BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Kiryat Ekron Cemetery

Burial Records

ברכהנזימה דודיחיא לוי
בת-אל (ברטי)נעמה דוד (עדואן)יחיא לוישחר סמי עובדיה
גוהר (פור)נעמי דודיחיא לויאלון עודי
הוידה ( זארב)נתן דודיחיא לוידוד עודי
הוידהסעיד דודיחיא זכריה לוי
הנוךשלום עודי דודיעל לוימזל עודי
ורדה (מדר)שמעה דודיעקב לויציון קתוע עודי
יחיאנעמי דוד עודייעקב לוישושנה עודי
יפעתשלום דוד עודייעקב שמעון לוישלום עודי
כאדיה (חובשי)יעקב דוד פורישעיהו לויצביה עוואד
כאדייה (קעטבי)כתון דוד-פורמזל לוייהודית עוואי
כאדייהאבא דוחובנימלכה לוינעמה עווי
כארשידאבא דוחובנימלכה לוי (מדר)עידה עודד עווי
כדיהנחום דוחימנשה לוייוסף עוזרי
כתוןסביחה דוחימרים לויכאדיה עוזרי
מוסדיבלה דיסלרמרים מאהי לוי (אקאבאבא)כדיה עועד
מיסעודהסאלם לויסעדה עופרי שהארי
מסעודהאברהם דמאריסלימאן לויסעדה עופרי שהארי
נוה רומיה (שרעבי)גלעד דמאריסעידה לוי (מדהלה)אברהם עוקבי
נחלהמרים דמארישושנה סלטנת לויאשר עוקבי
נתנאלמרים דמארישלמה לוישלמה עוקבי
סעדהסעידה דמארי (ירימי)שמחה חיו לוישרה עוקבי
סעדיהגוצנה דמרמרישמעון לויגורג'י עזאל
סעידה (סאלם)הדיה דמרמריאבשלום לוי מרייסילולו עזאל
סרחיוסף יוסי דמרמריברוך חיים לויטבנימין דובי עזאני
פרחהסעדיה דמרמריכדייה לום מדאריוסף עזאני
צ'חלהרומה דמרמריזילדה לופוביץכדיה עזאני (הלוי)
צאלחהשמעה דמרמרינגולה לטיפהכדית עזאני (הלוי)
שושנהאהרון דניאליוסף ליאטולאה עזאני
שמעהז'ק סולומון דניאלאהובה בדדה ליבימאיר עזאני
שמעוןעזרא דניאלדוד ליבימשה עזורי
שרונה (ציוני)עליזה דניאליוסף ליביסלימה עזורי
ג'חלהרוזה דניאלמיכאל ליבישאול עזורי
דודישראל דנןמרים ליבישאול עזרא
הדייהמימה דנןמשה ליבימסעוד עזריה
הוידהיפה דעוסצביה ליביכרמלה עטואר (עודי)
זריפהיפה דעוסתורכיה ליביאליהו עידה
טשייבמשה דעוסיעקב ג'קי ליבלאליהו עידה
יוסףדוריס דקיהמטילדה מטי ליבל (מרקדו)סביחה עידה
יעקבדליה דקיהמשה ליבלסביחה עידה
יפעתמרדכי דקיהמשה ליבליצחק עיני
כתוןסלח דקיהמאשה ליבשיץמשה עיני
לילייהודה דרבאיה ליטרטמשה עיני
מליחירויטל דרבאיתמר ליטרטסלימה עיני
סעידהשלום דרבדרור ליטרטכהן אהרן הארון סעד עיראקי
קדרייהדוד שלום דרעישמעון לנצמןכדיה עירקי
שלוםחיים דרעיזהרה לנקרי (פורטל)מצמון עירקי
שרה מנשרימסעודה דרעיימין לנקריאלפי אבנר עלפי
Henia Eotterמרדכי דרעיווסה לקאורוצה עלפי
Ильгар Агаевגדעון דרףתמרה לריןסמירה עמירה (גלאם)
Михаил Бендерскийדוד דרףצינייה ציונה מאדראהרון עמר
Виктор Гринманחביבה סעדי דרףמונק מאייביץדוד עמר
Роза Машиях Почиева Тукיחיא דרףאיסידורו מאירהוידה עמר
Елизавета Равинскаяיחיא דרףיעקב מאירהוידה עמר
Рувен Френкельסאלם דרףרחל מאירזכריה יחיא עמר
רינה דרף (דהרי)סרגה מאלהחממה עמר
Мэри Григорьевна Хенкинаשודי'ה שושנה דרף (ציוני)יצחק מאמויהודה עמר
Владимир Эвентовשלמה דרףמרסל מאמויואב עמר
יעקב אבושרה דרף (סעדי)מססה מג'ידהיוחאי עמר
מרי אבושרון דרףגזאל נגר מדאריוחאי עמר
