BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Sderot Cemetery

Burial Records

Без Имениשלמה סולומון בן ברוךליזה יאגיאייבאברהם עמר
דליהזוהרה שרה בן דהןמריה יאנקילובאברהם עמר
ויקהאסתר בן דודמאיה יאקימובאברהם עמר
מוכאילוומריהיצחק בן דודישראל יבלקובסקידינה עמר
מסעודהפרטונה בן דודאיליה יגודאייבויקטור יחיא עמר
עזיזהמרסל בן דוידסאנם יגודאייבחיים עמר
ראובןאליהו בן דייןשמיל יגודאייבחנה עמר
שלמהג'נט בן דקוןגנדי יגודייביעקב עמר
'רחל חג'ג 'חג'גמאיר בן דקוןולרי יגודייברבי יעקב עמר
Elie Bellaicheאברהם בן הרושיוסף יגודייביעקב עמר
Semha Bellaiche (Zana)ז׳יזל בן הרושיורי יגודייביצחק איציק עמר
III Y Pa Cyaenmahobaרבי יעקב בן הרושסבטלנה יגודייבניסים עמר
Axco Mnxzazobaישראל בן הרושרותה יגודייבסוליקה עמר
Zofia Muchaאסתר בן ולידזיוה יהודאיסימי עמר
Нисон Абрамовאסתר בן זכרייהודה יהודאי נוסרטעזיזה עמר
Рахиль Абрамоваשמעון בן זכריחדידה יהודהעישה עמר
Владимир Абхаликовשרלי בן חיוןבוריס יודובסקיפרלה עמר
Тейлосион טאילסיון Агарунова אגרונובמסעודה בן חמופולינה יודניןרחל עמר
Анна Алматоваרוני בן חמולובה יוחיברחל עמר
Элиазар Назар Алхасовריצ'ארד בן חמורוזה יוחנוברחל עמר
Галина Алхасоваמסעודה בן חרבוןישעיהו יוחננוברחל אורית עמר
Мара Богуславскаяאלברט אהרון בן יוסף-חימונה יונתייבשלמה עמר
Шифра Броверманאמנון בן יעישזולאי יונתנובשלמה עמר
Аркадий Виноградскийאסתר בן יעישתמרה יונתנובשמעון עמר
Клара Вовсяникерמאיר מישל בן יעישאברהם יוסופוברבי אליהו עמרם
Клара Гойхбергאברהם בן לולואוגולחן יוסופובעזרן עמרם
Вячеслав Давыдовליליאן בן לולואיסק יוסופובשמחה ערק
Анна Давыдоваמשה בן לולואליהו יוסופובשמעון עשור
Татьяна Игиловаסעדה בן לולואנג׳לה יוסופובחנה פאוקו
Раиса Инотаеваחנה בן סוסןבבא יוסוף יוסופובמרים פדידה
Тамара Ирмияеваדוד בן סימוןבטוש יוסופובשלום פדידה
ניסים בן סימוןברטה יוסופובשלמה פדידה
Риби ריבי Катанов קטנובניסים בן סימוןגאורגי יוסופוברבקה-דלי׳ה פודורובסקי
Анна Кимעמרם בן סימוןדוד יוסופובאלכסנדר פודרובינוק
Мария Клоковаאליהו בן עבוחייקה יוסופובאפרים אדוארד פוזאיילוב
Стелла Козыреваיעקב בן עזראמורדכי יוסופובגלינה פוטפובסקי
Михаил Кузьминמסעודה בן עזרארפאיל יוסופובסמיון פוטפובסקי
Рувен Куперштейнדוד דודי בן עמירבקה פוך
Александр Кухликאלי בן שטריתשרה יוסופובפ״ר ראיסה פולוסוב
Александра Кухликזוהרה בן שטריתאפרים יוסףאלכסנדר פוליצוק
Мария Лившинаסעדיה בן שטריתמלכה יוסףסופיה פולישצוק
Анатолий Мархлевскийרחל בן שטריתמרים יוסףעישה פוני
Генриетта Мацнерליאון בן שימולסהל יוסףחזקיאל פופובסקי
Мария Мелиховשמחה בן שמואלפרץ יוסףמאיר פופלינגר
Годи Мушаиловדוד בן שמחוןרחמים יוסףאסתר פוקס
Анатолий Нафталиевסוליקה בן שמחוןשרה יוסףחנה פוקס
Хагило Нахшуноваרחמה בן שמחוןפרידה יוספובאיידה פורטל
Вера Немченкоסימי שמחה בן-דודאברהם יוספידוד פורטל
Берта Новаховаשמחה בן-חיוןגוהר יוספי (באבאי)זמול פורטל
Вера Пакסעדיה בן-חמוברטה בנבשה יושבייבמסעודה פורטל
Роза Пинхасовיצחק בן-שמחוןמנסורה יושבייבסלומון שלמה פורטל
Хая Рабиновичנזרוב בנאורבשי יושבייב חננייהשלמה פורטל
Рубин Рафаиловחיים בנארויהויטלי יזדעאילובאידה פורטנוי
שלום בנגוייבאפרים יחזקאלאליקס פורטנוי
Мария Розинאדוארד בניגוייבמרדכי יחיאיצחק פורטנוי
Прасковья Румовичחבסי בניימינובנדג'דה יחיאיבהסוסי פורטנוי
Дамири Саджаяפנחס בניימינובמסעודה יטחמיכאל פורטנויי
Борис Саренковבתיה יעל בנימיןחנניו ינאםשמעון פורמה
Иргоне Семендуевדוד אדווארד בנימיןאברם ינקושינדלה פורמן
Рашитиль Семендуевיוסף בנימיןדוד ינקווולקו פורמנסקי
Владимир Серебряниковמלכה סמירה בנימיןישראל ינקומסעודה פחימה
Алексей Соломоновאנה חנה בנימינובשרה ינקובחמל פטחוב
Роза Стучинскаяניסן בנימינובפרדין יסאייפה פטחוב
Леонид Стучинскийשרה בנימינובאברהם יסחקובראיסה פטחוב
Шура Сулеймановаאליהו בניסתיאברהם יענקלביץגיטל פיאטיגורסקי
Юрий Фараджевשמעון בניסתיסימה יענקלביץאנה פיבש
Алик Циткиловמרסל רחל בנישפייגה יעקבלבסופיה פיודורוב
Анна Черпашьянחנה בנישואיסק יעקובובפייגה פייביש (סולומון)
Николай Шевельковיחיא בנישובכטיאר יעקובובניסן פייזיאב
Татьяна Ширманמסודי בנישוגבריאל יעקובובאיליה פיינברג
Петр Шухманמשה בנישויוסף מיכאל יעקובובגולדה פייס
Шалом Ягудаевיוסף בסובסקימירחי יעקובובגולדה פייס
Мария Ягудаеваלובה בסובסקימני יעקובובמשה פייס
Имелина Якимоваמדניק בצלאלמריה יעקובובאישיי פייסחוב
חיה בקלורעיה יעקובובבנימין פייסחוב
Инесса Яненкоנסים בקלומינדלה שרף יעקובוביץיעקב פייסחוב
Галина Яновскаяנתנאל בקלוולדימיר יעקובנקימנווח פייסחוב
אנטולי א'ברמוברוברט בקשיבאהרון יפראימובפילה חיים פייקין
אלבז אבאארתור בקשייברוזה יפראימוביצחק פילניץ
דדה אבגיגלינה בקשייבחיים יפרחליזה פילניץ
רינה אבגירזיל בקשייבחנה יפרחאלכסנדר פינחסוב
