BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Kiryat Ekron Cemetery

Burial Records

ברכהנעמה דוד (עדואן)יחיא לוי
בת-אל (ברטי)נעמי דודיחיא לוישחר סמי עובדיה
גוהר (פור)נתן דודיחיא לויאלון עודי
הוידה ( זארב)סעיד דודיחיא זכריה לוידוד עודי
הוידהשלום עודי דודיעל לוי
הנוךשמעה דודיעקב לוימזל עודי
ורדה (מדר)נעמי דוד עודייעקב לויציון קתוע עודי
יחיאשלום דוד עודייעקב שמעון לוישושנה עודי
יפעתיעקב דוד פורישעיהו לוישלום עודי
כאדיה (חובשי)כתון דוד-פורמזל לויצביה עוואד
כאדייה (קעטבי)אבא דוחובנימלכה לוייהודית עוואי
כאדייהאבא דוחובנימלכה לוי (מדר)נעמה עווי
כארשידנחום דוחימנשה לויעידה עודד עווי
כדיהסביחה דוחימרים לוייוסף עוזרי
כתוןבלה דיסלרמרים מאהי לוי (אקאבאבא)כאדיה עוזרי
מוסדיסאלם לויכדיה עועד
מיסעודהאברהם דמאריסלימאן לויסעדה עופרי שהארי
מסעודהגלעד דמאריסעידה לוי (מדהלה)סעדה עופרי שהארי
נוה רומיה (שרעבי)מרים דמארישושנה סלטנת לויאברהם עוקבי
נחלהמרים דמארישלמה לויאשר עוקבי
נתנאלסעידה דמארי (ירימי)שמחה חיו לוישלמה עוקבי
סעדהגוצנה דמרמרישמעון לוישרה עוקבי
סעדיההדיה דמרמריאבשלום לוי מרייסיגורג'י עזאל
סעידה (סאלם)יוסף יוסי דמרמריברוך חיים לויטלולו עזאל
סרחסעדיה דמרמריכדייה לום מדארבנימין דובי עזאני
פרחהרומה דמרמריזילדה לופוביץיוסף עזאני
צ'חלהשמעה דמרמרינגולה לטיפהכדיה עזאני (הלוי)
צאלחהאהרון דניאליוסף ליאטוכדית עזאני (הלוי)
שושנהז'ק סולומון דניאלאהובה בדדה ליבילאה עזאני
שמעהעזרא דניאלדוד ליבימאיר עזאני
שמעוןעליזה דניאליוסף ליבימשה עזורי
שרונה (ציוני)רוזה דניאלמיכאל ליביסלימה עזורי
ג'חלהישראל דנןמרים ליבישאול עזורי
דודמימה דנןמשה ליבישאול עזרא
הדייהיפה דעוסצביה ליבימסעוד עזריה
הוידהיפה דעוסתורכיה ליביכרמלה עטואר (עודי)
זריפהמשה דעוסיעקב ג'קי ליבלאליהו עידה
טשייבדוריס דקיהמטילדה מטי ליבל (מרקדו)אליהו עידה
יוסףדליה דקיהמשה ליבלסביחה עידה
יעקבמרדכי דקיהמשה ליבלסביחה עידה
יפעתסלח דקיהמאשה ליבשיץיצחק עיני
כתוןיהודה דרבאיה ליטרטמשה עיני
לילירויטל דרבאיתמר ליטרטמשה עיני
מליחישלום דרבדרור ליטרטסלימה עיני
סעידהדוד שלום דרעישמעון לנצמןכהן אהרן הארון סעד עיראקי
קדרייהחיים דרעיזהרה לנקרי (פורטל)כדיה עירקי
שלוםמסעודה דרעיימין לנקרימצמון עירקי
Henia Eotterמרדכי דרעיווסה לקאואלפי אבנר עלפי
Ильгар Агаевגדעון דרףתמרה לריןרוצה עלפי
Михаил Бендерскийדוד דרףצינייה ציונה מאדרסמירה עמירה (גלאם)
Виктор Гринманחביבה סעדי דרףמונק מאייביץאהרון עמר
Роза Машиях Почиева Тукיחיא דרףאיסידורו מאירדוד עמר
Елизавета Равинскаяיחיא דרףיעקב מאירהוידה עמר
Рувен Френкельסאלם דרףרחל מאירהוידה עמר
רינה דרף (דהרי)סרגה מאלהזכריה יחיא עמר
Мэри Григорьевна Хенкинаשודי'ה שושנה דרף (ציוני)יצחק מאמוחממה עמר
Владимир Эвентовשלמה דרףמרסל מאמויהודה עמר
יעקב אבושרה דרף (סעדי)מססה מג'ידהיואב עמר
מרי אבושרון דרףגזאל נגר מדאריוחאי עמר
