BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: New Gan Yavne Cemetery

Burial Records

אביחדוה גוטמןגבריאל סצ'קוב
אסתרקילידזין סראנוש
אפריםרונית גוטמןאסתר כהן
בנימיןאסנת גולמשה-מוסא סרי
חייםסופיה גולדארנונה כהן (שחר)רחל סרי
חנהאברהם גולדמןבנימין כהןאהרן עדני
יפת חסןאירינה גולדמןדוד כהןחיים עדני
יצחקד'ר מיכאל גולדמןדוד כהןחנה עדני
מזלדניאל גולובצ'יקחיים כהןיפתח עדני
מלכהפולה גולובצ'יקחנה כהןיששכר עדני
מריםיפים גורבטיחנה כהן (נסים)מנחם עדני
משהזרה גורביץיחזקאל כהןמרים עדני (יפת)
נגמהמויסיי גורביץ'יפת חסן כהןמשה עדני
ניסיםמרק גורלנוביצחק כהןנגמה נעימה עדני
נתןאנה גושיןכדיה כהן (נגר)רחל עדני
סעידהכפיר גזילוגה לאה כהן (זעפראני)שלום עדני
צדקהלאה גזל (סלימאן)לעזיז כהןדנית עובד
רינה בניהרחל גזלמזל כהןאיתן עובדיה
שמעהיצחק גטנטמחפוד מנשה כהןיניב עוגן
שמעוןבת-שבע בטי גיאנוף (מיארה)מנחם כהןעובדיה עוואץ
חנה יחיא נסים קעטבימטטוב גילאטמרים כהן (נסים)איזה עייש
חיים 'חיימוביץאיטה יהודית גליקמןמשה כהןחנה עייש
Виктор Лапинנפתלי יצחק גליקמןמשה כהןמסעוד עייש
Дина Лапинаריבה גליקמןניסים כהןחנה עיקן
אריאל אבאוהאירינה גלרנתן כהןיוסף עיקן
גואדה אבבאוברוך גמליאלעישה כהןיחיא עיקן
זבדר אבבהמאיה גנטילפרידה כהןעמרם עלול
אברהם אבגיאביבה גפסורובידה כהן (ברביבאי)מלכה עליה
חיים אבגיפורטונה גפסואורלי ORLY כהן - רובינסון COHEN -ROBINSONתמו עמוס
עיאשה אבגירגינה גרוזמן
שלום אבגימחפוד גרידימשיח כונסאריארמונד עמר
דונה אבוטבולאבנר גריןאוחיון כליפהדליה עמר
יעקב אבוטבולאיליאונורה לורה גריןדוד כליפהחנניה עמר
סיסי אבוטבולמנפריד מני גריןרבקה ריקי כספי (כרמי)סוזן סולטנה עמר (אבוחצירא)
עזר אבוטבולמאיר כספי פיינזילבראהרון עמרם
ציון אבוטבולטטיאנה גרמןסעדיה לוזה כתבי (עיגן)לאוניד פאינשטיין
אברהם אבטהרוזה גרמן (שטיינמרדר)אלי ל.תדמורגוסטבו גוסטי פבר
נינטה אבטהיפים גרנדיוריחיא לאמשחיה פודולסקי (שוחט)
אלון אבטליוןזהבה גרסון (סמין)אברהם לוגסימשה פודורסקי
דוד אבטליוןיצחק גרסוןאסתר לוגסי
אמנון אביאורזוהרה לוגסייבגניה פודריאדצ'יק
חסיבה אביסדריסיהודה לוגסיקלרה פוטרמן
מרדכי אביסדריסשושנה גתלעזיז רפאל לוגסי
זוהרא אבכזרדוד דאתקרי בבינסים לוגסישלמה פוליטנסקי
אליהו אברג'לברק רפאל דגורקרסעדה לוגסיאמליה פולק
זהרה אברג'לגיל דה פורטועמרם ארמונד לוגסיעזרא פולק
דוד אברהםאברהם דהןצפורה פום אינגבר
דוד אברהםאסתר דהןסעידו לוזוןחנן פופליגר
