BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Binyamina Cemetery

Burial Records

אליעזרז'ניה יפה גומף
תמראנה גונטמכראברהם כהןסימי פדידה
חיים בן-שמואלבלה ברטה גונן (רג'ואן)עמרם פדידה
Nzk Tujbvמורן גוראברהם אברמי כהן
ויויאן ג'ולי אביטבוליבסיי יהושע גורביץאהרון כהןשמעון פדידה
מלכה אבןיעקב גורןאהרן כהןאסתר פדלון
וירג'יניה אבניסימה רחל גורןאידה כהןמירב פדלון
מסעוד אברג'לחנה גורני (דוכס)אני כהן (לוי)ציון בנימין פדלון
עישה אברג'לשלום גורפינקלאריה כהןרפאל פדלון
אברהם אברהםאיטה גיילרזהבה כהןיעקב פוה
אוטיליה חוה אברהםברוך גיילרחכם כהןפפי פוה
אנש אברהםמנדל גייסטטוני כהןירמיהו פוטרמן
חיון אברהםרבקה גייסטיהודית כהןאידה פולק (זיכר)
סעידה אברהםיצחק איסק גילן גליקמןיחיאל כהןאריה פולק
פאול פייביש אברהםחוה גינגיכה-שוילייפה כהןיוכבד פולק
מרים אברמוביעקב גינגיכה-שוילייפה כהןמרים פולק
שונמית אברמוברוזה גינוסריצחק כהןרוזה פולק (אלטמן)
אסתר אברמוביץראובן גינזבורגלאופולד כהןז׳לייט פזין
אסתר אברמוביץשמעון גינחלואיזה כהןאריה פטרנק
מנחם אברמוביץזכייה גלאם (חכמון)ליסי כהןשמואל אליעזר פיטרקובסקי
משה אברמוביץדני גלבועמלכה כהן (שכנאי)יצחק פייג
משה אברמוביץאברהם גלושמנדל כהןצבי פייג
יעקב אברמוביץ'אסתר גלושמרדכי כהןאפרים פיין
דוד יעקב אברמובסקיאוה גלינסקיהמרדכי כהןיפרח פיין
לאה ליזה אברמובסקי (שיימן)בסיה גליצקיהמרים כהן (פרידמן)לאומי פיין
שרה אג'יאהוד רודי אודי גלעדמרים כהן (גינזבורג)שרה בלה פיין (אפשטיין)
ד"ר ברוך אגוזיורדה טובה גלעדנחמה כהןאסתר פיליפ
ברוך אגיבאיבארנה גלעדי (לידאי)סלמה כהןדוד פיליפ
מריה מרים אגיבאיבישראל גלפמןסעדה כהןמרים מגדה פיליפ
מנגסטו אגיניולידיה גלקין (ירושבסקי)עזרא כהןשלמה פיליפ
יפה אדלרלידיה גלקין (ירושבסקי)פאול כהןשלוה פינקלשטיין
לאה אדריראובן גלקיןפנחס כהןפנחס פינקלשטין
מסעוד אדריאדריאן גמלפנינה כהן (חרר)ראובן יוסף פיקוביץ אלון
רפאל אדרייונה גמליאלפרחה כהןשמחה פיקלני
הניה אהרוןשלום גמליאלצפורה כהן (סגל)הדסה פישל
שושנה מיכל אהרוןצילה גנדלבקלרה כהןהדסה פישל
שלום אהרוןמרים גנדלסמןרבקה כהןנחום פישל
פרופסור אלכס אהרונסוןנחום יצחק גנדלסמןרבקה ריקי כהןנחום פישל
מרים אהרונסוןדוד גנוןרוזה כהןדבורה פישר (בינשס)
ניסן אהרונסוןרחל גנוןשוקת כהןונדה פישר (פטרוקובסקי)
חיה לאה אהרןמזלה גנח (שועה)שושנה כהןלואיס פישר
משה אהרןזוהרה גניש (ברנס)ר' שלמה כהןיצחק פלדמן
משה אריה אוביץמתן גפנישלמה חי נתן כהןאברהם פלומבו
סימי אוביץבנקה בן-ציון גרביץשלמה-סלומון כהןיעקב פלומבו
אברהם אוחנהמזל גרביץשמואל כהןיעקב פלומבו
בן ציון אוחנהשלמה גרבץשמואל מולה כהןלאה פלומבוא
ג'נט דניאלה אוחנהצבי גרדוסשמחה כהןיעקב פלורס
יוסף אוחנהשושנה גרדוסשרה כהןאלכסנדר פלזנבך
כוכבה אוחנהאליהו לייב גרודצקיתיאודור כהןבשה לאה פלזנבך
מרים אוחנהשרה מינדר גרודצקיאסתר סטריה כהן אלגריסייעקב פלזנבך
נסים אוחנהגולדה גרויסמןרעיה כהנוביץפסיה לאה פלטמן
רבקה אוחנהאפרים גרוסדהיבה כחלון (חי בריגע)רבקה רגינה פליי
רפאל אוחנהאפרים פרויקה גרוסדוד כחלוןבלה פלינט
אמיר אוליאלאריסטידה גרוסמזל מזאלה כחלוןחיים פלינט
מרים אוליבנבויםז'נטה גרוסמסעוד כחלוןאורי שלמה פליס
