BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Netivot Cemetery

Burial Records

אברהםאיטו בן דוד ויוסףיוסף חייםסולומון סברדלין
אמיראיטו בן דוד ויוסףיפרח חייםבוכריס לואיזה סברוסה (חדד)
ג'זלה (כהן)יצחק בן דוד ויוסףבת שבע חיים ג'אןיוסף סברי
דיאמנטה (כהן)יפה בן דלקעזריה חיים זאןקשכר סברי
דינהמרדכי בן הרושנעימה אסכול חיימג'אןאברהם סגרון
דליה (בוכבזה)משה ליאון בן חישמחה חיימג'אןאורלי סגרון (חדאד)
זהירה (דידי)אסתר בן חייםמאיר מרדכי חימיאיזה סגרון
זוהרה (דרעי)אברהם בן חמוקוגן חיקלבחריה סגרון
חנה (בניטה)אליהו בן חמוחפציה חכמוןיהודה סגרון
חסיבהאסתר בן חמויפה חכמי (נגר)כדיר סגרון
יהודהאסתר בן חמויוסף חלואהלואיזה סגרון
יוסףמלכה חלילינפתלי סגרון
יוסףג'ולייט ממח בן חמועובדיה חליליעמירה סגרון
יחזקאלדוד בן חמוצאלח חליליעמני חויתה סגרון
ימנה (דיין)חביב בן חמוקאוקאו כוכבה חליליפלילה סגרון
יעישחנניה בן חמושמעון חליליפרתונה סגרון
יששכרטובה בן חמותורן בלור חלילישמחה סגרון
כדיר (כהן)יוסף בן חמוניסים חלמיששמעון סגרון
הכהן כלפתויעיש יחיאל בן חמוזהבה חן (בן חמו)אברהם סדיקוב
לילה (מדר)לונה בן חמודדון חנהאברהם סדיקוב
מבירכהמימון בן חמוחיה חנוכהשבתאי סדיקוב
מטילדה (מיוני)מכלוף בן חמוחתון חנוכהאיאו סהלו
מיסונה (כהן)מסעוד בן חמומרים מימי חנוכהמולו סהלו
מלכהמסעודה בן חמושדיל סרגיי חנוכייבראיסה סובולוב סובולב
מנחםמרדכי מיכאל בן חמויצחק חנוקהאילן סודרי
מנימשה בן חמואברהם חניהיצחק נני סוויסה
מסיעדהנוארה בן חמובת אסתר חניה (חניה)מור יוסף סוזן
מסעודהסולטנה בן חמוג׳ריה חניהמיכאל סוחורוקוב
מרימהסוליקה בן חמודוד חניהמיכאל סוחורוקוב
נזימה (אבגי)סעדה בן חמוורד חניהבכור סויד
נעמי בובהפרחה בן חמוזינה חניהאיטו סויסה
סוליקה (מלכה)שלמה בן חמויוסף חניהאליה סויסה
סעדונה (חורי)שמעון בן חמוינון חניהאליהו סויסה
צביהשמעון בן חמומזיאנה חניה (חניה)דוד סויסה
שלוםתמר בן חמומכלוף חניהחיה סויסה
שלמהבנימין בן יאירמני חניהחנה סויסה
תרכונהדדה בן יאירמניני חניהחנה סויסה
גולה (אורן)דוד בן יאירמסעודה מסיעדה חניהחנה סויסה
ויטלייהודה בן יאירמרים חניהיוסף סויסה
חוטה (מונטין)עליה בן יאירנסים חניהיחיא סויסה
חותה רקילה (מימון)פריחה בן יאירסעדה חניהימין סויסה
חייםקנטור גריגורי בן יוסףעטיה חניהיעקב סויסה
יקטרינהרבקה-זלוזה בן כליפהשמואל חניהלאה סויסה
לויזהאיזה בן לולוטדגי אוקנין חנינהמיכאל סויסה
מאלאיהודה בן לולואליזר מכלוף חסאןמימון סויסה
מסעודה (אבן אבו)יצחק בן לולובן ציון קרוץ חסאןמכלוף סויסה
מרטיצחק בן לולוורידה חסאןמסעוד סויסה
מרים ממה (לסרי)שמעון בן לולוחויתו חסאןמסעודה סויסה
סימה (ביטון)תמו בן לולוחי ויקטור חסאןמרים סויסה
עזראברהם אלברט בן נזרףיחזקאל חסאןמשה סויסה
קיילןאסתר בן נזרףרחימה חסאןמשה סויסה
רחל (יפרח)יצחק בן נעיםאסתר חסידיםמשה סויסה
רחל מלכהאליהו בן סוסןגזאלה חסןסוליקה סויסה
עוזי יעיש בן עבויוסף חסןעישה סויסה
Renee Kadosh Delmarשמעון בן עבוחסיבה חפציבה ועקניןעישה סויסה
Морель מורל Альтбух אלטבוךפובולוצקי בן ציוןאניוטה חרומירותי סויסה
Дина דינה Балановская בלנובסקייהודה בן רדא (בזל)מאיר מישל טבולשנה סויסה
Белла בלה Барбарова ברברוביעיש חביב בן שבתסעדיה טבולתמו סויסה
Клара קלרה Бланк בלנקמסעודה בן שבתרוזה טבולתמר סויסה
Ефим יפים Бразилевский ברזילבסקיזוהרה בן שושןגלאינו טגאואמה סולוב
Дора דורה Браиловский בראילובסקייוסף בן שושןליילין טגניהאמה סולובי
Рива ריבה Веселицкая וסליצקייעקב בן שושןיוסף סולומובסקי
Лариса לריסה לאה Видерман וידרמןיעקב בן שושןאהרון טדגיאטואל סולומון
Александр אלכסנדר Вильский וילסקימכלוף בן שושןאסתר טדגיגושו סולומון
Брайна Винманמכלוף בן שושןדוד טדגיוינר סולומן
Елена ילנה Винник ויניקמרים בן שושןזהבה טדגייגנה שושנה סולטן
Григорий גריגורי Вишневецкий וישנבצקיעישה בן שושןימנה טדגיולדימיר סולטנוביץ
Иосиф יוסף Гембом גמבוםשלמה בן שושןמרדכי טדגיוייסברוט סולמיץ
Григорий גריגורי Герман גרמןתורה בן שושןניסים טדגיאליזבטה סוסמן
Яков יעקב Гитман גיטמןאסתר אביגיל בן שימולפריחה טדגיאמימה סופר
Алтер Голодיעל בן שימולשלמה טדגיאשר סופר
Иосиф Голубицкийמימון בן שימולסנדקי טהוןבנימין סופר
Лев לב Гольденберг גולדנברגמסעודה בן שימולדוד טובולבנימין סופר
Раиса ראיסה Гольденберг גולדנברגעדידה בן שימולרוזלי טובולבנימין סופר
Авраам אבהרם Гольденштейн גולדנשטייןרחמים בן שימולשמחה טובולגמרה סופר
Лев לב Гордовер גורדובראסתר בן שמעוןאריאל טובידודסה סופר
Софья Давыдоваסימי בן-דודאשר טובידחפה סופר
Хайка חייקה Двосис דבוסיסחנה בן-הרושמעטוק טוביז'קלין ציפורה סופר
Мария מריה Дрантиева דרנטייבחנניה בן-חרבוןאהרן אלעזר רפאל טויטוחנה סופר
Бэлла בלה Елиовская וליאובסקידניאל שלמה בנטולילהחיים טויטוחפציה סופר
Лев לב Закк זקחיים רימוד בנטולילהחיים תותה טויטויעקוטה סופר
Иосиф יוסף Зельдович זלדוביץמסודי בנטולילהחנה טויטוכדיר סופר
Дина דינה Ибаева איבייבשלמה בניבגייהודית טויטוכמוס סופר
Арон אהרון Изгур איזגוראליהו בניטהכמיסה טויטוליזה יעקותה סופר
Песя Полина פסיה Изгур איזגורזהרה בניטהרבקה מננה טויטומאיר סופר
Мушаил מושאיל Ильдатов אילדטובכליפה בנימין דבאנישושנה טויטומגוץ סופר
Берта ברטה Каган קגןנושה בנפשה בנימינישלמה טויטומזל סופר
Саламон Кагановичמרדכי בניסטישמעון טויטומזלה סופר
Аркадий Казפרחה בנעיםשרה טויטומימון סופר
Руслана רוסלנה Каминская Гридина קמינסקי גרידיןחיים רפאל בנציון הכהןיצחק טויטו בנימיןכה'ר מכלוף סופר
Роза רוזה Канторович קנטורוביץפרמוט בסיהשבירצה טויטו-בוכריץמניני סופר
Владимир ולדימיר Каплун קפלוןבדים בסיןאליעזר טומנסקימסעדה סופר (סופר)
Брония ברוניה Качко קצקוחיה בסרמניה טומנסקיכה'ר מרדכי סופר
Геня גניה Кержнер קרז'נרחיה בקובזהליילין טוניהסאסייה סופר
Александр Козловסהלו בקלהאברהם טוסוןערבייה סופר
Соня Корецקבבוש בקלהחיים טוסוןפלילה סופר
Этя אתי Котляр קוטליאר (אמבינדר)משה בר רבקה אבן חייםמזל נזלי טוסוןפראזי חיים סופר
Владимир ולדימיר Кофман קופמןדורה בראילובסקיסימון טוסוןשלום סופר
Геня Кривицкаяאליהו ברביז'אנה טופיציןתרכיה סופר
Мира Левенштеинבנימין ברבי (ברבי)אפרים טוצ׳ילובסקיאפרים סוצ'ילובסקי
Илья איליה Лядман ליאדמןזוהרה ברביאליהו טורגמןמיה סטבון
Хая Малкинכמוס ברבימזל טוב טורגמןברייצ'ר סטלינה
Елизавета יליזבטה Матаева מתייבלאה ברבירבקה טורוקיפים סטרודובסקי
Сергей סרגיי Мишаев משייבעזיזה ברבימסעודה טורזמןיפים סטרלין
Яков יעקב Мишкельбойм מישקלבויםעמית ברביאיבייב טחיפרידה סטרצ'ונסקי
Михаил Мушкатинצביה ברביאהרן טחןאשתה סיבהט
Александер אלכסנדר Недвигин נדביגיןצולטנה ברביאברהם טיגואלעזר סיגאווי
Роза רוזה Островская אוסטרובסקישלום ברביאסתר טיטה (חדד)גיטליה סיגנור
Абрам אברהם Офман אופמןשרה שרח ברביגד סיגרון
Давид דוד Палей פלאיששיה ברבי (ברבי)יעקב טייטלבאוםדיאמנטה סיגרון
Григорий גריגורי Петухов פטוחובבלה ברברובמננה טיירחויתה סיגרון
Виктор ויקטור Прилуцкий פרילוצקיד'ר יואל ברברמןנז'י טייריעקב שמעון סיגרון
