BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Noga Regional Cemetery

Burial Records

אליהושמעון ברמיציונה כהןשולמית עמר (עמר)
אליהולאה ג' קוגןשמעון שי כהןשלמה עמר
דודפנחס Bela כהן Cohenשרה Sara עמר Ammar
חוהיוסף-חיים ג'והן מרדיאדוארד כלפוןחואיטה עמרוסי
ידידהמסעודה כלפון (חדד)חנה עמרוסי
יצחקרחל כלפוןקוטה פירחה פוגל
מזלהרחל ג'ורנואסתר לויאסתר פטר
מתימסעודה זיזה Messaouda ג'ורנו Journoאפרים לוימרדכי פטר
נוארהקלמנטיין ג'נחדוד לוירון פטר
רחלאניטה חנה גבאידונה לויאוגניה פיטוסי
רחלויולט לוישמחה פיטוסי (שרביה)
רחמהHaim חיים גבאי Gabayיהודה לויגולה פינחס
שלמהאליס מומה גוזלנדיעקב לוייעקב פינחס
שלמהאלעזר לזר גויכברגנעימה לוייצחק פינחס
שמחהיגאל גולנפתלי לוימיכאל פלד
שלמה ארני Shlomo Arny Vogelסימי לוימיכל פלוצקי (נידם)
Nadia Beatriz Weiszמנחם גולןציונה לויהדס פלצ'י
Берта Ганапольскаяג'ולי גזלה (אוזן)רבקה לויורדה פנחס
יצחק אבוחצירהססיליה גיטרשושנה לויחיים פנחס
חנה אבחסירהמשה גלזמןשלום לוימשה פנחס
יונה איבי אבידור (שוורץ)חיה גלזרשמעון לויפנחס פנחס
מסודי אביחסרהיהודה גלזראירינה לוינגרשמעון פניץ
בודה אבן חמולאורה גלזר (פרדקין)משה לוינגרעמליה פרדקין
יוסף אבן-חמוחיים גליקארלט לוסטושרה פרדקין
רחל אבן-חמואליזה גנחחיה לוצאטויהודית פריאנטה
אברהם אבני שטייןיצחק גרואגיריב לוצאטוברנרדו פרידמן
איזה אברג'ללאה גרואגמארי לוצאטוזאב פרידמן
אוזן אברהםמירי גרואגשלמה ליימן
מיכאל אברהםדב גרינבאוםיהודה לנדאומשה פרידמן
משה אדלשטייןסיגל דדוןאבני מאירצבי פרידמן
ז'קלין אדלשטיין Edelshtienיוסי דהאןאליהו מאמורחל פרידמן
יהודה זולי אדלשטיין Edelshtienיזה דהאןפרג'י מאמו
שושנה אדרי (אוזן)אברהם דהןמשה מהלראסתר אמילי פרינטה (ברנוי)
אלברט אהודדוד דהןמרדכי מור לויאיזה פרץ
אלברט אהודזמעון דהןאליהו פרץ
אמרם אודאייהודה דהןמגדה מושקוביץדוד פרץ
שרה אודאייוסף דהןשמואל מושקוביץדוד פרץ
ביה ברט אוזןיוסף דהןמרים מזכילזוהרה פרץ
יוסי יוסף אוזןיוסף דהןיונה מילריעקב פרץ
כמוס אוזןיוסף דהןאבלין רחל מימוןיעקב פרץ
מלי אוזןיזה דהןמרסל מימוןמכלוף פרץ
מסעוד אוזןיעקב דהןאהרון מימונינוארה פרץ
נינט אוזןיעקב דהןאמיר אושר מימוניסוליקה פרץ
חנניה אוחיוןיצחק דהןבנימין גילי מימוניסעיד פרץ
אברהם אוחנהמסעוד דהןיהודית הדי מימוניעישה פרץ
אסתר אוחנהמסעודה דהןיהושוע מימונירחל רשל פרץ