יחזקאל אבו אל דגםתרנג'ה דרף (סעדי)חותי מדאריוחאי עמר
שרה אבו דרהםאהרון הבהחותי מדאריוסף עמר
יחיא אבשלום אבו סאלםאהרון הבהסעדיא מדאריחיא עמר
יחיא אבשלום אבו-סאלםיחיא הבהשלום מדארלולוה עמר
סוודה אבו-סאלם אבשלוםנדרה אורה הבהגמילה מדהלהלונה עמר
סוודה אבו-סאלם אבשלוםמאיר הדאדזכריה שוטבאן מדהלהמחלי עמר
לולו אבואלדגססאלם היבהחיים מדהלהמחלי עמר
אברהם אבואלזגספיצה היבהכדיה מדהלהמנחם עמר
אסתר אבודרהםיחיא הינדיכדיה מדהלהמרים עמר
אסתר אבודרהםמזל סעידה הינדיסעדיה מדהלהמשה עמר
יוסף אבודרהםדוד הכהןפרץ מדהלהניסים עמר
יצחק אבודרהםנורי הלאליצלחה מדהלהנעמי עמר
מוטה אבודרהםנעימה הלאליהרב רז יונה מדהלהסאלם עמר
משה אבודרהםיצחק הלובהסעיד מדהלה חלאסעידה עמר
שלמה אבודרהםאיריס כדיה הלויסעיד מדהלה חלהסעידה עמר (גוזי)
מרדכי אבוקסיסבנימין הלויאורה מדמוןעמרם עמר
עליה אבוקסיס (אחיון)ג'נח הלויאסתר מדמוןצדוק עמר
ג'קי זכריה אביביהרב דוד צדוק הלוימרגלית מדמוןציונה עמר (גבר)
יוסף אביביהדיה הלוישולמית מדמוןרחל עמר
שמעה אביביסוואדה הלוי (כובאני)שלמה מדמוןשבתאי עמר
משה מוסה אביבי וואוהסלוה הלויסאלם מדעישלמה עמר
עזר נמי הלויברוריה מדרשלמה עמר
סופיה אבנטובפארעה שרה הלוי (סינוני)גמליאל ג'מיל מדרשמעה עמר
אסתר אברג'לשמואל הלוידוד מדרשמעה עמר
ציפורה אברהםשמעה הלוי (בוני)הוידה מדר (גפרי)שמעה עמר
אבשלום אברהמישמעון הלויהוידה מדר (גפרי)סעדיה עמר ברטי
בת-אל אבשלוםשמעון הלויעדי מדרדאדא עמר חזן
שלום אבשלום אבו סלאםשרה הלויבדרה מהצרי (דהרי)מרים עמרם
משה אגםשרה הלויבדרה מהצרי (דהרי)סעדיה עמרם
נחשון אגשנדיה הלוי כהןמוסה מהצרימשה עמרם עמר
סעדיה אגשיונתן הלפריןסעידה מהצרינדרה עפג'ין
שולמית אגש (סטחי)יונתן הלפריןגמבר מהרטעובדיה עפג'ין
יוסף אדואןנחמן הלפריןאצ'נפה מהרידינה עפגין
שלמה אדואןנחמן הלפריןאנה מוגיליאנסקיוואלה עפגין
לאה אדיב (תם)עשהאל הנניעפיה עפגין
שיגוט אדלההאן הנריקהסמרה מוחהשמעה עפגין
מספן יהייס אדננידוד הרוןמרים עפגן
יחיא אהרוןיחיא הרוןשמעה מוסהגהלי עפיה
מג'ודה אהרוןשמעה הרוןיעקב מוספירבקה עפייה (כובני)
מחרוזה מיכל אהרוןמאיר הרושדוד עצר
מרים אהרוןחיים הרפוףיוסף מורחי הלוייחיא עראקי
מרים אהרוןחנה הרריחנה מורינעמה עראקי (כהן)
סאלם אהרוןסעידה השאשמוסא זנדני מורינעמה עראקי
רומה אהרוןנעמה השדיחביבה מושרקינעמה עראקי
שלמה אהרוןנעמי הששדוד מזעלרחל עראקי
אהרון אהרונירחמים הששתמניה רבקה מזעלגזל עראקי כהן
סעדיה אהרוניאלכסנדר וולניאנסקיויקטור מזרחייוסף עראקי כהן
אורנה אהרןיעקב וולניאנסקיחיים ערגי
סעיד אהרןפולינה וולניאנסקימנטינה טוני מזרחייחיא ערגי
לקאו אווקהעמרם מזרחייחיא ערגי
אברהם אוחיוןמנהלוש וונדהאהרון מחדוןעפיה ערגי (צברי)
אבסיי אולבינסקירות וטורייעקב מחדוןתהילה ערוסי (עמר)
מיכאל אוסטרובסקיאליה וינשטייןלילך מחדוןשמחה ערקי כהן
תמר ויצמן חרזימשה מחדוןהדיה פאיז
שלום אופשטייןשמעה מחדון (צעדי)פאיז פאיז
אהרון אושריחיים ועקניןמלך פבזנר