Давид דוד Приходский פריחודסקירבקה ברברמןכונסה טלמסעודה סיגרון
Роза רוזה Резник רזניקזינובי ברגינסקילאה טלרבקה סיגרון
Александр אלכסנדר Рубинштейн רובינשטייןמאיר ברגינסקימרדכי טליוסף סיטבון
Давид Ружинскийציליה ברגריעקב טל טובולאודט שמחה סיימן (ברכץ)
Сара שרה Рузов רוזובחנה נינט ברדהטסמה טמנוהשמת סיירי
Арон אהרון Сатановский סאטאנובסקייצחק ברדהאלכסנדר טמננקוברטה סימגין
Бейла ביילה Секунда סקונדהמיכאל ברדהציליה טננובחיים סימנטוב
Владимир ולדימיר Славин סלביןבורך ברהמיציליה טננובישורון סימנטוב
Пуд Сура Срулאלפה ברהנוציליה טנצריבגניה שיינה סיניצין
Рива Абрамовна Ставчанскиחנה ברודוצקיישמו טפטהילזבטה סיצ׳וב
Ефим יפים Степанский סטפנסקיאידס ברוידרפולינה טפליצקינדיה סירוטה
Ефим יפים Стерлин סטרליןיצחק ברוידרישראל טרבחסיאלה סלבין
Маня Туманскаяמג׳ביה ברוךאמנון טרבלסיאלה סלבין
Элиэзер אליעזר Туманский טומנסקיאבישי ברוכיבוגיד גנוש טרבלסיולדימיר סלבין
Майя מיה Файнберг פיינברגאהרן ברוכידיאמנטה טרבלסירחל סלובודסקי
Майя מיה Файнберг פיינברגאסתר ברוכיזכייה טרבלסיבטחה סלומון
Михаил מיכאל Фельдман פלדמןחביבה טרבלסיבריהון סלומון
Григорий גריגורי Финберг פינברגואלי ברוכייוסף טרבלסיטיבי סלומון
Григорий גריגורי Финк פינקיהודית חיה ברוכייעקוטה טרבלסיורה סלונימסקי
Хана חנה Фишман פישמןנזדר ברוכייעקותה טרבלסיורה סלונימסקי
Алнксандр אלכסנדר Хайтов חייטובעובדיה אדון ברוכיכדיר טרבלסינורה סלונימסקי
Марк Цыбушникשיפרה ברונשטייןמזל טרבלסינורה סלונימסקי
Любовь לובוב Чернин צ'רניןמרים ברזנימלכה טרבלסי
Цодик צודיק Шварц שוורץברוך בריגהמסעוד טרבלסיהרלדו סלזר
Феликс Шейнтопסולטנה בריחמסעוד אליהו טרבלסיאדיסו סלמון
Феликс Шейнтопסמיון ברייטמןמקיקץ חיים טרבלסיישי סלמן
יוסף Шерман שרמןנינה בריצבמרני חיים טרבלסי
Максим Шнайдерманאברהם ברישמןעזיזי טרבלסיויקטור חיים סמדג'ה
Исаак איסק Штейнфер שטיינפרבנימין ברכהשרה נורית חיה טרבלסיאבגאיל סמואילוב
Сара Шульманחי ברכהביינה טרו
Блюма בלומה Шульман שולמןסאמינה ברכהיצחק ז׳ק טרוזמןאברהם סמולקין
Ида אידה Шустер שוסטרארקדי ברליאנדמרים טרוזמןישצ'יק סמיון
Валентина Шухатיהודה אודי ברמימרה טרטיאקובאליהו סמנה
Раиса Эделманישראל ברמיאננט טרפהשמחה סמנה
Вадим ודים Эстрин אסטריןרותם ברמיאסתר טרקי חדד (חדד)טנה סמני
Клара קלרה Эстрин אסטריןשלום שרון ברמיאברהם יאיררוזה סנד זהבי
Леонид ליאוניד Ярославский יארוסלבסקיבטיה ברמסשמחה יאיררוזה סנד זהבי
חנה אבגיגניה ברנבאוםאסתר יאנהרוזה סנד זהבי
יצחק אבגייוסף כמייס יאנהאנטולי סנדלר
מסעוד אבגיאניה ברנשטייןרחל יאנהדורה סנדלר
עוזי לעזיז אבגיאניה ברנשטייןגריגורי יאנקובסקיימנה סנדרוסי
מיכאל אבדייבאיסו ברקהליאוניד יארוסלבסקי
זוהרה אבואברהם יצחק ברקוביץרנקנצינסקי יבגני
חנה אבואסתר ברקוביץ (דהן)ביילין יבגניהחנוך סנקר
יוסף אבושרה רבקה ברקוביץישראל יברקןסגרונה ססי
אליהו אבוטבולגריגורי ברקובסקיאליעזר יגנהכוכבה עמר סספורטס
אסתר אבוטבולמרטו ברקוליןאפרים יגנהחיים סעאדה
אסתר אבוטבולמריה ברשטייןטבבו סיסאי יהואלהסעידה סעאדה (סאסי נע)
חיה אבוטבולרינה בת גדאסוסאי יהואליהזולה סעדה (בריגה)
יצחק אבוטבולרחל בת חמה (עמר)דניאל יהודהיצחק חוגה סעדה
מרימה אבוטבולנואהה בת עליהטוטו יהודהכמונה סעדה
מרסל אבוטבולכדיר בתאןרבי הכהן עזיזי יהונתןלאה סעדה
משה אבוטבולאפרים ג'בלייורם יונהמרים סעדה
עישה אבוטבולכדיר ג'בליאוזיפה סעדון
עמרם אבוטבולמערבי ג'בליחיה פייגע יוסוביץ יעקובוביץחי סעדון
רחמים אבוטבולשמואל ג'ורבסקיאיליה יוסיםכמימס סעדון
שמחה אבוטבולבבלי ג'ורג' אפניסולומון יוסיפוביץתיתה סעדון
שרה צפורה אבוטבול (קאפח)שולמית שולה ג'יבליאברהם יוסףשוילם זאכי סעדיה
ראומה אבטביעלין ג'ניההודיה מור יוסף
שמחה אבטביאסיה ג'פרובהזנודה יוסף
שמחה אבטביאסתר ג'קואלסעדון יוסף
דוד אביבזרקולקר גאורגיעמר יוסףגריגורי ספקטור
יעקב אביחצירא גוגונחמה גאפטדורה יוספחנחמה ספקטור
אליהו אביטבולבלה גארףרעיה יופהנחמה ספקטור
אליהו אביטבולאברהם גבאינדזדה יורפולסקיקלאודיה ספקטורובה
אליהו אביטבולאברהם גבאימשה יחיאליגור אברהם אהרון ספרונוב
פנחס אביטבולאיזה גבאינסקה יחיהרבקה סקאזי
שלום אביטבולאמימה גבאיאברה ילאוישראל סקה
אליהו אביטןאסתר גבאיאוחנה ימיןמאיר סקוטלסקי
אליהו אביטןאפרת גבאימלכה יניבריבה סקוטלסקי
גבריאל אביטןדוד גבאיחיים יניב קדושיםמירי סקופיס
דוד אביטןחנה גבאיחנה הלן ינקוביץמירי סקופיס
יוחאי אביטןחנה גבאייצחק אייזיק ינקוביץמשה סקופיס
יעקב אביטן (אביטן)יהודה גבאירחל ינקוביץמשה סקופיס
עישה אביטןיהושע גבאימנשה סקזי
רבקה אביטןיוסף גבאירחמים סקזי
רחל אביטןיעיש גבאיבוריס סקליאוסקי
תמר אביטןיצחק גבאישריקי יעישסיציליה סרגייב
חנה אביכזרמזל גבאיטובה יעקב (בן חמו)ישראל לכדר סרור
יחיא אביכזרמכלוף גבאימרל מרה יעקבסאסי סרור
יעקב אביכזרמנחם גבאיסימון יעקבסימה שמחה סרור
משה אביכזרמרים גבאיעמר יעקברחל עאמר
שרה אביכזרנסים גבאייורם נוני יעקבימאיר עבדי
אסתר אביכזר אברג'לסלימן גבאיתמר נזיה יעקבי כהןברוריה עוזיאל
מאיר אביכזר אברג'לסעדה גבאימנחם מנדל יעקובוביץטירנה אפרת עוזיאל
חיים אביכזר אברג׳לעישה גבאיגולן יעקובייחיא עוזיאל
שאול גבאיהרצל יעקובייקוט עוזיאל
יוסף אביסרורשלום גבאיישראל יעקובימשה עוזיאל
נינט אביסרורשלטנה גבאירחל יעקוביחביבי עזיז
חיים אביצרורשמחה גבאירחמים יעקוביפירוזה עזר
שלום אביצרורפני גבאי אוחנהדוד יעקובי חייםפנחס עזר
דוד אביקסיסמכלוף גבאי סגרוןאברהם יפרחפנינה עזר
תמר אביקסיסטורכייה גבאליאברהם יפרחמרדכי עזרא
יעקב אבישראסתר גבריאלאברהם יפרחרחל עזרה
רונית אבלזחיים בר חאנם ג'אן גבריאלאברהם יצחק יפרחמאיר עזרוב
חסיבה אבן חייםחביב גבריאליאיזה יפרחאהרון עזריה
מיכאל אבן חייםשרה שרח גבריאלידוד יפרחדניאל עזריה
מרדכי אבן חייםאיריס שרהל'ה גואטהדוד יפרחיוסף עזריה
רבקה אבן חייםטוני גואטהדוד דוידו יפרחמרים מוחטרם עזריה
רבקה שושנה אבן חייםמרת כמשת מדלין גואטהדוד משה דודו יפרחסאסי עזריה
שלום אבן חייםמנטינה גואטהזוהרה יפרחפורטונה עזריה
אונדרי אבן סעדיהמנטנה גואטהחנינה יפרחפיקדה עזריה (לקצי)
ליאורה אבן סעדיהנחום גואטהיהודה יפרחלויאה עטון
מרדכי אבן עבורוני גואטהיוסף יפרחשרה עטיא
חנה אבני (כהן)שרה גואטהיוסף יפרחאברהם עטיה
חיים אבנעיםתשומה גובזהיוסף יפרחאיזה עטיה
ז'קלין אבקסיסאלכסנדר גודלריוסף חיים יפרחגזול עטיה
רוזה אברבוךחיה גודלריעיש יפרחדינה גזאלה עטיה
חנינה אברג'לחיה גודלריעקב יפרחזוקא עטיה
יניב חיים אברג'למשה גודלריעקב יפרחחיים עטיה
רפאל אברג'למשה גודלריעקב יפרחכהר חמיני עטיה
שלום אברג'לחונצה גוזייעקב קובי יפרחכמשנה עטיה
שלמה אברג'לאלחזוב גוזליצחק יפרחמיסה עטיה
חנניה יעקב אברגילסופיה גוזמןרבי ישראל יפרחמניני עטיה
אסתר אברגלאולגה גוטרמןישראל יפרחמסיעדה עטיה
ניסים אברג׳לפיליפ גוטרץלאה יפרחמשה מסעוד עטיה
אינש אברה טמנוחיים גויטהלאה עליה יפרחסבירסה עטיה
אביב אברהםיוסף גואטה גויטערבי מאיר יפרחפרץ סבירסה עטיה
מסעודה גויטעמזל יפרחקונפיטה עטיה