אלכסנדר אולמרטיוסף גרוסבלה כמוני (זליגמן קאהן)ארנה פליס
אסיה אולמרטיעקב גרוסבלה כמוני (זליגמו קאהן)רות פליס
בלה אולמרט (ווגמן)לאה ליאונורה גרוסיהושע כמונירות פליס
מלכה אולמרטמלי גרוסדר' תאודור פליס
מרדכי אולמרטמשה גרוסדוד כץד"ר תאודור פליס
מרים אולמרטשפרינצה גרוסמלכה כץיוסף פליצקי
חיים אולשהורה גרוסמןמרדכי כץנינל פנצ'נסקי
רחל אולשהזאב גרושקהיהודה כרמלנחום פסטר
אדוארד אוסוסקיןחיים גרטבוליהודה אריה כשררחל פסטר
אירינה אוסוסקיןחיים גרטבוללולוה כתריאלאריה פסטרנק
יוליאן יעקב אוסטרובסקירבקה גרטבולמאיר כתריאללאה פסטרנק
משה מושקה אוצ'רורבקה גרטבולשלום כתריאלליאור פסטרנק
שלום שליקו אוצ'רורות פפה מרי היטר גרטבולשרה כתריאלרחל פסטרנק
חנה אוצרןרות פפה מרי היטר גרטבולאירמה לאוארחיים פסל
ראובן אורחסיה גרטלדר' ארנו לאוארחנה פסל
בלה אורלובישעיהו גרטלמשה לאוארחייקה פקר
שמעון אורלובדוד גרטנרסופיה לאואראריך פקרק
אלזה אושיצקילאורה גרטנר (גרוס)שמעון לאוארדב פרברמן
רבקה אושמיאנסקיהמיכל רמה גרי-זילברמשה לאוןדב פרברמן
רבקה אושמיאנסקיהזאב גרינברגלבנה לאקאייםמניה פרברמן
אליהו אזולאימאיר גרמיעמירם לביאמניה פרברמן
קרן פזיו אזולאיסשה שבתאי גרמנסקישמעון לביאגיזה פרוביזור (ווקספרס)
רובידה אזולאימשה גרשאלישבע לביא-אלכסנדר (וורטהיימר)גיזה פרוביזור
רחמה אזולאי (דהן)פנחס דבוששלום לדאנייוצ'ו פרוביזור
מכלוף אטיאסאליהו דבררדורית לדנימאיר פרוימוביץ
דינה אטשלגיטה דבררמרתה ליפין לדרראריה פרוכטר
יהודה אטשלרגינה דברר (אבצוג)אמרומינה לובובפנינה פרוכטר
חנה אידלמןאליהו דבשיוסף לוזיקובשושנה (סושקה) פרוכטר
ראובן אידלמןדוד דבשדורון לוטןשושנה (סושקה) פרוכטר
יהודה איוביוסף כלפו דבשתמרה לוטן (גורביץ)אסתר פרוקפץ
יעקב איזיןיוסף כלפו דבשאברהם לוינחמיה פרוקפץ
עליזה איזיןמיסה דבשאילנה לויאברהם פרחי
מתיתיהו איזנברגמיסה דבשאלגריה לויאברהם פרחי
שושנה איזנברג (קום)נסריה דבשאליעזר לויסעידה פרחי
אברהם איטקיןציון דדושאמילי (אמדה) לוישלום פרחי
מרים איטקיןמסעוד דהאןגבריאל לוירחל עליזה פרידבורג
מריאנה איינשטיין (וייט)חביבה דהןדוד לוימאיר פרידמן
ליאור אילוזיוסף דהןחיים לוימשה פרידמן
פ"נ יהודה אילופסקיניסים דהןחיים לוינפתלי פרידמן
יהודה אילופסקירחל דהןחנינה לוי (דהן)נתן פרידמן
גולדה אימסשלום דהןיוסף לוישושנה פרידמן
יעקב אימסאברהם דובייוסף לוישושנה פרידמן
יצחק צבי איצקוביץרבקה דוביןיעקב לוישושנה פרידמן
שרה איצקוביץנח דובניקובליזה לוי (הלפרין)שרה פרידמן
טושה יונה אלאהרן דובסקימרימה לוידוד פריסמן
לאה אלאלחיה דודמשה לויאסתר פרלמוטר (ציפקיס)
אברהם אלבועמנואל דוכספנינה לויאסתר פרלמוטר (ציפקיס)
רחל אלבותמר דוכסצציליה שרה לויאריה פרלמוטר
מעתוק אלגאווירוזה דולדשמיטרבקה לויאריה פרלמוטר
דלילה דליה אלגאוייחיא דחוחרבקה לויאריה פרלמוטר
חן אלגזימורי יחיא דחוח הלוירוזה לויצפורה פרלמוטר
מרדכי אלון פיקוביץשולמית סלאמה דחוח-הלוירינה לויצפורה פרלמוטר
נעמי אלון פיקוביץישראל די-נורשבתאי לויצפורה פרלמוטר
יעל אלונים (מירום)לאה די-נורשמואל לויצפורה פרלמוטר
מאיר ניסים אלושחביבה דייןשמעון לוימנדל פרלרויזן
מונה אלושפנינה דימנטשמעון לוימיכל פרנציסקה
מננה אלוש (טריגלו)סימה דיסטניקשרה לויאליהו פרץ
שושנה אלושטובה דכטיארובשרה(בוקה) לוידבי פרץ פדידה
