BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Sderot Cemetery

Burial Records

Без Имениמורדכי בן ברוךליזה יאגיאייבאברהם עמר
דליהשלמה סולומון בן ברוךליזה יאגיאייבאברהם עמר
ויקהזוהרה שרה בן דהןמריה יאנקילובאברהם עמר
מוכאילוומריהאסתר בן דודמאיה יאקימובדינה עמר
מסעודהיצחק בן דודישראל יבלקובסקיויקטור יחיא עמר
עזיזהפרטונה בן דודאיליה יגודאייבחיים עמר
ראובןמרסל בן דוידסאנם יגודאייבחנה עמר
שלמהאליהו בן דייןשמיל יגודאייביעקב עמר
נסים אסולין בר איזהג'נט בן דקוןגנדי יגודייברבי יעקב עמר
דוד מלכהמאיר בן דקוןולרי יגודייביעקב עמר
'רחל חג'ג 'חג'גאברהם בן הרושיוסף יגודייביצחק איציק עמר
Elie Bellaicheז׳יזל בן הרושיורי יגודייבניסים עמר
Semha Bellaiche (Zana)רבי יעקב בן הרושסבטלנה יגודייבסוליקה עמר
III Y Pa Cyaenmahobaישראל בן הרושרותה יגודייבסימי עמר
Axco Mnxzazobaאסתר בן ולידזיוה יהודאיעזיזה עמר
Zofia Muchaאסתר בן זכרייהודה יהודאי נוסרטעישה עמר
Нисон Абрамовשמעון בן זכריחדידה יהודהפרלה עמר
Рахиль Абрамоваשרלי בן חיוןבוריס יודובסקירחל עמר
Владимир Абхаликовמסעודה בן חמופולינה יודניןרחל עמר
Тейлосион טאילסיון Агарунова אגרונוברוני בן חמולובה יוחיברחל עמר
Анна Алматоваריצ'ארד בן חמורוזה יוחנוברחל אורית עמר
Элиазар Назар Алхасовמסעודה בן חרבוןישעיהו יוחננובשלמה עמר
Галина Алхасоваאלברט אהרון בן יוסף-חימונה יונתייבשלמה עמר
Мара Богуславскаяאמנון בן יעישזולאי יונתנובשמעון עמר
Шифра Броверманאסתר בן יעישתמרה יונתנוברבי אליהו עמרם
Аркадий Виноградскийמאיר מישל בן יעישאברהם יוסופובעזרן עמרם
Клара Вовсяникерאברהם בן לולואוגולחן יוסופובשמחה ערק
Клара Гойхбергליליאן בן לולואיסק יוסופובשמעון עשור
Вячеслав Давыдовמשה בן לולואליהו יוסופובחנה פאוקו
Анна Давыдоваסעדה בן לולואנג׳לה יוסופובמרים פדידה
Татьяна Игиловаחנה בן סוסןבבא יוסוף יוסופובשלום פדידה
Раиса Инотаеваדוד בן סימוןבטוש יוסופובשלמה פדידה
Тамара Ирмияеваניסים בן סימוןברטה יוסופוברבקה-דלי׳ה פודורובסקי
ניסים בן סימוןגאורגי יוסופובאלכסנדר פודרובינוק
Риби ריבי Катанов קטנובעמרם בן סימוןדוד יוסופובאפרים אדוארד פוזאיילוב
Анна Кимאליהו בן עבוחייקה יוסופובגלינה פוטפובסקי
Мария Клоковаיעקב בן עזראמורדכי יוסופובסמיון פוטפובסקי
Стелла Козыреваמסעודה בן עזרארפאיל יוסופוברבקה פוך
Михаил Кузьминדוד דודי בן עמיפ״ר ראיסה פולוסוב
Рувен Куперштейнאלי בן שטריתשרה יוסופובאלכסנדר פוליצוק
Александр Кухликזוהרה בן שטריתאפרים יוסףסופיה פולישצוק
Александра Кухликסעדיה בן שטריתמלכה יוסףעישה פוני
Мария Лившинаרחל בן שטריתמרים יוסףחזקיאל פופובסקי
Анатолий Мархлевскийליאון בן שימולסהל יוסףמאיר פופלינגר
Генриетта Мацнерשמחה בן שמואלפרץ יוסףאסתר פוקס
Мария Мелиховדוד בן שמחוןרחמים יוסףחנה פוקס
Годи Мушаиловסוליקה בן שמחוןשרה יוסףאיידה פורטל
Анатолий Нафталиевרחמה בן שמחוןפרידה יוספובדוד פורטל
Хагило Нахшуноваסימי שמחה בן-דודאברהם יוספיזמול פורטל
Вера Немченкоשמחה בן-חיוןגוהר יוספי (באבאי)מסעודה פורטל
Берта Новаховаסעדיה בן-חמוברטה בנבשה יושבייבסלומון שלמה פורטל
Вера Пакיצחק בן-שמחוןמנסורה יושבייבשלמה פורטל
Роза Пинхасовנזרוב בנאורבשי יושבייב חננייהאידה פורטנוי
Хая Рабиновичחיים בנארויהויטלי יזדעאילובאליקס פורטנוי
Рубин Рафаиловשלום בנגוייבאפרים יחזקאליצחק פורטנוי
אדוארד בניגוייבמרדכי יחיאסוסי פורטנוי
Мария Розинחבסי בניימינובנדג'דה יחיאיבהמיכאל פורטנויי
Прасковья Румовичפנחס בניימינובמסעודה יטחשמעון פורמה
Дамири Саджаяבתיה יעל בנימיןחנניו ינאםשינדלה פורמן
Борис Саренковדוד אדווארד בנימיןאברם ינקווולקו פורמנסקי
Иргоне Семендуевיוסף בנימיןדוד ינקומסעודה פחימה
Рашитиль Семендуевמלכה סמירה בנימיןישראל ינקובחמל פטחוב
Владимир Серебряниковאנה חנה בנימינובשרה ינקויפה פטחוב
Алексей Соломоновניסן בנימינובפרדין יסאיראיסה פטחוב
Роза Стучинскаяשרה בנימינובאברהם יסחקובגיטל פיאטיגורסקי
Леонид Стучинскийאליהו בניסתיאברהם יענקלביץאנה פיבש
Шура Сулеймановаשמעון בניסתיסימה יענקלביץסופיה פיודורוב
Юрий Фараджевמרסל רחל בנישפייגה יעקבלבפייגה פייביש (סולומון)
Алик Циткиловחנה בנישואיסק יעקובובניסן פייזיאב
Анна Черпашьянיחיא בנישובכטיאר יעקובובאיליה פיינברג
Николай Шевельковמסודי בנישוגבריאל יעקובובגולדה פייס
Татьяна Ширманמשה בנישויוסף מיכאל יעקובובגולדה פייס
Петр Шухманיוסף בסובסקימירחי יעקובובמשה פייס
Шалом Ягудаевלובה בסובסקימני יעקובובאישיי פייסחוב
Мария Ягудаеваמדניק בצלאלמריה יעקובובבנימין פייסחוב
Имелина Якимоваחיה בקלורעיה יעקובוביעקב פייסחוב
נסים בקלומינדלה שרף יעקובוביץמנווח פייסחוב
Инесса Яненкоנתנאל בקלוולדימיר יעקובנקיפילה חיים פייקין
Галина Яновскаяרוברט בקשיבאהרון יפראימוביצחק פילניץ
אנטולי א'ברמובארתור בקשייברוזה יפראימובליזה פילניץ
אלבז אבאגלינה בקשייבחיים יפרחאלכסנדר פינחסוב