זיוה אבדובקלרה בריהודה יפרחבורכו פינחסוב
אנדרי אבדונוברחל ברבייוסף יפרחולה פינחסוב
בתציון אבדיאייבילנה ברגעמרם יפרחיונה-יורי פינחסוב
סמיון אבדיאייבמניה ברגמןרוזה יפרחישועה פינחסוב
גלינה אבדייבסמיון ברגמןרוזט יפרחסוניה פינחסוב
יחיאל אבדייבאדוארד דוד ברדהרחל סמדר יפרחפנינה פינחסוב
אליהו אבוולנטינה ברדיטשבסקיבוריס יצחקובפנינו פינחסוב
יוסף אבוישראל ברדיטשבסקיזינאידה יצחקובפרידו פינחסוב
מנחם אבואיציק ברדצקייאחיזיר יצחקוביץרחמים פינחסוב
משה אבומויסיי ברוברמןמורגה יצחקוביץרחמן פינחסוב
רחל אבואספיר ברוחיןהרצל יצחקי
רחמה אבויעקב ברוחיןיואב יצחקיאסתר פינטו
רבקה אבודרהם (אבודרהם)אהרון ברויטמןשרה יקובובישראל פינטו
משה אבוחציראברמק ברויינאשמעון ירגמאיר פינטו
חנניה אבוחצירהניסימי ברוךלאוניד יריומיץפלורה פינטו
יצחק אבוחצירהנתן ברוךשבניו ישייבשמעון פינטו
יהודה אבוטבולמרגריטה ברוןמירה ישכרובשמעון פינטו
יהושוע אבוטבולדבורה דורה ברונר (סגל)הודיה ישעיהואדמוב פיניאר
מאיר אבוטבולמנחם טולי ברונרנינל ישראילובולנטינה פינייב
משה מוריס אבוטבוללייב סרגיי ברונשטייןיצחק ישראלמליק פינקו
סמי שמואל אבוטבולמינדיה ברונשטיין (קריבורוק)אברהם אברש ישראלוברוזה פינקלברג
פריחה אבוטבולמשה ברונשטייןאלי אונגר כהןאלישע פיסחוב
ציון כליפא אבוטבולפרומה ברוסילובסקיכלרים כהןשרה פיקדו
שמחה אבוטבולבטיה בריטמןדוד כלפוןבוריס פירר
זבולון אבולכירשרול בריטמןמבורך כלפוןפולינה פירשטיין
רחל אבולכירגניה בריטרמןציון כלפוןמיכאל פישמן
אלה אבוקסיסגניה בריטרמןרחל כלפוןניסון פישמן
חנינה אביחציראבן-ציון ברייטמןפולינה כץגריגורי פישצ'יק
מזל אביטבולמיכאל ברייניןמליקה כץ שוורץאריה פישר
סימי אביטבולסלומון בריירלידיסיה לאופריוסף יצחק חנן פישר
אברהם אביטןאברהם בריקסטירס לבמרק פלדמן
מרדכי אביטןאברהם בריקפיוטר לבמשה פלדמן
רחל בריקלידיה לביןעמנואל פלדמן
רחל אביטןברכיה ברכייבאברש סולומון לבסאיאנטולי פלוחוטניקוב
שלמה אביטןאסתר ברלכסטוביה לבסיישפרינצה פלושצוק
דינור אבייבבת אל ברמייפים לבקובאניה פליג ציטמן
זכר אבייבמאיר ברמיפאינה לברטובלריסה פלייר
שמחה ברמישמחה לברטימריה פליישמן
מירה אבייביפים ברמקרוזה לבשיןטובה פליסקין
סהלו-שרה אבייבביילה רייזה ברןאלה לדיזינסקינחמן פליסקין
שושנה אבייבמיכאל ברןמולוצ'ניק לובובאידה פליק
אסתר אביסרורחוה-יבל ברנראסתר לובלינסקי
יצחק אביסרוראיטה ברנשטיין מורוזראיסה לובנסקיבוריס פלצב
יעקב אביקסיסאירינה רות ברקבוסקידניאל לוגסיפולינה פלצב
אוליה אבלטפרה ברקולילי לוגסיפנויל פנוילוב
משה אבנימירון ברשדסקישלמה לוגסיזבו פנחסוב
אבניל אבנילוברצמן ג'אןאימס לודמילהיוסף פנחסוב
אבשג אבנילובדירסטאר גאורגהאנה לודמריוסף פנחסוב
חיה דבורה גאושטיין
חביבה אבקסיסאיליה גאיסינסקיסוחר לוזוביקיולי פנטיקוב
מסעוד אבקסיסגלינה גאיסינסקיינטה לוזובסקידוד פנקלשטיין
עליה אבקסיסולדימיר גאיסינסקיציופה לוזובסקיבלה פסטוחוב
פרלה פנינה אבקסיסאיזה גבאיאברהם לוינחמן פפירניקוב
ציונה אבקסיסגבריאל גבאיאיזה לויעדי פפירניקוב
שלמה אבקסיסזוהרה גבאיאסתר לויאנדרי פקרסקי
ציפורה אברג'יליוסף גבאיגנון לויסבטלנה פקשב
חנניה אברג'לימין גבאידוד לויפולינה פראבוסודקו
יצחק אברג'ליעקב קוקו גבאיחיים פנחס לוירבקה פראנץ
משה אברג'ליצחק גבאיחנה לויקיסל פרבמן
עליה שבה אברג'למזל גבאיחנינה לוייורם פרגאי
בבר אבי אברג׳ילמרים מלכה גבאייוסף לוייורי פרג׳דב
דוד אברג׳לעליה גבאימאיר לוידבירה פרדג׳ב
יקוט אברג׳לעליזה גבאימשה לוייורי פרדג׳ב
מאיר אברג׳לרחמים גבאיניסים לויסורה פרדמן
מסעוד אשר אברג׳לשמעון גבאיעמרם ארמונד לוימריה פרוטס
מסעודה אברג׳לשמעון גבאיפיבי לויאנה פרוקוביץ
ניסים אברג׳לנחום גבריאלפרג'אולה לוינחמה פרוקופץ
עישה אברג׳למירב גברילובפרחה לויחמוס פרטוק
עמירם אברג׳למישי גברילובפרטונה לוייהודה דג׳דו פרטוש
חיות אברהםסולומון גברילוברחל לוימסעודה פרטוש
ריטה אברוךרחמן גגאדישמחה לוידוד פריאנטה
סול אברזלאלכסנדר גדייבשמעון סיני לוייעקב פריאנטה
פריחה אברזםויקטוריה גדייבשמעון סיני לוידוד פרידה
אבי חי אברמובזולייכה גדייבחנניה לוי אלחנןזוהרה פרידה
אלכסנדר אברמובמאחה גדילובחניה לוייברימה פרידין
אסף אברמובאסתר גדלובולדימיר פרידמן
בורכה אברמובמישה גדלובעזריה לוייבזיסלה פרידמן
בטיוש אברמובחנוכו גדמילובאלכס לויןיפים פרידמן
ברור אברמובסיפרו גדמילובאדה לוינקרוןישראל פרידמן
דמיטרי אברמובגד גואטהברוניה לוינשטייןשיראל פרידמן
ולדימיר אברמובמרסל גואטהברוניה לוינשטייןגניה פרייר
טמרה אברמובזויה גובןבלומה לוסטמןלאוניד יפים פריצקר
לריסה אברמוביורי גובסקיאסתר לוסקי
מאירום אברמובסמיון גוברמאור לוסקיאנה פרנס
מרגריטה אברמובאלכסוב גודשי יצחק לוסקידוד פרנס
סוניה אברמובמסעוד גוזלןחיים לוקיפים פרס
רוזה אברמובפטרו גוטליבסופיה לוקיאנובאיזה פרץ
רחל אברמוביצחק גוטמןמרה לוקיןאליהו פרץ
שאולוב אברקאיטה גוטניקובמרים לזמיאסתר פרץ
עדיאל חיים אגאייבאיליה גויזנשטייןאברהם לזראסתר פרץ
רוזה אגורונובקלרה גויכברגהרמן לזרדוד פרץ
