BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: New Gan Yavne Cemetery

Burial Records

אביקילידזין סראנוש
אסתררונית גוטמןאסתר כהן
אפריםאסנת גולמשה-מוסא סרי
בנימיןסופיה גולדארנונה כהן (שחר)רחל סרי
חייםאברהם גולדמןבנימין כהןאהרן עדני
חנהאירינה גולדמןדוד כהןחיים עדני
יפת חסןד'ר מיכאל גולדמןדוד כהןחנה עדני
יצחקדניאל גולובצ'יקחיים כהןיפתח עדני
מזלפולה גולובצ'יקחנה כהןיששכר עדני
מלכהיפים גורבטיחנה כהן (נסים)מנחם עדני
מריםזרה גורביץיחזקאל כהןמרים עדני (יפת)
משהמויסיי גורביץ'יפת חסן כהןמשה עדני
נגמהמרק גורלנוביצחק כהןנגמה נעימה עדני
ניסיםאנה גושיןכדיה כהן (נגר)רחל עדני
נתןכפיר גזילוגה לאה כהן (זעפראני)שלום עדני
סעידהלאה גזל (סלימאן)לעזיז כהןדנית עובד
צדקהרחל גזלמזל כהןאיתן עובדיה
רינה בניהיצחק גטנטמחפוד מנשה כהןיניב עוגן
שמעהבת-שבע בטי גיאנוף (מיארה)מנחם כהןעובדיה עוואץ
שמעוןמטטוב גילאטמרים כהן (נסים)איזה עייש
חיים 'חיימוביץאיטה יהודית גליקמןמשה כהןחנה עייש
Виктор Лапинנפתלי יצחק גליקמןמשה כהןמסעוד עייש
Дина Лапинаריבה גליקמןניסים כהןחנה עיקן
אריאל אבאוהאירינה גלרנתן כהןיוסף עיקן
גואדה אבבאוברוך גמליאלעישה כהןיחיא עיקן
זבדר אבבהמאיה גנטילפרידה כהןעמרם עלול
אברהם אבגיאביבה גפסורובידה כהן (ברביבאי)מלכה עליה
חיים אבגיפורטונה גפסואורלי ORLY כהן - רובינסון COHEN -ROBINSONתמו עמוס
עיאשה אבגירגינה גרוזמן
שלום אבגימחפוד גרידימשיח כונסאריארמונד עמר
דונה אבוטבולאבנר גריןאוחיון כליפהדליה עמר
יעקב אבוטבולאיליאונורה לורה גריןדוד כליפהחנניה עמר
סיסי אבוטבולמנפריד מני גריןרבקה ריקי כספי (כרמי)סוזן סולטנה עמר (אבוחצירא)
עזר אבוטבולמאיר כספי פיינזילבראהרון עמרם
ציון אבוטבולטטיאנה גרמןסעדיה לוזה כתבי (עיגן)לאוניד פאינשטיין
אברהם אבטהרוזה גרמן (שטיינמרדר)אלי ל.תדמורגוסטבו גוסטי פבר
נינטה אבטהיפים גרנדיוריחיא לאמשחיה פודולסקי (שוחט)
אלון אבטליוןזהבה גרסון (סמין)אברהם לוגסימשה פודורסקי
דוד אבטליוןיצחק גרסוןאסתר לוגסי
אמנון אביאורזוהרה לוגסייבגניה פודריאדצ'יק
חסיבה אביסדריסיהודה לוגסיקלרה פוטרמן
מרדכי אביסדריסשושנה גתלעזיז רפאל לוגסי
זוהרא אבכזרדוד דאתקרי בבינסים לוגסישלמה פוליטנסקי
אליהו אברג'לברק רפאל דגורקרסעדה לוגסיאמליה פולק
זהרה אברג'לגיל דה פורטועמרם ארמונד לוגסיעזרא פולק
דוד אברהםאברהם דהןצפורה פום אינגבר
דוד אברהםאסתר דהןסעידו לוזוןחנן פופליגר
זריה אברהםדוד דהןפורטונה לוזוןסיומה פוקס
