BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Beit Alfa Kheftsi-Ba Common Cemetery

Burial Records

הכהן אברהםבנימין גליליאוסולד גבריאל לבלנירה פלפנר גל
איהדן גלילידוד אריאל לבליוסף פפי וין
הכהן אליעזרפנינה גלילי (פפר)חיה לבלדבורה פרוינד ברסקי
אנהיורם גלסיובל אריאל לבלמיכאל פרייטג
בלנקה (פוקס)ירוחם גלסד'ר רבקה בטי לבלדיצחק איז'ק פרנס
חוה'להמשה דוד גלסשמעון לבלנגישראל פרנס
נבותיצחק איציק גנזאסתר לדרר (שוחוטוביץ)קלרה פרנס
נוריתשולמית שולה גנזחנה להמן (אני)אלישע פרנקל
רניאסתר גנזלאלפרד להמן (שמואלאלקה פרנקל (לורברבוים)
רקפתמרדכי גנזלמנחם ליב לוויןיוסף פרנקל
הכהן שרה סונקהשלמה גנצביץדודל לוונטלנעמי פרנקל
Tcrvo Crנחמה אסתר גפני (פינמן)רחל לוונטלפריצי פרנקל
מופל אבני (משה)דב גרוסמןמשה לויזאב פרנקל וולה
שלמה אברהםחנה גרוסמןמשה לוישמחה שמחה'לה פרקר
יהושע שייקה אברמובאריה גרינבאוםעפר לוימאיר צ'יז'יק
לאה אברמוב (הלביץ)חנה גרינבאום (חנקה)פרידה שלומית לוירוזה צ'יז'יק ברגר
איריס אגוזי (נהוראי)יחזקאל גרינבאום (הרי)דוד לויןדובקה צ'יזיק
שאול אגוזיזוהר גרסיאנימרדכי לויןמשה צ'יזיק
אטי אגמוןגינה דגןצבי לוקאמשה צ'פניק
דני דניאל אגמוןעמוס דגןחנה הנקה לזרסוןרבקה צ'פניק
מנחם אגמוןברסקי דודדוד לטרמןאריה צוק
טנקה אהרוני (קאופמן)דבורה דוידזון נוישולרפנינה לטרמןאייל צור
מלכה אהרני סימונהויז (ליסיינסקי)יובל דולב שטרןקלמן לטרנץאליעזר צור
ישראל אולשבסקייוקל יעקב דומנסקיאורן ליבנהיהודית אידה ציחנד
איסר איזי אונגרליסי עליזה דומנסקיאליעזר לימון (יוזק)מאיר צימבלר
גולדה אונגרגוסטה דיסטלפלד (וסרברגר)בנימין לימוןשלום דז'ונק צימנד
משה צבי אונגרדב בונק דיסטלפלדרבקה לימון (רבינוביץ)עזריאל צימרמן
יוסף אוקספלדאדית דמטרשאול לימוןרחל מלי צימרמן
יוסף יוסקה אורשיצריעקב דמטרחביבה לימון אהרוניראובן-חיים צינדר
אחיק אחאינדיה דקל (רחמני)חיים נח לינראיתקה צפוני
נעמי אחאיאמנון דראברמק ליפסקרגדליהו צפוני
מיכאל אטלסחוה דרפולה ליפסקרדניאל צפוני
לאה איזביצקיצבי פרנץ דר לדררהכהן משה מאיר לכוביצקיצבי צפניק
שמעון אילוןישראל פאול דרוקריוסף לכנוגיזלה קדמי
משה אריה אילון-במברגרישראל פאול דרוקררבקה לכנויחיאל קדמי
רבקה אילון-במברגר (להמן)רחל דרוקר (רוחציה שינדלר)דן לנסיון יוסף קוטנר
בת שבע איתןבנימין דרורעפר לנסחיים קולטון
