BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Binyamina Cemetery

Burial Records

אליעזרז'ניה יפה גומףעמרם פדידה
תמראנה גונטמכראברהם אברמי כהן
חיים בן-שמואלבלה ברטה גונן (רג'ואן)אהרון כהןשמעון פדידה
Nzk Tujbvמורן גוראהרן כהןאסתר פדלון
ויויאן ג'ולי אביטבוליבסיי יהושע גורביץאידה כהןמירב פדלון
מלכה אבןיעקב גורןאני כהן (לוי)ציון בנימין פדלון
וירג'יניה אבניסימה רחל גורןאריה כהןרפאל פדלון
מסעוד אברג'לחנה גורני (דוכס)זהבה כהןיעקב פוה
עישה אברג'לשלום גורפינקלחכם כהןפפי פוה
אברהם אברהםאיטה גיילרטוני כהןירמיהו פוטרמן
אוטיליה חוה אברהםברוך גיילריהודית כהןאידה פולק (זיכר)
אנש אברהםמנדל גייסטיחיאל כהןאריה פולק
חיון אברהםרבקה גייסטיפה כהןיוכבד פולק
סעידה אברהםיצחק איסק גילן גליקמןיפה כהןמרים פולק
פאול פייביש אברהםחוה גינגיכה-שוילייצחק כהןרוזה פולק (אלטמן)
מרים אברמוביעקב גינגיכה-שוילילאופולד כהןז׳לייט פזין
שונמית אברמוברוזה גינוסרלואיזה כהןאריה פטרנק
אסתר אברמוביץראובן גינזבורגליסי כהןשמואל אליעזר פיטרקובסקי
אסתר אברמוביץשמעון גינחמלכה כהן (שכנאי)יצחק פייג
מנחם אברמוביץזכייה גלאם (חכמון)מנדל כהןצבי פייג
משה אברמוביץדני גלבועמרדכי כהןאפרים פיין
משה אברמוביץאברהם גלושמרדכי כהןיפרח פיין
יעקב אברמוביץ'אסתר גלושמרים כהן (פרידמן)לאומי פיין
דוד יעקב אברמובסקיאוה גלינסקיהמרים כהן (גינזבורג)שרה בלה פיין (אפשטיין)
לאה ליזה אברמובסקי (שיימן)בסיה גליצקיהנחמה כהןאסתר פיליפ
שרה אג'יאהוד רודי אודי גלעדסלמה כהןדוד פיליפ
ד'ר ברוך אגוזיורדה טובה גלעדסעדה כהןמרים מגדה פיליפ
ברוך אגיבאיבארנה גלעדי (לידאי)עזרא כהןשלמה פיליפ
מריה מרים אגיבאיבישראל גלפמןפאול כהןשלוה פינקלשטיין
מנגסטו אגיניולידיה גלקין (ירושבסקי)פנחס כהןפנחס פינקלשטין
יפה אדלרלידיה גלקין (ירושבסקי)פנינה כהן (חרר)ראובן יוסף פיקוביץ אלון
לאה אדריראובן גלקיןפרחה כהןשמחה פיקלני
מסעוד אדריאדריאן גמלצפורה כהן (סגל)הדסה פישל
רפאל אדרייונה גמליאלקלרה כהןהדסה פישל
הניה אהרוןשלום גמליאלרבקה כהןנחום פישל
שושנה מיכל אהרוןצילה גנדלברבקה ריקי כהןנחום פישל
שלום אהרוןמרים גנדלסמןרוזה כהןדבורה פישר (בינשס)
פרופסור אלכס אהרונסוןנחום יצחק גנדלסמןשוקת כהןונדה פישר (פטרוקובסקי)
מרים אהרונסוןדוד גנוןשושנה כהןלואיס פישר
ניסן אהרונסוןרחל גנוןר' שלמה כהןיצחק פלדמן
חיה לאה אהרןמזלה גנח (שועה)שלמה חי נתן כהןאברהם פלומבו
משה אהרןזוהרה גניש (ברנס)שלמה-סלומון כהןיעקב פלומבו
משה אריה אוביץמתן גפנישמואל כהןיעקב פלומבו
סימי אוביץבנקה בן-ציון גרביץשמואל מולה כהןלאה פלומבוא
אברהם אוחנהמזל גרביץשמחה כהןיעקב פלורס
בן ציון אוחנהשלמה גרבץשרה כהןאלכסנדר פלזנבך
ג'נט דניאלה אוחנהצבי גרדוסתיאודור כהןבשה לאה פלזנבך
יוסף אוחנהשושנה גרדוסאסתר סטריה כהן אלגריסייעקב פלזנבך
כוכבה אוחנהאליהו לייב גרודצקירעיה כהנוביץפסיה לאה פלטמן
מרים אוחנהשרה מינדר גרודצקידהיבה כחלון (חי בריגע)רבקה רגינה פליי
נסים אוחנהגולדה גרויסמןדוד כחלוןבלה פלינט
רבקה אוחנהאפרים גרוסמזל מזאלה כחלוןחיים פלינט
רפאל אוחנהאפרים פרויקה גרוסמסעוד כחלוןאורי שלמה פליס
אמיר אוליאלאריסטידה גרוסבלה כמוני (זליגמן קאהן)ארנה פליס
מרים אוליבנבויםז'נטה גרוסבלה כמוני (זליגמו קאהן)רות פליס
