BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Yesodot Regional Cemetery

Burial Records

גרסיה ז'ינטמלכה גרוסנעמה יהודהחיים פרנץ
דניאלמנחם זאב גרוססעיד יהודהדוד פרץ
זהרהראובן יצחק גרוסאברהם יהודה חימוביץחנה דבורה פרץ (הרשקוביץ)
לאהרבקה גרוסרחל יוטאיוסף דוד פרץ
רבקהרוזה שושנה גרוסערן יחיאלסאשא פרץ
רעכילרחל גרוסרחל יפתאיידל פרקש (טביוביץ)
אריה אבינדב (טבקהנדלר)שמחה גרוסאורן כברהאלימלך זלמן פרקש
זהבה גולדה אבינדביוסף משה גרינוולדעזריה עזרא כברהאסתר פרקש
שלומית אדרימרים גרינולדפרומט חסידה כהןבנימין זאב פרקש
דבורה בלומה אהרנפלדאליהו דאובהשלמה זלמן כהןישראל פרקש
חיה שרה אהרנפלדחנה דאובהשמואל בנימין כהןלאה צימנט
חיים אהרנפלדאליהו דבלינגרשמואל נחמיה כהןיוסף הלוי צימרמן
פרומט חסידה אהרנפלד רוביןשושנה סאסא דבלינגר (הרשקוביץ)יונה כהנא (ביינהורן)לאה צימרמן
נפתלי אופיראברהם דובדבניאורי כנהזכריה יחיא צנחני
יצחק אורבךקלמן יצחק דובדבניאבנר לוגרחממה יונה צנחני
שיינדל סימא אורבךמרים דויטשמינדל לוייחיאל זכריה צנחני
ישכר דב אורגלרפאל יעקב דויטשמירה חיה לוי (הול)מירב צנחני
דניאל אזולאיביילה דייטש (ניסל )רות לוי (וויל)נעמי צנחני (קורש)
אברהם יצחק אייזיקטילה הולצברגשמואל לויחיים מרדכי קאהן
אברהם אינדיגחוה הורוביץשרה לוימנחם צבי קאהן
חנה לאה אינדיגיוסף יהודה הלוי הורוביץאברהם לוסטיגמןמרדכי קאהן
חיה שולמית אינהורןברל הורונציקמאיר לורברחיים אריה קאהן זלמנוביץ
יחיא אל-גיארנפתלי הירצקא פרימאנןקילא לורברנפתלי רפאל קובר
ירוחם אלטר ווייסשלום הכטשרה רבקה חוה לזרבריינדל קוסובר
יוסף אליאסיאלעזר הללצבי אלימלך לנדאויעקב אריה קוסובר
חביבה אליאסיאןחיה זיסל הס (אוסלנדר)ראובן מאנדלבלומא פראדל קליין
אליהו אלמליחחיה זיסל הס (אוסלנדר)שרה מאנדליעקב אהרן קליין
הניה לאה אפליעקב זאב הסאברהם מדמוןישעיה קליין
שלמה חיים אפלאייזיק אהרן הרצברגאסנת מדמוןישעיהו קליין
בלימלא בלומה אפרתי (וייס)יהודה אריה לייב הרצברגיצחק מדמוןמלכה קליין
יחזקאל אפרתי (רוזנברג)אברהם יעקב הרשקוביץסעדיה מדמוןנפתלי קליין
חנוך אריהאברהם ניסן הרשקוביץרומיה מדמוןצרה מרגריט קליין (מאיר)
ישראל שמואל ארנפלדגיטל טובה הרשקוביץמרדכי מילרצרנה קליין
אברהם יצחק אשלגרייזה הרשקוביץפערל פנינה מילריעקב קאפל קלר
נחמן אשלגשמעון הרשקוביץשודיה בדרה מליחירחל קלר
צילה דלובא אשלגאברהם יוסף ווייסשלום מליחי שמחוניפוגל צפורה קמפה
אלכסנדר בונדיאסתר ווייסיהונתן מלמדצפורה אסתר קמפה
אלכסנדר בונדיייטל איידל ווייסנתן נטע מלקלאה קסטין
מרים בונדירבקה ווייסדוד ניסלמשה יהודה קסטן