דדה אבגירזיל בקשייבחנה יפרחבורכו פינחסוב
רינה אבגיקלרה בריהודה יפרחולה פינחסוב
זיוה אבדוברחל ברבייוסף יפרחיונה-יורי פינחסוב
אנדרי אבדונובילנה ברגעמרם יפרחישועה פינחסוב
בתציון אבדיאייבמניה ברגמןרוזה יפרחסוניה פינחסוב
סמיון אבדיאייבסמיון ברגמןרוזט יפרחפנינה פינחסוב
גלינה אבדייבאדוארד דוד ברדהרחל סמדר יפרחפנינו פינחסוב
יחיאל אבדייבולנטינה ברדיטשבסקיבוריס יצחקובפרידו פינחסוב
אליהו אבוישראל ברדיטשבסקיזינאידה יצחקוברחמים פינחסוב
יוסף אבואיציק ברדצקייאחיזיר יצחקוביץרחמן פינחסוב
מנחם אבומויסיי ברוברמןמורגה יצחקוביץ
משה אבואספיר ברוחיןהרצל יצחקיאסתר פינטו
רחל אבויעקב ברוחיןיואב יצחקיישראל פינטו
רחמה אבואהרון ברויטמןשרה יקובובמאיר פינטו
רבקה אבודרהם (אבודרהם)ברמק ברויינאשמעון ירגפלורה פינטו
משה אבוחציראניסימי ברוךלאוניד יריומיץשמעון פינטו
חנניה אבוחצירהנתן ברוךשבניו ישייבשמעון פינטו
יצחק אבוחצירהמרגריטה ברוןמירה ישכרובאדמוב פיניאר
יהודה אבוטבולדבורה דורה ברונר (סגל)הודיה ישעיהוולנטינה פינייב
יהושוע אבוטבולמנחם טולי ברונרנינל ישראילובמליק פינקו
מאיר אבוטבוללייב סרגיי ברונשטייןיצחק ישראלרוזה פינקלברג
משה מוריס אבוטבולמינדיה ברונשטיין (קריבורוק)אברהם אברש ישראלובאלישע פיסחוב
סמי שמואל אבוטבולמשה ברונשטייןאלי אונגר כהןשרה פיקדו
פריחה אבוטבולפרומה ברוסילובסקיכלרים כהןבוריס פירר
ציון כליפא אבוטבולבטיה בריטמןדוד כלפוןפולינה פירשטיין
שמחה אבוטבולשרול בריטמןמבורך כלפוןמיכאל פישמן
זבולון אבולכירגניה בריטרמןציון כלפוןניסון פישמן
רחל אבולכירגניה בריטרמןרחל כלפוןגריגורי פישצ'יק
אלה אבוקסיסבן-ציון ברייטמןפולינה כץאריה פישר
חנינה אביחציראמיכאל ברייניןמליקה כץ שוורץיוסף יצחק חנן פישר
מזל אביטבולסלומון בריירלידיסיה לאופרמרק פלדמן
סימי אביטבולאברהם בריקסטירס לבמשה פלדמן
אברהם אביטןאברהם בריקפיוטר לבעמנואל פלדמן
מרדכי אביטןרחל בריקלידיה לביןאנטולי פלוחוטניקוב
ברכיה ברכייבאברש סולומון לבסאישפרינצה פלושצוק
רחל אביטןאסתר ברלכסטוביה לבסייאניה פליג ציטמן
שלמה אביטןבת אל ברמייפים לבקובלריסה פלייר
דינור אבייבמאיר ברמיפאינה לברטובמריה פליישמן
זכר אבייבשמחה ברמישמחה לברטיטובה פליסקין
יפים ברמקרוזה לבשיןנחמן פליסקין
מירה אבייבביילה רייזה ברןאלה לדיזינסקיאידה פליק
סהלו-שרה אבייבמיכאל ברןמולוצ'ניק לובוב
שושנה אבייבחוה-יבל ברנראסתר לובלינסקיבוריס פלצב
אסתר אביסרוראיטה ברנשטיין מורוזראיסה לובנסקיפולינה פלצב
יצחק אביסרוראירינה רות ברקבוסקידניאל לוגסיפנויל פנוילוב
יעקב אביקסיסטפרה ברקולילי לוגסיזבו פנחסוב
אוליה אבלמירון ברשדסקישלמה לוגסייוסף פנחסוב
משה אבנירצמן ג'אןאימס לודמילהיוסף פנחסוב
אבניל אבנילובדירסטאר גאורגהאנה לודמר
אבשג אבנילובחיה דבורה גאושטייןיולי פנטיקוב
איליה גאיסינסקיסוחר לוזוביקדוד פנקלשטיין
חביבה אבקסיסגלינה גאיסינסקיינטה לוזובסקיבלה פסטוחוב
מסעוד אבקסיסולדימיר גאיסינסקיציופה לוזובסקינחמן פפירניקוב
עליה אבקסיסאיזה גבאיאברהם לויעדי פפירניקוב
פרלה פנינה אבקסיסגבריאל גבאיאיזה לויאנדרי פקרסקי
ציונה אבקסיסזוהרה גבאיאסתר לויסבטלנה פקשב
שלמה אבקסיסיוסף גבאיגנון לויפולינה פראבוסודקו
ציפורה אברג'ילימין גבאידוד לוירבקה פראנץ
חנניה אברג'ליעקב קוקו גבאיחיים פנחס לויקיסל פרבמן
יצחק אברג'ליצחק גבאיחנה לוייורם פרגאי
משה אברג'למזל גבאיחנינה לוייורי פרג׳דב
עליה שבה אברג'למרים מלכה גבאייוסף לוידבירה פרדג׳ב
בבר אבי אברג׳ילעליה גבאימאיר לוייורי פרדג׳ב
דוד אברג׳לעליזה גבאימשה לויסורה פרדמן
יקוט אברג׳לרחמים גבאיניסים לוימריה פרוטס
מאיר אברג׳לשמעון גבאיעמרם ארמונד לויאנה פרוקוביץ
מסעוד אשר אברג׳לשמעון גבאיפיבי לוינחמה פרוקופץ
מסעודה אברג׳לנחום גבריאלפרג'אולה לויחמוס פרטוק
ניסים אברג׳למירב גברילובפרחה לוייהודה דג׳דו פרטוש
עישה אברג׳למישי גברילובפרטונה לוימסעודה פרטוש
עמירם אברג׳לסולומון גברילוברחל לוידוד פריאנטה
חיות אברהםרחמן גגאדישמחה לוייעקב פריאנטה
ריטה אברוךאלכסנדר גדייבשמעון סיני לוידוד פרידה
סול אברזלויקטוריה גדייבשמעון סיני לויזוהרה פרידה
פריחה אברזםזולייכה גדייבחנניה לוי אלחנןרימה פרידין
אבי חי אברמובמאחה גדילובחניה לוייבולדימיר פרידמן
אלכסנדר אברמובאסתר גדלובזיסלה פרידמן
אסף אברמובמישה גדלובעזריה לוייביפים פרידמן
בורכה אברמובחנוכו גדמילובאלכס לויןישראל פרידמן
בטיוש אברמובסיפרו גדמילובאדה לוינקרוןשיראל פרידמן
ברור אברמובגד גואטהברוניה לוינשטייןגניה פרייר
דמיטרי אברמובמרסל גואטהברוניה לוינשטייןלאוניד יפים פריצקר
ולדימיר אברמובזויה גובןבלומה לוסטמן
טמרה אברמוביורי גובסקיאסתר לוסקיאנה פרנס
לריסה אברמובסמיון גוברמאור לוסקידוד פרנס
מאירום אברמובאלכסוב גודשי יצחק לוסקייפים פרס
מרגריטה אברמובמסעוד גוזלןחיים לוקאיזה פרץ
סוניה אברמובפטרו גוטליבסופיה לוקיאנובאליהו פרץ
רוזה אברמוביצחק גוטמןמרה לוקיןאסתר פרץ
רחל אברמובאיטה גוטניקובמרים לזמיאסתר פרץ
שאולוב אברקאיליה גויזנשטייןאברהם לזרדוד פרץ