יעקב אוחנהמרים דהןיוסף מימונישאול פרץ
משה אוחנהסימי דהןיוסף מימונישלום פרץ
דוד אזולאיפרחה דהןיצחק חי לחדר מימונישמחה פרץ
דניאלה אסתר אזולאיצפורה דהןליליס מימונימשה פנחס פרקש
יהודה אזולאירונן דהןמטילדה מימונינפתלי צדיק
לאה אזולאירחל דהןמיכאל מימוניעדה צדקא
סול אזולאישלום דהןמרים מימונימרגלית מלכה צויבל
אהובה אייזנרשמחה דהןמרים מימוניג'ורנו ציון
דב טיבי אייזנרשמעון דהןמרסל מימוניפרידה צמח
שיראל איריס (יוסף הלוי אסל)תמו דהןעמוס מימוני
אורי אלבזתמו תמר דהןעמוס מימוניברוך צרפתי
בייה ג'ולי אלבזיונה דודעמרם מימונייצחק זוזו Jojo צרפתי
ג'ק אלבזשרה דודפרג'י יוסף מימוניעליה צרפתי
חיים אלבזאנטה דופאיןרבקה מימוניפורטונה צרפתי
יהושע אלבזגואל דניאלרחל מילי מימוני (פיטוסי)רחל צרפתי
מרים אלבזמאיר דניאלשלום מימונירחל איבון צרפתי
סטפניה אלברכטמזלה דניאלשמחה מימוניהטמי קאוקאו
דב אלונינתן דניאלשמחה מימונייוסף חי קדביל
דליה אלוניגילה Gila דראי Draiשמחה מחו מימונירבקה קדביל גדות
בודה אלחדדולנטין Valentine דראי Draiשממה תתה דריפא רחל מימונייונה קדוסי
מסעוד אלחדדשמואל דרדורמיארה מכלוףמהפרה קדוסי
משה אלחדדעילום דרדזרשמעון מלולשושנה קדוסי
אלוש אליהוקאזקה דרדזריעקב עזרא מלוקהמשה קדמאליהו
חנה אליהואליהו דרייאיזה מלכהשלמה קוסקס
שדה אליהואמילי דרמוןאילן מלכהיומטוב קורבשי
שלמה אליהומרים דרמוןאליהו מלכהרבקה קורנבלוט
שמעון אליהואסתר הג'ג'חנינה מלכהנפתלי קירשנר
שרה אליהובנימין אלוש הוברישראל מלכהמשה ג'ורי קליין
שרה אליהויוסף הורוביץרחל מלכהרחל קלרי קליין
ג'ולי אלללאה הורוביץשלום מלכהדניאל קלימיאן
משה מוריס אללפסיל הורוביץשמחה ממו (ממו)חביב קלימיאן
רפאל אללאליהו הכהןיוכבד מנשורימרים קלימיאן
נסים אללאלייהודה הלאליעזיזה מסיקהסולטן קלימיאן
מאיר רימונד אללייהושע מקיסעזיז קלימיאן
מרגו רבקה אללייוכבד חוה הראשסרינה מקיס
משה אריאל אלליבנימין ימין הרושחנה צ'ינה מרדיאמנון קלימין
סוזי רחל Suzy Rachel אללי Allaliדוד הרושדוד מרוריאהובה קנפ
פירחה אלמליח (בן יאיר)עליזה עישה הרושאברהם מרצינח קנפ
רחל אלמקיסשמעון הרוששרה מרקוביץארוין קרון
אברהם אסוליןאודליה וולףאהרון משהמלכה קרון
איזה אסוליןאילנה וולפנראסתר משהעזיז קשני
יצחק אסוליןשמואל וולפנרברכה שוש משהורד רביבו
מכלוף אסוליןשמעון ווקניןחתון משהמיכה רביבו
מרזוקה סוליקה אסוליןגרולה אוה וייסכוכי משהמכלוף רביבו
