BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Noga Regional Cemetery

Burial Records

אליהורחל ברמיעזר כהןמשה עמר
אליהושמעון ברמיציונה כהןשולמית עמר (עמר)
דודלאה ג' קוגןשמעון שי כהןשלמה עמר
חוהפנחס Bela כהן Cohenשרה Sara עמר Ammar
ידידהיוסף-חיים ג'והן מרדיאדוארד כלפוןחואיטה עמרוסי
יצחקמסעודה כלפון (חדד)חנה עמרוסי
מזלהרחל כלפוןקוטה פירחה פוגל
מתירחל ג'ורנואסתר לויאסתר פטר
נוארהמסעודה זיזה Messaouda ג'ורנו Journoאפרים לוימרדכי פטר
רחלקלמנטיין ג'נחדוד לוירון פטר
רחלאניטה חנה גבאידונה לויאוגניה פיטוסי
רחמהויולט לוישמחה פיטוסי (שרביה)
שלמהHaim חיים גבאי Gabayיהודה לויגולה פינחס
שלמהאליס מומה גוזלנדיעקב לוייעקב פינחס
שמחהאלעזר לזר גויכברגנעימה לוייצחק פינחס
קלרה Clara שומוג'י כהן Somogyiיגאל גולנפתלי לוימיכאל פלד
שלמה ארני Shlomo Arny Vogelסימי לוימיכל פלוצקי (נידם)
Nadia Beatriz Weiszמנחם גולןציונה לויהדס פלצ'י
Берта Ганапольскаяג'ולי גזלה (אוזן)רבקה לויורדה פנחס
יצחק אבוחצירהססיליה גיטרשושנה לויחיים פנחס
חנה אבחסירהמשה גלזמןשלום לוימשה פנחס
יונה איבי אבידור (שוורץ)חיה גלזרשמעון לויפנחס פנחס
מסודי אביחסרהיהודה גלזראירינה לוינגרשמעון פניץ
בודה אבן חמולאורה גלזר (פרדקין)משה לוינגרעמליה פרדקין
יוסף אבן-חמוחיים גליקארלט לוסטושרה פרדקין
רחל אבן-חמואליזה גנחחיה לוצאטויהודית פריאנטה
אברהם אבני שטייןיצחק גרואגיריב לוצאטוברנרדו פרידמן
איזה אברג'ללאה גרואגמארי לוצאטוזאב פרידמן
אוזן אברהםמירי גרואגשלמה ליימן
מיכאל אברהםדב גרינבאוםיהודה לנדאומשה פרידמן
משה אדלשטייןסיגל דדוןאבני מאירצבי פרידמן
ז'קלין אדלשטיין Edelshtienיוסי דהאןאליהו מאמורחל פרידמן
יהודה זולי אדלשטיין Edelshtienיזה דהאןפרג'י מאמו
שושנה אדרי (אוזן)אברהם דהןמשה מהלראסתר אמילי פרינטה (ברנוי)
אלברט אהודדוד דהןמרדכי מור לויאיזה פרץ
אלברט אהודזמעון דהןאליהו פרץ
אמרם אודאייהודה דהןמגדה מושקוביץדוד פרץ
שרה אודאייוסף דהןשמואל מושקוביץדוד פרץ
ביה ברט אוזןיוסף דהןמרים מזכילזוהרה פרץ
יוסי יוסף אוזןיוסף דהןיונה מילריעקב פרץ
כמוס אוזןיוסף דהןאבלין רחל מימוןיעקב פרץ
מלי אוזןיזה דהןמרסל מימוןמכלוף פרץ
מסעוד אוזןיעקב דהןאהרון מימונינוארה פרץ
נינט אוזןיעקב דהןאמיר אושר מימוניסוליקה פרץ
חנניה אוחיוןיצחק דהןבנימין גילי מימוניסעיד פרץ
אברהם אוחנהמסעוד דהןיהודית הדי מימוניעישה פרץ