אלכסנדר אולמרטיוסף גרוסיהושע כמונירות פליס
אסיה אולמרטיעקב גרוסדר' תאודור פליס
בלה אולמרט (ווגמן)לאה ליאונורה גרוסדוד כץד'ר תאודור פליס
מלכה אולמרטמלי גרוסמלכה כץיוסף פליצקי
מרדכי אולמרטמשה גרוסמרדכי כץנינל פנצ'נסקי
מרים אולמרטשפרינצה גרוסיהודה כרמלנחום פסטר
חיים אולשהורה גרוסמןיהודה אריה כשררחל פסטר
רחל אולשהזאב גרושקהלולוה כתריאלאריה פסטרנק
אדוארד אוסוסקיןחיים גרטבולמאיר כתריאללאה פסטרנק
אירינה אוסוסקיןחיים גרטבולשלום כתריאלליאור פסטרנק
יוליאן יעקב אוסטרובסקירבקה גרטבולשרה כתריאלרחל פסטרנק
משה מושקה אוצ'רורבקה גרטבולאירמה לאוארחיים פסל
שלום שליקו אוצ'רורות פפה מרי היטר גרטבולדר' ארנו לאוארחנה פסל
חנה אוצרןרות פפה מרי היטר גרטבולמשה לאוארחייקה פקר
ראובן אורחסיה גרטלסופיה לאואראריך פקרק
בלה אורלובישעיהו גרטלשמעון לאוארדב פרברמן
שמעון אורלובדוד גרטנרמשה לאוןדב פרברמן
אלזה אושיצקילאורה גרטנר (גרוס)לבנה לאקאייםמניה פרברמן
רבקה אושמיאנסקיהמיכל רמה גרי-זילברעמירם לביאמניה פרברמן
רבקה אושמיאנסקיהזאב גרינברגשמעון לביאגיזה פרוביזור (ווקספרס)
אליהו אזולאימאיר גרמיאלישבע לביא-אלכסנדר (וורטהיימר)גיזה פרוביזור
קרן פזיו אזולאיסשה שבתאי גרמנסקישלום לדאנייוצ'ו פרוביזור
רובידה אזולאימשה גרשדורית לדנימאיר פרוימוביץ
רחמה אזולאי (דהן)פנחס דבושמרתה ליפין לדרראריה פרוכטר
מכלוף אטיאסאליהו דברראמרומינה לובובפנינה פרוכטר
דינה אטשלגיטה דברריוסף לוזיקובשושנה (סושקה) פרוכטר
יהודה אטשלרגינה דברר (אבצוג)דורון לוטןשושנה (סושקה) פרוכטר
חנה אידלמןאליהו דבשתמרה לוטן (גורביץ)אסתר פרוקפץ
ראובן אידלמןדוד דבשאברהם לוינחמיה פרוקפץ
יהודה איוביוסף כלפו דבשאילנה לויאברהם פרחי
יעקב איזיןיוסף כלפו דבשאלגריה לויאברהם פרחי
עליזה איזיןמיסה דבשאליעזר לויסעידה פרחי
מתיתיהו איזנברגמיסה דבשאמילי (אמדה) לוישלום פרחי
שושנה איזנברג (קום)נסריה דבשגבריאל לוירחל עליזה פרידבורג
אברהם איטקיןציון דדושדוד לוימאיר פרידמן
מרים איטקיןמסעוד דהאןחיים לוימשה פרידמן
מריאנה איינשטיין (וייט)חביבה דהןחיים לוינפתלי פרידמן
ליאור אילוזיוסף דהןחנינה לוי (דהן)נתן פרידמן
פ'נ יהודה אילופסקיניסים דהןיוסף לוישושנה פרידמן
יהודה אילופסקירחל דהןיוסף לוישושנה פרידמן
גולדה אימסשלום דהןיעקב לוישושנה פרידמן
יעקב אימסאברהם דוביליזה לוי (הלפרין)שרה פרידמן
יצחק צבי איצקוביץרבקה דוביןמרימה לוידוד פריסמן
שרה איצקוביץנח דובניקובמשה לויאסתר פרלמוטר (ציפקיס)
טושה יונה אלאהרן דובסקיפנינה לויאסתר פרלמוטר (ציפקיס)
לאה אלאלחיה דודצציליה שרה לויאריה פרלמוטר
אברהם אלבועמנואל דוכסרבקה לויאריה פרלמוטר
רחל אלבותמר דוכסרבקה לויאריה פרלמוטר
מעתוק אלגאווירוזה דולדשמיטרוזה לויצפורה פרלמוטר
דלילה דליה אלגאוייחיא דחוחרינה לויצפורה פרלמוטר
חן אלגזימורי יחיא דחוח הלוישבתאי לויצפורה פרלמוטר
מרדכי אלון פיקוביץשולמית סלאמה דחוח-הלוישמואל לויצפורה פרלמוטר
נעמי אלון פיקוביץישראל די-נורשמעון לוימנדל פרלרויזן
יעל אלונים (מירום)לאה די-נורשמעון לוימיכל פרנציסקה
מאיר ניסים אלושחביבה דייןשרה לויאליהו פרץ
מונה אלושפנינה דימנטשרה(בוקה) לוידבי פרץ פדידה
מננה אלוש (טריגלו)סימה דיסטניקמריה לויןיחיא צ'אלח