יחזקאל אבו אל דגםתרנג'ה דרף (סעדי)חותי מדאריוחאי עמר
שרה אבו דרהםאהרון הבהחותי מדאריוחאי עמר
יחיא אבשלום אבו סאלםאהרון הבהסעדיא מדאריוסף עמר
יחיא אבשלום אבו-סאלםיחיא הבהשלום מדאריחיא עמר
סוודה אבו-סאלם אבשלוםנדרה אורה הבהגמילה מדהלהלולוה עמר
סוודה אבו-סאלם אבשלוםמאיר הדאדזכריה שוטבאן מדהלהלונה עמר
לולו אבואלדגססאלם היבהחיים מדהלהמחלי עמר
אברהם אבואלזגספיצה היבהכדיה מדהלהמחלי עמר
אסתר אבודרהםיחיא הינדיכדיה מדהלהמנחם עמר
אסתר אבודרהםמזל סעידה הינדיסעדיה מדהלהמרים עמר
יוסף אבודרהםדוד הכהןפרץ מדהלהמשה עמר
יצחק אבודרהםנורי הלאליצלחה מדהלהניסים עמר
מוטה אבודרהםנעימה הלאליהרב רז יונה מדהלהנעמי עמר
משה אבודרהםיצחק הלובהסעיד מדהלה חלאסאלם עמר
שלמה אבודרהםאיריס כדיה הלויסעיד מדהלה חלהסעידה עמר
מרדכי אבוקסיסבנימין הלויאורה מדמוןסעידה עמר (גוזי)
עליה אבוקסיס (אחיון)ג'נח הלויאסתר מדמוןעמרם עמר
ג'קי זכריה אביביהרב דוד צדוק הלוימרגלית מדמוןצדוק עמר
יוסף אביביהדיה הלוישולמית מדמוןציונה עמר (גבר)
שמעה אביביסוואדה הלוי (כובאני)שלמה מדמוןרחל עמר
משה מוסה אביבי וואוהסלוה הלויסאלם מדעישבתאי עמר
עזר נמי הלויברוריה מדרשלמה עמר
סופיה אבנטובפארעה שרה הלוי (סינוני)גמליאל ג'מיל מדרשלמה עמר
אסתר אברג'לשמואל הלוידוד מדרשמעה עמר
ציפורה אברהםשמעה הלוי (בוני)הוידה מדר (גפרי)שמעה עמר
אבשלום אברהמישמעון הלויהוידה מדר (גפרי)שמעה עמר
בת-אל אבשלוםשמעון הלויעדי מדרסעדיה עמר ברטי
שלום אבשלום אבו סלאםשרה הלויבדרה מהצרי (דהרי)דאדא עמר חזן
משה אגםשרה הלויבדרה מהצרי (דהרי)מרים עמרם
נחשון אגשנדיה הלוי כהןמוסה מהצריסעדיה עמרם
סעדיה אגשיונתן הלפריןסעידה מהצרימשה עמרם עמר
שולמית אגש (סטחי)יונתן הלפריןגמבר מהרטנדרה עפג'ין
יוסף אדואןנחמן הלפריןאצ'נפה מהריעובדיה עפג'ין
שלמה אדואןנחמן הלפריןאנה מוגיליאנסקידינה עפגין
לאה אדיב (תם)עשהאל הנניוואלה עפגין
שיגוט אדלההאן הנריקהסמרה מוחהעפיה עפגין
מספן יהייס אדננידוד הרוןשמעה עפגין
יחיא אהרוןיחיא הרוןשמעה מוסהמרים עפגן
מג'ודה אהרוןשמעה הרוןיעקב מוספיגהלי עפיה
מחרוזה מיכל אהרוןמאיר הרושרבקה עפייה (כובני)
מרים אהרוןחיים הרפוףיוסף מורחי הלוידוד עצר
מרים אהרוןחנה הרריחנה מורייחיא עראקי
סאלם אהרוןסעידה השאשמוסא זנדני מורינעמה עראקי (כהן)
רומה אהרוןנעמה השדיחביבה מושרקינעמה עראקי
שלמה אהרוןנעמי הששדוד מזעלנעמה עראקי
אהרון אהרונירחמים הששתמניה רבקה מזעלרחל עראקי
סעדיה אהרוניאלכסנדר וולניאנסקיויקטור מזרחיגזל עראקי כהן
אורנה אהרןיעקב וולניאנסקייוסף עראקי כהן
סעיד אהרןפולינה וולניאנסקימנטינה טוני מזרחיחיים ערגי
לקאו אווקהעמרם מזרחייחיא ערגי
אברהם אוחיוןמנהלוש וונדהאהרון מחדוןיחיא ערגי
אבסיי אולבינסקירות וטורייעקב מחדוןעפיה ערגי (צברי)
מיכאל אוסטרובסקיאליה וינשטייןלילך מחדוןתהילה ערוסי (עמר)
תמר ויצמן חרזימשה מחדוןשמחה ערקי כהן
שלום אופשטייןשמעה מחדון (צעדי)הדיה פאיז
אהרון אושריחיים ועקניןפאיז פאיז
אברהם וקילמחפודמלך פבזנר
