימי
עדן אשושפריחה זהראברוך מורדכייעקב קלימי
טקה אשטהשלמה זהרראובן אשר מורינויצחק רוסתם קלימי
אביגיל אשטמקרחיים זוביבמשה לייב מושקוביץכרמל קלימי
מסעוד אשר (אזרד)מזל זוביבסוסיה לאה מושקוביץמלכה קלימי
דניאל באדשהמסעוד אשר זוביבמיכאל מושקטיןמרוורי קלימי
בתיה בהיה בבלימשה זוביבאברהם מזוזמרים קלימי
דוד בבלינורית זוביבאהרון בנימין מזוזמשיח קלימי
יוסף בבליעליזה עישה זוביבאיבון חיה מזוזמתן רפאל קלימי
שמחה בבליאסתר זוהראליהו מזוזניסן קלימי
לינה בבשיוקדורית זוהרדזיריה מזוזפרי קלימי
מאיר בדיהודה הרן זוהרדייזי מזוזשילת איילה קלימי
מירה זוהרהילה מזוזשמעון קלימי
סופיה בדובמרדכי זוהרהילה מזוזשקופה קלימי
אדינה בדלגןמרדכי זוהרזנט מזוז
מישל יוסף בדשהשמעון זוהרחוידה מזוזיפים קליקמן
רזינה בוארוןיעקב זוזוטחן מזוז
מאיר זוזוטיהודית מזוזאהרון קנוחינוב
בכור בובלילמרים זוזוטיהודית מזוזאהרון קנוחינוב
בן ציון בובלילשלום סמי זוזוטיוסף חיים מזוזהרב מרדכי קנפפלמכר
ברכני בובלילחביב זוזותיוסף ניסים מזוזאפרת קסוקר
זריפה בובלילנרקיס זוזותישראל טל מזוזאפרת קסוקר
יעקב בובלילנלי זולוטרכמוס מזוזליבה טויבה קסלר
נסריה בובלילבת שבע זטלאוילואיזה מזוזד'ר קלונימוס קסלר
סמינה בובלילאליהו זיגדוןמזל מזוזשרה רוזה קסלר
רחל בובלילמרים רחל זיגדוןמזלה מזוז
רינה בובלילמיכל מרים מזוזמירה קפילביץ
שלמה שלום בובלילאורה זייד (סעיד)מיסה מזוז (מזוז)ולדימיר קפלון
ינטה בוגופולסקיבנימין זיידלמעתוק נסים מזוזפליקס קפלון
משה בוגיד ביתאןשלמה זיידלמשה רפאל מזוז
רפאל בוגיד מדרעיוש זיישעטירסה מזוז (מזל)ארקדי קפלן
אילן אליהו בוזגלוגכטלר זינוביפלילה מזוזלייבה קפלן
אליהו בוזגלוסמואל זיסאנוצביה מזוזרחל קפלן
אסתר בוזגלודורה דבורה זיסקקונפיטה מזוזרמה קפלן
ברוך בוזגלואנה זיסקושוירה מזוזאליזבטה קפצן
חנה בוזגלוברוריה זכריהתיקי מזוזמאיר קפצן
חנניה בוזגלויוסף זלדוביץיפרח מזלמאיר קפצן
יעקב קיקו בוזגלובוריס זלטקיןשאול מטטובאטל קץ
כליפה בוזגלוגלפרין זליהאברהם מיארהברוניה קצקו
כה'ר מרדכי בוזגלוחיים מיארהלידיסיה קקון
משה בוזגלויחיאל זלצרחסיבה מיארהמכלוף קקון
סעדונה בוזגלובוריס זלקיןיעקב מיארהמרדכי קקון
עזר בוזגלוגרינברג זמבלמאיר מיארהדוד קרביץ
עזר עידן בוזגלואפרים דוד זנגאסתר מיוניארקדי קריביצקי
פנינה בוזגלומסעודה זנושימי מיוניגניה קריביצקי
