BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Caesarea Cemetery

Burial Records

הילהלבנה גזבראלי לברות פרדו (נוילנדר)
דוד (דודוש) בריכמןברונו גייזנברגרעיה לב מריאנסגילה פרדי (וולך)
Elie Dahanשטפי גייזנברג (פלץ)גילה לביא שוסטקדוד פרדי
הרש צבי Andrew Goldenלאה גינסברגד-ר נתן לוגובויזאב פרדס (מאירזון)
Sami Israelאיבט גנוראברהם לוגןשרה פרדס (רפופורט)
Freddie Krivineשירלי גסנריפעת לוייהודית אודל פריגר
Shelagh Krivine (Berger)אמנון (קפישקה) גרוזניקעטרה לוי (דיין)סידני שמואל Sidney פרידלנד Friedland
Max Levinsohnהניה גרינרעידן לויפרנסין מרים Francine פרידלנד Friedland
Monty Randallברטה גרליך (בלומה) (ארליך)עליזה לוי (פולק)רבקה מרים Rebbeca Mary פרידלנד Friedland
יוכבד אבו-חיים (כהנא)ישראל גרשוןעמיחי לוישרגא עזריאל Fabian פרידלנד Friedland
חוה אביברחל גת (תומשוב)רגינה בכורה לוידב פרייזר
שמעון אביעדנחום דבעומר לונדוןיעקב קובה פרנס
אברהם אבןאורי דגנייהודה ליבפועה פרסוב
יעקב אבן-חייםאיציק דגנידר הלמות ליסנרשמואל פרסוב
ג'וזט אגואסתר דגניאסתר ליפשיץתם פרקש
יוסף אדיב (בן אדיבה)יגאל דגנישמוליק ליפשיץקלמן צוהר
לאונרד לני אהרונוףנצר דגנייהושע לסרירחל צורי
פלורנס פייגה אהרונוףראובן דגני גרסטמןאדית לששניאור צורי
אדם אוארבךמיכה דיגיגרשון לשיואש צידון-צ'אטו
ג'ון אוארבךאשר דרךורנר לשאליהו ציסמן
ז'ק יצחק אזולאימדלן (רינה) דרךחנה לשעפרה ציסמן
אהרון אטיאסמרגלית האןסטיבה מאוריץ-ברנרדצפורה ציסמן
ישראל איבצן איצקוביץגרטרוד (גילה) הולטרנה דה מאיוישראל קאופמן
רבקה איגלסקימוריס הולטבלהה מאיר (גולדברג)ארנסט קופל
יהודה איגראאביב הופמןעינת מאירזוןפיגה טובה קופרברג
רות איגראאלי הופשטטרמיה מרים (מריא) מוזס (שטרגרדטר)שבתאי קופרברג
יוסף יוסלה אליעזר איכראסתר הופשטטר (פיינר)הלל (אליהו) מונסהטי קוריצקי
מוריאל אירווינגאירנה הוש אוארבךמרים סימון מונסיעקב קטן
אתי אמירמאיר הכהןאביב מורגרועי קידר
עמוס אמירישראל הלפמןדוד מורגחנה רחל קירשנר
אהובה אנגרטאהובה הנפלינג (שרשבסקי)דודו מזל-טובשלמה קמינסקי
אהרון אנגרטמוגלי עמוס הנפלינגחיים זאב מיכאלוגד קמפינסקי
יעל זוזה אפיסדרוףהיינץ (הירש) הצבייהודה מיכאלימיכאלה טאובה קמפינסקי
יולנדה אפלקראסתר הראליעקב מיכלמיכל קמפינסקי
גרשון אפרתיברוך בוקי הראליפה מיכלורדה קני
דוד הראלרנה מיכלוביץ (בלצין)שמעון קנפו
חנוך אראליוסי הראליוסף מינץאריה קסל
שרה ארבלעופר הראליפה מינץ (הקל)אריך קסל
ראובן (פוט) ארטמןעטרה הראל (כרמי)פלורנס מינץ (דרוטץ)הדוויג קסל
רות (מאי) ארטמןאסתר הרלינגאדמונד מללאה לושקה קפצן
ד'ר אליהו אריאלישבתאי הרלינגאנדרי מלינגרמיכה קציר
שושנה ארליך (רוז'קה)שושנה הרנוףרנה מלינגרשולמית קרוס (כנפי)
אבי אברהם-יואל ארנסוןאהרון וגמןחיה מנדלבלטיהודה קרפס
נמרוד אשלחדווה וגמןשמואל מנדלבלטשרה קרר
בנימין בני באוםאנשל וגרציןהלדה מנדרסהאוזןמרים ראובני (הירשפלד)
סוזן סיסי באום (Chilks)צילה וגרצין (הורביץ)בנימין מנובסקיפרנציזקה רבין (שינמן)
עליזה באריזאב ויגדורחסיה מנובסקי (לוין)מישכה מיכאל רגב
מרים אמיליה בבסקישמואל ויזרחיים מנוראילזה רדאי
יהונתן יונס בהרבזאב וינקלרחיים רובין
משקה בהרב (שטיל)טיקי (פירחה) וינקלרמרים נאמן (הלוי)מתי לרה רובין
אראלה בובר (נוימן)אהרון ויתקיןמשה נאמןהרי רוזנברג
שמשון בוברגבריאלה וליסריולנדה נגרין (כהן)איילין אילנה Elaine רוזנברג Rosenberg
