BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Sderot Cemetery

Burial Records

Без Имениמורדכי בן ברוךליזה יאגיאייבאברהם עמר
דליהשלמה סולומון בן ברוךליזה יאגיאייבאברהם עמר
ויקהזוהרה שרה בן דהןמריה יאנקילובאברהם עמר
מוכאילוומריהאסתר בן דודמאיה יאקימובדינה עמר
מסעודהיצחק בן דודישראל יבלקובסקיויקטור יחיא עמר
עזיזהפרטונה בן דודאיליה יגודאייבחיים עמר
ראובןמרסל בן דוידסאנם יגודאייבחנה עמר
שלמהאליהו בן דייןשמיל יגודאייביעקב עמר
נסים אסולין בר איזהג'נט בן דקוןגנדי יגודייברבי יעקב עמר
דוד מלכהמאיר בן דקוןולרי יגודייביעקב עמר
'רחל חג'ג 'חג'גאברהם בן הרושיוסף יגודייביצחק איציק עמר
Elie Bellaicheז׳יזל בן הרושיורי יגודייבניסים עמר
Semha Bellaiche (Zana)רבי יעקב בן הרושסבטלנה יגודייבסוליקה עמר
III Y Pa Cyaenmahobaישראל בן הרושרותה יגודייבסימי עמר
Axco Mnxzazobaאסתר בן ולידזיוה יהודאיעזיזה עמר
Zofia Muchaאסתר בן זכרייהודה יהודאי נוסרטעישה עמר
Нисон Абрамовשמעון בן זכריחדידה יהודהפרלה עמר
Рахиль Абрамоваשרלי בן חיוןבוריס יודובסקירחל עמר
Владимир Абхаликовמסעודה בן חמופולינה יודניןרחל עמר
Тейлосион טאילסיון Агарунова אגרונוברוני בן חמולובה יוחיברחל עמר
Анна Алматоваריצ'ארד בן חמורוזה יוחנוברחל אורית עמר
Элиазар Назар Алхасовמסעודה בן חרבוןישעיהו יוחננובשלמה עמר
Галина Алхасоваאלברט אהרון בן יוסף-חימונה יונתייבשלמה עמר
Мара Богуславскаяאמנון בן יעישזולאי יונתנובשמעון עמר
Шифра Броверманאסתר בן יעישתמרה יונתנוברבי אליהו עמרם
Аркадий Виноградскийמאיר מישל בן יעישאברהם יוסופובעזרן עמרם
Клара Вовсяникерאברהם בן לולואוגולחן יוסופובשמחה ערק
Клара Гойхбергליליאן בן לולואיסק יוסופובשמעון עשור
Вячеслав Давыдовמשה בן לולואליהו יוסופובחנה פאוקו
Анна Давыдоваסעדה בן לולואנג׳לה יוסופובמרים פדידה
Татьяна Игиловаחנה בן סוסןבבא יוסוף יוסופובשלום פדידה
Раиса Инотаеваדוד בן סימוןבטוש יוסופובשלמה פדידה
Тамара Ирмияеваניסים בן סימוןברטה יוסופוברבקה-דלי׳ה פודורובסקי
ניסים בן סימוןגאורגי יוסופובאלכסנדר פודרובינוק
Риби ריבי Катанов קטנובעמרם בן סימוןדוד יוסופובאפרים אדוארד פוזאיילוב
Анна Кимאליהו בן עבוחייקה יוסופובגלינה פוטפובסקי
Мария Клоковаיעקב בן עזראמורדכי יוסופובסמיון פוטפובסקי
Стелла Козыреваמסעודה בן עזרארפאיל יוסופוברבקה פוך
Михаил Кузьминדוד דודי בן עמיפ״ר ראיסה פולוסוב
Рувен Куперштейнאלי בן שטריתשרה יוסופובאלכסנדר פוליצוק
Александр Кухликזוהרה בן שטריתאפרים יוסףסופיה פולישצוק
Александра Кухликסעדיה בן שטריתמלכה יוסףעישה פוני
Мария Лившинаרחל בן שטריתמרים יוסףחזקיאל פופובסקי
Анатолий Мархлевскийליאון בן שימולסהל יוסףמאיר פופלינגר
Генриетта Мацнерשמחה בן שמואלפרץ יוסףאסתר פוקס
Мария Мелиховדוד בן שמחוןרחמים יוסףחנה פוקס
Годи Мушаиловסוליקה בן שמחוןשרה יוסףאיידה פורטל
Анатолий Нафталиевרחמה בן שמחוןפרידה יוספובדוד פורטל
Хагило Нахшуноваסימי שמחה בן-דודאברהם יוספיזמול פורטל
Вера Немченкоשמחה בן-חיוןגוהר יוספי (באבאי)מסעודה פורטל
Берта Новаховаסעדיה בן-חמוברטה בנבשה יושבייבסלומון שלמה פורטל
Вера Пакיצחק בן-שמחוןמנסורה יושבייבשלמה פורטל
Роза Пинхасовנזרוב בנאורבשי יושבייב חננייהאידה פורטנוי
Хая Рабиновичחיים בנארויהויטלי יזדעאילובאליקס פורטנוי
Рубин Рафаиловשלום בנגוייבאפרים יחזקאליצחק פורטנוי
אדוארד בניגוייבמרדכי יחיאסוסי פורטנוי
Мария Розинחבסי בניימינובנדג'דה יחיאיבהמיכאל פורטנויי
Прасковья Румовичפנחס בניימינובמסעודה יטחשמעון פורמה
Дамири Саджаяבתיה יעל בנימיןחנניו ינאםשינדלה פורמן
Борис Саренковדוד אדווארד בנימיןאברם ינקווולקו פורמנסקי
Иргоне Семендуевיוסף בנימיןדוד ינקומסעודה פחימה
Рашитиль Семендуевמלכה סמירה בנימיןישראל ינקובחמל פטחוב
Владимир Серебряниковאנה חנה בנימינובשרה ינקויפה פטחוב
Алексей Соломоновניסן בנימינובפרדין יסאיראיסה פטחוב
Роза Стучинскаяשרה בנימינובאברהם יסחקובגיטל פיאטיגורסקי
Леонид Стучинскийאליהו בניסתיאברהם יענקלביץאנה פיבש
Шура Сулеймановаשמעון בניסתיסימה יענקלביץסופיה פיודורוב
Юрий Фараджевמרסל רחל בנישפייגה יעקבלבפייגה פייביש (סולומון)
Алик Циткиловחנה בנישואיסק יעקובובניסן פייזיאב
Анна Черпашьянיחיא בנישובכטיאר יעקובובאיליה פיינברג
Николай Шевельковמסודי בנישוגבריאל יעקובובגולדה פייס
Татьяна Ширманמשה בנישויוסף מיכאל יעקובובגולדה פייס
Петр Шухманיוסף בסובסקימירחי יעקובובמשה פייס
Шалом Ягудаевלובה בסובסקימני יעקובובאישיי פייסחוב
Мария Ягудаеваמדניק בצלאלמריה יעקובובבנימין פייסחוב
Имелина Якимоваחיה בקלורעיה יעקובוביעקב פייסחוב
נסים בקלומינדלה שרף יעקובוביץמנווח פייסחוב
Инесса Яненкоנתנאל בקלוולדימיר יעקובנקיפילה חיים פייקין
Галина Яновскаяרוברט בקשיבאהרון יפראימוביצחק פילניץ
אנטולי א'ברמובארתור בקשייברוזה יפראימובליזה פילניץ
אלבז אבאגלינה בקשייבחיים יפרחאלכסנדר פינחסוב