שמואל אלושחיים דכטיארוב (דיכטיאר)מריה לויןיחיא צ'אלח
שרל אלושבנימין דניאלסיומה לויןסוניה צודקוב
אוריאל אלטשולראליזה דניאל קצבמרים לוירואססוניה צודקוב
אילזה אלטשולריונה לולוימנחם מנדל צודקיב
חיה אלטשולראלישבע דנקויוסף לולינסקימלכה צוקלין
לוסי אלטשולרטפטה דסהמלכה לולינסקימלכה צוקלין
רחביה אלטשולרלאייש דסהזלמה לופו (גרוס)מנוס צוקלין
שמאי אלטשולראדנה דסליןיעקב ינקו לופומנוס צוקלין
אברהם אליהליזה דעדושאליהו לזימיחכם אברהם צורף
אברהם אליהיהושע דרוז'יניןדוד לזרכרימה צורף
אהרן אליהמקסימה דרוין (אלון)דינה לזרחיים צחריאס
הורקנוס אליהמקסימה דרוין (אלון פיקוביץ)צפורה לזר (ברייר)שושנה צחריאס
לאה אליהנחמן דרויןצפורה לזר (ברייר)אסתר צים
שלום אליהנחמן דרויןאנה לזרוסדב צים
שרה אליהפנינה (פרל) דרור (פרוביזור)קרל לזרוסשפרה צימירובסקי
יוסף חיים אליוביץשושנה דרורשרה לזרוסחנה צימרמן
צפורה אליוביץאפרים דרךפפי (יוסף) לי-אורעזריאל צימרמן
רבקה אליוביץדוד דרךאנג'לה ליבוחנה ציננה
שבה אלימלך (אזולאי)תדסה דרסוחיים יעקב ליבוחיים ציפקיס
אהרן אלישיבסופיה סורקה דרפושקולזר ליבוחיים ציפקיס
בילה אלישיבהרמינה דרקסלרדוד ליבוביץשושנה ציפקיס
אליהו מני אלישעמרים שריג דרקסלרחייקה ליבוביץזיגמונד צלי
יצחק אללוףיצחק הוכמןישראל ליבוביץרבקה צם-שוחט
פריחה אלמאליחפנינה הוכמןפנחס ליבוביץבוריס צנציפר
יעקב אלמליחמשה הולץפניה ליבוביץריבה צנציפר
אברהם אבי אלמןרבקה ליבוביץמאיר צרויה
יעקב (קובי) אלמקיאסבני הולצררחל ליבוביץמשה צרויה
יעקב קובי אלמקיאסמרדכי הולצרשלמה ליבוביץרחמה צרויה
מרצדס אלמקיאסמשה מתתיהו הוניגמרדכי חי לידאיעדה מסעודה צרפתי
מרצדס אלמקיאסמשה הופמןמרים לייביונה קאופמן
כרמלה אלמקייסרנה הופמןנפתלי לייברוזה קאופמן
מסעוד פרוספר אלמקייסאליס הופססופי לייבוביץשרה קאופמן
אליאב אבי אלעשריפנחס הופספנינה לייבימשה קאופשטיין
אסתר אלעשרייחזקאל הופרמןאביגדור ליכטריהודה קאלוש
יהושע אלעשריחיים הורטיגטובה ליכטר (אברמוביץ)אברהם אברמלה קדר
יהודה אלקאייםיהודית הורטיגרונית לין אסוליןדימונה קובו
יהושע אלקוביסעדיה הזמירחל ליפין (לויטנסקי)דניאל קובו
יונה אלקוביאברהם הירשהודה ליפין לי-אורמאיר קובו
סימי אלקוביאיסר הירשברגיעקב לםמאיר קובו
פלורה אלקוביברכה הכהןאברהם לנדאומשה קובו
רחמים אלקוביהלל הכהןשלימה לנדאורחל קובו
אורה אלקייםיהודה הכהןאברהם לנדרשמחה קובו
לאה אללי אלראייהודית הכהן (שורץ)חנה לנדרתמר קובו
מיכאל אלראילאה הכהן (קופילוביץ)בוריס לסיןתמר קובו
אורי אמירהמרדכי בן הלל הכהןנטליה חזקה לסקר (וויינגרטן)טוני קובובסקי
יוסי אמיתיסוזן הכהן (פוגל)נטליה חזקה לסקר (וויינגרטן)נחום קובובסקי (נוקה)
ברכנה אמןצפורה הכהןחביבה לעזימיד"ר יהודה יוליאן קודר
חנה אמסלםשמעון הכהןחיים לעזימינפתלי קודר
שלמה אמסלםשפרה בתיה הכהן (פבזנר)מרדכי לעזימייהושע קוזיה
משה אנגלאמיל הכהן אפלמרי לעזימיצפורה קוזיה
סופיה אנגלאברהם הכטאלזה לפלרהניה קונדקוב
דר' אנשל אנגלברגחיה רוזה הכטיהודה לפלרמיכאל קונדקוב
לאוני אנגלברג (סיגלר)פייבל הלברגגילה לפר (רבלסקי)ברכה קונסטנטין
קלרה אנגלברטשרה הלברגנחום לפרדוד קונסטנטין
אריה אנגלמןרבקה רובי הלגואהלובוב לפשנסקימרים קונסטנטין
אברהם אנוקוברחל הלגואהאיטה לררחל קונסטנטין