רבקה בוזגלומריה זסלסקימיכל מיחאגניה קריביצקי
רבקה בוזגלואלכסנדר זפרובפיוטר מיידנברגארקדי קרייסין
רחל בוזגלואלכסנדר זפרובארקדי קרייסין
רחל בוזגלומשה זקןאבנר מיימוןחנינה קריספין
שמעון בוזגלועטייה זקןבקר מיכאליעיש קריספין
תמו בוזגלומבורך זקן מזוזדמיטרי מיכלניקובעליה קריספין
טיטה בוזנחסימי זקרי כנפוישראל מילרבלה קריצ'בסקי
מערבי בוזנחישראלי זראפשאןרבי משה צבי מילרשרה קריצ'בסקי
ססי בוזנחדינה זרביבאברהם מימוןזינאידה קרמר
רפאל בוזנחמשה זרביבאברהם מימוןגנה קרמרובסקי
חביבה בוחבוטגורגי זרגריהרב אהרן מימוןגרגרי קרמרובסקי
יוסף בוחבוטגואדה זריהוןאליהו מימון
דוד זריהןארנון חנניה חיים מימוןבחלה רחל קרעי
חיים זריהןאשר מימוןוצייף קרעי
ג'וליה בוכבזהמרים זריהןאשר מימוןיוסף קרעי
כמישה בוכבזהמרים מאמא זריהןבחלה רחל מימוןיעקב קרעי
לאה בוכבזהרחל זריהןבנימין יוסף מימוןיעקותה קרעי
לכדר בוכבזהשלמה זריהןדניאל דני מימוןמרדכי קרעי
נאני פנחס בוכבזהיוסף זרצקיזגייר מימוןלינה קרפנקו
עז׳ילה בוכבזהמזל תהילה חביבחנה נינט מימוןתמו קרקבדוס
עיושה בוכבזהאברהם חג'אגיונה מצליח מימוןשמואל קשניאן
עמר בוכבזהמיסה חג'אגיפה מימוןאורמן ראיסה
רוברט בוכבזהמרת בייה חג'אג'כמוס מימוןאדוארד דודו ראלי סיימן
רוברט בוכבזהיצחק חג'אג'לויזה מימון (זיגדון)אליהו ראשיד
יצחק יז'ק בוכובזהמירב חג'בימאיר מימוןמדרכי רביבו
רחמים בוכובזהצוראל חג'ג'מנחם מימוןמרק רביץ
אוצייף בוכריסזולה חגאג'מנטה מימוןאנקוייהוש רדאי
זוריה בוכריסמרים חג׳ג׳ (עטיה)משה מימוןקברט רדה
חיים בוכריסבנימין חד'אדנורית מימוןאניה רדיאונוב
ישראל איתי בוכריסאסתר חדאדנינה זקנה רות מימוןאלי רובוח
כמונה בוכריסביבותה חדאדעלון מימוןאסתר רובוח
סבירצה בוכריסהרב בנימין חדאדפנחס מימוןלאה רובין (מימון)
סעדאני בוכריסדימנטה חדאדפרג'י דוד מימוןלאה רובין (מימון)
פלילה בוכריסורידה חדאדפרץ מימוןאלכסנדר רובינשטיין
פרטונה בוכריסזוהראיה חדאדרחל מימוןיהודית רובינשטיין (פייגנבאום)
רבקה בוכריסזקן חדאדשהלה מימון
שרה בוכריסחיים חדאדשושן דוד מימוןשרה רובינשטיין
תראכי בוכריסחשה חדאדשרינה מימוןגנאדי רוגלברג
יהודית בוכריץטיטה חדאדגזל׳ה GHOZALA-JULIE מימון MAIMOUN-SUIDגנאדי רודיאנוב
ויטלי בולטקסיהודית חדאדניסים מימון גוזלןניקיטה רודיי
לאוניד בולטקסיהודית חדאדחנניה מימרןסופיה רודניק
אברהם בונפדיוסף חי חדאדסעדה מימרןדוד רווח