זריה אברהםדוד דהןפורטונה לוזוןסיומה פוקס
חנה אברהםזהרה דהןאסתר לויבוריס פוקראס
מנחם אברהםזוהרה דהן (לסרי)גבריאל טומי לוי
סלמה אברהםיוסף דהןדוד לוייהודית פחטר (לבני לוין)
רחל אברהםיחיא דהןזהבה לוי (פרנג'י)משה פחטר
שושנה אברהם (בן יעקב)משה דהןזהורה לויניסן פחטר
שלום אברהםעמרם דהןזוהרה לוינירה פחטר
שלמה אברהםפרחה דהןזכריה יחיא לוי
רותם אגברירוחם דודחסן יפת לויאיזה פיינרט (הוכמן)
אסרסה קובי אדהנןשרה דוד (סינוואני)יוסף מלוק לוישיי פיקין
רחל אדריאנגאו יצחק דוואנגוליצחק איציק לויאברהם פירסט
דוד אהרוןאדיט דויטשלאה עינב לויחנה פירסט
זוהרה אהרוןיהודה דויטשמלכה לויזאב פיש
חיים אהרוןיצחק דויטשמרים לוילאה פיש
יוסף צבי אהרוןמאייה דויטשוילימרים לוייסוי פישמן
שמואל אהרוןמשה לוימשה פישמן
דוד אהרון בשאריברוך דייןנסים לויעליזה פישמן
משה אהרון בשארימזל דייןנעמה לוישמואל פישמן
דוד אהרןרפאל דייןסולטנה ננה לוי
חנה אהרןזוהרה דמאריסלם לויגדליה פלד פינלט
יוסף אהרן בשאריסולימאן דמאריעובדיה לוישושנה פלד פינלט
יחיא אהרן בשארייפת דמתירצון רדא לוייחיא פנחס
סלמה אהרן בשארי (אהרוני)יפת דמתישלמה לוי
אליהו אוזןשולמית דמתישמעה לוי (ניסים)
אליהו אוזןיצחק דסהשמעה שושנה לוירחל פקלר (אשנפרב )
יוסף אוזןקטמה אלמו דסטהאריק לויטיצחק אייזיק פרבר
יעקב אוזןשלום שרלס דרימריה לויטיןצפורה פרבר
מסעודה אוזןאיזה דרעידינה פרברוב
אסתר דרעיניקולאי לזדן
דוד אוחיוןחנניה דרעיליליאנה לטס (קמפניאנו)זאב פרוכט
מזל אוחיוןאלי יצחק ליברמןרז פרומוביץ
מזל אוחיון (אלקובי)עישא דרעישמואל ליטובדורה פרחי סמו
שרה אוחיוןתמו דרעיאהרון לייביהודית פריגוזין
שמחה אוחנונההינדה הוכמןשלמה פרנץ לייטנר
דוד אוקהמרק הוכמןאמיר ז'אן קלוד לימוריעקב פרייריך
אריה למליונה פרינטה
שרה אורהןד'ר אלכס שמעון היימןחוה לנדאושלמה מומו פרינטה
דוד דודיה אורןמרים היימןיחיא לנקריאריה פרלשטיין
חנה אורןרחל הילמןניסים לרוסחנוך פרלשטיין
אברהם אורניםיוני הכהןאליעזר לייב מאונדלאה ליפצ'ה פרלשטיין
אברהם פנחס אזולאייצחק הכהןמזל מאיהחיים פרנק
יהודה אזולאיצבי הלברטהלחייה רבקה מאייר שקלרז'רבקה פרנק
יקוט אזולאידוד הלויאברהם מאסרשהשמעון סטיב פרנקלין
מאיר אזולאידוד הלוידניאל מגורי כהןאברהם פרץ
שמעון אזולאייצחק פקלר הלוייחזקיהו חיים מגידיחנה פרץ (אבגי)
שמעון אזולאיאיתן מיכאל הללמרי פרץ
רבקה אזיזגזל הללחיים מדמון
אלי אליהו אטלןמחפוד הללמרים מדמוןסולומון צ'גאי
מימא איבגאזמי הלרסעדיה מדמוןאניה אנה חיה צ'רניה