דדה אבגירזיל בקשייבחנה יפרחבורכו פינחסוב
רינה אבגיקלרה בריהודה יפרחולה פינחסוב
זיוה אבדוברחל ברבייוסף יפרחיונה-יורי פינחסוב
אנדרי אבדונובילנה ברגעמרם יפרחישועה פינחסוב
בתציון אבדיאייבמניה ברגמןרוזה יפרחסוניה פינחסוב
סמיון אבדיאייבסמיון ברגמןרוזט יפרחפנינה פינחסוב
גלינה אבדייבאדוארד דוד ברדהרחל סמדר יפרחפנינו פינחסוב
יחיאל אבדייבולנטינה ברדיטשבסקיבוריס יצחקובפרידו פינחסוב
אליהו אבוישראל ברדיטשבסקיזינאידה יצחקוברחמים פינחסוב
יוסף אבואיציק ברדצקייאחיזיר יצחקוביץרחמן פינחסוב
מנחם אבומויסיי ברוברמןמורגה יצחקוביץ
משה אבואספיר ברוחיןהרצל יצחקיאסתר פינטו
רחל אבויעקב ברוחיןיואב יצחקיישראל פינטו
רחמה אבואהרון ברויטמןשרה יקובובמאיר פינטו
רבקה אבודרהם (אבודרהם)ברמק ברויינאשמעון ירגפלורה פינטו
משה אבוחציראניסימי ברוךלאוניד יריומיץשמעון פינטו
חנניה אבוחצירהנתן ברוךשבניו ישייבשמעון פינטו
יצחק אבוחצירהמרגריטה ברוןמירה ישכרובאדמוב פיניאר
יהודה אבוטבולדבורה דורה ברונר (סגל)הודיה ישעיהוולנטינה פינייב
יהושוע אבוטבולמנחם טולי ברונרנינל ישראילובמליק פינקו
מאיר אבוטבוללייב סרגיי ברונשטייןיצחק ישראלרוזה פינקלברג
משה מוריס אבוטבולמינדיה ברונשטיין (קריבורוק)אברהם אברש ישראלובאלישע פיסחוב
סמי שמואל אבוטבולמשה ברונשטייןאלי אונגר כהןשרה פיקדו
פריחה אבוטבולפרומה ברוסילובסקיכלרים כהןבוריס פירר
ציון כליפא אבוטבולבטיה בריטמןדוד כלפוןפולינה פירשטיין
שמחה אבוטבולשרול בריטמןמבורך כלפוןמיכאל פישמן
זבולון אבולכירגניה בריטרמןציון כלפוןניסון פישמן
רחל אבולכירגניה בריטרמןרחל כלפוןגריגורי פישצ'יק
אלה אבוקסיסבן-ציון ברייטמןפולינה כץאריה פישר
חנינה אביחציראמיכאל ברייניןמליקה כץ שוורץיוסף יצחק חנן פישר
מזל אביטבולסלומון בריירלידיסיה לאופרמרק פלדמן
סימי אביטבולאברהם בריקסטירס לבמשה פלדמן
אברהם אביטןאברהם בריקפיוטר לבעמנואל פלדמן
מרדכי אביטןרחל בריקלידיה לביןאנטולי פלוחוטניקוב
ברכיה ברכייבאברש סולומון לבסאישפרינצה פלושצוק
רחל אביטןאסתר ברלכסטוביה לבסייאניה פליג ציטמן
שלמה אביטןבת אל ברמייפים לבקובלריסה פלייר
דינור אבייבמאיר ברמיפאינה לברטובמריה פליישמן
זכר אבייבשמחה ברמישמחה לברטיטובה פליסקין
יפים ברמקרוזה לבשיןנחמן פליסקין
מירה אבייבביילה רייזה ברןאלה לדיזינסקיאידה פליק
סהלו-שרה אבייבמיכאל ברןמולוצ'ניק לובוב
שושנה אבייבחוה-יבל ברנראסתר לובלינסקיבוריס פלצב
אסתר אביסרוראיטה ברנשטיין מורוזראיסה לובנסקיפולינה פלצב
יצחק אביסרוראירינה רות ברקבוסקידניאל לוגסיפנויל פנוילוב
יעקב אביקסיסטפרה ברקולילי לוגסיזבו פנחסוב
אוליה אבלמירון ברשדסקישלמה לוגסייוסף פנחסוב
משה אבנירצמן ג'אןאימס לודמילהיוסף פנחסוב
אבניל אבנילובדירסטאר גאורגהאנה לודמר
אבשג אבנילובחיה דבורה גאושטייןיולי פנטיקוב
איליה גאיסינסקיסוחר לוזוביקדוד פנקלשטיין
חביבה אבקסיסגלינה גאיסינסקיינטה לוזובסקיבלה פסטוחוב
מסעוד אבקסיסולדימיר גאיסינסקיציופה לוזובסקינחמן פפירניקוב
עליה אבקסיסאיזה גבאיאברהם לויעדי פפירניקוב
פרלה פנינה אבקסיסגבריאל גבאיאיזה לויאנדרי פקרסקי
ציונה אבקסיסזוהרה גבאיאסתר לויסבטלנה פקשב
שלמה אבקסיסיוסף גבאיגנון לויפולינה פראבוסודקו
ציפורה אברג'ילימין גבאידוד לוירבקה פראנץ
חנניה אברג'ליעקב קוקו גבאיחיים פנחס לויקיסל פרבמן
יצחק אברג'ליצחק גבאיחנה לוייורם פרגאי
משה אברג'למזל גבאיחנינה לוייורי פרג׳דב
עליה שבה אברג'למרים מלכה גבאייוסף לוידבירה פרדג׳ב
בבר אבי אברג׳ילעליה גבאימאיר לוייורי פרדג׳ב
דוד אברג׳לעליזה גבאימשה לויסורה פרדמן
יקוט אברג׳לרחמים גבאיניסים לוימריה פרוטס
מאיר אברג׳לשמעון גבאיעמרם ארמונד לויאנה פרוקוביץ
מסעוד אשר אברג׳לשמעון גבאיפיבי לוינחמה פרוקופץ
מסעודה אברג׳לנחום גבריאלפרג'אולה לויחמוס פרטוק
ניסים אברג׳למירב גברילובפרחה לוייהודה דג׳דו פרטוש
עישה אברג׳למישי גברילובפרטונה לוימסעודה פרטוש
עמירם אברג׳לסולומון גברילוברחל לוידוד פריאנטה
חיות אברהםרחמן גגאדישמחה לוייעקב פריאנטה
ריטה אברוךאלכסנדר גדייבשמעון סיני לוידוד פרידה
סול אברזלויקטוריה גדייבשמעון סיני לויזוהרה פרידה
פריחה אברזםזולייכה גדייבחנניה לוי אלחנןרימה פרידין
אבי חי אברמובמאחה גדילובחניה לוייבולדימיר פרידמן
אלכסנדר אברמובאסתר גדלובזיסלה פרידמן
אסף אברמובמישה גדלובעזריה לוייביפים פרידמן
בורכה אברמובחנוכו גדמילובאלכס לויןישראל פרידמן
בטיוש אברמובסיפרו גדמילובאדה לוינקרוןשיראל פרידמן
ברור אברמובגד גואטהברוניה לוינשטייןגניה פרייר
דמיטרי אברמובמרסל גואטהברוניה לוינשטייןלאוניד יפים פריצקר
ולדימיר אברמובזויה גובןבלומה לוסטמן
טמרה אברמוביורי גובסקיאסתר לוסקיאנה פרנס
לריסה אברמובסמיון גוברמאור לוסקידוד פרנס
מאירום אברמובאלכסוב גודשי יצחק לוסקייפים פרס
מרגריטה אברמובמסעוד גוזלןחיים לוקאיזה פרץ
סוניה אברמובפטרו גוטליבסופיה לוקיאנובאליהו פרץ
רוזה אברמוביצחק גוטמןמרה לוקיןאסתר פרץ
רחל אברמובאיטה גוטניקובמרים לזמיאסתר פרץ
שאולוב אברקאיליה גויזנשטייןאברהם לזרדוד פרץ