חנה אברהםזהרה דהןאסתר לויבוריס פוקראס
מנחם אברהםזוהרה דהן (לסרי)גבריאל טומי לוי
סלמה אברהםיוסף דהןדוד לוייהודית פחטר (לבני לוין)
רחל אברהםיחיא דהןזהבה לוי (פרנג'י)משה פחטר
שושנה אברהם (בן יעקב)משה דהןזהורה לויניסן פחטר
שלום אברהםעמרם דהןזוהרה לוינירה פחטר
שלמה אברהםפרחה דהןזכריה יחיא לוי
רותם אגברירוחם דודחסן יפת לויאיזה פיינרט (הוכמן)
אסרסה קובי אדהנןשרה דוד (סינוואני)יוסף מלוק לוישיי פיקין
רחל אדריאנגאו יצחק דוואנגוליצחק איציק לויאברהם פירסט
דוד אהרוןאדיט דויטשלאה עינב לויחנה פירסט
זוהרה אהרוןיהודה דויטשמלכה לויזאב פיש
חיים אהרוןיצחק דויטשמרים לוילאה פיש
יוסף צבי אהרוןמאייה דויטשוילימרים לוייסוי פישמן
שמואל אהרוןמשה לוימשה פישמן
דוד אהרון בשאריברוך דייןנסים לויעליזה פישמן
משה אהרון בשארימזל דייןנעמה לוישמואל פישמן
דוד אהרןרפאל דייןסולטנה ננה לוי
חנה אהרןזוהרה דמאריסלם לויגדליה פלד פינלט
יוסף אהרן בשאריסולימאן דמאריעובדיה לוישושנה פלד פינלט
יחיא אהרן בשארייפת דמתירצון רדא לוייחיא פנחס
סלמה אהרן בשארי (אהרוני)יפת דמתישלמה לוי
אליהו אוזןשולמית דמתישמעה לוי (ניסים)
אליהו אוזןיצחק דסהשמעה שושנה לוירחל פקלר (אשנפרב )
יוסף אוזןקטמה אלמו דסטהאריק לויטיצחק אייזיק פרבר
יעקב אוזןשלום שרלס דרימריה לויטיןצפורה פרבר
מסעודה אוזןאיזה דרעידינה פרברוב
אסתר דרעיניקולאי לזדן
דוד אוחיוןחנניה דרעיליליאנה לטס (קמפניאנו)זאב פרוכט
מזל אוחיוןאלי יצחק ליברמןרז פרומוביץ
מזל אוחיון (אלקובי)עישא דרעישמואל ליטובדורה פרחי סמו
שרה אוחיוןתמו דרעיאהרון לייביהודית פריגוזין
שמחה אוחנונההינדה הוכמןשלמה פרנץ לייטנר
דוד אוקהמרק הוכמןאמיר ז'אן קלוד לימוריעקב פרייריך
אריה למליונה פרינטה
שרה אורהןד'ר אלכס שמעון היימןחוה לנדאושלמה מומו פרינטה
דוד דודיה אורןמרים היימןיחיא לנקריאריה פרלשטיין
חנה אורןרחל הילמןניסים לרוסחנוך פרלשטיין
אברהם אורניםיוני הכהןאליעזר לייב מאונדלאה ליפצ'ה פרלשטיין
אברהם פנחס אזולאייצחק הכהןמזל מאיהחיים פרנק
יהודה אזולאיצבי הלברטהלחייה רבקה מאייר שקלרז'רבקה פרנק
יקוט אזולאידוד הלויאברהם מאסרשהשמעון סטיב פרנקלין
מאיר אזולאידוד הלוידניאל מגורי כהןאברהם פרץ
שמעון אזולאייצחק פקלר הלוייחזקיהו חיים מגידיחנה פרץ (אבגי)
שמעון אזולאיאיתן מיכאל הללמרי פרץ
רבקה אזיזגזל הללחיים מדמון
אלי אליהו אטלןמחפוד הללמרים מדמוןסולומון צ'גאי
מימא איבגאזמי הלרסעדיה מדמוןאניה אנה חיה צ'רניה
אורה איבגיהרי הלרמישה מדר (סמילה)שמעון צאירי