חיים אושריסעדה ושדיזהרה מחפוד
יהודה אושרישלום ושדייחיא מחפודאורי דוד פור
ימימה אושרידוד זאהרשלום מחפודמאיר דוד פור
מרים אושריחיו זאכושרה מחפוד (מינס)חנינה פורטל
ניסים אושריחיז זאכושמעה יחיא מחפוץמשה פורטל
שלום אושרימרים זאכו זרויונה מחפוריחיא פטישי
שמעון אושריגיטלה זאקסאלם מחפורמזל פטישי (קאפה)
יונה אושרי קובסילזר זאקזוהרה מחצריאיליה פטלביץ
טסמה אזלץלנה זבסקיהבדרה מטרודאוה פיזנברג
מירה אחיוןמסעוד זגוריאמנון מידאטיפים פייפר
יוסי יוז'ו אטלסעזיזה זגוריחביבה מידאניחיה פינקלשטיין
אבשלום זהביחביבה מידאנישמואל פיצ'ו
ז'נין איזוןעמיחי זהביציון מידאני
גרגורי אייזנברגרחל זהבי חוגרישלום מידאנינחמה פלדמן
ברוניה אייזנשטדטישראל זוהרשלום מידאניאלמיטו פלקה
עופר זוהרדגו מיטיקואנייאו פלקה
שרה איסרזוןפודה זוהר (מחדון)דוד מילרטגאי פלקה
עמרם אלבאזיונה זוהרהחמני מימוןלוליה רבקה פנטה
בנדו אלברטאספיר זולוטניצקייוסף מימוןסאלם פקעה
בנדו אלברטאישטו זיישנומרג'אנה ג'נו מימוןסעידה פראש
ברכה אלגליאהרון אהרלה זינגרטגודה תהילה מהרי מינוואבגלאם פרג'ני
ברוך אלוןיחיאל זינדניאשר עזר מכלוףאליהו פרותן
ישראל אלטברגיןמזל זינדנישמחה מכלוףשרה עזת פרותן
חיים אליאסחיים זיסמןיגאל מלאכיהינדיה פרטי
פרחה אליאסדרור מליחיאברהם פריאנטי
מילכה אליהויצחק זמיריונה מליחי (כוכבי)פורטונה פריאנטי
דוד זנדייפת מליחישהלולה פריג
אברהם אלכחיליהודית הוידה זנדנימאיר מליחי
יעקב אלכחילסעדה זנדנימנשה מליחייצחק פריינתי
רחל אלכחיל דייןסעדיה זנדנימרים מליחיחנה פרינטי
יעקב אללירומיה זנדני (דהרי)שלמה מליחימרים פרנגי
קהמייה אלעפרי (הלוי)שלום סאלם זנדנישרה פרנגי
קהמייה אלעפרי (הלוי)ריבה זסלבסקיאיבון מלק
מימון אלפסיז'וליט זפרןגבריאל מלק אלמליח
מאיר אלקהלעידן זרוגבריאל מלק אלמליחדליה פרץ
אסתר אלקייםחיים זרו זאכויצחק ממןמיכאל פרץ
יצחק אלקייםרימה חביבהמיכאל פרץ
יצחק אלקייםנעמי חבנימלכה פרץ
מרים אלקלעי חוגרייונה הממה חג'ביזמנה מנגסטומרזוקה פרץ (יפרח)
יוסף אמזלגשלום חגביטקל מנגסטועליזה פרץ
מסעוד אמזלגגואל חדדצהיי מנגסטופאני פרץ
רחמים אמנוגמרה חדדעובדיה מנחםראובן פרץ
אברהם במי אמרמרגלית ג'והרה חדדאברהם מנצוררחמים פרץ
אברהם במי אמרשושנה חדד (מחפוד)אשר מנצוררפאל פרץ
אברהם במי אמרמרים חדד מליחיבתאי מנצורשמעון פרץ
דוד דדה אמריאמין חואתויוסף מנצוריחיא צ'רך
רחל רשל אמראלאור חובבנדרה מנצורחרנג'ה צ'רף (גדקה)
דג'ן אנגצ'אוכאדייה חובישינעמה מנצורסעדה צ'רף (גרופי)
מוטקו אנדלמהורות חודיפיסואדה מנצורהלוי צאלח
נעים אסהייקחביבה חוכימה (מעודה)סעיד מנצורמרים צבי
אליהו אסוליןשלמה חוכימהעפיה מנצוררומה צבי
זהרה אסוליןבני חזםשמעה מנצורבדרה צברי (עראקי)
חביבה אסחייקחנה חזןקסה מנצלושגזל צברי
ראובן אסייגיוסף חזןרחל מנקרגזל צברי
יעקב חזןיפה ג'מילה מנשדידוד צברי
גניה אסתיססול חזןאורית מנשרידוד צברי
אפרים אפנסשאול חזןחביב ידידיה מנשריחיים צברי
רוברט טל אפרתישמחה חזןחביב ידידיה מנשריחיים צברי