אברהם וקילמחפוד
חיים אושריסעדה ושדיזהרה מחפודאורי דוד פור
יהודה אושרישלום ושדייחיא מחפודמאיר דוד פור
ימימה אושרידוד זאהרשלום מחפודחנינה פורטל
מרים אושריחיו זאכושרה מחפוד (מינס)משה פורטל
ניסים אושריחיז זאכושמעה יחיא מחפוץיחיא פטישי
שלום אושרימרים זאכו זרויונה מחפורמזל פטישי (קאפה)
שמעון אושריגיטלה זאקסאלם מחפוראיליה פטלביץ
יונה אושרי קובסילזר זאקזוהרה מחצריאוה פיזנברג
טסמה אזלץלנה זבסקיהבדרה מטרודיפים פייפר
מירה אחיוןמסעוד זגוריאמנון מידאטחיה פינקלשטיין
יוסי יוז'ו אטלסעזיזה זגוריחביבה מידאנישמואל פיצ'ו
אבשלום זהביחביבה מידאני
ז'נין איזוןעמיחי זהביציון מידאנינחמה פלדמן
גרגורי אייזנברגרחל זהבי חוגרישלום מידאניאלמיטו פלקה
ברוניה אייזנשטדטישראל זוהרשלום מידאניאנייאו פלקה
עופר זוהרדגו מיטיקוטגאי פלקה
שרה איסרזוןפודה זוהר (מחדון)דוד מילרלוליה רבקה פנטה
עמרם אלבאזיונה זוהרהחמני מימוןסאלם פקעה
בנדו אלברטאספיר זולוטניצקייוסף מימוןסעידה פראש
בנדו אלברטאישטו זיישנומרג'אנה ג'נו מימוןגלאם פרג'ני
ברכה אלגליאהרון אהרלה זינגרטגודה תהילה מהרי מינוואבאליהו פרותן
ברוך אלוןיחיאל זינדניאשר עזר מכלוףשרה עזת פרותן
ישראל אלטברגיןמזל זינדנישמחה מכלוףהינדיה פרטי
חיים אליאסחיים זיסמןיגאל מלאכיאברהם פריאנטי
פרחה אליאסדרור מליחיפורטונה פריאנטי
מילכה אליהויצחק זמיריונה מליחי (כוכבי)שהלולה פריג
דוד זנדייפת מליחי
אברהם אלכחיליהודית הוידה זנדנימאיר מליחייצחק פריינתי
יעקב אלכחילסעדה זנדנימנשה מליחיחנה פרינטי
רחל אלכחיל דייןסעדיה זנדנימרים מליחימרים פרנגי
יעקב אללירומיה זנדני (דהרי)שלמה מליחישרה פרנגי
קהמייה אלעפרי (הלוי)שלום סאלם זנדני
קהמייה אלעפרי (הלוי)ריבה זסלבסקיאיבון מלק
מימון אלפסיז'וליט זפרןגבריאל מלק אלמליחדליה פרץ
מאיר אלקהלעידן זרוגבריאל מלק אלמליחמיכאל פרץ
אסתר אלקייםחיים זרו זאכויצחק ממןמיכאל פרץ
יצחק אלקייםרימה חביבהמלכה פרץ
יצחק אלקייםנעמי חבנימרזוקה פרץ (יפרח)
מרים אלקלעי חוגרייונה הממה חג'ביזמנה מנגסטועליזה פרץ
יוסף אמזלגשלום חגביטקל מנגסטופאני פרץ
מסעוד אמזלגגואל חדדצהיי מנגסטוראובן פרץ
רחמים אמנוגמרה חדדעובדיה מנחםרחמים פרץ
אברהם במי אמרמרגלית ג'והרה חדדאברהם מנצוררפאל פרץ
אברהם במי אמרשושנה חדד (מחפוד)אשר מנצורשמעון פרץ
אברהם במי אמרמרים חדד מליחיבתאי מנצוריחיא צ'רך
דוד דדה אמריאמין חואתויוסף מנצורחרנג'ה צ'רף (גדקה)
רחל רשל אמראלאור חובבנדרה מנצורסעדה צ'רף (גרופי)
דג'ן אנגצ'אוכאדייה חובישינעמה מנצורהלוי צאלח
מוטקו אנדלמהורות חודיפיסואדה מנצורמרים צבי
נעים אסהייקחביבה חוכימה (מעודה)סעיד מנצוררומה צבי
אליהו אסוליןשלמה חוכימהעפיה מנצורבדרה צברי (עראקי)
זהרה אסוליןבני חזםשמעה מנצורגזל צברי
חביבה אסחייקחנה חזןקסה מנצלושגזל צברי
ראובן אסייגיוסף חזןרחל מנקרדוד צברי
יעקב חזןיפה ג'מילה מנשדידוד צברי
גניה אסתיססול חזןאורית מנשריחיים צברי
אפרים אפנסשאול חזןחביב ידידיה מנשריחיים צברי
רוברט טל אפרתישמחה חזןחביב ידידיה מנשריחממה צברי