עדיאל חיים אגאייבקלרה גויכברגהרמן לזרזוהרה פרץ
רוזה אגורונובנאום גויכמןחנה פרץ
איסקוב אגזשוייל גולדמןחנה פרץ
חגילו אגרונוביונס גולדנברגאברהם לחייני
חנוכה אגרונובסטרול גולדנברגאלחסוב לחמןחנניה פרץ
נינה אגרונובפרוסה ז'קה גולדנברגמרק ליאוןיוסף פרץ
ספירה אגרונובשיה גולדנברגקלרה ליאונוביעקב פרץ
משה אדהאןליקה גולדשמיטכלה ליאוקומוביץיעקב פרץ
איוון אדיגוריאנץרחל גולדשמיטמיכאל ליאוקומוביץיעקוב פרץ
דוידוב אדינופומיכאל גולובנבסקיאלכסנדר ליאנדרסלעזיז עוזי פרץ
ברטה אדלר פרידחזן גוליאטקיילה ליבוביץמאיר מרי פרץ
אביבה אדףחנוכייב גולסורךאלכסנדר ליבשיןמזל פרץ
חנניה אדףדורה גולפריןיוסף ליבשיןמכלוף פרץ
יצחק אדףנחמה גולשטייןאבין ליובובמרדכי פרץ
פיבי אדףמלכה מריה גונטמכרסטיסין-טרפר ליובובמרים פרץ
אברהם אדריפרלה גוניקמןילנה ליז'יןמשה פרץ
אהרון אדרירומן גוניקמןיפים ליטביןניסים פרץ
זוהרה אדריתמרה גוסבגריגורי ליטבקסוליקה פרץ
יהודה אדרייצחק גוצולסקיורוניקה ליטוינסקיסלטנה פרץ
יוסף אדריליבצל גור-אריהציליה ליטיצבסקיעליה פרץ
יצחק זקי אדריפולינה גור-אריהפרוספר פרץ
מאיר אדריחיה מלכה גורבנתן ליטיצ׳בסקיריבקה פרץ
מרים אדרילריסה גורביץיפים ליטמןתמו פרץ
עישה אליס אדרישרה גורביץ׳נחום ליטצ'בסקיתמר פרץ
עליזה אדריבסיה גורבנוסשעיה Saia לייבוביץ Leiboviciחווה פרץ שמחה
רחל אדריגסיה גורדוברזינאידה לייכטמןיבגניה פרצוב
שלום אדרייעקב גורדוןסולומון לייכטמןשמואל פרקש
שלמה אדרימרגריטה ליכטמןניסון פשייב
שימחוב אהובוויקטור לינץאלכסנדר-שליאח פשנוב
ארלן אהרונוביעקב גורודצקיראיסה לינצקיאריבגוז פשנוב
בוריס אהרונוביוסף גורליקרבקה לינקובסקיפושן פשנוב
מיכאל אהרונובבן ציון גורןדוד ליסיהרפאל פשנוב
ראיסה אהרונובגנריאטה גורץאסתר ליסרשלום פשנוב
רחל אהרונובסולומונוב גורשוםסמיון ליסרליה צ'גורסקי
רפאל אהרונובאברהם גושוסוניה ליפקנסקיסמיון צ'פסקי
שלום אהרונובשמואל גזאניגניה ליפשיץשיינה גוטע צ'רנוי
מיכאל גזייבסימיון ליקחפסח צ'רניאק
חיה אהרונוביץדרור גזרירחל לישעאניה צבירקון
מושייב אהרונסיויטוביה גזרילזר לכטמןאברהם צדקה (הספארי)
משה אואזנהגלינה גיטיןאסתר לכידותיוסף צוקרמן
יורם אואנונוגנטמן גיטליהיהודית ללייבחיה ציגלר
דוידוב אובג׳ואילפניה גיטלמןאולגה לנדאואליאסי ציון
טאובה אובוחובצ'רנה גיטרמןאנטולי לנדולידה ציזבסקי
אברהם אוחיוןמיכל גילדובאלכסנדר לנדמןאניה פליג ציטמן
אליס אוחיוןז'קלין גילילוביוסף לניאדומיכאל ציטמן
אליעזר אוחיוןזכריה גילילובולדילנה לנסקינינה ציטמן
דינה אוחיוןדריה גילעדובחנינה לנקריניסן ציטמן
זוהרה אוחיוןאלה גילקרובסלטנה לסריממרי ציטקילוב
יוסף אוחיוןגבריאל גילקרובאברהם לעזיז לוגסיניסון ציטקילוב
יוסף אוחיוןאבנילוב גימטימיכאל לףמרה צייטלין
יצחק אוחיוןראיסה גימלשטייןמויסי לפטוחיןסטניסלב צייטלין
ליאור אוחיוןסרגיי גינגיבייבאסתר לפידותבוריס צימבלוב
מזל אוחיוןאנדרי גינגיסשפירו לריסאיסק צימברג
מימון אוחיוןשרה גינגיסדורה לרנרסימה צימברג
ממה דבורה אוחיוןחנה גינזבורגישראל לרנריצחק ציצואשוילי
נסים אוחיוןיעקב גינזבורגסבטלנה לרנרמרק צירטקוב
סלומון אוחיוןביטישיב גיסטמןבוריס לשציינראברהם צלניקר
פרוספר אוחיוןזוהר גיציסאלה מאירקלרה צמברג
רחל אוחיוןמוסיה גיציסאליהו מאמו
רחל אוחיוןגריגורי גלינסקיאמתי מבורךמלסה צ׳אלצ׳או
רפאל אוחיוןולדימיר גליץלאוניד צ׳ייכין
אפיק אוחיון זהביראיסה גליץסול מגיראאסיה צ׳פסקי
איזה אוחנהאסתר גלמןמתילדה אטו מדודאמיליה צ׳רבין
גבריאל אוחנהפאינה גלמנוביץדוד מדינהרוברט צ׳רנומורסקי
יהודה אוחנהבוריס גלפנדמרים מדינהפאניה קאליק
נינט אוחנהאיוון גלקיןמשה מדינהפלינה-פאני קאלנדארב
עדי אוחנהבוריס גלרפרלה מדינהכמי קאקוב
שלמה אוחנהמריה גלרשלום מדינהכמי קאקוב
דוד אוחנונהסמואיל גלרשמעון מדינהרחמים קלמנט קאקוב
אידה אויסטרךסמואיל גלרעישה מדינה סבגבוריס קביטקו
אהרון אומידדוד גלשטייןליסיה מדלן (מזוז)ודים קגן
ריחן אומידמרגלית גמליאלסיון מדמוניחנה קגן
אירן אומירארקדי גמרשטייןחיים גרשון מדניקרחל קגן
ארקי אונדמגאיולדימיר גמרשטייןמיכאל מדניקשרה קגן
נחשונוב אוסוסידורוב גנאדיסדיקוב מוזונותאליזבטה קגנוב
חנה אוסטרובסקיגילה גנבר המייןדוד מויאלזליק קגנוב
פישל אוסטרובסקישמשון גנג'יבייבדינה מויאלדוד קדוש
פשנוב אוסיפחנינה גנוןחגי מויאלחנה קדוש
רוספו אוסיפובשירבנה גנזבייבלאה מויאלאבנר חיים שלום קדושים
אולינה אוסצובשמחה גניססולטנה שושנה מויאלטירסו קדימוב
פיליפ אוקופניקשרה גניצ'קיסשמחה מויאלליוליה קובלסקי
דרה אורדיעקוב גניצקיסאדנה מולגטהגריגורי קוגן
אטיה אורמןאליהו גנםמיכאל מונדרוסמרק קוגס
אנה אושקובגייגורי גנקיןפרדז׳יב מונובאליזבטה קוזוחר
ברוך אושרובסמיון גרויסמןאלגרה מוסטקיחיים קוזל
דוד אזולאיבטי גרומברגיעקב מוסנקיסאיילת מרלן קוזניץ
חביב אזולאידן גרומברגסוניה מוסנקיסחנה סוניה קוזניץ (מורבצ'יק)
חנניה אזולאילאה גריברמןחיוטה מוסקוביץקופל קרלוס קוזניץ
יוסף אזולאיולדימיר גרייביוסף מוסקוביץרבקה קוזניץ
ימין אזולאימריה גרייבגינאדיי מוצילובשמריהו קוזניץ