איסקוב אגזנאום גויכמןזוהרה פרץ
חגילו אגרונובשוייל גולדמןחנה פרץ
חנוכה אגרונוביונס גולדנברגאברהם לחייניחנה פרץ
נינה אגרונובסטרול גולדנברגאלחסוב לחמן
ספירה אגרונובפרוסה ז'קה גולדנברגמרק ליאוןחנניה פרץ
משה אדהאןשיה גולדנברגקלרה ליאונוביוסף פרץ
איוון אדיגוריאנץליקה גולדשמיטכלה ליאוקומוביץיעקב פרץ
דוידוב אדינופורחל גולדשמיטמיכאל ליאוקומוביץיעקב פרץ
ברטה אדלר פרידמיכאל גולובנבסקיאלכסנדר ליאנדרסיעקוב פרץ
אביבה אדףחזן גוליאטקיילה ליבוביץלעזיז עוזי פרץ
חנניה אדףחנוכייב גולסורךאלכסנדר ליבשיןמאיר מרי פרץ
יצחק אדףדורה גולפריןיוסף ליבשיןמזל פרץ
פיבי אדףנחמה גולשטייןאבין ליובובמכלוף פרץ
אברהם אדרימלכה מריה גונטמכרסטיסין-טרפר ליובובמרדכי פרץ
אהרון אדריפרלה גוניקמןילנה ליז'יןמרים פרץ
זוהרה אדרירומן גוניקמןיפים ליטביןמשה פרץ
יהודה אדריתמרה גוסבגריגורי ליטבקניסים פרץ
יוסף אדרייצחק גוצולסקיורוניקה ליטוינסקיסוליקה פרץ
יצחק זקי אדריליבצל גור-אריהציליה ליטיצבסקיסלטנה פרץ
מאיר אדריפולינה גור-אריהעליה פרץ
מרים אדריחיה מלכה גורבנתן ליטיצ׳בסקיפרוספר פרץ
עישה אליס אדרילריסה גורביץיפים ליטמןריבקה פרץ
עליזה אדרישרה גורביץ׳נחום ליטצ'בסקיתמו פרץ
רחל אדריבסיה גורבנוסשעיה Saia לייבוביץ Leiboviciתמר פרץ
שלום אדריגסיה גורדוברזינאידה לייכטמןחווה פרץ שמחה
שלמה אדרייעקב גורדוןסולומון לייכטמןיבגניה פרצוב
שימחוב אהובומרגריטה ליכטמןשמואל פרקש
ארלן אהרונובויקטור לינץניסון פשייב
בוריס אהרונוביעקב גורודצקיראיסה לינצקיאלכסנדר-שליאח פשנוב
מיכאל אהרונוביוסף גורליקרבקה לינקובסקיאריבגוז פשנוב
ראיסה אהרונובבן ציון גורןדוד ליסיהפושן פשנוב
רחל אהרונובגנריאטה גורץאסתר ליסררפאל פשנוב
רפאל אהרונובסולומונוב גורשוםסמיון ליסרשלום פשנוב
שלום אהרונובאברהם גושוסוניה ליפקנסקיליה צ'גורסקי
שמואל גזאניגניה ליפשיץסמיון צ'פסקי
חיה אהרונוביץמיכאל גזייבסימיון ליקחשיינה גוטע צ'רנוי
מושייב אהרונסיוידרור גזרירחל לישעפסח צ'רניאק
משה אואזנהטוביה גזרילזר לכטמןאניה צבירקון
יורם אואנונוגלינה גיטיןאסתר לכידותאברהם צדקה (הספארי)
דוידוב אובג׳ואילגנטמן גיטליהיהודית ללייביוסף צוקרמן
טאובה אובוחובפניה גיטלמןאולגה לנדאוחיה ציגלר
אברהם אוחיוןצ'רנה גיטרמןאנטולי לנדואליאסי ציון
אליס אוחיוןמיכל גילדובאלכסנדר לנדמןלידה ציזבסקי
אליעזר אוחיוןז'קלין גילילוביוסף לניאדואניה פליג ציטמן
דינה אוחיוןזכריה גילילובולדילנה לנסקימיכאל ציטמן
זוהרה אוחיוןדריה גילעדובחנינה לנקרינינה ציטמן
יוסף אוחיוןאלה גילקרובסלטנה לסריניסן ציטמן
יוסף אוחיוןגבריאל גילקרובאברהם לעזיז לוגסיממרי ציטקילוב
יצחק אוחיוןאבנילוב גימטימיכאל לףניסון ציטקילוב
ליאור אוחיוןראיסה גימלשטייןמויסי לפטוחיןמרה צייטלין
מזל אוחיוןסרגיי גינגיבייבאסתר לפידותסטניסלב צייטלין
מימון אוחיוןאנדרי גינגיסשפירו לריסבוריס צימבלוב
ממה דבורה אוחיוןשרה גינגיסדורה לרנראיסק צימברג
נסים אוחיוןחנה גינזבורגישראל לרנרסימה צימברג
סלומון אוחיוןיעקב גינזבורגסבטלנה לרנריצחק ציצואשוילי
פרוספר אוחיוןביטישיב גיסטמןבוריס לשציינרמרק צירטקוב
רחל אוחיוןזוהר גיציסאלה מאיראדוארד צירלר
רחל אוחיוןמוסיה גיציסאליהו מאמואברהם צלניקר
רפאל אוחיוןגריגורי גלינסקיאמתי מבורךקלרה צמברג
אפיק אוחיון זהביולדימיר גליץ
איזה אוחנהראיסה גליץסול מגיראמלסה צ׳אלצ׳או
גבריאל אוחנהאסתר גלמןמתילדה אטו מדודלאוניד צ׳ייכין
יהודה אוחנהפאינה גלמנוביץדוד מדינהאסיה צ׳פסקי
נינט אוחנהבוריס גלפנדמרים מדינהאמיליה צ׳רבין
עדי אוחנהאיוון גלקיןמשה מדינהרוברט צ׳רנומורסקי
שלמה אוחנהבוריס גלרפרלה מדינהפאניה קאליק
דוד אוחנונהמריה גלרשלום מדינהפלינה-פאני קאלנדארב
אידה אויסטרךסמואיל גלרשמעון מדינהכמי קאקוב
אהרון אומידסמואיל גלרעישה מדינה סבגכמי קאקוב
ריחן אומידדוד גלשטייןליסיה מדלן (מזוז)רחמים קלמנט קאקוב
אירן אומירמרגלית גמליאלסיון מדמוניבוריס קביטקו
ארקי אונדמגאיארקדי גמרשטייןחיים גרשון מדניקודים קגן
נחשונוב אוסוולדימיר גמרשטייןמיכאל מדניקחנה קגן
חנה אוסטרובסקיסידורוב גנאדיסדיקוב מוזונותרחל קגן
פישל אוסטרובסקיגילה גנבר המייןדוד מויאלשרה קגן
פשנוב אוסיפשמשון גנג'יבייבדינה מויאלאליזבטה קגנוב
רוספו אוסיפובחנינה גנוןחגי מויאלזליק קגנוב
אולינה אוסצובשירבנה גנזבייבלאה מויאלדוד קדוש
פיליפ אוקופניקשמחה גניססולטנה שושנה מויאלחנה קדוש
דרה אורדשרה גניצ'קיסשמחה מויאלאבנר חיים שלום קדושים
אטיה אורמןיעקוב גניצקיסאדנה מולגטהטירסו קדימוב
אנה אושקובאליהו גנםמיכאל מונדרוסליוליה קובלסקי
ברוך אושרובגייגורי גנקיןפרדז׳יב מונובגריגורי קוגן
דוד אזולאיסמיון גרויסמןאלגרה מוסטקימרק קוגס
חביב אזולאיבטי גרומברגיעקב מוסנקיסאליזבטה קוזוחר
חנניה אזולאידן גרומברגסוניה מוסנקיסחיים קוזל
יוסף אזולאילאה גריברמןחיוטה מוסקוביץאיילת מרלן קוזניץ
ימין אזולאיולדימיר גרייביוסף מוסקוביץחנה סוניה קוזניץ (מורבצ'יק)
מסודי אזולאימריה גרייבגינאדיי מוצילובקופל קרלוס קוזניץ
מרים אזולאיקלרה חיה מוצניק קמישוברבקה קוזניץ