אסתר אוחנהמסעודה דהןיהושוע מימונירחל רשל פרץ
יעקב אוחנהמרים דהןיוסף מימונישאול פרץ
משה אוחנהסימי דהןיוסף מימונישלום פרץ
דוד אזולאיפרחה דהןיצחק חי לחדר מימונישמחה פרץ
דניאלה אסתר אזולאיצפורה דהןליליס מימונימשה פנחס פרקש
יהודה אזולאירונן דהןמטילדה מימונינפתלי צדיק
לאה אזולאירחל דהןמיכאל מימוניעדה צדקא
סול אזולאישלום דהןמרים מימונימרגלית מלכה צויבל
אהובה אייזנרשמחה דהןמרים מימוניג'ורנו ציון
דב טיבי אייזנרשמעון דהןמרסל מימוניפרידה צמח
שיראל איריס (יוסף הלוי אסל)תמו דהןעמוס מימוני
אורי אלבזתמו תמר דהןעמוס מימוניברוך צרפתי
בייה ג'ולי אלבזיונה דודעמרם מימונייצחק זוזו Jojo צרפתי
ג'ק אלבזשרה דודפרג'י יוסף מימוניעליה צרפתי
חיים אלבזאנטה דופאיןרבקה מימוניפורטונה צרפתי
יהושע אלבזגואל דניאלרחל מילי מימוני (פיטוסי)רחל צרפתי
מרים אלבזמאיר דניאלשלום מימונירחל איבון צרפתי
סטפניה אלברכטמזלה דניאלשמחה מימוניהטמי קאוקאו
דב אלונינתן דניאלשמחה מימונייוסף חי קדביל
דליה אלוניגילה Gila דראי Draiשמחה מחו מימונירבקה קדביל גדות
בודה אלחדדולנטין Valentine דראי Draiשממה תתה דריפא רחל מימונייונה קדוסי
מסעוד אלחדדשמואל דרדורמיארה מכלוףמהפרה קדוסי
משה אלחדדעילום דרדזרשמעון מלולשושנה קדוסי
אלוש אליהוקאזקה דרדזריעקב עזרא מלוקהמשה קדמאליהו
חנה אליהואליהו דרייאיזה מלכהשלמה קוסקס
שדה אליהואמילי דרמוןאילן מלכהיומטוב קורבשי
שלמה אליהומרים דרמוןאליהו מלכהרבקה קורנבלוט
שמעון אליהואסתר הג'ג'חנינה מלכהנפתלי קירשנר
שרה אליהובנימין אלוש הוברישראל מלכהמשה ג'ורי קליין
שרה אליהויוסף הורוביץרחל מלכהרחל קלרי קליין
ג'ולי אלללאה הורוביץשלום מלכהדניאל קלימיאן
משה מוריס אללפסיל הורוביץשמחה ממו (ממו)חביב קלימיאן
רפאל אללאליהו הכהןיוכבד מנשורימרים קלימיאן
נסים אללאלייהודה הלאליעזיזה מסיקהסולטן קלימיאן
מאיר רימונד אללייהושע מקיסעזיז קלימיאן
מרגו רבקה אללייוכבד חוה הראשסרינה מקיס
משה אריאל אלליבנימין ימין הרושחנה צ'ינה מרדיאמנון קלימין
סוזי רחל Suzy Rachel אללי Allaliדוד הרושדוד מרוריאהובה קנפ
פירחה אלמליח (בן יאיר)עליזה עישה הרושאברהם מרצינח קנפ
רחל אלמקיסשמעון הרוששרה מרקוביץארוין קרון
אברהם אסוליןאודליה וולףאהרון משהמלכה קרון
איזה אסוליןאילנה וולפנראסתר משהעזיז קשני
יצחק אסוליןשמואל וולפנרברכה שוש משהורד רביבו
מכלוף אסוליןשמעון ווקניןחתון משהמיכה רביבו