שאול אקטעשמעון חזןניסן מנשריחממה צברי
תמיר אקטעיצחק חזרתיניסן מנשרייוסף צברי
אנדי אהרון אקניןמינה חזרתישרה מנשרייוסף צברי
יוסף אראלםמנורה חזרתישרה מנשרייוסף צברי
מסעודה ארביב (פריג')אהרון חישרה מנשרייחיא צברי
אורון ארביליזוהר חייםשרה מנשרייחיא צברי
משה ארזימנחם חייםאברהם מסובייחיא צברי
סלמן באבאנעומי מסובי (קורש)יעקב צברי
פהימה באהארג'ינה חייםבנימין מסטצקיןיעקב חותי צברי
חיאת בהומישבע חייםזמרדה מסילתיסעד צברי
סמרה בהומימיטל חירקחלומה מסילתיסעדה צברי
עזיז בהומיאהרון חכיםניסים מסילתיסעדה צברי
עזרא בהומיאהרון חכיםסעיד מסלםסעדה צברי
פאוזיה בהומיג'מילה חכיםמרים מסלם והבסעדה צברי
פאוזיה בהומיגמילה חכיםיהודית מסלם נחוםסעיד צברי
זמירה בהומי ונהרחמים חכימייעקב מסנגאוסעידה צברי (ערקי)
בלה בוגודלניעזרא חכם אברהםמג'ידה מססהסעידה צברי (ערקי)
ריבה בוגודלניבדרה חלאצדוק מססהעפייה צברי
זלמן בוגרדולנייוסף חלאצדוק מססהצביה צברי
דוד דניאל בוטבולמסעוד חלאשמעון מססהצביה צברי
סול בוטבולנעמה חלאשמעון מססהציונה צברי
אברהם בוניסעידה חלאעפיה מסעוד (גהלי)צלחה צברי (ערג'י)
אורה בוניעזריאל חלאשמעון מסעודשלום צברי
ג'וסנה בוניסעידה חלאייהאברהם מסעוד ג'ראפישמחה צברי (הכהן)
יהודית בונישמעה חלאייהיחיא מסעוד מרחביזנבש צגאי
יהודית בוניחולדה חלובהדוד מעודהאנגואץ צגה
יואב יואל בונינדיר חלובהמזל מעודה (בן דוד)מדהלה צדוק
יחיא בונינדיר חלובהסטאחי מעוצהגובר ציונה
לאה לולוה בונירחמים חלובהקדיה מעידאהרון ציוני
מוסה בוניאפרים חליףיוסף מצדקה מצריזהרה ציוני (ג'רופי)
נעמה בוניאברהם מיכאל חמרהזכריה ציוני
סאלם בוניאהרון חמרהלאה מקייטן (צעדי)יחיא ציוני
שמחה בוני (נהמי )נגה חמרהדב מקרקששלום ציוני
יחיא בורהנגה חמרהאדלה מרהתורכיה ציוני (צברי)
סעידה בורהעזרא חמרהיחיא מרהבי תורכיאשר פרוספר ציפורי
רפאל בורהעזרא חמרהאביתר מרחביג'מילה ציפורי
אורה שמעה חנשיוסף מרחבייחיאל ציפורי
סמיון בזיניאןזהרה חנשיחיא מרחבייעקב צלח
יהודה בטוןזהרה חנשכאדיה מרחביאברהם צעדי
מסעודה בטוןחנה חנשמרים מרחבי
יחיא חנשמשה מרחביהוידה צעדי
יעקב בכמור סעדיה נחמישלום חנשסעדה מרחביחממה צעדי (צברי)
עמרם עמר בן אליהויחיא עודי קתוט חסןחביב מריומהיעקב צעדי
יוסף בן דודישעיה חסןפלגאה מרקיןיפעת שרון צעדי
מזל בן דוד (יעיש)יששכר חסןמרים משולםמחבוב צעדי
שלום סידי בן דודעובדיה חסןרבקה משולםמחבוב צעדי
שלום סירי בן דודשושנה שמעה חסןרבקה משולםמירב צעדי
שרון בן דודלולוה חסן יהודהדוד משרקימירה צעדי
סלימאן שלמה דוד בן הארוןעמרם חרארדוד משרקי
אלברט בבר בן חייםישעיה חרבוןורדה משרקיסעדיה צעדי
אלברט בן חיים בבראסף חריזימוידה ישועה משרקי (עמר)שמחה צעדי ג'רפי
דוד בן יוסיזאהר חריזימזל משרקיאורן צפורי
חיים בן יצחקיוסף חריזיכליף נאגישושנה צפירה
חיים בן יצחקיוסף חריזיאסתר נאתימשה צפניה
יוסף בן ישיסבתה חריזי (כובני)יחזקאל נאתירמזיה יהודית צפניה
יוסף בן נעיםציניה חריזי (מרחבי)מרים נבעהרפאל צפניה
אליהו בן עזראצרויה חריזימרים נבעהסללוה קאה
