BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Neve Eitan Cemetery

Burial Records

יגאלמרים דגןבתיה ברטה לויכטרחדוה פרידזה
רובייואל יולק דרוראהרון לויןיצחק ברוך פרימר
רובייואל יולק דרורברוס ברוך לויןאטקה דורון צוקר
ירון איתןמרים מניה דרורחנה ליזרוביץהלה צור
שיר ארמהעודד דרוריוסף ליזרוביץיאיר צור
אסתר בלוךקרולה לפלהולץ דרורנעמי לינדרשלמה סלק צור
שמואל בלוךמלה מרים האופטמןמרדכי מוסמןיוסף קרטגנר
אריה בן חוריןעמוס האופטמןרות הלן מייזררחל רגי קרטגנר
רגינה רבקה בן חוריןעקיבא הגןשרה מצגרתהילה רבין-בסטר
ברכה בן-חוריןשפרה רק הגןגדעון מרזלמתתיהו לסלו רונר
יהושע חיים בסטרניצה הדרעטרה הלה מרזל (פיינר בוכניה)משה שובוב
ישראל איריק בסטר ברלאה הוכברגשלמה מרזלשלמה שחר
הדסה בסטר-שטורךמאיר הופטמןחוליו ארמנדו נתינסוןשרה שטרן
נתן ברדמנחם הופטמןפאני אנגלברט נתינסוןחיים שלו
בתיה ברטזיוה זושקה הורוויץיוסי פאררחל שלו
שמעון ברטמנחם הורוויץצפורה פומושצ'ניק
מתתיהו גהתיהשלמה הראל הברבנדמשה פומושצניקסופיה שנדר
מנחם פינחס גוטליבאסתר זלצברגד'ר וולדימיר פופובשייקה ישעיהו שנדר
אופיר גיגרדוד זלצברגיהושע פוקסשייקה ישעיהו שנדר
סופיה ברטה גיגריעקב חסוןיעקב פורתשרה לגונוף שנדר
בנימין בנק גייגרטובה טורררנה רבקה פורתברכה ברונקה שני (מצגר)
לאה לוטקה גייגרשלמה יגולניצרלאה פיינזילבר מטלהשאול דולק שני
לאה לוטקה גייגריהודית אידה כפריאפרים פירשטיןמילק ירחמיאל שניר
יחזקאל גלפריןשמואל אהרון כפריפנחס פירשטיןשאול שניר
ליבע גרשוביץ גלפריןזהבה גולדה לוישולמית פירשטיןברכה שרצר
מאיר לוידליה פלגיוסף יוסקה שרצר
שרגא גרשונימאיר יהודה לוימשה פרדלס


Pages: 1