מרזוקה סוליקה אסוליןגרולה אוה וייסכוכי משהמכלוף רביבו
שרה מלין אסלדב ארקו וייסמימי משהפרחה רביבו
רחל Rachel אסל Assalאברהם ועקניןציפורה משהרותי רביבו
בלומה אסנרזוהרה ועקניןשלום משהרדוסי
יוסף אסנרמעין ועקניןשרה משהשולמית רוזנברג (קליין)
נתן אסנראלישע ז'אויאמיר יששכר משרקיגיטה רוזנפלד
צפורה אסנרז'וז'ו יוסף גסטון ז'אוימראד נוגוץמינה רוזנפלד
תמו אסרף (ביטון)אבנר זאויברטה בתיה נויחוביץמרים רוזנפלד
מזל ארג'ואןמאיר זוארייצחק נויחוביץשמואל רוזנפלד
שרה ארג'ואןדניאל זיידהשמחה סימי ניסיםלונה רוטנשטרייך
אליהו ארזואןאסתר זיידמןאהרון ניסנישמואל רוטנשטרייך
אסתר ארזואןמסעודה זינגימשה ניסנישרה רויטמן
שמעון ארזואןדוד זנגינזה ניסנימסיקה רחל
גיראן בורהנידוד זנגיפירחה דייזי ניסניטובה רחמים
שלמה בורהנייעקב זנגיג'ורג' ניקולשבתאי רחמים
חלפון בז טולילהיחיאל זנדניאורי מרד נפתלימרגלית רימוני
ראובן בחלהמרסל זרחבנאושה נפתליאבה שאול
רחל בחלה מאמואסתר טורה חדדלאה נפתליאברהם שאול
אליהו Elie ביג'אוי Bijaouiיוסף Joseph חדד Haddadמורדכי נפתלירחל שבת
מוירה ביזאויחיים חטואלמזל נפתליעובדיה באבא שבתאי
מרדכי דרה ביזאוימרדכי חי ברמימלכה נפתלירחל שירה שבתאי
פרג'י ביזאויאברהם חייםאהרון נקשאילן שדה
דוד ביטוןסלמן חייםאיבון נקשברוך שוורץ
יזה ביטוןפחימה חייםיוסף סבגהלנה הניה שוורץ
שאול ביטוןרותי חייםג'ורגט סבןשושנה שוורץ
רוזמיריי Rose Mireille ביטון Bitounנוארה חפוטאפרג' סבןיצחק שומובסקי
חביב בלולומשה חתמישמעון סבןדוד שושן
זאב בלכמןגבריאל חתןלואיס סגלמשה שושן
אברהם בן אלבזרחמה חתןעזיזה שושן
שמחה Simja בן גוזי Bengozi Turzmanחיה טבריזימוריס סויסהעמרם עמי שושן
שני בן דהןיעקב טבריזיפיבי סויסהרפאל שושן
יהודה בן חמוצח רפאל טבריזישרה שושן
יהושע בן חמושקופה טבריזיאברהם סולומוןרבקה שושנה
יוסף בן חמוסימה טוקריצחק סולומוןשולמית שושני
יוסף בן חמומסעודה טיבירבקה סולומוןאליהו שזירי
מאיר בן חמועמרם טיביחיה סולונג'ז'אוילילה שזירי
מרי מרים בן חמומילי טייבדוד סולםרפאל שזירי
רבי משה בן חמומננה טייבעזיזה סולםשלמה דוד שטרית
נתנאל בן חמואפרים טפרייזישרה סופיראברהם שטרליך
סימי בן חמוסעיד טרפיזייולנדה Yolanda סוקולובסקי Schust De Socolovskyססיל שטרליך (מרק)
עליה בן חמואילן סטרולוביץמרים שיטרית
פריחה ביחה בן חמואברהם יהודהמירי סטרולוביץאסל צ'רלי שלום
רבקה חיה בן חמומסיקה יוסךאיבון סיטבוןאברהם שלמה