שושנה אלושטובה דכטיארובסיומה לויןסוניה צודקוב
שמואל אלושחיים דכטיארוב (דיכטיאר)מרים לוירואססוניה צודקוב
שרל אלושבנימין דניאליונה לולוימנחם מנדל צודקיב
אוריאל אלטשולראליזה דניאל קצביוסף לולינסקימלכה צוקלין
אילזה אלטשולרמלכה לולינסקימלכה צוקלין
חיה אלטשולראלישבע דנקוזלמה לופו (גרוס)מנוס צוקלין
לוסי אלטשולרטפטה דסהיעקב ינקו לופומנוס צוקלין
רחביה אלטשולרלאייש דסהאליהו לזימיחכם אברהם צורף
שמאי אלטשולראדנה דסליןדוד לזרכרימה צורף
אברהם אליהליזה דעדושדינה לזרחיים צחריאס
אברהם אליהיהושע דרוז'יניןצפורה לזר (ברייר)שושנה צחריאס
אהרן אליהמקסימה דרוין (אלון פיקוביץ)צפורה לזר (ברייר)אסתר צים
הורקנוס אליהנחמן דרויןאנה לזרוסדב צים
לאה אליהפנינה (פרל) דרור (פרוביזור)קרל לזרוסשפרה צימירובסקי
שלום אליהשושנה דרורשרה לזרוסחנה צימרמן
שרה אליהאפרים דרךפפי (יוסף) לי-אורעזריאל צימרמן
יוסף חיים אליוביץדוד דרךאנג'לה ליבוחנה ציננה
צפורה אליוביץתדסה דרסוחיים יעקב ליבוחיים ציפקיס
רבקה אליוביץסופיה סורקה דרפושקולזר ליבוחיים ציפקיס
שבה אלימלך (אזולאי)הרמינה דרקסלרדוד ליבוביץשושנה ציפקיס
אהרן אלישיבמרים שריג דרקסלרחייקה ליבוביץזיגמונד צלי
בילה אלישיביצחק הוכמןישראל ליבוביץרבקה צם-שוחט
אליהו מני אלישעפנינה הוכמןפנחס ליבוביץבוריס צנציפר
יצחק אללוףמשה הולץפניה ליבוביץריבה צנציפר
פריחה אלמאליחרבקה ליבוביץמאיר צרויה
יעקב אלמליחבני הולצררחל ליבוביץמשה צרויה
אברהם אבי אלמןמרדכי הולצרשלמה ליבוביץרחמה צרויה
יעקב (קובי) אלמקיאסמשה מתתיהו הוניגמרדכי חי לידאיעדה מסעודה צרפתי
יעקב קובי אלמקיאסמשה הופמןמרים לייביונה קאופמן
מרצדס אלמקיאסרנה הופמןנפתלי לייברוזה קאופמן
מרצדס אלמקיאסאליס הופססופי לייבוביץשרה קאופמן
כרמלה אלמקייספנחס הופספנינה לייבימשה קאופשטיין
מסעוד פרוספר אלמקייסיחזקאל הופרמןאביגדור ליכטריהודה קאלוש
אליאב אבי אלעשריחיים הורטיגטובה ליכטר (אברמוביץ)אברהם אברמלה קדר
אסתר אלעשרייהודית הורטיגרונית לין אסוליןדימונה קובו
יהושע אלעשריסעדיה הזמירחל ליפין (לויטנסקי)דניאל קובו
יהודה אלקאייםאברהם הירשהודה ליפין לי-אורמאיר קובו
יהושע אלקוביאיסר הירשברגיעקב לםמאיר קובו
יונה אלקוביברכה הכהןאברהם לנדאומשה קובו
סימי אלקוביהלל הכהןשלימה לנדאורחל קובו
פלורה אלקובייהודה הכהןאברהם לנדרשמחה קובו
רחמים אלקובייהודית הכהן (שורץ)חנה לנדרתמר קובו
אורה אלקייםלאה הכהן (קופילוביץ)בוריס לסיןתמר קובו
לאה אללי אלראימרדכי בן הלל הכהןנטליה חזקה לסקר (וויינגרטן)טוני קובובסקי
מיכאל אלראיסוזן הכהן (פוגל)נטליה חזקה לסקר (וויינגרטן)נחום קובובסקי (נוקה)
אורי אמירהצפורה הכהןחביבה לעזימיד'ר יהודה יוליאן קודר
יוסי אמיתישמעון הכהןחיים לעזימינפתלי קודר
ברכנה אמןשפרה בתיה הכהן (פבזנר)מרדכי לעזימייהושע קוזיה
חנה אמסלםאמיל הכהן אפלמרי לעזימיצפורה קוזיה
שלמה אמסלםאברהם הכטאלזה לפלרהניה קונדקוב
משה אנגלחיה רוזה הכטיהודה לפלרמיכאל קונדקוב
סופיה אנגלפייבל הלברגגילה לפר (רבלסקי)ברכה קונסטנטין
דר' אנשל אנגלברגשרה הלברגנחום לפרדוד קונסטנטין
לאוני אנגלברג (סיגלר)רבקה רובי הלגואהלובוב לפשנסקימרים קונסטנטין
קלרה אנגלברטרחל הלגואהאיטה לררחל קונסטנטין
אריה אנגלמןעזרי כתריאל הלויאיטה לרשמעון קונסטנטין