מאיר בונפדיורם צביה חדאדרומן מיצ'ניקמסעודה רווח
סעדה בונפדיסמינה חדאדאלכסנדר רוזנברג
מכלוף בוסכילהיעקב חדאדיעקב מישקלבויםאנה רוזנברג
רחמון בוסכילהיצחק חדאדנתנאל מכאלמכאל רוזנברג
אורי בוסקילהיצחק צחייק חדאדגזאלה מכלוף (ארביב)ורה רוזנוב
איזה בוסקילה (פרץ)כדורה חדאדמשה בס מכלוףמוניה רוטברג
דוד בוסקילהכויכה יוכבד חדאד (חדאד לבאן)אברהם מכלוף בסשרה רוטברט
דוד בוסקילהכמוס חדאדאסתר מלאשרה רוטברט
חנניה בוסקילהכמוס חדאדרחמים מלארוזה רויטבורד
יהודה בוסקילהכמיסה חדאדזוהרה מלולמיכאל רויטורף
יוסף בוסקילהמאיר חדאדחסיבה מלוליבגניה רויטמן
כליפה בוסקילהמזיזלה חדאדיעקב מלולרם רומצקי
מרדכי בוסקילהמערבי חדאדנסים מלולרם רומצקי
סעדה בוסקילהמקיקס חדאדקלרה מלולחנה רוניס
עדנה בוסקילהמרדכי חדאדרחל מלולחלילי רוסתם ישכר
עליה בוסקילהמרים חדאדשרל מלולמרדכי רוש
ראובן בוסקילהמרימה חדאדתמה מלכאתמר רז
רחל בוסקילה (יפה)משה חיים חדאדאיזה מלכהמירה רזניקוב
שלמה בוסקילהנסים חדאדאליהו מלכהאלבז רחל
משה בוקובזהנסים חדאדאליהו מלכהקביל טרלן רחמיאין
נדב בוקובזהנסים חדאדבת אל מלכהיונתן רחמיאן
הרב נתן בוקובזהסאסי חדאדהילה מלכה (מלכה)יואב רחמים
סמיון בוקסמבויםסתרונה חדאדזוהרה מלכהנרה רחמים
אולגה בורדועזיזה מעטקה חדאדחמו מלכהנרה רחמים
אלכסנדר בורדופרחה חדאדחנה פרלה מלכהנרה רחמים
פאינה בורדייניקפרתונה בייה חדאדחנניה מלכהיעקב רחמן
אלה בורודובסקיראובן חדאדיוסף מלכהקלרה רחמן
דוד בוריהרבקה חדאדמוריס משה מלכהמריה ריאביצקי
רדיה חדאדמכלוף מלכהיוסף ריוח
איגור בורליגהרחמים חדאדמסעודה מלכהפריחה ריוח (ריוח)
דבורה בזלרפאל אברהם יוסף חדאדמשה מלכהרחל ריחן (יעקובי)
יסכה בזלשבירסה חדאד (חדאד)משה מלכהפולינה רייז
אליזבטה בזלינסקישוירה חדאדניתאי מלכהויקטור רייכשטט
אליזבטה בזצ'ינסקישלביה חדאדניתאי מלכה
אלמה בטחהשרה חדאדעיוש מלכהפאניה רייכשטט
אודל בטיטושרינה חדאדצפורה מלכהבוריס ריינליב
חיים ויקטור בטיטוחתאתו חדאד לבאןרחל מלכהמשה מורטון ריינר
מזל בטיטואברהם ברימה חדדרחל מלכהליזה רייצין
נלי בטיטואברהם עזיזי חדדשלמה מלכה
שלמה בטיטואורי פרי חדדשמעון מלכהסמיון רכטמן
רטה ביושאליהו חדדאברהם מלמודגנח רמה
ביוך ברהנו ביטאואסתר חדד (מדר)ישי רמירז
מנגיסטו ביטאואסתר טרקי חדדמלכה מלמודסימה רמפל
אהרון ביטוןארביה חדדנינה מלמודזוזוליה רסיה