חביבה אברהםמרים גויטעמזל יפרחרויחלה עטיה
חתון אברהםסאסי גויטעמזל יפרחרחל עטיה
מרים אברהםעמוס ממוס גויטעמזל איזה יפרחשויכה עטיה
שטרית אברהםמזל איזה יפרחשוילם שלום עטיה
אגאגן אברהמימימון יפרחשוירה שרה עטיה
בנימין אברהמיורה גולברייןמימון יפרחשלביה עטיה
יהודה אברהמיזינובי גולדמןמכלוף יפרחשלום עטיה
שמחה אברהמימסודי יפרחשמואל עטיה
שמחה אברזלאדה גולדפרבמסעודה בודה יפרחשרה עטיה
טטיאנה אברמובמאיה גולובשקימרים יפרחדני עטייא
יסק אברמוביץמאיה גולובשקינסים יפרחשלום עטייא
יסק אברמוביץיבגניה גולודסוזן יפרחאיילה עטייה
גנדי גולינסקיסעדה יפרחזקן עטייה
יבגניה זלדה אגרנוביץנדז׳דה גולינסקיהעופר יפרחשמיחה עטייה
אנטולי נתן אגרנוביץ'עישה עליזה יפרח (דהן)שמעון עיאש
עובדיה אדולפומקס גוליקעליה יפרחאפרים עידאן
אברהם אדרירוחמה יפרחזג'ירה צילה עידאן
דוד אדריסימה גוליקרחל יפרחחביבה עידאן
דניאל אדריאברהם גופמןרחל יפרחחי עידאן
יוסף אדריברוניה גופמןרחל יפרחכליפה-מקיקץ עידאן
יוסף אדרישאול יפרחניסים עידאן
יעיש אדרימיכאל גופמןשושנה יפרחצבירצה עידאן
מאיר אדרייעקב גורבץשלמה יפרחשמעון כמוס עידאן
מיכאל אדריזלמן גורודצקישלמה יפרחיאיר עידן
מימה אדריטוסיה גוריןשלמה סלם יפרחיוסף עידן
מרי מימה מרים אדרי (אביטן)אנה גורליקשמחה יפרחשכלילה עידן
פלורי סוליקה אדרילב גורליקשמעון יפרחמשה עייאש
פלורי סוליקה אדרימרק גורליקשמעון יפרחמשה עייאש
רחל אדריגריגורי גורלניקשרה יפרחפרחה עייאש
רינה אדרינגה גושואלי יצחקיהודה עייש
שמעון אדרינבבץ יצחקיעקב עייש
תמר אדריאליהו גזתמר תמו יצחקסעדה עייש (דהן)
חיים אדרעיגמילה גזדוד יצחק אלמושנינויוסף עלון
חנינה אדרעייצחק גזישראל יצחקירפאל ניסים עם-פז
משה אדרעיתפאחה גזאלה (פרתוך)שרה יצחקיבנימין עמאר
סוליקה אדרעיאהרון גטואוחנה יקוטלאה עמאר
פרחה אדרעיאיילי מנגסתו גיטייפולינה ירוסלבסקיעמרם עמאר
שלום אדרעיטטיאנה גיירלאלה ירמיהחטב עמוס
דניאלה אהרוןראיסה גיליאדובאליעזר ישורוןיהוידע עמוס
חיים אהרוןסולטן גיליירדינזנה ישורוןשושנה עמיר
שי ישראל אהרוןאנה גינזבורגבאיו עמלורוק
רחל אהרונובבוריס גינזבורגאילנית ישר (עמר)מזולה עמנו
סופיה אהרוניחיים גינזבורגאברהם ישראל דודאברהם עמר
ציון אהרוניפולה גינזברוגטאוס ישראליאברהם עמר
רפאל אהרוניחי גינחמלכה ישראליאברהם עמר
פיידל אהרןאפרים גינתמרדכי ישראליאוריה עמר
יהודה אהרפייפים גלוזמןעמית מיכאל ישראליאסתר עמר
משה אהרפיייפים גלוזמןפנחס ישראלידוד עמר
חי ישראל ויקטור אואקיהרב אהרן ישרוןדוד עמר
מרדכי מרסל אואקיאלכסנדר גלינוארמשה יתאחדוד עמר
לאוניד גלינסקיאברהם יתחדינה עמר
פבל אוביניהסמואיל גלינסקייצחק יתחז'ינה עמר
אני הילדה אוזןזאב בנימין גליקנסים יתחזהרה ממו ג'ורג'ט עמר
דוד אוזןזוהרה עמר
דליה ליבית אוזןלאה גלסמשה יואל כ'ץ פרידמןחיים עמר
ורדה אוזןמזל גלפריןאברהם כהןחיים עמר
ורדיה אוזןבוריס גמבוםאברהם אבי כהן (מוגרבי)חנה עמר
זוהראיה אוזןשרה גמבוםאברהם ברימה כהןטיטה עמר
חויטא אוזןאהרון גמליאלאהרון כהןטיטה עמר
יהונתן חיים זיו אוזןימנה גנוןאהרן כהןיוסף עמר
יהושוע שוקי אוזןמרדכי גנוןאהרן כהןימנה עמר
רוג'ה מרדכי גנוןאוכיה כהןימנה עמר
סאסי אוזןמאיר מירי גנחאורגני כהןימנה עמר
סבירסה אוזןדאיסה גפטאיזה עליזה כהןיעיש עמר
עמי אוזןעמנואל גפטאליהו כהןיעיש עמר
אברהם אוחיוןדייזי גרביאןאליהו אליאס כהןיעקב עמר
אברהם אוחיוןחונצה שרה גרביאןאליהו חיים כהןיעקב עמר
אברהם אוחיוןמשה גרביאןאליהו ללו כהןיעקב עמר
אברהם אוחיוןנאור גרביאןאסתר כהןיעקב עמר
אבשלום אוחיוןרחמים גרביאןביה רבקה כהןיעקב עמר
אילנה אוחיוןשמואל גרביאןבייה כהן (כהן)יצחק עמר
אליהו אוחיוןאסיא גרדנסקיבייה כהןיצחק עמר
אסתר אוחיוןאנה גרוברבן תינוק כהןמיכאל עמר
חיים אוחיוןגרויסמןבנימין כהןמסעוד עמר
חנה אוחיוןיוסף גרויסמןגולה כהןמסעוד עמר
חנניה אוחיוןיבגני גרונסקיגזיילה כהןמסעוד עמר
חנניה רפאל הנרי אוחיוןמריה גרונסקידוד כהןמסעוד עמר
יעיש אוחיוןחנה גרוסידוד כהןמסעודה עמר
יעקב אוחיוןמרים גרוסידוד כהןמערבי משה עמר
יקוט אוחיוןאסתר פרידל גרוסמןדוד יהושוע כהןמקיקס עמר
ישראל אוחיוןלב גרושדיאמנטה כהןמקיקס עמר
לויזת אוחיוןחניה גרייבהדיאמנטה כהןמקיקס עמר
מימון אוחיוןאהרון גרינברגהילה כהןמרדכי עמר
מסעוד אוחיוןקונסטנטין גרינשטייןורגני כהןמרים עמר
מסעודה אוחיוןגריגורי גרמןורדה כהןמשה עמר
מרדכי אוחיוןזהירה כהןמשה עמר
משה אוחיוןסטניסלב גרצ'יקובזוהריה כהןניסים עמר
סימי אוחיוןזווינה כהןסוליקה עמר
סעדה אוחיוןזונתן כהןסימה עמר
עישה אוחיוןמריה גרשובזוראר כהןסימי עמר
רובידה אוחיוןפבל פשה גרשובזינה כהןסעדה עמר
רחל אוחיוןיעקב גרשקוביץ'זינה כהןעזיזה עמר
רינה אוחיוןלוסיה גרשקוביץ'זיניפיר כהןעישה עמר
רפאל אוחיוןאברהם דבורקיןזכריה שכירי כהןעישה עמר
שלמה אוחיוןמיכל דבושחביבה כהןעליזה עמר
שמחה אוחיוןשאול דבושחביבה כהןעמוס עמר
שמחה אוחיוןמזל דבוש אזולאיחואת כהןעמית עמר
עזיזה אוחנאשירה דבניחואתי כהןפריחה עמר
אברהם אוחנהחוה כהןפריחה עמר
אסתר אוחנהולדימיר דבנישקחוה חורשית כהןרוזה עמר
ברוריה אוחנהמלכה דבנישקחויטה כהןרונן רוני עמר
יהודה אוחנהאברהם דדוןחויתה חי כהןרחל חיה עמר
יוסף אוחנהאברהם דדוןחי כהןרפאל יוסף עמר
מכלוף אוחנהדוד דדוןחי חיים כהןשולמית שולה עמר
מרדכי אוחנהדוד דדוןחיים כהןשלום עמר
תמי אוחנהימין דדוןחילה כהןשלום עמר
חנה אוחנה כהןיעקב דדוןחינה כהןשלמה עמר
דוד אוחנונהמבורך דדוןחנה כהןשמה עמר
חנניה אוחנונהמסעודה דדוןחנה כהןשמואל עמר
עזיזה אוחנונהמרים דדוןחנה כהןשמחה עמר
שמעון שלום אויזרתסעיד יצחק דדוןחנה כהןתמו עמר
חדד אוכיהעישה דדוןחנינה כהןתמר תמו עמר
בנימין אוליעליזה דדוןחנינה כהןורגאני עמרוסי
לאה אוליעמרם דדוןחנית כהןכמונה עמרוסי
יפים אוסטרובסקירחל דדוןחנניה כהןמסעוד עמרוסי
רוזה אוסטרובסקירפאל דדוןחסה כהןמרגושה עמרוסי
נסים אוסעדוןחראכי כהןשאשיה עמרוסי
יקטרינה אופמןשלמה סמי דדוןיהודה כהןאמנון עסיס
עזרה אוקביטשמחה סימה דדוןיהודית מרגלית כהןטלי עסיס
נחמה אוקון (ספקטור)רחל דהאןיולנד לואינה כהןזהבה גורג'ט עשור
מושקו אוקסשלמה דהאןיונה כהןיהודה עשור
סופיה אוקסאברהם דהןיוסף כהןיקוט עשור
שלי אורגניאברהם דהןיוסף כהןמרדכי עשור
ולדימיר אורישצ'נקואיזה דהןיוסף כהןמשה עשור
שרה אורמןאיזה דהןיוסף כהןסוליקה עשור
יוסף אורןדוד דהןיוסף סיסף כהןסעדה עשור
מתתיהו אורןדוד דהןיזה כהןהרבנית מסעודה עשור לוגאסי
יבגני אורצקידוד דהןיעל כהןאברהם שיבני עשוש
נתנזון אושרדונה דהןיעקב כהןאליהו עשוש
שימחה אזגורידינה דהןיעקב כהןאסתר דייזי עשוש
אהרן אזולאיחביב דהןיצחק כהןאסתר רחל עשוש
אסתר אזולאיחביב דהןישועה כהןגד עשוש
דינה אזולאיחיים דהןכדורה כהןחנה עשוש
דניאל אזולאייאקות דהןכדורה לכדר כהןחנינה עשוש
יהודה אזולאייהודה דהןכדיר כהןחנינה עשוש
יוסף אזולאייוסף דהןכמונה כהןיוסף עשוש
יעקב אזולאייחיא דהןכמונה כהןיעקב עשוש
יעקב אזולאייעיש דהןכמוס כהןיצחק עשוש
ישועה אזולאייעיש דהןכמסאנה כהןכליפה ורגאני עשוש
מרים אזולאייעקב דהןלאה כהןכמוס עשוש
משה אזולאייעקב דהןלאה כהןלאה (ליאנה) עשוש
משה מוריס אזולאייעקב רפאל דהןלאה כהןמזיאנה עשוש
סעדה אזולאייקוט דהןלויזה כהןמזלה עשוש