גמליאל בן צורצרויה חריזיסלים נבעהאברהם קדוסי
יוסף בן ראובן פרומיןשמעה חריזיששון נבעהאליהו קדוסי
חנה בן שחרבדרה חרפוףאליהו נג'רג'ראן קדוסי
רבקה בן-דלקשושנה חרפוףרומיה נג'ר מחפודכראמן קדוסי
דוד בן-חייםכדיה חשדי (גמזו)משה נגאוקראברהם קהא
משה מוסה בן-ציוןמשה חשדישמעון נגאזהברכה קהא
מרגלית בנא (קריטי)סעיד חשדישמעון נגאזהג'מיל קהא
מרגלית בנא (קריטי)סעיד חשדיסלים נגולהחנה קהא (לבי)
סלימן בנאנעמה חתרושסלים נגולהיוסף קהא
יעקב בנאירוני גאנם נגולהיעל קהא
מתילדה בנדואלפו אבי טגהברצ'וקו נגוסהמרים קהא (סעד סינוני)
שרה בנדוברוך טגניהאברהם נגזהמשה רשיד קהא
אטלה טדלהמרדכי שמעון נגזהמשה רשיד קהא
יעקב בניזכריה טוילגורגיה נגזרהנעמה קהא (קעטבי)
יונתן בנימין דנדקרליובוב טופילסקיוקטוריה נגינהסוכרה קהא
אלוויז בצדקהאברהם טוקאריחזקאל נגינהסעידה קהא (עדואן)
יוסף בצדקה מצריארקדי טורצ'יןמנשה נגינה
אהרון בר-חניןיוסף יהודה טורקירזלה נגינהסעידה קהא (עדואן)
שמחה בר-חניןאליהו טורשירומה קהא
אסתר בראוןאליהו טיביחיים אסרס נגסהרותי קהא
חממה ברדהחיה טיביגזאל נגר (מדאר)רננח קהא
אדוארד ברדיצאנסקימחלי טלגזל נגרשלום קהא
מולו ברוך אובנךוובה טלהיוסף נגרסעדיה קהא לוי
יפת ברזלייחיא נגראהרן קהלני
חנה ברחיןגריגורי טנר יודקוביץיחיא נגריחיאל קהתי
הינדיה ברטיטמנו טקהכדיה נגריחיאל קהתי
יחיא ברטי מדרמלסה טרוייהכדיה נגרנעמה קהתי
יחיא ברטי מדרחממה טרילאה נגרנעמה קהתי
אלדד ברטי עמרחממה טרילולוה נגר (חשדי)חממה קוביסי
אמנון ברטי עמרמחלי טרימרים נגרשלום קוביסי
אמרי ברטי עמרציניה טרי (עלפי)משה נגרבדריה קובר
רוחמה טרימשה נגרשלום קובר
יעקב בריגהשלמה טרישלום נגר
כלפו בריגהרפאל חותי טרי מואיץהדיה קולצה
מוסה משה בריגהשושנה שמעה טרי מואיץ (צעדי)אופק חיים קופר
מסעודה בריגהסוסיה טרכמןאברהם נדםעבדאלה קוצרו
מסעודה בריגהיחזקאל יאיריוסף נהמיפליקס קוקס
פורטונה דינה בריגהאסתר יאמיןמשה נהמייוסף קוריטני
יעקב בריןעמוס יאמיןנעמה נהמי (קעטבי)צילה קוריטני
אליהו ברינטיפורטונה יאמין (סלהוב)שושנה שמעה נהמייונה ג'נה קוריש
מיכאל ברנדיןראמו יאמיןשלום נהמייחיא קוריש
לב ברקוביץשמעון יאמיןמאיר נהרייחיאל קוריש
טזזו יאסוסלימן נהרייוילה יוסף קורנפלד
אילנה בשןפריימן יבהאדה נוזברוךיעקב קורש
צ'וקול ג'מבריצחק משה יהודהשוקת נורנינועם קורש
יוסף ג'מילירון יהודהכוכבה נזריאן
יוסף ג'מילכדיה יהודהכוכבה נזריאןשלום קייסי
יוסף ג'מילכדיה יהודהעבדלה נזריאןשלום קייסי
נעמה ג'מילמרים יהודה (קעטבי)שרה נזריאןאלי קונקי קינן
שמעה ג'מיל (קהא)נעמה יהודהורדה נחוםאייל קירחיש
שמעה ג'מיל (קהא)עפיה יהודהחביבה נחום (קעטבי)אלון קירחיש
מלכה סולטנה ג'מיל גמליאלשלמה יהודהחביבה נחום (קעטבי)עובדיה קירחיש
דוד ג'עןשלמה יהודהכדיה נחוםיוסף קליין
רחל ג'עןתמר יהודהמור נחוםאברהם קמס
שלמה ג'ראפיזוהרה שרה יהושע (עמר)מרים נחוםסעידה קמס
יחיא גאברמוסה יהושענחום נחוםסעידה קמס
נפתלי גאברפנצי מרקו יהושענחום נחוםיוסף קניס