רבקה אנוקובעזרי כתריאל הלויאיטה לרשמעון קונסטנטין
אדית אניב אנוקובמסעודה הללאליהו לראורי קונסטנטיני
גבריאל אניב אנוקובנחום הלל הכהןאליהו לריוסף אליעזר קורנץ
זוהרה אנקונינהמאיר הלמרבן-ציון לרנרהרי צבי קטלר
אברהם ברטו אסאמרים הלמרמשה לרנררובי רבקה קטלר
מרים מיצ'י אסאאורי הלפמןמשה לרנרסילביה קיביקו (בני)
מאיר אסוליןאסתר הלפריןרבקה לרנרזינה קיומובה
מזל אסוליןיצחק הלפריןדפנה מאורי (נוימן)פיפי קיטובר
מרים אסוליןירחמיאל הלפריןולטר מאירשלמה קיטובר
רפאל אסוליןמרק מאיר הלפריןמריאנה מאיררוזה קיסילביץ
שלמה אסוליןשושנה הלפרין (סמסונוב)רייזל מאלוששרה קיסינה
יונה אסייגבתיה הלפרןבעאדש מברכהשרה קיסינה
יוסף אסרףעו"ד יונה הלפרןשושנה מגידש טוטהאדר קיסרי
מכלוף אסרףאני אלישבע המבורגראברהם מגלימרים קיציס
ריינה אסרףדר' הרברט אליעזר המבורגרברק מדמוןחיים קישינבסקי
ישראל אסתרוביץדבורה המר (גבורי)עודד מדמוןרינה קלוגמן
מוטי מרדכי אפלבויםזבולון המרחנה מדררשאול קלונימוס פרידמן
שושנה אפלבוים (ליבוביץ)אלברט הססנלי מדרר (לוטינגר)ורדה קלושינר
ד"ר חיים אפלבוםאנה הססעדה מדררסופיה קליבנוב (נגלר)
יהושע (שוקה) אפלבוםאלגרה גלילה הראלשלמה מדררברטה קליגר (טאובה)
פרחה אפנזריוסף הראלאביבה מהבדמילה קליימן
יעקב אפריאטחנה הרזי (קליסקי)חנוכה מהבדאליעזר קליין
נתן יצחק אפרילישעיהו שייקה הרמןמרים מרוורי מהבדדבורה קליין (שוורץ)
גדעון אפשטייןיהודה הרצינשטיןחנה מויסהאסתר קליינמן
סימה אפשטייןאסף הרצנשטייןנחום מויסהראובן קליינמן
אליזבט אקרמן (חונו וייט)מינה הרשקוביץדוד מולכואהרן קלימן
גיטה אקרמןריגינה הרשקוביץלאה מולכוחוה קלימן
יעקב אקרמןשמואל גויו ואגשלמה מולכוויקטור קלנר
מאיר אקרמן מנפרדארחה וגנרמימון מולכו מלכהנטי קלנר
אדגר ארטמןיטי וגנראברהם (אלברט) מוסמןרחל קלנר (בריק)
אליעזר ארטמןיטי וגנרסימון מוסקוביץעליזה קלרמן
טובה ארטמן (שורצברד)דסה וובדיסיוסף מועלםאריה קמחי
אירית אריאבמיכל ווגאיטקה מוצ'רסקילאה קמחי (פיקוביץ)
דינה אריאלצפורה ווגמןאיטקה מוצ'רסקייוסף קנדל
כרמלה אריאלמנדל פאפא ווגנריעקב מוצ'רסקייוסף קנדל
בת שבע אריאלימנדל פאפא ווגנריעקב מוצ'רסקירבקה קנדל
מתתיהו אריאליראובן ווייסישראל שרוליק מוצ'רסקירבקה קנדל
אריה אריזוןראובן ווייסחנה מור יוסףמשה קסוטו
דינה אריזון (הוניג)רוזה ווייסמשה מור יוסףמשולם קסטנר
ישראל אריזוןישראל ווינגרטןיעקב מושליאליהו ראובן קסטרו
לאה אריזוןחנה וולבוטריהושע לייב מושקיוסף קסלסי
ד"ר מקס ארנולדסמואל סמי וולבוטריהושע לייב מושקוביץמכלוף קסלסי
נעמי ארנולדרובי רבקה וולבוטר (קולטקר)רחל מושקוביץ (קרוננפלד)אליהו קסלר
פאולה ארנולדריאמונד רחמים וולבוטרבוצ'וקה מזל-טובאברהם קסרה
תיאודור ארנולדבתיה וולוביהושע מחולמשה קסרה
יוסף ארנוןבתיה וולובעודד מחולשולמית קסרה
יוסף ארנוןחצקאל וולובשושנה מחולפנינה קצרה
מיכאל מישה ארנסחצקאל וולובשושנה מחולמרדכי צבי קראוס
מיכאל מישה ארנססלומון שלמה וולףשרה מחולאברהם קרוגליאקוב
רחל ארנסרגינה רחל וולףישעיהו מחנאירבקה קרוגליאקוב (אהרונוב)
רחל ארנסבוריס וורונסקיעוזיהו מחנאישרה קרוגליאקוב
בני ארנס-ארדאנהל וייטציפורה מחנאי (רייכל)דינה קרוננפלד
אסתר אשדהוגו וייטשושנה מחנאייעקב קרוננפלד
רחל אשד אשוזדהבלה וייןהניה מטובסיץמשה קרוננפלד