אליעזר איבגיאורי הנדרייוסף מוזנאיבסקיזוהרה צאירי שרעבי
אליעזר איבגיאברהם הסמןעיישה מויאלחיים צוברי
אפרת איבגיבנימין מולדובןלאה שמעה צוברי
חיה חנה איבגימיכאל יחיאל הסמןמשיח מורקמר צוברי
חיה חנה איבגישולמית הסמןמשיח מורבת שבע צומר
שמעון משה איבגימרים הראלחביבה מור-יוסףדוד צומר
יעקב אידסגוראל הרבוןיעקב מורגוליסמרים אנה אומי צחריאס
פישל איזיקוביץיוסף הרוריסופיה מורסיאנולייטר צילה זליג (ליבר)
רחל רוקו מושקוביץישראל צירקלביץ
שרה זויה איזיקסוןלאומה מזוז גחעןיונה חממה צעידי
פבל איזקסוןאלדד הרמסאדולף מזרחשלום סלם חיים צעידי
נינה איינגורדוד הרמסאהרן מזרחחממה צעירי
שלום אילוזלולה הרמסברטה מזרחמסעוד צרפתי
מרדכי מרטין אינגברשלמה הרמסמרק מזרחמרים צרפתי
ז'וקובה אלאונורהיוכבד הרשברגפניה פייגה-צביה מזרחניקולאי קאופמן
איזה אלבזסבא חיים הרשברגדוד מזרחיזלקה קבדה
יהודה אלבזסעדיה וג'ימהמנשה מזרחיביילה קבונובסקי
יצחק אלבזצבי וג'ימהעמנואל מזרחידוד קדוש
שרה וג'ימהאברהם מיארהתמר קדוש
ימנה אלגרבליאסתר ווייסיוסף מיארה
משה אלגרבליאליהו וויסשרה מיארהאיזה קוזנצובה
עישה אלגרבליפירה וול
עומרי רועי אלדור אלבוכרד'ר בצלאל וולףאברהם מיזסמניה קונין (גולובי)
זוהרה אלולאהרן ווסקרוזה מיזס (כהן)זינאידה קוניקוב
זוהרה אלולנצ'רה וזףישראל זלמן מילרמשה קונפינו
מרדכי אלוליחיא וחששושנה קונפינו
קמר וחש אריהאולגה מינצרבנימין קופפרברג
יאקות אלימלךזיגפריד מינצרמרגלית קופפרמן
נסים אלימלךרוזה ויזביצקי (קרנדל)שאול מלאךאסתר לאה קופצ'יק (אוקס)
ג'ולי אלמוזלינוברוך וייסיוסף קופרמן
רועי ישראל אלפיפני וייסשרה מלךיצחק אייזיק קורינסקי
חביבה אלפסיתמר וינברג (גול)אברהם מלכהלאה קורינסקי
ניסים אלפסיאמיל וינרובאיזה מלכהיצחק קורן
עישה אלקובימכיאל וינשטיןאלון מלכהאיטה קינד
רפאל אלקובימאיר מקס ויסמןאסתר מלכהדוד קינד
לוסיין טיטוס אלקייםדוד מלכהשולמית קלאון
גאורגי אלקינדורדה ויסקופףחסיבה מלכה
גנסה אלקינדיצחק ויסקופףמאיר מלכהשמואל דוד קליין
מקוייה אמבטמנחם מלכהזאב יצחק קלנברג
מסעוד מלכהשושנה רוזה קלנברג (גפנר)
רבקה אמירשמואל דב ולדמןמרדכי מלכהשרית קמחי
יעקב אמסלםכליפה וענונוסעדה מלכה
מרים אמסלםעישה וענונורפאל מלכהזוטחי קמר (נגר)
שמחה אמסלםאליהו ועקניןשלום מלכהישראל חי קנדלקר
ויקטור אנג'לאסתר ועקניןשלום מלכהיעקב קנטי
משה אנג'ליהודה ועקניןשמחה מלכה (אדהן)לונה קנטי
חוה אסט (האופטמן)מרדכי ועקניןשמעון מלכהסופיה קניז'ניק