עמרם ארמונד אזולאיירון דהןד'ר מניני עשוש
פרחה אזולאיכפיר דהןמאיה כהןמרים עשוש
ציון אזולאילאה דהןמאיר כהןמשה עשוש
רחמה אזולאי (טרומן)מאיר דהןמאיר כהןמרת נשריה עשוש
ריקה אזולאימאיר דהןמזיאנה קמרונה כהןרחמים עשוש
רפאל אזולאימירב דהןמזל כהןשאשיה עשוש
מסעוד דהןמזלה כהןשבירצה עשוש
אבידור אזרדמסעודה דהןמיטונה כהןשושן עשוש
אהרון אזרדמרגלית דהןמיכאל בישי כהןשלום עשוש
אליהו אזרדמרים דהןמישה כהן
זוהרה אזרדמרים דהןמכלוף כהןישראל פבזנר
חביב אזרדמשה דהןמכלוף כהןישראל פבזנר
חיים אזרדנורית דהןמלכה סלטנה כהןנינה פבזנר
חנניה אליהו אזרדסימי דהןמניני כהןנינה פבזנר
יהודה אזרדסלם דהןמסעוד כהןאליהו פדידה
יהודה אזרדעישה דהןמסעוד כהןפריחה פדידה
יוסף אזרדעישה דהןמסעוד כהןשמעון פדידה
יעקב אזרדפריחה דהןמסעודה כהןדיזי פדלון
מרימה מרים אזרדרחל דהןמסעודה אשר כהןדינה פדלון
רבקה אזרדרחמים דהןמרדכי מרידך מוטי כהןחואתו פדלון
רחל אזרדשמעון דהןמרים כהןמרים פדלון (מכלוף)
שושנה אזרדתמו דהןמרים כהןסאסי פדלון
שלום אזרדתמר תמו דהןמרים כהןאליזבטה פובולודסקי
נסים אזרואלמונין דובה לאהמרסל כהןמיכאל פובולודסקי
יוסף אזרוביעקב דובינסקימשה כהןמאיה פוגובקין
רות ראיסה אזרוביעקב דובינסקימשה כהןאלכסנדר פוד
אנה אזרסקיקלרה דובינסקימשה כהן
דוד אטדגיילנה דוברובולסקינטלי כהן
דוד אטדגיילנה דוברובולסקיסולטנה כהןהדסה חוה פול
יאיר אטדגיאברהם דודסוליקה כהןדוד פולונסקי
נועה אטדגידוד דודסוליקה כהן
אליהו אטיאסדוד דודסטרנה כהן
אסתר אטיאסדלל דודסלטנה יקוט כהןיענקל פולטורק
דוד אטיאסלאה דודסעדה כהןנטליה פולטורק
חנה אטיאססלמן דודסעודה כהןפיודור פולטורק
יוכבד אטיאסעטיה דודסתרונה כהןבלה פולק
יחיא אטיאסציון דודעזיזה כהן (כהן)בלה פולק
מכלוף אטיאסגבריאל דוד יאןעזיזה כהןאידה פונטקורבו
עזיזה אטיאסעדנה דוד יאןעישה כהןלאו חיים פונטקורבו
שמחה אטיאסגזאלה דודיעלושה כהןמיליה פוסטובויט
שמחה אטיאסדימנטה דודיפלילה כהןסווטלנה פוסטל
שמעון אטיאסבנימין דודיאןפרתונה כהןליודמילה פוסידסקי
מיכאל אטינגראמרה דוויטפרתונה יעקותה כהןאשר פופוביץ
שרה אטינגרולדימיר דווילמןציון כהןאברהם פורטל
בייא אטלןויאצ'סלב דוידובראובן כהןימימה פורטל
יוסף אטלןצפניה דוידיאןרולנד כמוס כהןיצחק פורטל
סולטנה אטלןרינה דוידיאןרחל כהןרחל פורטנוי
רוברט שלום אטלןשפאזן דוידיאןרחל כהןסבטלנה פורטר
שרה אטלןמיכל דויטרחל כהןאסיה פורמן
יעקב איבגייעקב דוסטקןרחל כהן (מזוז)בוריס פורמן
רפאל איבגייריב דורייברפאל כהןגבריאל פזואתי
דניל איבייבצדוק דורייברפאל כלאפו כהןאברהם פחימה
מיכאל איבייבסרגיי דיאצנקושאול כהןאיזה פחימה
נתנאל דיגילובשארינה כהןאיזה פחימה
מריה איוונובזולה דידישושן כהןדוד פחימה
מריה איווניצקיחנינא חנון דידישושנה כהןזוהרה פחימה
מזלטו איזגיאייבשלביה כהןחביב פחימה
טבריז איזיאייביוסף דידישלביה כהןחיים פחימה
מיצל איזיהיצחק דידישלביה כהןחנה פחימה
מרדכי איזנברגכמימס דידישלום כהןיוסף פחימה
יחיא איטחמבורך-באריכה דידישלמה כהןיעקב פחימה
מסעודה איטחמזלה דידישלמה כהןמשה פחימה
משה איטחמעתוקה דידישלמה סמי כהןעליה פחימה
עליזה עישה איטח (איטח)מרדכי דידישמואל שלמה כהןפרחה פחימה
רזילה איטח (איטח)מרזנא דידישמחה כהןרוזה פחימה
שמחה איטחעלושה דידישמיחה כהןשלום פחימה
שמעון איטחפלילה דידי (דידי)תמר כהןתמו פחימה
שרה איטחאלגרין דיזיתפחה אליה כהןרוזה פטפובסקי
זלי ינטה אייזנברגהרמן הרצקה דייטשתראכי כהןנדז׳דה פיבן
בלטה איילנשמינה דייטש גלאובךתרכיה כהןבוריס פיבצ'יק
צהיה איינואליהו דייןגרוסי כהן גלילכמוס פיטוסי
מושאיל אילדטוביצחק דייןמסיעדה כהן יונתןמרסל מיסה פיטוסי
שושנה אילדטובמנחם דייןכדיר כהן למגרבי
שושנה אילדטובמרים דייןכמונה כהן למגרביסופיה פינחסוב
וודה אילהמרים דייןר' יעקב כהן מוגרבידינה פיניש
אליהו אילוזניסים דייןעליזה עישה כהן-אלמוגרביגריגורי פינק
דוד אילוזגליה דמריעובדיה כהניליודמילה פינקלשטיין
מאיר אילוזזרידה דמרימרדכי גורג' כהרחטיי פיסחוב
רוחנה אילוזנעומי זיניפיר כוהןחטיי פיסחוב
תאיר אילוזכמשת דמרינג'ימה כוכבאתושבו פיסחוב
אוחיון אילנהמאיר דמריאלמסי כורשידתושבו פיסחוב
כץ איסאימשה דמריאיזה כחלון
אלמוורק איסועליזה דמריזולה כחלוןזינאידה פיסמן
ציפה איסטחורובעמיאל דמריחואטו כחלוןבלד פיש
ישראל איסקוביץפרץ דמריחואטו כחלוןבלה פיש
אלאונורה איסקוביץ'רוזליה דנילוביץחיים נסים כחלוןבוריס פישמן
אלאונורה איסקוביץ'אברהם דנינויצחק כחלוןמיכאל פישמן
אסתר איפרגאןאיזה דנינויצחק זכי כחלוןמרינה פישמן
שלום איפרגאןאסתר דנינומרים כחלוןאלכסנדר פישר
זוהרה איפרגן (מיארה)אפרת דנינוניסים כחלוןיחיא פלאס
נגימה איפרגןדוד דנינוניצן כחלוןברוך פלדמן
שלום איפרגןיהודה דנינונסריה כחלוןגניה פלדמן
שלום איפרגןמיכאל מיכה דנינורחל כחלוןיצחק פלדמן
לובוב אישצ'נקומשה דנינושרה כחלוןמנחם זאב פלדמן
יוסף איתחעליזה אליס דנינוניסים כחלון סומניפירה פלדמן
עזיזה איתחרחל דנינואסתר כטורזהשרה פלדמן
אברהם אל חדדרחל דנינויעקב כטורזה
שמעון אל חדדשלום דנינוחביב כלילישרה פליי
רפאל חיים אלאשוילישלום דנינוטאווס כלילייעקב פלינר
דורית מסעודה אלבאזשלום דנינולאה כלילימזל פלס
אברהם אלבזשמחה דנינומשה כלילימרדכי פלץ
אסתר אלבזשמעון דנינואליהו חיים אלישע כלימייעקב פלקוב
מזל טוב אלבזשרה דנינודוד כלימיולדימיר פלקוביץ
מסעוד אלבזלאוניד דנישבסקיחורדה כלימיויקטור פלקובסקי
שמעון אלבזפולינה דנישבסקייוחאי כלימיבן ציון פנחסוב
סופיה אלביטראקלה דסטהמלכה כלימידניאל פנטאה
זוהר אלוןמלסה דסטהנפתלי כלימיטשומה מלקו פנטאה
חנינה אלוןגשאו דרבהרחל חורדה כלימילריסה פנטיושין
מסעודה אלוןאלינה דרוצ'ניןשקופה כלימיאהרון גוסא פניד
מרדכי אלוןכמוס דרמוןחיה ג'ולייט כליפהקנפטה פלילה פניש
ניסים אלוןמיכאל דרנטייבישראל כליפהכממס פנס
עליה אלוןמריה דרנטייבסגיירה כליפהמאיר חי ישועה פנס
פריחה אלוןטדגה דרסוליןסיכה כליפהרבקה פסטרנק
רפאל רפי אלוןאברהם דרעירויטל כליפהאלכסנדר פרבקוב
חיים אלושאיזה דרעישמעון כליפהאסתר פרג'ון
שי אלושאיזה דרעיאברהם כליפה דידיחנה אסתר פרג'ון
אליס אלזרעאליהו דרעיאליהו כלפהיעקב פרג'ון
איזה אלחדאדאסתר דרעי (שטרית)דימנטה כלפהמקיקס פרג'ון
חיים אלחדדחביב דרעיינון כלפהמרי פרג'ון
פריחה אלחררחיים דרעימכלוף כלפהשלום פרדג' (מרשאן)
מיכאל אלטרחנניה דרעישמעון כלפה
אסתר אלטרמןיהודה דרעיאליה כמוספנינה פרוזון
מיכאל אלטרמןיוסף דרעיאברהם כנפוכרייך מכלוף פרזון
דניאל אלייעיש דרעיאסתר כנפומנשה פרזון
ישראל אלייקוט דרעידוד כנפוסתרינה פרזון
מהין אלימסעוד דרעידוד כנפורחמים פרזון
נרה אלימרים דרעידינה כנפוברכה פרחה
ברוריה אלי חטבניסים דרעיחיים כנפובייה פרחן
ברוריה אלי חטבסוליקה דרעייוסף כנפוהרצל פרחן
הרצל אליאשויליסעדה דרעייעקב כנפורחמים פרחן
בנימין אליהעישה דרעילאה כנפוסוזי שרה פרטוק
יתרו יהוא אליהעישה דרעימשה כנפורחמים ריימונד פרטוק
מעתוק אליהעישה דרעיפרחה כנפודקלה פריג'ה
עלושה אליהעליה דרעישמחה כנפוג'רביה פריגה
רחמים אליהפרחה דרעימרגלית כספייוסף פריגה
שמחה אליהרחימה דרעיאברהם משה מרדכי כפרייוסף פריד
תויתה אליהרחל דרעיחיה-בלה כפריאנה פרידמן
עזיז אליהורחל דרעימסיה כץגריגורי פרידמן
שרה אליהורבי שלום דרעיאהרון כצמןזלמן פרידמן
