BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Netivot Cemetery

Burial Records

אברהםמסעודה מסעדה בן ארצייוסף בשנו חטאבאברהם סגרון
אמיראדיסו בן בלטץ'יעקב חטאבאורלי סגרון (חדאד)
ג'זלה (כהן)יעקב בן גיגימישונה חטאבאיזה סגרון
דיאמנטה (כהן)איזה בן דודבוסה בצלאל חטבבחריה סגרון
זוהרה (דרעי)אסתר בן דודחואתי חטביהודה סגרון
חסיבהברוך בן דודחנינה חטבכדיר סגרון
יהודהיעקב בן דודעמוס חטבלואיזה סגרון
יחזקאליעקב בן דודאלישבע חיהנפתלי סגרון
ימנה (דיין)מכלוף בן דודנעמה חיהעמירה סגרון
יששכרמשה בן דודשושנה חיהעמני חויתה סגרון
כדיר (כהן)נסים לעזיז בן דודנינת חייט כייטפלילה סגרון
הכהן כלפתוסעדה בן דודחיים ז'אן חייםפרתונה סגרון
לילה (מדר)עישה בן דודבת שבע חיים ג'אןשמעון סגרון
מבירכהעשה בן דודנעימה אסכול חיימג'אןאברהם סדיקוב
מיסונה (כהן)פנחס בן דודשמחה חיימג'אןשבתאי סדיקוב
מלכהאיטו בן דוד ויוסףמאיר מרדכי חימיאיאו סהלו
מנחםאיטו בן דוד ויוסףקוגן חיקלמולו סהלו
מנייצחק בן דוד ויוסףחפציה חכמוןראיסה סובולוב סובולב
מסעודהיפה בן דלקיפה חכמי (נגר)אילן סודרי
מרימהמרדכי בן הרושמלכה חלילייצחק נני סוויסה
נזימה (אבגי)משה ליאון בן חיעובדיה חלילימיכאל סוחורוקוב
סוליקה (מלכה)אסתר בן חייםצאלח חלילימיכאל סוחורוקוב
סעדונה (חורי)אברהם בן חמושמעון חליליאיטו סויסה
צביהאסתר בן חמותורן בלור חליליאליה סויסה
שלוםאסתר בן חמוזהבה חן (בן חמו)אליהו סויסה
תרכונהחיה חנוכהחיה סויסה
גולה (אורן)ג'ולייט ממח בן חמוחתון חנוכהחנה סויסה
ויטלידוד בן חמומרים מימי חנוכהחנה סויסה
חוטה (מונטין)חנניה בן חמושדיל סרגיי חנוכייבחנה סויסה
חותה רקילה (מימון)טובה בן חמואברהם חניהיוסף סויסה
חייםיוסף בן חמובת אסתר חניה (חניה)יחיא סויסה
יקטרינהיעיש יחיאל בן חמוג׳ריה חניהימין סויסה
לויזהלונה בן חמודוד חניהיעקב סויסה
מאלאמימון בן חמוורד חניהמיכאל סויסה
מסעודה (אבן אבו)מכלוף בן חמוזינה חניהמימון סויסה
מרטמסעוד בן חמוינון חניהמכלוף סויסה
מרים ממה (לסרי)מסעודה בן חמומזיאנה חניה (חניה)מרים סויסה
סימה (ביטון)מרדכי מיכאל בן חמומכלוף חניהמשה סויסה
עזרמשה בן חמומני חניהמשה סויסה
קיילןנוארה בן חמומניני חניהסוליקה סויסה
רחל (יפרח)סולטנה בן חמומסעודה מסיעדה חניהעישה סויסה
רחל מלכהסוליקה בן חמומרים חניהעישה סויסה
גוהר שושנה אלמסיסעדה בן חמונסים חניהרותי סויסה
חיים טויטופרחה בן חמוסעדה חניהשנה סויסה
שמעון יפרחשלמה בן חמועטיה חניהתמו סויסה
שמעון בן חמושמואל חניהאמה סולוב
Renee Kadosh Delmarשמעון בן חמוטדגי אוקנין חנינהאמה סולובי
Морель מורל Альтбух אלטבוךתמר בן חמואליזר מכלוף חסאןיוסף סולומובסקי
Дина דינה Балановская בלנובסקיבנימין בן יאירבן ציון קרוץ חסאןאטואל סולומון
Белла בלה Барбарова ברברובדדה בן יאירורידה חסאןגושו סולומון
Клара קלרה Бланк בלנקדוד בן יאירחויתו חסאןוינר סולומן
Ефим יפים Бразилевский ברזילבסקייהודה בן יאירחי ויקטור חסאןולדימיר סולטנוביץ
Дора דורה Браиловский בראילובסקיעליה בן יאיריחזקאל חסאןוייסברוט סולמיץ
Рива ריבה Веселицкая וסליצקיפריחה בן יאיררחימה חסאןאליזבטה סוסמן
Лариса לריסה לאה Видерман וידרמןקנטור גריגורי בן יוסףאסתר חסידיםאמימה סופר
Александр אלכסנדר Вильский וילסקירבקה-זלוזה בן כליפהגזאלה חסןאשר סופר
Брайна Винманיצחק בן לולויוסף חסןבנימין סופר
Елена ילנה Винник ויניקיצחק בן לולוחסיבה חפציבה ועקניןבנימין סופר
Григорий גריגורי Вишневецкий וישנבצקישמעון בן לולואניוטה חרומידחפה סופר
Иосиф יוסף Гембом גמבוםתמו בן לולומאיר מישל טבולז'קלין ציפורה סופר
Григорий גריגורי Герман גרמןאברהם אלברט בן נזרףסעדיה טבולחנה סופר
Яков יעקב Гитман גיטמןאסתר בן נזרףרוזה טבוליעקוטה סופר
Алтер Голодאליהו בן סוסןגלאינו טגאוכדיר סופר
Иосиф Голубицкийעוזי יעיש בן עבוכמוס סופר
Лев לב Гольденберг גולדנברגפובולוצקי בן ציוןאהרון טדגיליזה יעקותה סופר
Раиса ראיסה Гольденберг גולדנברגיהודה בן רדא (בזל)אסתר טדגימאיר סופר
Авраам אבהרם Гольденштейн גולדנשטייןיעיש חביב בן שבתדוד טדגימגוץ סופר
Лев לב Гордовер גורדוברמסעודה בן שבתזהבה טדגימזל סופר
Софья Давыдоваזוהרה בן שושןימנה טדגימזלה סופר
Хайка חייקה Двосис דבוסיסיוסף בן שושןמרדכי טדגימימון סופר
Мария מריה Дрантиева דרנטייביעקב בן שושןניסים טדגיכה"ר מכלוף סופר
Бэлла בלה Елиовская וליאובסקייעקב בן שושןפריחה טדגימניני סופר
Лев לב Закк זקמכלוף בן שושןשלמה טדגימסעדה סופר (סופר)
Иосиф יוסף Зельдович זלדוביץמרים בן שושןסנדקי טהוןכה"ר מרדכי סופר
Дина דינה Ибаева איבייבעישה בן שושןרוזלי טובולסאסייה סופר
Арон אהרון Изгур איזגורשלמה בן שושןשמחה טובולערבייה סופר
Песя Полина פסיה Изгур איזגורתורה בן שושןאריאל טוביפלילה סופר
Мушаил מושאיל Ильдатов אילדטובאסתר אביגיל בן שימולמעטוק טוביפראזי חיים סופר
Берта ברטה Каган קגןיעל בן שימולחיים תותה טויטותרכיה סופר
Саламон Кагановичמימון בן שימולחנה טויטואפרים סוצ'ילובסקי
Аркадий Казמסעודה בן שימוליהודית טויטומיה סטבון
Руслана רוסלנה Каминская Гридина קמינסקי גרידיןרחמים בן שימולכמיסה טויטוברייצ'ר סטלינה
Роза רוזה Канторович קנטורוביץאסתר בן שמעוןרבקה מננה טויטויפים סטרודובסקי
Владимир ולדימיר Каплун קפלוןסימי בן-דודשושנה טויטויפים סטרלין
Брония ברוניה Качко קצקוחנה בן-הרוששלמה טויטופרידה סטרצ'ונסקי
Геня גניה Кержнер קרז'נרחנניה בן-חרבוןשמעון טויטואשתה סיבהט
Александр Козловדניאל שלמה בנטולילהשרה טויטואלעזר סיגאווי
Соня Корецחיים רימוד בנטולילהיצחק טויטו בנימיןגיטליה סיגנור
Этя אתי Котляр קוטליאר (אמבינדר)מסודי בנטולילהשבירצה טויטו-בוכריץגד סיגרון
Владимир ולדימיר Кофман קופמןשלמה בניבגיאליעזר טומנסקידיאמנטה סיגרון
Мира Левенштеинכליפה בנימין דבאניליילין טוניהחויתה סיגרון
Илья איליה Лядман ליאדמןנושה בנפשה בנימיניחיים טוסוןיעקב שמעון סיגרון
Хая Малкинמרדכי בניסטימזל נזלי טוסוןמסעודה סיגרון
Елизавета יליזבטה Матаева מתייבפרחה בנעיםסימון טוסוןיוסף סיטבון
Сергей סרגיי Мишаев משייבחיים רפאל בנציון הכהןז'אנה טופיציןאודט שמחה סיימן (ברכץ)
Яков יעקב Мишкельбойм מישקלבויםפרמוט בסיהאפרים טוצ׳ילובסקיהשמת סיירי
Михаил Мушкатинבדים בסיןאליהו טורגמןישורון סימנטוב