סאלם אשואליהושע וייןאסתר מטודיפרל קרוננפלד
שלמה אשוזדהפרידה ויינגרטן (ברונברג)ציון מטודיצילי קרוננפלד
אברהם אלברט אשור (בברט)קרל ויינגרטןדב מטוסביץאסתר קרונשטדט
דוד בנימין אשכנזיגד ויינרמרדכי מטוסביץזאב קרונשטדט
יוסף אשכנזייהודה יהודגלה ויינרזאב מטיאשראובן קרונשטדט
פלורה אשכנזיישראל ויינרשולמית מטרירחל לאה קרונשטדט
רוזה אשכנזירחל ויינר (פרוז'נסקי)לייזר מידניקשמואל קרושניבסקי
בועז באומלשרה ויינרפרידה מידניקשרה קרושניבסקי
טובה אינס באיובני ויינריבפרידה פני קרניצקי
יעקב באיוהניה ויינריב (לרנר)אברהם מיזללאה קרנץ
דורה בארינתן ויינריבחנה מיזלמשה קרנץ
ישראל בארייואב וילדרחיים מיכאלוביץדב קרנר
כלפו בוארוןשושנה וילדר (אריזון)חיים מיכאלוביץברטה קרסוצקי
אסתר בוגטירובהחיים וילנסקימזל מיכאלוביץישראל דניאל קרסוצקי
לודמילה בוגטריובהעדית וילנסקימזל מיכאלוביץצביקה קשיביצקי
יוסף בוזישראל זולטן וינדיוסף מיכאליכיריה ראובן
שלום בוחבוטשרה וינדיפה מיכאליציון ראובן
מרים בוטוחיה וינשטייןסנמבר מיכאלייעקב ראובן קסלסי
אנג'י אורה בויאנג'ו ריינהרד (אנגלברג)יותם יותק'ה ויסברגרחל מיכאלישמחה ראובן קסלסי
זאביק (זאב דוד) בויםיחזקאל ויסמןטוני מיכל (כהן)זאב רבינוביץ
יוסף בויםיחזקאל ויסמןפמחמנ פקה מילמן (טול)יצחק זאב רבינוביץ
יפה בולטופסקינחמה ויסמן (גרובשטיין)פנינה פקה מילמןרינה רבקה
יוסף בונשטייןנחמה ויסמןשמעון מילמןאברהם רבקין
דר' צילה בונשטייןעזריאל ויסמןשמעון מילמןאברהם רבקין
אברהם בוסידןצבי ויסמןאמי מילר (כהן)שולמית רבקין
אלישבע זלדה בוסקוביץ (דוכס)רחל ויסמןולדימיר מילשטייןשולמית רבקין
פנחס בוסקוביץרוזה ויסמן עפרוןנהון מימוןאליהו רובי
אברהם בוצ'וקמשה ויסנרמנוחה מירקיןדר' מאיר רובי
אסטריה (טוסוס) בוצ'וקמשה וירושבסקיאליהו מכלוףששון רובי
יצחק בוצ'וקרחל וירושבסקיאליהו מכלוף
מזל-טוב מתילדה בוצ'וקעמיר ולדבכור מכלוףאריה רובינשטיין
פאני בוצ'וקעמיר ולדזטובה מכלוףדנה רובינשטיין
יום טוב בוצ'וק (סנטו)מרדכי ולך מלעןחי מכלוףשולמית רובינשטיין
עינב בוצוקאלברט דוד ונונויוסף מכלוףמלכה רודה
גיורא בורנשטייןנפתלי ונונויעקב יקי מכלוףמשה רודס
אפרים בורנשטיין פרויקהסימי ונונויצחק מכלוףזאב רוזן
סימן טוב ביואסתר וסרמן (חסקלביץ)יששכר מכלוףמאיר מרה רוזן
רחל ביטוןמשה וסרמןמיסה מכלוףמינה רוזן
רחל ביטוןדוד וענונומסעודה מכלוףמרדכי רוזן
שלמה ביטוןליליאן וענונומרג'אנה מכלוףמריאנה רוזן
שלמה ביטוןסעדה וענונומרג'אנה מכלוףאריה ליובה רוזנבלום
פאולה בילבסקישמחה וענונואייזיק אפרים מנדלסוןסלומון סמיק רוזנבלום
רן ביליבאופאול וקסלרסילביה מנדלסוןמרים רוזנברג
טובה בינוסרן מורן ורדיפרוים אטי מנדלסוןמשה רוזנברג
יונינה בירנבאום (בן-צבי)רוזה ורטהימראהוד מנורחוה רוזנושצ'יק
זהרה בישרי חייטצפורה ורנראסתר מסנחום רוזנושצ'יק
זהבה בכמןשלום ורנר ורדאסתר מסגרטה רוזנטל
אליהו בכרתמר ורנר ורד (צדיקליץ)דוד מסגרטה רוזנטל
אסתר בכר (לוי)קרן ורנר ישראלנחום מסאנדילובלילי לאה רוזנטל
יעקב ז'קו בכרבנימין ורקקטה גיטה מסטלרלינה רוזנטל (הס)
יצחק בכרפסיה ורשויאקבת שבע מסיקהדר' פריץ רוזנטל
ישראל בכרחיים זביבזוהרה מסיקהקרל רוזנטל
סעדה זביבשלום מסיקהקרל רוזנטל
ישראל בכרחנום יהודה זדהשלמה מסיקהאריקה רוזנר
