BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Neve Eitan Cemetery

Burial Records

יגאלשרגא גרשונימאיר יהודה לויחדוה פרידזה
רובימרים דגןבתיה ברטה לויכטריצחק ברוך פרימר
רובייואל יולק דרוראהרון לויןאטקה דורון צוקר
שלמה מרזליואל יולק דרורברוס ברוך לויןהלה צור
ירון איתןמרים מניה דרורחנה ליזרוביץיאיר צור
שיר ארמהעודד דרוריוסף ליזרוביץשלמה סלק צור
אסתר בלוךקרולה לפלהולץ דרורנעמי לינדריוסף קרטגנר
שמואל בלוךמלה מרים האופטמןמרדכי מוסמןרחל רגי קרטגנר
אריה בן חוריןעמוס האופטמןרות הלן מייזרתהילה רבין-בסטר
רגינה רבקה בן חוריןעקיבא הגןשרה מצגרמתתיהו לסלו רונר
ברכה בן-חוריןשפרה רק הגןגדעון מרזלמשה שובוב
יהושע חיים בסטרניצה הדרעטרה הלה מרזל (פיינר בוכניה)שלמה שחר
ישראל איריק בסטר ברלאה הוכברגחוליו ארמנדו נתינסוןשרה שטרן
הדסה בסטר-שטורךמאיר הופטמןפאני אנגלברט נתינסוןחיים שלו
נתן ברדמנחם הופטמןיוסי פאררחל שלו
בתיה ברטזיוה זושקה הורוויץצפורה פומושצ'ניקשרה לגונוף שנדר
שמעון ברטמנחם הורוויץמשה פומושצניק
מתתיהו גהתיהשלמה הראל הברבנדד'ר וולדימיר פופובסופיה שנדר
מנחם פינחס גוטליבאסתר זלצברגיהושע פוקסשייקה ישעיהו שנדר
אופיר גיגרדוד זלצברגיעקב פורתשייקה ישעיהו שנדר
סופיה ברטה גיגריעקב חסוןרנה רבקה פורתברכה ברונקה שני (מצגר)
בנימין בנק גייגרטובה טוררלאה פיינזילבר מטלהשאול דולק שני
לאה לוטקה גייגרשלמה יגולניצראפרים פירשטיןמילק ירחמיאל שניר
לאה לוטקה גייגריהודית אידה כפריפנחס פירשטיןשאול שניר
יחזקאל גלפריןשמואל אהרון כפרישולמית פירשטיןברכה שרצר
ליבע גרשוביץ גלפריןזהבה גולדה לוידליה פלגיוסף יוסקה שרצר
מאיר לוימשה פרדלס


Pages: 1