נפתלי גאברקוקב יונניסיגל נחוםאברהם קעטבי
סעדיה גאבראבנר יוסףנעמה נחמיאהרן קעטבי
שלמה גאברבדרה יוסף (מנצור)אליהו אליהו נחמיהארז קעטבי
מרינה גאיסיןג'זל יוסף (קהלני )אליהו נידםארז קעטבי
פודה גאל (בוני)דניאל יוסףחנה נידםגליה קעטבי
מנור גאלידניאל יוסףחנה נידםהוידר קעטבי (לבי)
אליהו גבאייוסף יוסףנועה ניסיםחביבה קעטבי
טובה גבאייחיא יוסףדייזי ניסןחיים קעטבי
יהודית הוידה גבר (קהא)יעקב יוסףטניה ניפומנישיחיים קעטבי
יוסף גברמנשה יוסףחנינה נמרדיחממה שושנה קעטבי
לולוה גבר (ירימי)נג'יה יוסףיעקב נמרדייחיא קעטבי
מרים גברנדרה יוסףמשה נמרדייחיא קעטבי
נעמה גברסעדיה יוסףעזרא נמרדיינון קעטבי
אלברט אברהם גבריאלעובדיה עבדאללה יוסףמתנה נסיםכדיה קעטבי
נתן גבריאלאליהו יחזקאלשאול נסרילוזה קעטבי
ד'ר לב גדלביץאליהו יחזקאלגורשום נפתלייבלולוה קעטבי
יחיא גדקהנעימה יחזקאלאהרון נקרמזל סעידה קעטבי
עמרם גדקהנעימה יחזקאלניסים נקרמרים קעטבי
עמרם גדקהאסתר יחיאפרחה נקרסעדה קעטבי
שלום גדקהצביה יחיא (חריזי)סעידה נרזאניסעדיה קעטבי
תורקייה גדקהשלמה יחיאיוכבד סאיגסעדיה קעטבי
אהרון גהאיחזקאל ימיןנורי סאיגסעדיה קעטבי
זכי גהאלולו ימיןנורי סאיגסעידה קעטבי
חממה גהאציונה ימינייחיא סאלםעידן קעטבי
זהרה גהדי (תנעמי)חואטו סאסיעפיה קעטבי
אהרון גהלימאיה ברוניסלבה ינובסקימרים סאסיפוצ'י קעטבי
אומסעד גהליחנה ינעיזעדיה סגלצביה קעטבי (עמר)
דוד גהלייאיר יעבץיוסף סגלקינן קעטבי
דוד גהליכאדיה יעבץ (עוזרי)יעקב סגלרחל קעטבי
הוידה גהליעובדיה יעבץסעדיה סגלשלמה קעטבי
חיים גהליברכה יעישציניה סגלשמעה קעטבי
חיים גהלימרים יעישציניה סגלמנשה קצב
משה יעישסעיד סהואןעזרא קציר
חממה יונה גהלי (דרף)משה יעישצביה סהואןמרים קראוני
יהודית גהלינעמה יעישזמנאי סהלויונה קרואני
יוסף גהלישמעה אורה יעישדניאל סוגאוקרשלום קרואני
יוסף גהלימשיח יעקבמלכה סוגאוקר
יוסף גהלינונו יעקבציון סוגבקר
יחיא גהליסעיד אברהם יעקבניב סודריסוכרה קרחיש
יחיא גהליסעיד אברהם יעקבשרה סודרי לויאברהם קרחש
יחיאל גהליעבדללה יעקבאילן חי סויסהיונה קרחש
יעקב גהלישרה יעקבדוד סויסהיוסף קרחש
מסעוד גהלישרה יעקבעיישה סויסהחיים קרמני
מסעודה גהלישלום יעקביעיישה סויסהטלי קרמני
מרים גהליאהרון יעקובשרלי שלום עמרם סויסהטלי קרמני
מרים גהלידבורה יעקובייקותיאל קרמני
מרים גהלידוד יעקובימטרוד סולימאןיקותיאל קרמני
מרים גהלידוד יעקובימטרוד סולימאןעופרה קרמני
מרים גהלי (סלם)זכריה זכי יעקוביזכריה סומר
ניסים גהלימזל סעידה יעקובי (נגר)זכריה סומרשלמה קרמני
נעמי גהלי (זנדני)משה יעקוביצנדיק סועדאריה קרני
סאלפ גהלימשה יעקובימרסל קרני
סלאם גהליסעדה יעקוביפרהנג סופריאסתר אשמת קשאני
סעדיה גהליסעדה יעקוביפניה סוריןאסתר אשמת קשאני
צביה גהלי ( זנדני)צבי עוקבי יעקובייחיא זכריה סטאחירפאל קשאני
צביה גהלי (סלימאן)צביה יעקובי (חשדי)מזל סטאחירפאל קשאני
רומיה גהלי (דהרי)צדוק יעקובימזל סטאחייפת קתוע
שאול גהליצקוד יעקוביעובדיה סטאחייפת קתוע