מלכה בכרהראל זהבידינה מסנדילובאברהם רוטנברג
רינה בכרסימי זוביבזלמן מסניקטוביה רוטשטיין
חנה בלאו (טיקוצקי)אליעזר זילברפנינה רוטשטיין
אליהו בלהאסתר זילבר (גלובוס)בתיה מעודהליבה רוטשילד (לוי)
רחל בלהיצחק דוד זילברזהרה מעודהיצחק רונן בוחבוט
אברהם בלוםיצחק זילברמןסעדה מעודהיצחק רוסלנדר
תמר בלוםמשה זילברשטייןצאלח מעודהצבי רז
אפריים בלייברגקלרה זילברשטיין (לייזר)שמעון עמיהוד מעודהצבי רז
מרינה בלינצקיאריה זילינסקיעובדיה מעודה-עמיהודרחל רז לרנר
אלי בן -עמייונה זינגרהרטה מצגר (רוזנטל)רחל רז לרנר
עמוס דוסא בן אהרוןמרים זינגרפרץ פרידריך מצגרחוה רזילוב
חנה בן בעש"טיוסף זינזיכהאברהם מקוברזיאל רזילוב
יצחק בן בעש"טרבקה זינזיכהיצחק מקובחיה רזנושציקוב
יונה בן דודצבי זיסלרמלכה מקוביחזקאל איזי רחמים
מרים בן דוד (דיין)צילה זיסלר (רובינסון)מרים מקובסמינה חסן רחמין
קלמן בן דודיצחק זיתוניאורן מרגוטחיה אסתר ריטברג
מלכה בן זאברותי זיתוניאברהם מרגליתחיים איזיק ריטברג
יעל בן חוריןשושנה זיתוניצפורה מרגליתאספירה ריטנברג
מרדכי בן חוריןנסים זכריהאסתר מריגיזלה ריכהיימר
יחיא בן חיוןמנחם זלברמןאסתר מרידוד רכניץ
מרדכי בן חיוןמנחם זלברמןעזיזה מרימינה רכניץ (מחול)
שמחה בן חיון (דיין)פנינה זלברמן (בוקששטר)ראובן מרידניאל רם
לאה בן יעקבפנינה זלברמן (בוקששטר)גלאם מרינולונה רמז
סימן טוב בן יעקבחיים זלמנוביץמיכאל מרמרימשה רענן
רעיה בן יעקברבקה זלמנוביץצפורה מרמריטובה רפאל
שמואל בן יעקבשושנה זלמנוביץמזל מרסיאנו
פנינה בן לויחוה זלצברגרימונד (רחמים) מרסיאנומתתיהו נסים רפאל
מרדכי בן מוחהאברהם זלצראהרון מרציאנויהודית רתם
סימן בן מוחהחיה זלצר (רובינזון)דוד מרציאנואריה רתם ריטרמן
זהבה בן משהאילזה זמורהפורטונה מסעודה מרציאנואבטליון שבתו
משה בן משהיהושע זמורהחיים מרשקלאה שבתו
שמעון בן משהדב זקטופיק משהשמעון שבתו
שושנה בן עזרא (בן עזרא)דבורה זקויקטוריה משולםאריה שהם
חיים בן עטרחנה זקיוסף משולםלודמילה שוב
רבקה בן עטריצחק זקיעקב משולםחנה שוחט (קפלן)
משה בן צבילוי לויק זקנסים ניסן משולםיוסף ירמיהו שוחט
אברהם בן שמואלמניה זק (אידלמן)ראובן משולםשמואל שוחט
אוסנת בן שמואל (קוזיה)עלמצהי יעל זרהאהרון משרקיאברהם אדולף שורץ
אורי בן שמואלבכור רחמים זריהןר' חיים משרקיבנימין שורץ
דני בן שמואלגבי מסעודה זרקהמסעודה משרקידורה שורץ
יוכבד בן שמואלמיסה חג'גמשה משרקיולטר דב שורץ
יעקב בן שמואלמנטינה חג'גרינה משרקיפלורה שורץ
אהרן בן-אדרתאברהם חג'ג'תהילה מתדואייבתנחום שורצברג
חנה בן-אהרוןחואתו חג'ג'דון מתדיאייבדוד שורצברד
אברהם אבי בן-ברוךמחבובה חג'ג'דוד נבוןהניה שורצברד
יעקב בן-ברוךמסעודה חג'ג'מזל נבוןצילה שורצברד
מזל בן-ברוךמשה חג'ג'ד"ר אליקים נגידשושנה שורצברד
רנה בן-דבחואטו חגגרחל נגידאיזה שושן
איזה בן-דודאברהם חדדעדה נדיבגאולה שושן
אסתר בן-יוסףאהרון חדדאליהו אדי נדלריוסף איז'ו שושן
יוסף פפו בן-יוסףברכוסה חדדמינה נוצי נדלרהחכם מאיר שושן
ענבר בן-לוינסריה חדדבנימין בני נהוןאהובה שחר
דידי דוד בן-לולוהילה חונןיצחק נויהוז (אימרה)אברהם שחר שלכטר
מסעודה בן-לולותמרה חזנוב (צ'רנובסקי)קלרה נויהוז (מאמי)מנחם מנדל שטיבר
ויקטור בן-נחוםיוגב חיוןמרדכי נוימןחיה שטיינבוק
מרים בן-נחוםרות חיוןרבקה נוימןיעקב ינקל שחם שטיינבר