Александер אלכסנדר Недвигин נדביגיןחיה בקובזהמזל טוב טורגמןיבגניה שיינה סיניצין
Роза רוזה Островская אוסטרובסקיסהלו בקלהרבקה טורוקילזבטה סיצ׳וב
Абрам אברהם Офман אופמןקבבוש בקלהמסעודה טורזמןנדיה סירוטה
Давид דוד Палей פלאידורה בראילובסקיאיבייב טחיאלה סלבין
Григорий גריגורי Петухов פטוחובאליהו ברביאהרן טחןאלה סלבין
Виктор ויקטור Прилуцкий פרילוצקיבנימין ברבי (ברבי)אברהם טיגוולדימיר סלבין
Давид דוד Приходский פריחודסקיזוהרה ברביאסתר טיטה (חדד)רחל סלובודסקי
Роза רוזה Резник רזניקכמוס ברביבטחה סלומון
Александр אלכסנדר Рубинштейн רובינשטייןלאה ברבייעקב טייטלבאוםבריהון סלומון
Давид Ружинскийעזיזה ברבימננה טיירטיבי סלומון
Сара שרה Рузов רוזובצביה ברבינז'י טיירורה סלונימסקי
Арон אהרון Сатановский סאטאנובסקיצולטנה ברביכונסה טלורה סלונימסקי
Бейла ביילה Секунда סקונדהשלום ברבילאה טלנורה סלונימסקי
Владимир ולדימיר Славин סלביןשרה שרח ברבימרדכי טלנורה סלונימסקי
Рива Абрамовна Ставчанскиששיה ברבי (ברבי)יעקב טל טובול
Ефим יפים Степанский סטפנסקיבלה ברברובטסמה טמנוהרלדו סלזר
Ефим יפים Стерлин סטרליןד"ר יואל ברברמןאלכסנדר טמננקואדיסו סלמון
Элиэзер אליעזר Туманский טומנסקירבקה ברברמןציליה טננובישי סלמן
Майя מיה Файнберг פיינברגזינובי ברגינסקיציליה טננוב
Майя מיה Файнберг פיינברגמאיר ברגינסקיציליה טנצרויקטור חיים סמדג'ה
Михаил מיכאל Фельдман פלדמןציליה ברגרישמו טפטהאבגאיל סמואילוב
Григорий גריגורי Финберг פינברגחנה נינט ברדהפולינה טפליצקי
Григорий גריגורי Финк פינקיצחק ברדהאמנון טרבלסיאברהם סמולקין
Хана חנה Фишман פישמןמיכאל ברדהבוגיד גנוש טרבלסיישצ'יק סמיון
Алнксандр אלכסנדר Хайтов חייטובבורך ברהמידיאמנטה טרבלסיאליהו סמנה
Марк Цыбушникאלפה ברהנוזכייה טרבלסישמחה סמנה
Любовь לובוב Чернин צ'רניןחנה ברודוצקיחביבה טרבלסירוזה סנד זהבי
Цодик צודיק Шварц שוורץאידס ברוידריוסף טרבלסיאנטולי סנדלר
Феликс Шейнтопיצחק ברוידריעקוטה טרבלסידורה סנדלר
Феликс Шейнтопמג׳ביה ברוךכדיר טרבלסיימנה סנדרוסי
יוסף Шерман שרמןאבישי ברוכימזל טרבלסי
Максим Шнайдерманאהרן ברוכימלכה טרבלסי
Исаак איסק Штейнфер שטיינפראסתר ברוכימסעוד טרבלסיחנוך סנקר
Сара Шульманמרני חיים טרבלסיסגרונה ססי
Блюма בלומה Шульман שולמןואלי ברוכיעזיזי טרבלסיכוכבה עמר סספורטס
Ида אידה Шустер שוסטריהודית חיה ברוכישרה נורית חיה טרבלסיחיים סעאדה
Валентина Шухатנזדר ברוכייצחק ז׳ק טרוזמןסעידה סעאדה (סאסי נע)
Раиса Эделманשיפרה ברונשטייןמרים טרוזמןזולה סעדה (בריגה)
Вадим ודים Эстрин אסטריןמרים ברזנימרה טרטיאקוביצחק חוגה סעדה
Клара קלרה Эстрин אסטריןברוך בריגהאננט טרפהכמונה סעדה
Леонид ליאוניד Ярославский יארוסלבסקיסולטנה בריחאסתר טרקי חדד (חדד)לאה סעדה
חנה אבגיסמיון ברייטמןאברהם יאירמרים סעדה
יצחק אבגינינה בריצבשמחה יאיראוזיפה סעדון
מסעוד אבגיאברהם ברישמןאסתר יאנהחי סעדון
עוזי לעזיז אבגיבנימין ברכהיוסף כמייס יאנהכמימס סעדון
מיכאל אבדייבחי ברכהרחל יאנהתיתה סעדון
זוהרה אבוסאמינה ברכהגריגורי יאנקובסקישוילם זאכי סעדיה
חנה אבוארקדי ברליאנדליאוניד יארוסלבסקי
יוסף אבויהודה אודי ברמירנקנצינסקי יבגני
אליהו אבוטבולישראל ברמיביילין יבגניה
אסתר אבוטבולרותם ברמיאליעזר יגנהגריגורי ספקטור
אסתר אבוטבולאפרים יגנהנחמה ספקטור
חיה אבוטבולאניה ברנשטייןטבבו סיסאי יהואלהנחמה ספקטור
יצחק אבוטבולאיסו ברקהסוסאי יהואליהקלאודיה ספקטורובה
מרימה אבוטבולאברהם יצחק ברקוביץדניאל יהודהיגור אברהם אהרון ספרונוב
מרסל אבוטבולאסתר ברקוביץ (דהן)טוטו יהודהרבקה סקאזי
משה אבוטבולשרה רבקה ברקוביץיורם יונהמאיר סקוטלסקי
עישה אבוטבולגריגורי ברקובסקימירי סקופיס
עמרם אבוטבולמרטו ברקוליןחיה פייגע יוסוביץ יעקובוביץמשה סקופיס
רחמים אבוטבולמריה ברשטייןאיליה יוסיםמנשה סקזי
שמחה אבוטבולרחל בת חמה (עמר)סולומון יוסיפוביץרחמים סקזי
שרה צפורה אבוטבול (קאפח)נואהה בת עליההודיה מור יוסףבוריס סקליאוסקי
ראומה אבטביכדיר בתאןזנודה יוסףסיציליה סרגייב
שמחה אבטביאפרים ג'בליסעדון יוסףישראל לכדר סרור
שמחה אבטביכדיר ג'בלידורה יוספחסאסי סרור
דוד אביבזרמערבי ג'בלירעיה יופהסימה שמחה סרור
יעקב אביחצירא גוגושמואל ג'ורבסקינדזדה יורפולסקירחל עאמר
אליהו אביטבולבבלי ג'ורג' אפנימשה יחיאלמאיר עבדי
אליהו אביטבולשולמית שולה ג'יבלינסקה יחיהברוריה עוזיאל
אליהו אביטבולאסיה ג'פרובהאברה ילאוטירנה אפרת עוזיאל
פנחס אביטבולאסתר ג'קואלאוחנה ימיןיחיא עוזיאל
שלום אביטבולנחמה גאפטחיים יניב קדושיםיקוט עוזיאל
אליהו אביטןבלה גארףמשה עוזיאל
אליהו אביטןאברהם גבאיחביבי עזיז
גבריאל אביטןאברהם גבאיפירוזה עזר
דוד אביטןאיזה גבאישריקי יעישפנחס עזר
יוחאי אביטןאסתר גבאיטובה יעקב (בן חמו)פנינה עזר
יעקב אביטן (אביטן)אפרת גבאימרל מרה יעקבמרדכי עזרא
עישה אביטןדוד גבאיסימון יעקברחל עזרה
רבקה אביטןיהושע גבאיעמר יעקבמאיר עזרוב
רחל אביטןיוסף גבאייורם נוני יעקביאהרון עזריה
תמר אביטןיעיש גבאיתמר נזיה יעקבי כהןדניאל עזריה
חנה אביכזריצחק גבאימנחם מנדל יעקובוביץיוסף עזריה
יחיא אביכזרמזל גבאיגולן יעקובימרים מוחטרם עזריה
יעקב אביכזרמכלוף גבאיהרצל יעקוביסאסי עזריה
שרה אביכזרמנחם גבאיישראל יעקוביפורטונה עזריה
מאיר אביכזר אברג'לנסים גבאירחל יעקוביפיקדה עזריה (לקצי)
חיים אביכזר אברג׳לסלימן גבאירחמים יעקובילויאה עטון
סעדה גבאידוד יעקובי חייםשרה עטיא
יוסף אביסרורעישה גבאיאברהם יפרחאברהם עטיה
נינט אביסרורשאול גבאיאברהם יפרחאיזה עטיה
חיים אביצרורשלום גבאיאברהם יצחק יפרחגזול עטיה
שלום אביצרורשלטנה גבאיאיזה יפרחדינה גזאלה עטיה
דוד אביקסיסשמחה גבאידוד יפרחזוקא עטיה
תמר אביקסיספני גבאי אוחנהדוד יפרחחיים עטיה
יעקב אבישרמכלוף גבאי סגרוןדוד דוידו יפרחכהר חמיני עטיה
רונית אבלזאסתר גבריאלדוד משה דודו יפרחכמשנה עטיה
חסיבה אבן חייםחיים בר חאנם ג'אן גבריאלזוהרה יפרחמיסה עטיה
מיכאל אבן חייםחביב גבריאליחנינה יפרחמניני עטיה
מרדכי אבן חייםשרה שרח גבריאלייהודה יפרחמסיעדה עטיה
רבקה אבן חייםאיריס שרהל'ה גואטהיוסף יפרחמשה מסעוד עטיה
רבקה שושנה אבן חייםטוני גואטהיוסף יפרחסבירסה עטיה
שלום אבן חייםמרת כמשת מדלין גואטהיוסף יפרחפרץ סבירסה עטיה