אורה איבגיהרי הלרמישה מדר (סמילה)שמעון צאירי
אליעזר איבגיאורי הנדרייוסף מוזנאיבסקיזוהרה צאירי שרעבי
אליעזר איבגיאברהם הסמןעיישה מויאלחיים צוברי
אפרת איבגיבנימין מולדובןלאה שמעה צוברי
חיה חנה איבגימיכאל יחיאל הסמןמשיח מורקמר צוברי
חיה חנה איבגישולמית הסמןמשיח מורבת שבע צומר
שמעון משה איבגימרים הראלחביבה מור-יוסףדוד צומר
יעקב אידסגוראל הרבוןיעקב מורגוליסמרים אנה אומי צחריאס
פישל איזיקוביץיוסף הרוריסופיה מורסיאנולייטר צילה זליג (ליבר)
רחל רוקו מושקוביץישראל צירקלביץ
שרה זויה איזיקסוןלאומה מזוז גחעןיונה חממה צעידי
פבל איזקסוןאלדד הרמסאדולף מזרחשלום סלם חיים צעידי
נינה איינגורדוד הרמסאהרן מזרחחממה צעירי
שלום אילוזלולה הרמסברטה מזרחמסעוד צרפתי
מרדכי מרטין אינגברשלמה הרמסמרק מזרחמרים צרפתי
ז'וקובה אלאונורהיוכבד הרשברגפניה פייגה-צביה מזרחניקולאי קאופמן
איזה אלבזסבא חיים הרשברגדוד מזרחיזלקה קבדה
יהודה אלבזסעדיה וג'ימהמנשה מזרחיביילה קבונובסקי
יצחק אלבזצבי וג'ימהעמנואל מזרחידוד קדוש
שרה וג'ימהאברהם מיארהתמר קדוש
ימנה אלגרבליאסתר ווייסיוסף מיארה
משה אלגרבליאליהו וויסשרה מיארהאיזה קוזנצובה
עישה אלגרבליפירה וול
עומרי רועי אלדור אלבוכרד'ר בצלאל וולףאברהם מיזסמניה קונין (גולובי)
זוהרה אלולאהרן ווסקרוזה מיזס (כהן)זינאידה קוניקוב
זוהרה אלולנצ'רה וזףישראל זלמן מילרמשה קונפינו
מרדכי אלוליחיא וחששושנה קונפינו
קמר וחש אריהאולגה מינצרבנימין קופפרברג
יאקות אלימלךזיגפריד מינצרמרגלית קופפרמן
נסים אלימלךרוזה ויזביצקי (קרנדל)שאול מלאךאסתר לאה קופצ'יק (אוקס)
ג'ולי אלמוזלינוברוך וייסיוסף קופרמן
רועי ישראל אלפיפני וייסשרה מלךיצחק אייזיק קורינסקי
חביבה אלפסיתמר וינברג (גול)אברהם מלכהלאה קורינסקי
ניסים אלפסיאמיל וינרובאיזה מלכהיצחק קורן
עישה אלקובימכיאל וינשטיןאלון מלכהאיטה קינד
רפאל אלקובימאיר מקס ויסמןאסתר מלכהדוד קינד
לוסיין טיטוס אלקייםדוד מלכהשולמית קלאון
גאורגי אלקינדורדה ויסקופףחסיבה מלכה
גנסה אלקינדיצחק ויסקופףמאיר מלכהשמואל דוד קליין
מקוייה אמבטמנחם מלכהזאב יצחק קלנברג
מסעוד מלכהשושנה רוזה קלנברג (גפנר)
רבקה אמירשמואל דב ולדמןמרדכי מלכהשרית קמחי
יעקב אמסלםכליפה וענונוסעדה מלכה
מרים אמסלםעישה וענונורפאל מלכהזוטחי קמר (נגר)
שמחה אמסלםאליהו ועקניןשלום מלכהישראל חי קנדלקר
ויקטור אנג'לאסתר ועקניןשלום מלכהיעקב קנטי
משה אנג'ליהודה ועקניןשמחה מלכה (אדהן)לונה קנטי