תאודור בן-נחוםרחל חיוןקלמן נושא-חןאורי שטיינברג
אברהם בן-עזראשלום חיוןרבקה נושא-חןשרגא שטיינברגר
יוסף בן-עזראשמעון חיוןזיוה נטעאליזבט שטייניץ
נחלה בן-עזראשלום חייטאליהו ניגואברהם שטיינר
אברהם בן-עמישרה חייטיהודה נייגוולי שטיינר (מנדל-הירשפלדי)
הלנה בן-צבי (סמסונוב)חי חכמוןזאב זליג נימריאהרון אהרל'ה שטילמן
חנה צביה בן-צבימסעודה חכמוןמתוקה נימריברכה שטילמן (ברגרמן)
יעק בן-צביסולטנה חכמוןאלגרה נינייעקב שטילמן
חיה בן-שמואלשמחה סחלי חכמוןגרציה ניניאסתר שטנגל
יצחק דוד בן-שמואליעיש חליבהמסעוד ניניאסתר שטנגל
מסעודה בן-שמואלעלו חליבהקלרה ניסנבאוםצבי (הרש) שטנגל
נחמה בן-שמואלזאב ניריליה שטראוס
שמואל בן-שמואלאיסר חלמישצרטה נכטצדוק אוסקר שטראוס
אסתר בן-תבו (ביתון)רבקה חלמיש (אמיתי)דוד ננזיהצבי שטרן
דוד בנדחאילנה חלמרלייבה ננזיהרחל שטרן
נזלי בנדחטובה חלמרזהבה נתןצבי שטרנברג
מלכה בנימיןיוסף חלמריהודה נתןלאה שטרנין (דויטש)
רפאל בנימיןאהרון חמונסים נתןמשולם שיאחי
מיכאל בסרמןמרים חמו (טולידאנו)חיים סאלםמורי חסן שייחי
חנה בריחזקאל חנוכהיעקב סאלםמזל שייחי
יעקב (קורט) ברלאה חנוכהזולה סאסייהודית שיימן
שרה בר (ויסמן)רבקה חנוכהמזלה סאסיאברהם עמנואל שיין
משה בר יהודהשושנה חנוכהנפתלי סאסימלה שיין
צבי בר סבראלכסיי חנוכייבמסעוד סבןשאול שיינפלד
אהרון בר-אליוסף חנניהאליעזר סגלמייקל (משה) שיינר
חיה בר-אליצחק חנניהחיה יונה סגלבתיה שילד
אמיליה שרה Emelie בראון Braunפנינה חנניהחייקה סגלמרים שילד
הני בראניצקיסאלם חסןצילה סגלמשה שילד
שמעון בראניצקישושנה חסראברהם סובולשלמה שילד
רחל ברביאבישי חרוביהינדה סויבל (גרצברג)שרה שילד
ר' רחמים ברגודואדלה טאוברזיסה סויבללודמילה שילון
אליהו בובי ברגמןמנדל טאוברר' יהודה סויסהאידה שילוני
שושנה ברגמןד"ר אריה לייב טאפטמזל סויסהאפרים שילוני
חי ברגעד"ר אריה לייב טאפטמשה סולוביצקירחל שילוני (זילברמן)
אסתר ברגר (גרוס)חנה טבלובאברהם סולומוןשמחה שילוני
מהנדס יצחק ברגריוסף טבלובמנחם מנדל סולומוןיצחק שינברג
מרגרטה ברגר (וייס)יצחק טוביליזה שינברג
משה ברגראסתר חרייה טויטומשה סטרולזוןדוד שיקוביץ
נעמי ברגריהודה חוואטי טויטוסופי סטרוסלסקיקרושע שיקוביץ
אבנר ברדהג'ולייט טולדנודר' שלמה סטרוסלסקיאידה שיש
אברהם ברדהמיכאל טוקלובסקיאנש סיבלישראל אברהם שכטר
מנטה ברדהמיכאל טוקלובסקישרה אולגה סיגל (גרינברג)מרדכי שכטר
מסעודה ברדה (גואטה)צפורה טוקלובסקישרה אולגה סיגלארי שלו
נתן ברדהצפורה טוקלובסקינחמן סיגלרדוד שלו
רחל ברדהחיים טור - כספאשלמה דוד סיגלריהודה שלו
רחל ברדהמרים טור - כספא (ליכטר)שרה סיגלריפה קמי שלו
שלום ברדהאליהו טורגובלהיובל סיטבוןמרדכי שלו
שלום ברדהמרים טורגובלה (לולו)שלמה סול סילבןשמחה שלו
שמעון ברדהדוד טטרויוהנה סימוןגוסטה שלוסברג
רובידו ברדוגודוד טטרורחל סימוןחיים פימה שלוסברג
יפים ברויטמןמיכאל טטרואליעזר סירוטהפניה שלוסברג
אליהו ברוירמלכה טטרוגולדה אוליה סירוטהיוכבד שליסר
שמואל ברוךרגינה טטרויונה סלומוןישראל שלפק
דבורה ברונרמשה טטרושמשה סלומוןבתיה (ברטה) שמואל
יעקב ברונרמלכה טטרןיגאל סלמהאריה שמואלביץ
נעמי ברונראסתר מלכה טינסקי גולדמןמרים סלמהבתיה שמואלביץ
דינה ברושה (הכהן)אריק (אריה) טלמרים סלמהישראל שמואלביץ
