BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Ein Harod Ihud Cemetery

Burial Records

יהודית נשר וולףיוסף גלאסתר כספיחנה צוקר (שמואל)
שרה Sara.s Siegelרות גל (פרש)יעקב כספיאריה צימרמן
אברהם אבידןצפורה גלר (רודנברג)תמר כספירחל קובו (בקולה)
אסתר אבידן (סורוגוביץ)קרן זהרוני גנוןאברהם לוישלמה קובו
חוה אבידןמשה גפן ויניקזהבה לוי (כספי)דובה קוגוט
יוסי אבידןפרומה גפן-אטלסחנה לוי (שוורץ)יצחק קוגוט
אסתר אגמי (כהן)ארי גרדימישקה מיכאל לויהני קופנהיים
דב אגמיחוה גרזוןמינה לוריא (שפי)חביבה קורן
נחמה אדלשטין (פסקביץ)מרדכי גרזוןשלום לוריאשלמה קורן
יהושע אדםשלומי גרין גרינגסזוניה ליטווקארנסט קורניצר
שושנה אדס (בוריצקי)אברהם גרינגסאסף ליפשיץהנס קורניצר
ד'ר אברהם אופנהיימריעקב דבידבורה ליפשיץדבורה קורקין
בני אופנהיימראסתר דביר (טייטל)חנהל'ה ליפשיץ (ליפשיץ)אמיליה קיי
בני אופנהיימרדובי דבירעמנואל ליפשיץמשה קיי
ורדה אופנהיימר (פקנהיים)דובי דבירזאב לישיהודית קליין (יעקובוביץ)
שונמית אור (גור-אריה)עזריאל דבירלאה לישגיל קמחי
שלו איצקוביץרות דגן (בריגר)יצחק איצ'ה לסקידב קמחי
רבקה דוביישעיהו לסקרליאו אריה קניבל
אהרן אלוניסוניה דובנוב בנארייפה לסקר צנסטוחובסקיפניה קרוק
אלישבע אלונייצחק דודניקישראל לצטרפניה קרוק
יעקב אלוניסבינה דודניק (פרנק)בלה מאירי (שנקר)יעל רגב
פרופסור יחזקאל אליהוחגית דורנפתלי הנס מאירי מינכהאוזןוילי זאב רגן
ראיסה אפשטייןיוסף דוררחלקה מזרחייעקב רדזימינסקי
ברוריה אריאבצפורה דור (לויפר)חנה מינץגילה רדזמינסקי
שרהלה אריאב (קורקין)יונה דורון (סנדר)שלמה מינץנורמן אלברט רובין
עליזה ארליךעזריאל דורוןשבתאי מירסקירחל רודנברג
דב ארנוןבני בנימין דורון דולגיצרשושנה מירסקי (קלפקה)שמואל יוסף רודנברג
דודו ארנוןמיכל דנציגר (קורן)דוד מלץחנה רוז'נסקי
וירה ארנוןמרגלית דנציגררוחמה מלץשמעיה רוז'נסקי
חיה ארצייחזקאל דראליעזר מןשלמה רוזנברג
שמחה ארציישראל דרלני מןרחל רוחס (מרקו)
מרים באומגרדחוה דרוזדובסקי (פסקביץ)אברהם מנחמיחיה רוטברג
עשור בהירמשה דרוזדובסקייורם נהרינחום רוטשטיין
פאולה בוכנר (שטול)אליעזר הןיגאל נודלאברהם רז
שמעון שמחה בוכנרגלית הןלאה נודל (ליבמן)אורלי רז (יחיאלי)
רחל בוקס (פרימברג)תמר הןשושנה נודלחנה ריבקינד (בלוך )
רחל בוקס (פרימברג)דניאל הסאהרון נוה (סלזר)אשר רייך
שמעון בוקסיהודית הסרותי נורחוה רייך (פרידמן)
שמעון בוקסיוסף הסשמחה נורעליזה רייכמן
יוסף בורלאאליהו הר ציוןצבי נשר אדלרראובן ארוין רימון
