BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Ein Harod Ihud Cemetery

Burial Records

שרה Sara.s Siegelרות גל (פרש)יעקב כספיחנה צוקר (שמואל)
אברהם אבידןצפורה גלר (רודנברג)תמר כספיאריה צימרמן
אסתר אבידן (סורוגוביץ)קרן זהרוני גנוןאברהם לוירחל קובו (בקולה)
חוה אבידןמשה גפן ויניקזהבה לוי (כספי)שלמה קובו
יוסי אבידןפרומה גפן-אטלסחנה לוי (שוורץ)דובה קוגוט
אסתר אגמי (כהן)ארי גרדימישקה מיכאל לוייצחק קוגוט
דב אגמיחוה גרזוןמינה לוריא (שפי)הני קופנהיים
נחמה אדלשטין (פסקביץ)מרדכי גרזוןשלום לוריאחביבה קורן
יהושע אדםשלומי גרין גרינגסזוניה ליטווקשלמה קורן
שושנה אדס (בוריצקי)אברהם גרינגסאסף ליפשיץארנסט קורניצר
ד'ר אברהם אופנהיימריעקב דבידבורה ליפשיץהנס קורניצר
בני אופנהיימראסתר דביר (טייטל)חנהל'ה ליפשיץ (ליפשיץ)דבורה קורקין
בני אופנהיימרדובי דבירעמנואל ליפשיץאמיליה קיי
ורדה אופנהיימר (פקנהיים)דובי דבירזאב לישמשה קיי
שונמית אור (גור-אריה)עזריאל דבירלאה לישיהודית קליין (יעקובוביץ)
שלו איצקוביץרות דגן (בריגר)יצחק איצ'ה לסקיגיל קמחי
רבקה דוביישעיהו לסקרדב קמחי
אהרן אלוניסוניה דובנוב בנארייפה לסקר צנסטוחובסקיליאו אריה קניבל
אלישבע אלונייצחק דודניקישראל לצטרפניה קרוק
יעקב אלוניסבינה דודניק (פרנק)בלה מאירי (שנקר)פניה קרוק
פרופסור יחזקאל אליהוחגית דורנפתלי הנס מאירי מינכהאוזןיעל רגב
ראיסה אפשטייןיוסף דוררחלקה מזרחיוילי זאב רגן
ברוריה אריאבצפורה דור (לויפר)חנה מינץיעקב רדזימינסקי
שרהלה אריאב (קורקין)יונה דורון (סנדר)שלמה מינץגילה רדזמינסקי
עליזה ארליךעזריאל דורוןשבתאי מירסקינורמן אלברט רובין
דב ארנוןבני בנימין דורון דולגיצרשושנה מירסקי (קלפקה)רחל רודנברג
דודו ארנוןמיכל דנציגר (קורן)דוד מלץשמואל יוסף רודנברג
וירה ארנוןמרגלית דנציגררוחמה מלץחנה רוז'נסקי
חיה ארצייחזקאל דראליעזר מןשמעיה רוז'נסקי
שמחה ארציישראל דרלני מןשלמה רוזנברג
מרים באומגרדחוה דרוזדובסקי (פסקביץ)אברהם מנחמירחל רוחס (מרקו)
עשור בהירמשה דרוזדובסקייורם נהריחיה רוטברג
פאולה בוכנר (שטול)אליעזר הןיגאל נודלנחום רוטשטיין
שמעון שמחה בוכנרגלית הןלאה נודל (ליבמן)אברהם רז
רחל בוקס (פרימברג)תמר הןשושנה נודלאורלי רז (יחיאלי)
רחל בוקס (פרימברג)דניאל הסאהרון נוה (סלזר)חנה ריבקינד (בלוך )
שמעון בוקסיהודית הסרותי נוראשר רייך
שמעון בוקסיוסף הסשמחה נורחוה רייך (פרידמן)
יוסף בורלאאליהו הר ציוןצבי נשר אדלרעליזה רייכמן
ריטה רושינה בורלא (טולשינסקי)מרים הר-ציוןיהודית נשר וולףראובן ארוין רימון