עדיאל חיים אגאייבקלרה גויכברגהרמן לזרזוהרה פרץ
רוזה אגורונובנאום גויכמןחנה פרץ
איסקוב אגזשוייל גולדמןחנה פרץ
חגילו אגרונוביונס גולדנברגאברהם לחייני
חנוכה אגרונובסטרול גולדנברגאלחסוב לחמןחנניה פרץ
נינה אגרונובפרוסה ז'קה גולדנברגמרק ליאוןיוסף פרץ
ספירה אגרונובשיה גולדנברגקלרה ליאונוביעקב פרץ
משה אדהאןליקה גולדשמיטכלה ליאוקומוביץיעקב פרץ
איוון אדיגוריאנץרחל גולדשמיטמיכאל ליאוקומוביץיעקוב פרץ
דוידוב אדינופומיכאל גולובנבסקיאלכסנדר ליאנדרסלעזיז עוזי פרץ
ברטה אדלר פרידחזן גוליאטקיילה ליבוביץמאיר מרי פרץ
אביבה אדףחנוכייב גולסורךאלכסנדר ליבשיןמזל פרץ
חנניה אדףדורה גולפריןיוסף ליבשיןמכלוף פרץ
יצחק אדףנחמה גולשטייןאבין ליובובמרדכי פרץ
פיבי אדףמלכה מריה גונטמכרסטיסין-טרפר ליובובמרים פרץ
אברהם אדריפרלה גוניקמןילנה ליז'יןמשה פרץ
אהרון אדרירומן גוניקמןיפים ליטביןניסים פרץ
זוהרה אדריתמרה גוסבגריגורי ליטבקסוליקה פרץ
יהודה אדרייצחק גוצולסקיורוניקה ליטוינסקיסלטנה פרץ
יוסף אדריליבצל גור-אריהציליה ליטיצבסקיעליה פרץ
יצחק זקי אדריפולינה גור-אריהפרוספר פרץ
מאיר אדריחיה מלכה גורבנתן ליטיצ׳בסקיריבקה פרץ
מרים אדרילריסה גורביץיפים ליטמןתמו פרץ
עישה אליס אדרישרה גורביץ׳נחום ליטצ'בסקיתמר פרץ
עליזה אדריבסיה גורבנוסשעיה Saia לייבוביץ Leiboviciחווה פרץ שמחה
רחל אדריגסיה גורדוברזינאידה לייכטמןיבגניה פרצוב
שלום אדרייעקב גורדוןסולומון לייכטמןשמואל פרקש
שלמה אדרימרגריטה ליכטמןניסון פשייב
שימחוב אהובוויקטור לינץאלכסנדר-שליאח פשנוב
ארלן אהרונוביעקב גורודצקיראיסה לינצקיאריבגוז פשנוב
בוריס אהרונוביוסף גורליקרבקה לינקובסקיפושן פשנוב
מיכאל אהרונובבן ציון גורןדוד ליסיהרפאל פשנוב
ראיסה אהרונובגנריאטה גורץאסתר ליסרשלום פשנוב
רחל אהרונובסולומונוב גורשוםסמיון ליסרליה צ'גורסקי
רפאל אהרונובאברהם גושוסוניה ליפקנסקיסמיון צ'פסקי
שלום אהרונובשמואל גזאניגניה ליפשיץשיינה גוטע צ'רנוי
מיכאל גזייבסימיון ליקחפסח צ'רניאק
חיה אהרונוביץדרור גזרירחל לישעאניה צבירקון
מושייב אהרונסיויטוביה גזרילזר לכטמןאברהם צדקה (הספארי)
משה אואזנהגלינה גיטיןאסתר לכידותיוסף צוקרמן
יורם אואנונוגנטמן גיטליהיהודית ללייבחיה ציגלר
דוידוב אובג׳ואילפניה גיטלמןאולגה לנדאואליאסי ציון
טאובה אובוחובצ'רנה גיטרמןאנטולי לנדולידה ציזבסקי
אברהם אוחיוןמיכל גילדובאלכסנדר לנדמןאניה פליג ציטמן
אליס אוחיוןז'קלין גילילוביוסף לניאדומיכאל ציטמן
אליעזר אוחיוןזכריה גילילובולדילנה לנסקינינה ציטמן
דינה אוחיוןדריה גילעדובחנינה לנקריניסן ציטמן
זוהרה אוחיוןאלה גילקרובסלטנה לסריממרי ציטקילוב
יוסף אוחיוןגבריאל גילקרובאברהם לעזיז לוגסיניסון ציטקילוב
יוסף אוחיוןאבנילוב גימטימיכאל לףמרה צייטלין
יצחק אוחיוןראיסה גימלשטייןמויסי לפטוחיןסטניסלב צייטלין
ליאור אוחיוןסרגיי גינגיבייבאסתר לפידותבוריס צימבלוב
מזל אוחיוןאנדרי גינגיסשפירו לריסאיסק צימברג
מימון אוחיוןשרה גינגיסדורה לרנרסימה צימברג
ממה דבורה אוחיוןחנה גינזבורגישראל לרנריצחק ציצואשוילי
נסים אוחיוןיעקב גינזבורגסבטלנה לרנרמרק צירטקוב
סלומון אוחיוןביטישיב גיסטמןבוריס לשציינראברהם צלניקר
פרוספר אוחיוןזוהר גיציסאלה מאירקלרה צמברג
רחל אוחיוןמוסיה גיציסאליהו מאמו
רחל אוחיוןגריגורי גלינסקיאמתי מבורךמלסה צ׳אלצ׳או
רפאל אוחיוןולדימיר גליץלאוניד צ׳ייכין
אפיק אוחיון זהביראיסה גליץסול מגיראאסיה צ׳פסקי
איזה אוחנהאסתר גלמןמתילדה אטו מדודאמיליה צ׳רבין
גבריאל אוחנהפאינה גלמנוביץדוד מדינהרוברט צ׳רנומורסקי
יהודה אוחנהבוריס גלפנדמרים מדינהפאניה קאליק
נינט אוחנהאיוון גלקיןמשה מדינהפלינה-פאני קאלנדארב
עדי אוחנהבוריס גלרפרלה מדינהכמי קאקוב
שלמה אוחנהמריה גלרשלום מדינהכמי קאקוב
דוד אוחנונהסמואיל גלרשמעון מדינהרחמים קלמנט קאקוב
אידה אויסטרךסמואיל גלרעישה מדינה סבגבוריס קביטקו
אהרון אומידדוד גלשטייןליסיה מדלן (מזוז)ודים קגן
ריחן אומידמרגלית גמליאלסיון מדמוניחנה קגן
אירן אומירארקדי גמרשטייןחיים גרשון מדניקרחל קגן
ארקי אונדמגאיולדימיר גמרשטייןמיכאל מדניקשרה קגן
נחשונוב אוסוסידורוב גנאדיסדיקוב מוזונותאליזבטה קגנוב
חנה אוסטרובסקיגילה גנבר המייןדוד מויאלזליק קגנוב
פישל אוסטרובסקישמשון גנג'יבייבדינה מויאלדוד קדוש
פשנוב אוסיפחנינה גנוןחגי מויאלחנה קדוש
רוספו אוסיפובשירבנה גנזבייבלאה מויאלאבנר חיים שלום קדושים
אולינה אוסצובשמחה גניססולטנה שושנה מויאלטירסו קדימוב
פיליפ אוקופניקשרה גניצ'קיסשמחה מויאלליוליה קובלסקי
דרה אורדיעקוב גניצקיסאדנה מולגטהגריגורי קוגן
אטיה אורמןאליהו גנםמיכאל מונדרוסמרק קוגס
אנה אושקובגייגורי גנקיןפרדז׳יב מונובאליזבטה קוזוחר
ברוך אושרובסמיון גרויסמןאלגרה מוסטקיחיים קוזל
דוד אזולאיבטי גרומברגיעקב מוסנקיסאיילת מרלן קוזניץ
חביב אזולאידן גרומברגסוניה מוסנקיסחנה סוניה קוזניץ (מורבצ'יק)
חנניה אזולאילאה גריברמןחיוטה מוסקוביץקופל קרלוס קוזניץ
יוסף אזולאיולדימיר גרייביוסף מוסקוביץרבקה קוזניץ
ימין אזולאימריה גרייבגינאדיי מוצילובשמריהו קוזניץ