יעקב איתןיולקה לוש דרורקובה יעקב לנסרוזה קיטנר (אולשביץ)
אריה אלוייספנינה דרזנרשרה לנס פוטוקחנוך קלובסקי
ירוחם אלונימוטל הוכמןשפר לסלוטובה קלובסקי
מאיר אלוניד'ר גרהרד הולדהייםאביטל לפלרמיכאל קלובסקי
סרקה אלוניעליזה הולדהיים (בגינסקי)אליהו לפלר פפג'ייוליה קליינמן
רוזה אלוניתאודור הולדהייםפסיה לרמןאמי קלנר
מלכה אלחדיף (טרייבר)חיים הורוביץשמורל לרמןהדסה קמבר (פרנקל)
דור דורי אליוטכרמית הורוביץמאיר לשצ'ינרישה יעקב קמבר
אמנון אליעזלאה הורוביץמאיר לשצינראילזה קנטור דאוס
אפרת אליעזמשה משה'ל הורוביץפיגה מאומן (ליפשיץ)אברהם קפלן
הינדה אלקון (אידלסון)סימה הורוביץאדמונד מאיראמיתי קפלן
מנס אלקוןאפרים הורנשטייןלוטה לאה מהלראמיתי קפלן
חנה אלקוני (חנקה)דליה הימלשייןמלני מוזהאמיתי קפלן
ישעיהו אלקוני (שייקה)יוני הכהן (יונתן)שושנה מונדזקצילה קפלן בוש
יעקב יענקל'ה אלקלעיחגי הלפריןמרדכי מונהמרגיט קראוס
מלכה אלתר-זינגריהודית הלפריןאסתר מוסטקי (ספורנו)נפתלי קרול
הילדה אמירשלמה שלומקה הלפריןציפורה מושקוביץטשאדנט קריקונעץ
שמואל פרוש אמיריהודה המלבורגאליק מיטלמןאסתר קרמר
שרה'לה אמיריפה הניגמןסלה מיטלמןאריה קרני (ליבלה)
סלמה אמריך (אדלר)שלמה הניגמןאברהם מיטשלמרים קרני
רוזה אפשטייןגניה מייזליס אחאיפודי אריה קרפ
תמר אפשטיין (לרמן)נתן וגמןיעל פורטונה מכלוףרחל קרפ רינגרט
מיכל ארזילולה וולפוביץעמוס קוינטינו מכלוףליזל קרפלס
מישקה מיכאל ארזישמואל וולפוביץשלומית מלאכי (יפה)בנימין קרפלס צ'רפל
אסא אריאלדוד וולשיוסף מלאכי מיכאלובסקיעזרא ראובני
רוחמה אריאלאליעזר ווןאפרים מלרפולה ראובני
רוחמה אריאלאסתר וייס (גולדברג)דרורה דרור מלרביץארנולד ראוכברגר
דוד אריאל לבלאריה לודביג וייסגיטל מנדלסוןדבורה ראוכברגר
גליליה אריאליישראל וייסצבי מנדלסוןברוך רבינוב
משה אריאלימירה וייסאהרן מסינגרעדה רבינוב
דודי אשכנזיאירמה ויןאפרים מסינגרחנה רבינוביץ
יהודית אשכנזיעמוס וינטרובאפרים מסינגרמשה רבינוביץ
בן ציון אשל הוכבויםשמעון וינטרובאפרים מסינגרחסיה רביץ'-פיגין
שרה בארי (מרגלית)אפרים ווי וינטרויביפה מסינגרמוריץ רובינזון
חיים בארי קולודז'נסקירוזה ויסבלט (נייגר)יפה מסינגריוסף רוזן
פולה בביזאב ויסמן וווהפישל מקוברבנימין רוזנבאום
בנימין בוטנרקלרה וישניהרבקה רשקה מרגלית (פיינשטיין)עליזה רוזנבאום (שניצר)
מרים בונשטוקשרל וישניהזאב מרשנדפשקה רוזנבאום
