BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Gan Shlomo Cemetery

Burial Records

בתיה אילן (הירש)יצחק דקסחיים ליברשרה קנפס (קורצר)
לאהיצחק דקסחיים ליברמאיר קרישפין
אברהם יצחק (אל גולד) ויטקובריצחק דרורלוצינה שרה לישיצקהמאיר קרישפין
חיה ביילה אבושיצחק דרורשלמה לישצקיאסתר קרמיש
חיה ביילה אבושזאב הוכברגשלמה לישצקיאסתר קרמיש
תמר אבי יונהזאב הוכברגדוד לכטראסתר קרמיש
שלמה דב אבי-יונהמלכה הוכברג (פולישוק)דוד לכטרנעמי קרמיש (גרסל)
שלמה דב אבי-יונהמלכה הוכברג (פולישוק)אהרון ראובן מאירנעמי קרמיש (גרסל)
תמר אבי-יונהדוד הופר (קלינגהופר)אהרן ראובן מאירצבי קרמיש
יצחק (איקי) אביביהמשוררת אריאנה הרן הכהןאסתר מאירצבי קרמיש
יצחק איקי אביביהרב שמואל יצחק אביגדור הכהןאסתר מאירשמואל קרמיש
שמואל יצחק אבידור (הכהןרחל הפנר (הרש)אריה דוד מאירשמואל קרמיש
מרטין אברהםרחל הפנראריה דוד מאירחיים קרשפין
מרטין אברהםאריאנה הרן הכהן (הפנר)גליה מאירחיים קרשפין
קורין אברהםנתן וגמןגליה מאירלאה רבד (בלום)
קורין אברהםנתן וגמןחנה אנולה מאירלאה רבד (בלום)
יפעת אוקועירית וגמןיעקב מאירמינה רבד
יפעת אוקוחנה וולקשטייןיעקב מאירמינה רבד
משה אוריחובסקיחנה וולקשטייןיעקב מאירטלמינה רבד
משה אוריחובסקייוסף וולקשטייןיעקב מאירטלמרדכי רבד
בתיה אילן (הירש)יוסף וולקשטייןארנה מוזס (וינטריניץ)מרדכי רבד (רובנפלד
יחזקאל אילןאברהם יצחק אל גולד ויטקוברארנה מוזס (וינטרניץ)חדוה רבהון
יחזקאל אילןאל גולדאברהם יצחק ויטקובריעקב מוזסחדוה רבהון
יחזקאל אילןיעקב פיקו וינגרטןיעקב מוזסמנחם רבהון
חנה אנולה (מאיר)יעקב פיקו וינגרטןאסתר מוטלמנחם רבהון
ד״ר יהודה אנושיצחק וינגרטןאסתר מוטלרבקה רבהון
ד״ר יהודה אנוששושנה וינגרטן (טירקל)יעקב מוטלרבקה רבהון
יעל אנוש (קנפס)שושנה וינגרטן (טירקל)יעקב מוטלנעמי רובינזון
יעל אנוש (קנפס)לוציה וינטרניץ (וולף)משה מוטלנעמי רובינזון
יצחק בקרמןלוציה וינטרניץ (וולף)משה מוטלדינה רוזנבאום
יצחק בקרמןרפי וישניצרמשה מוטלדינה רוזנבאום
יורם בר-גילאסתר ול (גולדברג)מרדכי (מוטי) מוקסיייחיאל רוזנפלד
מנדל בר-גילאסתר ול (גולדברג)מרדכי מוטי מוקסיייחיאל רוזנפלד
מנדל בר-גילישראל ולאליעזר מילרמוטל מורדכי רוזנפלד
דפנה בראוא-ול (ול)ישראל קפי ולאליעזר מילרמוטל מורדכי רוזנפלד
דפנה בראור - ולמלכה ולטובה מילרשיינדל רוזנפלד
מרים ברגיל (אדלר)מלכה ול (מולא)טובה מילרשיינדל רוזנפלד
מרים ברגיל (אדלר)שושנה ולך (רבהון)מרים הניה מירמזל (ארנונה) רוט (מנחם)
פרידה ברקוביץ (מאייר)שושנה ולך (רבהון)מרים הניה מירמזל ארנונה רוט (מנחם)
פרידה ברקוביץ (מאייר)שלומית זהבינתן מירמשה (מוריס) רוט
אריה ברקןנפתלי הנס זוננברגנתן מירמשה מוריס רוט
אריה ברקן (בלומנשטוק)נפתלי הנס זוננברגשלמה מיראליהו רייפן
אריה ברקןיוחנן אריה זיכלשלמה מיראליהו רייפן
חנה ברקןיוחנן אריה זיכלקליינמן מנחםהילדה רייפן
חנה (אגנס) ברקן (מושק)קורט אברהם זיכליחיאל שלמה יוליוס מנשהילדה רייפן
חנה אגנס ברקן (מושק)קורט אברהם זיכלמגיסטר פרמ׳ יחיאל שלמה יוליוס מנשמרים ריפן (חניג)
ראובן קלמן גולדהירשקלרה זיכלצפורה מרקוביץמרים ריפן (הניג)
רחל גולדהירשקלרה זיכלצפורה מרקוביץליאוניה רמבישבסקה
רחל גולדהירשפישל זילברמינץדבורה סוחובולסקיליאוניה רמבישבסקה