איזה ביטון (עמר)ג'וליה חדד (בניטה)נינה מלמודוזיפה רפאל
אליאב ביטוןגזלנה חדדאידה מלניקובשמואל רפאלי
אליהו ביטוןדוד חדדסמיון מלקייבגיורגי רצקובסקי
אליהו ביטוןדרור חדדישראל ממובחריה שושנה רקח
אליהו ביטוןזינה חדדאברהם ממןמזלה MAZALA רקח RAKAH
אסתר ביטוןז׳ולה חדדאלעזר ממןרחל אליזה רשל (נעים)
אסתר ביטוןחותאני חדדמזל ממןחנה רשקובסקי
אסתר ביטוןחיים חדדסעדיה ממןליובוב רשקובסקי
ברוריה ביטוןחנניה חדדרחל ממןמשה רשקובסקי
גבריאל ביטוןטיטה חדדזהרה ממרןחנה שאול
דוד ביטוןטינה דיאמנטה חדדדוד מן בוקובזהשרה שאיגאן
דוד ביטוןיהודית חוה חדדגריגורי מנביץארקדי שבויים
דוד ביטוןיואל כיכי חדדריטה מנביץ
דניאל ביטוןיוסף חדדטורק מנדלמיכאל שבורין
הרצל ביטוןיוסף שושו חדדרחמן מנחימובמאיה שבח
זוהרה ביטוןיצחק חדדהלוי ישראל מנחםדוד שבייב
זיו ביטוןישעיהו חדדדיאמנטה מנטו (חניה)דוד שבייב
חנה ביטוןרב כדורה חדדרוזה מנקושמואל שבץ
חנה ביטוןכדיר חדדרחל מסטריאליוסף שדדי
חנניה ביטוןכדיר חדדאסנת מסיקה (עשוש)
חסיבה ביטוןכמאסה חדדמאיר מסיקהסרגיי שדיל
יהודה ביטוןכמוס חדדלאה מסמדצודיק שוורץ
יהודה ביטוןכמוס חדדדוד מסס
יוכבד ביטוןכמוס חדדזוהרה מססאלמס גאולה שוחט
יורם ביטוןכמיסה חדדיששכר מססאלכסנדר שולמן
יעיש ביטוןכמסנה חדדמאיר מססרומן שולמן
יעיש ביטוןכמשנה רוויתה חדדמרים מססנזדר שולתי
יעקב ביטוןכרמית חדדמשה מססקלאודיה שומולינסקי
יעקב ביטוןלכדר חדדנסים מססלייב שומולנסקי
יעקב ביטוןמזיאנה חדדרבקה מססאידה שוסטר
יעקב ביטוןמזל חדדרחל מססדוד שוסטר
יפה ביטוןמיה מסעודה חדדיפה נתנאלי מססינגר
יצחק ביטוןמיכל חדדסאסי מסעודזליק שוסטרמן
ישראל ביטוןמערבי ממו חי חדדאשר מסעוד בוכובזהמרים שוקטי
מאיר ביטוןמעתוק חדדבסיה מסרסקיסולטנה שוקרון
מאיר ביטוןמרדכי דידך חדדבסקה מסרסקישבה שוקרי
מאיר ביטוןמרימה חדדמיכאל מסרסקישלום שוקרי
מזל ביטוןנאזי חדדמיכאל מסרסקייפה שורקי (כהן)
מזל ביטוןנח חדדנעים מערבי עריביאברהם שושן
מזל ביטוןנחום חדדיבה מצטנרזוהרה שושן
מיכאל מכלוף ביטוןסחוגה חדדפניה מקובוזמאיר שושן
מימון ביטוןסטירינה חדדאשר מקטובימכלוף שושן
מימון מידן ביטוןסמדר חדדחכם זבולון מקטובימתילדה מזל שושן
מיקי ביטון (מיכאל)עזיזה חדדיונה מקטוביעישה שושן
מכלוף ביטוןעלושה חדדלאה מקטובירבקה שושן
מסעוד ביטוןפרטונה חדדמזל מקטובירחל שושן