מסודי אזולאיקלרה חיה מוצניק קמישובמיכאל קוטובסקי
מרים אזולאימריה גרינבלתניקולאי מוקייבפייגה קוטובסקי
עליה אזולאיבסיה גרינברגאליהו מור יוסףיוסף קוטליארנקו
עליה אזולאיבתיה גרינברגיפה מורדוכייבבטיה קויםמן
יצחק אזמידגריגורי גרינברגיצחק מורדוכייביורי קוכנוב
דדה אזרדמרדכי גרינברגסבטלנה מורדוכייבולרי קוליאבה
זויה אזרובסמואל גרינברגרוזה מורדוכייבראיסה קוליאבה
נוח אזרובסרגיי גרינברגאברהם מורדכייבבוריס קוליסצקי
ינון אטבצילה גרינברגליזה מורדכייביוסף קולנגייב
גאולה אטיאסאברהם גרינפלדברטה מורדררלב קומרז
מרדכי אטיאסאלכסנדר גרינפלדאדוארד מורזחנובחיה קונדליס
מרים אטיאסדינה גרינשטייןדינור מורזחנוביפים קונדליס
תמר אטיאסנדיה גרינשטייןאנטואן מורנוסולומון קונדליס
פרגי אטיהחיים גרלוביןיעקב מורנודבורה קונסטנטינובסקי
ג׳וליאט אטיחיצחק גרליץאלכסנדר מושאילוביעקוב קונסטנטינובסקי
קסה אטלםפנטאי סמני גרמדאיטאלכסנדר מושאילוביורי קונקוב
שלום אטלןאוה גרמיזובוריס מושאילובורה קופרשטיין
שרה אטלןאביבית גרנברגבוריס מושאילובראובן קופרשטיין
דוד איבגיסטניסלב גרצנשטייןבטשובה מושאילובראובן קופרשטיין
סעדה איבגיאמיליה גרשטייןגודי מושאילובפאינה קוצובסקי
וצ'גן איבטובדורה גרשניקויטלי מושאילובאלטונגוז קוקולייב
אביאל איברגימובאמיל מאיר ג׳ורנוולדימיר מושאילובגיסטמן קוקולייב
אוראל איברגימובלינקו ד'גילוביעקוב מושאילובניקולי קוקולייב
אליהו איברגימובמריאנה דבוריןמילכה מושאילובויקטוריה Виктория קוקולייב Кукулиева
מריה איברגימוביצחק דבידובמרק מושאילובגורשים קוקולייס
סולומון איברגימובסופיה מושאילובבן ציון קוקסמן
תמרה איברגימובקונסטנטין דגייבפואה מושאילוברובין קורדונסקי
תמרה איגייבאורזל דגילובפניה מושאילובאלכסנדר קורנבלום
טטיאנה איגילובאליעזר דדוןראיסה מושאילובצירלה קורפירסט
ליליה איגנטנקוברוך דדוןרפאל מושאילובאלקסנדרה קורפניאקס
גבריאל אידגרובבת שבע דדוןמיכאל מושיאשויליפיוטר קורצ'בסקי
שרה דרדיק אידלמןמזל דדוןיגודייב מושיירחל קורצ'בסקי
עדה איווןסוליקה דדון (דדון)גבריאל מושייבקלמן קורצ'מר
אנה איזגויבהדוד דדיהזינה מושייבבשה קורצמר
דוד איזגילובניסים דדיהיוסף מושייבמסעודה קורשיה
פריחה דדיהיוריי מושייבפאים קושניר
שיפרה איזגילובאברהם דהןליזה מושייביעקב קזקביץ
יורי איזיאייבאברהם אלברט דהןמרים מושייבמיכאל קזקביץ
גבריאל איזייבדוד דהןפרידה מושייבעזיזה GISELA קטורזה
זויה איזייבדורון דהןגאולה מזוזרוזה פרל Roger קטורזה Ktorza
זינאידה איזייבזוהרה דהןיצחק איציק מזיאללובה קטנוב
ולרי איזמאילובחנניה דהןיעקב מזרחימיה קטנוב
צוריאל איזמיילובימנה דהןיורי מז׳ורובסקיפרידה קטנוב
בטסירות איזרייבמרים דהןשיפרה מז׳ורובסקימרקו קטנר
אטיל איחייבסולטנה דהןאידה מטובצרנה קטנר
יוסף איטחעישה דהןמיכאל מטוברעיה קיומוב
יעקב איטחעמרם דהןגיולורט מטטוב
יצחק איטחפרוספר אשר דהןאולגה מטייבלאוניד קיים
משה איטחפרחה דהןאנטולי מטייבמלכה קינבסקי
סוליקה איטחרחל דהןאנטולי מטייבמלכה קינבסקי
סלטנה איטחרחל דהןרחנו מטייבמשה קינן
מריה איידלמןשולה דהןאלה קיסלביץ
ציקולה איילנששלמה סלומון דהןאסיה מיגירובדוד קיסליוק
איסק איינבינדרשמעון דהןדיביה מיגירובנחמן קיסליוק
דוד איינבינדרכאכאנן דואקולדיסלב יהודה מיגירובגריגורי קיפניס
סופיה איינבינדראפרים דובידזוןזכר מיגירובחיניה קיפניס
גריגורי איכלובזיסלה דובנסקיחיבו מיגירוביוסף קירזנר
מרים אילגיאייבלב דוברייטיןגרדש מידייבתמרה קירילוב
זכר אילגייבפני דוברישלידיה קלאצ'קין
שאולוב אילדודדוד דודסופיה מידייבמשזובה קלבדיה
יחיא אילוזדוד דודשמואל מידייבבבוס קלבייב
עזיזה אילוזלאה דודיוסף מידן-דדוןיוסף קלורפלד
לריסה אילזרובמרים דודאיגור מיכאילובד״ר חיים-מאיר קליין
פרכו ורה אילזרובמרים דודאיוב מיכאילובמרדכי קליין
אדם איליאגוייבמיכאל דודובאסתר מלכה מיכאילובשרה רבקה קלמנוב
אלכסנדרה איליאגוייבאוניל דוידובארקדי מיכאילוביפה קלנטרוב
אזיק דוידובמירה מיכאילוביצחק קלנטרוב
שאול איליאגוייבאליעזר דוידוברחמן מיכאל
מריה איליאיבאליק דוידובפיטר פנחס מיכאלוברות קלקשטיין
לובוב איליאייבאנה דוידובפרידה מיכאלוברחל קלקשטיין
לובוב איליאייבאנטונינה דוידובאיסתיר מיכיילובפרלה קמיטר
לובוב איליאייבדוד דוידוביעקב מיכיילובמיכאל קמישוב
מינה איליגוייבויקטור דוידובבנימין מיכיילוב אליקוולנטינה קמנקוביץ
סולומון איליגוייבזויה דוידובאהרון מיליקובסקיאבטן קמרה
זויה דוידובצילה מיליקובסקימרקו קסאפו
אבאי איליזרובזויה דוידובלידיה מילכובאייצ׳ו יעקב קסה
שורה אילייאיבזינאידה דוידובבוריס ולדס מילמןרנקאו סמאיי קסה
רמבום אילישייבחיה דוידובשלמה מילרדרוזדובה ציפורה קסלינקובה
חוה אילקנייביורי דוידובאוחנה מימהאלקה קסלמן
ששון אילקנייבלב דוידובבוסה מימוןיעקב קסלמן
ראיסה אינוטאבמיכאל דוידובניסים מימוןלאה ליזה קסלר
מירה דוידובפרידה מימוןאלה קפלון
רחנייב איסאינינה דוידובאברהם מימוניגרגורי קפלון
יעקב איסאקובנעמי דוידובחייבד מיסונז׳ניקטאובה קפלון
חוסניה איסחקובסטחר דוידובאלברט מיסטקושבא קפריס
מנחם איסטרכובפבל דוידובמרינה מירזייבאברהם קצב