אלברט אלימלךשלמה דרעיאנטולי כצנלסוןחייקה פרידמן
יעקב אלישעשמחה ללה דרעיוובגן כריהוןיהושוע פרידמן
אנה אלכסנדרוביץליליה הוגןשלי כרייףרומן פרידמן
יוסף אללשושנה הודיהרחל כריסעהרחל רוזליה פרידמן
יצחק איסק אלמושרה היימרשרה כרמלי קלימיזויהרה פריזה
הרב יוסף ציון אלמושנינוגרציה הירשברנדניזר לאסלויאנה פריזה
חנניה אלמכייסאליהו הכהןגפט לבפנחס פריזה
יוסף אלמכייסאליהו הכהןגפט לבלאוניד פריחודסקי
רחל אלמכייסגמרה הכהןאוה לבונסקיאירינה פריסיאז'ניוק
סמחה אלמכיסדוד הכהןילנה פריצקי
אברהם אלמליחר' דידו הכהןאריה צבי לביאדניאל דני פרישתא
אסתר אלמליחזבולון הכהןרחל ז'קלין לביאיעקב פרישתא
אסתר אלמליחחיים הכהןבנימין לביידיבסיי פרלמוטר
אסתר אלמליחחנניה הכהןאפרים לבלנגאסתר טפחה פרפרה
חיים אלמליחיהודה הכהןאדל לבמןדוד פרפרה
יעיש אלמליחיוסף שושו הכהןלמש לבמןחיים קלודה פרפרה
יעקב אלמליחיעיש הכהןדניאל לגוטמאיר פרפרה
מורן אלמליחיעקב הכהןמיה לגוטמרימה פרפרה
מינה אלמליחיצחק הכהןמיכאל לגוטפרגי פרפרה
מכאל מכלוף אלמליחכדיר הכהןדורה לדביץ'פרדי פרפרה
מכלוף אלמליחכמוס הכהןאישצ'נקו לובובאהרון אברהם פרץ
מרים אלמליחכמוס הכהןגריגורי לובקובאהרן פרץ
ניסים אלמליחכמימס הכהןגריגורי לובקובאיזה פרץ
סימי אלמליחכרייף הכהןעדינה זילדה לוברואיציק פרץ
סעיד אלמליחמאיר הכהןאיליה לוברסקיאיתן רפאל פרץ
רחל אלמליחמילי הכהןילנה לוברקוב
רחל אלמליחמימון הכהןאברהם לוגאסיאליהו פרץ
רחמים אלמליחמניני הכהןאסתר לוגאסיאליהו פרץ
רפאל אלמליחמסעוד הכהןחנניה לוגאסיאמירה פרץ
שלום אלמליחמסעוד הכהןיוסף לוגאסיאסתר פרץ
שמעון אלמליחמעתוק הכהןויקטור לוגובסקיבייה פרץ
שמעון אלמליחמרדכי הכהןאסתר לוגסיבת שבע פרץ
אברהם אלמסימרים אסתר הכהןבצלאל מאיר לוגסיגוסה פרץ
אורה אלמסימשה משו עמוס הכהןבצלאל מאיר לוגסידדה פרץ
אליהו אלמסינסים הכהןברוריה לוגסידוד פרץ
אסתר אלמסיסלומון שלמה הכהןדוד לוגסידניאל פרץ
בובה אלמסיעישה הכהןדוד לוגסיחביב פרץ
בנימין אלמסיצמח הכהןחיים לוגסיחורי פרץ
ראובן הכהןחנה לוגסיחנה פרץ
גוהר שושנה אלמסירחל הכהןחנינה לוגסיחנונה פרץ
דרורית אלמסירחמים הכהןיעקב לוגסיחנניה פרץ
חתון אלמסירחמים הכהןלעזיז אברהם לוגסי
טובה אלמסירחמים קלימנט הכהןמנשה לוגסייהודה פרץ
יאיר אלמסירפאל הכהןמסעוד לוגסייוסף פרץ
יומטוב אלמסישויעי הכהןנורית לוגסייוסף פרץ
יששכר אלמסישלמה הכהןניסים לוגסייוסף פרץ
כורדה אלמסישמעון הכהןסימי לוגסיימין פרץ
מוניר אלמסיאברהם הלויעליה לוגסיימין פרץ
מיכאל אלמסיאליהו הלויעליה לוגסיימנה חנינה פרץ
מלכה אלמסיחנינה הלויפרחה לוגסייעיש פרץ
נוריאל אלמסיימנה הלוירפאל לוגסייצחק פרץ
ניקול פורטונה אלמסיימנה הלוישמחה לוגסייצחק פרץ
נפתלי אלמסיישראל מנחם הלוישמחה לוגסיישראל פרץ
סולאן אלמסיסימי הלוילוילאה פרץ
פירוז אלמסישלמה הלויאברהם לוימזל פרץ
ראובן אלמסישלמה הלויאברהם לוימנטו פרץ
רחל אלמסישלמה הלויאסתר לוימסעוד פרץ
רעננה אלמסישלמה הלטזוהרה לוימסעודה פרץ
שולמית אלמסיהודיה הללחגיגה לוימסעודה מסודי פרץ
שילת אודיה אלמסיאברהם הרושחדוה לוימרדכי פרץ
אליהו אלי אלמעלםאסתר הרושחיים לוימרדכי פרץ
ניסים אלמעלםמשה הרושחיים לוימשה פרץ
אליהו אלמקייסאביגיל הרוש לויחנניה לוימשה פרץ
דוד אלמקייססתרןנה השלייהושוע לוינסים פרץ
זוהרה אלמקייסבוסיה ואוזניאסקיימין לויסטי פרץ
ימנה אלמקייסיגאל ואזנהימנה לויעישה פרץ
רבי יעיש אלמקייסיוסף ואזנהיעקב לויעליה פרץ
מזל אלמקייסרפאל ואזנהיצחק לויעמוס פרץ
מימה אלמקייספרחה ואנונויצחק לויעמרם ארמן פרץ
מסעוד אלמקייסברוך ואענונוכוכבה לויפרחה פרץ
מסעוד אלמקייסחביבה ואעקניןלולו לויקובי פרץ
מסעודה אלמקייסיוסף JOSEPH ואעקנין OIKNINEמזל לוירחמים פרץ
ניסים אלמקייסמלקן ווגיהמכלוף לוישושנה פרץ
שלום אלמקייסבנימין וולינסקימסעוד אשר לוישלום פרץ
איזה אלמקיסנטע וולינסקימרים לוישלום פרץ
שאוקודי אלעזריבגניה וולשטייןמשה לוישלום אהרון פרץ
יצחק אלעזריאיסו וונדיהניסן לוישלמה פרץ
ישי אלעזרימרשה וונדמגאיסוליקה לוישלמה סלומון פרץ
כנם אלעזרי (קלימיאן)סלומון ווסהסעדה לוישלמה שוילם פרץ
פרג' אלעזריאסתר ווקניןעמרם ארמונד לוישמחה פרץ
ברוך אלעסריישראל וורוניןפאני לויששון פרץ
אדיסו אלפהפורטונה לויתמו פרץ
רחל אלפזואטיאוכי'ה וזאןרחל לויתמו תמר פרץ
שלמה אלפזואטידגיירה וזאןריקה לויתמר פרץ
אליהו אלפסיחויתה וזאןרפאל לויתמר פרץ
אסתר אלפסיחיים וזאןשלמה לויבירס פרץ סגרון
דוד אלפסייסמינה וזאןשלמה לוימשה פרתוך
דוד אלפסיכדורה וזאןשלמה לויקלבדיה צ'איקובסקי
חביב אלפסילאלו וזאןשלמה לוימוטיה צ'וז'וי
חיים אלפסיניסים וזאןשלמה לוילובוב צ'ישלר
חנינה אלפסיסאסי וזאןשלמה שלום לויאלפה צ'קולה
יוסף אלפסיסיסי וזאןשמואל לויוודה צ'קולה
כליפה אלפסיסתרונה וזאןשרה לויסילשי צ'קולה
מרים אלפסישאשונה וזאןעוישה רפאל לוי חי ברבי
משה אלפסיבנימין וזאן מניניאסיה צ'רניאק
משה אלפסישמעון וזאן סיסףמריה לויטיןיבגניה צ'רניאק
משה אלפסישאול ויאצ'סלב קומיסרצ'יקאיגור לוייבסלבה צ'רנייקוב
עישה אלפסילריסה לאה וידרמןנינה לוייבאירינה צ'רניש (פיירשטיין)
שבא אלפסייוסף ויזמאןשרה לוייב שבייבגזיילה צבאן
אסתר אלקובישמעון ויזמאןאלכסנדר לויןדינה צבאן
חיים אלקוביפיבי ויזמןכמייס צבאן
חנה אלקוביז'וק ויטלייאנה לויןמרים צבאן
נסים דוד אלקוביאידה ויינשטייןישראל לויןניסים צבאן
מרת עישה אלקובייפים ויינשטייןמריה לויןעיישה צבאן (צבאן)
פנחס אלקוביפייגלה לויןרפאל כדיר צבאן
חנינה אלקייםמרדכי ויינשטייןפייגלה לויןשלמה צבאן
חנינה חנה אלקייםאורה וייסראיסה לויןשמואל צבאן
יעקב אלקייםסבטלנה וייסטאיסה לויצקיפורטונה סוזן צבן
ישראל אלקייםשלמה וייסבנימין חי לומברוזודבורה צבנג
רומן אלקיןרפאל עמרם וייצמןלאה אליז לומברוזואילן צברי
איידה אלקיסמנחם ויליזקלין יעל לומברוזו צלליגולדנה צברי (חלילי)
ראיסה אמדורילנה וילסקיג'ורג' לוסטיגדוד צברי
יחיא אמויאלילנה וילסקיאליה לזביןמשיח צברי
רחל אמלקייסישראל וילקיןאדוארד לטויןשלמה צברי
מיכאל אמנויילובבריינה וינמןאליס שושנה ליאני
אסתר אמסלםאניוטה וינשטייןיוספה ליבה לובהישראל צגלניקוב
דוד אמסלםפליקס ויסוצקייהודה ליבמןסופיה צגלניקוב
יהודה אמסלםפליקס ויסוצקיאליזבטה ליבשיץמרק ציבושניק
יעקב אמסלםחנינה ויצמןלויבוב ליובובסימה ציבושניק
יצחק אמסלםיצחק ויצמןסבוייב ליובובאורית ציגלמן
מרים אמסלםיקוט ממה ויצמןניקולאי ליובומירסקישמואל ציגלמן
משה אמסלםנסים ויצמןפרומה לייבוביץכליפה צייאדה
עישה אמסלםעישה ויצמןשרה לייבוביץאוטו צינמדזגברישווילי
עליזה אמסלםשעיה ויצמןחנה ליליאן (בן עטר)פולינה ציסין
רוחמה אמסלםמרק ויצקיןלאון ליןפילה ציסין
רחמה אמסלםמאיה ויקוטןיגור ליסאקובזויה ציקליק
דוד אמרלגוטה ויקטוראולגה ליפקיןליפה ציקליק
לאלו אמרוסימיכאל וישניבצקיפימה לכטרמןסופיה צירולניקוב פורטוסוב
בלאי בלאטה אנגדה מראצ'קלבדיה וישניבצקיגירן ללזרימרדכי צקוני (צקוני)
מטן אנניהסופיה ולוייבדורה ללצ׳וקיורי צרנואוס
בלה וליאובסקיאהרן לנמןיצחק צרפתי
גבריאל סמי אסוליןפאינה וסילבסקיאהרן לנמןמסעודה צרפתי
דוד אסוליןרובים וסליצקימלכה מלי לנמן (בקר)משה צרפתי
זוהרה אסוליןמשה וענונומלכה מלי לנמן (בקר)דורה צ׳רניאק
