BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Dalya Cemetery

Burial Records

אורנחמה ברעם דויבןיוטה כהןיוחצי נחמה פרץ (הכט)
אלונייוסף ברקאינורמן כהנארפי פרץ
גרדה (זגר)גרטל ברקאי-ברעםשושנה כהנאאהרון פרץ מוקסי
חוניגרטל ברקאי-ברעם (זילברשטיין)משה כוכביהושע פרץ פריץ
יושקהבר ברקוביץשולמית לב-גינסברגיהושע פרץ פריץ
מרקושרה גובניצקי (שוסטרמן)פנינה לביא (לכט)יחזקאל צמח
חוה גוטמןפרידה לבנשטייןיוסף קוליק
עמליהישראל גולדברגשלמה לבנשטייןנירה קוליק (ברס)
עמנואלישראל גולדברגעופר להב פופוגיורא קוסוביץ
פולי שמעוןצפורה גולדברגרחל לויזאב קוסוביץ
צילהצפורה גולדברגרחל לויחיה קוסוביץ
רחלאלידע גולדשטייןמיכאל לזובסקילאה קוסינובסקי (קיגל)
רעיהטובה לזרוביץ (קופלר)נחום קוסינובסקי
שלמהרמי גולןאנריקה צבי קורנינסקי
שלמהטובה גורשבתאי ליבוביץקירשלר
שפרהחנוך ליבנהמשה קישלינסקי
דנימשה מוריץ גורבנימין ליכטמרים קלינגר
רוזינחמה גור-ערןורה ליפשיץ (שנהולץ)רחל קלינגר
Aladar Feldהלנה גורקיןיעקב יוליוס לנגרקנטור
Emma Feld (Shpizer)נתן גינסברגמרטה מרים לנגרזקי קנטור
Shlomo שלמה Mayer מאירעודד גינסברגיהודית מאירי (רייזמן)מרים קרדוש (האקר)
סימה אברהםיצחק גליוסף יוסקה מאירילוי יצחק קרוכורגר
אסתר אברםשולמית גלסופי מוספרידה קריבולט
יצחק אברםחוה גל-אור (גוטמן)איבי מיטלרקריבולס
לאה אברם (אדלשטיין)מנשה גל-אוראיבי בלום מיטלראפרים קרצברג
פרנץ אבשטייןעמליה גליעדאולי מירוןיענטה קרצברג (אורבוך)
קטה אבשטייןשושנה רוזה גרשרות מירוןאירמה רבניצר
ראובן אגטשטייןיהודית גרשם (וינברג)אור מרגליותאפרים רוזמן
רבקה אדלמןיחיאל גרשם-בינדיגריעקב נמר מרגליותאפרים רוזמן
אוסטרו אברהם אוסטרובסקיאיתן דגןראובן מרכוסמנוחה רוזמן (גפמביץ')
עדה אוסטרובסקילואיזה דגן (פליישמן)לאה מרמלשטייןמנוחה רוזמן (גפמביץ')
רוזה אוסטרובסקיגדעון דגן קורנפלדמשה אלעזר מרצל (לזרוביץ)אריה רוזן
ברכה אורןשמואל דגן קורנפלדהרשקו מרקוסבנימין רוזנברג
שלמה אורןאדלה דויטשאסתר נאורגיטל רוזנברג
אנג'ל אישטוןלייב יעקב דורפמןיצחק נאורצבי רוזנברגר
ארנה אלונה (ברנר)יהודית דררודי נבטצבי רוזנברגר
יולדה אליאסיצחק דררות נבטחיה רוזנטל
משה אליאסבנימין דרורבועז נחושתן (ורשבסקי)חיה רוזנטל
אילנה אלנקוהאליעזר דרייפוסלאה נייסקלרה רוזנצוייג
רנה אלעזר (מוסקוביץ)יצחק הרמןאריה הוגו נעםיעקב רוטמן
לוטה ארליךיצחק הרמןשרי נתןשרה רוטנברג
לוטה ארליךשמעון לסלו הרסטטרי סולומוןנחמה רוכורגר
פאול ארליךסרינה הרץיעקב סולומוןנורית רז
ארמןשמואל הרץשעיה סורוצקיברטולרברוך ריינמן
נעמי ארמןנעמי ווייסשרה סורצקי אורבוךמטילדה ריינמן
הרי באומןולטר אליעזר וייגרטיצחק סטרוסטינצקייצחק רייס
לוצי באומןחנה וייגרט (לבנשטיין)עקיבא סטרוסטינצקיישראל שרולי רייס
קטה וייגרטפיקא סטרוסטינצקי (זילברג)חנה רייס לרנר
ענת בוטלארנקה וייסכרמלה סיבוןחנה רייס לרנר
שרה ביטמןדינה וייסIAN יאן סמית SMITפאולה רינגולד (הולצר)
רני ביןינו וייסשושנה עמנואלפאולה רינגולו
שמעון ביןבלהה וישניצר (ארליך)שלמה עצמוןרנה רעים (כספי)
בלומה ביצ'קובצבי וישניצרחנה ערן (ודינברג)ציפי שבי
חיים בלוםולשצינסקייחיאל ערןהראל שביט
שניאור בליכברגיוסף וקסלרטדי אריקה פוזנרנתן שולומון
ברוך בן עמיולטר ורטהייםנרברט פוזנרברק שופין
נעמי בנדורעליזה ורטהייםפיינשטייןעזרא שטרנברג
שוניא צבי בנדורטובה ורסמן (מעדנות)אסתר פיינשטייןפאולה שטרנברג
בצלאלדינה ושיץ (שולם)מיכאל פיינשטייןרוני שי
רחל בצלאליפה זנט שורץמרדכי נתן פילץאלימלך שילון
רחל בצלאלארסטו חוביאןניחה פילץ (קנלר)עליה שלו ברויא
אליהו בר אוןשרה חובשרחל יהודית פלג (שנברגר)בתיה שלום
אשר חייםאלדר פלדיעקב שמטרר
יפה בר אוןליזה חיים לילוסוזנה זוזי פלדמלכה שמעון
חוה בר גא שנדורחנה חרןאריה בובה פלדמןאברהם שפיגל
אוריאל בר גיאנתן חרןטובה טניה פלוגדבורה שקולניק
ישעיהו חרשאדלה פסקלדבורה שקולניק
גד בר-אוןישעיהו חרשאדלה פסקלישראל רייס שרולי
אנה בראוןעדית טננבאוםאפרים פרוים מושקוביץיעקב שרף
דן בראוןבלום יאירפנינה פרוים מושקוביץפירה שרף
חיים בראוןבתיה יבלונקה (לוין)גרי לסלו פריאהרון שתיל
שושנה בראון (גרוס)יצחק יבלונקהבוזיה ברוך שתיל
שלמה ברגרבליה יגולניצר (פרנקל)גיטה גריל פרידמןחיהלה שתיל (ברזמן)
אני ברטשמחה יום טובאריה פרינץיוסקה יוסף תדהר (הייזיקוביץ)
ישראל ברטעזרא ינוקאמרים פרינץיושקו יוסף תדהר
אנשל ברנשטייןצבי ינישבסקיחיה פרנץרשלה (רחל) תדהר
רחל ברנשטייןניקו יצחק פרנץלני פרנקל (ריינמן)שלה רחל תדהר (רייזל)
שמחה ברסקימרדכי יצקוביץתובל פרנקליעקב תיבון
משה ברעםויקי שמואל כהןדנה פרנקנברג


Pages: 1