מרדכי ביטוןפרץ חדדשלום מקטובימסעוד שושנה
מרדכי ביטוןציון בהומה חדדאדלינה מקרביץאלכסנדר שטילבסר
מרדכי ביטוןקרוץ נחום חדדרוזה שטילבסר
מרדכי ביטוןרביקה חדדמטווי מקרובסקייוסף שטני
מרים ביטוןרבקה חדדחותה מרגושה (הכהן)חסיבה שטרית
משה ביטוןרפאל חדדמרדכי מרדכייצחק שטרית
משה ביטוןשושנה חדדכמוס מרואנימאיר שטרית
משה ביטוןשימשה חדדרחל מריוסףמזל שטרית
משה ביטוןשלמה חדדמרים מריימה (גיז)סטריה שטרית
נעמי ביטוןשלמה חדדבולשוב מרינהשמחה שטרית
סולטנה ביטוןשמחה פרטונה חדדשמעון שטרית
סוליקה ביטוןששון חדדשמעון מרציאנושמעון שטרית
סוליקה ביטוןתראכי חדדזלהאליהו אלה משהלב שטרנברג
סמי ששון ביטוןכנפיטה חדוקאסתר משהאלקסנדר שיינטופ
סעדה ביטוןפורתונה חדוקג'ורג'יה משהשושנה בלומה שיינר
עלו ביטוןנסים שלום NESSIM חדוק HADDOUKחיים משהמרלן שימקוביץ
עליזה ביטוןלאה חדרימשה משהשרה שימקוביץ
עמרם ביטוןצדוק חדרינזדר משהמיכאל שימקוביץ'
פנחס ביטוןקדושים חואטיסולטן מלכה משהמחבובה שירין
פרחה ביטוןיהונתן חואתי הכהןציון משהחנה שכטמן
ציון ביטוןג'וליה חוגירחל משהחנה שכטמן
רחל ביטוןשלום משה (משה)שלי שלביה
רחל ביטוןיוסף חי חויתא חוריאורמן נאוםאביבה שלום
רחל ביטוןרחמים חי חויתא חוריאסתר נגדי
שלום ביטוןאספיר חורביוסף נגדיחי שלום
שלמה ביטוןחנה סוזן חורבגוגטה גבי נגהיאיר שלום
שלמה ביטוןיצחק חורבגונטה גבי נגהפרץ שלום
שלמה ביטוןסימה חורבאמימה שלי
שלמה ביטוןאביגיל חורידג'רייה נגרדוד שלי
שמחה ביטוןאבנר חוריחנה נגרדינה שלי
שמעון ביטוןאבתו חורייצחק נגרחיים שלי
שמעון ביטוןאליהו חוריכליפה נגרחיים שלי
תמו ביטוןאליהו חורימבורך נגרחפציה שלי
תמו ביטוןאליהו חורימחדיה עזיזה נגרישי אברהם שלי
נחמן מנחם ביטןאליהו חוריפינחס נגרכמוס שלי
הרמן בייאבאליהו חורישארינה נגרכמסאנה שלי
אלפה צגיה בייאנשאמימא חורייאיר נהוראימיטל שלי
איני בייהאסתירינה חוריבוריס נוביקובמערבי מיכאל שלי
איני בייהאריה חוריליזה נוביקובמערבי מיכאל שלי
ישראל בייטמןאשר חוריאליזבטה נודלמןעמירה שלי
בדיר חוריחביב נוסרתיפרטונה שלי
סקונדה ביילהברוך חורידודי נוריאלרחמים שלי
אלכסנדר בייננסוןג'וליה חורישלמה נזראנה שליט
קסהון דני ביינסאיןגזאלה גזללו חוריאליהו נזריזכי שלם
סימה בילמסגזיילה חוריאורייט נחום (בראמלה)חכם שלמה
פנחס ביסורגזיילה חורישולמית נחום (בוזגלו)חכם שלמה
מעין ביתאודוד חוריאברהם נחמיאססוניה שלפיט