עליה אזולאימריה גרינבלתניקולאי מוקייבשמריהו קוזניץ
עליה אזולאיבסיה גרינברגאליהו מור יוסףמיכאל קוטובסקי
יצחק אזמידבתיה גרינברגיפה מורדוכייבפייגה קוטובסקי
דדה אזרדגריגורי גרינברגיצחק מורדוכייביוסף קוטליארנקו
זויה אזרובמרדכי גרינברגסבטלנה מורדוכייבבטיה קויםמן
נוח אזרובסמואל גרינברגרוזה מורדוכייביורי קוכנוב
ינון אטבסרגיי גרינברגאברהם מורדכייבולרי קוליאבה
גאולה אטיאסצילה גרינברגליזה מורדכייבראיסה קוליאבה
מרדכי אטיאסאברהם גרינפלדברטה מורדררבוריס קוליסצקי
מרים אטיאסאלכסנדר גרינפלדאדוארד מורזחנוביוסף קולנגייב
תמר אטיאסדינה גרינשטייןדינור מורזחנובלב קומרז
פרגי אטיהנדיה גרינשטייןאנטואן מורנוחיה קונדליס
ג׳וליאט אטיחחיים גרלוביןיעקב מורנויפים קונדליס
קסה אטלםיצחק גרליץאלכסנדר מושאילובסולומון קונדליס
שלום אטלןפנטאי סמני גרמדאיטאלכסנדר מושאילובדבורה קונסטנטינובסקי
שרה אטלןאוה גרמיזובוריס מושאילוביעקוב קונסטנטינובסקי
דוד איבגיאביבית גרנברגבוריס מושאילוביורי קונקוב
סעדה איבגיסטניסלב גרצנשטייןבטשובה מושאילובורה קופרשטיין
וצ'גן איבטובאמיליה גרשטייןגודי מושאילובראובן קופרשטיין
אביאל איברגימובדורה גרשניקויטלי מושאילובראובן קופרשטיין
אוראל איברגימובאמיל מאיר ג׳ורנוולדימיר מושאילובפאינה קוצובסקי
אליהו איברגימובלינקו ד'גילוביעקוב מושאילובאלטונגוז קוקולייב
מריה איברגימובמריאנה דבוריןמילכה מושאילובגיסטמן קוקולייב
סולומון איברגימוביצחק דבידובמרק מושאילובניקולי קוקולייב
תמרה איברגימובסופיה מושאילובויקטוריה Виктория קוקולייב Кукулиева
תמרה איגייבקונסטנטין דגייבפואה מושאילובגורשים קוקולייס
טטיאנה איגילובאורזל דגילובפניה מושאילובאנה קוקסמן
ליליה איגנטנקואליעזר דדוןראיסה מושאילובבן ציון קוקסמן
גבריאל אידגרובברוך דדוןרפאל מושאילוברובין קורדונסקי
שרה דרדיק אידלמןבת שבע דדוןמיכאל מושיאשויליאלכסנדר קורנבלום
עדה איווןמזל דדוןיגודייב מושייצירלה קורפירסט
אנה איזגויבהסוליקה דדון (דדון)גבריאל מושייבאלקסנדרה קורפניאקס
דוד איזגילובדוד דדיהזינה מושייבפיוטר קורצ'בסקי
ניסים דדיהיוסף מושייברחל קורצ'בסקי
שיפרה איזגילובפריחה דדיהיוריי מושייבקלמן קורצ'מר
יורי איזיאייבאברהם דהןליזה מושייבבשה קורצמר
גבריאל איזייבאברהם אלברט דהןמרים מושייבמסעודה קורשיה
זויה איזייבדוד דהןפרידה מושייבפאים קושניר
זינאידה איזייבדורון דהןגאולה מזוזיעקב קזקביץ
ולרי איזמאילובזוהרה דהןיצחק איציק מזיאלמיכאל קזקביץ
צוריאל איזמיילובחנניה דהןיעקב מזרחיעזיזה GISELA קטורזה
בטסירות איזרייבימנה דהןיורי מז׳ורובסקירוזה פרל Roger קטורזה Ktorza
אטיל איחייבמרים דהןשיפרה מז׳ורובסקילובה קטנוב
יוסף איטחסולטנה דהןאידה מטובמיה קטנוב
יעקב איטחעישה דהןמיכאל מטובפרידה קטנוב
יצחק איטחעמרם דהןגיולורט מטטובמרקו קטנר
משה איטחפרוספר אשר דהןאולגה מטייבצרנה קטנר
סוליקה איטחפרחה דהןאנטולי מטייברעיה קיומוב
סלטנה איטחרחל דהןאנטולי מטייב
מריה איידלמןרחל דהןרחנו מטייבלאוניד קיים
ציקולה איילנששולה דהןמלכה קינבסקי
איסק איינבינדרשלמה סלומון דהןאסיה מיגירובמלכה קינבסקי
דוד איינבינדרשמעון דהןדיביה מיגירובמשה קינן
סופיה איינבינדרכאכאנן דואקולדיסלב יהודה מיגירובאלה קיסלביץ
גריגורי איכלובאפרים דובידזוןזכר מיגירובדוד קיסליוק
מרים אילגיאייבזיסלה דובנסקיחיבו מיגירובנחמן קיסליוק
זכר אילגייבלב דוברייטיןגרדש מידייבגריגורי קיפניס
שאולוב אילדודפני דוברישחיניה קיפניס
יחיא אילוזדוד דודסופיה מידייביוסף קירזנר
עזיזה אילוזדוד דודשמואל מידייבתמרה קירילוב
לריסה אילזרובלאה דודיוסף מידן-דדוןלידיה קלאצ'קין
פרכו ורה אילזרובמרים דודאיגור מיכאילובמשזובה קלבדיה
אדם איליאגוייבמרים דודאיוב מיכאילובבבוס קלבייב
אלכסנדרה איליאגוייבמיכאל דודובאסתר מלכה מיכאילוביוסף קלורפלד
אוניל דוידובארקדי מיכאילובד״ר חיים-מאיר קליין
שאול איליאגוייבאזיק דוידובמירה מיכאילובמרדכי קליין
מריה איליאיבאליעזר דוידוברחמן מיכאלשרה רבקה קלמנוב
לובוב איליאייבאליק דוידובפיטר פנחס מיכאלוביפה קלנטרוב
לובוב איליאייבאנה דוידובפרידה מיכאלוביצחק קלנטרוב
לובוב איליאייבאנטונינה דוידובאיסתיר מיכיילוב
מינה איליגוייבדוד דוידוביעקב מיכיילוברות קלקשטיין
סולומון איליגוייבויקטור דוידובבנימין מיכיילוב אליקרחל קלקשטיין
זויה דוידובאהרון מיליקובסקיפרלה קמיטר
אבאי איליזרובזויה דוידובצילה מיליקובסקימיכאל קמישוב
שורה אילייאיבזויה דוידובלידיה מילכובוולנטינה קמנקוביץ
רמבום אילישייבזינאידה דוידובבוריס ולדס מילמןאבטן קמרה
חוה אילקנייבחיה דוידובשלמה מילרמרקו קסאפו
ששון אילקנייביורי דוידובאוחנה מימהאייצ׳ו יעקב קסה
ראיסה אינוטאבלב דוידובבוסה מימוןרנקאו סמאיי קסה
מיכאל דוידובניסים מימוןדרוזדובה ציפורה קסלינקובה
רחנייב איסאימירה דוידובפרידה מימוןאלקה קסלמן
יעקב איסאקובנינה דוידובאברהם מימונייעקב קסלמן
חוסניה איסחקובנעמי דוידובחייבד מיסונז׳ניקלאה ליזה קסלר
מנחם איסטרכובסטחר דוידובאלברט מיסטקואלה קפלון
ברטה איסכרובפבל דוידובמרינה מירזייבגרגורי קפלון
לזר איסמאילובפינחס דוידובאניה מישוריסטאובה קפלון