אונדרי אבן סעדיהמנטנה גואטהיוסף חיים יפרחקונפיטה עטיה
ליאורה אבן סעדיהנחום גואטהיעיש יפרחרויחלה עטיה
מרדכי אבן עבורוני גואטהיעקב יפרחרחל עטיה
חנה אבני (כהן)שרה גואטהיעקב יפרחשויכה עטיה
חיים אבנעיםתשומה גובזהיעקב קובי יפרחשוילם שלום עטיה
ז'קלין אבקסיסאלכסנדר גודלריצחק יפרחשוירה שרה עטיה
רוזה אברבוךחיה גודלררבי ישראל יפרחשלביה עטיה
חנינה אברג'לחיה גודלרישראל יפרחשמואל עטיה
יניב חיים אברג'למשה גודלרלאה יפרחשרה עטיה
שלום אברג'למשה גודלרלאה עליה יפרחדני עטייא
חנניה יעקב אברגילחונצה גוזירבי מאיר יפרחשלום עטייא
אסתר אברגלאלחזוב גוזלמזל יפרחאיילה עטייה
ניסים אברג׳לאולגה גוטרמןמזל יפרחאפרים עידאן
אינש אברה טמנופיליפ גוטרץמזל איזה יפרחזג'ירה צילה עידאן
אביב אברהםחיים גויטהמזל איזה יפרחחביבה עידאן
יוסף גואטה גויטעמימון יפרחחי עידאן
מרים אברהםמסעודה גויטעמימון יפרחכליפה-מקיקץ עידאן
שטרית אברהםמרים גויטעמסודי יפרחצבירצה עידאן
יהודה אברהמיעמוס ממוס גויטעמסעודה בודה יפרחשמעון כמוס עידאן
טטיאנה אברמובמרים יפרחיוסף עידן
יסק אברמוביץנסים יפרחשכלילה עידן
יסק אברמוביץורה גולברייןסוזן יפרחמשה עייאש
זינובי גולדמןעופר יפרחמשה עייאש
יבגניה זלדה אגרנוביץעישה עליזה יפרח (דהן)פרחה עייאש
אנטולי נתן אגרנוביץ'אדה גולדפרבעליה יפרחיהודה עייש
עובדיה אדולפומאיה גולובשקירוחמה יפרחיעקב עייש
אברהם אדרימאיה גולובשקירחל יפרחסעדה עייש (דהן)
דוד אדרייבגניה גולודרחל יפרחרפאל ניסים עם-פז
דניאל אדריגנדי גולינסקירחל יפרחלאה עמאר
יוסף אדרינדז׳דה גולינסקיהשאול יפרחעמרם עמאר
יוסף אדרישושנה יפרחיהוידע עמוס
יעיש אדרימקס גוליקשלמה יפרחשושנה עמיר
מאיר אדרישלמה יפרחבאיו עמלורוק
מיכאל אדריסימה גוליקשלמה סלם יפרחמזולה עמנו
מימה אדריאברהם גופמןשמחה יפרחאברהם עמר
מרי מימה מרים אדרי (אביטן)ברוניה גופמןשמעון יפרחאברהם עמר
רחל אדרישרה יפרחאברהם עמר
רינה אדרימיכאל גופמןאלי יצחקאוריה עמר
שמעון אדרייעקב גורבץנבבץ יצחקאסתר עמר
תמר אדריזלמן גורודצקיתמר תמו יצחקדוד עמר
חיים אדרעיאנה גורליקישראל יצחקידוד עמר
פרחה אדרעילב גורליקשרה יצחקידוד עמר
דניאלה אהרוןמרק גורליקאוחנה יקוטדינה עמר
חיים אהרוןגריגורי גורלניקפולינה ירוסלבסקיז'ינה עמר
שי ישראל אהרוןנגה גושולאלה ירמיהזהרה ממו ג'ורג'ט עמר
רחל אהרונובאליעזר ישורוןזוהרה עמר
סופיה אהרוניגמילה גזנזנה ישורוןחיים עמר
ציון אהרונייצחק גזחנה עמר
רפאל אהרוניתפאחה גזאלה (פרתוך)אילנית ישר (עמר)טיטה עמר
פיידל אהרןאיילי מנגסתו גיטייטאוס ישראלייוסף עמר
יהודה אהרפיטטיאנה גיירמלכה ישראליימנה עמר
משה אהרפייראיסה גיליאדובמרדכי ישראליימנה עמר
חי ישראל ויקטור אואקיסולטן גיליירדיפנחס ישראלייעיש עמר
מרדכי מרסל אואקיאנה גינזבורגהרב אהרן ישרוןיעקב עמר
בוריס גינזבורגאברהם יתחיעקב עמר
פבל אוביניהחיים גינזבורגיצחק יתחיעקב עמר
אני הילדה אוזןחי גינחנסים יתחיעקב עמר
דוד אוזןאפרים גינתמשה יואל כ"ץ פרידמןיצחק עמר
דליה ליבית אוזןיפים גלוזמןאברהם כהןיצחק עמר
ורדה אוזןיפים גלוזמןאברהם אבי כהן (מוגרבי)מיכאל עמר
ורדיה אוזןאהרן כהןמסעוד עמר
זוהראיה אוזןאלכסנדר גלינואראהרן כהןמסעוד עמר
יהונתן חיים זיו אוזןסמואיל גלינסקיאוכיה כהןמסעוד עמר
יהושוע שוקי אוזןזאב בנימין גליקאורגני כהןמסעוד עמר
איזה עליזה כהןמסעודה עמר
סאסי אוזןלאה גלסאליהו אליאס כהןמערבי משה עמר
עמי אוזןמזל גלפריןאליהו חיים כהןמקיקס עמר
אברהם אוחיוןבוריס גמבוםביה רבקה כהןמרדכי עמר
אברהם אוחיוןשרה גמבוםבייה כהן (כהן)מרים עמר
אברהם אוחיוןאהרון גמליאלבייה כהןמשה עמר
אברהם אוחיוןמרדכי גנוןבנימין כהןניסים עמר
אבשלום אוחיוןרוג'ה מרדכי גנוןגזיילה כהןסוליקה עמר
אליהו אוחיוןמאיר מירי גנחדוד כהןסימי עמר
אסתר אוחיוןדאיסה גפטדוד כהןסעדה עמר
חיים אוחיוןעמנואל גפטדוד יהושוע כהןעזיזה עמר
חנה אוחיוןדייזי גרביאןדיאמנטה כהןעישה עמר
חנניה אוחיוןמשה גרביאןדיאמנטה כהןעליזה עמר
חנניה רפאל הנרי אוחיוןשמואל גרביאןהילה כהןעמוס עמר
יעיש אוחיוןאסיא גרדנסקיורגני כהןפריחה עמר
יעקב אוחיוןאנה גרוברורדה כהןפריחה עמר
יקוט אוחיוןיבגני גרונסקיזהירה כהןרוזה עמר
ישראל אוחיוןמריה גרונסקיזווינה כהןרונן רוני עמר
לויזת אוחיוןחנה גרוסיזונתן כהןרחל חיה עמר
מסעוד אוחיוןאסתר פרידל גרוסמןזוראר כהןרפאל יוסף עמר
מסעודה אוחיוןלב גרושזינה כהןשולמית שולה עמר
מרדכי אוחיוןחניה גרייבהזיניפיר כהןשלום עמר
משה אוחיוןאהרון גרינברגזכריה שכירי כהןשלמה עמר
סימי אוחיוןקונסטנטין גרינשטייןחביבה כהןשמה עמר
עישה אוחיוןגריגורי גרמןחביבה כהןשמואל עמר
רובידה אוחיוןחואת כהןשמחה עמר
רחל אוחיוןסטניסלב גרצ'יקובחואתי כהןתמו עמר
רינה אוחיוןחוה כהןורגאני עמרוסי
רפאל אוחיוןחויטה כהןכמונה עמרוסי
שלמה אוחיוןמריה גרשובחויתה חי כהןמסעוד עמרוסי
שמחה אוחיוןיעקב גרשקוביץ'חי כהןמרגושה עמרוסי
שמחה אוחיוןלוסיה גרשקוביץ'חי חיים כהןשאשיה עמרוסי
עזיזה אוחנאאברהם דבורקיןחילה כהןאמנון עסיס
אברהם אוחנהמיכל דבושחנה כהןטלי עסיס
ברוריה אוחנהשאול דבושחנה כהןזהבה גורג'ט עשור
יהודה אוחנהמזל דבוש אזולאיחנה כהןיהודה עשור
יוסף אוחנהחנינה כהןיקוט עשור
מכלוף אוחנהולדימיר דבנישקחנית כהןמרדכי עשור
מרדכי אוחנהמלכה דבנישקחסה כהןסוליקה עשור
תמי אוחנהאברהם דדוןחראכי כהןסעדה עשור
חנה אוחנה כהןאברהם דדוןיהודית מרגלית כהןהרבנית מסעודה עשור לוגאסי
דוד אוחנונהדוד דדוןיולנד לואינה כהןאברהם שיבני עשוש
חנניה אוחנונהדוד דדוןיונה כהןאליהו עשוש
עזיזה אוחנונהימין דדוןיוסף כהןאסתר דייזי עשוש
שמעון שלום אויזרתיעקב דדוןיוסף כהןאסתר רחל עשוש
חדד אוכיהמבורך דדוןיוסף כהןגד עשוש
בנימין אולימסעודה דדוןיוסף סיסף כהןחנה עשוש
לאה אולימרים דדוןיזה כהןחנינה עשוש
יפים אוסטרובסקיסעיד יצחק דדוןיעל כהןחנינה עשוש
רוזה אוסטרובסקיעישה דדוןיעקב כהןיוסף עשוש
נסים אוסעדוןעליזה דדוןיעקב כהןיעקב עשוש
עזרה אוקביטעמרם דדוןיצחק כהןיצחק עשוש
נחמה אוקון (ספקטור)רחל דדוןישועה כהןכליפה ורגאני עשוש
מושקו אוקסרפאל דדוןכדורה כהןכמוס עשוש
סופיה אוקסכדורה לכדר כהןלאה (ליאנה) עשוש
ולדימיר אורישצ'נקושלמה סמי דדוןכדיר כהןמזיאנה עשוש
שרה אורמןשמחה סימה דדוןכמונה כהןמזלה עשוש
יוסף אורןשלמה דהאןכמונה כהןד"ר מניני עשוש
מתתיהו אורןאברהם דהןכמוס כהןמרים עשוש
יבגני אורצקיאיזה דהןכמסאנה כהןמרת נשריה עשוש