כמונה ביתאוןדוד דידו חורימכלוף נחמיאסיבגני שמאייב
הרב אברהם ביתאןדיאמנטה חורישולמית נחמיאסמילקו שמאילוב
אברהם עריבי ביתאןדידו חוריתמו נחמיאסמילקו שמאילוב
אורידה ביתאןורידה חורייעיש חי נחמניגבריאל שמואל
זואהר ביתאןזוהריה חורי (חורי)מסעודה נחמנידוד שמואל
חיים ביתאןזוראיה חורימשה נחמניסולטנה שמואל
יעקב ביתאןזירה חוריפריחה נחמני (נחמני)סולטנה שמואל
כליפה ביתאןחויתי חורירחל נחמניפינחס שמואל
לינדה ביתאןחיים חזקיה חורירמי יהודה נחמניפריגה שמואל
רבי מאיר ביתאןחנינה חורישמעון נחמנירות שמואל
מבירכה ביתאןיאיר חורישמעון נחמניחנה שמואלי
מזייאנה ביתאןיוסף חורייפים נחשיןציפה שמולקו
מכלוף יצחק ביתאןיעקב מעתוק חורידניאל נידםבדרה שמחה
מצליח חי ביתאןיצחק חורייקוט נידםאלכסנדר שמיונוב
נסים ביתאןיששכר חורימסעודה נידםפיוטר שמילוב
נשריה ביתאןכמונה חורישולמית נידםאהוד שמיר
סולטנה ביתאןכמייס חורישלום שלמה נידםאליעזר יעקב שמיר שמוקלר
עלושה ביתאןלאה חורישמעון נידםיעקב שמלאשוילי
פלילה ביתאןליאן חורישמעון נידםברוכי שמחה שממה
ציון ביתאןמאיר מנחם חוריטלי ניסימימשה שמעון גבע
ציון בן ציון ביתאןמגאצי חוריעזיז ניסימיישי שמעוני
שאשיה ביתאןמזולה חוריחביבה ניסןקלוד שמעוני
תקה ביתדגהמטירה חוריחלאו ניסןהודיה שמש
או'זיפה יוסף ביתןמיכאל חוריסימנה ניסןיאיר שמשון
אליהו ביתןמיכאל חוריטימכו ניסנובנחמה נינה שניידרמן
אליהו מכלוף ביתןמיסה חוריטימכו ניסנובשרה שסטק
חואטי ביתןמירה חורימיכאל ניסנובאורן שעיה
כמונה ביתןמכלוף חוריקלרה שפטלביץ׳
מישונה ביתןמסעודה חורימיננה נמצובראיסה שפיצר
מכלוף ביתןהר' משה חוריכהני ננג'אןיעקב שפירא
משה ביתןמשה חיים חורירינטו נעמשה שמואל שפירא
סלטנה ביתןנזימה חורינסים נעיםפליקס שפירא
קרוס חי ביתןסתרונה חורי (חורי)סאסי נעיםרבקה שפירא
רכונה ביתןעלג'ייה (עלזייה) חוריפלילה נעיםשמעון שפירא
שושנה ביתןפינחס חורירחיימה נעיםגיטה שפקטור
שלום ביתןפלילה חוריאורדיה נעמןמריה שפרוכמן
שלטנה ביתןפרזי חוריאליהו נעמןנינה שצ'לקוניב טויבה לוין
שמחה מיחה ביתןפרזי חוריבנימין מאשו נעמןרוזה שצילציקוב
משה מוריס בכרציון חוריבנימין מאשו נעמןבוריס שקולניק
משה מוריס בלאיששומני חוריבנימין מאשו נעמןבוריס שקולניק
פורטונה מזל בלאיששושן חורייעקוטה מרגלית נעמןברטה שקולניק
שושנה חורב חורייעקוטה מרגלית נעמןיעקב שקולניק