חוה אסט (האופטמן)מרדכי ועקניןשמעון מלכהסופיה קניז'ניק
חנניה אסטמשה ועקניןשמעון מלכהאברהם קעוד
חנה אסיהרחל ועקניןחנינה גינה ממןבדרה קעוד (שרם)
תמו ועקניןיעיש ממןיעקב קעוד
יקיר אסףפיבי וקניןמרדכי ממןלולה קעוד
יוכבד אסרףישראל ז'ודזישסקינתנאל ממןמעודה קעוד
פריחה אסרףאברהם זגורירותי ממן (ברנדפלד)שאול קעוד
שמעון אסרףחנה זגורירפאל ממןשמעון קעוד
סלימן עווד אקוועיוסף זגורישרה קעוד
זהרה אקועאליהו ממרודאברהם קפלן
נצחיה אקועדניאל זובדהיוסף זרחיה ממרודמשה קצ'לסקי
צביה אקועשלמה זוהרעמליה ממרודאלקה קרונגאוז
שמעון אקועגרשון זומרדדה מנגיסטושי קרלשטט
סיון ארדיטילאה זומרמנחם מנדו לוייוסף קרן - קנטי
משה זונדהיימרטוני מנצורשרה קרנר
זוהרה - בת שבע אריהציפורה זונדהיימר (קופל)יואב מנצור צוראסתר ראובן ישראל
חממה יונה אריהעמוס זיגדוןטבלצ' מנשהויקטוריה ראובנוב
כדיה אריה (אשתר)אביבית מנתי (בחשי)
משולם אריהרחל זייבליצחק אסי מנתיאסליה רבינוביץ
זכריה יחיא אריה וחשרבקה זילברמןאולגה מסובראסתר רבינוביץ (פוזננסקי)
סעדיה אריה וחשלילך זילונקהפרינטה מסודייוסף רבינוביץ
עזרא אריה וחששלמה זינואברהם מסיקהזהבה רבנה
מרים ארנפרוינדטרזה זיסרמןהלן לילה מסיקהנר רדאמי
משה ארנפרוינדיהודה מסיקהאסתר רובין
עובדיה ארנפרוינדאשר זליג רובינשטייןלידיה אסתר מסיקה
רחל ארנפרוינד (וייס)אנה זלקרמננה רחל מסיקה
הכהן משה אשדעופר זפרנינינה שירה מסיקהמשה מוריס רוזיליו
מאיר אשכנזיאשר זצ'בסקינסים מסיקהזלדה רוזן
אלי אשקלוןאילו זרחירחל מסיקהחיה רבקה רוזן
איינאו בגשאורונית זרחי (פוקס)רחל מסיקהצבי רוזן
סוליקה בוזגלורחל זרחיהגדז' מסעוד
שלמה בוזגלוזירה זרקהזכריה מעודהאליעזר רוזנברג
ישראל בוחבוטשמואל חי זרקהלולה מעודה
שמואל בונפילחממה חגבינעמה מעודהמשה רוזנצויג
רבקה בוסקילהיחיא חדדציון מעודהריבקה רוזנצויג
לונה בועז (איטח)מאיר חדדקמר מצרפיאסתר רוטקופף
עמרם בועזנעומי חדדאברשה רויטברג
אליהו בוקובזהסווירה חדדארנה רויטברג
טיטי בוקובזהשודיה חדדמזלטו מרדכייברבקה רויטברג
טיטי בוקובזהשלמה חדדאושר מרהטתמר רויטברג
כמוס בוקובזהתומר חדדמרים מרמור (גרין)נודל רומן
מרים בוקובזהמאטביי חודוסארדה מרקוזמרגרית ריטה רוסו
סלמה בורהחנה חונדיאשוילימזל משה
מריה חוסאינובאליאב משולםיוסף ריזנברג
אברהם ביטוןמשה חזןרותי משולםלאה ריזנברג
אילנה ביטוןאברהם חייםשלמה משולםעדנה ריינהרץ
אסתר ביטוןמנחם חייםתמר משולםשולמית רינג
דליה ביטוןסעידה חייםמזל משעליאריה רינגויץ
חיים ביטוןקמר ברוד ברכה חייםמרדכי משעליזלטה רינגוירץ