שאול אקטעשמעון חזןניסן מנשרייוסף צברי
תמיר אקטעיצחק חזרתיניסן מנשרייוסף צברי
אנדי אהרון אקניןמינה חזרתישרה מנשרייוסף צברי
יוסף אראלםמנורה חזרתישרה מנשרייחיא צברי
מסעודה ארביב (פריג')אהרון חישרה מנשרייחיא צברי
אורון ארביליזוהר חייםאברהם מסובייחיא צברי
משה ארזימנחם חייםנעומי מסובי (קורש)יעקב צברי
סלמן באבאבנימין מסטצקיןיעקב חותי צברי
פהימה באהארג'ינה חייםזמרדה מסילתיסעד צברי
חיאת בהומישבע חייםחלומה מסילתיסעדה צברי
סמרה בהומימיטל חירקניסים מסילתיסעדה צברי
עזיז בהומיאהרון חכיםסעיד מסלםסעדה צברי
עזרא בהומיאהרון חכיםמרים מסלם והבסעדה צברי
פאוזיה בהומיג'מילה חכיםיהודית מסלם נחוםסעיד צברי
פאוזיה בהומיגמילה חכיםיעקב מסנגאוסעידה צברי (ערקי)
זמירה בהומי ונהרחמים חכימימג'ידה מססהסעידה צברי (ערקי)
בלה בוגודלניעזרא חכם אברהםצדוק מססהעפייה צברי
ריבה בוגודלניבדרה חלאצדוק מססהצביה צברי
זלמן בוגרדולנייוסף חלאשמעון מססהצביה צברי
דוד דניאל בוטבולמסעוד חלאשמעון מססהציונה צברי
סול בוטבולנעמה חלאעפיה מסעוד (גהלי)צלחה צברי (ערג'י)
אברהם בוניסעידה חלאשמעון מסעודשלום צברי
אורה בוניעזריאל חלאאברהם מסעוד ג'ראפישמחה צברי (הכהן)
ג'וסנה בוניסעידה חלאייהיחיא מסעוד מרחביזנבש צגאי
יהודית בונישמעה חלאייהדוד מעודהאנגואץ צגה
יהודית בוניחולדה חלובהמזל מעודה (בן דוד)מדהלה צדוק
יואב יואל בונינדיר חלובהסטאחי מעוצהגובר ציונה
יחיא בונינדיר חלובהקדיה מעידאהרון ציוני
לאה לולוה בונירחמים חלובהיוסף מצדקה מצריזהרה ציוני (ג'רופי)
מוסה בוניאפרים חליףזכריה ציוני
נעמה בוניאברהם מיכאל חמרהלאה מקייטן (צעדי)יחיא ציוני
סאלם בוניאהרון חמרהדב מקרקששלום ציוני
שמחה בוני (נהמי )נגה חמרהאדלה מרהתורכיה ציוני (צברי)
יחיא בורהנגה חמרהיחיא מרהבי תורכיאשר פרוספר ציפורי
סעידה בורהעזרא חמרהאביתר מרחביג'מילה ציפורי
רפאל בורהעזרא חמרהיוסף מרחבייחיאל ציפורי
אורה שמעה חנשיחיא מרחבייעקב צלח
סמיון בזיניאןזהרה חנשכאדיה מרחביאברהם צעדי
יהודה בטוןזהרה חנשמרים מרחבי
מסעודה בטוןחנה חנשמשה מרחביהוידה צעדי
יחיא חנשסעדה מרחביחממה צעדי (צברי)
יעקב בכמור סעדיה נחמישלום חנשחביב מריומהיעקב צעדי
עמרם עמר בן אליהויחיא עודי קתוט חסןפלגאה מרקיןיפעת שרון צעדי
יוסף בן דודישעיה חסןמרים משולםמחבוב צעדי
מזל בן דוד (יעיש)יששכר חסןרבקה משולםמחבוב צעדי
שלום סידי בן דודעובדיה חסןרבקה משולםמירב צעדי
שלום סירי בן דודשושנה שמעה חסןדוד משרקימירה צעדי
שרון בן דודלולוה חסן יהודהדוד משרקי
סלימאן שלמה דוד בן הארוןעמרם חרארורדה משרקיסעדיה צעדי
אלברט בבר בן חייםישעיה חרבוןמוידה ישועה משרקי (עמר)שמחה צעדי ג'רפי
אלברט בן חיים בבראסף חריזימזל משרקיאורן צפורי
דוד בן יוסיזאהר חריזיכליף נאגישושנה צפירה
חיים בן יצחקיוסף חריזיאסתר נאתימשה צפניה
חיים בן יצחקיוסף חריזייחזקאל נאתירמזיה יהודית צפניה
יוסף בן ישיסבתה חריזי (כובני)מרים נבעהרפאל צפניה
יוסף בן נעיםציניה חריזי (מרחבי)מרים נבעהסללוה קאה
