BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Gan Shlomo Cemetery

Burial Records

בתיה אילן (הירש)יצחק דקסגיל לויזוןשרה קנפס (קורצר)
לאהיצחק דקסחיים ליברשרה קנפס (קורצר)
אברהם יצחק (אל גולד) ויטקובריצחק דרורחיים ליברמאיר קרישפין
חיה ביילה אבושיצחק דרורלוצינה שרה לישיצקהמאיר קרישפין
חיה ביילה אבושזאב הוכברגשלמה לישצקיאסתר קרמיש
תמר אבי יונהזאב הוכברגשלמה לישצקיאסתר קרמיש
שלמה דב אבי-יונהמלכה הוכברג (פולישוק)דוד לכטראסתר קרמיש
שלמה דב אבי-יונהמלכה הוכברג (פולישוק)דוד לכטרנעמי קרמיש (גרסל)
תמר אבי-יונהדוד הופר (קלינגהופר)אהרון ראובן מאירנעמי קרמיש (גרסל)
יצחק (איקי) אביביהמשוררת אריאנה הרן הכהןאהרן ראובן מאירצבי קרמיש
יצחק איקי אביביהרב שמואל יצחק אביגדור הכהןאסתר מאירצבי קרמיש
שמואל יצחק אבידור (הכהןרחל הפנר (הרש)אסתר מאירשמואל קרמיש
מרטין אברהםרחל הפנראריה דוד מאירשמואל קרמיש
מרטין אברהםאריאנה הרן הכהן (הפנר)אריה דוד מאירחיים קרשפין
קורין אברהםנתן וגמןגליה מאירחיים קרשפין
קורין אברהםנתן וגמןגליה מאירלאה רבד (בלום)
יפעת אוקועירית וגמןחנה אנולה מאירלאה רבד (בלום)
יפעת אוקועירית וגמןיעקב מאירמינה רבד
משה אוריחובסקיחנה וולקשטייןיעקב מאירמינה רבד
משה אוריחובסקיחנה וולקשטייןיעקב מאירטלמינה רבד
בתיה אילן (הירש)יוסף וולקשטייןיעקב מאירטלמרדכי רבד
יחזקאל אילןיוסף וולקשטייןארנה מוזס (וינטריניץ)מרדכי רבד (רובנפלד
יחזקאל אילןאל גולדאברהם יצחק ויטקוברארנה מוזס (וינטרניץ)חדוה רבהון
יחזקאל אילןאברהם יצחק אל גולד ויטקובריעקב מוזסחדוה רבהון
חנה אנולה (מאיר)יעקב פיקו וינגרטןיעקב מוזסמנחם רבהון
ד״ר יהודה אנושיעקב פיקו וינגרטןאסתר מוטלמנחם רבהון
ד״ר יהודה אנושיצחק וינגרטןאסתר מוטלרבקה רבהון
יעל אנוש (קנפס)שושנה וינגרטן (טירקל)יעקב מוטלרבקה רבהון
יעל אנוש (קנפס)שושנה וינגרטן (טירקל)יעקב מוטלנעמי רובינזון
יצחק בקרמןלוציה וינטרניץ (וולף)משה מוטלנעמי רובינזון
יצחק בקרמןלוציה וינטרניץ (וולף)משה מוטלדינה רוזנבאום
יורם בר-גילרפי וישניצרמשה מוטלדינה רוזנבאום
מנדל בר-גילאסתר ול (גולדברג)מרדכי (מוטי) מוקסיייחיאל רוזנפלד
מנדל בר-גילאסתר ול (גולדברג)מרדכי מוטי מוקסיייחיאל רוזנפלד
דפנה בראוא-ול (ול)ישראל ולאליעזר מילרמוטל מורדכי רוזנפלד
דפנה בראור - ולישראל קפי ולאליעזר מילרמוטל מורדכי רוזנפלד
מרים ברגיל (אדלר)מלכה ולטובה מילרשיינדל רוזנפלד
מרים ברגיל (אדלר)מלכה ול (מולא)טובה מילרשיינדל רוזנפלד
פרידה ברקוביץ (מאייר)שושנה ולך (רבהון)מרים הניה מירמזל (ארנונה) רוט (מנחם)
פרידה ברקוביץ (מאייר)שושנה ולך (רבהון)מרים הניה מירמזל ארנונה רוט (מנחם)
אריה ברקןשלומית זהבינתן מירמשה (מוריס) רוט
אריה ברקן (בלומנשטוק)נפתלי הנס זוננברגנתן מירמשה מוריס רוט
אריה ברקןנפתלי הנס זוננברגשלמה מיראליהו רייפן
חנה ברקןיוחנן אריה זיכלשלמה מיראליהו רייפן
חנה (אגנס) ברקן (מושק)יוחנן אריה זיכלקליינמן מנחםהילדה רייפן
חנה אגנס ברקן (מושק)קורט אברהם זיכליחיאל שלמה יוליוס מנשהילדה רייפן
ראובן קלמן גולדהירשקורט אברהם זיכלמגיסטר פרמ׳ יחיאל שלמה יוליוס מנשמרים ריפן (חניג)
רחל גולדהירשקלרה זיכלצפורה מרקוביץמרים ריפן (הניג)
רחל גולדהירשקלרה זיכלצפורה מרקוביץליאוניה רמבישבסקה