חנניה אסטמשה ועקניןשמעון מלכהאברהם קעוד
חנה אסיהרחל ועקניןחנינה גינה ממןבדרה קעוד (שרם)
תמו ועקניןיעיש ממןיעקב קעוד
יקיר אסףפיבי וקניןמרדכי ממןלולה קעוד
יוכבד אסרףישראל ז'ודזישסקינתנאל ממןמעודה קעוד
פריחה אסרףאברהם זגורירותי ממן (ברנדפלד)שאול קעוד
שמעון אסרףחנה זגורירפאל ממןשמעון קעוד
סלימן עווד אקוועיוסף זגורישרה קעוד
זהרה אקועאליהו ממרודחנה יחיא נסים קעטבי
נצחיה אקועדניאל זובדהיוסף זרחיה ממרודאברהם קפלן
צביה אקועשלמה זוהרעמליה ממרודמשה קצ'לסקי
שמעון אקועגרשון זומרדדה מנגיסטואלקה קרונגאוז
סיון ארדיטילאה זומרמנחם מנדו לוישי קרלשטט
משה זונדהיימרטוני מנצוריוסף קרן - קנטי
זוהרה - בת שבע אריהציפורה זונדהיימר (קופל)יואב מנצור צורשרה קרנר
חממה יונה אריהעמוס זיגדוןטבלצ' מנשהאסתר ראובן ישראל
כדיה אריה (אשתר)אביבית מנתי (בחשי)ויקטוריה ראובנוב
משולם אריהרחל זייבליצחק אסי מנתי
זכריה יחיא אריה וחשרבקה זילברמןאולגה מסובראסליה רבינוביץ
סעדיה אריה וחשלילך זילונקהפרינטה מסודיאסתר רבינוביץ (פוזננסקי)
עזרא אריה וחששלמה זינואברהם מסיקהיוסף רבינוביץ
מרים ארנפרוינדטרזה זיסרמןהלן לילה מסיקהזהבה רבנה
משה ארנפרוינדיהודה מסיקהנר רדאמי
עובדיה ארנפרוינדאשר זליג רובינשטייןלידיה אסתר מסיקהאסתר רובין
רחל ארנפרוינד (וייס)אנה זלקרמננה רחל מסיקה
הכהן משה אשדעופר זפרנינינה שירה מסיקה
מאיר אשכנזיאשר זצ'בסקינסים מסיקהמשה מוריס רוזיליו
אלי אשקלוןאילו זרחירחל מסיקהזלדה רוזן
איינאו בגשאורונית זרחי (פוקס)רחל מסיקהחיה רבקה רוזן
סוליקה בוזגלורחל זרחיהגדז' מסעודצבי רוזן
שלמה בוזגלוזירה זרקהזכריה מעודה
ישראל בוחבוטשמואל חי זרקהלולה מעודהאליעזר רוזנברג
שמואל בונפילחממה חגבינעמה מעודה
רבקה בוסקילהיחיא חדדציון מעודהמשה רוזנצויג
לונה בועז (איטח)מאיר חדדקמר מצרפיריבקה רוזנצויג
עמרם בועזנעומי חדדאסתר רוטקופף
אליהו בוקובזהסווירה חדדאברשה רויטברג
טיטי בוקובזהשודיה חדדמזלטו מרדכייבארנה רויטברג
טיטי בוקובזהשלמה חדדאושר מרהטרבקה רויטברג
כמוס בוקובזהתומר חדדמרים מרמור (גרין)תמר רויטברג
מרים בוקובזהמאטביי חודוסארדה מרקוזנודל רומן
סלמה בורהחנה חונדיאשוילימזל משהמרגרית ריטה רוסו
מריה חוסאינובאליאב משולם
אברהם ביטוןמשה חזןרותי משולםיוסף ריזנברג
אילנה ביטוןאברהם חייםשלמה משולםלאה ריזנברג
אסתר ביטוןמנחם חייםתמר משולםעדנה ריינהרץ
דליה ביטוןסעידה חייםמזל משעלישולמית רינג
חיים ביטוןקמר ברוד ברכה חייםמרדכי משעליאריה רינגויץ
עישה ביטוןאבנר חכםויקטוריה ויקי מתתיהוזלטה רינגוירץ