נדז׳דה איסמאילובפינחס דוידוביוסף מישוריסשבא קפריס
ולרי איסקובציבר דוידוביעקובוב מישיחיאברהם קצב
מינה איסקובריבי דוידובשמאי מישייבזוהרה קקון
מרים איסקוברפאל דוידובהדס מכאנירחל קקון
סלמון איסקובשושן דוידוביצחק מכאנירחל קקון
נתן איסקיאייבשרה דוידובשלמה מכאניחסיה קראייץ
מרדכי דוידוביץאוליאל מכלוףיוסף קראיץ
זאורוב איסתםסימון דוידוביץ'חזן מכלוףגלינה קרביץ
איגור איפראימובגמילה מלולזוס קרבץ
איגור איפראימובמוטילדה דוייביצחק מלולברטלינה קרבצקי
גור איפראימובסילביה דוןמרדכי מלולרחל קרבצ׳נקו
גליה איפראימובמיכאל דונאיבסקיתמר מלולמריה קרגץ
גלינה איפראימוברוזה דונגאוזרלודמילה מליארבסקימרין קרג׳ץ
חובוסיליט איפראימובאלחרט דוניםבלה מליחובחונה קרדונסקי
סימון איפראימוביבגניה דורמןבן-ציון בוריס מליחובמשה קרויטורו
רשיד איפראימובניוניה דורמןמרים מריה מליחובברקו קרוצי
ילנה דושין-בושנסקיאברהם מליכובאלכסנדר קרוק
אהרון איציקסוןדימיטרי דזבצ'וקאובוי מליכובפניה קרוק
אדליה איקמןציבא דזבצוקאלכס מליכובמטביי קרזניצרב
מיכאל איקמןאיגור דזינפלדאלכס מליכובהנריאטה קרטוזינסקי
אלבז איריםזינה דז׳ורייבבובו מליכובריבה קרטשטיין
אישיאגו אישיאגוייבבוריס דז׳נבקובמיכאל מליכובדוד קרטשמר
מסעודה אלבהג'סיקה דיבקרסימה מלינהצביה קריבורוק
אברהם אלברט אלבזולדימיר יהושוע דיבריבניאנה מליץאלפרד קרילה
בנימין אלבזמריה דיגילובליאם מלךראיסה קרילובצקי
זזנה אנט אלבזראיסה דיגילובדוד מלכהאברהם קריספל
חנה אלבזפולינה דייטשחיים מלכהמרקיל קרמין
יוסף אלבזדוד דייןחנה מלכהאנטולי קרמליוב
מכלוף אלבזיצחק דייןחנה חנינה מלכהסרגיי קרמנץ
מסעודה אלבזמאיר דייןחסיבה מלכהרחל קרמנץ
מרים אלבזעלו דייןמסעוד מלכהליודמילה קרשנבאום
משה אלבזעמרם דייןמשה מלכהדינה קרשנגולץ
משה מוריס אלבזחיים אבגי דינהעזיזה מלכהאגאג׳ן ראובני
סוליקה אלבזמריה דיצנסקישלום מלכהבלגיס ראובני
סוליקה אלבזשרה דירסטרולדימיר מלמודחנה ראובני
עמרם אלבזרוזליה דמיטרייבאלה מלניקמשה ראובני
פירחה חיה אלבז (אלבז)נתן דנדקרמסעוד ממוראובן ראובני
שמואל אלבזסימי ממןהנה ראצק
זוהרה אלגרבלייצחק דניאליפריחה ממןויקטור רבוטניקוב
אסתר אלגריסישפירא דנילפריחה ממןסמיון רבוטניקוב
יעקב אלגרסיבתיה דנילובתמו ממןמירה רבזין
פריקה אלדוםגלינה דנילוביהושוע ממן לוסיאןנינה רבזין
יעקב אלוןחיה דנילובנבט ממרייבשמעון רביב
מרים אלון (כהן)שאול דנילובנבט ממרייבסוליקה רביבו
מרים אלוןיפים דנילוביץאניס מנביץרחל רביבו
עלו אלוןריבקה דנילוביץאליעזר מנדלשלום רביבו
יהודה לוסיאן אלושגרלד דנילוביץ׳הרש מנדלשלמה רביבו
אולגה אלחזובאליהו דנינוזישל מנדלשמעון רביבו
אלכסנדר אלחזוברחל דנינוסימה מנדלתמר רביבו
בוריס אלחזובמכלוף דנןסלומון ברוך מנדליפה רביטו
דינה אלחזובמרים דנןפלורה רביטו
זלמן אלחזוברחמה דנןיעקב מנחימוברחל רבייב
נינה אלחזובזהבה דסטהמנחם מנחימובלבייב רביל
פבל אלחזובאלמו דסליימריה מנחימובאנטולי רבינוביץ
ריבה אלחזובדינה דרויאןראובן מנחמיבוריס רבינוביץ
מרינה אלחסובפרידה דרונובסמיון מניאבסוליה רבינוביץ
נזר אלחסובחלפו דרמנובאיסקייב נדיה מנשיררחל רג'ין
עמוס אלחסובאליהו דרעימיכאל מנשירובסמאיה רגימוב
ראיסה אלחסובחנה דרעייעקב מנשרובג׳ינה רובין
רומן אלחסובחנינה דרעיולרי מסלייצ׳וקיונתן רובין קסלסי
שמעיה אלחסוביצחק דרעיולדימיר מסרובאיגנט נתן רובינוב
אליס אלטיגרינה דרעיולדימיר מצ'נקואלישבע רובינוב
סולומון אלטמןאלכסנדרו הגרראיסה מקייבראובן רובינוב
בוריס אליאייביהודה פראג'ולה הדר שוקרישמחה מרגאישרה רובינוב
אברהם אליאסישוורץ הינריךשושנה מרגולין (ויץ)יבגני רובינסקי
דניאל אליאסיאריה הירשריקרדו מרגוליסמורדכי רובינשטיין
עזיז אליאסילודוביקה הירשאשר מרדכייפה רובינשטיין ריקלין
שושנה אליאסירוזה הלרמרסל מרדכיברטה רובלין
יאיר אליאסף מימוןשרלוטה המבורגרעזרא מרדכיזאב רוברך
ישראל אקיאן אליהו מכאניראיה המיין יושאיציון מרדכיז׳אנה רודולסקי
מלכה אלימובעמרם הרושאלפיל מרדכייבניסים רווח
מריה אלישייברבקה הרושדברו מרדכייבאוה רוזייב
לידיה ליוה אלכסובפירחה הרמלחיבה מרדכייבטטיאנה רוזייב
בורצ'ב אלכסנדרשמואל הרמליאלטה מרדכייבאברהם רוזילוב
חנניה אלמליחלובה הרשיוסף חי מרדכייבמיכאל רוזין
שמחה אלמליחקרול הרשטייןמרדכי מרדכייבאתה רוזמן
ברז'יט עזיזה חיה אלמלם (שטרית)שרה הרשטייןמרדכי מרדכייבסמיון רוזמן
אליס אלמקיאסדוד הרשקוסימיון מרדכייבאידה רוזן
משה אלמקיאסאליאס הרשקוביץסמיון מרדכייבפרננדו שרגא רוזנבאום
דוד אלמקייסרחל הרשקוביץ (בקלו)סמיון מרדכייבשמואל רוזנבסר ישראל
חסיבה אלמקייסרחל הרשקוביץ בקלוסעדיה מרדכייבוליה רוזנברג
חסיבה אלמקייסזהרה ואנונושרה מרדכייבחיים ברנד רוזנוסר
מכלוף אלמקייסמרים ואנונותורום מרדכייבפימה רוחמן
מנשה אלמקייסשמעון ואנונופריידה מריאנובסקיסלבה רוטנברג
עישה אלמקייסאנה וגנרגלינה מרכלבסקיסמיון רויזמן
שמעון אלמקייססנבטו וויבלםאליס מרלישלמה רויזמן
שמעון אלמקייסולדימיר וויידנגורחנה מרניקשלמה רויזמן
מרים אלעופרתמרה וולפוביוסף מרסדסבוריס רויטמן