שאול גהלידוד יעקובי שגדרישלום סטאחידוד רדי
שרה גהלידוד יעקובי שגדרישלום סטאחיכדיה רדי
אליהו גואטהיורם יפרחאברהם סטחינעמה רדי
טספה דוד גוביינהיצחק יפתאליהו סטחיצביה רדי
ציונה גוברטפטה יצחקיחיא סטחישלום רדי
רחל גובראהרון יקנהיחיא סטחישלמה רדי
שלמה גובראהרון יקנהישעיה סטחישלמה צ'ומפי רדי
יהודה גוזיזכריה יקנהמרים סטחימזל סעדה רדעי
חיה גולדפדרסעידה יקנהנעמי סטחי (לוי ברטי)עזריה רהימה
מיכאל-מייק גופשטייןסעידה יקנה (גמליאל)סלימן סטחייבגניה רובינסקי
חיים גורביץרדי כאדיה יקנהעובדיה סטחייליזבטה רובינסקי
אסיה גורודצקיסעידה יריכוי (רדי)צדוק סטחיבוקה רווח
אהרן ירימירחל מלכה סטחימשה רווח
אשר גזאלדחוה ירימישלום סטחימשה רווח
בת-שבע גזאלחיה ירימי (צברי)שמעה סטחי (שוכר)ליאורה רוטמן
יוסף גזאלחנה ירימי (פאיז)שמעה סטחי (אוצמני)אשר רוטנשטיין
מזלי גזלחנה ירימי (פאיז)שמעה שושנה סטחידוד רזל
רחל גזליחיא ירימייחיא סיאני ציוניזרין רחימי
כיריה גזנאוייעקב ירימישמעון סידוןיוסף רחימי
נג'י גזנאוייעקב ירימיצבי סביח סיירמזל רחימי
בנימין גחליסעידה ירימישפיקה שיפרה סייראהרן רחמה
חיים גיאתעאפיה ירימי (יהודה)סעדיה סינואנימסעודה רחמים
שמחה גיאת (שררה)תמנייה ירימי (דמארי)נעים רחמים
שמעון גיאתנהמי שלום ישורוןחיים סלהובפאינה ריבנקו
סעדיה ישורוןשהיבה סלהובדוד רידי
טקלץ גיטהוןתפחה ישעיהאבוחיי וונדה סלומוןסעדיה רידי
מיסה גיעןארווין ישראלוביוסף סלוסשמעה סאלם רידי
בכור גלאםיוסף יששכרמסעון סלוס
מרים גלאםשרה יששכר (לוי)נדרה סלוסברקה רייכצין
רון רוני גלזרמסעוד יששכר שוקרנעמה סלוס (גמליאל)מקס ריינר
דליה גלםסלמן כאבאסלוה סלוסמאיר רימה
נסים גלםאהרן כהןעפיה סלוסמרים רימה
רמו גלםאלגרה כהןשלום סלוסרזאלה רימה
אילנה גלעדיאמנה כהןשרה סליאמןשלום רפאל
אסתר כהןיוסף סליםלזי רפקה
שושנה גלעדי (בנא)אסתר כהןדוד סלימאןצפורה רצבי
חממה יונה כהןהוידה סלימאן (זנדני)יוסף שאבי
טויה כהןיוסף סלימאןיוסף שאבי
ישראל גמזויונה כהן (שררה)יעקב סלימאןנג'יה שאבי
רפאל גמזולוי סלימאןנג'יה שאבי
כדיה גמיליחיא כהןמניה סלימאן סלוסבכורה שאול
מנחם גמיליחיאל כהן (עראקי)וורדה סלימן
אברהם גמליאליעקב כהןמרים סלימןיצחק שבו
אברהם גמליאליצחק כהןאורנית סמאי
ג'מיל גמליאליצחק כהןג'ורג'יה סמרלי (כליף)הנני שבע
הודיה גמליאלכדיה כהןסלים סמרלישמעון שהרי
הוידה גמליאללאה כהןסלים סמרליפאינה שוועצ
הרב יוסף גמליאלליטל כהןמרים סעדשרה שוצברג
הרב יוסף גמליאלמאיר מהדי כהןג'ילבר סעדהגזאל שוקר
יחיא גמליאלמאיר מהדי כהןדוד סעדייחיא שוקר
יחיא גמליאלמילי כהןדוד סעדייחיא שוקרי
יעקב גמליאלמילי כהןורדה סעדי (שוקר)חנינה שושן
מסעוד בוסי כהןחביבה סעדייחיאל חיליק שחם
ישראל גמליאלמסעודה כהןיוסף סעדי
ליאור גמליאלמסעודה כהןיחיא סעדייקות שטרית
מזל גמליאל (אליעקב)מרים כהן (עמרם)נדרה סעדייקות שטרית
מזל סעידה גמליאלמשה כהןסאלם סעדיעמרי עמרם שכורי
מסעוד גמליאלמשה יוסף כהןסאלם שלום סעדי
מרים גמליאל (עראקי)ניסים כהןסימונה שמחה סעדיצביה שלום יוסר