רחל בן חמובלבל יחזקאלמננה סיטבוןדוד שלמה
שלמה בן חמונעימה יחזקאלרימונד סיטבוןחוה שלמה
רב שלמה בן חמועזרא יחזקאללונה סיידון (נבון)חנה שלמה
שמעון בן חמוראשי רחמים יחזקאליחזקאל סימוןיצחק שלמה
שמעון בן חמושמחה יחזקאלדוד סימנה סימןמלכה שלמה
שרה בן חמומשה יעקבחזקאל סימנובנזה שלמה
רבקה בן טולילהברקו יעקובוביץאילנה סימנוקנחום שלמה
דוד בן לולואברהם יפרחזינה סימנוקסיון שלמה
חנניה בן לולואסתר יפרחאסתר סכניןסיסה שלמה
יהודה בן לולואסתר יפרחיונה סלרינה שלמה
מרים בן לולודוד יפרחמרים סלשלמה שלמה
רחל בן לולויהודה יפרחחנוך סלנטשמואל שלמה
שמעון בן לולויהודה יפרחאסתר סממהאילן דוד שם טוב
תמו בן לולויוסף חיים יפרחחנה סממהדליה שמואל
תמו בן לולויזא יפרחסילבן סממהאלוש שמחה
רוז בן סימוןיצחק יפרחיוסף סנקראלפרד שמלה
שמעון בן סימוןישועה יפרחפרנסואה סעדהמרגו חביבה שמלה
יוסף בן עזראמאיר יפרחשרה עובדיהאוחתי זבדה שממה
אברהם בן שושןמכלוף יפרחוידה עוזיאלאיבון דובילה שממה
אהרון בן שושןמסעוד יפרחנתן עוזיאלאליהו שממה
אליהו בן שושןמסעודה יפרחראובן עוזיאליוסף שממה
מחה בן שושןמשה יפרחטלי עוזרמוריס שממה
מסעוד בן שושןמשה יפרחבירוזה עזרברטה שמק
סימי בן שימולסעדה יפרחיוסף עזר
אברהם בן-חמועישה יפרחאיילה עזראמיכל שמקה
איזה בן-חמועליה יפרחדניאל עזראשאול שמקה
רחל יפרחורדה עזראמזלי שמש
רחל בן-לולורחל יפרחיוסף עזראמשה גד גוסטי שנברגר
שרה בנימיןרחל יפרחכדורי עזראחיים שנטרפלר
רות בררחל יפרחמשה עזראדניאל שני
דוד בראוןשלמה יפרחמתנה עזראתמר שני
מרים בראון (שוורץ)שמחה יפרחנעימה עזראמנחם שפירא
לולו בראונשטייןשמעון יפרחשרון עזראברטה שקולניק
חדה בראמיתמו תמר יפרחמשה מוריס שרביט
משה בועז ברגתמר יפרחניסים ג'ינו עכוזיוה זילפה שרייבר
אורייט ברגיגגולן יצחקג'ולי גזלה עכו פרננדשלמה שרייבר
נינו ברגיגחזקיה יצחקיוסף עמאר
חנה ציונה Anna Ninette ברוך Hagege Baroukלוי יצחקעליא עמארדוריס שריפי
אליהו ברמימיכל יצחקרחל עמאריהודה שריפי
אליהו ברמימלכה יצחקאורי עמרננה שריפי
גולי ברמיאפרים ירדניאסתר עמרסרח שריפי
חפשיה ברמימלכה ירדניאשר מסעוד עמרשלמה שריפי
יהושוע ברמיפרנקל ישראליהודה עמרתרצה שרעבי
יצחק ברמיאסתר כהןיחיא עמרגיטל מניה שרפ
סעיד ברמיגרשון לוי כהןיעקב עמרנחום בודי שרת
פוהנה ברמיחיים כהןמאיר עמרבטאו תדלה
צילה ברמימאיר מרסל כהןמאיר עמראיילה תורז'מן


Pages: 1