צביה ביסטרינסקילסקיריטה וייס (טאוב)אורה סהררבקה רימון
אנליזה בלבן (שלזינגר)לאהלה וייסלר (עזריה)אסתר סהררותי רימון
אנליזה בלבן (שלזינגר)ארנה אסתר וינברגרברינקה סולמןרות רענן (באום)
ישראל בן אליהוחנה ויסבנימין סטרימברשמואל רענן
טובה בן אנושרינה ורטנברגר (שץ)סלוה סטרימכר (דייטשמן)אהרון אהרלה שביט
אסף בן דורעדינה זהרונישולמית סימונזוןעפרה שביט (גולדשמיט)
נחמה בן ישראל (רידר)שרוליק ישראל זהרוניד'ר אדוארד אדיק סמילנסקיתרצה שהם הן (ריבקינד)
צפורה בן צביחיה זוהר (בהם)אריה סמילנסקייעל שולברג
רבקה בן-אליהו (וורוביוב)יצחק זוהר זליגמןיוסי סמילנסקידוד שור
אביב בן-דודגיורא זיבנרמרים סמילנסקיעדינה שור (ברקמן)
דבורה בן-דודדני זיבנרעפרה ספירא-אלונישלמה-מומי שור
יהודה בן-ישראלמאיר זינגראדוארדו סרבסטייןגילה שטיגליץ
יהושע בן-צביעליזה זינגראריה Leonardo סרבסטיין Sarbsteinמנחם שטיגליץ
שאר ישוב שארי ברמרדכי זיתפרלה סרבסטין (רויטמן)גרשון שיינמן
שושנה בר גיורא גילטשטייןצביה זית (בזזובסקה)משה עופרחנה שיינמן
אוריה בר חייםאהרן חרמוניאסתר עזריהדוד שילוני
אליעזר בר חייםליובה ס טולשנסקי (בונגרט)בנימין עזריהצילי שילוני (לוין)
שמואל בר-גיוראטבה טנפילוב (זטוצנה)יהודה פודזינסקיאברהם שינמן
דבורה בר-חייםיוחאי יחיאליאסתר פומיניךאהרון שלגי
ליאור ברגמןיוסף יחיאלי (פפרמן )חופשיה פונדקאלה שלגי (שפייר)
רונית ברוידאמזל יחיאלימשה פונדקעמליה שמאלי (בנארי )
יעקב ברזיליעילי יחיאליצבי פורתצבי שמאלי
יואב ברקאייעקב ינאיפנינה פז פודזינסקי (ברנשטיין)אהרן שמואלי
משה ברקאישרה ינאי (עוזרי)אורה פייןקרולה שמואלי
ברוך גולדשטיןאהרן ינאי שטוקלרטרודה פייןבריאן שפירא
ברוך גולדשטיןצילה ינון (זכאי)עזרא Ezra Fidi פיין Feinחוה שפירא
שרה גולןצילה ינוןרוחמה פינקלשטייןמשה שפירא
מנחם גולן גולדברגגדליה יסעורזוסיה פינקלשטיןעמי עמירם שפירא
רבקה גור אריהשרה יסעור מינץמרדכי פיקוסנתנאל שץ
נחום גור-אריהאידה יצחקי (מנדל)רבקה פליטי (פכטהולד)אבנר שץ ורטנברגר
חיה גור-אריה אבנירבקה יצקר-שץשבתאי פפהבלומקה שר (סילצקי)
יוסף גורןשרגא ירון ירוסלביץשמואל פקלרצבי שר
לאה גורן קרוסקלדוד כהןשמואל פקלרגד תבל
חיים גיאריהילדה כהןאיטה פרוינדליך (טייטל)ניצה תבל
תחיה גיארי (קמחי)חוה כהן (בנאזרי)אנה פרידמןנעמי תבל (יעקובסון)
אברהם גינזבורגישראל כהןיואל פרידמןיעקב תומר
חיה גינזבורג (באומגרד)עודד כהןמיכאל פרידמן
יונה גינזבורג (רוזנבלט)עודד כהןמירה פרידמן
בועז גירשטייןשרקה כהן (הלר)מקס פרש
יוסף גלאסתר כספידוד צוקר


Pages: 1