ברטה איסכרובפינחס דוידובאניה מישוריסזוהרה קקון
לזר איסמאילובפינחס דוידוביוסף מישוריסרחל קקון
נדז׳דה איסמאילובציבר דוידוביעקובוב מישיחירחל קקון
ולרי איסקובריבי דוידובשמאי מישייבחסיה קראייץ
מינה איסקוברפאל דוידובהדס מכאנייוסף קראיץ
מרים איסקובשושן דוידוביצחק מכאניגלינה קרביץ
סלמון איסקובשרה דוידובשלמה מכאניזוס קרבץ
נתן איסקיאייבמרדכי דוידוביץאוליאל מכלוףברטלינה קרבצקי
סימון דוידוביץ'חזן מכלוףרחל קרבצ׳נקו
זאורוב איסתםגמילה מלולמריה קרגץ
איגור איפראימובמוטילדה דוייביצחק מלולמרין קרג׳ץ
איגור איפראימובסילביה דוןמרדכי מלולחונה קרדונסקי
גור איפראימובמיכאל דונאיבסקיתמר מלולמשה קרויטורו
גליה איפראימוברוזה דונגאוזרלודמילה מליארבסקיברקו קרוצי
גלינה איפראימובאלחרט דוניםבלה מליחובאלכסנדר קרוק
חובוסיליט איפראימוביבגניה דורמןבן-ציון בוריס מליחובפניה קרוק
סימון איפראימובניוניה דורמןמרים מריה מליחובמטביי קרזניצרב
רשיד איפראימובילנה דושין-בושנסקיאברהם מליכובהנריאטה קרטוזינסקי
דימיטרי דזבצ'וקאובוי מליכובריבה קרטשטיין
אהרון איציקסוןציבא דזבצוקאלכס מליכובדוד קרטשמר
אדליה איקמןאיגור דזינפלדאלכס מליכובצביה קריבורוק
מיכאל איקמןזינה דז׳ורייבבובו מליכובאלפרד קרילה
אלבז איריםבוריס דז׳נבקובמיכאל מליכובראיסה קרילובצקי
אישיאגו אישיאגוייבג'סיקה דיבקרסימה מלינהאברהם קריספל
מסעודה אלבהולדימיר יהושוע דיבריבניאנה מליץמרקיל קרמין
אברהם אלברט אלבזמריה דיגילובליאם מלךאנטולי קרמליוב
בנימין אלבזראיסה דיגילובחיים מלכהסרגיי קרמנץ
זזנה אנט אלבזפולינה דייטשחנה מלכהרחל קרמנץ
חנה אלבזדוד דייןחנה חנינה מלכהליודמילה קרשנבאום
יוסף אלבזיצחק דייןחסיבה מלכהדינה קרשנגולץ
מכלוף אלבזמאיר דייןמסעוד מלכהאגאג׳ן ראובני
מסעודה אלבזעלו דייןמשה מלכהבלגיס ראובני
מרים אלבזעמרם דייןעזיזה מלכהחנה ראובני
משה אלבזחיים אבגי דינהשלום מלכהמשה ראובני
משה מוריס אלבזמריה דיצנסקיולדימיר מלמודראובן ראובני
סוליקה אלבזשרה דירסטראלה מלניקהנה ראצק
סוליקה אלבזרוזליה דמיטרייבמסעוד ממוויקטור רבוטניקוב
עמרם אלבזנתן דנדקרסימי ממןסמיון רבוטניקוב
פירחה חיה אלבז (אלבז)פריחה ממןמירה רבזין
שמואל אלבזיצחק דניאליפריחה ממןנינה רבזין
זוהרה אלגרבלישפירא דנילתמו ממןשמעון רביב
אסתר אלגריסיבתיה דנילוביהושוע ממן לוסיאןסוליקה רביבו
יעקב אלגרסיגלינה דנילובנבט ממרייברחל רביבו
פריקה אלדוםחיה דנילובנבט ממרייבשלום רביבו
יעקב אלוןשאול דנילובאניס מנביץשלמה רביבו
מרים אלון (כהן)יפים דנילוביץאליעזר מנדלשמעון רביבו
מרים אלוןריבקה דנילוביץהרש מנדלתמר רביבו
עלו אלוןגרלד דנילוביץ׳זישל מנדליפה רביטו
יהודה לוסיאן אלושאליהו דנינוסימה מנדלפלורה רביטו
אולגה אלחזוברחל דנינוסלומון ברוך מנדלרחל רבייב
אלכסנדר אלחזובמכלוף דנןלבייב רביל
בוריס אלחזובמרים דנןיעקב מנחימובאנטולי רבינוביץ
דינה אלחזוברחמה דנןמנחם מנחימובבוריס רבינוביץ
זלמן אלחזובזהבה דסטהמריה מנחימובסוליה רבינוביץ
נינה אלחזובאלמו דסלייראובן מנחמירחל רג'ין
פבל אלחזובדינה דרויאןסמיון מניאבסמאיה רגימוב
ריבה אלחזובפרידה דרונובאיסקייב נדיה מנשירג׳ינה רובין
מרינה אלחסובחלפו דרמנובמיכאל מנשירוביונתן רובין קסלסי
נזר אלחסובאליהו דרעייעקב מנשרובאיגנט נתן רובינוב
עמוס אלחסובחנה דרעיולרי מסלייצ׳וקאלישבע רובינוב
ראיסה אלחסובחנינה דרעיולדימיר מסרובראובן רובינוב
רומן אלחסוביצחק דרעיולדימיר מצ'נקושרה רובינוב
שמעיה אלחסוברינה דרעיראיסה מקייביבגני רובינסקי
אליס אלטיגאלכסנדרו הגרשמחה מרגאימורדכי רובינשטיין
סולומון אלטמןיהודה פראג'ולה הדר שוקרישושנה מרגולין (ויץ)יפה רובינשטיין ריקלין
בוריס אליאייבשוורץ הינריךריקרדו מרגוליסברטה רובלין
אברהם אליאסיאריה הירשאשר מרדכיזאב רוברך
דניאל אליאסילודוביקה הירשמרסל מרדכיז׳אנה רודולסקי
עזיז אליאסירוזה הלרעזרא מרדכיניסים רווח
שושנה אליאסישרלוטה המבורגרציון מרדכיאוה רוזייב
יאיר אליאסף מימוןראיה המיין יושאיאלפיל מרדכייבטטיאנה רוזייב
ישראל אקיאן אליהו מכאניעמרם הרושדברו מרדכייבאברהם רוזילוב
מלכה אלימוברבקה הרושחיבה מרדכייבמיכאל רוזין
מריה אלישייבפירחה הרמליאלטה מרדכייבאתה רוזמן
לידיה ליוה אלכסובשמואל הרמליוסף חי מרדכייבסמיון רוזמן
בורצ'ב אלכסנדרלובה הרשמרדכי מרדכייבאידה רוזן
חנניה אלמליחקרול הרשטייןמרדכי מרדכייבפרננדו שרגא רוזנבאום
שמחה אלמליחשרה הרשטייןסימיון מרדכייבשמואל רוזנבסר ישראל
ברז'יט עזיזה חיה אלמלם (שטרית)דוד הרשקוסמיון מרדכייבוליה רוזנברג
אליס אלמקיאסאליאס הרשקוביץסמיון מרדכייבחיים ברנד רוזנוסר
משה אלמקיאסרחל הרשקוביץ (בקלו)סעדיה מרדכייבפימה רוחמן
דוד אלמקייסרחל הרשקוביץ בקלושרה מרדכייבסלבה רוטנברג
חסיבה אלמקייסזהרה ואנונותורום מרדכייבסמיון רויזמן
חסיבה אלמקייסמרים ואנונופריידה מריאנובסקישלמה רויזמן
מכלוף אלמקייסשמעון ואנונוגלינה מרכלבסקישלמה רויזמן
מנשה אלמקייסאנה וגנראליס מרליבוריס רויטמן
עישה אלמקייססנבטו וויבלםחנה מרניקגולדה רויטמן
שמעון אלמקייסולדימיר וויידנגוריוסף מרסדססימה רויטמן