רבי חיים יעקב אלעזרהאיליה וולפזוןנפתלייב מרקגולדה רויטמן
רפאל רפי אלעזרהבוריס וולפנזוןאלברט משהסימה רויטמן
אלפטובפדיי וולקומירסקימונל מוני משהיהודה רוימי
ניקולאי אלפטובקלרה ווסיניקררחל משהפרוספר רוימי
אלעד אלפסיברקו ווסקובויניקרפאל משהרוזה רומוביץ
עמרם אלפסימנחם וורוביובשאול משיחאסתר רומנו
מרדכי אלקבץליובה וורונובדוד משייבמיכאל רונדל
פרלה אלקבץנחום וורונובמריה משייב איסקיעקב רונטברג
נסים אלקובישמחה וזיןדניאל מששוויליאיסק רזט
פריחה אלקובי (ועקנין)ילנה וייזראידה מתייבמוזה רזנבקוב
שלום אלקוביחיה קלרה ויימןילנה מתינובברדה רחיימה
רפאל אלקייםיפים ויינבלטנתן מתתובחבוי רחמילוב
שלמה אלקייםקיילה ויינבלטאנטונינה נבזגליאדובלריסה רחמילוב
משה אלקסלסיסימה ויינראנה נבלבאיסקוב רחמים
רחל אלקסלסיולרי וייסבלטארגו מתקו נגוסהאליהו רחמים
שמעון אלקסלסיסימה וייסנברגאורן נגרחביבה רחמים
סוזן אמוזיגלאוניד וייץאפרים נגריוסף רחמים
אסתר אמויאלשמעון וייצמןשילת נגרמשה רחמים
יוסף אמויאלולדימיר וינגורטחייסין נדג׳דהמתנה רחמים
יצחק אמויאלפרידה וינגורטארון נדצקיבוריס רחמימוב
נזמה אמויאלראיסה וינגורטשרה נדצקיששון רחמימוב
נזמה אמויאלברוך יעקב וינוגרדאלכסנדר נובחוב
קלוטילר יקוס אמויאלמריה וינוקורמריה נובחובמשה רחמינוב
עישה אמזלגניקולאי וינוקורסולומון נובחובתמרה רחמינוב
אילושה אמינובאסתר וינטרשלמה נוביקוב נבונאום רחמנוב
בורכה אמינוביעקב ויניצקיחניה נובכובאנה ריבוב
מירה אמינובפאניה ויניצקיחוה נובקסורה ריבקוב
פינחס אמינובלובה וינשטייןאברהם נודלמןבלה ריבקין
סיבה אמירגולובבוריס ויסיפסקיאיסק נוסובסקי
רפיק אמירגולובאלמטוב ויציסלבנטליה נועימה ווליןפרידה ריבקין
אולגה אמירוביהודה ויצמןשחר נושי נושפריןריבה ריזוב
איגור אמירוביעקב ויצמןאבאי נזרובשולמית ריזנפלד
אלינור אמירובמימא ויצמןאברהם נזרוביוסף רייזמן
גבריאל אמירובסעדה ויצמןגריגורי נזרובפסיה רייזמן
גרשום אמירוברחל ויצמןמיכאל נזרובמלכה רייטוז
מונו אמירוברחל ויצמןנינה נזרובמרק ריפטין
נדז׳דה אמירובפאיה וישדסקינינה נזרובמרגריטה רנימוב
סולומון אמירובפייגה וישנבסקייצחק נזריאוז׳וי רפאילוב
דוד אמסלםזלמן וישנבצקיעליה נזריסביון רפאילוב
לונה אמסלםפק ולנטיןאינס נחוםקוזי רפאילוב
מרדכי אמסלםאיסק ולשטייןאיוון נחימוברפאיל רפאילוב
שמחה אמסלםאליהו ונונומריה נחימובשלמה רפאילוב
שרה אמסלםרחל וסובניקובפרג׳ נחימובתמר רפאילוב
מיכאל אמרזוייבאברהם וסנובטימריה מזל נחמוברבקה רפאל
מיגאל אנג'ל איילהישעיהו וסרמןמריה מזל נחמובמיניה רפפורט
ממויה אנגדיהליבה וסרמןחנניה נחמיאס
וורקו אנזאולנזיע וסרמןסעדה נחמיאסחוה Haia רפקה Rifca
חנניה וענונושמעון נחמנייפים רפקין
קרימר אניסיםמשה וענונואבניל נחשונובסימון רצ׳יסטר
אברהם אלברט אסוליןרחל וענונומירסה נחשונוביוסף רשקובן
יוסף אסוליןאברהם ועקניןמלך נחשונובקלרה רשקובסקי
מאיר אסוליןאושרית ועקניןמתושלח נחשונובאשורוב שאבאד
סוליקה אסוליןאיזה ועקניןנחשון נחשונובאוזוי שאולוב
עיישה אסוליןאליס ועקניןציון נחשונובאיליה שאולוב
רפאל אסוליןחנינה ועקניןרוזה נחשונוב
שמעון אסוליןיוסף ועקניןשרון נחשונובבשמת שאולוב
נסים אסולין בר איזהיצחק ועקניןיוכבת ניאזובגלינה שאולוב
איגור אסטפובעישה אליט ועקניןשלמה ניאזובזויה שאולוב
מסודי אסידורוזה ועקניןמאיר ניזרייעקב שאולוב
נסים אסידורוזה ועקניןספורו נייאזובלאוניד-אלצפן שאולוב
אסתר אסייגרחל ועקניןתמרה נייאזובמיכאל שאולוב
לרמן אספיראולגה וקניןיצחק נימירובסקינובח שאולוב
מנלבש אסרספרלה וקניןרוזליה נימירובסקיניקולאי שאולוב
חביב אסרףרוחמה וקניןיורי נימןנתנאל שאולוב
מרים אסרףשמעון וקניןניסיםנתנאל שאולוב
סהר אסרףשמעון וקניןאסידו ניסיםסמיון שאולוב
סהר אסרףשמעון וקסלרשלמה ניסיםרחל שאולוב
חיה אסתרזוןבר וקסלר גולדהיוכבד ניסמיאליזבטה שאולובה
אברהם אפללוסאבליי ורחובסקימושיוב ניסןאנה שאולובה
אסתר אפללוגבריאל זאורובארחן ניסנוב
יוסף חיים אפללואלכסנדר זאייצבירשו ניסנוביוסף שאלומוב
מרים אפללונסים זאנהליה ניסנובמרים שאלומוב
סוליקה אפללוחיים ישראל זבולוניליה ניסנובמלכה שבא סדגילוב
יודקו אפלפלדפרלה זבורובסקימזל ניסנובאנה שבאייב
אפרים אפראימובטורונג׳ זבלונובריבי ניסנובאולגה שבייב
שטרק אפריםניסים זבלונובתמרה ניסנובנפטלי שבייב
רבקה אפרמאשויליעמנואל זבלסקיתמרה ניסנובשרה שבייב
נרי שלי אצרףאאידה זברבסטפניאן ניקולאימליכוב שבל
טרוינה אקויושפרז׳ת זברייבבלה שבלקוב
אלכסנדר אקסיונובגרציה זגוריורה נמצ'נקועישה שבת
סופיה אקסיונובשרלי זגוריגלינה נמרובסקישמעון שבת
מיכאל אקרמןרימונד זהביריבן נסטרנקוגלינה שגבייב
מיכאל אקרמןיאשייב זואוביטנסים שרה נסיםבלה שגל
בובא ארביבמסעוד זוביבגורשום נסימובחנה שגל
פנחס ארביבשמחה זוביבזינאידה נסימובדינה שובייב
ציון ארביבשניאור זוהרהניסים נסימובאוישר שובסה
יצחק ארגוןדמיטרי זוזוליהשמשון נסימוביהודית שווב
אברהם ארודחיה זולודרסקימסעודה נעיםשרה שווב
לאה ארוךברמי זוליאסתר נעמדברקו שוורץ
בוריס ארונובבוכמן זומןשמחה ספי נעמתדורה שוורץ
