BillionGraves Site Map




<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Beit HaShita Cemetery

Burial Records

אברהם אבישישמעון דגני קורנווסראריה כליוןאיזה פרייברג (יילין)
חנה אבישיגרשון דודדוד כליוןמרים פרייברג
אמנון אבן נורחנה דוד (אטלינגר)רודה כצנלסוןרות פרסנר
נחמה אבן-נורמנחם דודשמואל כצנלסון-קצנעלסאןאריה צביק
שלמה אגוזייעל דוויקאסף כרמירחל צביק
אפרת אדם-ארגובשולה דוויקחמוטל כרמי (בארי)חסיה ציפוק
בלה אדרבבט דיטנהופרחנה כרמי (מניס)צפורה ציפוק
מרדכי מוסל אדרלודויג דיטנהופרמאיר כרמיהדסה צמרת (עמרמי)
תמר אהוביהשמעון קורט דיטנהופראליהו לבשמריה צמרת
אורי אולמןאהוד דרוררבקה לב (מזרחי)עלי צצקיס
אמנון אופירעובד דרוררבקה לבנר (אסתרין)ישראל קורן
עדנה אופירחמוטל הדריותם לוטןעליזה קורן
עדנה אופיריוסף משה הוכשטייןאסא לויאברהם קידרון
אברהם אופלטקהמרקוס הוכשטייןחיים לויאיבי קידרון (גרוסמן)
חנה אורן (שיינפלד )ארנסט הורביץחיים לויצבי קיטשבסקי
שאול אורןעליזה הורביץ (שלזינגר)שבתאי שבו לויזאב דב קייזר
אמי אטלינגר (פלק)רפאל הורביץאיה לוין (לוין)חוה קייזר (סגל)
סטולבון איזיסלבשמואל פאול הורביץהרולד מלך לויןפריידל קייזר (אורבייטל)
רות אילן פורת (מארקס)תרצה הורביץ (רייך)יוסף לויןאילון קליחובסקי
אברהם אילתמרדכי הורוויץלוצי לויןאראלה קליחובסקי (גולדברג)
אלון אילתגילה היינמןצבי לויןברל קליחובסקי
יוסף איצקוביץדב היינמןראובן לויןלובה קליחובסקי
עזריה אלוןיורם היינמןשרה לוין (חזנוביץ)אדית שרה קליינמן (גוטליב)
אברהם אלקינדמרדכי הלוי לויןחנה לנדאו (בורל)עמנואל קליינמן
אריה אלקינדהלוי בלהה הלרנפתלי לנדאופנחס קליינמן
אברהם אלברט אמרצבי המאיריציפורה מאירי (לקח)שרה-מלכה קליינמן (איצקוביץ)
חגית אסף אלונישושנה המאירי (פרץ)אורה מדר (פלגי)יהושע קלינמן
אברהם ארגובנעמי הנדלרהני מוסבךעמליה קנטור
רגינה ארייך (רוטנשטרייך)אמנדה הרמןאלן מוראהרן קצלך
בלה ארמן (כהן)שמואל - ארנסט הרמןטלילה מזרחי (שיף)יוכבד קצלך
צבי ארמןגאולה הרפז (לובימוב)שלם מזרחימשה קרייז חוגים
דוד ארנברגצבי הרפזבלה מיטרמןשלום קרליץ
ברכה אשכנזי (חייקין)יצחק הרשקוביץיהודה מיטרמןיונה רבניצקי ירחי
יקותיאל קותי אשכנזייוהנה וולףמנדל מקס מיטרמןנורית רבניצקי ניסן
בתיה באומרינד (גרינשפן)שרה וולפרט (רגולנט)רחל מיטרמןמיכאל רובינשטיין
חנה רות בארחנה וולץחוה מייזלס (פרנקנברג)חיה רובינשטין (קלמנוביץ)
הטי באר הלויאלתר ויינברגחנה מייזלסחיים רוזנבוים
מרדכי מוטקה בוכמןישראל וינברג0גתרפי מייזלסצבי רולניק
צפורה בוכמן (רובינשטיין)יחזקאל וינשטייןגוסטב גרשון מיינרטרבקה רולניק
יחזקאל ביזנסקייעקב וינשטייןדקלה מיינרט (נויבורגר)אליהו רחמים
אלי ביקלסאסתר וקסמן (טילמן)אסתר מירוןאברהם ארתור ריבנר