חסיבה אסוליןחביבה וענונו אוחנונהריטה צ׳רניאק-פינקלשטיין
יצחק אסוליןועקניןמאיר צ׳רנין
ישראל אסוליןאיזה ועקניןאסתר לסריאסטרינה קאבלה
ישראל אסוליןאסתר ועקניןדוד לסריבוגיד חויתה קאבלה
מאיר אסוליןאסתר ועקניןילנה לרצ'יקובגישי קאבלה
עישה אסוליןדוד ועקניןכמוס מאדרזוירה קאבלה
מרת עליה אסוליןדוד ועקניןססי מאדריוסף קאבלה
ודים אסטריןזהירה ועקניןאלתר מאזוזמטירה קאבלה
קלרה אסטריןחנה ועקניןבנציון מאזוזסאסי קאבלה
לאה אסייג (אסרף)יהודה ועקניןדוד מאזוזבבה קאושנסקי
מאיר אסייגיעיש ועקניןמעתוק מאזוזאדוארד קאז'דן
סוזן ז׳אזו אסייגיעקב ועקניןשלמה מאזוז
מקס אסינובסקימכלוף ועקניןתראכי מאזוזמרימה קבלה
מסעוד ועקניןתרכונה מאזוז (מאזוז)
קסן אסרסמסעוד ועקניןגבאי מאיראלה קגנוביץ
אסתרינה אסרףמרדכי ועקניןיעקב מאירריבקה חיה אביגיל קגנוביץ
בנימין ימין אסרףמשה ועקניןיפרח מאירמזל טוב מרסל קדוש
יהודה אסרףסוליקה ועקניןיששכר מאירמשה מואיז קדוש
יניב מאיר אסרףסוליקה ועקניןמאיר מאירשמחה קדוש
יעיש אסרףסוליקה ועקניןנבאת מאירבחילה קדושים
יצחק אסרףסעדה ועקנין (עמר)גבאי מאיר29יעקותה קדושים
לידור אסרףעמירב ועקניןמרק מאירוביץכמסוני שושן קדושים
מזל אסרףפריחה ועקניןמרת מרים מאמאןנושה מישונה קדושים
מסעודה אסרףשיר ועקניןוזיפה מאמופרטונה קדושים
מסעודה אסרףשלום ועקניןיזזה מאמופרטונה קדושים
עוישה אליס אסרףשלום ועקניןכדורה מאמואופיר קהלני
עיוש אסרףשלום ועקניןכמוס מימס מאמוסטניסלב קוב
עישה אסרףשמי ועקניןלויזה מאמואלכסנדר קובליבקר
פנחס פיני יהודה אסרףשמעון ועקניןוושין מברט (יעקב)אלכסנדר קובליבקר
שמואל אסרףתמו ועקניןאליה מגאצייעקב קובליבקר
ז'נה אפונקיןאברהם בבר וקניןאיניס מגידיששרה קובליבקר
ואלי אפטביאלירן וקניןיוסף מגירהגנאדי קובליוב
חורדה אפטבייעקב וקניןרחל מגירהאלכסנדר קובלנקו
יאיר ברכס אפטבייעקב וקניןלויזה מדאר
ספיה אפטבייפה וקניןיעקב קוברינסקי
קילן ננלה אפטביעמרם ארמונד וקניןאלברט קוגן
שמטוב אפטביפליקס (מסעוד) וקניןאלקה קוגן
רבי שמעון אפטבימיכאל וקסאסתר טיטי מדינהיעקב קוגן
אפטבי לויקלרה וקסיוסף מדינהדורה קודליאנסקי
דוד אפינזרוליה וקסמןיפה מדינה
חנינה אפינזרגריגורי ורחובסקיאהרן מדר
אברהם אפללוגאורגי ורניקאורגני מדרלידיה קוטוב
יעקב אפללואורגני מדראיסק קוטליאר
יצחק אפללופניה ורניקאמנון מניני מדרגרגורי גרש קוטליאר
ישראל אפללוזאב ז'באלידיאמנטה מדראתי קוטליאר אמבינדר
לאה אפללונחום ז'באלידיאמנטה גטה מדראינגה רוחמה קולטניוק
משה אפללונחום ז'באלידידו מדרבוריס קולטניוק
משה אפללומדלין ז'בלידניאל מדר
סולטנה אפללוורדה מדרסימה קוליש
ציון אפללוזינה מדרסימה קוליש
צפורה אפללומשה ז'קואלזקן מדר
תמו אפללויעקב זאוויחביבה מדר
יהודה אפנג'ררחל זאוויחיים מדרלודמילה קומרוב
יצחק אפנג'רחמיה עזיזה זאנהיוסף חיים מדררחל-לאה קונובלוב
מרדכי אפנג'רדינה בנימין זארהכמייס מדרגיטה קוניקוב
רחל אפנגר (אפנגר)חואתי זבאלימזל ריבקה מדרפבל קונרד
דינה אפנג׳רסתרונה זבאלימננה מדרמרים קוסוס
מרדכי אפרגןרחל זבאלי נעסבירסה מדראלכסי קוסטיוקובץ
רבקה אפרגןטיטה זבולוןסבירסה מדרפרידה קוסטרינסקי
חיים אפריאטפרץ זבולוןססי מדר
חיים יאן אפריאטשמעון בר ממה זבולוןסעדונה סעדה מדראלבינה קוסי
חסיבה אפריאטחנן זגדוןפלילה מדריוסי חיים קוסקס
יוסף אפריאטעזיזה זגדוןפני מדרישראל קוסקס
מסעוד אפריאטפרטונה זגדוןפרץ ישראל מדראסיה קופילנקו
רחל רשל אפרת (דהן)צוידה זגדוןרויחלה מדרילנה קורמן
שרה אפרתשוירה זגדוןרפאל יעקב מדרילנה קורמן
משה אצאראףג'ורג'ט זגוריעריבי מדר בן חנונה
פריחה אצרףגבריאל זגורייוסף סאסיה הכהן מוגרבימובשה קורנבסקי
שלמה אצרףדוד זגוריעזיזה כהן מוגרבישלמה קורקבדוס
סול אקוניסזוהרה זגורימשה מוזלימאיר קורקוס
ןלידימיר אקינצ׳יץחנה זגוריקאן מוטליהרוזה קורקוס
רדה אקלהחנה חנינה זגורישמואל סמי מויאלאידה קושניר
פריזה ארביבמאיר זגוריפוד מויסייאלכסנדר קחלוב
רוזה ארביבמכלוף זגורישלומית מוכתר (כהן)מיכאל קטנברג
רחל ארביבמרימה זגוריכרמל קטנר
אברהם יששכר ארבל אדלרמשה זגוריאהרון יפת קטר
מרסה חיים ארגיירינה זגורינינה מולודצקייוסף אוצייף קידושים
מרסה חיים ארגיירפאל זגוריפריידה מולודצקיישומה קיפילאו
יעקב ארואסשמעון זגוריחנה מונטג (קליינברגר)אברהם קלימאין
סימון אסתר ארואסמשה זגזגיעקב מרדכי מונטגסולטן קלימאין
סרור איבגי זגיירהניסים מונטיןאברהם קלימי
אברהם ארזואןאסתר זגרוןפריגה מונטיןאסתר קלימי
רבקה ארזואןפרג'י זגרוןרפאל מונטיןבנימין קלימי
אסתר אריהרפאל זגרוןגמילה מוניטיןגדעון קלימי
טוניה אריךאסקר זדהנפתלי מוניטיןחיים קלימי
חיים ויקטור ארישחביב זדהעזיז מופרדיחלכם קלימי
לייקין ארקדייחנה זדהנברו עדנה מוצ'החנה קלימי
ברי אררופרוך עפרה זדהבוריס מוצרטאוס קלימי
יקותיאל בנימין אשורוביעל צפורה זהבידוד מור יוסףטובה קלימי
דוד אשושנפתלי זהביהודיה מור יוסףיוסף קלימי
מזל מזלה אשושמשה זהרחביבה מור יוסףיחזקאל קלימי
עדן אשושפריחה זהריצחק מור יוסףיחיאל קלימי
טקה אשטהשלמה זהרשרה מורגיילויעקב קלימי
אביגיל אשטמקרחיים זוביבאברוך מורדכייעקב קלימי
מסעוד אשר (אזרד)מזל זוביבראובן אשר מורינויצחק רוסתם קלימי
דניאל באדשהמסעוד אשר זוביבמשה לייב מושקוביץכרמל קלימי
בתיה בהיה בבלימשה זוביבסוסיה לאה מושקוביץמלכה קלימי
דוד בבלינורית זוביבמיכאל מושקטיןמרוורי קלימי
יוסף בבליעליזה עישה זוביבאברהם מזוזמרים קלימי
שמחה בבליאסתר זוהראהרון בנימין מזוזמשיח קלימי
לינה בבשיוקדורית זוהראיבון חיה מזוזמתן רפאל קלימי
מאיר בדיהודה הרן זוהראליהו מזוזניסן קלימי
מירה זוהרדזיריה מזוזפרי קלימי
סופיה בדובמרדכי זוהרדייזי מזוזשילת איילה קלימי
אדינה בדלגןמרדכי זוהרהילה מזוזשמעון קלימי
מישל יוסף בדשהשמעון זוהרהילה מזוזשקופה קלימי
רזינה בוארוןיעקב זוזוטזנט מזוז
מאיר זוזוטחוידה מזוזיפים קליקמן
בכור בובלילמרים זוזוטחן מזוז
בן ציון בובלילשלום סמי זוזוטיהודית מזוזאהרון קנוחינוב
ברכני בובלילחביב זוזותיהודית מזוזאהרון קנוחינוב
זריפה בובלילנרקיס זוזותיוסף חיים מזוזהרב מרדכי קנפפלמכר
יעקב בובלילנלי זולוטריוסף ניסים מזוזאפרת קסוקר
נסריה בובלילבת שבע זטלאויישראל טל מזוזאפרת קסוקר
סמינה בובלילאליהו זיגדוןכמוס מזוזליבה טויבה קסלר
רחל בובלילמרים רחל זיגדוןלואיזה מזוזד'ר קלונימוס קסלר
רינה בובלילמזל מזוזשרה רוזה קסלר
שלמה שלום בובלילאורה זייד (סעיד)מזלה מזוז
ינטה בוגופולסקיבנימין זיידלמיכל מרים מזוזמירה קפילביץ
משה בוגיד ביתאןשלמה זיידלמיסה מזוז (מזוז)ולדימיר קפלון
רפאל בוגיד מדרעיוש זיישמעתוק נסים מזוזפליקס קפלון
אילן אליהו בוזגלוגכטלר זינובימשה רפאל מזוז
אליהו בוזגלוסמואל זיסאנועטירסה מזוז (מזל)ארקדי קפלן
אסתר בוזגלודורה דבורה זיסקפלילה מזוזלייבה קפלן
ברוך בוזגלואנה זיסקוצביה מזוזרחל קפלן
חנה בוזגלוברוריה זכריהקונפיטה מזוזרמה קפלן
חנניה בוזגלויוסף זלדוביץשוירה מזוזאליזבטה קפצן
יעקב קיקו בוזגלובוריס זלטקיןתיקי מזוזמאיר קפצן
כליפה בוזגלוגלפרין זליהיפרח מזלמאיר קפצן
כה'ר מרדכי בוזגלושאול מטטובאטל קץ
משה בוזגלויחיאל זלצראברהם מיארהברוניה קצקו
סעדונה בוזגלובוריס זלקיןחיים מיארהלידיסיה קקון
עזר בוזגלוגרינברג זמבלחסיבה מיארהמכלוף קקון
עזר עידן בוזגלואפרים דוד זנגיעקב מיארהמרדכי קקון