מסודי אזולאיקלרה חיה מוצניק קמישובמיכאל קוטובסקי
מרים אזולאימריה גרינבלתניקולאי מוקייבפייגה קוטובסקי
עליה אזולאיבסיה גרינברגאליהו מור יוסףיוסף קוטליארנקו
עליה אזולאיבתיה גרינברגיפה מורדוכייבבטיה קויםמן
יצחק אזמידגריגורי גרינברגיצחק מורדוכייביורי קוכנוב
דדה אזרדמרדכי גרינברגסבטלנה מורדוכייבולרי קוליאבה
זויה אזרובסמואל גרינברגרוזה מורדוכייבראיסה קוליאבה
נוח אזרובסרגיי גרינברגאברהם מורדכייבבוריס קוליסצקי
ינון אטבצילה גרינברגליזה מורדכייביוסף קולנגייב
גאולה אטיאסאברהם גרינפלדברטה מורדררלב קומרז
מרדכי אטיאסאלכסנדר גרינפלדאדוארד מורזחנובחיה קונדליס
מרים אטיאסדינה גרינשטייןדינור מורזחנוביפים קונדליס
תמר אטיאסנדיה גרינשטייןאנטואן מורנוסולומון קונדליס
פרגי אטיהחיים גרלוביןיעקב מורנודבורה קונסטנטינובסקי
ג׳וליאט אטיחיצחק גרליץאלכסנדר מושאילוביעקוב קונסטנטינובסקי
קסה אטלםפנטאי סמני גרמדאיטאלכסנדר מושאילוביורי קונקוב
שלום אטלןאוה גרמיזובוריס מושאילובורה קופרשטיין
שרה אטלןאביבית גרנברגבוריס מושאילובראובן קופרשטיין
דוד איבגיסטניסלב גרצנשטייןבטשובה מושאילובראובן קופרשטיין
סעדה איבגיאמיליה גרשטייןגודי מושאילובפאינה קוצובסקי
וצ'גן איבטובדורה גרשניקויטלי מושאילובאלטונגוז קוקולייב
אביאל איברגימובאמיל מאיר ג׳ורנוולדימיר מושאילובגיסטמן קוקולייב
אוראל איברגימובלינקו ד'גילוביעקוב מושאילובניקולי קוקולייב
אליהו איברגימובמריאנה דבוריןמילכה מושאילובויקטוריה Виктория קוקולייב Кукулиева
מריה איברגימוביצחק דבידובמרק מושאילובגורשים קוקולייס
סולומון איברגימובסופיה מושאילובאנה קוקסמן
תמרה איברגימובקונסטנטין דגייבפואה מושאילובבן ציון קוקסמן
תמרה איגייבאורזל דגילובפניה מושאילוברובין קורדונסקי
טטיאנה איגילובאליעזר דדוןראיסה מושאילובאלכסנדר קורנבלום
ליליה איגנטנקוברוך דדוןרפאל מושאילובצירלה קורפירסט
גבריאל אידגרובבת שבע דדוןמיכאל מושיאשויליאלקסנדרה קורפניאקס
שרה דרדיק אידלמןמזל דדוןיגודייב מושייפיוטר קורצ'בסקי
עדה איווןסוליקה דדון (דדון)גבריאל מושייברחל קורצ'בסקי
אנה איזגויבהדוד דדיהזינה מושייבקלמן קורצ'מר
דוד איזגילובניסים דדיהיוסף מושייבבשה קורצמר
פריחה דדיהיוריי מושייבמסעודה קורשיה
שיפרה איזגילובאברהם דהןליזה מושייבפאים קושניר
יורי איזיאייבאברהם אלברט דהןמרים מושייביעקב קזקביץ
גבריאל איזייבדוד דהןפרידה מושייבמיכאל קזקביץ
זויה איזייבדורון דהןגאולה מזוזעזיזה GISELA קטורזה
זינאידה איזייבזוהרה דהןיצחק איציק מזיאלרוזה פרל Roger קטורזה Ktorza
ולרי איזמאילובחנניה דהןיעקב מזרחילובה קטנוב
צוריאל איזמיילובימנה דהןיורי מז׳ורובסקימיה קטנוב
בטסירות איזרייבמרים דהןשיפרה מז׳ורובסקיפרידה קטנוב
אטיל איחייבסולטנה דהןאידה מטובמרקו קטנר
יוסף איטחעישה דהןמיכאל מטובצרנה קטנר
יעקב איטחעמרם דהןגיולורט מטטוברעיה קיומוב
יצחק איטחפרוספר אשר דהןאולגה מטייב
משה איטחפרחה דהןאנטולי מטייבלאוניד קיים
סוליקה איטחרחל דהןאנטולי מטייבמלכה קינבסקי
סלטנה איטחרחל דהןרחנו מטייבמלכה קינבסקי
מריה איידלמןשולה דהןמשה קינן
ציקולה איילנששלמה סלומון דהןאסיה מיגירובאלה קיסלביץ
איסק איינבינדרשמעון דהןדיביה מיגירובדוד קיסליוק
דוד איינבינדרכאכאנן דואקולדיסלב יהודה מיגירובנחמן קיסליוק
סופיה איינבינדראפרים דובידזוןזכר מיגירובגריגורי קיפניס
גריגורי איכלובזיסלה דובנסקיחיבו מיגירובחיניה קיפניס
מרים אילגיאייבלב דוברייטיןגרדש מידייביוסף קירזנר
זכר אילגייבפני דוברישתמרה קירילוב
שאולוב אילדודדוד דודסופיה מידייבלידיה קלאצ'קין
יחיא אילוזדוד דודשמואל מידייבמשזובה קלבדיה
עזיזה אילוזלאה דודיוסף מידן-דדוןבבוס קלבייב
לריסה אילזרובמרים דודאיגור מיכאילוביוסף קלורפלד
פרכו ורה אילזרובמרים דודאיוב מיכאילובד״ר חיים-מאיר קליין
אדם איליאגוייבמיכאל דודובאסתר מלכה מיכאילובמרדכי קליין
אלכסנדרה איליאגוייבאוניל דוידובארקדי מיכאילובשרה רבקה קלמנוב
אזיק דוידובמירה מיכאילוביפה קלנטרוב
שאול איליאגוייבאליעזר דוידוברחמן מיכאליצחק קלנטרוב
מריה איליאיבאליק דוידובפיטר פנחס מיכאלוב
לובוב איליאייבאנה דוידובפרידה מיכאלוברות קלקשטיין
לובוב איליאייבאנטונינה דוידובאיסתיר מיכיילוברחל קלקשטיין
לובוב איליאייבדוד דוידוביעקב מיכיילובפרלה קמיטר
מינה איליגוייבויקטור דוידובבנימין מיכיילוב אליקמיכאל קמישוב
סולומון איליגוייבזויה דוידובאהרון מיליקובסקיוולנטינה קמנקוביץ
זויה דוידובצילה מיליקובסקיאבטן קמרה
אבאי איליזרובזויה דוידובלידיה מילכובמרקו קסאפו
שורה אילייאיבזינאידה דוידובבוריס ולדס מילמןאייצ׳ו יעקב קסה
רמבום אילישייבחיה דוידובשלמה מילררנקאו סמאיי קסה
חוה אילקנייביורי דוידובאוחנה מימהדרוזדובה ציפורה קסלינקובה
ששון אילקנייבלב דוידובבוסה מימוןאלקה קסלמן
ראיסה אינוטאבמיכאל דוידובניסים מימוןיעקב קסלמן
מירה דוידובפרידה מימוןלאה ליזה קסלר
רחנייב איסאינינה דוידובאברהם מימוניאלה קפלון
יעקב איסאקובנעמי דוידובחייבד מיסונז׳ניקגרגורי קפלון
חוסניה איסחקובסטחר דוידובאלברט מיסטקוטאובה קפלון
מנחם איסטרכובפבל דוידובמרינה מירזייבשבא קפריס
