BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Geva Cemetery

Burial Records

יהודית (גוריון)יוסף גוריוןמיכאל לבתמרה קורן (קייזרמן)
יעקב ינציק אבאיפרידה גוריוןעוזי לבמשה קורן קורזיץ
חנה אבידןפרידה גוריוןשרה לבאסתר קייצקי
שלום אבידןשלמה גוריוןפרידה לבליצחק קייצקי
שלום אבידןשרה גוריוןיצחק לבנהנחמן קיפער
אברהם אבן צורשמעון פרץ גוריון גורשטלרבקה לבנהפסיה לאה קיפר
אסתר אבן צורמיכאל גורןהלה לוייהודית איטה קליגר (גולוד)
יפתח אבן צורעמירם עמי גורןשושנה לונדון (נובוסילצקי)פרץ קליגר
משה אבן צורפרידה גורןחוה לוסטיג
ישראל אבנילאה'לה גטרידהישראל תומאס לוסטיגרבקה קלרק
משהלה אברמסוןיעל יעליק גללובה לוסטיגאברהם יצחק קנטרוביץ
שרה אהרון רזצבי גליעל ליכט (נחשון)בלומה קנטרוביץ
חנה אוגאורה גלילי (לוין)חנוך לימורגרגורי גרישה קנטרוביץ
רחלי אורןגדעון גליליכרמלה ליפשיץ (קייזרמן)דב אריה קפלן
ישראל אורן אוגליצקייצחק גלפומתתיהו מתי ליפשיץאיגור קריקסט
טובה אורן פירסטמרגוט גרוברטחיים חיימול לנדאוגניה עוגניה קרמר
דבורה איזביצקישמואל ברוך גרוברטיונה לנדאוהינדה קרמר (אברמוביץ)
לאה איטקיןלאה גרודסקי קרפלמןנחום לנדאויוסף קרמר
נחום איטקיןישראל גרייצרצבי לנדאומשה קרמר
דבורה מלכה איטקין יבזורימלכה גרייצרציפי ציפורה לנדאורעיה רייכה קרנבסקי
רחל א אלבלנסיברוך דגון פישקורבקה לקס (רוזנצוויג)אליעזר רבי
זיוה אלוני (יוריון)דינה דורוןפדרו לשינסקיזהבה רבי (לנדאו)
מאירק'ה אלונייואל הוזארתור מאירמאיה רבי
עודד אלוניבלה הורביץ (רייזמן)עתניאל מגלמיכאל רובינשטיין
עליזה אלישבע (פרידמן)זאב הורביץשלמה מה נעיםשושנה רובינשטיין
דוד אלמליחמרים הורביץ (ברונטמן)חנה מהנעים (קרמר)שושנה רובינשטיין
אישי שי אלףברוך מאיר הילמי הילמןשמואל מנוסביץחנהל'ה רודיטי (טרטקוב אברמסון)
דבורה אלףיהודה לייב הכהןחיה מנוסוביץאינת רוזן רובינשטיין
בנימין בניק אלף אלקינדאריה המרשטייןשלמה מומו מנוסוביץשמואל רוזנבוים
ליאון אפריאטאהרון הנרידידי ידידיה מנוסיחיים רוזן רוזנפלד
מיני אפריאטנחמה הקסטר (עיטרני)שפרה מנור (מנוסוביץ)שאול רוזנפלד
אורה אפרתינפתלי הרץ (ברקמן)לאה נובוז'נץמרגלית רוטברט
חיה אפרתיאסתר ווייס (נמש)סבין אלפריד נורמן Schmidtצבי רוטברט
יוסף אפרתיאלישבע וייסדבורה נחוםראובן רוטברט
מיכה אפרתימורדי וייסאפרים נחמניאריאלה רון (הורביץ)
מרדכי מוטי אפרתיחנה וייס צולקוביץסוניה נחמני (בשרן)אריה לובקה רון
ניר מרדכי אפרתייהושע ויסמןשמשון נחמניבן ציון בנצי רון
רומה אפרתי (פוגל)נעמי ויסמןאליהו נחשוןסטלה רונן (אלכסנדרוני)
אברהם ארצימנחם וליאנוחנה נחשוןבבה בלהה רופא
אולגה ארצי וייס (גרינהוט)אריה זבולוןיואב נחשוןברוך רופא