עישה ביטוןאבנר חכםויקטוריה ויקי מתתיהולאה רמדי
רחל ביטוןפירוזה חכםיוסף מתתיהודוד רצון
שמעון ביטוןאברהם נבטעמרם רצון
ים בייסברגחביבה חממה (וחש אריה)אסתר נבטבנימין רקח
חיים חןלאה נבט דלריוכריה רקח
יוסף חןזכריה נגארמאיר רקח
ויקטור חי ביסמוטכפיר חןמרים נגר (סאלם)לינקה שאולוב
יוסף ביסמוטשלמה חןסאלם נגראסקול שאטו
מרגריטה נומרה ביסמוטיצחק חסוןאלינור נונהעזרא שאשא
רחל ביסמוטמרים חסוןגל נועםשרה שבתאי (הלוי)
סעידה שושנה חסיד (סמין)יאיר נזימהגיל שוורץ
גולדה בירנבאוםאליעזר חסןדוד נזרייוסף שוורץ
יצחק אייזיק בירנבאוםימאן חסן (אברהם)יעקב קיקו נזרימלכה שוורץ
עמם בכאשיששכר חסןפסיה שוורץ
בכש בכשמלכה חסן (יוסף)שלמה ישראל נחוםרותי שוחט
עזיזה בכשמרים חסןחביבה ניזרימרי שולקין
ליזה בלטשלמה חסןזהרה ניסיםסימיון שולקין
משה דוד בליירשמחה חסן (צאירי)חביבה ניסיםשירה שוסטרמן
שושנה ז'וז'י בלייר (צוקרמן)שרה חסןמו'ר חיים ניסיםאודל שורץ
פולינה בלינדרנעמה ניסיםאלי שורץ
ענת בלקרשלום חרורישמחה ניסיםאליהו שושן
חיים בן דודמכלה חרזיאליהו ניסןנורית שושן
מימון בן דודמיכאל טאובקיןאריאל ניסןעומרי שושן
נסים בן דודמחה טובולברטה ניסן (קנטי)אייזק יצחק שחר
רחלי חיה בן דודסולטנה טובולקטלין קטו ניסנסוןקונה חנה שחר (יוסף)
שמעון בן דודמסעודה טויזרזהרה נסים (הכהן)אורזולה שטיין (הנוך)
תמו בן דודשלמה שלם טויזרזוהרה שרה נסיםאסתר שטיין ('טופולביץ)
מרו בן דסטהביאה טויטויוסף נסיםחיה שטיין
ג'רמן אושרית בן הרושלוי טויטוסלימן נסים
יעקב בן הרושמינדל טורנרמרים סאלםמשה שטיין
יעקב בן הרושנוי חיה טורקיאןרפאל סאלםאברהם שטיינברג
מסעודה שושנה בן הרוששלום סאלםאירנה שטיינברגר (פריד)
עישה בן הרושמנצור סאלם סוטחייצחק דוד שטיינברגר
רמונד בן הרושמשה טייבהלן ברט סבן
יוסף בן זקןפורטונה טייביעקב סבןפרחה שטריט
שרל שלום בן חייםפרגי טייבמוריס סבןדינה שטרית
חסיבה בן חמועידו טימרמןעמנואל סווגאוסןחיים שטרית
שולה בן יעישתמיר טלשרה סווגאוסןסולטנה שטרית
יעקב בן נוןציונה טלמוןיוסף סויסהשלמה שטרית
סולטנה בן נוןנסים סויסהדבורה שטרס
אורה בן סיני (גילת)צלחה טקותמר סויסהמשה שטרס
יקוט בן שושן (אלבז)ליליה טקצ'נקומסעודה צרסל סויסה שוקרוןירדנה שי (ניסימוב)
מרדכי בן שושןאטנש סולומוןחנה רבקה שימשוביץ (לזר)
צורי יאמיןאנה סולומוןמנחם מענדל שימשוביץ
חנה סולימןזאב שכטר
יחיאל בן-דודשמעון יהב והבמזל סולימןצפורה שכטר
יהודה בן-חייםמחפוד יהב רמדימרגלית סולימןמרק שלו