פנינה בוזגלומסעודה זנומאיר מיארהדוד קרביץ
רבקה בוזגלומריה זסלסקיאסתר מיוניארקדי קריביצקי
רבקה בוזגלואלכסנדר זפרובשימי מיוניגניה קריביצקי
רחל בוזגלואלכסנדר זפרובמיכל מיחאגניה קריביצקי
רחל בוזגלומשה זקןפיוטר מיידנברגארקדי קרייסין
שמעון בוזגלועטייה זקןארקדי קרייסין
תמו בוזגלומבורך זקן מזוזאבנר מיימוןחנינה קריספין
טיטה בוזנחסימי זקרי כנפובקר מיכאליעיש קריספין
מערבי בוזנחישראלי זראפשאןדמיטרי מיכלניקובעליה קריספין
ססי בוזנחדינה זרביבישראל מילרבלה קריצ'בסקי
רפאל בוזנחמשה זרביברבי משה צבי מילרשרה קריצ'בסקי
חביבה בוחבוטגורגי זרגריאברהם מימוןזינאידה קרמר
יוסף בוחבוטגואדה זריהוןאברהם מימוןגנה קרמרובסקי
דוד זריהןהרב אהרן מימוןגרגרי קרמרובסקי
חיים זריהןאליהו מימון
ג'וליה בוכבזהמרים זריהןארנון חנניה חיים מימוןבחלה רחל קרעי
כמישה בוכבזהמרים מאמא זריהןאשר מימוןוצייף קרעי
לאה בוכבזהרחל זריהןאשר מימוןיוסף קרעי
לכדר בוכבזהשלמה זריהןבחלה רחל מימוןיעקב קרעי
נאני פנחס בוכבזהיוסף זרצקיבנימין יוסף מימוןיעקותה קרעי
עז׳ילה בוכבזהמזל תהילה חביבדניאל דני מימוןמרדכי קרעי
עיושה בוכבזהאברהם חג'אגזגייר מימוןלינה קרפנקו
עמר בוכבזהמיסה חג'אגחנה נינט מימוןתמו קרקבדוס
רוברט בוכבזהמרת בייה חג'אג'יונה מצליח מימוןשמואל קשניאן
רוברט בוכבזהיצחק חג'אג'יפה מימוןאורמן ראיסה
יצחק יז'ק בוכובזהמירב חג'ביכמוס מימוןאדוארד דודו ראלי סיימן
רחמים בוכובזהצוראל חג'ג'לויזה מימון (זיגדון)אליהו ראשיד
אוצייף בוכריסזולה חגאג'מאיר מימוןמדרכי רביבו
זוריה בוכריסמרים חג׳ג׳ (עטיה)מנחם מימוןמרק רביץ
חיים בוכריסבנימין חד'אדמנטה מימוןאנקוייהוש רדאי
ישראל איתי בוכריסאסתר חדאדמשה מימוןקברט רדה
כמונה בוכריסביבותה חדאדנורית מימוןאניה רדיאונוב
סבירצה בוכריסהרב בנימין חדאדנינה זקנה רות מימוןאלי רובוח
סעדאני בוכריסדימנטה חדאדעלון מימוןאסתר רובוח
פלילה בוכריסורידה חדאדפנחס מימוןלאה רובין (מימון)
פרטונה בוכריסזוהראיה חדאדפרג'י דוד מימוןלאה רובין (מימון)
רבקה בוכריסזקן חדאדפרץ מימוןאלכסנדר רובינשטיין
שרה בוכריסחיים חדאדרחל מימוןיהודית רובינשטיין (פייגנבאום)
תראכי בוכריסחשה חדאדשהלה מימון
יהודית בוכריץטיטה חדאדשושן דוד מימוןשרה רובינשטיין
ויטלי בולטקסיהודית חדאדשרינה מימוןגנאדי רוגלברג
לאוניד בולטקסיהודית חדאדגזל׳ה GHOZALA-JULIE מימון MAIMOUN-SUIDגנאדי רודיאנוב
אברהם בונפדיוסף חי חדאדניסים מימון גוזלןניקיטה רודיי
מאיר בונפדיורם צביה חדאדחנניה מימרןסופיה רודניק
סעדה בונפדיסמינה חדאדסעדה מימרןדוד רווח
מכלוף בוסכילהיעקב חדאדרומן מיצ'ניקמסעודה רווח
רחמון בוסכילהיצחק חדאדאלכסנדר רוזנברג
אורי בוסקילהיצחק צחייק חדאדיעקב מישקלבויםאנה רוזנברג
איזה בוסקילה (פרץ)כדורה חדאדנתנאל מכאלמכאל רוזנברג
דוד בוסקילהכויכה יוכבד חדאד (חדאד לבאן)גזאלה מכלוף (ארביב)ורה רוזנוב
דוד בוסקילהכמוס חדאדמשה בס מכלוףמוניה רוטברג
חנניה בוסקילהכמוס חדאדאברהם מכלוף בסשרה רוטברט
יהודה בוסקילהכמיסה חדאדאסתר מלאשרה רוטברט
יוסף בוסקילהמאיר חדאדרחמים מלארוזה רויטבורד
כליפה בוסקילהמזיזלה חדאדזוהרה מלולמיכאל רויטורף
מרדכי בוסקילהמערבי חדאדחסיבה מלוליבגניה רויטמן
סעדה בוסקילהמקיקס חדאדיעקב מלולרם רומצקי
עדנה בוסקילהמרדכי חדאדנסים מלולרם רומצקי
עליה בוסקילהמרים חדאדקלרה מלולחנה רוניס
ראובן בוסקילהמרימה חדאדרחל מלולחלילי רוסתם ישכר
רחל בוסקילה (יפה)משה חיים חדאדשרל מלולמרדכי רוש
שלמה בוסקילהנסים חדאדתמה מלכאתמר רז
משה בוקובזהנסים חדאדאיזה מלכהמירה רזניקוב
נדב בוקובזהנסים חדאדאליהו מלכהאלבז רחל
הרב נתן בוקובזהסאסי חדאדאליהו מלכהקביל טרלן רחמיאין
סמיון בוקסמבויםסתרונה חדאדבת אל מלכהיונתן רחמיאן
אולגה בורדועזיזה מעטקה חדאדהילה מלכה (מלכה)יואב רחמים
אלכסנדר בורדופרחה חדאדזוהרה מלכהנרה רחמים
פאינה בורדייניקפרתונה בייה חדאדחמו מלכהנרה רחמים
אלה בורודובסקיראובן חדאדחנה פרלה מלכהנרה רחמים
דוד בוריהרבקה חדאדחנניה מלכהיעקב רחמן
רדיה חדאדיוסף מלכהקלרה רחמן
איגור בורליגהרחמים חדאדמוריס משה מלכהמריה ריאביצקי
דבורה בזלרפאל אברהם יוסף חדאדמכלוף מלכהיוסף ריוח
יסכה בזלשבירסה חדאד (חדאד)מסעודה מלכהפריחה ריוח (ריוח)
אליזבטה בזלינסקישוירה חדאדמשה מלכהרחל ריחן (יעקובי)
אליזבטה בזצ'ינסקישלביה חדאדמשה מלכהפולינה רייז
אלמה בטחהשרה חדאדניתאי מלכהויקטור רייכשטט
אודל בטיטושרינה חדאדניתאי מלכה
חיים ויקטור בטיטוחתאתו חדאד לבאןעיוש מלכהפאניה רייכשטט
מזל בטיטואברהם ברימה חדדצפורה מלכהבוריס ריינליב
נלי בטיטואברהם עזיזי חדדרחל מלכהמשה מורטון ריינר
שלמה בטיטואורי פרי חדדרחל מלכהליזה רייצין
רטה ביושאליהו חדדשלמה מלכה
ביוך ברהנו ביטאואסתר חדד (מדר)שמעון מלכהסמיון רכטמן
מנגיסטו ביטאואסתר טרקי חדדאברהם מלמודגנח רמה
אהרון ביטוןארביה חדדישי רמירז
איזה ביטון (עמר)ג'וליה חדד (בניטה)מלכה מלמודסימה רמפל
אליאב ביטוןגזלנה חדדנינה מלמודזוזוליה רסיה
אליהו ביטוןדוד חדדנינה מלמודוזיפה רפאל
אליהו ביטוןדרור חדדאידה מלניקובשמואל רפאלי
אליהו ביטוןזינה חדדסמיון מלקייבגיורגי רצקובסקי
אסתר ביטוןז׳ולה חדדישראל ממובחריה שושנה רקח
אסתר ביטוןחותאני חדדאברהם ממןמזלה MAZALA רקח RAKAH
אסתר ביטוןחיים חדדאלעזר ממןרחל אליזה רשל (נעים)
ברוריה ביטוןחנניה חדדמזל ממןחנה רשקובסקי
גבריאל ביטוןטיטה חדדסעדיה ממןליובוב רשקובסקי
דוד ביטוןטינה דיאמנטה חדדרחל ממןמשה רשקובסקי
דוד ביטוןיהודית חוה חדדזהרה ממרןחנה שאול
דוד ביטוןיואל כיכי חדדדוד מן בוקובזהשרה שאיגאן
דניאל ביטוןיוסף חדדגריגורי מנביץארקדי שבויים
הרצל ביטוןיוסף שושו חדדריטה מנביץ
זוהרה ביטוןיצחק חדדטורק מנדלמיכאל שבורין
זיו ביטוןישעיהו חדדרחמן מנחימובמאיה שבח
חנה ביטוןרב כדורה חדדהלוי ישראל מנחםדוד שבייב
חנה ביטוןכדיר חדדדיאמנטה מנטו (חניה)דוד שבייב
חנניה ביטוןכדיר חדדרוזה מנקושמואל שבץ
חסיבה ביטוןכמאסה חדדרחל מסטריאליוסף שדדי
יהודה ביטוןכמוס חדדאסנת מסיקה (עשוש)
יהודה ביטוןכמוס חדדמאיר מסיקהסרגיי שדיל
יוכבד ביטוןכמוס חדדלאה מסמדצודיק שוורץ
יורם ביטוןכמיסה חדדדוד מסס
יעיש ביטוןכמסנה חדדזוהרה מססאלמס גאולה שוחט
יעיש ביטוןכמשנה רוויתה חדדיששכר מססאלכסנדר שולמן
יעקב ביטוןכרמית חדדמאיר מססרומן שולמן
יעקב ביטוןלכדר חדדמרים מססנזדר שולתי
יעקב ביטוןמזיאנה חדדמשה מססקלאודיה שומולינסקי
יעקב ביטוןמזל חדדנסים מססלייב שומולנסקי
יפה ביטוןמיה מסעודה חדדרבקה מססאידה שוסטר
יצחק ביטוןמיכל חדדרחל מססדוד שוסטר
ישראל ביטוןמערבי ממו חי חדדיפה נתנאלי מססינגר
מאיר ביטוןמעתוק חדדסאסי מסעודזליק שוסטרמן
מאיר ביטוןמרדכי דידך חדדאשר מסעוד בוכובזהמרים שוקטי
מאיר ביטוןמרימה חדדבסיה מסרסקיסולטנה שוקרון
מזל ביטוןנאזי חדדבסקה מסרסקישבה שוקרי
מזל ביטוןנח חדדמיכאל מסרסקישלום שוקרי
מזל ביטוןנחום חדדמיכאל מסרסקייפה שורקי (כהן)
מיכאל מכלוף ביטוןסחוגה חדדנעים מערבי עריביאברהם שושן
מימון ביטוןסטירינה חדדיבה מצטנרזוהרה שושן
מימון מידן ביטוןסמדר חדדפניה מקובוזמאיר שושן
מיקי ביטון (מיכאל)עזיזה חדדאשר מקטובימכלוף שושן
מכלוף ביטוןעלושה חדדחכם זבולון מקטובימתילדה מזל שושן
מסעוד ביטוןפרטונה חדדיונה מקטוביעישה שושן