ריטה רושינה בורלא (טולשינסקי)מרים הר-ציוןאורה סהררבקה רימון
צביה ביסטרינסקילסקיריטה וייס (טאוב)אסתר סהררותי רימון
אנליזה בלבן (שלזינגר)לאהלה וייסלר (עזריה)ברינקה סולמןרות רענן (באום)
אנליזה בלבן (שלזינגר)ארנה אסתר וינברגרבנימין סטרימברשמואל רענן
ישראל בן אליהוחנה ויססלוה סטרימכר (דייטשמן)אהרון אהרלה שביט
טובה בן אנושרינה ורטנברגר (שץ)שולמית סימונזוןעפרה שביט (גולדשמיט)
אסף בן דורעדינה זהרוניד'ר אדוארד אדיק סמילנסקיתרצה שהם הן (ריבקינד)
נחמה בן ישראל (רידר)שרוליק ישראל זהרוניאריה סמילנסקייעל שולברג
צפורה בן צביחיה זוהר (בהם)יוסי סמילנסקידוד שור
רבקה בן-אליהו (וורוביוב)יצחק זוהר זליגמןמרים סמילנסקיעדינה שור (ברקמן)
אביב בן-דודגיורא זיבנרעפרה ספירא-אלונישלמה-מומי שור
דבורה בן-דודדני זיבנראדוארדו סרבסטייןגילה שטיגליץ
יהודה בן-ישראלמאיר זינגראריה Leonardo סרבסטיין Sarbsteinמנחם שטיגליץ
יהושע בן-צביעליזה זינגרפרלה סרבסטין (רויטמן)גרשון שיינמן
שאר ישוב שארי ברמרדכי זיתמשה עופרחנה שיינמן
שושנה בר גיורא גילטשטייןצביה זית (בזזובסקה)אסתר עזריהדוד שילוני
אוריה בר חייםאהרן חרמוניבנימין עזריהצילי שילוני (לוין)
אליעזר בר חייםליובה ס טולשנסקי (בונגרט)יהודה פודזינסקיאברהם שינמן
שמואל בר-גיוראטבה טנפילוב (זטוצנה)אסתר פומיניךאהרון שלגי
דבורה בר-חייםיוחאי יחיאליחופשיה פונדקאלה שלגי (שפייר)
ליאור ברגמןיוסף יחיאלי (פפרמן )משה פונדקעמליה שמאלי (בנארי )
רונית ברוידאמזל יחיאליצבי פורתצבי שמאלי
יעקב ברזיליעילי יחיאליפנינה פז פודזינסקי (ברנשטיין)אהרן שמואלי
יואב ברקאייעקב ינאיאורה פייןקרולה שמואלי
משה ברקאישרה ינאי (עוזרי)טרודה פייןבריאן שפירא
ברוך גולדשטיןאהרן ינאי שטוקלרעזרא Ezra Fidi פיין Feinחוה שפירא
ברוך גולדשטיןצילה ינון (זכאי)רוחמה פינקלשטייןמשה שפירא
שרה גולןצילה ינוןזוסיה פינקלשטיןעמי עמירם שפירא
מנחם גולן גולדברגגדליה יסעורמרדכי פיקוסנתנאל שץ
רבקה גור אריהשרה יסעור מינץרבקה פליטי (פכטהולד)אבנר שץ ורטנברגר
נחום גור-אריהאידה יצחקי (מנדל)שבתאי פפהבלומקה שר (סילצקי)
חיה גור-אריה אבנירבקה יצקר-שץשמואל פקלרצבי שר
יוסף גורןשרגא ירון ירוסלביץשמואל פקלרגד תבל
לאה גורן קרוסקלדוד כהןאיטה פרוינדליך (טייטל)ניצה תבל
חיים גיאריהילדה כהןאנה פרידמןנעמי תבל (יעקובסון)
תחיה גיארי (קמחי)חוה כהן (בנאזרי)יואל פרידמןיעקב תומר
אברהם גינזבורגישראל כהןמיכאל פרידמן
חיה גינזבורג (באומגרד)עודד כהןמירה פרידמן
יונה גינזבורג (רוזנבלט)עודד כהןמקס פרש
בועז גירשטייןשרקה כהן (הלר)דוד צוקר


Pages: 1