ברטה איסכרובפינחס דוידובאניה מישוריסאברהם קצב
לזר איסמאילובפינחס דוידוביוסף מישוריסזוהרה קקון
נדז׳דה איסמאילובציבר דוידוביעקובוב מישיחירחל קקון
ולרי איסקובריבי דוידובשמאי מישייברחל קקון
מינה איסקוברפאל דוידובהדס מכאניחסיה קראייץ
מרים איסקובשושן דוידוביצחק מכאנייוסף קראיץ
סלמון איסקובשרה דוידובשלמה מכאניגלינה קרביץ
נתן איסקיאייבמרדכי דוידוביץאוליאל מכלוףזוס קרבץ
סימון דוידוביץ'חזן מכלוףברטלינה קרבצקי
זאורוב איסתםגמילה מלולרחל קרבצ׳נקו
איגור איפראימובמוטילדה דוייביצחק מלולמריה קרגץ
איגור איפראימובסילביה דוןמרדכי מלולמרין קרג׳ץ
גור איפראימובמיכאל דונאיבסקיתמר מלולחונה קרדונסקי
גליה איפראימוברוזה דונגאוזרלודמילה מליארבסקימשה קרויטורו
גלינה איפראימובאלחרט דוניםבלה מליחובברקו קרוצי
חובוסיליט איפראימוביבגניה דורמןבן-ציון בוריס מליחובאלכסנדר קרוק
סימון איפראימובניוניה דורמןמרים מריה מליחובפניה קרוק
רשיד איפראימובילנה דושין-בושנסקיאברהם מליכובמטביי קרזניצרב
דימיטרי דזבצ'וקאובוי מליכובהנריאטה קרטוזינסקי
אהרון איציקסוןציבא דזבצוקאלכס מליכובריבה קרטשטיין
אדליה איקמןאיגור דזינפלדאלכס מליכובדוד קרטשמר
מיכאל איקמןזינה דז׳ורייבבובו מליכובצביה קריבורוק
אלבז איריםבוריס דז׳נבקובמיכאל מליכובאלפרד קרילה
אישיאגו אישיאגוייבג'סיקה דיבקרסימה מלינהראיסה קרילובצקי
מסעודה אלבהולדימיר יהושוע דיבריבניאנה מליץאברהם קריספל
אברהם אלברט אלבזמריה דיגילובליאם מלךמרקיל קרמין
בנימין אלבזראיסה דיגילובחיים מלכהאנטולי קרמליוב
זזנה אנט אלבזפולינה דייטשחנה מלכהסרגיי קרמנץ
חנה אלבזדוד דייןחנה חנינה מלכהרחל קרמנץ
יוסף אלבזיצחק דייןחסיבה מלכהליודמילה קרשנבאום
מכלוף אלבזמאיר דייןמסעוד מלכהדינה קרשנגולץ
מסעודה אלבזעלו דייןמשה מלכהאגאג׳ן ראובני
מרים אלבזעמרם דייןעזיזה מלכהבלגיס ראובני
משה אלבזחיים אבגי דינהשלום מלכהחנה ראובני
משה מוריס אלבזמריה דיצנסקיולדימיר מלמודמשה ראובני
סוליקה אלבזשרה דירסטראלה מלניקראובן ראובני
סוליקה אלבזרוזליה דמיטרייבמסעוד ממוהנה ראצק
עמרם אלבזנתן דנדקרסימי ממןויקטור רבוטניקוב
פירחה חיה אלבז (אלבז)פריחה ממןסמיון רבוטניקוב
שמואל אלבזיצחק דניאליפריחה ממןמירה רבזין
זוהרה אלגרבלישפירא דנילתמו ממןנינה רבזין
אסתר אלגריסיבתיה דנילוביהושוע ממן לוסיאןשמעון רביב
יעקב אלגרסיגלינה דנילובנבט ממרייבסוליקה רביבו
פריקה אלדוםחיה דנילובנבט ממרייברחל רביבו
יעקב אלוןשאול דנילובאניס מנביץשלום רביבו
מרים אלון (כהן)יפים דנילוביץאליעזר מנדלשלמה רביבו
מרים אלוןריבקה דנילוביץהרש מנדלשמעון רביבו
עלו אלוןגרלד דנילוביץ׳זישל מנדלתמר רביבו
יהודה לוסיאן אלושאליהו דנינוסימה מנדליפה רביטו
אולגה אלחזוברחל דנינוסלומון ברוך מנדלפלורה רביטו
אלכסנדר אלחזובמכלוף דנןרחל רבייב
בוריס אלחזובמרים דנןיעקב מנחימובלבייב רביל
דינה אלחזוברחמה דנןמנחם מנחימובאנטולי רבינוביץ
זלמן אלחזובזהבה דסטהמריה מנחימובבוריס רבינוביץ
נינה אלחזובאלמו דסלייראובן מנחמיסוליה רבינוביץ
פבל אלחזובדינה דרויאןסמיון מניאברחל רג'ין
ריבה אלחזובפרידה דרונובאיסקייב נדיה מנשירסמאיה רגימוב
מרינה אלחסובחלפו דרמנובמיכאל מנשירובג׳ינה רובין
נזר אלחסובאליהו דרעייעקב מנשרוביונתן רובין קסלסי
עמוס אלחסובחנה דרעיולרי מסלייצ׳וקאיגנט נתן רובינוב
ראיסה אלחסובחנינה דרעיולדימיר מסרובאלישבע רובינוב
רומן אלחסוביצחק דרעיולדימיר מצ'נקוראובן רובינוב
שמעיה אלחסוברינה דרעיראיסה מקייבשרה רובינוב
אליס אלטיגאלכסנדרו הגרשמחה מרגאייבגני רובינסקי
סולומון אלטמןיהודה פראג'ולה הדר שוקרישושנה מרגולין (ויץ)מורדכי רובינשטיין
בוריס אליאייבשוורץ הינריךריקרדו מרגוליסיפה רובינשטיין ריקלין
אברהם אליאסיאריה הירשאשר מרדכיברטה רובלין
דניאל אליאסילודוביקה הירשמרסל מרדכיזאב רוברך
עזיז אליאסירוזה הלרעזרא מרדכיז׳אנה רודולסקי
שושנה אליאסישרלוטה המבורגרציון מרדכיניסים רווח
יאיר אליאסף מימוןראיה המיין יושאיאלפיל מרדכייבאוה רוזייב
ישראל אקיאן אליהו מכאניעמרם הרושדברו מרדכייבטטיאנה רוזייב
מלכה אלימוברבקה הרושחיבה מרדכייבאברהם רוזילוב
מריה אלישייבפירחה הרמליאלטה מרדכייבמיכאל רוזין
לידיה ליוה אלכסובשמואל הרמליוסף חי מרדכייבאתה רוזמן
בורצ'ב אלכסנדרלובה הרשמרדכי מרדכייבסמיון רוזמן
חנניה אלמליחקרול הרשטייןמרדכי מרדכייבאידה רוזן
שמחה אלמליחשרה הרשטייןסימיון מרדכייבפרננדו שרגא רוזנבאום
ברז'יט עזיזה חיה אלמלם (שטרית)דוד הרשקוסמיון מרדכייבשמואל רוזנבסר ישראל
אליס אלמקיאסאליאס הרשקוביץסמיון מרדכייבוליה רוזנברג
משה אלמקיאסרחל הרשקוביץ (בקלו)סעדיה מרדכייבחיים ברנד רוזנוסר
דוד אלמקייסרחל הרשקוביץ בקלושרה מרדכייבפימה רוחמן
חסיבה אלמקייסזהרה ואנונותורום מרדכייבסלבה רוטנברג
חסיבה אלמקייסמרים ואנונופריידה מריאנובסקיסמיון רויזמן
מכלוף אלמקייסשמעון ואנונוגלינה מרכלבסקישלמה רויזמן
מנשה אלמקייסאנה וגנראליס מרלישלמה רויזמן
עישה אלמקייססנבטו וויבלםחנה מרניקבוריס רויטמן
שמעון אלמקייסולדימיר וויידנגוריוסף מרסדסגולדה רויטמן