אביגיל בובשובאתי (אסתר) ולס (משולם)פנינה נוגרס (בוביס)ליאון אריה Leon רוזנברג Rosenberg
אורנה בובשובמאיר מרדכי ולס (לוי)איזי יצחק נוימןיהודה רוזנמן
יוסף בובשובויויאן ורדי (עמר)חוה נוימן (יונג)טובה רוזנקרנץ
רגינה בובשובפולה זבלודוביץ (רייך)אריה נוימן קרמרמרים רוטמן
ארוטי בוליסהשלמה זבלודוביץליליאן נוימן קרמריוסף רוטשטיין
אריה בוריצרמרדכי זילברברגאבנר נטערצה רוטשטיין (גלר)
יהודית בוריצררחל זילברברגאורי נטעאמיר רוסו
פנינהלה בוריצרדבורה זילברגלייטמיכאל ניצנייהודה רוסו
מרדכי מקס זילברגלייטיצחק (שחה) ניראמנון רותם
דוד מאיר בידרמןמשה פנחס זיסרעדית נעמן (רוט)
שולמית בכור (סולוביציק)אהובה זמירישלמה נעמןגדעון רז
אברהם בלוויסאסתר חורבטובה נצריהודית רייך (בירה)
זליג בלוטניקישראל חורבדב נצר אינציגריצחק רייך
זליג בלוטניקרובי חזםמרילה רייך (פרלברג)
אריה בלןאסנת חלפון פברןדויד קלייב סטנסילשמואל (סווק) רייך
חנה בלןיצחק חן חלבירועי סיגנרישראל רמר
הלה (הלגה) בלפראליאס אלי חסוןשרה סיגנרדני רפאלי
דו - מוסיה בן - אמוץאהרון חרוסט (בן ציון אלתר)קונסטנט סלעשמואל רשף (פישר)
דוד בן אלולשרה רבקה טבקמןגיורא סמואליהודה רתם
יוסקה בן חוריןדורוטאה (דורה) טייכנראריה שביט
מזל בן חורין (ארוטי)דב (בוריס) טייכראמנון ספירסיטה שביט (ביין)
שלמה בן-אליהושרה (סלה) טייכר (הוכברג)ניצה עדות (אבן-חן)זיאן פייר יעקב שבת
אורן בן-אלקנהיאיר טליוסקה עדיאריה שדה
שלמה בן-דודחוה טראובהחנן עזרןזאביק (זאב) שדה
ורד בן-חורין (קפצן)עדנה עציון (בילצ'יק)שרה שדה
עפר בן-יעקבצ'רנה יוסובדוד עקרישפנינה שדמי (שכטר)
צביה בן-צבי (כצנלסון)ד'ר אביב יוסףרותי פארא (ברודציאק)ענבל שובל דוד
יחזקאל בן-רחמיםנעמי ימיני (עוזרי)נסים פוזיילוביהודית שויצר
שמחה בן-רחמיםעדי ימינישושנה פוזיילובצבי שוסטק
פרדי ג'ורג' בנדישושנה ימיני קיסר (כסאר)סלה ארליך פוזננסקידוד שורץ (פופציק)
בלה בנדי-חזןאלברט ינאיאברהם פולוענבל שטראוס
מוריס משה בנימיןמאיר ינאיבני פורתאהוד שטרית
מוריס משה בנימין הלוימיכל שושנה ינאייעל פורתסטנלי עמנואל שטרן
אמנון פישל ברשמואל-סמק ינאיעדה פורת (בכור)קורט שטרן
זהבה ברניסים יניבעדית פורת (אדלר)גיא שטרן הכהן
חנה ברשושנה ינקו (וידנפלד)צבי (צביקה) פורתר' בנימין שיינר
שמעון בר-אילןאמה יעקבראובן פורתחיים דוד שיינר
הניה בר-חזןזקסי יעקובוביץאסתר פייגלאה שיינר
מגדה ברגר (גלמבוש)אסתריה ירוחםשמואל פייגאילנה שלזינגר
דניאלה ברודוציאקצמח ישיברוך פייןמירב שמיר (פלדשו)
אברהם ברובל ברודציאקיעקב כהןשולמית פייןסטלה שמש
אריה ברודרסולטנה כהןנעמי פילומלכה שני (לרנר)
יצחק מאיר ברודרצפורה כהןאחינעם נמי פינטוביעקב שני שניצר
רות ברודרתקוה כהןהרטה פינצי-שיפריוסף שנירר
ברכה בריכמןאברהם ז'אן כהן גנונהאהרון פינקשפלר
זהבה בריכמן (שרייבמן)חמסה כהן גנונהד-ר צביקה פירסטשלמה שפרון
חנה בריקשאול כהן גנונהצבי פלגאסתר שקולניק
אליאס גבאיאליעזר כהנאדבורה פלדמןאסתר Esther Aline שרביט Charbit
דוד גבע (פייג)יעקב מאיר (קובי) כהנאדוד פלדמןסיגל שרון
דורה גד בן ארציעמי כספידוד פלדמןסימון שרייבר
אלונה גוזליצביקה כספיצבי פלדמן ניראברהם אברמצ'יק תומשוב
גיל גוטפרידצביקה כספידבורלה פלדר (ג'ובה)מרים תומשוב
יצחק גוטפרידרחלי כספיראובן פעמונישי תימור
רחל גולדמשה כצמןשרה פעמוני הרלינגיחזקאל פטר תירוש
אפרת גולדשטייןרחל כצמןשילה פטרישה פראגאהרון תמר
יאיר יוסף גולדשטייןז'ניה כרמיבנימין פרדו
נתן כרמלד'ר הרברט יוסף בנימין פרדו
שריה גורודינסקיענת כרמל זקלבנה פרדו


Pages: 1