אברהם אנוקובמסעודה הללאליהו לראורי קונסטנטיני
רבקה אנוקובנחום הלל הכהןאליהו לריוסף אליעזר קורנץ
אדית אניב אנוקובמאיר הלמרבן-ציון לרנרהרי צבי קטלר
גבריאל אניב אנוקובמרים הלמרמשה לרנררובי רבקה קטלר
זוהרה אנקונינהאורי הלפמןמשה לרנרסילביה קיביקו (בני)
אברהם ברטו אסאאסתר הלפריןרבקה לרנרזינה קיומובה
מרים מיצ'י אסאיצחק הלפריןדפנה מאורי (נוימן)פיפי קיטובר
מאיר אסוליןירחמיאל הלפריןולטר מאירשלמה קיטובר
מזל אסוליןמרק מאיר הלפריןמריאנה מאיררוזה קיסילביץ
מרים אסוליןשושנה הלפרין (סמסונוב)רייזל מאלוששרה קיסינה
רפאל אסוליןבתיה הלפרןבעאדש מברכהשרה קיסינה
שלמה אסוליןעו'ד יונה הלפרןשושנה מגידש טוטהאדר קיסרי
יונה אסייגאני אלישבע המבורגראברהם מגלימרים קיציס
יוסף אסרףדר' הרברט אליעזר המבורגרברק מדמוןחיים קישינבסקי
מכלוף אסרףדבורה המר (גבורי)עודד מדמוןרינה קלוגמן
ריינה אסרףזבולון המרחנה מדררשאול קלונימוס פרידמן
ישראל אסתרוביץאלברט הססנלי מדרר (לוטינגר)ורדה קלושינר
מוטי מרדכי אפלבויםאנה הססעדה מדררסופיה קליבנוב (נגלר)
שושנה אפלבוים (ליבוביץ)אלגרה גלילה הראלשלמה מדררברטה קליגר (טאובה)
ד'ר חיים אפלבוםיוסף הראלאביבה מהבדמילה קליימן
יהושע (שוקה) אפלבוםחנה הרזי (קליסקי)חנוכה מהבדאליעזר קליין
פרחה אפנזרישעיהו שייקה הרמןמרים מרוורי מהבדדבורה קליין (שוורץ)
יעקב אפריאטיהודה הרצינשטיןחנה מויסהאסתר קליינמן
נתן יצחק אפרילאסף הרצנשטייןנחום מויסהראובן קליינמן
גדעון אפשטייןמינה הרשקוביץדוד מולכואהרן קלימן
סימה אפשטייןריגינה הרשקוביץלאה מולכוחוה קלימן
אליזבט אקרמן (חונו וייט)שמואל גויו ואגשלמה מולכוויקטור קלנר
גיטה אקרמןארחה וגנרמימון מולכו מלכהנטי קלנר
יעקב אקרמןיטי וגנראברהם (אלברט) מוסמןרחל קלנר (בריק)
מאיר אקרמן מנפרדיטי וגנרסימון מוסקוביץעליזה קלרמן
אדגר ארטמןדסה וובדיסיוסף מועלםאריה קמחי
אליעזר ארטמןמיכל ווגאיטקה מוצ'רסקילאה קמחי (פיקוביץ)
טובה ארטמן (שורצברד)צפורה ווגמןאיטקה מוצ'רסקייוסף קנדל
אירית אריאבמנדל פאפא ווגנריעקב מוצ'רסקייוסף קנדל
דינה אריאלמנדל פאפא ווגנריעקב מוצ'רסקירבקה קנדל
כרמלה אריאלראובן ווייסישראל שרוליק מוצ'רסקירבקה קנדל
בת שבע אריאליראובן ווייסחנה מור יוסףמשה קסוטו
מתתיהו אריאלירוזה ווייסמשה מור יוסףמשולם קסטנר
אריה אריזוןישראל ווינגרטןיעקב מושליאליהו ראובן קסטרו
דינה אריזון (הוניג)חנה וולבוטריהושע לייב מושקיוסף קסלסי
ישראל אריזוןסמואל סמי וולבוטריהושע לייב מושקוביץמכלוף קסלסי
לאה אריזוןרובי רבקה וולבוטר (קולטקר)רחל מושקוביץ (קרוננפלד)אליהו קסלר
ד'ר מקס ארנולדריאמונד רחמים וולבוטרבוצ'וקה מזל-טובאברהם קסרה
נעמי ארנולדבתיה וולוביהושע מחולמשה קסרה
פאולה ארנולדבתיה וולובעודד מחולשולמית קסרה
תיאודור ארנולדחצקאל וולובשושנה מחולפנינה קצרה
יוסף ארנוןחצקאל וולובשושנה מחולמרדכי צבי קראוס
יוסף ארנוןסלומון שלמה וולףשרה מחולאברהם קרוגליאקוב
מיכאל מישה ארנסרגינה רחל וולףישעיהו מחנאירבקה קרוגליאקוב (אהרונוב)
מיכאל מישה ארנסבוריס וורונסקיעוזיהו מחנאישרה קרוגליאקוב
רחל ארנסאנהל וייטציפורה מחנאי (רייכל)דינה קרוננפלד
רחל ארנסהוגו וייטשושנה מחנאייעקב קרוננפלד
בני ארנס-ארדבלה וייןהניה מטובסיץמשה קרוננפלד
אסתר אשדיהושע וייןאסתר מטודיפרל קרוננפלד