רחל ביטוןפירוזה חכםיוסף מתתיהולאה רמדי
שמעון ביטוןאברהם נבטדוד רצון
ים בייסברגחביבה חממה (וחש אריה)אסתר נבטעמרם רצון
חיים חןלאה נבט דלריובנימין רקח
יוסף חןזכריה נגארכריה רקח
ויקטור חי ביסמוטכפיר חןמרים נגר (סאלם)מאיר רקח
יוסף ביסמוטשלמה חןסאלם נגרלינקה שאולוב
מרגריטה נומרה ביסמוטיצחק חסוןאלינור נונהאסקול שאטו
רחל ביסמוטמרים חסוןגל נועםעזרא שאשא
סעידה שושנה חסיד (סמין)יאיר נזימהשרה שבתאי (הלוי)
גולדה בירנבאוםאליעזר חסןדוד נזריגיל שוורץ
יצחק אייזיק בירנבאוםימאן חסן (אברהם)יעקב קיקו נזרייוסף שוורץ
עמם בכאשיששכר חסןמלכה שוורץ
בכש בכשמלכה חסן (יוסף)שלמה ישראל נחוםפסיה שוורץ
עזיזה בכשמרים חסןחביבה ניזרירותי שוחט
ליזה בלטשלמה חסןזהרה ניסיםמרי שולקין
משה דוד בליירשמחה חסן (צאירי)חביבה ניסיםסימיון שולקין
שושנה ז'וז'י בלייר (צוקרמן)שרה חסןמו'ר חיים ניסיםשירה שוסטרמן
פולינה בלינדרנעמה ניסיםאודל שורץ
ענת בלקרשלום חרורישמחה ניסיםאלי שורץ
חיים בן דודמכלה חרזיאליהו ניסןאליהו שושן
מימון בן דודמיכאל טאובקיןאריאל ניסןנורית שושן
נסים בן דודמחה טובולברטה ניסן (קנטי)עומרי שושן
רחלי חיה בן דודסולטנה טובולקטלין קטו ניסנסוןאייזק יצחק שחר
שמעון בן דודמסעודה טויזרזהרה נסים (הכהן)קונה חנה שחר (יוסף)
תמו בן דודשלמה שלם טויזרזוהרה שרה נסיםאורזולה שטיין (הנוך)
מרו בן דסטהביאה טויטויוסף נסיםאסתר שטיין ('טופולביץ)
ג'רמן אושרית בן הרושלוי טויטוסלימן נסיםחיה שטיין
יעקב בן הרושמינדל טורנרמרים סאלם
יעקב בן הרושנוי חיה טורקיאןרפאל סאלםמשה שטיין
מסעודה שושנה בן הרוששלום סאלםאברהם שטיינברג
עישה בן הרושמנצור סאלם סוטחיאירנה שטיינברגר (פריד)
רמונד בן הרושמשה טייבהלן ברט סבןיצחק דוד שטיינברגר
יוסף בן זקןפורטונה טייביעקב סבן
שרל שלום בן חייםפרגי טייבמוריס סבןפרחה שטריט
חסיבה בן חמועידו טימרמןעמנואל סווגאוסןדינה שטרית
שולה בן יעישתמיר טלשרה סווגאוסןחיים שטרית
יעקב בן נוןציונה טלמוןיוסף סויסהסולטנה שטרית
סולטנה בן נוןנסים סויסהשלמה שטרית
אורה בן סיני (גילת)צלחה טקותמר סויסהדבורה שטרס
יקוט בן שושן (אלבז)ליליה טקצ'נקומסעודה צרסל סויסה שוקרוןמשה שטרס
מרדכי בן שושןאטנש סולומוןירדנה שי (ניסימוב)
צורי יאמיןאנה סולומוןחנה רבקה שימשוביץ (לזר)
חנה סולימןמנחם מענדל שימשוביץ
יחיאל בן-דודשמעון יהב והבמזל סולימןזאב שכטר
יהודה בן-חייםמחפוד יהב רמדימרגלית סולימןצפורה שכטר
זוליה בנאירחל יהב רמדיסאלם סולימןמרק שלו