נתנזון אושראיזה דהןלאה כהןרחמים עשוש
שימחה אזגורידוד דהןלאה כהןשאשיה עשוש
אסתר אזולאידוד דהןלאה כהןשבירצה עשוש
דינה אזולאידוד דהןלויזה כהןשושן עשוש
דניאל אזולאידונה דהןשלום עשוש
יהודה אזולאידינה דהןמאיה כהן
יוסף אזולאיחביב דהןמאיר כהןישראל פבזנר
יעקב אזולאיחביב דהןמזיאנה קמרונה כהןישראל פבזנר
ישועה אזולאיחיים דהןמזל כהןנינה פבזנר
מרים אזולאייאקות דהןמיכאל בישי כהןאליהו פדידה
משה אזולאייהודה דהןמישה כהןפריחה פדידה
משה מוריס אזולאייוסף דהןמלכה סלטנה כהןדיזי פדלון
סעדה אזולאייחיא דהןמניני כהןדינה פדלון
עמרם ארמונד אזולאייעיש דהןמסעוד כהןחואתו פדלון
פרחה אזולאייעיש דהןמסעוד כהןמרים פדלון (מכלוף)
ציון אזולאייעקב דהןמסעודה כהןסאסי פדלון
רחמה אזולאי (טרומן)יקוט דהןמרדכי מרידך מוטי כהןאליזבטה פובולודסקי
ריקה אזולאיכפיר דהןמרים כהןמיכאל פובולודסקי
רפאל אזולאילאה דהןמרים כהן
מאיר דהןמשה כהן
אבידור אזרדמאיר דהןמשה כהןדוד פולונסקי
אהרון אזרדמירב דהןנטלי כהן
אליהו אזרדמסעוד דהןסולטנה כהן
זוהרה אזרדמרגלית דהןסוליקה כהןיענקל פולטורק
חביב אזרדמרים דהןסטרנה כהןנטליה פולטורק
חיים אזרדמרים דהןסלטנה יקוט כהןפיודור פולטורק
יהודה אזרדמשה דהןסעדה כהןבלה פולק
יוסף אזרדנורית דהןסעודה כהןבלה פולק
יעקב אזרדסימי דהןסתרונה כהןאידה פונטקורבו
מרימה מרים אזרדסלם דהןעזיזה כהן (כהן)לאו חיים פונטקורבו
רבקה אזרדעישה דהןעזיזה כהןסווטלנה פוסטל
רחל אזרדעישה דהןעישה כהןליודמילה פוסידסקי
שושנה אזרדפריחה דהןעלושה כהןאברהם פורטל
שלום אזרדרחל דהןפלילה כהןימימה פורטל
נסים אזרואלרחמים דהןפרתונה כהןיצחק פורטל
יוסף אזרובתמו דהןפרתונה יעקותה כהןרחל פורטנוי
רות ראיסה אזרובתמר תמו דהןציון כהןסבטלנה פורטר
אנה אזרסקימונין דובה לאהראובן כהןאסיה פורמן
נועה אטדגייעקב דובינסקירולנד כמוס כהןבוריס פורמן
אליהו אטיאסיעקב דובינסקירחל כהןגבריאל פזואתי
אסתר אטיאסקלרה דובינסקירפאל כהןדוד פחימה
דוד אטיאסילנה דוברובולסקירפאל כלאפו כהןזוהרה פחימה
חנה אטיאסילנה דוברובולסקישאול כהןחיים פחימה
יוכבד אטיאסדוד דודשארינה כהןחנה פחימה
יחיא אטיאסדלל דודשושן כהןיוסף פחימה
מכלוף אטיאסלאה דודשושנה כהןיעקב פחימה
עזיזה אטיאססלמן דודשלביה כהןמשה פחימה
שמחה אטיאסעטיה דודשלביה כהןעליה פחימה
שמחה אטיאסציון דודשלביה כהןפרחה פחימה
שמעון אטיאסגזאלה דודישלום כהןרוזה פחימה
מיכאל אטינגרדימנטה דודישלמה כהןתמו פחימה
שרה אטינגרבנימין דודיאןשלמה כהןרוזה פטפובסקי
בייא אטלןאמרה דוויטשמואל שלמה כהןנדז׳דה פיבן
יוסף אטלןולדימיר דווילמןשמחה כהןבוריס פיבצ'יק
סולטנה אטלןויאצ'סלב דוידובשמיחה כהןכמוס פיטוסי
רוברט שלום אטלןצפניה דוידיאןתמר כהןמרסל מיסה פיטוסי
שרה אטלןרינה דוידיאןתפחה אליה כהן
רפאל איבגישפאזן דוידיאןתרכיה כהןסופיה פינחסוב
דניל איבייבמיכל דויטגרוסי כהן גלילדינה פיניש
מיכאל איבייביריב דורייבמסיעדה כהן יונתןגריגורי פינק
צדוק דורייבכדיר כהן למגרביליודמילה פינקלשטיין
מריה איוונובסרגיי דיאצנקוכמונה כהן למגרביחטיי פיסחוב
מזלטו איזגיאייבנתנאל דיגילובר' יעקב כהן מוגרביחטיי פיסחוב
טבריז איזיאייבזולה דידיעליזה עישה כהן-אלמוגרביתושבו פיסחוב
מיצל איזיהחנינא חנון דידינג'ימה כוכבאתושבו פיסחוב
מרדכי איזנברגאלמסי כורשיד
יחיא איטחיוסף דידיאיזה כחלוןזינאידה פיסמן
משה איטחיצחק דידיזולה כחלוןבלד פיש
עליזה עישה איטח (איטח)כמימס דידיחואטו כחלוןבלה פיש
רזילה איטח (איטח)מבורך-באריכה דידיחואטו כחלוןבוריס פישמן
שמחה איטחמזלה דידיחיים נסים כחלוןמיכאל פישמן
שמעון איטחמעתוקה דידייצחק כחלוןמרינה פישמן
שרה איטחמרדכי דידייצחק זכי כחלוןאלכסנדר פישר
זלי ינטה אייזנברגמרזנא דידימרים כחלוןיחיא פלאס
בלטה איילנשעלושה דידיניצן כחלוןברוך פלדמן
צהיה איינופלילה דידי (דידי)נסריה כחלוןגניה פלדמן
מושאיל אילדטובאלגרין דיזירחל כחלוןיצחק פלדמן
שושנה אילדטובאליהו דייןשרה כחלוןמנחם זאב פלדמן
וודה אילהיצחק דייןניסים כחלון סומניפירה פלדמן
אליהו אילוזמנחם דייןאסתר כטורזהשרה פלדמן
דוד אילוזמרים דייןיעקב כטורזהשרה פליי
מאיר אילוזמרים דייןחביב כלילימזל פלס
רוחנה אילוזניסים דייןטאווס כלילימרדכי פלץ
אוחיון אילנהגליה דמרילאה כלילייעקב פלקוב
כץ איסאימשה כליליולדימיר פלקוביץ
אלמוורק איסוכמשת דמריאליהו חיים אלישע כלימיויקטור פלקובסקי
ציפה איסטחורובמאיר דמרידוד כלימיבן ציון פנחסוב
ישראל איסקוביץעליזה דמריחורדה כלימידניאל פנטאה
אלאונורה איסקוביץ'עמיאל דמרייוחאי כלימיטשומה מלקו פנטאה
אלאונורה איסקוביץ'פרץ דמרימלכה כלימילריסה פנטיושין
אסתר איפרגאןרוזליה דנילוביץנפתלי כלימיאהרון גוסא פניד
זוהרה איפרגן (מיארה)איזה דנינורחל חורדה כלימיקנפטה פלילה פניש
נגימה איפרגןאסתר דנינוחיה ג'ולייט כליפהמאיר חי ישועה פנס
שלום איפרגןאפרת דנינוישראל כליפהרבקה פסטרנק
לובוב אישצ'נקויהודה דנינוסגיירה כליפהאלכסנדר פרבקוב
יוסף איתחמיכאל מיכה דנינוסיכה כליפהאסתר פרג'ון
אברהם אל חדדמשה דנינושמעון כליפהחנה אסתר פרג'ון
שמעון אל חדדעליזה אליס דנינואברהם כליפה דידייעקב פרג'ון
רפאל חיים אלאשוילירחל דנינודימנטה כלפהמרי פרג'ון
דורית מסעודה אלבאזרחל דנינוינון כלפהשלום פרדג' (מרשאן)
מזל טוב אלבזשלום דנינומכלוף כלפה
מסעוד אלבזשלום דנינושמעון כלפהפנינה פרוזון
שמעון אלבזשמחה דנינואברהם כנפוכרייך מכלוף פרזון
סופיה אלביטרשמעון דנינואסתר כנפומנשה פרזון
זוהר אלוןשרה דנינודוד כנפוסתרינה פרזון
חנינה אלוןלאוניד דנישבסקידוד כנפורחמים פרזון
מרדכי אלוןפולינה דנישבסקידינה כנפוברכה פרחה
ניסים אלוןאקלה דסטהיוסף כנפובייה פרחן
עליה אלוןאלינה דרוצ'ניןיעקב כנפוהרצל פרחן
פריחה אלוןכמוס דרמוןמשה כנפורחמים פרחן
רפאל רפי אלוןמיכאל דרנטייבפרחה כנפוסוזי שרה פרטוק
אליס אלזרעמריה דרנטייבשמחה כנפוג'רביה פריגה
איזה אלחדאדטדגה דרסוליןמרגלית כספייוסף פריגה
חיים אלחדדמסעוד דרעיאברהם משה מרדכי כפרייוסף פריד
פריחה אלחרראברהם דרעיחיה-בלה כפריאנה פרידמן
מיכאל אלטראיזה דרעימסיה כץגריגורי פרידמן
אסתר אלטרמןאליהו דרעיאהרון כצמןזלמן פרידמן
מיכאל אלטרמןאסתר דרעי (שטרית)אנטולי כצנלסוןחייקה פרידמן
דניאל אליחיים דרעיוובגן כריהוןיהושוע פרידמן
ישראל אליחנניה דרעישלי כרייףרומן פרידמן
מהין אלייהודה דרעירחל כריסעהרחל רוזליה פרידמן