רחל גולן (ברקוביץ)פישל זילברמינץצבי סוחובולסקימרטה שווד
רחל גולן (ברקוביץ)מלכה זקןצבי סוחובולסקימרטה שווד
שלמה גולן (גוטסמן)משה זקןאסתר אסתרקה סוקולר (בר-גיל)אמנון שוסטר
שלמה גולן (גוטסמן)משה זקןמרתה סמסוןיוכבד שוסטר (קסירר)
חנה גורין-ספקטורמלכה זקן מנשהמאיר סמפסוןישראל שוסטר
גיל גורןאברהם חורןמאיר סמפסוןטוביה שור
גיל גורןאברהם חורןמרתה סמפסוןטוביה שור
דניאל גורןחנה (אניצה) חורן (פאפו)רוזה עפריונתן שור
דניאל גורןחנה אניצה חורן (פאפו)רוזה עפריונתן יוני שור
יונה גורןצביה חמי (פרידמן)דוד עפר קלינכהופריואב שחם
יונה גורןצביה חמי (פרידמן)אירנה פוגליואב שחם
אדי (אברם) גטריידהיעקב ישראל טופולאירנה פוגלאמנון שטוסר
אדי אברם גטריידהיעקב ישראל טופולאירנה פוגלורדה שטוסר (ש׳)
אישה (עלזה) גטריידה (לב)רלה טופול (גולדמן)יעקב פוגלורדה שטוסר (שי)
אישה עלזה גטריידה (לב)רלה טופול (גולדמן)יעקב פוגליוכבד שטוסר (קסירר)
יצחק פליפה גילבלה טלינטה פייג (פרנס)ישראל שטוסר
יצחק פליפה גילבלה טלינטה פייג (פרנס)יצחק שטינג
עדה גילחיים טליעקב פלנריצחק שטינג
עדה גילחיים טליעקב פלנראברהם שטיניג
דליה גמר (וידלר)דורותי טנאיואל פלשאברהם שטיניג
דליה גמר (וידלר)דורותי טנאיואל פלשצילה שטיניג
מרדכי מוטי גמראילן טננבאוםרות פלשצילה שטיניג
מרדכי מוטי גמראילן טננבאוםרות פלשיטקה שי
רות גמרסוור טננבאוםיהודה פרגייטקה שי (שיינוולד)
רות גמר (כץ)סוור טננבאוםיהודה פרגינתן שי
יוסף גרוסמןפנינה טננבאוםדינה פריד (הימן)נתן שי
יוסף גרוסמןפנינה טננבאוםדינה פריד (הימן)אלזה שידלובסקי (היין)
פרידה גרוסמןרחל ידידיה (שטרן)חיה פרשטנדיגאלזה שידלובסקי (היין)
פרידה גרוסמןרחל ידידיה (שטרן)חיה פרשטנדיגאוריאל אוטו שילר
מרדכי גרישפןיעקב אריה ידידיה-פרוינדישראל פרשטנדיגהילדה שילר (שורץ)
מרדכי גרישפןיעקב אריה ידידיה-פרוינדישראל פרשטנדיגמלכה שיף
שלמה דולגיןאדלהייד יוקלפלה פרשטנדיגמלכה שיף
שלמה דולגיןאדלהייד יוקלפלה פרשטנדיגיוסף שיפלדרין
הנס משה דנקוורטלודוויג אליעזר יוקלאריה צ'ילגויוסף שיפלדרין
הנס משה דנקוורטלודוויג אליעזר יוקליעקב צוקרברגשרה שיפלדרין
זיוה דנקוורטקדמי יעקביעקב צוקרברגשרה שיפלדרין
זיוה דנקוורטזכריה כהןאריה צילגוישעיהו שפירא
יועז דנקוורטמשה (מושיקו) כהןרחל צרנר (קורצר)ישעיהו בן דוד שפירא
יועז דנקוורטמשה מושיקו כהןרחל צרנר (קורצר)לאה שפירא (פבר)
יעל דנקוורטיעקב כודאדאיעקב קדמי (מזרחי)לאה שפירא
יעל דנקוורטיעקב כודאדאאדולף קורצרלאה שפירא (פבר)
אריה דנקורטשושנה כודאדאאדולף קורצרמנחם שפירא
אריה דנקורטשושנה כודאדאמנחם קליינמןמנחם שפירא
לילי דנקורטיונה כסהראובן קלמןעמוס שפירא
לילי דנקורטיונה כסהאברהם קמלעמוס שפירא
מקס מרדכי דנקורטצפורה כסה (רייבר)אברהם קמלעמוס שפירא
מקס מרדכי דנקורטצפורה כסה (רייבר)קלרה קמל (האוזנר)מנחם שקד
מרים דנקורטלאה כץקלרה קמל (האוזנר)מנחם שקד
מרים דנקורטלאה כץאפרים קמרוןבנימין שקולניק
אילזה דנקורת (שטיינהרט)דב לאוראפרים קמרוןבנימין שקולניק
אילזה דנקורת (שטיינהרט)דב לאורדניאל קמרוןלוצינה שרה
קורט מאיר דנקורתשפרינצה לאור לכטרדניאל קמרון
קורט מאיר דנקורתשפרינצה לאור לכטרקלרה קמרון
יוכבד (יוכקה) דקס (גולדשטיין)גיל לויזוןקלרה קמרון
יוכבד יוכקה דקסגיל לויזוןשרה קנפס (קורצר)


Pages: 1