שמעון אלמקייסתמרה וולפובנפתלייב מרקיהודה רוימי
מרים אלעופראיליה וולפזוןאלברט משהפרוספר רוימי
רבי חיים יעקב אלעזרהבוריס וולפנזוןמונל מוני משהרוזה רומוביץ
רפאל רפי אלעזרהפדיי וולקומירסקירחל משהאסתר רומנו
אלפטובקלרה ווסיניקררפאל משהמיכאל רונדל
ניקולאי אלפטובברקו ווסקובויניקשאול משיחיעקב רונטברג
אלעד אלפסימנחם וורוביובדוד משייבאיסק רזט
עמרם אלפסיליובה וורונובמריה משייב איסקמוזה רזנבקוב
מרדכי אלקבץנחום וורונובדניאל מששוויליברדה רחיימה
פרלה אלקבץשמחה וזיןאידה מתייבחבוי רחמילוב
נסים אלקוביילנה וייזרילנה מתינובלריסה רחמילוב
פריחה אלקובי (ועקנין)חיה קלרה ויימןנתן מתתובאיסקוב רחמים
שלום אלקובייפים ויינבלטאנטונינה נבזגליאדובאליהו רחמים
רפאל אלקייםקיילה ויינבלטאנה נבלבחביבה רחמים
שלמה אלקייםסימה ויינרארגו מתקו נגוסהיוסף רחמים
משה אלקסלסיולרי וייסבלטאורן נגרמשה רחמים
רחל אלקסלסיסימה וייסנברגאפרים נגרמתנה רחמים
שמעון אלקסלסילאוניד וייץשילת נגרבוריס רחמימוב
סוזן אמוזיגשמעון וייצמןחייסין נדג׳דהששון רחמימוב
אסתר אמויאלולדימיר וינגורטארון נדצקי
יוסף אמויאלפרידה וינגורטשרה נדצקימשה רחמינוב
יצחק אמויאלראיסה וינגורטאלכסנדר נובחובתמרה רחמינוב
נזמה אמויאלברוך יעקב וינוגרדמריה נובחובנאום רחמנוב
נזמה אמויאלמריה וינוקורסולומון נובחובאנה ריבוב
קלוטילר יקוס אמויאלניקולאי וינוקורשלמה נוביקוב נבוסורה ריבקוב
עישה אמזלגאסתר וינטרחניה נובכובבלה ריבקין
אילושה אמינוביעקב ויניצקיחוה נובק
בורכה אמינובפאניה ויניצקיאברהם נודלמןפרידה ריבקין
מירה אמינובלובה וינשטייןאיסק נוסובסקיריבה ריזוב
פינחס אמינובבוריס ויסיפסקינטליה נועימה ווליןשולמית ריזנפלד
סיבה אמירגולובאלמטוב ויציסלבשחר נושי נושפריןיוסף רייזמן
רפיק אמירגולוביהודה ויצמןאבאי נזרובפסיה רייזמן
אולגה אמירוביעקב ויצמןאברהם נזרובמלכה רייטוז
איגור אמירובמימא ויצמןגריגורי נזרובמרק ריפטין
אלינור אמירובסעדה ויצמןמיכאל נזרובמרגריטה רנימוב
גבריאל אמירוברחל ויצמןנינה נזרובאוז׳וי רפאילוב
גרשום אמירוברחל ויצמןנינה נזרובסביון רפאילוב
מונו אמירובפאיה וישדסקייצחק נזריקוזי רפאילוב
נדז׳דה אמירובפייגה וישנבסקיעליה נזרירפאיל רפאילוב
סולומון אמירובזלמן וישנבצקיאינס נחוםשלמה רפאילוב
דוד אמסלםפק ולנטיןאיוון נחימובתמר רפאילוב
לונה אמסלםאיסק ולשטייןמריה נחימוברבקה רפאל
מרדכי אמסלםאליהו ונונופרג׳ נחימובמיניה רפפורט
שמחה אמסלםרחל וסובניקובמריה מזל נחמוב
שרה אמסלםאברהם וסנובטימריה מזל נחמובחוה Haia רפקה Rifca
מיכאל אמרזוייבישעיהו וסרמןחנניה נחמיאסיפים רפקין
מיגאל אנג'ל איילהליבה וסרמןסעדה נחמיאססימון רצ׳יסטר
ממויה אנגדיהלנזיע וסרמןשמעון נחמנייוסף רשקובן
וורקו אנזאוחנניה וענונואבניל נחשונובקלרה רשקובסקי
משה וענונומירסה נחשונובאשורוב שאבאד
קרימר אניסיםרחל וענונומלך נחשונובאוזוי שאולוב
אברהם אלברט אסוליןאברהם ועקניןמתושלח נחשונובאיליה שאולוב
יוסף אסוליןאושרית ועקניןנחשון נחשונוב
מאיר אסוליןאיזה ועקניןציון נחשונובבשמת שאולוב
סוליקה אסוליןאליס ועקניןרוזה נחשונובגלינה שאולוב
עיישה אסוליןחנינה ועקניןשרון נחשונובזויה שאולוב
רפאל אסוליןיוסף ועקניןיוכבת ניאזוביעקב שאולוב
שמעון אסוליןיצחק ועקניןשלמה ניאזובלאוניד-אלצפן שאולוב
איגור אסטפובעישה אליט ועקניןמאיר ניזרימיכאל שאולוב
מסודי אסידורוזה ועקניןספורו נייאזובנובח שאולוב
נסים אסידורוזה ועקניןתמרה נייאזובניקולאי שאולוב
אסתר אסייגרחל ועקניןיצחק נימירובסקינתנאל שאולוב
לרמן אספיראולגה וקניןרוזליה נימירובסקינתנאל שאולוב
מנלבש אסרספרלה וקניןיורי נימןסמיון שאולוב
חביב אסרףרוחמה וקניןניסיםרחל שאולוב
מרים אסרףשמעון וקניןאסידו ניסיםאליזבטה שאולובה
סהר אסרףשמעון וקניןשלמה ניסיםאנה שאולובה
סהר אסרףשמעון וקסלריוכבד ניסמי
חיה אסתרזוןבר וקסלר גולדהמושיוב ניסןיוסף שאלומוב
אברהם אפללוסאבליי ורחובסקיארחן ניסנובמרים שאלומוב
אסתר אפללוגבריאל זאורובירשו ניסנובמלכה שבא סדגילוב
יוסף חיים אפללואלכסנדר זאייצבליה ניסנובאנה שבאייב
מרים אפללונסים זאנהליה ניסנובאולגה שבייב
סוליקה אפללוחיים ישראל זבולונימזל ניסנובנפטלי שבייב
יודקו אפלפלדפרלה זבורובסקיריבי ניסנובשרה שבייב
אפרים אפראימובטורונג׳ זבלונובתמרה ניסנובמליכוב שבל
שטרק אפריםניסים זבלונובתמרה ניסנובבלה שבלקוב
רבקה אפרמאשויליעמנואל זבלסקיסטפניאן ניקולאיעישה שבת
נרי שלי אצרףאאידה זברבשמעון שבת
טרוינה אקויושפרז׳ת זברייבורה נמצ'נקוגלינה שגבייב
אלכסנדר אקסיונובגרציה זגוריגלינה נמרובסקיבלה שגל
סופיה אקסיונובשרלי זגוריריבן נסטרנקוחנה שגל
מיכאל אקרמןרימונד זהבינסים שרה נסיםדינה שובייב
מיכאל אקרמןיאשייב זואוביטגורשום נסימובאוישר שובסה
בובא ארביבמסעוד זוביבזינאידה נסימוביהודית שווב
פנחס ארביבשמחה זוביבניסים נסימובשרה שווב
ציון ארביבשניאור זוהרהשמשון נסימובברקו שוורץ
יצחק ארגוןדמיטרי זוזוליהמסעודה נעיםדורה שוורץ
אברהם ארודחיה זולודרסקיאסתר נעמדזינאידה שוורץ
לאה ארוךברמי זולישמחה ספי נעמתיצחק איזו שוורץ