נרה אלייוסף דרעישרה כרמלי קלימיזויהרה פריזה
ברוריה אלי חטביעיש דרעיניזר לאסלופנחס פריזה
ברוריה אלי חטביקוט דרעיגפט לבלאוניד פריחודסקי
הרצל אליאשוילימרים דרעיגפט לבאירינה פריסיאז'ניוק
בנימין אליהניסים דרעיאוה לבונסקיילנה פריצקי
יתרו יהוא אליהסוליקה דרעידניאל דני פרישתא
מעתוק אליהסעדה דרעיאריה צבי לביאיעקב פרישתא
עלושה אליהעישה דרעירחל ז'קלין לביאיבסיי פרלמוטר
רחמים אליהעישה דרעיבנימין לביידאסתר טפחה פרפרה
שמחה אליהעישה דרעיאפרים לבלנגמאיר פרפרה
עזיז אליהועליה דרעיאדל לבמןמרימה פרפרה
שרה אליהופרחה דרעידניאל לגוטפרגי פרפרה
אלברט אלימלךרחימה דרעימיה לגוטפרדי פרפרה
יעקב אלישערחל דרעימיכאל לגוטאהרון אברהם פרץ
אנה אלכסנדרוביץרחל דרעידורה לדביץ'אהרן פרץ
יוסף אללרבי שלום דרעיאישצ'נקו לובובאיזה פרץ
יצחק איסק אלמושלמה דרעיגריגורי לובקובאיציק פרץ
הרב יוסף ציון אלמושנינושמחה ללה דרעיעדינה זילדה לוברו
חנניה אלמכייסליליה הוגןאיליה לוברסקיאליהו פרץ
יוסף אלמכייסשושנה הודיהילנה לוברקובאליהו פרץ
רחל אלמכייסשרה היימראברהם לוגאסיאמירה פרץ
סמחה אלמכיסגרציה הירשברנדאסתר לוגאסיאסתר פרץ
אברהם אלמליחאליהו הכהןחנניה לוגאסיבייה פרץ
אסתר אלמליחגמרה הכהןויקטור לוגובסקיבת שבע פרץ
חיים אלמליחדוד הכהןאסתר לוגסיגוסה פרץ
יעיש אלמליחר' דידו הכהןבצלאל מאיר לוגסידדה פרץ
יעקב אלמליחחיים הכהןברוריה לוגסידוד פרץ
מורן אלמליחיוסף שושו הכהןדוד לוגסידניאל פרץ
מינה אלמליחיעקב הכהןדוד לוגסיחביב פרץ
מכאל מכלוף אלמליחכדיר הכהןחיים לוגסיחנה פרץ
מרים אלמליחכמוס הכהןחנה לוגסיחנניה פרץ
ניסים אלמליחכמוס הכהןיעקב לוגסייהודה פרץ
סימי אלמליחכמימס הכהןלעזיז אברהם לוגסייוסף פרץ
סעיד אלמליחכרייף הכהןמנשה לוגסייוסף פרץ
רחל אלמליחמאיר הכהןמסעוד לוגסייוסף פרץ
רחל אלמליחמילי הכהןנורית לוגסיימנה חנינה פרץ
רחמים אלמליחמימון הכהןניסים לוגסייצחק פרץ
רפאל אלמליחמניני הכהןסימי לוגסייצחק פרץ
שלום אלמליחמעתוק הכהןעליה לוגסילאה פרץ
שמעון אלמליחמרדכי הכהןעליה לוגסימנטו פרץ
שמעון אלמליחמרים אסתר הכהןפרחה לוגסימסעוד פרץ
אברהם אלמסימשה משו עמוס הכהןרפאל לוגסימסעודה פרץ
אורה אלמסינסים הכהןשמחה לוגסימסעודה מסודי פרץ
אליהו אלמסיסלומון שלמה הכהןשמחה לוגסימרדכי פרץ
אסתר אלמסיעישה הכהןאברהם לוימרדכי פרץ
בובה אלמסיצמח הכהןאסתר לוימשה פרץ
בנימין אלמסיראובן הכהןזוהרה לוימשה פרץ
רחל הכהןחגיגה לוינסים פרץ
דרורית אלמסירחמים הכהןחדוה לויסטי פרץ
חתון אלמסירחמים קלימנט הכהןחיים לויעישה פרץ
טובה אלמסירפאל הכהןחיים לויעליה פרץ
יאיר אלמסישויעי הכהןחנניה לויעמוס פרץ
יומטוב אלמסישלמה הכהןיהושוע לויעמרם ארמן פרץ
יששכר אלמסישמעון הכהןימין לויפרחה פרץ
כורדה אלמסיאברהם הלויימנה לויקובי פרץ
מוניר אלמסיאליהו הלוייעקב לוירחמים פרץ
מיכאל אלמסיחנינה הלוייצחק לוישושנה פרץ
מלכה אלמסיימנה הלוייצחק לוישלום פרץ
נוריאל אלמסיימנה הלויכוכבה לוישלום פרץ
ניקול פורטונה אלמסיסימי הלוימזל לוישלום אהרון פרץ
נפתלי אלמסישלמה הלטמכלוף לוישלמה פרץ
פירוז אלמסיאברהם הרושמסעוד אשר לוישלמה סלומון פרץ
ראובן אלמסיאסתר הרושמרים לוישלמה שוילם פרץ
רחל אלמסיאביגיל הרוש לוימשה לוישמחה פרץ
רעננה אלמסיסתרןנה השליסעדה לויתמו פרץ
שולמית אלמסיבוסיה ואוזניאסקיעמרם ארמונד לויתמו תמר פרץ
אליהו אלי אלמעלםיגאל ואזנהפאני לויתמר פרץ
ניסים אלמעלםרפאל ואזנהפורטונה לויתמר פרץ
אליהו אלמקייספרחה ואנונוריקה לויבירס פרץ סגרון
דוד אלמקייסברוך ואענונורפאל לוימשה פרתוך
זוהרה אלמקייסחביבה ואעקניןשלמה לויקלבדיה צ'איקובסקי
ימנה אלמקייסיוסף JOSEPH ואעקנין OIKNINEשלמה לוימוטיה צ'וז'וי
רבי יעיש אלמקייסבנימין וולינסקישלמה לוילובוב צ'ישלר
מזל אלמקייסנטע וולינסקישלמה שלום לויאלפה צ'קולה
מימה אלמקייסיבגניה וולשטייןשמואל לויוודה צ'קולה
מסעוד אלמקייסאיסו וונדיהעוישה רפאל לוי חי ברבי
מסעוד אלמקייסמרשה וונדמגאיאסיה צ'רניאק
מסעודה אלמקייססלומון ווסהמריה לויטיןיבגניה צ'רניאק
ניסים אלמקייסאסתר ווקניןאיגור לוייבסלבה צ'רנייקוב
שלום אלמקייסישראל וורוניןנינה לוייבאירינה צ'רניש (פיירשטיין)
שאוקודי אלעזרשרה לוייב שבייבגזיילה צבאן
ישי אלעזריאוכי'ה וזאןאלכסנדר לויןדינה צבאן
כנם אלעזרי (קלימיאן)דגיירה וזאןכמייס צבאן
פרג' אלעזריחויתה וזאןיאנה לויןמרים צבאן
אדיסו אלפהחיים וזאןישראל לויןניסים צבאן
רחל אלפזואטייסמינה וזאןמריה לויןעיישה צבאן (צבאן)
שלמה אלפזואטיכדורה וזאןפייגלה לויןרפאל כדיר צבאן
אליהו אלפסילאלו וזאןפייגלה לויןשלמה צבאן
אסתר אלפסיניסים וזאןראיסה לויןשמואל צבאן
דוד אלפסיסאסי וזאןטאיסה לויצקיפורטונה סוזן צבן
חיים אלפסיסיסי וזאןבנימין חי לומברוזודבורה צבנג
חנינה אלפסיסתרונה וזאןלאה אליז לומברוזואילן צברי
יוסף אלפסישאשונה וזאןזקלין יעל לומברוזו צלליגולדנה צברי (חלילי)
מרים אלפסיבנימין וזאן מניניג'ורג' לוסטיגדוד צברי
משה אלפסישמעון וזאן סיסףאליה לזביןמשיח צברי
משה אלפסישאול ויאצ'סלב קומיסרצ'יקאדוארד לטויןשלמה צברי
עישה אלפסילריסה לאה וידרמןאליס שושנה ליאני
שבא אלפסישמעון ויזמאןיוספה ליבה לובהישראל צגלניקוב
אסתר אלקוביפיבי ויזמןאליזבטה ליבשיץסופיה צגלניקוב
חיים אלקוביז'וק ויטלילויבוב ליובובמרק ציבושניק
חנה אלקוביאידה ויינשטייןסבוייב ליובובסימה ציבושניק
נסים דוד אלקובייפים ויינשטייןניקולאי ליובומירסקיאורית ציגלמן
מרת עישה אלקוביפרומה לייבוביץכליפה צייאדה
פנחס אלקובימרדכי ויינשטייןשרה לייבוביץאוטו צינמדזגברישווילי
חנינה אלקייםאורה וייסחנה ליליאן (בן עטר)פולינה ציסין
חנינה חנה אלקייםסבטלנה וייסלאון ליןפילה ציסין
יעקב אלקייםשלמה וייסיגור ליסאקובזויה ציקליק
רומן אלקיןרפאל עמרם וייצמןאולגה ליפקיןליפה ציקליק
איידה אלקיסילנה וילסקיפימה לכטרמןסופיה צירולניקוב פורטוסוב
ראיסה אמדורילנה וילסקיגירן ללזרימרדכי צקוני (צקוני)
מיכאל אמנויילובישראל וילקיןדורה ללצ׳וקיורי צרנואוס
אסתר אמסלםבריינה וינמןאהרן לנמןיצחק צרפתי
דוד אמסלםאניוטה וינשטייןאהרן לנמןמסעודה צרפתי
יהודה אמסלםפליקס ויסוצקימלכה מלי לנמן (בקר)משה צרפתי
יעקב אמסלםפליקס ויסוצקימלכה מלי לנמן (בקר)דורה צ׳רניאק
יצחק אמסלםחנינה ויצמןריטה צ׳רניאק-פינקלשטיין
מרים אמסלםיצחק ויצמןמאיר צ׳רנין
משה אמסלםיקוט ממה ויצמןאסתר לסריאסטרינה קאבלה
עישה אמסלםנסים ויצמןדוד לסריבוגיד חויתה קאבלה
