BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Nitsan Cemetery

Burial Records

אברהם ישועה אביטבול אובדנקושולמית דורציןגדליהו ליונבךמרים מדי פרכיל (לוין)
סיגל אבני מנור (טפירו)פטי יעל דרדיקשרה פפו ליונבךאליעזר פרכיל הכהן
איזידור אברמוביץאדית הוכשולר (קריגר)אביה ליונסחנה פרנקל (היבנר)
יוסף ברוך אדלהייטהלל הוכשולרמריה ליטובסקייצחק אייזיק פרנקל
יוסף ברוך אדלהייטאידה הופמןזאב לרנריצחק חיים פרץ
לאה LINA אדלהייטשמואל הופמןרונלד חיים מונטמלי צאקצואק
יהודה אדםחוה הורוביץשרה מורהגילה קולי
חדה אוניקובסקי (פיקון)יוחנן אברהם הילברגארנלדו מיטנטלרוזה קוניס
רחל אטיאסיששכר דב הירשלרשרה מיטנטלאהרון קורנפלד
מאיר אידופנינה הירשלר (פלדמן)הניה-אסתר מילשטיין (גוטלוב)זרי קורסיאה
רודי אילןצינה הירשלר (ורטהימר)חיים מילשטייןצבי קטן קליין
שאול אילנישמעון הירשלרמרים הודס מנור (קופרפיש)קלרה קטרנצ׳יק
שרהלה אילני (שוב)ירון הראלפרומה מרוצקיברטה קליין (שבח)
חנה אלטינל (סיכרובר)ירון הראלצדוק משהריבה קליין (רבינוביץ)
חיה קלרה אלקיןאסתר אילנה הרשטיקחוה נוימרקט (קורץ)ריבה קליין (רבינוביץ)
יצחק מנדל אלקיןסופיה סוסלה הרשקוביץשלמה נוימרקטשרה קלמן (איידמן)
מורדכי מרקוס אלקיןאלכסנדר סנדו הרשקוףמשה נוסקוביץחיים קמפיאס
איזבל אלשקחנה הרשקוף (וולטמן)ראובן נמטהמשולם קמפיאס
מאיר מרה אנטיןהירש וויסריוסף נתנזוןדבורה קנורוזובסקי
דבורה אפשטייןאסתר וידאל (מוסרי)מניה נתנזוןיצחק קנורוזובסקי
יעקב ישראל בונילוחיים ויקטור וידאלשמואל הרש סולקוביאקאנה קנטורוביץ
שימרית זוהרה בונפדישראל אלכסנדר וייזראהרון סחק זאיונץאריה קנטורוביץ
אהרן בזורהשחר ויינשטוקסליה ליטה סטוליאריעקב קרוך
נחמה בזורהמרדכי מוטק וייסרד״ר דניאל מנחם סימוןיוסף קרייף
לוסי בזיזנחמיה וינטרסימון סיפואנטססלומון קרימר
מכלוף בזיזיוסף וצריהודה ליאון סירוטהצ׳סיה קרימר
סלומון בידנריעקב ורשבסקיראובן ווילהלם סמץמשה אליהו קרנר
רבקה בידנר (פרייברג)ברכה זאבי (פנט)משה סתםסימה קרפינסקה
רוזה אויפה בידרמןיהודה פוצי זאבי (פרקש)רחל סתם (גולדברג)טובה ראב״ד (הרבסט)
רפאל בידרמןאריאל זגדוןמשולם עובדיהמשה ראב״ד
הרצל בירןשמרית זוהר (בונפד)זית חממה עזראשלמה רובינשטיין
אברהם יצחק בכרךצליל זיוגיל יעקב עמיחישרה רובינשטיין
מירה מרים בן-ארי (גלסשייב)בתיה זיידן (וולך)גיל יעקב עמיחיגיל רוזנטל
אבישלום בנימיןאברהם זיסקינדרבקה אמי עמית (גרוס)לאה רוזנטל
שרונה בנימיןבנימין זלינגרמאשה פונדק (לב)מנחם מנדל רוזנטל
שלמה מוני בנישמרים זלינגרדב ברל פיבניקנימה רוזנצוויג
אברהם ברגסוןפרל פיבניק (ברנשטיין)איזיק רוזנצוייג
טוני ברגסוןנועם חדדשרה פיטובסקימרדכי מוטקה רוזנצוייג
יחיאל אוריה ברגראלי'ה חייםפרידה פיירמן וייזרעדה רויטמן
חנה ברלפיין (רטנבך)עמנואל חמיצראבא פינצובררבקה רייכמן
ישראל ברלפייןמקס כמוס חסןרבקה׳לה פישחנה שוורץ
צבי ברלפייןבלומה טוביאסחנה פלדישראל שוורץ
שמחה בת חנהברוך הרשל טוקרעקיבא פלד (פלדמכר)שמואל שויאום
יצחק גוטלוביעקב טריףברוך פלדמכראברהם אלקנה שורצשטיין
רחמים גולברייעקב טריףחנה הלינה פלדמכרחן כפרח שחק
שלמה גולדנברג אלטינלנחמה טריףחביבה NONI פלנרתמר שחק
יעקב גיגיסוניה ילינק (רייכמן)ראובן פלנריהושיע שחר
אווה גיטיסעמוס לאופרראובן REZSO פלנריוטה יהודית שחר
דוד גלברדשמוליק לוונהייםיחזקאל פנטחיים שטייר
ירמיהו גלזרישראל לוטטימרים מטל פנטסליה אדלה שטייר (שוורץ)
פרלה גלזראברהם לויגרסיה פפו (אלבוחר)נפתלי שטראוס
מאיר גליקסרדב לוירבקה אגונין פרברסופיה שכטמן (מרקמן)
יהודה גלפנדחיה לוירוזה פרבראהרון נלו שמואלי
גיזלה גלר (קליין)חיים לוישולם פרברגולדה שמילוביץ
משה יוסף גלרשרגא לויןאוטי יהודית פרידמןיעקב שמילוביץ
גמליאל גנגטהעמוס לונגדיםאלכסנדר שמואל פרידמןגרגוריו שניטמן
אריה ליבלה גנוטרות לונהייםדוד פרידמןחגית שפירר
בלה גרףחוסה לוצקרלאה פרידמן
יהושע גרףמריה לוצקרחיים פריפס
דינה חיה דודאמא ליונבךיהודית איטה פריפס


Pages: 1