נעומי גמליאלנעמה כהןרומיה סעדי (כרבי)יעקב שלימק
סעדיה גמליאלנעמה כהןשלמה סעדיאהרן שם טוב
סעדיה גמליאלעפייה כהןשלמה סעדירוזה שם טוב
סעדיה גמליאלצדוק צאלח כהןעמרם סעדיהרוזה שם טוב
סעדיה חן גמליאלראומה כהןשלמה סעדיה סעאדייעקב שם-טוב
סעידה גמליאלרחל כהןשרה סעדיה סעאדישמואל שמואל
עפיה גמליאל (יעיש)רחל כהןזכריה סעידשרה שמואל
פרשה גמליאלשירן כהןחסן סעיד
רומה גמליאלשמחה כהןיהודית הדיה סעיד (ירימי)נוצרת שמואלי
ריזגה גמליאלשמעה כהןאמנה ספגיןדליה שמח
שלום גמליאלשרה כהןאידס ספיסקיאברהם שמחי
שלום חממי גמליאלג'מיל כהן עראקיאידס ספיסקייהודה שמחי
שמעה גמליאל (כובני)סעדיה כהן עראקימסעוד סקאלמזל שמחי (קדריה)
יהודה גמעןסאלם כובאנינעמה סקאלה הרוןסעידה שמחי
רחל גנקיןכורצאן כובנישרון סרבגילירבקה שמיח
זהר גפרימזל כובניישראל סרידוד יעקב שמלי
יוסף ראובן גפרימשה כובניישראל סריויטה ויזה שמלי
יוסף גרבאוויסעידה כובניסעידה סריניסים שמלי
שמחה גרבאווי (בני)תמיר כוכביסעידה סריחממה שמן
חסינה גרבאויסעידה כורישגורג'יה עבדשמח שמעון
מג'ודה גרבאויסעירה כורישקליס עבדהיעקב שמעון לוי
פדל גרבאוייפה כורםאבי סבח עבדושדני שמש
רחמים גרבאויאסתריה כלוניהאליה עבדוששמחה שמש
נחום גרבאוי גלבועחביבה כליףחביבה עבדושאמנון שני
גורג'יה גרדנימיכאל כץישראל עבדוש
גזל גרופי (דרף)שמעה כרבימרדכי חי עבדושאנה שניידר
זהרה גרופישמעה כרבינאגי עבדושסלחה שעיה
סאלם גרופייאירה כרטינאגי עבדושששון שעיה
יוסף שפיק גריבאהרון כתאפיניסים עבדושחיים שעירי
עובד גריבמרים כתאפיעזרא אליה עבדושסעדיה שעירי
פהימה גריבפלטיאל יחיאל כתפישאול עבדושסעידה שעירי (קהלני)
ראנם גריבאהרן לביאהרון עבדלרחל שעירי
רימה גריבאהרן לביחביב עבדליפת שפיר
רימה גריבסעדה לבימרסל עבדל (נג'ולה )יפת שפיר
שלום לבייעקב עבודרןמרים שפיר
וולף וובקה גרינמןמרים לדני (שעירי)עפייה עבץנסים שפיר
שרה גרעיןשלום לדנישמעה עבץ סלוס (ג'מל)סמיר שקורי
גל גרשון אלהררגיטה לוזוןחיים עדיניויקטור שקלי
יחזקאל דאדההרצל לוזוןחיים עדיניויקטור שקלי
אנגצ'או דג'ן (וורקנך)חואתו לוזוןיוסף עדיניגיטה שר
דינה דגאגיהודית לוזוןלאה עדינישמעון שר
נעמה דגאגיוסף לוזוןלאה עדיני (עמרם)
ציונה נעומי דגאגרג'ינה לוזוןזיוה עדיקהיפת שרעבי
פודה דגג (סאלם )רחמים לוזוןדוד עואדסימון שרעבי
הוידה דהרי (גהלי)אברהם לוייחזקאל עואךסעידה שרעבי
הוידה דהרי (גהלי)יחיא עואףגזל שררה (משרקי)
יחיא דהריאהרון עובדזהרה שררה
בוכה לויזכריה עובדיוסף שררה
סעדיה דהריביבי לוי (85)יוסף עובד
שמעון דהריברוך לוימרים עובד (ליבי)עזרא שררה
ברכה לוימרים עובדחיים ששט
דוד משה דודהרצל שמעון לויסעדיה עובדזכריה יחיא תם
יוסף דודורדה לוירחל נדרה עובד (ברטי)מרים תם
יוסף דודחביב לויאברהם עובדיהאורי תמר
יוסף מחלי דודחיים לויאיילין רותי עובדיהחסינה תמר
יעקב דודיוסף לויבנימין עובדיהיונה תמר
חנה עובדיהנפע תמר
כא'יה דוד (חלא)יוסף לוייוסף ספני עובדיהחזקאל תרשי
נזימה דודיחיא לוייורם עובדיה


Pages: 1