חממה בנאיסעידה סולימן (שרם)ארנון שלום
שלמה בנאיאור אריה יהודהשלמה סולימןיהודית שלום
שמעון בנאיאסתר יונהסוליקה סוסומוריס מושיקו שלום
אהרן יוסףעופר סורוג'וןמנחם סוטחי שלום
דניאל בנטורהבבא יוסףאסתר סחק (יגר)מרים שלום סטאחי (תירם)
סלמון בניטסויים קרול יוסףגריגורי סחרובעזיזה שלוש
ילנה בקלמן (וולפסון)חיים יוסףרוזה סחרובשלמה חיים שלוש
מכלוף מור יוסףאהרון סטאחיזלמן שליין
אילה יחיאיואב סטחידוד שלמה
אפרים יחיאקמר סטחייהודה שלמה
שלמה בר אוריוןאשר יחיאאנה סטרונצקילאה שלמה
אלגרה שמחה בר-אוריון (מורסיה)דוד יחיאקרבוש וושבו סימון
צבי בראוןחסן יפת יחיארוזינה שושנה סיסומנשה שלמה
שרה בראוןיהודה יחיאאינס סלובינסקיעדנה עדינה שלמה
ימין בראכנייפת יחיאסלומון סלובינסקישושנה שמעה שלמה (צוברי)
מכלוף ברבימרים יחיאאתי יהודית סלומוןנחמן שמואל
מרים עתירסה ברבישדרה נדרה יחיאדוד סלומוןשרה שמואל (קפמן)
שמואל ברגרשמעה יחיא (גדסי)ברכה סלימאן
חוה ברזליאברהם יחיא ניסים קעטביחסן סלימאןסמואיל שמיד-חירום
ישראל ברזליאשר ג'לל ימינחהדוד סלימןאור שמעון
אברהם ברנדפלדאהרון סלינסמזל שמעוני
חיה ברנדפלד (וולך)הראל יעישחנה סלינסמרים סוניה שמעוני טויטו
חנה ברפמןיחזקאל יעלאברהם סלםיהושע שמש לוי
יהלי ברקוביץנעימה יעלרומיה סלםביילה שפילינגר
פורטונה טוני ברקתדוד סמיןהרצל שפירא
יוסף ברקת בריגהיעקב יעקובובזהרה שרה סמין (מנחם)חיה שפירא
אברהם בשאריעוזיהו יעקובסוןחנה סמין (הרמס כדיח)עודד שרון
יוסף בשארייצחק יערייחיא סמיןארז שרים
ר' סעדיה בשארישושנה יערימאיר סמיןחנה שרים
אליאס יפתסלם סמיןסעדיה שרם
שלמה יפתסעיד סמיןשלום שרם
לאה ירוסלימסקישמחה סמין (כהן)אהרון שרעבי
משה גבסואידה ירוצ'בסקייצחק סנואניברוך שרעבי
יהודה גבעיצחק ירוצ'בסקייואב סעדי-החזקיהו שרעבי
אוולין גדז' (פיטוסי)אילה ישעיהויהודה סעדיהחנה שרעבי
ברט גדז׳דוד ישעיהואהרן סעידיממה שרעבי
מרים גדסיבן ציון ישראלחסן סעידיעקב שרעבי
מרים גדסיעוזיאל ישראליפת סעידיפת שרעבי
משולם גדסיראובן ישראליששכר סעידלאה שרעבי (סולימאן)
משולם גדסייפת יששכרסעיד סעידסעידה שרעבי
מנחם גובסטשבתי כ'ץרחל סעידרחל שרעבי
רחל גובסט (פלטין)חיים כבתישמעה סעידשלום שרעבי
נסים גודאעיסעיד כבתישאול סעיד-דודרגינה ששון (חנניה)
לובוב גוזיקובסעידה כבתישורה ספוז'ניקובדניאל תורג'מן
שודיה כבתי (גוהני)אידה ספיבקישי תלם
מויסיי גוטליבשרה כבתי (ג'ובני)זכריה מנדל ספירשטיין
אברהם כהןנסטור ספקטור
חדוה גוטמןגבריאל סצ'קוב


Pages: 1