מרדכי ביטוןפרץ חדדלאה מקטובירבקה שושן
מרדכי ביטוןציון בהומה חדדמזל מקטובירחל שושן
מרדכי ביטוןקרוץ נחום חדדשלום מקטובימסעוד שושנה
מרדכי ביטוןרביקה חדדאדלינה מקרביץאלכסנדר שטילבסר
מרים ביטוןרבקה חדדרוזה שטילבסר
משה ביטוןרפאל חדדמטווי מקרובסקייוסף שטני
משה ביטוןשושנה חדדחותה מרגושה (הכהן)חסיבה שטרית
משה ביטוןשימשה חדדמרדכי מרדכייצחק שטרית
משה ביטוןשלמה חדדכמוס מרואנימאיר שטרית
נעמי ביטוןשלמה חדדרחל מריוסףמזל שטרית
סולטנה ביטוןשמחה פרטונה חדדמרים מריימה (גיז)סטריה שטרית
סוליקה ביטוןששון חדדבולשוב מרינהשמחה שטרית
סוליקה ביטוןתראכי חדדזלהשמעון שטרית
סמי ששון ביטוןכנפיטה חדוקשמעון מרציאנושמעון שטרית
סעדה ביטוןפורתונה חדוקאליהו אלה משהלב שטרנברג
עלו ביטוןנסים שלום NESSIM חדוק HADDOUKאסתר משהאלקסנדר שיינטופ
עליזה ביטוןלאה חדריג'ורג'יה משהשושנה בלומה שיינר
עמרם ביטוןצדוק חדריחיים משהמרלן שימקוביץ
פנחס ביטוןקדושים חואטימשה משהשרה שימקוביץ
פרחה ביטוןיהונתן חואתי הכהןנזדר משהמיכאל שימקוביץ'
ציון ביטוןג'וליה חוגיסולטן מלכה משהמחבובה שירין
רחל ביטוןציון משהחנה שכטמן
רחל ביטוןיוסף חי חויתא חורירחל משהחנה שכטמן
רחל ביטוןרחמים חי חויתא חורישלום משה (משה)שלי שלביה
שלום ביטוןאספיר חורבאורמן נאוםאביבה שלום
שלמה ביטוןחנה סוזן חורבאסתר נגדי
שלמה ביטוןיצחק חורביוסף נגדיחי שלום
שלמה ביטוןסימה חורבגוגטה גבי נגהיאיר שלום
שלמה ביטוןאביגיל חוריגונטה גבי נגהפרץ שלום
שמחה ביטוןאבנר חוריאמימה שלי
שמעון ביטוןאבתו חורידג'רייה נגרדוד שלי
שמעון ביטוןאליהו חוריחנה נגרדינה שלי
תמו ביטוןאליהו חורייצחק נגרחיים שלי
תמו ביטוןאליהו חוריכליפה נגרחיים שלי
נחמן מנחם ביטןאליהו חורימבורך נגרחפציה שלי
הרמן בייאבאליהו חורימחדיה עזיזה נגרישי אברהם שלי
אלפה צגיה בייאנשאמימא חוריפינחס נגרכמוס שלי
איני בייהאסתירינה חורישארינה נגרכמסאנה שלי
איני בייהאריה חורייאיר נהוראימיטל שלי
ישראל בייטמןאשר חוריבוריס נוביקובמערבי מיכאל שלי
בדיר חוריליזה נוביקובמערבי מיכאל שלי
סקונדה ביילהברוך חוריאליזבטה נודלמןעמירה שלי
אלכסנדר בייננסוןג'וליה חוריחביב נוסרתיפרטונה שלי
קסהון דני ביינסאיןגזאלה גזללו חורידודי נוריאלרחמים שלי
סימה בילמסגזיילה חורישלמה נזראנה שליט
פנחס ביסורגזיילה חוריאליהו נזריזכי שלם
מעין ביתאודוד חוריאורייט נחום (בראמלה)חכם שלמה
כמונה ביתאוןדוד דידו חורישולמית נחום (בוזגלו)חכם שלמה
הרב אברהם ביתאןדיאמנטה חוריאברהם נחמיאססוניה שלפיט
אברהם עריבי ביתאןדידו חורימכלוף נחמיאסיבגני שמאייב
אורידה ביתאןורידה חורישולמית נחמיאסמילקו שמאילוב
זואהר ביתאןזוהריה חורי (חורי)תמו נחמיאסמילקו שמאילוב
חיים ביתאןזוראיה חורייעיש חי נחמניגבריאל שמואל
יעקב ביתאןזירה חורימסעודה נחמנידוד שמואל
כליפה ביתאןחויתי חורימשה נחמניסולטנה שמואל
לינדה ביתאןחיים חזקיה חוריפריחה נחמני (נחמני)סולטנה שמואל
רבי מאיר ביתאןחנינה חורירחל נחמניפינחס שמואל
מבירכה ביתאןיאיר חורירמי יהודה נחמניפריגה שמואל
מזייאנה ביתאןיוסף חורישמעון נחמנירות שמואל
מכלוף יצחק ביתאןיעקב מעתוק חורישמעון נחמניחנה שמואלי
מצליח חי ביתאןיצחק חורייפים נחשיןציפה שמולקו
נסים ביתאןיששכר חורידניאל נידםבדרה שמחה
נשריה ביתאןכמונה חורייקוט נידםאלכסנדר שמיונוב
סולטנה ביתאןכמייס חורימסעודה נידםפיוטר שמילוב
עלושה ביתאןלאה חורישולמית נידםאהוד שמיר
פלילה ביתאןליאן חורישלום שלמה נידםאליעזר יעקב שמיר שמוקלר
ציון ביתאןמאיר מנחם חורישמעון נידםיעקב שמלאשוילי
ציון בן ציון ביתאןמגאצי חורישמעון נידםברוכי שמחה שממה
שאשיה ביתאןמזולה חוריטלי ניסימימשה שמעון גבע
תקה ביתדגהמטירה חוריעזיז ניסימיישי שמעוני
או'זיפה יוסף ביתןמיכאל חוריחביבה ניסןקלוד שמעוני
אליהו ביתןמיכאל חוריחלאו ניסןהודיה שמש
אליהו מכלוף ביתןמיסה חוריסימנה ניסןיאיר שמשון
חואטי ביתןמירה חוריטימכו ניסנובנחמה נינה שניידרמן
כמונה ביתןמכלוף חוריטימכו ניסנובשרה שסטק
מישונה ביתןמסעודה חורימיכאל ניסנובאורן שעיה
מכלוף ביתןהר' משה חוריקלרה שפטלביץ׳
משה ביתןמשה חיים חורימיננה נמצובראיסה שפיצר
סלטנה ביתןנזימה חוריכהני ננג'אןיעקב שפירא
קרוס חי ביתןסתרונה חורי (חורי)רינטו נעמשה שמואל שפירא
רכונה ביתןעלג'ייה (עלזייה) חורינסים נעיםפליקס שפירא
שושנה ביתןפינחס חוריסאסי נעיםרבקה שפירא
שלום ביתןפלילה חוריפלילה נעיםשמעון שפירא
שלטנה ביתןפרזי חורירחיימה נעיםגיטה שפקטור
שמחה מיחה ביתןפרזי חוריאורדיה נעמןמריה שפרוכמן
משה מוריס בכרציון חוריאליהו נעמןנינה שצ'לקוניב טויבה לוין
משה מוריס בלאיששומני חוריבנימין מאשו נעמןרוזה שצילציקוב
פורטונה מזל בלאיששושן חוריבנימין מאשו נעמןבוריס שקולניק
שושנה חורב חוריבנימין מאשו נעמןבוריס שקולניק
שלבייה חורייעקוטה מרגלית נעמןברטה שקולניק
ריבה בלומקיןשלום חורייעקוטה מרגלית נעמןיעקב שקולניק
יוסף בלופלדהרב ר' שלמה חורייעקוטה מרגלית נעמן
מיכאל בלופלדשלמה מקיקץ חורינוס (שלום) נעמן
יצחק בלוצקובסקיששונה חורישלביה נעמןמסעוד שקורי
חסיה בלוצרקובסקיעישה חזיזהמיכאל נפומניאשצ'ימאיר שקורי זמיר
אילה בלחסןאליהו חזןאירנה נפתלייברוחמה שקל
אסרסה בלטהאליהו חזןשמשון נפתלייבמוסי שקלובר
טדסה בלטהאסתר חזןשמואל דניאל סאדיקאלישע שרביט
מאיה בליאכמןדוד חזןברטה סאטאנובסקידניאל שרהשר
יבסיי בליאסניחי משה חזןאליעזר סאסיבטיה שרייפל
שרה בליאסניחנה חזןאפרים סאסייפים שרייפל
קימה בליומברגיוסף חזןבכור סאסיאסתר שריקי
ורה בליופלדיעקב חזןדוד סאסיאסתר טורה שריקי
יחיאל בלמיסיעקב חזןחיים חי סאסירבי יוסף שריקי
רימה בלנובסקייצחק חזןיוסף סאסימסעוד שריקי
יחיאל בלנקמורין חזןמוריס סאסימסעודה שריקי
קלרה בלנקמורין חזןמיסה סאסימרדכי שריקי
אברהם ארקדי בלקיןנחמה קלמנטין מחבובה חזןאסתר סאסי פדלוןמרים שריקי
ציון בלקרסעדה חזןפרץ סבאגמרים שריקי
כהן בןעילאי חזןוצייף סבגפרחה שריקי
איזה בן אבועליזה חזןחייםחויה סבגרחל רשל שריקי
יעקב בן אבופרחה חזןחסיבה סבגשלמה שריקי
מרדכי בן אדרתפריחה חזןיהודה סבגרות שרעבי
ישי בן אסתררחל חזןכמוס סבגיהודה ששון אליהו
אליהו בן אריהרחל חזןמזיאנה סבגג'וליה ששי
מסעודה מסעדה בן ארצירחל חזןסעדודה סבגרענן ששי
אדיסו בן בלטץ'חנה חזן אבוטבולעמוס אליהו סבגשלום ששי
שמחה בן ברוךאליהו חזקיהו ביתאןפנחס סבגיצחק תורג'מן
יעקב בן גיגיטיטה אירן חטאבפרטונה סבגישראל תורג'מן
איזה בן דודיוסף בשנו חטאבפרטונה יהודית סבגמכלוף תורג'מן
אליהו בן דודיעקב חטאבשלמה סבגמסעוד תורג'מן
אסתר בן דודמישונה חטאבשמחה סבגמרגלית יקוט תורג'מן
ברוך בן דודבוסה בצלאל חטבשמחה עטון סבגמשה תורג'מן
יעקב בן דודחואתי חטבננגן סבגןסימה תורג'מן
יעקב בן דודחנינה חטבאסתר סבחאלגריה תורגמן
ישראל בן דודעמוס חטבמיכאל סבחיצחק תורגמן
מכלוף בן דודכהר גגו חישולמית שולה סבחסימה תורג׳מן
משה בן דודרחמים חי כהןשמעון תורג׳מן
נסים לעזיז בן דודבנינו חיאטמחדיה סבןאסתר תורזמן
סוליקה בן דודאלישבע חיהעמוס סבןאסתר תורזמן
סעדה בן דודנעמה חיהשמחה סבןישראל תחסיני
עישה בן דודשושנה חיהויליי סברדלוב
עשה בן דודנינת חייט כייטקלרה סברדלובהיעקב תימסיט
פנחס בן דודחיים ז'אן חייםאסתר חיה סברדליןאיזה תמו (אבוטבול)


Pages: 1