שמעון אלמקייסתמרה וולפובנפתלייב מרקסימה רויטמן
מרים אלעופראיליה וולפזוןאלברט משהיהודה רוימי
רבי חיים יעקב אלעזרהבוריס וולפנזוןמונל מוני משהפרוספר רוימי
רפאל רפי אלעזרהפדיי וולקומירסקירחל משהרוזה רומוביץ
אלפטובקלרה ווסיניקררפאל משהאסתר רומנו
ניקולאי אלפטובברקו ווסקובויניקשאול משיחמיכאל רונדל
אלעד אלפסימנחם וורוביובדוד משייביעקב רונטברג
עמרם אלפסיליובה וורונובמריה משייב איסקאיסק רזט
מרדכי אלקבץנחום וורונובדניאל מששווילימוזה רזנבקוב
פרלה אלקבץשמחה וזיןאידה מתייבברדה רחיימה
נסים אלקוביילנה וייזרילנה מתינובחבוי רחמילוב
פריחה אלקובי (ועקנין)חיה קלרה ויימןנתן מתתובלריסה רחמילוב
שלום אלקובייפים ויינבלטאנטונינה נבזגליאדובאיסקוב רחמים
רפאל אלקייםקיילה ויינבלטאנה נבלבאליהו רחמים
שלמה אלקייםסימה ויינרארגו מתקו נגוסהחביבה רחמים
משה אלקסלסיולרי וייסבלטאורן נגריוסף רחמים
רחל אלקסלסיסימה וייסנברגאפרים נגרמשה רחמים
שמעון אלקסלסילאוניד וייץשילת נגרמתנה רחמים
סוזן אמוזיגשמעון וייצמןחייסין נדג׳דהבוריס רחמימוב
אסתר אמויאלולדימיר וינגורטארון נדצקיששון רחמימוב
יוסף אמויאלפרידה וינגורטשרה נדצקי
יצחק אמויאלראיסה וינגורטאלכסנדר נובחובמשה רחמינוב
נזמה אמויאלברוך יעקב וינוגרדמריה נובחובתמרה רחמינוב
נזמה אמויאלמריה וינוקורסולומון נובחובנאום רחמנוב
קלוטילר יקוס אמויאלניקולאי וינוקורשלמה נוביקוב נבואנה ריבוב
עישה אמזלגאסתר וינטרחניה נובכובסורה ריבקוב
אילושה אמינוביעקב ויניצקיחוה נובקבלה ריבקין
בורכה אמינובפאניה ויניצקיאברהם נודלמן
מירה אמינובלובה וינשטייןאיסק נוסובסקיפרידה ריבקין
פינחס אמינובבוריס ויסיפסקינטליה נועימה ווליןריבה ריזוב
סיבה אמירגולובאלמטוב ויציסלבשחר נושי נושפריןשולמית ריזנפלד
רפיק אמירגולוביהודה ויצמןאבאי נזרוביוסף רייזמן
אולגה אמירוביעקב ויצמןאברהם נזרובפסיה רייזמן
איגור אמירובמימא ויצמןגריגורי נזרובמלכה רייטוז
אלינור אמירובסעדה ויצמןמיכאל נזרובמרק ריפטין
גבריאל אמירוברחל ויצמןנינה נזרובמרגריטה רנימוב
גרשום אמירוברחל ויצמןנינה נזרובאוז׳וי רפאילוב
מונו אמירובפאיה וישדסקייצחק נזריסביון רפאילוב
נדז׳דה אמירובפייגה וישנבסקיעליה נזריקוזי רפאילוב
סולומון אמירובזלמן וישנבצקיאינס נחוםרפאיל רפאילוב
דוד אמסלםפק ולנטיןאיוון נחימובשלמה רפאילוב
לונה אמסלםאיסק ולשטייןמריה נחימובתמר רפאילוב
מרדכי אמסלםאליהו ונונופרג׳ נחימוברבקה רפאל
שמחה אמסלםרחל וסובניקובמריה מזל נחמובמיניה רפפורט
שרה אמסלםאברהם וסנובטימריה מזל נחמוב
מיכאל אמרזוייבישעיהו וסרמןחנניה נחמיאסחוה Haia רפקה Rifca
מיגאל אנג'ל איילהליבה וסרמןסעדה נחמיאסיפים רפקין
ממויה אנגדיהלנזיע וסרמןשמעון נחמניסימון רצ׳יסטר
וורקו אנזאוחנניה וענונואבניל נחשונוביוסף רשקובן
משה וענונומירסה נחשונובקלרה רשקובסקי
קרימר אניסיםרחל וענונומלך נחשונובאשורוב שאבאד
אברהם אלברט אסוליןאברהם ועקניןמתושלח נחשונובאוזוי שאולוב
יוסף אסוליןאושרית ועקניןנחשון נחשונובאיליה שאולוב
מאיר אסוליןאיזה ועקניןציון נחשונוב
סוליקה אסוליןאליס ועקניןרוזה נחשונובבשמת שאולוב
עיישה אסוליןחנינה ועקניןשרון נחשונובגלינה שאולוב
רפאל אסוליןיוסף ועקניןיוכבת ניאזובזויה שאולוב
שמעון אסוליןיצחק ועקניןשלמה ניאזוביעקב שאולוב
איגור אסטפובעישה אליט ועקניןמאיר ניזרילאוניד-אלצפן שאולוב
מסודי אסידורוזה ועקניןספורו נייאזובמיכאל שאולוב
נסים אסידורוזה ועקניןתמרה נייאזובנובח שאולוב
אסתר אסייגרחל ועקניןיצחק נימירובסקיניקולאי שאולוב
לרמן אספיראולגה וקניןרוזליה נימירובסקינתנאל שאולוב
מנלבש אסרספרלה וקניןיורי נימןנתנאל שאולוב
חביב אסרףרוחמה וקניןניסיםסמיון שאולוב
מרים אסרףשמעון וקניןאסידו ניסיםרחל שאולוב
סהר אסרףשמעון וקניןשלמה ניסיםאליזבטה שאולובה
סהר אסרףשמעון וקסלריוכבד ניסמיאנה שאולובה
חיה אסתרזוןבר וקסלר גולדהמושיוב ניסן
אברהם אפללוסאבליי ורחובסקיארחן ניסנוביוסף שאלומוב
אסתר אפללוגבריאל זאורובירשו ניסנובמרים שאלומוב
יוסף חיים אפללואלכסנדר זאייצבליה ניסנובמלכה שבא סדגילוב
מרים אפללונסים זאנהליה ניסנובאנה שבאייב
סוליקה אפללוחיים ישראל זבולונימזל ניסנובאולגה שבייב
יודקו אפלפלדפרלה זבורובסקיריבי ניסנובנפטלי שבייב
אפרים אפראימובטורונג׳ זבלונובתמרה ניסנובשרה שבייב
שטרק אפריםניסים זבלונובתמרה ניסנובמליכוב שבל
רבקה אפרמאשויליעמנואל זבלסקיסטפניאן ניקולאיבלה שבלקוב
נרי שלי אצרףאאידה זברבעישה שבת
טרוינה אקויושפרז׳ת זברייבורה נמצ'נקושמעון שבת
אלכסנדר אקסיונובגרציה זגוריגלינה נמרובסקיגלינה שגבייב
סופיה אקסיונובשרלי זגוריריבן נסטרנקובלה שגל
מיכאל אקרמןרימונד זהבינסים שרה נסיםחנה שגל
מיכאל אקרמןיאשייב זואוביטגורשום נסימובדינה שובייב
בובא ארביבמסעוד זוביבזינאידה נסימובאוישר שובסה
פנחס ארביבשמחה זוביבניסים נסימוביהודית שווב
ציון ארביבשניאור זוהרהשמשון נסימובשרה שווב
יצחק ארגוןדמיטרי זוזוליהמסעודה נעיםברקו שוורץ
אברהם ארודחיה זולודרסקיאסתר נעמדדורה שוורץ
לאה ארוךברמי זולישמחה ספי נעמתזינאידה שוורץ