רחל גולן (ברקוביץ)פישל זילברמינץדבורה סוחובולסקיליאוניה רמבישבסקה
רחל גולן (ברקוביץ)פישל זילברמינץצבי סוחובולסקימרטה שווד
שלמה גולן (גוטסמן)מלכה זקןצבי סוחובולסקימרטה שווד
שלמה גולן (גוטסמן)משה זקןאסתר אסתרקה סוקולר (בר-גיל)אמנון שוסטר
חנה גורין-ספקטורמשה זקןמרתה סמסוןיוכבד שוסטר (קסירר)
גיל גורןמלכה זקן מנשהמאיר סמפסוןישראל שוסטר
גיל גורןאברהם חורןמאיר סמפסוןטוביה שור
דניאל גורןאברהם חורןמרתה סמפסוןטוביה שור
דניאל גורןחנה (אניצה) חורן (פאפו)רוזה עפריונתן שור
יונה גורןחנה אניצה חורן (פאפו)רוזה עפריונתן יוני שור
יונה גורןצביה חמי (פרידמן)דוד עפר קלינכהופריואב שחם
אדי (אברם) גטריידהצביה חמי (פרידמן)אירנה פוגליואב שחם
אדי אברם גטריידהיעקב ישראל טופולאירנה פוגלאמנון שטוסר
אישה (עלזה) גטריידה (לב)יעקב ישראל טופולאירנה פוגלורדה שטוסר (ש׳)
אישה עלזה גטריידה (לב)רלה טופול (גולדמן)יעקב פוגלורדה שטוסר (שי)
יצחק פליפה גילרלה טופול (גולדמן)יעקב פוגליוכבד שטוסר (קסירר)
יצחק פליפה גילבלה טלינטה פייג (פרנס)ישראל שטוסר
עדה גילבלה טלינטה פייג (פרנס)יצחק שטינג
עדה גילחיים טליעקב פלנריצחק שטינג
דליה גמר (וידלר)חיים טליעקב פלנראברהם שטיניג
דליה גמר (וידלר)דורותי טנאיואל פלשאברהם שטיניג
מרדכי מוטי גמרדורותי טנאיואל פלשצילה שטיניג
מרדכי מוטי גמראילן טננבאוםרות פלשצילה שטיניג
רות גמראילן טננבאוםרות פלשיטקה שי
רות גמר (כץ)סוור טננבאוםיהודה פרגייטקה שי (שיינוולד)
יוסף גרוסמןסוור טננבאוםיהודה פרגינתן שי
יוסף גרוסמןפנינה טננבאוםדינה פריד (הימן)נתן שי
פרידה גרוסמןפנינה טננבאוםדינה פריד (הימן)אלזה שידלובסקי (היין)
פרידה גרוסמןרחל ידידיה (שטרן)חיה פרשטנדיגאלזה שידלובסקי (היין)
מרדכי גרישפןרחל ידידיה (שטרן)חיה פרשטנדיגאוריאל אוטו שילר
מרדכי גרישפןיעקב אריה ידידיה-פרוינדישראל פרשטנדיגהילדה שילר (שורץ)
שלמה דולגיןיעקב אריה ידידיה-פרוינדישראל פרשטנדיגמלכה שיף
שלמה דולגיןאדלהייד יוקלפלה פרשטנדיגמלכה שיף
הנס משה דנקוורטאדלהייד יוקלפלה פרשטנדיגיוסף שיפלדרין
הנס משה דנקוורטלודוויג אליעזר יוקלאריה צ'ילגויוסף שיפלדרין
זיוה דנקוורטלודוויג אליעזר יוקליעקב צוקרברגשרה שיפלדרין
זיוה דנקוורטקדמי יעקביעקב צוקרברגשרה שיפלדרין
יועז דנקוורטזכריה כהןאריה צילגוישעיהו שפירא
יועז דנקוורטמשה (מושיקו) כהןרחל צרנר (קורצר)ישעיהו בן דוד שפירא
יעל דנקוורטמשה מושיקו כהןרחל צרנר (קורצר)לאה שפירא (פבר)
יעל דנקוורטיעקב כודאדאיעקב קדמי (מזרחי)לאה שפירא
אריה דנקורטיעקב כודאדאאדולף קורצרלאה שפירא (פבר)
אריה דנקורטשושנה כודאדאאדולף קורצרמנחם שפירא
לילי דנקורטשושנה כודאדאמנחם קליינמןמנחם שפירא
לילי דנקורטיונה כסהראובן קלמןעמוס שפירא
מקס מרדכי דנקורטיונה כסהאברהם קמלעמוס שפירא
מקס מרדכי דנקורטצפורה כסה (רייבר)אברהם קמלעמוס שפירא
מרים דנקורטצפורה כסה (רייבר)קלרה קמל (האוזנר)מנחם שקד
מרים דנקורטלאה כץקלרה קמל (האוזנר)מנחם שקד
אילזה דנקורת (שטיינהרט)לאה כץאפרים קמרוןבנימין שקולניק
אילזה דנקורת (שטיינהרט)דב לאוראפרים קמרוןבנימין שקולניק
קורט מאיר דנקורתדב לאורדניאל קמרוןלוצינה שרה
קורט מאיר דנקורתשפרינצה לאור לכטרדניאל קמרון
יוכבד (יוכקה) דקס (גולדשטיין)שפרינצה לאור לכטרקלרה קמרון
יוכבד יוכקה דקסגיל לויזוןקלרה קמרון


Pages: 1