אליהו בן עזראצרויה חריזיסלים נבעהאברהם קדוסי
גמליאל בן צורצרויה חריזיששון נבעהאליהו קדוסי
יוסף בן ראובן פרומיןשמעה חריזיאליהו נג'רג'ראן קדוסי
חנה בן שחרבדרה חרפוףרומיה נג'ר מחפודכראמן קדוסי
רבקה בן-דלקשושנה חרפוףמשה נגאוקראברהם קהא
דוד בן-חייםכדיה חשדי (גמזו)שמעון נגאזהברכה קהא
משה מוסה בן-ציוןמשה חשדישמעון נגאזהג'מיל קהא
מרגלית בנא (קריטי)סעיד חשדיסלים נגולהחנה קהא (לבי)
מרגלית בנא (קריטי)סעיד חשדיסלים נגולהיוסף קהא
סלימן בנאנעמה חתרושרוני גאנם נגולהיעל קהא
יעקב בנאיברצ'וקו נגוסהמרים קהא (סעד סינוני)
מתילדה בנדואלפו אבי טגהאברהם נגזהמשה רשיד קהא
שרה בנדוברוך טגניהמרדכי שמעון נגזהמשה רשיד קהא
אטלה טדלהגורגיה נגזרהנעמה קהא (קעטבי)
יעקב בניזכריה טוילוקטוריה נגינהסוכרה קהא
יונתן בנימין דנדקרליובוב טופילסקייחזקאל נגינהסעידה קהא (עדואן)
אלוויז בצדקהאברהם טוקארמנשה נגינה
יוסף בצדקה מצריארקדי טורצ'יןרזלה נגינהסעידה קהא (עדואן)
אהרון בר-חניןיוסף יהודה טורקירומה קהא
שמחה בר-חניןאליהו טורשיחיים אסרס נגסהרותי קהא
אסתר בראוןאליהו טיביגזאל נגר (מדאר)רננח קהא
חממה ברדהחיה טיביגזל נגרשלום קהא
אדוארד ברדיצאנסקימחלי טליוסף נגרסעדיה קהא לוי
מולו ברוך אובנךוובה טלהיחיא נגראהרן קהלני
יפת ברזלייחיא נגריחיאל קהתי
חנה ברחיןגריגורי טנר יודקוביץכדיה נגריחיאל קהתי
הינדיה ברטיטמנו טקהכדיה נגרנעמה קהתי
יחיא ברטי מדרמלסה טרוייהלאה נגרנעמה קהתי
יחיא ברטי מדרחממה טרילולוה נגר (חשדי)חממה קוביסי
אלדד ברטי עמרחממה טרימרים נגרשלום קוביסי
אמנון ברטי עמרמחלי טרימשה נגרבדריה קובר
אמרי ברטי עמרציניה טרי (עלפי)משה נגרשלום קובר
רוחמה טרישלום נגר
יעקב בריגהשלמה טריהדיה קולצה
כלפו בריגהרפאל חותי טרי מואיץאופק חיים קופר
מוסה משה בריגהשושנה שמעה טרי מואיץ (צעדי)אברהם נדםעבדאלה קוצרו
מסעודה בריגהסוסיה טרכמןיוסף נהמיפליקס קוקס
מסעודה בריגהיחזקאל יאירמשה נהמייוסף קוריטני
פורטונה דינה בריגהאסתר יאמיןנעמה נהמי (קעטבי)צילה קוריטני
יעקב בריןעמוס יאמיןשושנה שמעה נהמייונה ג'נה קוריש
אליהו ברינטיפורטונה יאמין (סלהוב)שלום נהמייחיא קוריש
מיכאל ברנדיןראמו יאמיןמאיר נהרייחיאל קוריש
לב ברקוביץשמעון יאמיןסלימן נהרייוילה יוסף קורנפלד
טזזו יאסואדה נוזברוךיעקב קורש
אילנה בשןפריימן יבהשוקת נורנינועם קורש
צ'וקול ג'מבריצחק משה יהודהכוכבה נזריאן
יוסף ג'מילירון יהודהכוכבה נזריאןשלום קייסי
יוסף ג'מילכדיה יהודהעבדלה נזריאןשלום קייסי
יוסף ג'מילכדיה יהודהשרה נזריאןאלי קונקי קינן
נעמה ג'מילמרים יהודה (קעטבי)ורדה נחוםאייל קירחיש
שמעה ג'מיל (קהא)נעמה יהודהחביבה נחום (קעטבי)אלון קירחיש
שמעה ג'מיל (קהא)עפיה יהודהחביבה נחום (קעטבי)עובדיה קירחיש
מלכה סולטנה ג'מיל גמליאלשלמה יהודהכדיה נחוםיוסף קליין
דוד ג'עןשלמה יהודהמור נחוםאברהם קמס
רחל ג'עןתמר יהודהמרים נחוםסעידה קמס
שלמה ג'ראפיזוהרה שרה יהושע (עמר)נחום נחוםסעידה קמס
יחיא גאברמוסה יהושענחום נחוםיוסף קניס
