BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Kfar Yekhezkel Cemetery

Burial Records

אדיבה (ליבמן)חיה ברקין (מולדבסקי)שמואל יבין ליביןברוך פדה
טובהלאה ברקין (שטרן)דוב יהודהמשה פולאקוב
עתליהמנחם מנדל ברקיןרחל יולנדרהרצל פורת
פניה מריםרחל ברקין (אוברמן)דוד יונדלרחיה פזי
אלישבע אדלר (גורדון)שמואל ברקיןאבנר ייןאברהם פזי גולדשטיין
ברכה אדלרפרומה גולדינגאברהם ינובסקייחיעם חיקי פיינרמן
יהודית אדלריאיר גליעקב אבל יעקבעוזי פיינרמן
חנצ'ה אדלשטייןנעמי גלבוע (ינובסקי)אראלה יצחקי (גולדנברג)ג'אן-קלוד פיליפ
מוטל אדלשטייןאהרונוצ'יק גלבעגרשון יצחקייצחק פישר
טל אדלשטיןאורי גלבעדני יצחקימאיר עקיבא פלד
אליהו אהרוןדסי גלבע (כרמי)חנה יצחקי (טננבוים פינסק)אברהם פלדשטין
שחם אהרוןיפה גלבע (גלוזמן)אלקנה כהןיעקב פנסטר
בנימין יואל אוברמןבתיה לאה גסטפרינדרחל כהן (דוידזון)אהרון פסבינדר
גיטל מירה אוברמןחיים גרוסרטומי כנען קלמןלאה פרנקו
פרל אידלשטיןקלרה חיה גרוסראייזיק כץמשה פרנקו
צבי אידלשטיןדב גרייבראירמה כץ (פרבר)יצחק פרנקל
יצחק איזנשטיןזמורה גרייבראסתר כץ (פרבר)רבקה פרנקל
נחמה איזנשטיןחיים גרייברהגר כץשינדל דבורה פשיגורסקי
טובה אלברטמטי גרייבר (אלפנדרי )יוסף כץשינדל דבורה פשיגרוסקי
מוסע אלברסוןפשה גרייבראלימלך כרםד'ר חיה לאה צ'רניקובה
חנן אלגרנדיעל דובינסקימניה כרםשמואל ציפקין
גדעון אלונימאיר דודאשמואל כרםיוסף חיים קוזירובסקי
הרצל אלונישושנה דודאדן כרמייפה קוזירובסקי
יצחק אלונירבקה דודאיצבי כרמיאיריס קוזצוק
עדה עדלה אלוניאביעזר דרורירבקה כרמיאברהם קויפמן
עמינדב אלוניאמנון דרורימאיר כרמליד'ר בתיה קויפמן
צפורקי אלוני (טרייבה)חסיה דרוריפניה כרמלי (הורוביץ)יהושע קוסטינר
שבתאי אלונייולי יעל דרורי (יעקובי)צבי כרמלירחל קוסטינר
שרה אלוניאליעזר האוזפטררב'ט צבי כרמליחנה קופרשטיין (סאביש)
משה אליעזרלנה האוזפטררחל לאה (פלדשטיין)ריסל קיפנים
לינדה אלפנדריפיגה האוזפטרחיה לבנהבנימין קיפניס
אסתרקה ארבלמכלה הוזליקסרן יצחק בלינקו לבנהנחום קיפניס
יהושע ארבלמכלה הוזליקנסים ניקו לוישרה קיפניס קוזירובסקי
בכורה ארואסטה (מצליח)אולגה הופמן (הרמן)אריה לויןאברהם קליינמן
יצחק ארואסטה מצליחחנה הופמןברכה לויןיהודית קליינמן
רחל אריאליוסף הופמןחוה לוין (אנטופולסקי)משה מושיק קלינמן
דוד באוםמירי הופמןחיה אסתר לויןחוה קפניס
צפורה באום (אלברט)יואל היבושיוסף לויןמרים לאה קרבצ'בסקי
רב'ט עמנואל עמנו בדנייוכבד היבישיצחק יצחקלה לויןיהושע קרבצבסקי
דניאל בוקאימרים היביששושנה לויןפייגה שרה קרמפך
שרה בוקאישושנה היביששלמה לויןיהושע שוקה רבינוביץ
ברכה בי שמאולשמואל זנביל יצחק היבישחיים יבין ליביןרחל רבינוביץ-ברקוביץ