בוריס ארונובבוכמן זומןיוסף נפוסייצחק איזו שוורץ
בוריס ארונובחנה זורידהרחל נפוסילודמילה שוורץ
רוזה זייגרמכרויטלי נפטוליןמשה שוורץ
שומל ארונובנחמן זילברצוויגנובי נפטלייבקלמן שוורץ
שושנה ארונוברפקין זינאידהרעיה נפטלייבישראל שוחט
שלמה ארונובמשה זינגראהרון נפתלייבפאינה שוחט
שרה ארונובשמחה זינואיסיי נפתלייבאברהם שוכמן
תמרה ארונובצימבלר זינוביגדייל נפתלייברחל שוכמן
גיטליה ארונוביץלאוניד זינוקורלידיה נפתלייבמריה שומשונוב
פידור ארונוביץמנדל זישלמריה נפתלייבאדוארדו שוסטרמן
איראידה ארזחנובאיטה זכריהסבל נפתלייבבריינה שוסטרמן
יוסטוס אליזביט ארז׳בטפרז׳ת זכרייברינו נפתלייבבריינה שוסטרמן
פייגה זליצוניקשי נפתלייבדוד שושן
יפים חיים ארנוביץונשל זלמןדוידוב נתוניללוי שושן
אסתר ארנסטינהאנטולי זלצמןצפנית נתןליליאן שושן
אריק ארפיאהרון זלצרגדליה נתנזוןרחל שושן
אלכסיי אשורובסולומון זמליאנסקירחמים סאיגרינה שושן
אנטולי אשורובצ׳ארה זמליאנסקינאום סאנדרשלמה שושן
בדל אשורובקרוטיאנסקי זמלינסקי מניהיוסף סבגשרה שושן
גימריאיל אשורובמרק זמלנסקיכמימס סבגארמון Armand שושן Soussan
דויה אשורובפיודר זמשייבמאיר סבגעישא שושנה
ולדיסלב אשורובציפה זמשייבמאיר סבגשרה שושנה
יבנטון אשורוביעקב זפדינסקימזל טוב סבגישראל שושני
יורי אשורובבוריס זקינובמרים סבגמושאיל שחמנוב
יעקב אשורובזוניה זרבאילובאברהם סבחשמואל שחמנוב
מריה אשורובסולומון זרבאילובאילנה סבחאברהם חיים שחר
רומן אשורובמרים זרביבדוד סבחשולמית שולי שחר
רינה אשורובלינה זרובימסקייצחק סבחנחמה שטיימר
אברהם אשכנזייעיש זריהןעזרא עזיז סבחגריגורי שטיינברג
מיכאילוב באושוםעדי זריהןעטיה סבחפרידה שטיינברג
ליבגו באזובשמחה זריהןרבקה סבחמריה שטיינפרס
מיכאל באשסאסייב זרינגילרחל סבחלורה שטימר
יורי בביזייבולנטינה זרניצקיאינה סבלייבמניה שטינדלר
זויה בבייבגריגורי זרצקיאינה סבלייבאברהם שטרית
יורי בבייבפבל זרקואהרן סגלד״ר אליעזר שטרית
שרה בבייבליזה ז׳ינז׳יחשויליאסתר סגלאסתר שטרית
איליה בדיאןז׳ורז׳י ז׳לטוב יוריפישל סגליחיא שטרית
טוני בדשרומן ז׳רסקיאילן אילגנה סדגיימנה שטרית
אדמון בהרוזיאלון חביבשערי סדייבימנה שטרית
מכאל בובירפיה חג'ג'חייסיבו סדיקוביעקב שטרית
בתיה בובררחל חג'ג' (נידם)נחשון סדיקוביקות שטרית
מירון בוברדוד מנחם חדדנצג׳דה סדיקובמאיר מישל שטרית
אברהם בוגדריפורטונה חדדראיסה סדיקובשלמה שטרית
דניאל בוגדרייפעת חדידהמקס ניסים סהלשלמה שטרית
מרים בוגדרי (בוגדרי)מימון חדידהיצחק סוויסהשלמה שטרית
מכאל בוגוסלבסקישמעון חואטומרים סוויסהשלמה שטרית
מרה בוגוסלבסקירפאל חואתו חןרחיה סוייפרמןמרסל שטרית מסודי
צילה בוגוסלבסקיסמיון חודושדוד סויסהמינציה שטרנבך
סולטנה בוגניםחנה חוחלובחנה סויסהרפאל שטרנבך
רחל בוגניםזלטה חולבחנה סויסהנינה שיבייב
רחמה בוגניםאשורוב חונדוסיוסף סויסהיבגנייה שיין
שמעון מאיר בוגניםגבריאל חזותיוסף סויסהאלה שיינין
חביבה בוהדנהאברהם חזןמזל סויסהלאוניד שיינין
יהודה בוהדנהאברהם חזןסולטנה סויסהמרדכי שיינין
יחיא יחיאל בוהדנהאלברט חזןשלמה סויסהמריה שיינין
פני בוהדנהאסתר חזןאידה סויסה סעדהנלה שיינרמן
שלמה בוהדנהאסתר חזןפרץ סולסופיה שיכמן
אורנה בוהרוןדוד חזןולנטינה סולוביוברות שילימייב
סימי בוזגלוזוהרה חזןלובוב סולובייציקמשיח שימונוב
יוסף עמרם בוזובוטיוסף חזןזלצר סולומוןציפורה שימונוב
אברהם יצחק בוחבוטיקוט חזןשלום סולומוןברוך שימחוב
אהרון בוחבוטמאיר חזןיאבנוטון סולומונובלידיה שימחוב
איזה בוחבוטמכלוף חזןפיוטר סולומונובבוריס שימטוייב
אליהו בוחבוטמרים חזןאלכסנדר סולומיאניקנונה שיפובליקוב
אליהו ניסים בוחבוטסוזן חזןשרה סולונג' אדרירוזה שיפר
אליס עישה בוחבוטסוליקה חזןמריה-מרוס סוליימנוברפאל שיפר
אסתר בוחבוטסוליקה חזןשורה סוליימנוברחל שיר
דוד בוחבוטסלומון חזןיעקב ינקל'ה סולימאניבנימין שלומוב
זהרה בוחבוטעישה חזןאלבז סוליקהמריה שלומוב
זהרה בוחבוטציון חזןעליזה סוסנה
זוהרה ז'ורז'ט בוחבוטשלמה חזןקלרה סוסנהמניה שלייגר
חנינה קדוש בוחבוטרב'ט שמואל סמי חזןריטה סוסקיןסוניה שליין
יוסף בוחבוטדימונה חיטוקר סופיההרצל שלמה
יעקב בוחבוטמירה חיאייבגנאדי סוקיריאנסקיזהבה שלמה
יעקב בוחבוטשלום חיוןסורן ממוקה סורחנובחנה שלמה
יששכר בוחבוטמשה חייםשרה סוריקה שטרקיוסף שלמה
מזל טוב בוחבוטבוריס חיימובבסיה סורקיןיצחק שלמה
מלכה בוחבוטברטה חיימובשמעון סימו סחללאה שלמה
מרים בוחבוטטלמן חיימובאלכסנדר סטודינוסמשה שלמה
סעדה בוחבוטיעקב חיימוביעקב סטולוברפאל שלמה
עישה בוחבוטמיכאל חיימוביאכה סטמבולאירינה חיה שלמייב
שאול בוחבוטנטליה חיימובאלה סטרגנובדוד שלמייב
שמעון חיים בוחבוטאלה סטרגנוביורי שלמייב
אסתר בוטורסקירחל חיימובאביה סטרולניסיון שלמייב
רודולף בוטנררחל חיימובאדליה סטרולששון שלמייב
מרטה בוךשמעון-שימגי חיימובבר סטרול
גיטה בוכלמישל חיימוביץפאניה סטריקדליה שמאיב
סופיה בולוטיןיאנה חייפץלב סטריקובסקיטלמיד שמאילוב
איסק בונדרחנה חייקיןיהושע שוקי סיאגאיזגוייב שמואל
אנה בונדרזאמה חיפץיוסף סיאדהשלמי שמואלוב
לאוניד בונדרעזרא חכםישראל כליפה סיאדהויקטור שמוקלר