שרה מלין אסלדב ארקו וייסמימי משהפרחה רביבו
רחל Rachel אסל Assalאברהם ועקניןציפורה משהרותי רביבו
בלומה אסנרזוהרה ועקניןשלום משהרדוסי
יוסף אסנרמעין ועקניןשרה משהשולמית רוזנברג (קליין)
נתן אסנראלישע ז'אויאמיר יששכר משרקיגיטה רוזנפלד
צפורה אסנרז'וז'ו יוסף גסטון ז'אוימראד נוגוץמינה רוזנפלד
תמו אסרף (ביטון)אבנר זאויברטה בתיה נויחוביץמרים רוזנפלד
מזל ארג'ואןמאיר זוארייצחק נויחוביץשמואל רוזנפלד
שרה ארג'ואןדניאל זיידהשמחה סימי ניסיםלונה רוטנשטרייך
אליהו ארזואןאסתר זיידמןאהרון ניסנישמואל רוטנשטרייך
אסתר ארזואןמסעודה זינגימשה ניסנישרה רויטמן
שמעון ארזואןדוד זנגינזה ניסנימסיקה רחל
גיראן בורהנידוד זנגיפירחה דייזי ניסניטובה רחמים
שלמה בורהנייעקב זנגיג'ורג' ניקולשבתאי רחמים
חלפון בז טולילהיחיאל זנדניאורי מרד נפתלימרגלית רימוני
ראובן בחלהמרסל זרחבנאושה נפתליאבה שאול
רחל בחלה מאמואסתר טורה חדדלאה נפתליאברהם שאול
אליהו Elie ביג'אוי Bijaouiיוסף Joseph חדד Haddadמורדכי נפתלירחל שבת
מוירה ביזאויחיים חטואלמזל נפתליעובדיה באבא שבתאי
מרדכי דרה ביזאוימרדכי חי ברמימלכה נפתלירחל שירה שבתאי
פרג'י ביזאויאברהם חייםאהרון נקשאילן שדה
דוד ביטוןסלמן חייםאיבון נקשברוך שוורץ
יזה ביטוןפחימה חייםיוסף סבגהלנה הניה שוורץ
שאול ביטוןרותי חייםג'ורגט סבןשושנה שוורץ
רוזמיריי Rose Mireille ביטון Bitounנוארה חפוטאפרג' סבןיצחק שומובסקי
חביב בלולומשה חתמישמעון סבןקלרה Clara שומוג'י כהן Somogyi
זאב בלכמןגבריאל חתןלואיס סגלדוד שושן
אברהם בן אלבזרחמה חתןמשה שושן
שמחה Simja בן גוזי Bengozi Turzmanחיה טבריזימוריס סויסהעזיזה שושן
שני בן דהןיעקב טבריזיפיבי סויסהעמרם עמי שושן
יהודה בן חמוצח רפאל טבריזירפאל שושן
יהושע בן חמושקופה טבריזיאברהם סולומוןשרה שושן
יוסף בן חמוסימה טוקריצחק סולומוןרבקה שושנה
יוסף בן חמומסעודה טיבירבקה סולומוןשולמית שושני
מאיר בן חמועמרם טיביחיה סולונג'ז'אויאליהו שזירי
מרי מרים בן חמומילי טייבדוד סולםלילה שזירי
רבי משה בן חמומננה טייבעזיזה סולםרפאל שזירי
נתנאל בן חמואפרים טפרייזישרה סופירשלמה דוד שטרית
סימי בן חמוסעיד טרפיזייולנדה Yolanda סוקולובסקי Schust De Socolovskyאברהם שטרליך
עליה בן חמואילן סטרולוביץססיל שטרליך (מרק)
פריחה ביחה בן חמואברהם יהודהמירי סטרולוביץמרים שיטרית
רבקה חיה בן חמומסיקה יוסךאיבון סיטבוןאסל צ'רלי שלום