זוליה בנאירחל יהב רמדיסאלם סולימןארנון שלום
חממה בנאיסעידה סולימן (שרם)יהודית שלום
שלמה בנאיאור אריה יהודהשלמה סולימןמוריס מושיקו שלום
שמעון בנאיאסתר יונהסוליקה סוסומנחם סוטחי שלום
אהרן יוסףעופר סורוג'וןמרים שלום סטאחי (תירם)
דניאל בנטורהבבא יוסףאסתר סחק (יגר)עזיזה שלוש
סלמון בניטסויים קרול יוסףגריגורי סחרובשלמה חיים שלוש
ילנה בקלמן (וולפסון)חיים יוסףרוזה סחרובזלמן שליין
מכלוף מור יוסףאהרון סטאחידוד שלמה
אילה יחיאיואב סטחייהודה שלמה
אפרים יחיאקמר סטחילאה שלמה
שלמה בר אוריוןאשר יחיאאנה סטרונצקי
אלגרה שמחה בר-אוריון (מורסיה)דוד יחיאקרבוש וושבו סימוןמנשה שלמה
צבי בראוןחסן יפת יחיארוזינה שושנה סיסועדנה עדינה שלמה
שרה בראוןיהודה יחיאאינס סלובינסקישושנה שמעה שלמה (צוברי)
ימין בראכנייפת יחיאסלומון סלובינסקינחמן שמואל
מכלוף ברבימרים יחיאאתי יהודית סלומוןשרה שמואל (קפמן)
מרים עתירסה ברבישדרה נדרה יחיאדוד סלומון
שמואל ברגרשמעה יחיא (גדסי)ברכה סלימאןסמואיל שמיד-חירום
חוה ברזליאברהם יחיא ניסים קעטביחסן סלימאןאור שמעון
ישראל ברזליאשר ג'לל ימינחהדוד סלימןמזל שמעוני
אברהם ברנדפלדאהרון סלינסמרים סוניה שמעוני טויטו
חיה ברנדפלד (וולך)הראל יעישחנה סלינסיהושע שמש לוי
חנה ברפמןיחזקאל יעלאברהם סלםביילה שפילינגר
יהלי ברקוביץנעימה יעלרומיה סלםהרצל שפירא
פורטונה טוני ברקתדוד סמיןחיה שפירא
יוסף ברקת בריגהיעקב יעקובובזהרה שרה סמין (מנחם)עודד שרון
אברהם בשאריעוזיהו יעקובסוןחנה סמין (הרמס כדיח)ארז שרים
יוסף בשארייצחק יערייחיא סמיןחנה שרים
ר' סעדיה בשארישושנה יערימאיר סמיןסעדיה שרם
אליאס יפתסלם סמיןשלום שרם
שלמה יפתסעיד סמיןאהרון שרעבי
לאה ירוסלימסקישמחה סמין (כהן)ברוך שרעבי
משה גבסואידה ירוצ'בסקייצחק סנואניחזקיהו שרעבי
יהודה גבעיצחק ירוצ'בסקייואב סעדי-החנה שרעבי
אוולין גדז' (פיטוסי)אילה ישעיהויהודה סעדיהיממה שרעבי
ברט גדז׳דוד ישעיהואהרן סעידיעקב שרעבי
מרים גדסיבן ציון ישראלחסן סעידיפת שרעבי
מרים גדסיעוזיאל ישראליפת סעידלאה שרעבי (סולימאן)
משולם גדסיראובן ישראליששכר סעידסעידה שרעבי
משולם גדסייפת יששכרסעיד סעידרחל שרעבי
מנחם גובסטשבתי כ'ץרחל סעידשלום שרעבי
רחל גובסט (פלטין)חיים כבתישמעה סעידרגינה ששון (חנניה)
נסים גודאעיסעיד כבתישאול סעיד-דודדניאל תורג'מן
לובוב גוזיקובסעידה כבתישורה ספוז'ניקובישי תלם
שודיה כבתי (גוהני)אידה ספיבק
מויסיי גוטליבשרה כבתי (ג'ובני)זכריה מנדל ספירשטיין
אברהם כהןנסטור ספקטור


Pages: 1