רחל אשד אשוזדהפרידה ויינגרטן (ברונברג)ציון מטודיצילי קרוננפלד
סאלם אשואלקרל ויינגרטןדב מטוסביץאסתר קרונשטדט
שלמה אשוזדהגד ויינרמרדכי מטוסביץזאב קרונשטדט
אברהם אלברט אשור (בברט)יהודה יהודגלה ויינרזאב מטיאשראובן קרונשטדט
דוד בנימין אשכנזיישראל ויינרשולמית מטרירחל לאה קרונשטדט
יוסף אשכנזירחל ויינר (פרוז'נסקי)לייזר מידניקשמואל קרושניבסקי
פלורה אשכנזישרה ויינרפרידה מידניקשרה קרושניבסקי
רוזה אשכנזיבני ויינריבפרידה פני קרניצקי
בועז באומלהניה ויינריב (לרנר)אברהם מיזללאה קרנץ
טובה אינס באיונתן ויינריבחנה מיזלמשה קרנץ
יעקב באיויואב וילדרחיים מיכאלוביץדב קרנר
דורה בארישושנה וילדר (אריזון)חיים מיכאלוביץברטה קרסוצקי
ישראל באריחיים וילנסקימזל מיכאלוביץישראל דניאל קרסוצקי
כלפו בוארוןעדית וילנסקימזל מיכאלוביץצביקה קשיביצקי
אסתר בוגטירובהישראל זולטן וינדיוסף מיכאליכיריה ראובן
לודמילה בוגטריובהשרה וינדיפה מיכאליציון ראובן
יוסף בוזחיה וינשטייןסנמבר מיכאלייעקב ראובן קסלסי
שלום בוחבוטיותם יותק'ה ויסברגרחל מיכאלישמחה ראובן קסלסי
מרים בוטויחזקאל ויסמןטוני מיכל (כהן)זאב רבינוביץ
אנג'י אורה בויאנג'ו ריינהרד (אנגלברג)יחזקאל ויסמןפמחמנ פקה מילמן (טול)יצחק זאב רבינוביץ
זאביק (זאב דוד) בויםנחמה ויסמן (גרובשטיין)פנינה פקה מילמןרינה רבקה
יוסף בויםנחמה ויסמןשמעון מילמןאברהם רבקין
יפה בולטופסקיעזריאל ויסמןשמעון מילמןאברהם רבקין
יוסף בונשטייןצבי ויסמןאמי מילר (כהן)שולמית רבקין
דר' צילה בונשטייןרחל ויסמןולדימיר מילשטייןשולמית רבקין
אברהם בוסידןרוזה ויסמן עפרוןנהון מימוןאליהו רובי
אלישבע זלדה בוסקוביץ (דוכס)משה ויסנרמנוחה מירקיןדר' מאיר רובי
פנחס בוסקוביץמשה וירושבסקיאליהו מכלוףששון רובי
אברהם בוצ'וקרחל וירושבסקיאליהו מכלוף
אסטריה (טוסוס) בוצ'וקעמיר ולדבכור מכלוףאריה רובינשטיין
יצחק בוצ'וקעמיר ולדזטובה מכלוףדנה רובינשטיין
מזל-טוב מתילדה בוצ'וקמרדכי ולך מלעןחי מכלוףשולמית רובינשטיין
פאני בוצ'וקאלברט דוד ונונויוסף מכלוףמלכה רודה
יום טוב בוצ'וק (סנטו)נפתלי ונונויעקב יקי מכלוףמשה רודס
עינב בוצוקסימי ונונויצחק מכלוףזאב רוזן
גיורא בורנשטייןאסתר וסרמן (חסקלביץ)יששכר מכלוףמאיר מרה רוזן
אפרים בורנשטיין פרויקהמשה וסרמןמיסה מכלוףמינה רוזן
סימן טוב ביודוד וענונומסעודה מכלוףמרדכי רוזן
רחל ביטוןליליאן וענונומרג'אנה מכלוףמריאנה רוזן
רחל ביטוןסעדה וענונומרג'אנה מכלוףאריה ליובה רוזנבלום
שלמה ביטוןשמחה וענונואייזיק אפרים מנדלסוןסלומון סמיק רוזנבלום
שלמה ביטוןפאול וקסלרסילביה מנדלסוןמרים רוזנברג
פאולה בילבסקיסרן מורן ורדיפרוים אטי מנדלסוןמשה רוזנברג
רן ביליבאורוזה ורטהימראהוד מנורחוה רוזנושצ'יק
טובה בינוצפורה ורנראסתר מסנחום רוזנושצ'יק
יונינה בירנבאום (בן-צבי)שלום ורנר ורדאסתר מסגרטה רוזנטל
זהרה בישרי חייטתמר ורנר ורד (צדיקליץ)דוד מסגרטה רוזנטל
זהבה בכמןקרן ורנר ישראלנחום מסאנדילובלילי לאה רוזנטל
אליהו בכרבנימין ורקקטה גיטה מסטלרלינה רוזנטל (הס)
אסתר בכר (לוי)פסיה ורשויאקבת שבע מסיקהדר' פריץ רוזנטל
יעקב ז'קו בכרחיים זביבזוהרה מסיקהקרל רוזנטל
יצחק בכרסעדה זביבשלום מסיקהקרל רוזנטל
ישראל בכרחנום יהודה זדהשלמה מסיקהאריקה רוזנר
הראל זהבידינה מסנדילובאברהם רוטנברג
ישראל בכרסימי זוביבזלמן מסניקטוביה רוטשטיין