רחל בן חמובלבל יחזקאלמננה סיטבוןאברהם שלמה
שלמה בן חמונעימה יחזקאלרימונד סיטבוןדוד שלמה
רב שלמה בן חמועזרא יחזקאללונה סיידון (נבון)חוה שלמה
שמעון בן חמוראשי רחמים יחזקאליחזקאל סימוןחנה שלמה
שמעון בן חמושמחה יחזקאלדוד סימנה סימןיצחק שלמה
שרה בן חמומשה יעקבחזקאל סימנובמלכה שלמה
רבקה בן טולילהברקו יעקובוביץאילנה סימנוקנזה שלמה
דוד בן לולואברהם יפרחזינה סימנוקנחום שלמה
חנניה בן לולואסתר יפרחאסתר סכניןסיון שלמה
יהודה בן לולואסתר יפרחיונה סלסיסה שלמה
מרים בן לולודוד יפרחמרים סלרינה שלמה
רחל בן לולויהודה יפרחחנוך סלנטשלמה שלמה
שמעון בן לולויהודה יפרחאסתר סממהשמואל שלמה
תמו בן לולויוסף חיים יפרחחנה סממהאילן דוד שם טוב
תמו בן לולויזא יפרחסילבן סממהדליה שמואל
רוז בן סימוןיצחק יפרחיוסף סנקראלוש שמחה
שמעון בן סימוןישועה יפרחפרנסואה סעדהאלפרד שמלה
יוסף בן עזראמאיר יפרחשרה עובדיהמרגו חביבה שמלה
אברהם בן שושןמכלוף יפרחוידה עוזיאלאוחתי זבדה שממה
אהרון בן שושןמסעוד יפרחנתן עוזיאלאיבון דובילה שממה
אליהו בן שושןמסעודה יפרחראובן עוזיאלאליהו שממה
מחה בן שושןמשה יפרחטלי עוזריוסף שממה
מסעוד בן שושןמשה יפרחבירוזה עזרמוריס שממה
סימי בן שימולסעדה יפרחיוסף עזרברטה שמק
אברהם בן-חמועישה יפרחאיילה עזרא
איזה בן-חמועליה יפרחדניאל עזראמיכל שמקה
רחל יפרחורדה עזראשאול שמקה
רחל בן-לולורחל יפרחיוסף עזראמזלי שמש
שרה בנימיןרחל יפרחכדורי עזראמשה גד גוסטי שנברגר
רות בררחל יפרחמשה עזראחיים שנטרפלר
דוד בראוןשלמה יפרחמתנה עזראדניאל שני
מרים בראון (שוורץ)שמחה יפרחנעימה עזראתמר שני
לולו בראונשטייןשמעון יפרחשרון עזראמנחם שפירא
חדה בראמיתמו תמר יפרחברטה שקולניק
משה בועז ברגתמר יפרחניסים ג'ינו עכומשה מוריס שרביט
אורייט ברגיגגולן יצחקג'ולי גזלה עכו פרננדזיוה זילפה שרייבר
נינו ברגיגחזקיה יצחקיוסף עמארשלמה שרייבר
חנה ציונה Anna Ninette ברוך Hagege Baroukלוי יצחקעליא עמאר
אליהו ברמימיכל יצחקרחל עמארדוריס שריפי
אליהו ברמימלכה יצחקאורי עמריהודה שריפי
גולי ברמיאפרים ירדניאסתר עמרננה שריפי
חפשיה ברמימלכה ירדניאשר מסעוד עמרסרח שריפי
יהושוע ברמיפרנקל ישראליהודה עמרשלמה שריפי
יצחק ברמיאסתר כהןיחיא עמרתרצה שרעבי
סעיד ברמיגרשון לוי כהןיעקב עמרגיטל מניה שרפ
פוהנה ברמיחיים כהןמאיר עמרנחום בודי שרת
צילה ברמימאיר מרסל כהןמאיר עמרבטאו תדלה
רחל ברמיעזר כהןמשה עמראיילה תורז'מן


Pages: 1