שחר ברזלקובי יעקב טלסטלה סלמהמרים שמואלביץ'
פנינה פולה ברזלי (הלר)לאה טל קרושניבסקירחמים סלמהארלט שמחון
משרקי ברוריה ברכהמאיר טלבייוסף סלמסהשלום שמחון
רבקה ברכר (לרנר)רבקה טלביאליעזר סמואלמרדכי מקס שמידט
לאה ברמןאוניסה סעדהרוזה שמידט (פלזנבך)
מרדכי ברמןבת שבע טנדטבכור סעדהאליעזר שמילוביץ
צפורה ברמןרון טנדטדוד סעדהחנה שמילוביץ
ראיסה ברמןחנה טרגנודוד סעדה
משה ברנעגיטע לאה טריגובובז'קי סעדה
סולטנה מלכה ברנענחום טריגובובחואתו סעדהרוחמה שמיר
ירחמיאל מילו ברקאיאליעזר טרכטנברגיוסף סעדהיוסף שמעוני
מאיר ברקורבקה טרכטנברגמסעודה סעדהסימה שמעוני
רוזה ברקומיכאל טרמןנסריה סעדהמרדכי שמרוני
חיים אליהו ברקוביץזלדה טרןברבי סעדניאשר שנטל
צביה ברקוביץיונה טרןיוסף סעצוןזוהרה שניאור
ביאנקה ברקןיצחק טרןמרדכי ספרימסעוד שניאור
יצחק ברקתיצחק יאמיןירחמיאל יהודה סקורניקסיגמונד שנידר
שלום בשארירחל יאמיןנחה נינה סקורניקיונה שסקין (פלץ)
שרה בשארישמריהו יבלונוביץבלה סרברועמנואל שסקין
סעידה בת טובד"ר צפורה יבלונוביץ'רחל שפיגל
אסתר ג'נחחסיה יואליגניה סריבנימין שפיטצר
זוהרה ג'נחאברהם יואלי פיליפובסקיסעדיה סריאהרן שפיר
לאו'רה ג'נחמשה יוגבברוך סריסקייפה שפירא
מזל ג'נחיהודה יודוביץנעמן סתויישראל שפירא
נחמה יודוביץ (פופל)שולמית סתוימיכאל שפירא
תרוכה ג'נחאלישע יוזינסמשה סתרימרסל שפר
ליזה גאויברטה יוזינסיחיא חיימי עואדנועם שפר
רחל גאויפאול יונסשרה עואדעוזי שפר
רפאל גאויפאולינה פנינה יונסאומה שרה עובדיהרבקה שפר
יאיר גבורשרה יונסחיים עוואדהירש צבי שפרונג
סיני גבוריברוך יוסףמזל עוואדפילומן פנינה שפרונג
צפורה פטי גבורימרדכי עזיזיאןצבי שצמן
גיטה גבעונישושן איז'ו יוסףעאלס עזיזיאןנחום שקולניק
יחיאל צינה גבעוניאילנה יחזקאליעזיז עזיזיאןולדימיר שקלר
יהודה גבעתיחיים יחזקאליעמוס עטיהאריה שר
שרה גבעתידוד יחיאשמחה עטיהחנה שראוב (וידלר)
מנטינה גואטהלונה יחיאשרה עטיהחנה שראוב (אבא וידלר)
עליזה גואטהחוה ימאיזוהרה עלוןיחיאל שראוב
מיכאלה גוטליבשולה (שלום) ימאיאסתר עמוסיחיאל שראוב
רפאל גוטליבשולה שלום ימאייעקב עמוססעדה שרה
שמעון גולדזאטובה ימיןמסעוד עמוסיאיר שרון
בנימין גולדברגזאטומה ימיןחיים עמיהודפנחס שריג צלביץ
חיים גולדברגזולה ימיןיונה עמיהודשחר שריג צלביץ
מרים גולדברג (פרוביזור)מסעודה ימין (כחלון)מרים עמיהודחורדה שריפי
עובדיה גולדברגחוריה יעישעזרא עמיהודסעידה שרעבי
ריסה גולדברגחנה יפתרפאל (רפי) עמיהודמשה שרר
שרה דינה גולדברג (סאסי)אליעזר יצחקישלום עמיהודשושנה שרר
דבורה גולדנברגחממה יצחקימסעודה עמירה (חי בריגע)גילה תובל
יהונתן יצחקיאסף עמיתגילה תובל
יצחק גולדנריצחק יצחקידוד עמרםשלמה תובל
יאיר יאיא גולדפרבמורי חיים יצחקיחביבה עמרםשלמה תובל
יהודית גולדפרב (טוקולובסקי)שושנה שמעה יצחקימנחם עמרםדינה תלייז
שלמה גולדפרביהודה שוקה ירדןמנחם עמרםיחיא זכריה תנעמי
נעמי ירדןשושנה עמרם (שרעבי)סעדה אסתר תנעמי
לאה גולדשטייןאיתי ירוזליםאהרן עמרןרומיה תנעמי
מאיר גולדשטייןדוסה ישועהרגנה עשוששמעון תנעמי
יעקב גולדשמיטשרה גאולה ישועהבן עשירהאברהם תשובה
חיים חואטו גולן חיוןחוה שימע ישורוןגיטה פבהאידה תשובה
דינה גולשטייןחיים יום-טוב כ"ץדוד פדידהיוסף תשובה
גרשון צבי גומףמרדכי כ"ץורד ג'ורג'ט פדידה


Pages: 1