בוריס ארונובחנה זורידהיוסף נפוסיזינאידה שוורץ
רוזה זייגרמכררחל נפוסייצחק איזו שוורץ
שומל ארונובנחמן זילברצוויגויטלי נפטוליןלודמילה שוורץ
שושנה ארונוברפקין זינאידהנובי נפטלייבמשה שוורץ
שלמה ארונובמשה זינגררעיה נפטלייבקלמן שוורץ
שרה ארונובשמחה זינואהרון נפתלייבישראל שוחט
תמרה ארונובצימבלר זינוביאיסיי נפתלייבפאינה שוחט
גיטליה ארונוביץלאוניד זינוקורגדייל נפתלייבאברהם שוכמן
פידור ארונוביץמנדל זישללידיה נפתלייברחל שוכמן
איראידה ארזחנובאיטה זכריהמריה נפתלייבמריה שומשונוב
יוסטוס אליזביט ארז׳בטפרז׳ת זכרייבסבל נפתלייבאדוארדו שוסטרמן
פייגה זליצוניקרינו נפתלייבבריינה שוסטרמן
יפים חיים ארנוביץונשל זלמןשי נפתלייבבריינה שוסטרמן
אסתר ארנסטינהאנטולי זלצמןדוידוב נתונילדוד שושן
אריק ארפיאהרון זלצרצפנית נתןלוי שושן
אלכסיי אשורובסולומון זמליאנסקיגדליה נתנזוןליליאן שושן
אנטולי אשורובצ׳ארה זמליאנסקירחמים סאיגרחל שושן
בדל אשורובקרוטיאנסקי זמלינסקי מניהנאום סאנדררינה שושן
גימריאיל אשורובמרק זמלנסקייוסף סבגשלמה שושן
דויה אשורובפיודר זמשייבכמימס סבגשרה שושן
ולדיסלב אשורובציפה זמשייבמאיר סבגארמון Armand שושן Soussan
יבנטון אשורוביעקב זפדינסקימאיר סבגעישא שושנה
יורי אשורובבוריס זקינובמזל טוב סבגשרה שושנה
יעקב אשורובזוניה זרבאילובמרים סבגישראל שושני
מריה אשורובסולומון זרבאילובאברהם סבחמושאיל שחמנוב
רומן אשורובמרים זרביבאילנה סבחשמואל שחמנוב
רינה אשורובלינה זרובימסקידוד סבחאברהם חיים שחר
אברהם אשכנזייעיש זריהןיצחק סבחשולמית שולי שחר
מיכאילוב באושוםעדי זריהןעזרא עזיז סבחנחמה שטיימר
ליבגו באזובשמחה זריהןעטיה סבחגריגורי שטיינברג
מיכאל באשסאסייב זרינגילרבקה סבחפרידה שטיינברג
יורי בביזייבולנטינה זרניצקירחל סבחמריה שטיינפרס
זויה בבייבגריגורי זרצקיאינה סבלייבלורה שטימר
יורי בבייבפבל זרקואינה סבלייבמניה שטינדלר
שרה בבייבליזה ז׳ינז׳יחשויליאהרן סגלאברהם שטרית
איליה בדיאןז׳ורז׳י ז׳לטוב יוריאסתר סגלד״ר אליעזר שטרית
טוני בדשרומן ז׳רסקיפישל סגלאסתר שטרית
אדמון בהרוזיאלון חביבאילן אילגנה סדגייחיא שטרית
מכאל בובירפיה חג'ג'שערי סדייבימנה שטרית
בתיה בובררחל חג'ג' (נידם)חייסיבו סדיקובימנה שטרית
מירון בוברדוד מנחם חדדנחשון סדיקוביעקב שטרית
אברהם בוגדריפורטונה חדדנצג׳דה סדיקוביקות שטרית
דניאל בוגדרייפעת חדידהראיסה סדיקובמאיר מישל שטרית
מרים בוגדרי (בוגדרי)מימון חדידהמקס ניסים סהלשלמה שטרית
מכאל בוגוסלבסקישמעון חואטויצחק סוויסהשלמה שטרית
מרה בוגוסלבסקירפאל חואתו חןמרים סוויסהשלמה שטרית
צילה בוגוסלבסקיסמיון חודושרחיה סוייפרמןשלמה שטרית
סולטנה בוגניםחנה חוחלובדוד סויסהמרסל שטרית מסודי
רחל בוגניםזלטה חולבחנה סויסהמינציה שטרנבך
רחמה בוגניםאשורוב חונדוסחנה סויסהרפאל שטרנבך
שמעון מאיר בוגניםגבריאל חזותיוסף סויסהנינה שיבייב
חביבה בוהדנהאברהם חזןיוסף סויסהיבגנייה שיין
יהודה בוהדנהאברהם חזןמזל סויסהאלה שיינין
יחיא יחיאל בוהדנהאלברט חזןסולטנה סויסהלאוניד שיינין
פני בוהדנהאסתר חזןשלמה סויסהמרדכי שיינין
שלמה בוהדנהאסתר חזןאידה סויסה סעדהמריה שיינין
אורנה בוהרוןדוד חזןפרץ סולנלה שיינרמן
סימי בוזגלוזוהרה חזןולנטינה סולוביובסופיה שיכמן
יוסף עמרם בוזובוטיוסף חזןלובוב סולובייציקרות שילימייב
אברהם יצחק בוחבוטיקוט חזןזלצר סולומוןמשיח שימונוב
אהרון בוחבוטמאיר חזןשלום סולומוןציפורה שימונוב
איזה בוחבוטמכלוף חזןיאבנוטון סולומונובברוך שימחוב
אליהו בוחבוטמרים חזןפיוטר סולומונובלידיה שימחוב
אליהו ניסים בוחבוטסוזן חזןאלכסנדר סולומיאניקבוריס שימטוייב
אליס עישה בוחבוטסוליקה חזןשרה סולונג' אדרינונה שיפובליקוב
אסתר בוחבוטסוליקה חזןמריה-מרוס סוליימנוברוזה שיפר
דוד בוחבוטסלומון חזןשורה סוליימנוברפאל שיפר
זהרה בוחבוטעישה חזןיעקב ינקל'ה סולימאנירחל שיר
זהרה בוחבוטציון חזןאלבז סוליקהבנימין שלומוב
זוהרה ז'ורז'ט בוחבוטשלמה חזןעליזה סוסנהמריה שלומוב
חנינה קדוש בוחבוטרב'ט שמואל סמי חזןקלרה סוסנה
יוסף בוחבוטדימונה חיריטה סוסקיןמניה שלייגר
יעקב בוחבוטמירה חיאייבטוקר סופיהסוניה שליין
יעקב בוחבוטשלום חיוןגנאדי סוקיריאנסקיהרצל שלמה
יששכר בוחבוטמשה חייםסורן ממוקה סורחנובזהבה שלמה
מזל טוב בוחבוטבוריס חיימובשרה סוריקה שטרקחנה שלמה
מלכה בוחבוטברטה חיימובבסיה סורקיןיוסף שלמה
מרים בוחבוטטלמן חיימובשמעון סימו סחליצחק שלמה
סעדה בוחבוטיעקב חיימובאלכסנדר סטודינוסלאה שלמה
עישה בוחבוטמיכאל חיימוביעקב סטולובמשה שלמה
שאול בוחבוטנטליה חיימוביאכה סטמבולרפאל שלמה
שמעון חיים בוחבוטאלה סטרגנובאירינה חיה שלמייב
אסתר בוטורסקירחל חיימובאלה סטרגנובדוד שלמייב
רודולף בוטנררחל חיימובאביה סטרוליורי שלמייב
מרטה בוךשמעון-שימגי חיימובאדליה סטרולניסיון שלמייב
גיטה בוכלמישל חיימוביץבר סטרולששון שלמייב
סופיה בולוטיןיאנה חייפץפאניה סטריק
איסק בונדרחנה חייקיןלב סטריקובסקידליה שמאיב
אנה בונדרזאמה חיפץיהושע שוקי סיאגטלמיד שמאילוב
לאוניד בונדרעזרא חכםיוסף סיאדהאיזגוייב שמואל
סאשה בונדראסתר חכמוןישראל כליפה סיאדהשלמי שמואלוב