מלכה בכראליעזר זילברפנינה רוטשטיין
רינה בכראסתר זילבר (גלובוס)בתיה מעודהליבה רוטשילד (לוי)
חנה בלאו (טיקוצקי)יצחק דוד זילברזהרה מעודהיצחק רונן בוחבוט
אליהו בלהיצחק זילברמןסעדה מעודהיצחק רוסלנדר
רחל בלהמשה זילברשטייןצאלח מעודהצבי רז
אברהם בלוםקלרה זילברשטיין (לייזר)שמעון עמיהוד מעודהצבי רז
תמר בלוםאריה זילינסקיעובדיה מעודה-עמיהודרחל רז לרנר
אפריים בלייברגיונה זינגרהרטה מצגר (רוזנטל)רחל רז לרנר
מרינה בלינצקימרים זינגרפרץ פרידריך מצגרחוה רזילוב
אלי בן -עמייוסף זינזיכהאברהם מקוברזיאל רזילוב
עמוס דוסא בן אהרוןרבקה זינזיכהיצחק מקובחיה רזנושציקוב
חנה בן בעש'טצבי זיסלרמלכה מקוביחזקאל איזי רחמים
יצחק בן בעש'טצילה זיסלר (רובינסון)מרים מקובסמינה חסן רחמין
יונה בן דודיצחק זיתוניאורן מרגוטחיה אסתר ריטברג
מרים בן דוד (דיין)רותי זיתוניאברהם מרגליתחיים איזיק ריטברג
קלמן בן דודשושנה זיתוניצפורה מרגליתאספירה ריטנברג
מלכה בן זאבנסים זכריהאסתר מריגיזלה ריכהיימר
יעל בן חוריןמנחם זלברמןאסתר מרידוד רכניץ
מרדכי בן חוריןמנחם זלברמןעזיזה מרימינה רכניץ (מחול)
יחיא בן חיוןפנינה זלברמן (בוקששטר)ראובן מרידניאל רם
מרדכי בן חיוןפנינה זלברמן (בוקששטר)גלאם מרינולונה רמז
שמחה בן חיון (דיין)חיים זלמנוביץמיכאל מרמרימשה רענן
לאה בן יעקברבקה זלמנוביץצפורה מרמריטובה רפאל
סימן טוב בן יעקבשושנה זלמנוביץמזל מרסיאנו
רעיה בן יעקבחוה זלצברגרימונד (רחמים) מרסיאנומתתיהו נסים רפאל
שמואל בן יעקבאברהם זלצראהרון מרציאנויהודית רתם
פנינה בן לויחיה זלצר (רובינזון)דוד מרציאנואריה רתם ריטרמן
מרדכי בן מוחהאילזה זמורהפורטונה מסעודה מרציאנואבטליון שבתו
סימן בן מוחהיהושע זמורהחיים מרשקלאה שבתו
זהבה בן משהדב זקטופיק משהשמעון שבתו
משה בן משהדבורה זקויקטוריה משולםאריה שהם
שמעון בן משהחנה זקיוסף משולםלודמילה שוב
שושנה בן עזרא (בן עזרא)יצחק זקיעקב משולםחנה שוחט (קפלן)
חיים בן עטרלוי לויק זקנסים ניסן משולםיוסף ירמיהו שוחט
רבקה בן עטרמניה זק (אידלמן)ראובן משולםשמואל שוחט
משה בן צביעלמצהי יעל זרהאהרון משרקיאברהם אדולף שורץ
אברהם בן שמואלבכור רחמים זריהןר' חיים משרקיבנימין שורץ
אוסנת בן שמואל (קוזיה)גבי מסעודה זרקהמסעודה משרקידורה שורץ
אורי בן שמואלמיסה חג'גמשה משרקיולטר דב שורץ
דני בן שמואלמנטינה חג'גרינה משרקיפלורה שורץ
יוכבד בן שמואלאברהם חג'ג'תהילה מתדואייבתנחום שורצברג
יעקב בן שמואלחואתו חג'ג'דון מתדיאייבדוד שורצברד
אהרן בן-אדרתמחבובה חג'ג'דוד נבוןהניה שורצברד
חנה בן-אהרוןמסעודה חג'ג'מזל נבוןצילה שורצברד
אברהם אבי בן-ברוךמשה חג'ג'ד'ר אליקים נגידשושנה שורצברד
יעקב בן-ברוךחואטו חגגרחל נגידאיזה שושן
מזל בן-ברוךאברהם חדדעדה נדיבגאולה שושן
רנה בן-דבאהרון חדדאליהו אדי נדלריוסף איז'ו שושן
איזה בן-דודברכוסה חדדמינה נוצי נדלרהחכם מאיר שושן
אסתר בן-יוסףנסריה חדדבנימין בני נהוןאהובה שחר
יוסף פפו בן-יוסףהילה חונןיצחק נויהוז (אימרה)אברהם שחר שלכטר
ענבר בן-לויתמרה חזנוב (צ'רנובסקי)קלרה נויהוז (מאמי)מנחם מנדל שטיבר
דידי דוד בן-לולויוגב חיוןמרדכי נוימןחיה שטיינבוק
מסעודה בן-לולורות חיוןרבקה נוימןיעקב ינקל שחם שטיינבר
ויקטור בן-נחוםרחל חיוןקלמן נושא-חןאורי שטיינברג