נפתלי גאברפנצי מרקו יהושעסיגל נחוםאברהם קעטבי
נפתלי גאברקוקב יוננינעמה נחמיאהרן קעטבי
סעדיה גאבראבנר יוסףאליהו אליהו נחמיהארז קעטבי
שלמה גאברבדרה יוסף (מנצור)אליהו נידםארז קעטבי
מרינה גאיסיןג'זל יוסף (קהלני )חנה נידםגליה קעטבי
פודה גאל (בוני)דניאל יוסףחנה נידםהוידר קעטבי (לבי)
מנור גאלידניאל יוסףנועה ניסיםחביבה קעטבי
אליהו גבאייוסף יוסףדייזי ניסןחיים קעטבי
טובה גבאייחיא יוסףטניה ניפומנישיחיים קעטבי
יהודית הוידה גבר (קהא)יעקב יוסףחנינה נמרדיחממה שושנה קעטבי
יוסף גברמנשה יוסףיעקב נמרדייחיא קעטבי
לולוה גבר (ירימי)נג'יה יוסףמשה נמרדייחיא קעטבי
מרים גברנדרה יוסףעזרא נמרדיינון קעטבי
נעמה גברסעדיה יוסףמתנה נסיםכדיה קעטבי
אלברט אברהם גבריאלעובדיה עבדאללה יוסףשאול נסרילוזה קעטבי
נתן גבריאלאליהו יחזקאלגורשום נפתלייבלולוה קעטבי
ד'ר לב גדלביץאליהו יחזקאלאהרון נקרמזל סעידה קעטבי
יחיא גדקהנעימה יחזקאלניסים נקרמרים קעטבי
עמרם גדקהנעימה יחזקאלפרחה נקרסעדה קעטבי
עמרם גדקהאסתר יחיאסעידה נרזאניסעדיה קעטבי
שלום גדקהצביה יחיא (חריזי)יוכבד סאיגסעדיה קעטבי
תורקייה גדקהשלמה יחיאנורי סאיגסעדיה קעטבי
אהרון גהאיחזקאל ימיןנורי סאיגסעידה קעטבי
זכי גהאלולו ימיןיחיא סאלםעידן קעטבי
חממה גהאציונה ימיניחואטו סאסיעפיה קעטבי
זהרה גהדי (תנעמי)מרים סאסיפוצ'י קעטבי
אהרון גהלימאיה ברוניסלבה ינובסקיזעדיה סגלצביה קעטבי (עמר)
אומסעד גהליחנה ינעייוסף סגלקינן קעטבי
דוד גהלייאיר יעבץיעקב סגלרחל קעטבי
דוד גהליכאדיה יעבץ (עוזרי)סעדיה סגלשלמה קעטבי
הוידה גהליעובדיה יעבץציניה סגלשמעה קעטבי
חיים גהליברכה יעישציניה סגלמנשה קצב
חיים גהלימרים יעישסעיד סהואןעזרא קציר
משה יעישצביה סהואןמרים קראוני
חממה יונה גהלי (דרף)משה יעישזמנאי סהלויונה קרואני
יהודית גהלינעמה יעישדניאל סוגאוקרשלום קרואני
יוסף גהלישמעה אורה יעישמלכה סוגאוקר
יוסף גהלימשיח יעקבציון סוגבקר
יוסף גהלינונו יעקבניב סודריסוכרה קרחיש
יחיא גהליסעיד אברהם יעקבשרה סודרי לויאברהם קרחש
יחיא גהליסעיד אברהם יעקבאילן חי סויסהיונה קרחש
יחיאל גהליעבדללה יעקבדוד סויסהיוסף קרחש
יעקב גהלישרה יעקבעיישה סויסהחיים קרמני
מסעוד גהלישרה יעקבעיישה סויסהטלי קרמני
מסעודה גהלישלום יעקבישרלי שלום עמרם סויסהטלי קרמני
מרים גהליאהרון יעקוביקותיאל קרמני
מרים גהלידבורה יעקובימטרוד סולימאןיקותיאל קרמני
מרים גהלידוד יעקובימטרוד סולימאןעופרה קרמני
מרים גהלידוד יעקוביזכריה סומר
מרים גהלי (סלם)זכריה זכי יעקוביזכריה סומרשלמה קרמני
ניסים גהלימזל סעידה יעקובי (נגר)צנדיק סועדאריה קרני
נעמי גהלי (זנדני)משה יעקובימרסל קרני
סאלפ גהלימשה יעקוביפרהנג סופריאסתר אשמת קשאני
סלאם גהליסעדה יעקוביפניה סוריןאסתר אשמת קשאני
סעדיה גהליסעדה יעקובייחיא זכריה סטאחירפאל קשאני
צביה גהלי ( זנדני)צבי עוקבי יעקובימזל סטאחירפאל קשאני
צביה גהלי (סלימאן)צביה יעקובי (חשדי)מזל סטאחייפת קתוע
רומיה גהלי (דהרי)צדוק יעקוביעובדיה סטאחייפת קתוע