ז'נטה בירנבאוםאריה וקסמןנתן מירון ורנר הופמןיהודית ריבנר
חיימקה בלכראסתר זיידל (שרף)טובה מלצרמלכה ריגלר
חנה בלכר (קרש)יואל זיידלצבי מלצריואב רייכמן
ברוריה בן גוריון (שיף)משה זיידלגאולה מלר (פטרובר)יחיאל ג'רלד נורמן ריימי
עמנואל בן גוריוןרינה זיתוןחנוך הנייק מלררות ריימי (גורן)
יוסף בן חייםרייזל זקונהצבי מלרחיים רימון
אריה בן-גוריוןעפרה חוגיםלוי מןיגאל רימון
צפורה בן-גוריון (גרין)רבקה חוגיםגרשון מנורשרה רימון (שושן)
חדוה בן-יעקב (זילברשטיין)יוסף חטשואלדליה מנורשחר רפאלי
מרדכי בן-יעקבקיטי חטשואלמנשה מנורמיכה שגיא
אהרון איז'ו בצלאליצחק חצרוניחוה מניסעפרה שדמי
נמרוד בראהרון טומרקיןשירה מרוז-קוטפנינה שולמי
גיל ברונשפיגלחנה טומרקיןהני מרוטיחיאל שונרי
חיים ברוקעפרי טוראל גלעדצבי מרוטגיזה שור
עקיבא ברזליהניה טורצ'ניוקדוד מרכוסבת ציון שושני (טורצ'ניוק)
חוה ברק בדן (גוטהילף)חיה טל הפטרעדה מרכוסדוד שושני
יוחאי גדישטובה טליתמן שונרילאה נבות (סלנט)יהודית שושני (בלוצרקובסקי)
צילה גדישחנן טפרנחמה נינה ניומן (אלכסנבן)שמריה שושני
הרטה גוטהילף (פלקסין)דניס טראבור שארדוד ניסןליטה שחורי
ישראל גוטמןרפאל טרכטנברגאיגור ניקיטיןמשה שחורי
נעמה גוטמןאסתר יהלום - גלבוענתן נתקיןגדליה שטיין
מרים גוטמן (קוץ)לוטה יחיאליחיים סבירסקייוכבד שטיקלר
מיכה גולדמןנפתלי הייני יחיאליסוניה סבירסקי (מנוסוביץ)פרץ שטראוס
יפה גולדשטייןנלי ינאייהושע סווידמשה מוניק שכטר
מנוס גולדשטייןצבי ינאיגלי סולימןדוד שלוונגר
חנה גולדשטרום (פילפסבורן)מרים יעקבליודמילה סטולבוןיובל שמי קוצוש
יצחק יוליוס גולדשטרוםנטע יפההרטה סלע (אהמן)נעים שמש
חנה גולדשמיטעמיחי ירחימרדכי סלע (גרינפטר)שושנה שמש
ליעד גולןרינה ירחיאהרון סנדברגלילי שנורמן (לנג)
חיה גוריוןדן ישראלחיים סנדברגשמעון שנירר
יוחנן גלמלבינה ישראלונדה סקלשמואל שפיגל
ציונה גל (לבני)תמר ישראלימיכאל סקלאורן שפר
גדעון גלבועשרה כ'ץ (קושניר)משה במבי עופרבנימין שצ'ופקביץ-צ'ופה
יהודה גלבועאילן כהןשיויון עפרוניאשר שרגא
יהושע גלבועאריה כהןמרים פוגלנסט (שרף)חינה שרגא (ברגשטיין)
רות גלבועחוה כהן (פון דר דונק)חנן פורתנמרוד שרון
אריה גלזרטובה גיזלה כהן (טאוס)ג'ובאני פיאצהיהודה שרוני
בנימין גלעדיעל כהןחנה פייבלזון (טימנדורפר)לילי שרוני (רוזנטל)
יוחי גלעדיעקב כהןמיכל פלג (וולף)מנחם שרוני
צפורה גלעד (כצנלסון)מרים כהן (שנורמן)צבי פלגאור שריג
בטי גלרצבי כהןחיים פלגיבן שריג
הרשקו גלרצבי הנס כהןדני פלדיוסף שריג
הדסה גנן (לויט)רחל כהןיום פלדנחום שריג
רות גנןשמחה כהןאליעזר לייזר פרברתקוה שריג (זליגר)
שלמה גפנישמחה כהןשרה שרה'לה פרבריפה שרייבמן שרשבסקי (רביצקי)
יוסף דגןאסתר כוכבא (שטינפלד )יצחק פרחאלה שרף
אהובה דגנייהודה כוכבאפני פרחדליה שרף (צדיק)


Pages: 1