שלבייה חורייעקוטה מרגלית נעמן
ריבה בלומקיןשלום חורינוס (שלום) נעמן
יוסף בלופלדהרב ר' שלמה חורישלביה נעמןמסעוד שקורי
מיכאל בלופלדשלמה מקיקץ חורימיכאל נפומניאשצ'ימאיר שקורי זמיר
יצחק בלוצקובסקיששונה חוריאירנה נפתלייברוחמה שקל
חסיה בלוצרקובסקיעישה חזיזהשמשון נפתלייבמוסי שקלובר
אילה בלחסןאליהו חזןשמואל דניאל סאדיקאלישע שרביט
אסרסה בלטהאליהו חזןברטה סאטאנובסקידניאל שרהשר
טדסה בלטהאסתר חזןאליעזר סאסיבטיה שרייפל
מאיה בליאכמןדוד חזןאפרים סאסייפים שרייפל
יבסיי בליאסניחי משה חזןבכור סאסיאסתר שריקי
שרה בליאסניחנה חזןדוד סאסיאסתר טורה שריקי
קימה בליומברגיוסף חזןחיים חי סאסירבי יוסף שריקי
ורה בליופלדיעקב חזןיוסף סאסימסעוד שריקי
יחיאל בלמיסיעקב חזןמוריס סאסימסעודה שריקי
רימה בלנובסקייצחק חזןמיסה סאסימרדכי שריקי
יחיאל בלנקמורין חזןאסתר סאסי פדלוןמרים שריקי
קלרה בלנקמורין חזןפרץ סבאגמרים שריקי
אברהם ארקדי בלקיןנחמה קלמנטין מחבובה חזןוצייף סבגפרחה שריקי
ציון בלקרסעדה חזןחייםחויה סבגרחל רשל שריקי
כהן בןעילאי חזןחסיבה סבגשלמה שריקי
איזה בן אבועליזה חזןיהודה סבגרות שרעבי
יעקב בן אבופרחה חזןכמוס סבגיהודה ששון אליהו
מרדכי בן אדרתפריחה חזןמזיאנה סבגג'וליה ששי
ישי בן אסתררחל חזןסעדודה סבגרענן ששי
אליהו בן אריהרחל חזןעמוס אליהו סבגשלום ששי
מסעודה מסעדה בן ארצירחל חזןפנחס סבגיצחק תורג'מן
אדיסו בן בלטץ'חנה חזן אבוטבולפרטונה סבגישראל תורג'מן
שמחה בן ברוךאליהו חזקיהו ביתאןפרטונה יהודית סבגמכלוף תורג'מן
יעקב בן גיגיטיטה אירן חטאבשלמה סבגמסעוד תורג'מן
איזה בן דודיוסף בשנו חטאבשמחה סבגמרגלית יקוט תורג'מן
אליהו בן דודיעקב חטאבשמחה עטון סבגמשה תורג'מן
אסתר בן דודמישונה חטאבננגן סבגןסימה תורג'מן
ברוך בן דודבוסה בצלאל חטבאסתר סבחאלגריה תורגמן
יעקב בן דודחואתי חטבמיכאל סבחיצחק תורגמן
יעקב בן דודחנינה חטבשולמית שולה סבחסימה תורג׳מן
ישראל בן דודעמוס חטבשמעון תורג׳מן
מכלוף בן דודכהר גגו חימחדיה סבןאסתר תורזמן
משה בן דודרחמים חי כהןעמוס סבןאסתר תורזמן
נסים לעזיז בן דודבנינו חיאטשמחה סבןישראל תחסיני
סוליקה בן דודאלישבע חיהויליי סברדלוב
סעדה בן דודנעמה חיהקלרה סברדלובהיעקב תימסיט
עישה בן דודשושנה חיהאסתר חיה סברדליןאיזה תמו (אבוטבול)
עשה בן דודנינת חייט כייטסולומון סברדליןדסה תנבה


Pages: 1