שאול גהליצקוד יעקובישלום סטאחידוד רדי
שאול גהלידוד יעקובי שגדרישלום סטאחיכדיה רדי
שרה גהלידוד יעקובי שגדריאברהם סטחינעמה רדי
אליהו גואטהיורם יפרחאליהו סטחיצביה רדי
טספה דוד גוביינהיצחק יפתיחיא סטחישלום רדי
ציונה גוברטפטה יצחקיחיא סטחישלמה רדי
רחל גובראהרון יקנהישעיה סטחישלמה צ'ומפי רדי
שלמה גובראהרון יקנהמרים סטחימזל סעדה רדעי
יהודה גוזיזכריה יקנהנעמי סטחי (לוי ברטי)עזריה רהימה
חיה גולדפדרסעידה יקנהסלימן סטחייבגניה רובינסקי
מיכאל-מייק גופשטייןסעידה יקנה (גמליאל)עובדיה סטחייליזבטה רובינסקי
חיים גורביץרדי כאדיה יקנהצדוק סטחיבוקה רווח
אסיה גורודצקיסעידה יריכוי (רדי)רחל מלכה סטחימשה רווח
אהרן ירימישלום סטחימשה רווח
אשר גזאלדחוה ירימישמעה סטחי (שוכר)ליאורה רוטמן
בת-שבע גזאלחיה ירימי (צברי)שמעה סטחי (אוצמני)אשר רוטנשטיין
יוסף גזאלחנה ירימי (פאיז)שמעה שושנה סטחידוד רזל
מזלי גזלחנה ירימי (פאיז)יחיא סיאני ציוניזרין רחימי
רחל גזליחיא ירימישמעון סידוןיוסף רחימי
כיריה גזנאוייעקב ירימיצבי סביח סיירמזל רחימי
נג'י גזנאוייעקב ירימישפיקה שיפרה סייראהרן רחמה
בנימין גחליסעידה ירימיסעדיה סינואנימסעודה רחמים
חיים גיאתעאפיה ירימי (יהודה)נעים רחמים
שמחה גיאת (שררה)תמנייה ירימי (דמארי)חיים סלהובפאינה ריבנקו
שמעון גיאתנהמי שלום ישורוןשהיבה סלהובדוד רידי
סעדיה ישורוןאבוחיי וונדה סלומוןסעדיה רידי
טקלץ גיטהוןתפחה ישעיהיוסף סלוסשמעה סאלם רידי
מיסה גיעןארווין ישראלובמסעון סלוס
בכור גלאםיוסף יששכרנדרה סלוסברקה רייכצין
מרים גלאםשרה יששכר (לוי)נעמה סלוס (גמליאל)מקס ריינר
רון רוני גלזרמסעוד יששכר שוקרסלוה סלוסמאיר רימה
דליה גלםסלמן כאבאעפיה סלוסמרים רימה
נסים גלםאהרן כהןשלום סלוסרזאלה רימה
רמו גלםאלגרה כהןשרה סליאמןשלום רפאל
אילנה גלעדיאמנה כהןיוסף סליםלזי רפקה
אסתר כהןדוד סלימאןצפורה רצבי
שושנה גלעדי (בנא)אסתר כהןהוידה סלימאן (זנדני)יוסף שאבי
חממה יונה כהןיוסף סלימאןיוסף שאבי
טויה כהןיעקב סלימאןנג'יה שאבי
ישראל גמזויונה כהן (שררה)לוי סלימאןנג'יה שאבי
רפאל גמזומניה סלימאן סלוסבכורה שאול
כדיה גמיליחיא כהןוורדה סלימן
מנחם גמיליחיאל כהן (עראקי)מרים סלימןיצחק שבו
אברהם גמליאליעקב כהןאורנית סמאי
אברהם גמליאליצחק כהןג'ורג'יה סמרלי (כליף)הנני שבע
ג'מיל גמליאליצחק כהןסלים סמרלישמעון שהרי
הודיה גמליאלכדיה כהןסלים סמרליפאינה שוועצ
הוידה גמליאללאה כהןמרים סעדשרה שוצברג
הרב יוסף גמליאלליטל כהןג'ילבר סעדהגזאל שוקר
הרב יוסף גמליאלמאיר מהדי כהןדוד סעדייחיא שוקר
יחיא גמליאלמאיר מהדי כהןדוד סעדייחיא שוקרי
יחיא גמליאלמילי כהןורדה סעדי (שוקר)חנינה שושן
יעקב גמליאלמילי כהןחביבה סעדייחיאל חיליק שחם
מסעוד בוסי כהןיוסף סעדי
ישראל גמליאלמסעודה כהןיחיא סעדייקות שטרית
ליאור גמליאלמסעודה כהןנדרה סעדייקות שטרית
מזל גמליאל (אליעקב)מרים כהן (עמרם)סאלם סעדיעמרי עמרם שכורי
מזל סעידה גמליאלמשה כהןסאלם שלום סעדי
מסעוד גמליאלמשה יוסף כהןסימונה שמחה סעדיצביה שלום יוסר