בוריס ארונובבוכמן זומןיוסף נפוסילודמילה שוורץ
בוריס ארונובחנה זורידהרחל נפוסימשה שוורץ
רוזה זייגרמכרויטלי נפטוליןקלמן שוורץ
שומל ארונובנחמן זילברצוויגנובי נפטלייבישראל שוחט
שושנה ארונוברפקין זינאידהרעיה נפטלייבפאינה שוחט
שלמה ארונובמשה זינגראהרון נפתלייבאברהם שוכמן
שרה ארונובשמחה זינואיסיי נפתלייברחל שוכמן
תמרה ארונובצימבלר זינוביגדייל נפתלייבמריה שומשונוב
גיטליה ארונוביץלאוניד זינוקורלידיה נפתלייבאדוארדו שוסטרמן
פידור ארונוביץמנדל זישלמריה נפתלייבבריינה שוסטרמן
איראידה ארזחנובאיטה זכריהסבל נפתלייבבריינה שוסטרמן
יוסטוס אליזביט ארז׳בטפרז׳ת זכרייברינו נפתלייבדוד שושן
פייגה זליצוניקשי נפתלייבלוי שושן
יפים חיים ארנוביץונשל זלמןדוידוב נתונילליליאן שושן
אסתר ארנסטינהאנטולי זלצמןצפנית נתןרחל שושן
אריק ארפיאהרון זלצרגדליה נתנזוןרינה שושן
אלכסיי אשורובסולומון זמליאנסקירחמים סאיגשלמה שושן
אנטולי אשורובצ׳ארה זמליאנסקינאום סאנדרשרה שושן
בדל אשורובקרוטיאנסקי זמלינסקי מניהיוסף סבגארמון Armand שושן Soussan
גימריאיל אשורובמרק זמלנסקיכמימס סבגעישא שושנה
דויה אשורובפיודר זמשייבמאיר סבגשרה שושנה
ולדיסלב אשורובציפה זמשייבמאיר סבגישראל שושני
יבנטון אשורוביעקב זפדינסקימזל טוב סבגמושאיל שחמנוב
יורי אשורובבוריס זקינובמרים סבגשמואל שחמנוב
יעקב אשורובזוניה זרבאילובאברהם סבחאברהם חיים שחר
מריה אשורובסולומון זרבאילובאילנה סבחשולמית שולי שחר
רומן אשורובמרים זרביבדוד סבחנחמה שטיימר
רינה אשורובלינה זרובימסקייצחק סבחגריגורי שטיינברג
אברהם אשכנזייעיש זריהןעזרא עזיז סבחפרידה שטיינברג
מיכאילוב באושוםעדי זריהןעטיה סבחמריה שטיינפרס
ליבגו באזובשמחה זריהןרבקה סבחלורה שטימר
מיכאל באשסאסייב זרינגילרחל סבחמניה שטינדלר
יורי בביזייבולנטינה זרניצקיאינה סבלייבאברהם שטרית
זויה בבייבגריגורי זרצקיאינה סבלייבד״ר אליעזר שטרית
יורי בבייבפבל זרקואהרן סגלאסתר שטרית
שרה בבייבליזה ז׳ינז׳יחשויליאסתר סגליחיא שטרית
איליה בדיאןז׳ורז׳י ז׳לטוב יוריפישל סגלימנה שטרית
טוני בדשרומן ז׳רסקיאילן אילגנה סדגיימנה שטרית
אדמון בהרוזיאלון חביבשערי סדייביעקב שטרית
מכאל בובירפיה חג'ג'חייסיבו סדיקוביקות שטרית
בתיה בובררחל חג'ג' (נידם)נחשון סדיקובמאיר מישל שטרית
מירון בוברדוד מנחם חדדנצג׳דה סדיקובשלמה שטרית
אברהם בוגדריפורטונה חדדראיסה סדיקובשלמה שטרית
דניאל בוגדרייפעת חדידהמקס ניסים סהלשלמה שטרית
מרים בוגדרי (בוגדרי)מימון חדידהיצחק סוויסהשלמה שטרית
מכאל בוגוסלבסקישמעון חואטומרים סוויסהמרסל שטרית מסודי
מרה בוגוסלבסקירפאל חואתו חןרחיה סוייפרמןמינציה שטרנבך
צילה בוגוסלבסקיסמיון חודושדוד סויסהרפאל שטרנבך
סולטנה בוגניםחנה חוחלובחנה סויסהנינה שיבייב
רחל בוגניםזלטה חולבחנה סויסהיבגנייה שיין
רחמה בוגניםאשורוב חונדוסיוסף סויסהאלה שיינין
שמעון מאיר בוגניםגבריאל חזותיוסף סויסהלאוניד שיינין
חביבה בוהדנהאברהם חזןמזל סויסהמרדכי שיינין
יהודה בוהדנהאברהם חזןסולטנה סויסהמריה שיינין
יחיא יחיאל בוהדנהאלברט חזןשלמה סויסהנלה שיינרמן
פני בוהדנהאסתר חזןאידה סויסה סעדהסופיה שיכמן
שלמה בוהדנהאסתר חזןפרץ סולרות שילימייב
אורנה בוהרוןדוד חזןולנטינה סולוביובמשיח שימונוב
סימי בוזגלוזוהרה חזןלובוב סולובייציקציפורה שימונוב
יוסף עמרם בוזובוטיוסף חזןזלצר סולומוןברוך שימחוב
אברהם יצחק בוחבוטיקוט חזןשלום סולומוןלידיה שימחוב
אהרון בוחבוטמאיר חזןיאבנוטון סולומונובבוריס שימטוייב
איזה בוחבוטמכלוף חזןפיוטר סולומונובנונה שיפובליקוב
אליהו בוחבוטמרים חזןאלכסנדר סולומיאניקרוזה שיפר
אליהו ניסים בוחבוטסוזן חזןשרה סולונג' אדרירפאל שיפר
אליס עישה בוחבוטסוליקה חזןמריה-מרוס סוליימנוברחל שיר
אסתר בוחבוטסוליקה חזןשורה סוליימנובבנימין שלומוב
דוד בוחבוטסלומון חזןיעקב ינקל'ה סולימאנימריה שלומוב
זהרה בוחבוטעישה חזןאלבז סוליקה
זהרה בוחבוטציון חזןעליזה סוסנהמניה שלייגר
זוהרה ז'ורז'ט בוחבוטשלמה חזןקלרה סוסנהסוניה שליין
חנינה קדוש בוחבוטרב"ט שמואל סמי חזןריטה סוסקיןהרצל שלמה
יוסף בוחבוטדימונה חיטוקר סופיהזהבה שלמה
יעקב בוחבוטמירה חיאייבגנאדי סוקיריאנסקיחנה שלמה
יעקב בוחבוטשלום חיוןסורן ממוקה סורחנוביוסף שלמה
יששכר בוחבוטמשה חייםשרה סוריקה שטרקיצחק שלמה
מזל טוב בוחבוטבוריס חיימובבסיה סורקיןלאה שלמה
מלכה בוחבוטברטה חיימובשמעון סימו סחלמשה שלמה
מרים בוחבוטטלמן חיימובאלכסנדר סטודינוסרפאל שלמה
סעדה בוחבוטיעקב חיימוביעקב סטולובאירינה חיה שלמייב
עישה בוחבוטמיכאל חיימוביאכה סטמבולדוד שלמייב
שאול בוחבוטנטליה חיימובאלה סטרגנוביורי שלמייב
שמעון חיים בוחבוטאלה סטרגנובניסיון שלמייב
אסתר בוטורסקירחל חיימובאביה סטרולששון שלמייב
רודולף בוטנררחל חיימובאדליה סטרול
מרטה בוךשמעון-שימגי חיימובבר סטרולדליה שמאיב
גיטה בוכלמישל חיימוביץפאניה סטריקטלמיד שמאילוב
סופיה בולוטיןיאנה חייפץלב סטריקובסקיאיזגוייב שמואל
איסק בונדרחנה חייקיןיהושע שוקי סיאגשלמי שמואלוב
אנה בונדרזאמה חיפץיוסף סיאדהויקטור שמוקלר
לאוניד בונדרעזרא חכםישראל כליפה סיאדהחנה שמוקלר