מרים בן-נחוםשלום חיוןרבקה נושא-חןשרגא שטיינברגר
תאודור בן-נחוםשמעון חיוןזיוה נטעאליזבט שטייניץ
אברהם בן-עזראשלום חייטאליהו ניגואברהם שטיינר
יוסף בן-עזראשרה חייטיהודה נייגוולי שטיינר (מנדל-הירשפלדי)
נחלה בן-עזראחי חכמוןזאב זליג נימריאהרון אהרל'ה שטילמן
אברהם בן-עמימסעודה חכמוןמתוקה נימריברכה שטילמן (ברגרמן)
הלנה בן-צבי (סמסונוב)סולטנה חכמוןאלגרה נינייעקב שטילמן
חנה צביה בן-צבישמחה סחלי חכמוןגרציה ניניאסתר שטנגל
יעק בן-צבייעיש חליבהמסעוד ניניאסתר שטנגל
חיה בן-שמואלעלו חליבהקלרה ניסנבאוםצבי (הרש) שטנגל
יצחק דוד בן-שמואלזאב ניריליה שטראוס
מסעודה בן-שמואלאיסר חלמישצרטה נכטצדוק אוסקר שטראוס
נחמה בן-שמואלרבקה חלמיש (אמיתי)דוד ננזיהצבי שטרן
שמואל בן-שמואלאילנה חלמרלייבה ננזיהרחל שטרן
אסתר בן-תבו (ביתון)טובה חלמרזהבה נתןצבי שטרנברג
דוד בנדחיוסף חלמריהודה נתןלאה שטרנין (דויטש)
נזלי בנדחאהרון חמונסים נתןמשולם שיאחי
מלכה בנימיןמרים חמו (טולידאנו)חיים סאלםמורי חסן שייחי
רפאל בנימיןיחזקאל חנוכהיעקב סאלםמזל שייחי
מיכאל בסרמןלאה חנוכהזולה סאסייהודית שיימן
חנה בררבקה חנוכהמזלה סאסיאברהם עמנואל שיין
יעקב (קורט) ברשושנה חנוכהנפתלי סאסימלה שיין
שרה בר (ויסמן)אלכסיי חנוכייבמסעוד סבןשאול שיינפלד
משה בר יהודהיוסף חנניהאליעזר סגלמייקל (משה) שיינר
צבי בר סבריצחק חנניהחיה יונה סגלבתיה שילד
אהרון בר-אלפנינה חנניהחייקה סגלמרים שילד
חיה בר-אלסאלם חסןצילה סגלמשה שילד
אמיליה שרה Emelie בראון Braunשושנה חסראברהם סובולשלמה שילד
הני בראניצקיאבישי חרוביהינדה סויבל (גרצברג)שרה שילד
שמעון בראניצקיאדלה טאוברזיסה סויבללודמילה שילון
רחל ברבימנדל טאוברר' יהודה סויסהאידה שילוני
ר' רחמים ברגודוד'ר אריה לייב טאפטמזל סויסהאפרים שילוני
אליהו בובי ברגמןד'ר אריה לייב טאפטמשה סולוביצקירחל שילוני (זילברמן)
שושנה ברגמןחנה טבלובאברהם סולומוןשמחה שילוני
חי ברגעיוסף טבלובמנחם מנדל סולומוןיצחק שינברג
אסתר ברגר (גרוס)יצחק טוביליזה שינברג
מהנדס יצחק ברגראסתר חרייה טויטומשה סטרולזוןדוד שיקוביץ
מרגרטה ברגר (וייס)יהודה חוואטי טויטוסופי סטרוסלסקיקרושע שיקוביץ
משה ברגרג'ולייט טולדנודר' שלמה סטרוסלסקיאידה שיש
נעמי ברגרמיכאל טוקלובסקיאנש סיבלישראל אברהם שכטר
אבנר ברדהמיכאל טוקלובסקישרה אולגה סיגל (גרינברג)מרדכי שכטר
אברהם ברדהצפורה טוקלובסקישרה אולגה סיגלארי שלו
מנטה ברדהצפורה טוקלובסקינחמן סיגלרדוד שלו
מסעודה ברדה (גואטה)חיים טור - כספאשלמה דוד סיגלריהודה שלו
נתן ברדהמרים טור - כספא (ליכטר)שרה סיגלריפה קמי שלו
רחל ברדהאליהו טורגובלהיובל סיטבוןמרדכי שלו
רחל ברדהמרים טורגובלה (לולו)שלמה סול סילבןשמחה שלו
שלום ברדהדוד טטרויוהנה סימוןגוסטה שלוסברג
שלום ברדהדוד טטרורחל סימוןחיים פימה שלוסברג
שמעון ברדהמיכאל טטרואליעזר סירוטהפניה שלוסברג
רובידו ברדוגומלכה טטרוגולדה אוליה סירוטהיוכבד שליסר
יפים ברויטמןרגינה טטרויונה סלומוןישראל שלפק
אליהו ברוירמשה טטרושמשה סלומוןבתיה (ברטה) שמואל
שמואל ברוךמלכה טטרןיגאל סלמהאריה שמואלביץ
דבורה ברונראסתר מלכה טינסקי גולדמןמרים סלמהבתיה שמואלביץ
יעקב ברונראריק (אריה) טלמרים סלמהישראל שמואלביץ
נעמי ברונרקובי יעקב טלסטלה סלמהמרים שמואלביץ'