עליזה אמסלםעישה ויצמןילנה לרצ'יקובגישי קאבלה
רוחמה אמסלםשעיה ויצמןכמוס מאדרזוירה קאבלה
רחמה אמסלםמאיה ויקוטןאלתר מאזוזיוסף קאבלה
דוד אמרלגוטה ויקטורבנציון מאזוזמטירה קאבלה
לאלו אמרוסימיכאל וישניבצקישלמה מאזוזסאסי קאבלה
בלאי בלאטה אנגדה מראצ'קלבדיה וישניבצקיתרכונה מאזוז (מאזוז)בבה קאושנסקי
מטן אנניהסופיה ולוייביעקב מאיראדוארד קאז'דן
בלה וליאובסקייפרח מאיר
גבריאל סמי אסוליןפאינה וסילבסקייששכר מאירמרימה קבלה
דוד אסוליןרובים וסליצקינבאת מאיר
זוהרה אסוליןמשה וענונומרק מאירוביץאלה קגנוביץ
חסיבה אסוליןחביבה וענונו אוחנונהמרת מרים מאמאןריבקה חיה אביגיל קגנוביץ
ישראל אסוליןאיזה ועקניןוזיפה מאמומזל טוב מרסל קדוש
מאיר אסוליןאסתר ועקניןיזזה מאמומשה מואיז קדוש
מרת עליה אסוליןאסתר ועקניןכדורה מאמושמחה קדוש
ודים אסטריןדוד ועקניןכמוס מימס מאמוכמסוני שושן קדושים
קלרה אסטריןדוד ועקניןלויזה מאמונושה מישונה קדושים
לאה אסייג (אסרף)זהירה ועקניןאליה מגאציפרטונה קדושים
מאיר אסייגחנה ועקניןאיניס מגידישסטניסלב קוב
סוזן ז׳אזו אסייגיהודה ועקניןיוסף מגירהאלכסנדר קובליבקר
מקס אסינובסקייעיש ועקניןרחל מגירהאלכסנדר קובליבקר
יעקב ועקניןלויזה מדאריעקב קובליבקר
קסן אסרסמכלוף ועקניןשרה קובליבקר
אסתרינה אסרףמסעוד ועקניןגנאדי קובליוב
בנימין ימין אסרףמרדכי ועקניןאלכסנדר קובלנקו
יניב מאיר אסרףמשה ועקניןאסתר טיטי מדינה
יעיש אסרףסוליקה ועקניןיוסף מדינהיעקב קוברינסקי
יצחק אסרףסוליקה ועקניןיפה מדינהאלברט קוגן
לידור אסרףסוליקה ועקניןאהרן מדראלקה קוגן
מזל אסרףסעדה ועקנין (עמר)אורגני מדריעקב קוגן
מסעודה אסרףפריחה ועקניןאורגני מדרדורה קודליאנסקי
מסעודה אסרףשיר ועקניןאמנון מניני מדר
עוישה אליס אסרףשלום ועקניןדיאמנטה מדר
עיוש אסרףשלום ועקניןדיאמנטה גטה מדרלידיה קוטוב
פנחס פיני יהודה אסרףשמעון ועקניןדידו מדראיסק קוטליאר
שמואל אסרףאברהם בבר וקניןדניאל מדרגרגורי גרש קוטליאר
ואלי אפטביאלירן וקניןורדה מדראתי קוטליאר אמבינדר
חורדה אפטבייעקב וקניןזינה מדראינגה רוחמה קולטניוק
יאיר ברכס אפטבייפה וקניןזקן מדרבוריס קולטניוק
ספיה אפטביעמרם ארמונד וקניןחביבה מדר
קילן ננלה אפטביפליקס (מסעוד) וקניןחיים מדרסימה קוליש
שמטוב אפטבימיכאל וקסיוסף חיים מדרסימה קוליש
רבי שמעון אפטביקלרה וקסכמייס מדר
אפטבי לויוליה וקסמןמזל ריבקה מדר
דוד אפינזרגאורגי ורניקסבירסה מדרלודמילה קומרוב
חנינה אפינזרסבירסה מדררחל-לאה קונובלוב
אברהם אפללופניה ורניקססי מדרגיטה קוניקוב
יעקב אפללוזאב ז'באליסעדונה סעדה מדרפבל קונרד
יצחק אפללונחום ז'באליפני מדרמרים קוסוס
ישראל אפללומדלין ז'בליפרץ ישראל מדרפרידה קוסטרינסקי
לאה אפללורויחלה מדר
משה אפללורפאל יעקב מדראלבינה קוסי
משה אפללומשה ז'קואלעריבי מדר בן חנונהיוסי חיים קוסקס
סולטנה אפללויעקב זאווייוסף סאסיה הכהן מוגרביילנה קורמן
ציון אפללורחל זאוויעזיזה כהן מוגרביילנה קורמן
צפורה אפללוחמיה עזיזה זאנהמשה מוזלי
תמו אפללודינה בנימין זארהקאן מוטליהמובשה קורנבסקי
יהודה אפנג'רחואתי זבאליפוד מויסיימאיר קורקוס
יצחק אפנג'רסתרונה זבאלירוזה קורקוס
מרדכי אפנג'ררחל זבאלי נעאידה קושניר
רחל אפנגר (אפנגר)טיטה זבולוןנינה מולודצקיאלכסנדר קחלוב
דינה אפנג׳רפרץ זבולוןפריידה מולודצקימיכאל קטנברג
רבקה אפרגןשמעון בר ממה זבולוןחנה מונטג (קליינברגר)אהרון יפת קטר
חיים אפריאטחנן זגדוןיעקב מרדכי מונטגישומה קיפילאו
חיים יאן אפריאטעזיזה זגדוןניסים מונטיןאברהם קלימאין
חסיבה אפריאטפרטונה זגדוןפריגה מונטיןסולטן קלימאין
מסעוד אפריאטשוירה זגדוןגמילה מוניטיןאברהם קלימי
רחל רשל אפרת (דהן)גבריאל זגוריעזיז מופרדיבנימין קלימי
משה אצאראףדוד זגורינברו עדנה מוצ'הגדעון קלימי
פריחה אצרףזוהרה זגוריבוריס מוצרחיים קלימי
שלמה אצרףחנה זגורידוד מור יוסףטאוס קלימי
ןלידימיר אקינצ׳יץחנה חנינה זגוריחביבה מור יוסףטובה קלימי
רדה אקלהמאיר זגורייצחק מור יוסףיוסף קלימי
פריזה ארביבמכלוף זגורישרה מורגיילויחזקאל קלימי
רוזה ארביבמרימה זגוריאברוך מורדכייעקב קלימי
רחל ארביבמשה זגוריראובן אשר מורינויעקב קלימי
אברהם יששכר ארבל אדלרשמעון זגורימשה לייב מושקוביץיצחק רוסתם קלימי
מרסה חיים ארגיימשה זגזגסוסיה לאה מושקוביץכרמל קלימי
מרסה חיים ארגייסרור איבגי זגיירהמיכאל מושקטיןמלכה קלימי
יעקב ארואסאסתר זגרוןאהרון בנימין מזוזמרוורי קלימי
סימון אסתר ארואספרג'י זגרוןאיבון חיה מזוזמרים קלימי
רפאל זגרוןאליהו מזוזניסן קלימי
אברהם ארזואןאסקר זדהדזיריה מזוזפרי קלימי
רבקה ארזואןחביב זדההילה מזוזשמעון קלימי
אסתר אריהחנה זדההילה מזוזשקופה קלימי
טוניה אריךפרוך עפרה זדהזנט מזוז
חיים ויקטור ארישיעל צפורה זהביחוידה מזוזיפים קליקמן
לייקין ארקדיינפתלי זהבייהודית מזוז
ברי אררופריחה זהריהודית מזוזאהרון קנוחינוב
יקותיאל בנימין אשורובשלמה זהריוסף חיים מזוזאהרון קנוחינוב
דוד אשושחיים זוביביוסף ניסים מזוזהרב מרדכי קנפפלמכר
מזל מזלה אשושמסעוד אשר זוביבלואיזה מזוזליבה טויבה קסלר
עדן אשושמשה זוביבמזל מזוזד"ר קלונימוס קסלר
טקה אשטהנורית זוביבמזלה מזוזשרה רוזה קסלר
אביגיל אשטמקרעליזה עישה זוביבמיכל מרים מזוזמירה קפילביץ
מסעוד אשר (אזרד)אסתר זוהרמיסה מזוז (מזוז)ולדימיר קפלון
דניאל באדשהדורית זוהרמעתוק נסים מזוזפליקס קפלון
דוד בבלייהודה הרן זוהרמשה רפאל מזוז
יוסף בבלימירה זוהרעטירסה מזוז (מזל)ארקדי קפלן
שמחה בבלימרדכי זוהרפלילה מזוזרחל קפלן
מאיר בדמרדכי זוהרצביה מזוזרמה קפלן
שמעון זוהרשוירה מזוזאליזבטה קפצן
סופיה בדוביעקב זוזוטיפרח מזלמאיר קפצן
אדינה בדלגןמאיר זוזוטשאול מטטובמאיר קפצן
מישל יוסף בדשהמרים זוזוטאברהם מיארהאטל קץ
רזינה בוארוןשלום סמי זוזוטחיים מיארהברוניה קצקו
בכור בובלילחביב זוזותחסיבה מיארהלידיסיה קקון
בן ציון בובלילנלי זולוטריעקב מיארהמכלוף קקון
ברכני בובלילאליהו זיגדוןמאיר מיארהמרדכי קקון
זריפה בובלילמרים רחל זיגדוןאסתר מיונידוד קרביץ
יעקב בובלילשימי מיוניארקדי קריביצקי
נסריה בובלילאורה זייד (סעיד)מיכל מיחאגניה קריביצקי
רחל בובלילבנימין זיידלפיוטר מיידנברגארקדי קרייסין
רינה בובלילעיוש זיישארקדי קרייסין
שלמה שלום בובלילגכטלר זינוביאבנר מיימוןחנינה קריספין
ינטה בוגופולסקיסמואל זיסאנודמיטרי מיכלניקוביעיש קריספין
משה בוגיד ביתאןדורה דבורה זיסקישראל מילרעליה קריספין
