BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Neve Eitan Cemetery

Burial Records

יגאלשרגא גרשוניבתיה ברטה לויכטריצחק ברוך פרימר
רובימרים דגןאהרון לויןאטקה דורון צוקר
רובייואל יולק דרורברוס ברוך לויןהלה צור
שלמה מרזלמרים מניה דרורחנה ליזרוביץיאיר צור
ירון איתןעודד דרוריוסף ליזרוביץשלמה סלק צור
שיר ארמהקרולה לפלהולץ דרורנעמי לינדריוסף קרטגנר
אסתר בלוךמלה מרים האופטמןמרדכי מוסמןרחל רגי קרטגנר
שמואל בלוךעמוס האופטמןרות הלן מייזרתהילה רבין-בסטר
אריה בן חוריןעקיבא הגןשרה מצגרמתתיהו לסלו רונר
רגינה רבקה בן חוריןשפרה רק הגןגדעון מרזלמשה שובוב
ברכה בן-חוריןניצה הדרעטרה הלה מרזל (פיינר בוכניה)שלמה שחר
יהושע חיים בסטרלאה הוכברגחוליו ארמנדו נתינסוןשרה שטרן
ישראל איריק בסטר ברמאיר הופטמןפאני אנגלברט נתינסוןחיים שלו
הדסה בסטר-שטורךמנחם הופטמןיוסי פאררחל שלו
נתן ברדזיוה זושקה הורוויץצפורה פומושצ'ניקשרה לגונוף שנדר
בתיה ברטמנחם הורוויץמשה פומושצניק
שמעון ברטשלמה הראל הברבנדד"ר וולדימיר פופובסופיה שנדר
מתתיהו גהתיהאסתר זלצברגיהושע פוקסשייקה ישעיהו שנדר
מנחם פינחס גוטליבדוד זלצברגיעקב פורתשייקה ישעיהו שנדר
אופיר גיגריעקב חסוןרנה רבקה פורתברכה ברונקה שני (מצגר)
סופיה ברטה גיגרטובה טוררלאה פיינזילבר מטלהשאול דולק שני
בנימין בנק גייגרשלמה יגולניצראפרים פירשטיןמילק ירחמיאל שניר
לאה לוטקה גייגריהודית אידה כפריפנחס פירשטיןשאול שניר
לאה לוטקה גייגרשמואל אהרון כפרישולמית פירשטיןברכה שרצר
יחזקאל גלפריןזהבה גולדה לוידליה פלגיוסף יוסקה שרצר
ליבע גרשוביץ גלפריןמאיר לוימשה פרדלס
מאיר יהודה לויחדוה פרידזה


Pages: 1