דינה ברושה (הכהן)לאה טל קרושניבסקירחמים סלמהארלט שמחון
שחר ברזלמאיר טלבייוסף סלמסהשלום שמחון
פנינה פולה ברזלי (הלר)רבקה טלביאליעזר סמואלמרדכי מקס שמידט
משרקי ברוריה ברכהאוניסה סעדהרוזה שמידט (פלזנבך)
רבקה ברכר (לרנר)בת שבע טנדטבכור סעדהאליעזר שמילוביץ
לאה ברמןרון טנדטדוד סעדהחנה שמילוביץ
מרדכי ברמןחנה טרגנודוד סעדה
צפורה ברמןגיטע לאה טריגובובז'קי סעדה
ראיסה ברמןנחום טריגובובחואתו סעדהרוחמה שמיר
משה ברנעאליעזר טרכטנברגיוסף סעדהיוסף שמעוני
סולטנה מלכה ברנערבקה טרכטנברגמסעודה סעדהסימה שמעוני
ירחמיאל מילו ברקאימיכאל טרמןנסריה סעדהמרדכי שמרוני
מאיר ברקוזלדה טרןברבי סעדניאשר שנטל
רוזה ברקויונה טרןיוסף סעצוןזוהרה שניאור
חיים אליהו ברקוביץיצחק טרןמרדכי ספרימסעוד שניאור
צביה ברקוביץיצחק יאמיןירחמיאל יהודה סקורניקסיגמונד שנידר
ביאנקה ברקןרחל יאמיןנחה נינה סקורניקיונה שסקין (פלץ)
יצחק ברקתשמריהו יבלונוביץבלה סרברועמנואל שסקין
שלום בשאריד'ר צפורה יבלונוביץ'רחל שפיגל
שרה בשאריחסיה יואליגניה סריבנימין שפיטצר
סעידה בת טובאברהם יואלי פיליפובסקיסעדיה סריאהרן שפיר
אסתר ג'נחמשה יוגבברוך סריסקייפה שפירא
זוהרה ג'נחיהודה יודוביץנעמן סתויישראל שפירא
לאו'רה ג'נחנחמה יודוביץ (פופל)שולמית סתוימיכאל שפירא
מזל ג'נחאלישע יוזינסמשה סתרימרסל שפר
ברטה יוזינסיחיא חיימי עואדנועם שפר
תרוכה ג'נחפאול יונסשרה עואדעוזי שפר
ליזה גאויפאולינה פנינה יונסאומה שרה עובדיהרבקה שפר
רחל גאוישרה יונסחיים עוואדהירש צבי שפרונג
רפאל גאויברוך יוסףמזל עוואדפילומן פנינה שפרונג
יאיר גבורמרדכי עזיזיאןצבי שצמן
סיני גבורישושן איז'ו יוסףעאלס עזיזיאןנחום שקולניק
צפורה פטי גבוריאילנה יחזקאליעזיז עזיזיאןולדימיר שקלר
גיטה גבעוניחיים יחזקאליעמוס עטיהאריה שר
יחיאל צינה גבעונידוד יחיאשמחה עטיהחנה שראוב (וידלר)
יהודה גבעתילונה יחיאשרה עטיהחנה שראוב (אבא וידלר)
שרה גבעתיחוה ימאיזוהרה עלוןיחיאל שראוב
מנטינה גואטהשולה (שלום) ימאיאסתר עמוסיחיאל שראוב
עליזה גואטהשולה שלום ימאייעקב עמוססעדה שרה
מיכאלה גוטליבזאטובה ימיןמסעוד עמוסיאיר שרון
רפאל גוטליבזאטומה ימיןחיים עמיהודפנחס שריג צלביץ
שמעון גולדזולה ימיןיונה עמיהודשחר שריג צלביץ
בנימין גולדברגמסעודה ימין (כחלון)מרים עמיהודחורדה שריפי
חיים גולדברגחוריה יעישעזרא עמיהודסעידה שרעבי
מרים גולדברג (פרוביזור)חנה יפתרפאל (רפי) עמיהודמשה שרר
עובדיה גולדברגאליעזר יצחקישלום עמיהודשושנה שרר
ריסה גולדברגחממה יצחקימסעודה עמירה (חי בריגע)גילה תובל
שרה דינה גולדברג (סאסי)יהונתן יצחקיאסף עמיתגילה תובל
דבורה גולדנברגיצחק יצחקידוד עמרםשלמה תובל
מורי חיים יצחקיחביבה עמרםשלמה תובל
יצחק גולדנרשושנה שמעה יצחקימנחם עמרםדינה תלייז
יאיר יאיא גולדפרביהודה שוקה ירדןמנחם עמרםיחיא זכריה תנעמי
יהודית גולדפרב (טוקולובסקי)נעמי ירדןשושנה עמרם (שרעבי)סעדה אסתר תנעמי
שלמה גולדפרבאיתי ירוזליםאהרן עמרןרומיה תנעמי
דוסה ישועהרגנה עשוששמעון תנעמי
לאה גולדשטייןשרה גאולה ישועהבן עשירהאברהם תשובה
מאיר גולדשטייןחוה שימע ישורוןגיטה פבהאידה תשובה
יעקב גולדשמיטחיים יום-טוב כ'ץדוד פדידהיוסף תשובה
חיים חואטו גולן חיוןמרדכי כ'ץורד ג'ורג'ט פדידה
דינה גולשטיין
גרשון צבי גומףאברהם כהןסימי פדידה


Pages: 1