לסקה בורנשטייןחיים וקסמןז'נט מרשנראלזה רוזנברג
לסקה בורנשטייןסימה וקסמןהילה משעןחנוך רוזנברג
צבי בורנשטיןטרודה ורדישלמה נבות (וינטרוב)יעקב רוזנברג
יצחק בינימוביאיר ורדייצחק נהוראישולמית רוזנהק
אברהם בירנאבוםיעקב ורדינדב נהוראיישראל רוזנצווייג
הינדה בלוךלאה לואיזה זוננשטייןרבקה נהוראיגיורא רוזנצוייג
זאב בלוך (וופצ'ו)לאה לואיזה זוננשיןיהודה נהיר (לונק)יוסף רוזנשטיין
הרטה בלייברג (סופר)גודל אריה זיגלבויםיוסי נהירלאה רוזנשיין
נח בלייברגגיטל זיגלבוים (ספיר)אברהם נודלמןברטה רוטקל
ברכה זילבר בן דודרחל זיו ז'ורקטמה נודלמןדוד רוטקל
רפי בן דודאסקר סבוני זייפרדוד נוימןאביב רון
גדעון בן דעתצפורקה זילברשטיין נוימןצבי נוימןצבי רון
דותן בן דעתיוסף יוסי זינגראברהם נחמקיןהילדה שרה רידלניק
יסכה בן דעתשאול זינגרהלקה נייגר קרמרצ'שקה רייס
יום טוב בן דרורחיה זינגרמןיוסף ניישולרפסח ריכטנברג
נסיה בן דרוררבקה ריס זנתינעם ניצן פינקומלכה ריכטנברג יפה
פלורה בן דרורשמעון זנתייצחק איצו ניצרפנינה רינהרץ
נעמי בן ישראלזאב חבצלתירדנה נשקסגבריאל גברוש רפפורט
אתקה בן פנחסיוסף חבקיןשכנא נשקסזהבה רשף
רפאל רפי בן פנחסאסתר קטנה חלמישהיינריך נתןסוניה רשף (פינקין)
הנרי בן רעיאסתר חנוביץאסף סולאז'משה שאואר
לאה בן רעי פפוגרשון חנוביץגימפל סולאז'בתיה שבדרון
יהושע בן-דוד (דוידוביץ')גרשון חנוביץיהודית סולאז' (מרדיקס)גניה שבדרון
צבי בן-דעתאפרים חנוןצבי סולניקצבי שבדרון
ראומה בן-דרוראפרים טאומןשאול שאוליק סולניקיואל שבת
ישראל בן-מנחםהרמן טוטשיוחאי סטולרסקידוד דשיק שוהם
אברהם ברהרמן טוטששמאי סילוניידידיה פילק שוהם
לאה בר (סולניק)פישל טוכמןשאול סלומניצקירחל גיזה שוהם
חיים בר און יזרעאלשושנה טוכמןד'ר ישראל סלומניצקי איז'קרינה שוהם
טובה ברגררגינה טייבנר (מהלר)יזהר סלומנצקישלמה שוורצברג
מנחם ברונרצילי טייןלאה סלוניק (וויכמן)שנקה שוורצברג
יוסף ברונשטייןקורט טייןארנסט דוד רפאל סלוספרידה שוכטוביץ (קופציובסקי)
רחל ברונשטייןרות טיסרמרים מיצי סלוס (לזוס)אברהם שולמן
גרשון ברונשטיין עמךמשה טלצח סלוסאליעזר יוסף שולמן
דבורה ברט (פלדשטיין)ניר טלחיים סלעדליה שולמן
צבי הירש ברטפנינה טלמוןלאה סלעחיה שולמן
יחיאל ברינמןטובה טננבאום (מרקשייד)נועם סמירמרים שולמן (לין)
איסר בריסקיאריה טרבילוראובן ספיבקאנא שורץ
אסתר בריסקינח טרבילואליעזר לאונרד סקלרץאנא שורץ