מרים גמליאל (עראקי)ניסים כהןרומיה סעדי (כרבי)יעקב שלימק
נעומי גמליאלנעמה כהןשלמה סעדיאהרן שם טוב
סעדיה גמליאלנעמה כהןשלמה סעדירוזה שם טוב
סעדיה גמליאלעפייה כהןעמרם סעדיהרוזה שם טוב
סעדיה גמליאלצדוק צאלח כהןשלמה סעדיה סעאדייעקב שם-טוב
סעדיה חן גמליאלראומה כהןשרה סעדיה סעאדישמואל שמואל
סעידה גמליאלרחל כהןזכריה סעידשרה שמואל
עפיה גמליאל (יעיש)רחל כהןחסן סעיד
פרשה גמליאלשירן כהןיהודית הדיה סעיד (ירימי)נוצרת שמואלי
רומה גמליאלשמחה כהןאמנה ספגיןדליה שמח
ריזגה גמליאלשמעה כהןאידס ספיסקיאברהם שמחי
שלום גמליאלשרה כהןאידס ספיסקייהודה שמחי
שלום חממי גמליאלג'מיל כהן עראקימסעוד סקאלמזל שמחי (קדריה)
שמעה גמליאל (כובני)סעדיה כהן עראקינעמה סקאלה הרוןסעידה שמחי
יהודה גמעןסאלם כובאנישרון סרבגילירבקה שמיח
רחל גנקיןכורצאן כובניישראל סרידוד יעקב שמלי
זהר גפרימזל כובניישראל סריויטה ויזה שמלי
יוסף ראובן גפרימשה כובניסעידה סריניסים שמלי
יוסף גרבאוויסעידה כובניסעידה סריחממה שמן
שמחה גרבאווי (בני)תמיר כוכביגורג'יה עבדשמח שמעון
חסינה גרבאויסעידה כורישקליס עבדהיעקב שמעון לוי
מג'ודה גרבאויסעירה כורישאבי סבח עבדושדני שמש
פדל גרבאוייפה כורםאליה עבדוששמחה שמש
רחמים גרבאויאסתריה כלוניהחביבה עבדושאמנון שני
נחום גרבאוי גלבועחביבה כליףישראל עבדוש
גורג'יה גרדנימיכאל כץמרדכי חי עבדושאנה שניידר
גזל גרופי (דרף)שמעה כרבינאגי עבדושסלחה שעיה
זהרה גרופישמעה כרבינאגי עבדושששון שעיה
סאלם גרופייאירה כרטיניסים עבדושחיים שעירי
יוסף שפיק גריבאהרון כתאפיעזרא אליה עבדושסעדיה שעירי
עובד גריבמרים כתאפישאול עבדושסעידה שעירי (קהלני)
פהימה גריבפלטיאל יחיאל כתפיאהרון עבדלרחל שעירי
ראנם גריבאהרן לביחביב עבדליפת שפיר
רימה גריבאהרן לבימרסל עבדל (נג'ולה )יפת שפיר
רימה גריבסעדה לבייעקב עבודרןמרים שפיר
שלום לביעפייה עבץנסים שפיר
וולף וובקה גרינמןמרים לדני (שעירי)שמעה עבץ סלוס (ג'מל)סמיר שקורי
שרה גרעיןשלום לדניחיים עדיניויקטור שקלי
גל גרשון אלהררגיטה לוזוןחיים עדיניויקטור שקלי
יחזקאל דאדההרצל לוזוןיוסף עדיניגיטה שר
אנגצ'או דג'ן (וורקנך)חואתו לוזוןלאה עדינישמעון שר
דינה דגאגיהודית לוזוןלאה עדיני (עמרם)
נעמה דגאגיוסף לוזוןזיוה עדיקהיפת שרעבי
ציונה נעומי דגאגרג'ינה לוזוןדוד עואדסימון שרעבי
פודה דגג (סאלם )רחמים לוזוןיחזקאל עואךסעידה שרעבי
הוידה דהרי (גהלי)אברהם לוייחיא עואףגזל שררה (משרקי)
הוידה דהרי (גהלי)אהרון עובדזהרה שררה
יחיא דהריזכריה עובדיוסף שררה
בוכה לוייוסף עובד
סעדיה דהריביבי לוי (85)מרים עובד (ליבי)עזרא שררה
שמעון דהריברוך לוימרים עובדחיים ששט
ברכה לויסעדיה עובדזכריה יחיא תם
דוד משה דודהרצל שמעון לוירחל נדרה עובד (ברטי)מרים תם
יוסף דודורדה לויאברהם עובדיהאורי תמר
יוסף דודחביב לויאיילין רותי עובדיהחסינה תמר
יוסף מחלי דודחיים לויבנימין עובדיהיונה תמר
יעקב דודיוסף לויחנה עובדיהנפע תמר
יוסף ספני עובדיהחזקאל תרשי
כא'יה דוד (חלא)יוסף לוייורם עובדיה


Pages: 1