ורה ירמיה ביאלר (דרורי)מרדכי הייזליךזהבה ליבין יביןיוסף מאר רובינסקי
עלי אלכסנדר ביאלרנועם נעים המאירייעקב ליבמןעוזי רובינסקי
לאה ביזראריה הנדלמןשושנה ליבמן (בנין)שרה רובינסקי
חיים בינשטיין (צסלר)בתיה הנדלמן (רבן)מוטקה מרדכי ליבנהאברהם מוציק רודינברג
זכריה בלאושטייןנפתלי הרץ ברסקיאסתר למברסקימנחם מנדל רוזנבלט
טובה בלוםלייב אריה הרשקודוד למברסקישרה רוזנבלט
שלמה פרד בלומנטלסוזי סלי הרשקו (אברמוביץ)ישעיהו למברסקיבן-ציון רוטברג
נחמן בן אליעזררחל הרשקועמירם רמי למברסקיחגי רוטברג
שרה בן אליעזרברוך וינטראובצפורה למברסקיחיה רחל רויטברג
סמל איתמר בן דודרוזה וינטראובאהרן לנדאומרדכי מורדי רותם
אריה בן דודאביבה ויניקחוה מולדבסקיליבה רזניק (עלקינה)
הדסה בן דוד (פינצ'ובר)אסתר ויניקאהרון אהרונצי'ק מטוסישראל רידר
רבקה בן דוד (שפירא)ברוך ברנהרד וינשטייןאיטה מטוסאילן ריידר
דינה בן דרור (צרנד)ערן וינשטייןדב מטוסחיה ריידר (קפלן)
יצחק איקו בן דרורפינה וינשטיןרבקה מטוסציפורה ציפי ריידר
מאיר בן דרוררחל ולדרותה מטלון (בן דרור)סגן דוד דודו שגב פרנקל
מתניה ורדברכה מייסטרחנה שדה חן (אדלר)
קלרה תובל בן צביצלה ורדברכה מיליקובסקימשה שדה-חן פלדשטיין
רחל בן צבי ליבר (פוליאקוב)סגן אלכסנדר אלכס ורמלבן עמי מלכימןשמואל שוורץ
ברכה בן שמואלבארי דב ורמלנחום מלכימןרינה שופמן
אברהם בן-צבי ליברצילה ורמלציפורה מלכימן (פרקש)רפאל שופמן
זלמן בסיןברוך ז'ז'בסקיצפורה מלכימןשרה שופמן
יוסף בסיןצפורה ז'רז'בסקו (ברקין)דוד מלמודחנה שופר (שור)
מנדל בסיןרחל לאה זגרנסקי (לפשיץ)יהודית מלמוד (וינברג)טובה שור (גסטפרוינד)
מרים בסיןחוה זהבי (זוניס)יהושע מנדל תבורמשה שור
משה מוישלה בסיןפנחס זהביברוך מפציררות שור
קלמן בסיןמלכה עמליה זינגר (פפרבליט)אסתר מצליחמיה שטיין (ברסקי)
שושנה בסין (נדב)מויש'ה זמיריעקב מצליחעטרה שטרן (גרניק)
מרדכי בעלינקיפנחס זמירמרדכי מצליחבנימין שיין
אהרון ברקופל זקשוורץ מרסלעקיבא קרל שיין
דבורה בר (ברסקי)אברשה חנלסרבקה ניר (לוי)רבקה שיין (לייבל)
לאה ברמרים חנלסגיא סבטליטאורה שני (מקלר)
שלום ברשמואל שמוליק חרמונימרדכי סבישבנימין שני רוט
תמר תמי ברמורחנה טאבט שופמןחנה סגלזלאטא תבורובסקי
רבקה ברמלי (סטריכר)משה טויבניסן סיניזלאטא תבורובסקי
צבי ברמןעמוס טויבפשה סנוקין (ברסקי)אמיר תירוש
צירל ברמןיצחק טיבימירה ספיבקאשרי תירוש
טובה ברסקיאברהם טילמןברוריה עדן (ריגרודסקי)שרה תירוש
פישל ברקוביץאטל טילמןחיים עדן ריגרודסקילאה תלמי
שושנה ברקוביץצבי טרויבהעקיבא ערמימשה תלמי
אהובה ברקין (בצר)רחל טרויבהיעקב עשת איזנהרדט
דדה זאב ברקיןאביבה יביןרותי עשת רבינוביץ


Pages: 1