רעיה בונדריןשלום חכמוןזינה-בלה סיבקויקטור שמוקלר
יוסף שמעון בוניפדחנה חליווהלאוניד סיגלובחנה שמוקלר
שמחה בוניפד סימירבי משה חליווה חכםנחום סיגלובסוחר שמוקלר
אינסה בונקובקסניה חליוסטמוריץ סיגנררבקה שמחה
דורה בונרסקירחל חלפוןמריקה סיגנראיגור שמילוב
קלרה בונרסקיבלומה חמלניצקירומן סידורובאיוון שמילוב
מאיה בוסלוביץשרה חמלניצקיבוריס ברוך סיטניאקובסקיאסאיל שמילוב
גדי בוסקילהאביטל דבורה חןגחזי סיטקילובדוסיה שמילוב
דוד בוסקילהאברהם חנוכייבאלישייב סיילום גינדיולדימיר שמילוב
ילנה בוקשטייןאגוו חנוכייברחל סילוקחסידו שמילוב
ספרנצה בוקשטייןאיחוניוסופ חנוכייבשלמה סילוקטאיסיה שמילוב
שרה בורדהארון חנוכייבאליעזר סימוןיוסף שמילוב
ראיסה בורוביקבובי חנוכייבז׳ינה סימונטובובמלאכיה שמילוב
ברטה בורוןבל חנוכייבנתנאל סימונטובוברחל שמילוב
שמחה בורושבריוצ׳ק חנוכייבתמרה סימחייבאנטולי נחמן שמילוביץ
זורה בורייבזכר חנוכייבנאום סימנובסקיבוניה שמילוביץ
רוזה בורינסקיחיביט חנוכייבראיסה סימנובסקישמחה שמילוביץ
שרה בורקבהיונה יוני חנוכייבולדימיר סינבוגובבילה שמים
מיכאיל בזמןיעקב חנוכייבבסה סינילוי שמעון
מאיר בטיטוישראל חנוכייבמרגריטה סיננייבאלכסנדר שמעונוב
לסהית ביאדגוניקולאי חנוכייבאלפרד סירוטהאסתר שמעוני
דניאלי ביביגאןסוניה חנוכייבאנגלינה סלבניצביקה עוזי שמריהו
ניקולאי ביבנקוסרגיי חנוכייבאירינה סלוצקי
מלכה בידהרומן חנוכייבלזר סלוצקי
איטו ביטוןרחמיל חנוכייבפטימה Фатима Сахановна סלוצקר Слуцкерיבסיי שניידר
אליהו ביטוןסעדיה חנוקייבמלכה סלטנהמיכאל שניידר
אליהו ללו ביטוןאדוארד אדי חננייבמטטוב סלימחרפאני אינס שנפר
אסתר ביטוןגגיי חננייבחניס שעיה
דוד ביטוןישראל חננייבסבטלנה סלניקובזרחיה שפדוב
יוסף ביטוןשרה חננייביפה שיינדל סלעליזה שפדוב
יוסף ביטוןאמילי חסוןסלבה סלפויעטניל שפדוב
מאיר ביטוןרחמים חסוןיעקב סלצקיעטניל שפדוב
מסעוד ביטוןאברהם חרמץקסה סמאיי דנקארשפדיה שפדוב
מרדכי ביטוןטבלה חרנשחנה סמדג׳המשה שפטייב
משה ביטוןעזיזה טבוליוסף סמדז׳האבגניה שפיגילאנט
סוליקה ביטוןשלמה סלומון טבוללב שפיגילאנט
סוליקה ביטוןחסרון טבולובאסתר סמחובפירה שפיגילאנט
עלו ביטוןדינה טהרייגיטין סמיוןגריגורי שפיל
עליה ביטוןאריק אהרון טובולנדז׳דה סמירנובמיכאל שפיל
פיבי ביטוןמשה טובולסלומון מימי סממהאנסטסיה שפירא
פנחס ביטוןסוזן טובולאסיה סנדלרסקימיכאל שפירו
רבקה ביטוןאדוארד טוביישגריגורי סנדלרסקירבקה שפירו
רונן ביטוןמאיר טויטולאון ססכורטהרוניה שפר
שירית ביטוןרחל טויטומשה סספורטהולרי שפרגה
שלום ביטוןרחל טויטוסימי סספורטהבת שבע שפרוב
שמעון ביטוןאנטולי טומבקאהרון סעדוןבוריס שץ
תמר ביטוןבוריס טוקראלברט סעדוןשלי שצ׳וקין
אליהו ביטון בבאלהאסתר טורזמןאסתר סעדוןאירנה שצ׳יוטקינה
יוסף ביטןאיסמאיל טז׳ייביוסף סעדוןאסתר שקולניק
משה ביטןתמרה טטדזייבאבגי סעידסוניה שקולניק
משה ביטןאהרון טימסיטגריגורי ספיבאקצבי שקולניק
קוטי ביטןאליהו טימסיתאלבטינה ספיבקובלב שקנבסקי
אנטולי בייגלמןימנה טימסיתרייזלה ספיבקובזינה שקרוב
בסיה ביידרמשה טימסיתאנה שר
מיכאל ביידרשלמה טימסיתגרש ספקטורינוש שר
זבולון בייליןשמואל שמעון טימסיתשלום מאיר ספקטוראלכסנדר שרבטוב
זלמן זולמן ביליקמיכאל טיפליצקירוזה ספקטורובמריה שרבטוב
עזרא ביללובנינה טיפליצקידון ספרונצ׳יקאהרון שרביט
ולדיסלב בירברייררחיל טלפנרשרה סרויהג׳ולייט שרביט
קלרה בירנבאוםנורה טלקראזר עבדיאיבמאיר שרביט
רפאל ביתןרחל טלקראסתר עבדיאייברון אהרון חיים שרביט
אסתר בכררחמים טלקראלכסנדרה שונמית עבדייברחל שרה
אזנש בלאיייקטרינה קיילה טמיאנובאסיה עבדייבאווה שרווץ
משה בלולופנטה טמנומלכה עדהשילה שרוני
קמרה בלולושמחה סימי טמסיטמרדכייב עדניהורבקה שרייבר (סאורנסקי)
אספיר בלומקיןאליהו טמסיתעליה עוזיאלרימה שרייר
דמון בלוקוןזהבה זוהרה טמסיתשלמה עוזיאלגלינה שרסטיאנו
ריטה בלוקוןציון טמסיתיעקב עזראסלח צבי ששון
ישראל בלושינסקיפרדה טספאימרים עזראגבריאל ששונוב
חיים בלחנםפירה טפליצקימשה עזראאהרון תופחה
תמר בלחנסרחל טפליצקיאסתר עזרןאליהו תורג'מן
דורה בליומיןבוסנה קסה טפרהדוד עזרןחביבה תורג'מן
יוסף בלינדרמןברקו טפרהיהודה עזרןיהודה תורג'מן
בוריס בלנקימשה מכלוף טקטוקמסעוד עזרןאסתר תורגמן
שמעון בלעישארקדי טרבוקובציון חביב עזרןמאיר תורגמן
יוכים בלפורדאנה טרופרחל תחי עזרןיהודה תורג׳מן
חביב בן אבומיכאל טרטיאקשלמה עזרןיחיא תורג׳מן
יהודה בן אבויצחק טריקיבאיה סימון עטווהמסעודה תורג׳מן
מזל ממו בן אבוניסים חי טריקיניסים עטיהמשה תורג׳מן
סול בן אבוארסן טשייבשמואל עטיהזוהרה תורזמן
רויטל בן אבו (אלבז)ויקטור טשייבקלרה עיבריןמאיר תורזמן
שלום בן אבואלכסיי יאגודייבמשה עלוןפרחה תורזמן
שלום שרלי בן אבואנזי יאגודייבפרוספר עמאר מסעודדוד תימסוט
נחמן בן איניק הכהןחנן יאגודייבאברהם עיוש עמוסמרים תלוסוט
אשר פורטונטו בן אסאייגלנה יאגודייבאסתר עמוסאברש תמרוב
עזיזה בן ארושאיסק יאגיאייבחוספיקה עמירג׳ייבראיסה תמרוב
מורדכי בן ברוךליזה יאגיאייבבוריס עמנואלובשומל תמרוב


Pages: 1