סאשה בונדראסתר חכמוןזינה-בלה סיבקסוחר שמוקלר
רעיה בונדריןשלום חכמוןלאוניד סיגלוברבקה שמחה
יוסף שמעון בוניפדחנה חליווהנחום סיגלובאיגור שמילוב
שמחה בוניפד סימירבי משה חליווה חכםמוריץ סיגנראיוון שמילוב
אינסה בונקובקסניה חליוסטמריקה סיגנראסאיל שמילוב
דורה בונרסקירחל חלפוןרומן סידורובדוסיה שמילוב
קלרה בונרסקיבלומה חמלניצקיבוריס ברוך סיטניאקובסקיולדימיר שמילוב
מאיה בוסלוביץשרה חמלניצקיגחזי סיטקילובחסידו שמילוב
גדי בוסקילהאביטל דבורה חןאלישייב סיילום גינדיטאיסיה שמילוב
דוד בוסקילהאברהם חנוכייברחל סילוקיוסף שמילוב
ילנה בוקשטייןאגוו חנוכייבשלמה סילוקמלאכיה שמילוב
ספרנצה בוקשטייןאיחוניוסופ חנוכייבאליעזר סימוןרחל שמילוב
שרה בורדהארון חנוכייבז׳ינה סימונטובובאנטולי נחמן שמילוביץ
ראיסה בורוביקבובי חנוכייבנתנאל סימונטובובבוניה שמילוביץ
ברטה בורוןבל חנוכייבתמרה סימחייבשמחה שמילוביץ
שמחה בורושבריוצ׳ק חנוכייבנאום סימנובסקיבילה שמים
זורה בורייבזכר חנוכייבראיסה סימנובסקילוי שמעון
רוזה בורינסקיחיביט חנוכייבולדימיר סינבוגובאלכסנדר שמעונוב
שרה בורקבהיונה יוני חנוכייבבסה סיניאסתר שמעוני
מיכאיל בזמןיעקב חנוכייבמרגריטה סיננייבצביקה עוזי שמריהו
מאיר בטיטוישראל חנוכייבאלפרד סירוטה
לסהית ביאדגוניקולאי חנוכייבאנגלינה סלבני
דניאלי ביביגאןסוניה חנוכייבאירינה סלוצקייבסיי שניידר
ניקולאי ביבנקוסרגיי חנוכייבלזר סלוצקימיכאל שניידר
מלכה בידהרומן חנוכייבפטימה Фатима Сахановна סלוצקר Слуцкерפאני אינס שנפר
איטו ביטוןרחמיל חנוכייבמלכה סלטנהחניס שעיה
אליהו ביטוןסעדיה חנוקייבמטטוב סלימחרזרחיה שפדוב
אליהו ללו ביטוןאדוארד אדי חננייבליזה שפדוב
אסתר ביטוןגגיי חננייבסבטלנה סלניקובעטניל שפדוב
דוד ביטוןישראל חננייביפה שיינדל סלעעטניל שפדוב
יוסף ביטוןשרה חננייבסלבה סלפוישפדיה שפדוב
יוסף ביטוןאמילי חסוןיעקב סלצקימשה שפטייב
מאיר ביטוןרחמים חסוןקסה סמאיי דנקאראבגניה שפיגילאנט
מסעוד ביטוןאברהם חרמץחנה סמדג׳הלב שפיגילאנט
מרדכי ביטוןטבלה חרנשיוסף סמדז׳הפירה שפיגילאנט
משה ביטוןעזיזה טבולגריגורי שפיל
סוליקה ביטוןשלמה סלומון טבולאסתר סמחובמיכאל שפיל
סוליקה ביטוןחסרון טבולובגיטין סמיוןאנסטסיה שפירא
עלו ביטוןדינה טהריינדז׳דה סמירנובמיכאל שפירו
עליה ביטוןאריק אהרון טובולסלומון מימי סממהרבקה שפירו
פיבי ביטוןמשה טובולאסיה סנדלרסקירוניה שפר
פנחס ביטוןסוזן טובולגריגורי סנדלרסקיולרי שפרגה
רבקה ביטוןאדוארד טוביישלאון ססכורטהבת שבע שפרוב
רונן ביטוןמאיר טויטומשה סספורטהבוריס שץ
שירית ביטוןרחל טויטוסימי סספורטהשלי שצ׳וקין
שלום ביטוןרחל טויטואהרון סעדוןאירנה שצ׳יוטקינה
שמעון ביטוןאנטולי טומבקאלברט סעדוןאסתר שקולניק
תמר ביטוןבוריס טוקראסתר סעדוןסוניה שקולניק
אליהו ביטון בבאלהאסתר טורזמןיוסף סעדוןצבי שקולניק
יוסף ביטןאיסמאיל טז׳ייבאבגי סעידלב שקנבסקי
משה ביטןתמרה טטדזייבגריגורי ספיבאקזינה שקרוב
משה ביטןאהרון טימסיטאלבטינה ספיבקובאנה שר
קוטי ביטןאליהו טימסיתרייזלה ספיבקובינוש שר
אנטולי בייגלמןימנה טימסיתאלכסנדר שרבטוב
בסיה ביידרמשה טימסיתגרש ספקטורמריה שרבטוב
מיכאל ביידרשלמה טימסיתשלום מאיר ספקטוראהרון שרביט
זבולון בייליןשמואל שמעון טימסיתרוזה ספקטורובג׳ולייט שרביט
זלמן זולמן ביליקמיכאל טיפליצקידון ספרונצ׳יקמאיר שרביט
עזרא ביללובנינה טיפליצקישרה סרויהרון אהרון חיים שרביט
ולדיסלב בירברייררחיל טלפנראזר עבדיאיברחל שרה
קלרה בירנבאוםנורה טלקראסתר עבדיאייבאווה שרווץ
רפאל ביתןרחל טלקראלכסנדרה שונמית עבדייבשילה שרוני
אסתר בכררחמים טלקראסיה עבדייברבקה שרייבר (סאורנסקי)
אזנש בלאיייקטרינה קיילה טמיאנובמלכה עדהרימה שרייר
משה בלולופנטה טמנומרדכייב עדניהוגלינה שרסטיאנו
קמרה בלולושמחה סימי טמסיטעליה עוזיאלסלח צבי ששון
אספיר בלומקיןאליהו טמסיתשלמה עוזיאלגבריאל ששונוב
דמון בלוקוןזהבה זוהרה טמסיתיעקב עזראאהרון תופחה
ריטה בלוקוןציון טמסיתמרים עזראאליהו תורג'מן
ישראל בלושינסקיפרדה טספאימשה עזראחביבה תורג'מן
חיים בלחנםפירה טפליצקיאסתר עזרןיהודה תורג'מן
תמר בלחנסרחל טפליצקידוד עזרןאסתר תורגמן
דורה בליומיןבוסנה קסה טפרהיהודה עזרןמאיר תורגמן
יוסף בלינדרמןברקו טפרהמסעוד עזרןיהודה תורג׳מן
בוריס בלנקימשה מכלוף טקטוקציון חביב עזרןיחיא תורג׳מן
שמעון בלעישארקדי טרבוקוברחל תחי עזרןמסעודה תורג׳מן
יוכים בלפורדאנה טרופשלמה עזרןמשה תורג׳מן
חביב בן אבומיכאל טרטיאקבאיה סימון עטווהזוהרה תורזמן
יהודה בן אבויצחק טריקיניסים עטיהמאיר תורזמן
מזל ממו בן אבוניסים חי טריקישמואל עטיהפרחה תורזמן
סול בן אבוארסן טשייבקלרה עיבריןדוד תימסוט
רויטל בן אבו (אלבז)ויקטור טשייבמשה עלוןמרים תלוסוט
שלום בן אבואלכסיי יאגודייבפרוספר עמאר מסעודאברש תמרוב
שלום שרלי בן אבואנזי יאגודייבאברהם עיוש עמוסראיסה תמרוב
נחמן בן איניק הכהןחנן יאגודייבאסתר עמוסשומל תמרוב
אשר פורטונטו בן אסאייגלנה יאגודייבחוספיקה עמירג׳ייבאברמוב תפילו
עזיזה בן ארושאיסק יאגיאייבבוריס עמנואלובטקבטש תקוה גואנגול


Pages: 1