רפאל בוגיד מדראנה זיסקורבי משה צבי מילרבלה קריצ'בסקי
אילן אליהו בוזגלוברוריה זכריהאברהם מימוןשרה קריצ'בסקי
אליהו בוזגלויוסף זלדוביץאברהם מימוןזינאידה קרמר
אסתר בוזגלובוריס זלטקיןהרב אהרן מימוןגנה קרמרובסקי
ברוך בוזגלוגלפרין זליהאליהו מימוןגרגרי קרמרובסקי
חנה בוזגלוארנון חנניה חיים מימון
יעקב קיקו בוזגלויחיאל זלצראשר מימוןבחלה רחל קרעי
כליפה בוזגלובוריס זלקיןאשר מימוןוצייף קרעי
כה"ר מרדכי בוזגלוגרינברג זמבלבחלה רחל מימוןיוסף קרעי
משה בוזגלואפרים דוד זנגבנימין יוסף מימוןיעקותה קרעי
סעדונה בוזגלומסעודה זנודניאל דני מימוןמרדכי קרעי
עזר עידן בוזגלומריה זסלסקיזגייר מימוןלינה קרפנקו
פנינה בוזגלואלכסנדר זפרובחנה נינט מימוןתמו קרקבדוס
רבקה בוזגלואלכסנדר זפרוביונה מצליח מימוןשמואל קשניאן
רחל בוזגלומשה זקןיפה מימוןאורמן ראיסה
רחל בוזגלועטייה זקןכמוס מימוןאדוארד דודו ראלי סיימן
שמעון בוזגלומבורך זקן מזוזלויזה מימון (זיגדון)אליהו ראשיד
תמו בוזגלוסימי זקרי כנפומאיר מימוןמדרכי רביבו
טיטה בוזנחישראלי זראפשאןמנחם מימוןמרק רביץ
מערבי בוזנחדינה זרביבמנטה מימוןאנקוייהוש רדאי
ססי בוזנחמשה זרביבנורית מימוןקברט רדה
רפאל בוזנחגורגי זרגרינינה זקנה רות מימוןאניה רדיאונוב
חביבה בוחבוטגואדה זריהוןפנחס מימוןאלי רובוח
יוסף בוחבוטדוד זריהןפרץ מימוןאסתר רובוח
חיים זריהןרחל מימוןלאה רובין (מימון)
מרים זריהןשהלה מימוןאלכסנדר רובינשטיין
ג'וליה בוכבזהמרים מאמא זריהןשושן דוד מימוןיהודית רובינשטיין (פייגנבאום)
כמישה בוכבזהשלמה זריהןשרינה מימון
לאה בוכבזהיוסף זרצקיגזל׳ה GHOZALA-JULIE מימון MAIMOUN-SUIDשרה רובינשטיין
לכדר בוכבזהמזל תהילה חביבחנניה מימרןגנאדי רוגלברג
עז׳ילה בוכבזהאברהם חג'אגסעדה מימרןגנאדי רודיאנוב
עיושה בוכבזהמיסה חג'אגרומן מיצ'ניקניקיטה רודיי
עמר בוכבזהמרת בייה חג'אג'סופיה רודניק
רוברט בוכבזהיצחק חג'אג'יעקב מישקלבויםאנה רוזנברג
רוברט בוכבזהמירב חג'בינתנאל מכאלמכאל רוזנברג
יצחק יז'ק בוכובזהצוראל חג'ג'גזאלה מכלוף (ארביב)ורה רוזנוב
רחמים בוכובזהזולה חגאג'משה בס מכלוףמוניה רוטברג
אוצייף בוכריסמרים חג׳ג׳ (עטיה)אברהם מכלוף בסשרה רוטברט
זוריה בוכריסבנימין חד'אדאסתר מלאשרה רוטברט
חיים בוכריסאסתר חדאדרחמים מלארוזה רויטבורד
ישראל איתי בוכריסהרב בנימין חדאדזוהרה מלולמיכאל רויטורף
כמונה בוכריסדימנטה חדאדחסיבה מלוליבגניה רויטמן
סבירצה בוכריסורידה חדאדיעקב מלולרם רומצקי
סעדאני בוכריסזוהראיה חדאדנסים מלולחנה רוניס
פלילה בוכריסזקן חדאדקלרה מלולחלילי רוסתם ישכר
פרטונה בוכריסחיים חדאדרחל מלולמרדכי רוש
רבקה בוכריסחשה חדאדשרל מלולתמר רז
שרה בוכריסטיטה חדאדתמה מלכאמירה רזניקוב
תראכי בוכריסיהודית חדאדאיזה מלכהאלבז רחל
יהודית בוכריץיהודית חדאדאליהו מלכהקביל טרלן רחמיאין
ויטלי בולטקסיוסף חי חדאדבת אל מלכהיואב רחמים
לאוניד בולטקסיורם צביה חדאדהילה מלכה (מלכה)מריה ריאביצקי
אברהם בונפדיסמינה חדאדזוהרה מלכהיוסף ריוח
סעדה בונפדיעקב חדאדחנה פרלה מלכהפריחה ריוח (ריוח)
מכלוף בוסכילהיצחק צחייק חדאדחנניה מלכהרחל ריחן (יעקובי)
רחמון בוסכילהכדורה חדאדיוסף מלכהפולינה רייז
אורי בוסקילהכויכה יוכבד חדאד (חדאד לבאן)מוריס משה מלכהויקטור רייכשטט
איזה בוסקילה (פרץ)כמוס חדאדמכלוף מלכה
חנניה בוסקילהכמוס חדאדמסעודה מלכהפאניה רייכשטט
יהודה בוסקילהכמיסה חדאדמשה מלכהבוריס ריינליב
יוסף בוסקילהמאיר חדאדמשה מלכהמשה מורטון ריינר
כליפה בוסקילהמזיזלה חדאדעיוש מלכהליזה רייצין
מרדכי בוסקילהמערבי חדאדרחל מלכה
סעדה בוסקילהמקיקס חדאדשלמה מלכהסמיון רכטמן
עדנה בוסקילהמרדכי חדאדשמעון מלכהגנח רמה
ראובן בוסקילהמרימה חדאדאברהם מלמודישי רמירז
רחל בוסקילה (יפה)משה חיים חדאדסימה רמפל
שלמה בוסקילהנסים חדאדמלכה מלמודזוזוליה רסיה
משה בוקובזהנסים חדאדנינה מלמודשמואל רפאלי
הרב נתן בוקובזהנסים חדאדנינה מלמודגיורגי רצקובסקי
סמיון בוקסמבויםסאסי חדאדאידה מלניקובבחריה שושנה רקח
אולגה בורדוסתרונה חדאדסמיון מלקייבמזלה MAZALA רקח RAKAH
אלכסנדר בורדועזיזה מעטקה חדאדישראל ממורחל אליזה רשל (נעים)
פאינה בורדייניקפרחה חדאדאברהם ממןחנה רשקובסקי
אלה בורודובסקיפרתונה בייה חדאדמזל ממןליובוב רשקובסקי
ראובן חדאדסעדיה ממןמשה רשקובסקי
איגור בורליגהרבקה חדאדרחל ממןחנה שאול
אליזבטה בזלינסקירדיה חדאדזהרה ממרןשרה שאיגאן
אליזבטה בזצ'ינסקירפאל אברהם יוסף חדאדדוד מן בוקובזהארקדי שבויים
אלמה בטחהשבירסה חדאד (חדאד)גריגורי מנביץ
אודל בטיטושוירה חדאדריטה מנביץמיכאל שבורין
חיים ויקטור בטיטושלביה חדאדטורק מנדלמאיה שבח
נלי בטיטושרה חדאדרחמן מנחימובדוד שבייב
שלמה בטיטושרינה חדאדדיאמנטה מנטו (חניה)דוד שבייב
רטה ביושחתאתו חדאד לבאןרוזה מנקושמואל שבץ
ביוך ברהנו ביטאואברהם ברימה חדדרחל מסטריאליוסף שדדי
מנגיסטו ביטאואברהם עזיזי חדדאסנת מסיקה (עשוש)
אהרון ביטוןאורי פרי חדדמאיר מסיקהסרגיי שדיל
איזה ביטון (עמר)אסתר חדד (מדר)לאה מסמדצודיק שוורץ
אליאב ביטוןאסתר טרקי חדדדוד מסס
אליהו ביטוןג'וליה חדד (בניטה)זוהרה מססאלמס גאולה שוחט
אליהו ביטוןגזלנה חדדיששכר מססאלכסנדר שולמן
אליהו ביטוןדוד חדדמאיר מססרומן שולמן
אסתר ביטוןדרור חדדמרים מססשולתי
אסתר ביטוןזינה חדדמשה מססקלאודיה שומולינסקי
אסתר ביטוןז׳ולה חדדנסים מססלייב שומולנסקי
ברוריה ביטוןחותאני חדדרבקה מססאידה שוסטר
גבריאל ביטוןחנניה חדדרחל מססדוד שוסטר
דוד ביטוןטיטה חדדיפה נתנאלי מססינגר
דוד ביטוןטינה דיאמנטה חדדסאסי מסעודזליק שוסטרמן
דוד ביטוןיוסף חדדאשר מסעוד בוכובזהמרים שוקטי
דניאל ביטוןיוסף שושו חדדבסיה מסרסקיסולטנה שוקרון
הרצל ביטוןיצחק חדדבסקה מסרסקישבה שוקרי
זוהרה ביטוןישעיהו חדדמיכאל מסרסקישלום שוקרי
זיו ביטוןרב כדורה חדדמיכאל מסרסקייפה שורקי (כהן)
חנה ביטוןכדיר חדדנעים מערבי עריביאברהם שושן
חנה ביטוןכדיר חדדיבה מצטנרזוהרה שושן
חנניה ביטוןכמאסה חדדפניה מקובוזמאיר שושן
חסיבה ביטוןכמוס חדדאשר מקטובימתילדה מזל שושן
יהודה ביטוןכמוס חדדיונה מקטוביעישה שושן
יהודה ביטוןכמיסה חדדלאה מקטובירבקה שושן
יוכבד ביטוןכמסנה חדדמזל מקטובימסעוד שושנה
יורם ביטוןכמשנה רוויתה חדדשלום מקטוביאלכסנדר שטילבסר
יעיש ביטוןלכדר חדדאדלינה מקרביץרוזה שטילבסר
יעיש ביטוןמזיאנה חדדיוסף שטני
יעקב ביטוןמיה מסעודה חדדמטווי מקרובסקיחסיבה שטרית