שרה אתקיך (גרודסקי)יפה זבולוןרינה נחשוןדניאל רז
אהרן אתקיןישראל זוגנשיןרות נימצוביץ רוטברטחיה רז (נוטה)
אורי אתקיןרחל זוטולובסקי רוזנפלדיוסף ניריוסיק רז
חנה בארויהושע זטולובסקינחמה ניר (קושניר)נחמן רז
דוד בוקובזהמרים זטולובסקי (ריזיק)שיינה נישטפועה רז
איטה בורשטייןאמנון זיושמואל אליעזר נישטיעקב רז ריז'יק
משה ביקובסקירותה זיו (טרטקוב)נחום נישט ניבצבי ריז'יק
יעקב בלויהושוע נוטה זמיריורם נצרשפרה ריז'יק
יהודית בן דודיאיר זקצבי נצר זיבצינרחיים אריה רייזקינד
יובל בן דודלאה לאהצ'ה זקפנינה נצר כץאנה רייזר (גרינהוט)
הלה בן יהודה (קלינסקי)עליזה זק (עץ חיים לבנבאום)דויד נתןצפורה רייכלינגר (הרצוג)
מרדכי בן יהודהשלמה זקאברהם נתנאלאסתר רייסקינד
רות בן יהודהפנינה זרחימשה מוריס סטינסןיהושע רימון
נחמן בן יוסףנעמי זרחי שנןאסתר סטפנסקי כתריהושע רימון
רות בן יוסף גרוברטאהרון אהרונצ'יק חזיןשלמה סלעכסניה רימון
שלמה בן יעקבאתי חזיןשרה עטבניכסניה רימון
דן בן צביניצה חזיןיעקב עטרנייחיאל רכס ריקשטין
אלברט בן שמעוןשרה חזיןאמנון פונדקאנשיל רכס
רינה בן שמעון (נידים)מינה חיפץברטה בלה יפה פיינבורןליבה רכס ריקשטיין
עמוס בן-יהודהנוניק נחום חפץמנחם פיינברוןאריה ליבוש רם
נחום בר יונה טלראיטה טרטקובשמואל פירסטנברגיהודה רם
יואב ג'ו לייב עקיבא בראלמיכאל טרטקובאליהו אליק פלגפניה רם
מייקע ברוןמשה טרטקובבינה פלג (אביבי)אריה לייבקה רפפורט
צבי ברזקצפורה טרטקוב (אברמסון)לילי מרים פלגאיתן רצין
שאול ברזקאסתר טריידלתקוה פלג (מלכימן)שולמית רצין (איליינוב)
זלמן ברקאימשה יבזורייעקב פלגישניאור רצין
רינה'לה ברקאיאמנון ידיןראובן דב פלשרולף אלברט שווגלר
גיזלה ברשטק (רוידר)אסתר ידיןעזריאל פרוכטלפירושקה פנינה שוורץ (גלב)
יוסף ברשטקדינה ידיןפנינה פרוכטלאיבו שולץ
דינה גדרון (אוסלנדר)נחשון ידיןרבקה פרידלנד (בלו)יצחק שחורי
פנחס גדרוןעודד ידיןתנחום פרידלנדשולמית שחורי
פנחס גדרוןפועה ידין (קרמר)אידה פרידמןיונה שטרן
חסיה גולדברגשלום ידיןרוזה פרידמןאורי שלו
אליקים גולןתמר ידיןאילנה פרנסיעקב שליש
גדעון גולןחסיה יהלום ניבחנה צפרירירבקה שליש
דינה גולן (כהן)זאב כהןארוין אמי קארורבקה שליש
משה גולסטיהודית דיתה כהן (גולן)חיים קארויהודית שמחוני
סופיה גולסט (סורוקר)יעקב כהןרחל קארומרדכי שמחוני
יהודית גור אירה (דה וריס)מרים חיה משה כהן (גינזבורג)עליזה קארו-המרשטיין (שיף)רני שמחוני גפן
ישראל גור-אריהצבי כהןיוסף קוגלמןיוסף שמעוני
אסתר גוריון (לאופר)פניה כהן קנטרוביץאברהם משה קולריואל שנן
יגאל גוריוןשלמה כרמלישמואל קופל
יובל גוריוןאביבה לבגיל גילי קורן


Pages: 1