שושנה בונדישמעון חיים ווייסחנה לאה ניסלאברהם אבא הכהן רובין
שושנה בונדיחוה לאה וויסיונה חממה סאלםחיים צבי רובין
חיים יוסף זלמן בורשטייןיעקב וויסשלמה סובליהודה רוזנבאום
יוכבד בטי כנהלאה וויס (רוזנברג)מרים סומךפרומה אילי רוזנבאום
בילא בלאוגדליה וולף רוטנשטייןחיים סיאניהלל רוט
יהודה יעקב בלאוחיה פראדל ויזלישראל סיטוןלאה רוט
יהודית פערל בלוך (צימרמן)אלימלך שמואל ויינברגריהונתן סייאנילוי רוט
מיכאל אברהם אלכסנדר בלוךדב וייסמשה סליםקלונימוס קלמן רוט
מרים בן הרוש (קורקוס )חיה אליז וייס (בירנבאום)הדס יהודית סנדר (הלוי)רחל רוט
דוד בן ציון קלייןמלכה וייסהינדא מירל סרולוביץשמואל צבי רוט
אהרן בנימיןביילא וילטנררפאל סרולוביץשרה רוטנברג (שעהן)
דבורה אסתר בראוןנחמה וינקלר (סגל)רפאל סרולוביץשרה רוטנברג
יצחק יהודה בראוןעמרם ולטנרטובה עלקא דויטששרה מרים רוטנשטיין
משה חיים בראוןאברהם אבא הלוי ונחוצקראהרן עקיבאאיסר יצחק רוכברג
חיה רבקה ברגרטובה יוטא ונחוצקרגולדא זהבה פולקשרה רוכברג (מלאך)
פנחס זעליג ברגראסתר ורקרמשה יוסף פולקשלום ריאר
חנה איטל ברונריעקב ורקרשלמה פוקסמשה דוד רייזנר
יעקב ברונראליהו זגרוןאביגדור שמחה פורייסחיה מרים רייכנברג (סוכצ'בסקי)
צבי יוסף ברונרשמואל דב זוסמןמרים פורייסמרדכי אהרן רייכנברג
חיה ברליןליבא זוסמן זצלחהאסתר פייסטשלמה זלמן רינדנאו
יעקב עבר ברקוביץיחזקאל זורגרחנה פייסטצפורה רפ
יעקב בשארישמואל זיסמןיעקב מרדכי פייערעזרא שאול
גוטל אהרן גוטלאבשלום חדדאליהו פינסקיחיים יהודה שוורץ
חיים שלמה גוטליבאהרון חדדמנחם אהרן פישראורית שונהויט
יפה שיינדל גוטליב (גרינפלד)דוד חדדישראל פלאוטידידיה שונהויט
דבורה פערל גולומבזהרה חדדנחמה ליזה פלאוטאליהו שופט
יהודה אריה גולומבחיים חדדיוסף פלדחיה שרה שופט
חיים גיאריוסף חדדמרדכי פסטינגרשלמה שופט
חיים גיאריוסף חי עודד חדדחיה פרוכטרמרים שטיין
חממה גיאר (מועלם)יצחק רפאל חדדמנחם פרוכטראברהם משה שטיינר
מזל גיארמרגלית חדד (גיאר)ברוך פרידמרים בילא שטיינר
מיכאל גיארנעמה חדדרייזל שושנה פרידיוסף יצחק שטרן
שלום גיארנעמה חדדאברהם פרידלנדרמשה שטרן
שלמה גיארסאלם חדדמרי פרידלנדרפיגלא פני שטרנברג (קליין)
תמנייה תמר גיארריימונד חדד (לוי )בילא פרידמןשמשון אברהם שטרנברג
שרה גיטלשרה חדדחיה פרידמןחנה שיינפלד
יוסף גליקיהודית חיימוביץ (ארנפלד)יחזקאל שרגא פרידמןשלום שינדלר
אולגה גמרהדניאל חנוךנחמיה פרידמןעמנואל שמעיה
הלל מאיר גרוזינגריוסף טאובצבי אלימלך פרידמןרחל שער
אברהם יצחק אייזיק גרוסעלקא טבקרייצל פריימן (ויינברגר)משה שפירא
חוה לוסי גרוסיוסף יהודהגיטל טובה פרנץ (וולברג)משה שפירא


Pages: 1