סאשה בונדראסתר חכמוןזינה-בלה סיבקחנה שמוקלר
רעיה בונדריןשלום חכמוןלאוניד סיגלובסוחר שמוקלר
יוסף שמעון בוניפדחנה חליווהנחום סיגלוברבקה שמחה
שמחה בוניפד סימירבי משה חליווה חכםמוריץ סיגנראיגור שמילוב
אינסה בונקובקסניה חליוסטמריקה סיגנראיוון שמילוב
דורה בונרסקירחל חלפוןרומן סידורובאסאיל שמילוב
קלרה בונרסקיבלומה חמלניצקיבוריס ברוך סיטניאקובסקידוסיה שמילוב
מאיה בוסלוביץשרה חמלניצקיגחזי סיטקילובולדימיר שמילוב
גדי בוסקילהאביטל דבורה חןאלישייב סיילום גינדיחסידו שמילוב
דוד בוסקילהאברהם חנוכייברחל סילוקטאיסיה שמילוב
ילנה בוקשטייןאגוו חנוכייבשלמה סילוקיוסף שמילוב
ספרנצה בוקשטייןאיחוניוסופ חנוכייבאליעזר סימוןמלאכיה שמילוב
שרה בורדהארון חנוכייבז׳ינה סימונטובוברחל שמילוב
ראיסה בורוביקבובי חנוכייבנתנאל סימונטובובאנטולי נחמן שמילוביץ
ברטה בורוןבל חנוכייבתמרה סימחייבבוניה שמילוביץ
שמחה בורושבריוצ׳ק חנוכייבנאום סימנובסקישמחה שמילוביץ
זורה בורייבזכר חנוכייבראיסה סימנובסקיבילה שמים
רוזה בורינסקיחיביט חנוכייבולדימיר סינבוגובלוי שמעון
שרה בורקבהיונה יוני חנוכייבבסה סיניאלכסנדר שמעונוב
מיכאיל בזמןיעקב חנוכייבמרגריטה סיננייבאסתר שמעוני
מאיר בטיטוישראל חנוכייבאלפרד סירוטהצביקה עוזי שמריהו
לסהית ביאדגוניקולאי חנוכייבאנגלינה סלבני
דניאלי ביביגאןסוניה חנוכייבאירינה סלוצקי
ניקולאי ביבנקוסרגיי חנוכייבלזר סלוצקייבסיי שניידר
מלכה בידהרומן חנוכייבפטימה Фатима Сахановна סלוצקר Слуцкерמיכאל שניידר
איטו ביטוןרחמיל חנוכייבמלכה סלטנהפאני אינס שנפר
אליהו ביטוןסעדיה חנוקייבמטטוב סלימחרחניס שעיה
אליהו ללו ביטוןאדוארד אדי חננייבזרחיה שפדוב
אסתר ביטוןגגיי חננייבסבטלנה סלניקובליזה שפדוב
דוד ביטוןישראל חננייביפה שיינדל סלעעטניל שפדוב
יוסף ביטוןשרה חננייבסלבה סלפויעטניל שפדוב
יוסף ביטוןאמילי חסוןיעקב סלצקישפדיה שפדוב
מאיר ביטוןרחמים חסוןקסה סמאיי דנקארמשה שפטייב
מסעוד ביטוןאברהם חרמץחנה סמדג׳האבגניה שפיגילאנט
מרדכי ביטוןטבלה חרנשיוסף סמדז׳הלב שפיגילאנט
משה ביטוןעזיזה טבולפירה שפיגילאנט
סוליקה ביטוןשלמה סלומון טבולאסתר סמחובגריגורי שפיל
סוליקה ביטוןחסרון טבולובגיטין סמיוןמיכאל שפיל
עלו ביטוןדינה טהריינדז׳דה סמירנובאנסטסיה שפירא
עליה ביטוןאריק אהרון טובולסלומון מימי סממהמיכאל שפירו
פיבי ביטוןמשה טובולאסיה סנדלרסקירבקה שפירו
פנחס ביטוןסוזן טובולגריגורי סנדלרסקירוניה שפר
רבקה ביטוןאדוארד טוביישלאון ססכורטהולרי שפרגה
רונן ביטוןמאיר טויטומשה סספורטהבת שבע שפרוב
שירית ביטוןרחל טויטוסימי סספורטהבוריס שץ
שלום ביטוןרחל טויטואהרון סעדוןשלי שצ׳וקין
שמעון ביטוןאנטולי טומבקאלברט סעדוןאירנה שצ׳יוטקינה
תמר ביטוןבוריס טוקראסתר סעדוןאסתר שקולניק
אליהו ביטון בבאלהאסתר טורזמןיוסף סעדוןסוניה שקולניק
יוסף ביטןאיסמאיל טז׳ייבאבגי סעידצבי שקולניק
משה ביטןתמרה טטדזייבגריגורי ספיבאקלב שקנבסקי
משה ביטןאהרון טימסיטאלבטינה ספיבקובזינה שקרוב
קוטי ביטןאליהו טימסיתרייזלה ספיבקובאנה שר
אנטולי בייגלמןימנה טימסיתינוש שר
בסיה ביידרמשה טימסיתגרש ספקטוראלכסנדר שרבטוב
מיכאל ביידרשלמה טימסיתשלום מאיר ספקטורמריה שרבטוב
זבולון בייליןשמואל שמעון טימסיתרוזה ספקטורובאהרון שרביט
זלמן זולמן ביליקמיכאל טיפליצקידון ספרונצ׳יקג׳ולייט שרביט
עזרא ביללובנינה טיפליצקישרה סרויהמאיר שרביט
ולדיסלב בירברייררחיל טלפנראזר עבדיאיברון אהרון חיים שרביט
קלרה בירנבאוםנורה טלקראסתר עבדיאייברחל שרה
רפאל ביתןרחל טלקראלכסנדרה שונמית עבדייבאווה שרווץ
אסתר בכררחמים טלקראסיה עבדייבשילה שרוני
אזנש בלאיייקטרינה קיילה טמיאנובמלכה עדהרבקה שרייבר (סאורנסקי)
משה בלולופנטה טמנומרדכייב עדניהורימה שרייר
קמרה בלולושמחה סימי טמסיטעליה עוזיאלגלינה שרסטיאנו
אספיר בלומקיןאליהו טמסיתשלמה עוזיאלסלח צבי ששון
דמון בלוקוןזהבה זוהרה טמסיתיעקב עזראגבריאל ששונוב
ריטה בלוקוןציון טמסיתמרים עזראאהרון תופחה
ישראל בלושינסקיפרדה טספאימשה עזראאליהו תורג'מן
חיים בלחנםפירה טפליצקיאסתר עזרןחביבה תורג'מן
תמר בלחנסרחל טפליצקידוד עזרןיהודה תורג'מן
דורה בליומיןבוסנה קסה טפרהיהודה עזרןאסתר תורגמן
יוסף בלינדרמןברקו טפרהמסעוד עזרןמאיר תורגמן
בוריס בלנקימשה מכלוף טקטוקציון חביב עזרןיהודה תורג׳מן
שמעון בלעישארקדי טרבוקוברחל תחי עזרןיחיא תורג׳מן
יוכים בלפורדאנה טרופשלמה עזרןמסעודה תורג׳מן
חביב בן אבומיכאל טרטיאקבאיה סימון עטווהמשה תורג׳מן
יהודה בן אבויצחק טריקיניסים עטיהזוהרה תורזמן
מזל ממו בן אבוניסים חי טריקישמואל עטיהמאיר תורזמן
סול בן אבוארסן טשייבקלרה עיבריןפרחה תורזמן
רויטל בן אבו (אלבז)ויקטור טשייבמשה עלוןדוד תימסוט
שלום בן אבואלכסיי יאגודייבפרוספר עמאר מסעודמרים תלוסוט
שלום שרלי בן אבואנזי יאגודייבאברהם עיוש עמוסאברש תמרוב
נחמן בן איניק הכהןחנן יאגודייבאסתר עמוסראיסה תמרוב
אשר פורטונטו בן אסאייגלנה יאגודייבחוספיקה עמירג׳ייבשומל תמרוב
עזיזה בן ארושאיסק יאגיאייבבוריס עמנואלובאברמוב תפילו


Pages: 1