רוג'ה ברנמןגינה טריברמור סקלרץתמר שורצברג סטרכוטינינו
עינת ברנעאנשל טרייבראליהו אאוגין סקלרצ'אלימלך אלי שטגר
(גבריאל(גבי ברסקימינדל טרייבריהושע עגלונימרים מרגוט שטגר (קיסינגר)
גבריאל ברסקיאפרים יהלוםאסא עדומרים מרגוט שטגר (קיסינגר)
הלנה ברסקייצחק יהלוםטל עופראליעזר שטיינר (אדי)
חנה ברסקירבקה יהלום (הוכברג)יצחק עינה וינטרובמרים שטיינר
יצחק ברסקיצבי יהלום דיאמאנדסלג פגי (וסרברנד)פרידל שטיינר
אפרת ברקןמרים יהלום קושנירהכהן אריה בלאו פולדיריכרד שטיינר (וונץ)
מינה ברשאילזה ילון שנהר (מאיר)דבורה פומרנצבלוםשמואל שטיינר
הנס ג'ונסרות יניס-שרייברידידית פונץאסתר מלכה שטינברג
לני ג'ונסמאיר יעקבידוד פוקסליאו שטקלר
מיכאל גביש (גולדשטין)פייגע יעקבסוןחנה פוקס (וין)ליאו שלמה שטקלר
יוסף גדותשינדל יעקבסון (פסח)יוסף-טיבי פוקסגרטי שטרן (ברכנר)
יוסף גדותחיים יעקובסון (חרי)סימה פוקס (ינוקא)וילי שטרן
מאיר גדישאבנר יפהאורנה פיבניקגדעון שיזף
שרקה גדישסגן אוריאל יפהנסיה פיבניקאלישע שילוני
תומר גדישד'ר פני יפהבצלאל פייגין גפניזהבה שילוני
נעמי גוכשטייןשולמית יפהדבורה פיינגולד (מסלר)פנחס שילוני
יעקב גולדברגשלמה יפהדוד פינאקרחיה שלו (פומרנצבלום)
מטילדה גולדברגרחל ירוסלביץמילה פינאקר קרוללוי שלו
שלמה גולדברגכהןאברהם פינקו פינקובצקישמואל אלמוג שפודי
בנימין גולדנברגאדית כהן (קיטנר)שושנה פינקובצקי אידלמןארתור שפיגלר
יורם גולדנברגבלה כהןמשה רשף פינקיןמרטה שפיגלר
משה לופק גולדנברגגניה כהןמשה מושקו פישלרחיים שפירא
שפרה גולדנברג לנדמןדוד כהןרות פישלר (גרבר)שושנקה שפירא (חבקין)
הרברט נפתלי גולדשטייןכלרה כהןרחל פישמאן הולדהייםאהרון שפלן
איטה גולנימשה כהןנועם פלאיבת שבע שפלן (שטינר)
מיכל גולניקורט כהןחיה פלדנר (בודולסקי)יונה שקולניק (סלאניץ)
יוחנן גולני מיטווךרודולף כהןחיים פלדנרארטק שריבמן (אהרון)
זאב ג'וסי גונןרוזה כהן ברמןאליהו פלומנהפטבלה שריבמן
פנחס גורן גרוסמןאליהו כספיפייגה פלומנהפט (וסנר)יעקב שרייבר
עליזה גורן יהלוםרחל כץ קאלהמשה יוסף פלזנשטייןניסן תגורי
יוסף ארנסט גיטיגאסתר כרמיניצה פלזנשטייןזלדה תגרי
יוכבד גילנסוןבן ציון כרמיניצה פלזנשטייןדבורה תלמי (אוסטרובסקי)
סילסיה גלאסעקיבא קובא לאופרראובן פלזנשטייןיוסף תלמי
איתן גלבועזלמן לבשרה פלזנשטיין (בורנשטין)
משה גלזרריבה לבמרדכי פלטינוביץ'


Pages: 1