יעקב ביטוןמיכל חדדחותה מרגושה (הכהן)יצחק שטרית
יעקב ביטוןמערבי ממו חי חדדמרדכי מרדכימאיר שטרית
יעקב ביטוןמעתוק חדדכמוס מרואנימזל שטרית
יפה ביטוןמרדכי דידך חדדמרים מריימה (גיז)סטריה שטרית
ישראל ביטוןמרימה חדדבולשוב מרינהשמחה שטרית
מאיר ביטוןנח חדדשמעון שטרית
מאיר ביטוןנחום חדדשמעון מרציאנושמעון שטרית
מזל ביטוןסחוגה חדדאליהו אלה משהלב שטרנברג
מזל ביטוןסטירינה חדדאסתר משהאלקסנדר שיינטופ
מיכאל מכלוף ביטוןסמדר חדדג'ורג'יה משהשושנה בלומה שיינר
מימון מידן ביטוןעלושה חדדחיים משהשרה שימקוביץ
מיקי ביטון (מיכאל)פרטונה חדדמשה משהמיכאל שימקוביץ'
מכלוף ביטוןפרץ חדדנזדר משהמחבובה שירין
מסעוד ביטוןציון בהומה חדדסולטן מלכה משהחנה שכטמן
מרדכי ביטוןקרוץ נחום חדדציון משהחנה שכטמן
מרדכי ביטוןרביקה חדדרחל משהשלי שלביה
מרדכי ביטוןרבקה חדדשלום משה (משה)אביבה שלום
מרדכי ביטוןרפאל חדדאורמן נאום
מרים ביטוןשושנה חדדאסתר נגדיחי שלום
משה ביטוןשימשה חדדיוסף נגדייאיר שלום
משה ביטוןשלמה חדדגונטה גבי נגהפרץ שלום
משה ביטוןשלמה חדדאמימה שלי
סוליקה ביטוןשמחה פרטונה חדדדג'רייה נגרדוד שלי
סוליקה ביטוןתראכי חדדזלהחנה נגרדינה שלי
סמי ששון ביטוןכנפיטה חדוקיצחק נגרחיים שלי
סעדה ביטוןפורתונה חדוקכליפה נגרחיים שלי
עלו ביטוןנסים שלום NESSIM חדוק HADDOUKמבורך נגרישי אברהם שלי
עליזה ביטוןלאה חדרימחדיה עזיזה נגרכמוס שלי
עמרם ביטוןצדוק חדריפינחס נגרכמסאנה שלי
פנחס ביטוןקדושים חואטישארינה נגרמיטל שלי
פרחה ביטוןיהונתן חואתי הכהןיאיר נהוראימערבי מיכאל שלי
ציון ביטוןג'וליה חוגיבוריס נוביקובמערבי מיכאל שלי
רחל ביטוןליזה נוביקובעמירה שלי
רחל ביטוןיוסף חי חויתא חוריאליזבטה נודלמןפרטונה שלי
רחל ביטוןרחמים חי חויתא חוריחביב נוסרתירחמים שלי
שלום ביטוןאספיר חורבאליהו נזריאנה שליט
שלמה ביטוןחנה סוזן חורבשולמית נחום (בוזגלו)סוניה שלפיט
שלמה ביטוןיצחק חורבאברהם נחמיאסיבגני שמאייב
שלמה ביטוןסימה חורבמכלוף נחמיאסמילקו שמאילוב
שמחה ביטוןאביגיל חורישולמית נחמיאסמילקו שמאילוב
שמעון ביטוןאבתו חוריתמו נחמיאסגבריאל שמואל
תמו ביטוןאליהו חורייעיש חי נחמנידוד שמואל
תמו ביטוןאליהו חורימסעודה נחמניסולטנה שמואל
נחמן מנחם ביטןאליהו חורימשה נחמניסולטנה שמואל
הרמן בייאבאליהו חוריפריחה נחמני (נחמני)פינחס שמואל
אלפה צגיה בייאנשאמימא חורירחל נחמניפריגה שמואל
איני בייהאסתירינה חורישמעון נחמנירות שמואל
איני בייהאריה חורייפים נחשיןחנה שמואלי
ישראל בייטמןאשר חורידניאל נידםציפה שמולקו
ברוך חורייקוט נידםאלכסנדר שמיונוב
סקונדה ביילהג'וליה חורימסעודה נידםפיוטר שמילוב
אלכסנדר בייננסוןגזאלה גזללו חורישולמית נידםאהוד שמיר
קסהון דני ביינסאיןגזיילה חורישלום שלמה נידםאליעזר יעקב שמיר שמוקלר
סימה בילמסדוד חורישמעון נידםברוכי שמחה שממה
מעין ביתאודוד דידו חוריטלי ניסימיישי שמעוני
כמונה ביתאוןדיאמנטה חוריעזיז ניסימיקלוד שמעוני
הרב אברהם ביתאןדידו חוריחביבה ניסןהודיה שמש
אברהם עריבי ביתאןורידה חוריחלאו ניסןיאיר שמשון
אורידה ביתאןזוהריה חורי (חורי)סימנה ניסןנחמה נינה שניידרמן
זואהר ביתאןזירה חוריטימכו ניסנובשרה שסטק
חיים ביתאןחויתי חוריטימכו ניסנובאורן שעיה
כליפה ביתאןחיים חזקיה חורימיכאל ניסנובקלרה שפטלביץ׳
לינדה ביתאןחנינה חוריראיסה שפיצר
רבי מאיר ביתאןיאיר חורימיננה נמצוביעקב שפירא
מבירכה ביתאןיוסף חורירינטו נעמשה שמואל שפירא
מזייאנה ביתאןיעקב מעתוק חורינסים נעיםפליקס שפירא
מכלוף יצחק ביתאןיצחק חוריסאסי נעיםרבקה שפירא
מצליח חי ביתאןיששכר חוריפלילה נעיםגיטה שפקטור
נסים ביתאןכמונה חורירחיימה נעיםמריה שפרוכמן
נשריה ביתאןכמייס חוריאורדיה נעמןנינה שצ'לקוניב טויבה לוין
סולטנה ביתאןלאה חוריאליהו נעמןרוזה שצילציקוב
עלושה ביתאןליאן חוריבנימין מאשו נעמןבוריס שקולניק
פלילה ביתאןמאיר מנחם חוריבנימין מאשו נעמןברטה שקולניק
ציון ביתאןמגאצי חוריבנימין מאשו נעמןיעקב שקולניק
ציון בן ציון ביתאןמזולה חורייעקוטה מרגלית נעמן
שאשיה ביתאןמטירה חורייעקוטה מרגלית נעמן
או'זיפה יוסף ביתןמיכאל חורייעקוטה מרגלית נעמןמסעוד שקורי
אליהו ביתןמיכאל חורינוס (שלום) נעמןמאיר שקורי זמיר
אליהו מכלוף ביתןמירה חורישלביה נעמןמוסי שקלובר
חואטי ביתןמסעודה חורימיכאל נפומניאשצ'יאלישע שרביט
כמונה ביתןהר' משה חוריאירנה נפתלייבדניאל שרהשר
מישונה ביתןמשה חיים חורישמשון נפתלייבבטיה שרייפל
מכלוף ביתןנזימה חורישמואל דניאל סאדיקיפים שרייפל
משה ביתןסתרונה חורי (חורי)ברטה סאטאנובסקיאסתר שריקי
סלטנה ביתןעלג'ייה (עלזייה) חוריאליעזר סאסיאסתר טורה שריקי
קרוס חי ביתןפינחס חוריבכור סאסירבי יוסף שריקי
רכונה ביתןפלילה חורידוד סאסימסעוד שריקי
שושנה ביתןפרזי חוריחיים חי סאסימסעודה שריקי
שלום ביתןפרזי חורייוסף סאסימרדכי שריקי
שלטנה ביתןציון חורימוריס סאסימרים שריקי
שמחה מיחה ביתןשומני חורימיסה סאסימרים שריקי
משה מוריס בלאיששושן חוריאסתר סאסי פדלוןפרחה שריקי
פורטונה מזל בלאיששושנה חורב חוריפרץ סבאגרחל רשל שריקי
שלבייה חוריוצייף סבגשלמה שריקי
שלום חוריחייםחויה סבגיהודה ששון אליהו
ריבה בלומקיןהרב ר' שלמה חוריחסיבה סבגג'וליה ששי
יוסף בלופלדששונה חורייהודה סבגרענן ששי
מיכאל בלופלדאליהו חזןכמוס סבגשלום ששי
יצחק בלוצקובסקיאליהו חזןמזיאנה סבגישראל תורג'מן
חסיה בלוצרקובסקיאסתר חזןפנחס סבגמכלוף תורג'מן
אילה בלחסןדוד חזןפרטונה סבגמסעוד תורג'מן
אסרסה בלטהחי משה חזןפרטונה יהודית סבגמרגלית יקוט תורג'מן
טדסה בלטהחנה חזןשלמה סבגמשה תורג'מן
מאיה בליאכמןיוסף חזןשמחה עטון סבגסימה תורג'מן
יבסיי בליאסנייעקב חזןננגן סבגןאלגריה תורגמן
שרה בליאסנייעקב חזןאסתר סבחיצחק תורגמן
קימה בליומברגיצחק חזןמיכאל סבחסימה תורג׳מן
ורה בליופלדנחמה קלמנטין מחבובה חזןשולמית שולה סבחשמעון תורג׳מן
יחיאל בלמיססעדה חזןאסתר תורזמן
רימה בלנובסקיעליזה חזןמחדיה סבןאסתר תורזמן
יחיאל בלנקפרחה חזןעמוס סבןישראל תחסיני
קלרה בלנקפריחה חזןשמחה סבן
אברהם ארקדי בלקיןרחל חזןויליי סברדלוביעקב תימסיט
ציון בלקררחל חזןקלרה סברדלובהאיזה תמו (אבוטבול)
איזה בן אבורחל חזןאסתר חיה סברדליןדסה תנבה
יעקב בן אבוחנה חזן אבוטבולסולומון סברדלין
מרדכי בן אדרתאליהו חזקיהו ביתאןבוכריס לואיזה סברוסה (חדד)
אליהו בן אריהטיטה אירן חטאביוסף סברי


Pages: 1