BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Dovrat Ahuzat Barak Common Cemetery

Burial Records

צפורה קרמר קדרוןיטי גרבישבסקיזאב וילי לויןמיכאל פרבר
Unknownסופי גרבישבסקיחנה לויןאורי פריד
UUK; Ayhhpniסילביה גרבישבסקימיכה לויןחיים פריד שדה
Frieda Bauerרגינה בלומה גרבישבסקי (שטיינר)קטה לוין (הימלפרב)זיגפריד שאול פרנק
Josef Bauerרחל גרבישבסקי (הויסלר)אשטבן לוקץ'נתן נטע פרנק
קטה KATHE BERG ברגשמואל יוסף גרבישבסקייוסף לוקץ'רגינה רחל פרנק (טייכר)
אהרון אבני (מוריץ שטיינר)מרסל גרייצפורה לורנץאירמה פרקש (נש)
בנימין אלבאוםאיתן דגןשמואל לורנץצבי פרקש
ד'ר מרגיט אלבאום (פרקש)אברהם דיוטששמואל לורנץחנה צ'רנינסקי (ארנדט)
לי אלכסנדר (פרוינד)רסל דיוטש (ציקוריף)גיטה לייזרלוטה צוויקליצר
מור אלכסנדרשלמה יצחק דיוטשגרטרוד לייזר (שוורץ)גיטל טובה צוקרברג (שפיגל)
בן ועיש אמישמעון ראובן דיוטשלותר לייזריעל צור (פרנק)
יעל אמריואוה הבר (מילר)ברכה ליכטנשטייןדב צור צוקרברג
דוד אסקרייזיעקב הברמרי רבקה ליסייוסף צרנינסקי
נטליה אסקרייז (שטנד)יצחק הולצרחיים ראובן ליפשיץאפרים הנזו קדרון
רחמים אפרייםקורט היידנפלדאסתר לנדאו (גוטמן)אברהם ליבוס קוסמן
בן-ציון אפשטייןאגון הימלפרבשמואל לנדאואניטה קוסמן
חנה ביילה אפשטייןארנה הימלפרבאסתר לסטארנסט ארקו קוסמן
נגה אקסלרודברנרד הימלפרבאסתר לסטטקלה קוסמן (איזקסון)
אריקה ארנדט (ליאופולד)הרברט הימלפרבמשה מרדכי לקספישל קוצר
הרמן ארנדטמרים וולףארתור אברהם מאיררבקה קוצר
זאב ארנוןאסתר נלי וידור (כהן)ליזל מאיריעקב קורץ
צילה ארנון (ליפשיץ)מקס מאיר וידוראורה מאירוביץרגינה קורץ (מילר)
בנימין אשל (זכסל)יוסף ויינשטייןאריה לולק מאירוביץמשה קטוע
זאב אשל (זכסל)שרה ויינשטיין (בונצסקופסקה)ציפורה מאירוביץ (קלמנוביץ)קטה קיינרט
טובה אשלבנימין ויינשטיןעמירם עמי מירוןאלכסנדר קליין
מרים אשלאריה לסלו וייסמיכל מרוןיוליה קליין
חיה באוארגיטה גיזלה וייסשמואל מופ מרוןאנדריס אשר קן
מורדי מורדכי באוארחיים וייסיוהנה מרקס (דרייפוס)יצחק קן
חיים ללי בירנבויםצפרירה וייס (פיין)לודויג מרקסמרים קן (בליץ)
שלמה שנדור וייסחנה נאור (וידור)יהודית קן-פרנק
וולי זאב בליץסליה וסרמןאילזה יהודית נוסבאוםבועז קפלן
אליזבט בליץ-ון דו ברךאדית זילברמןלודויג לואי אליעזר נוסבאוםשרה קפלן
בנימין דב בן נאורהלנה רוזליה זילברמן (קלוג)סלמה שרה נוסבאום (בלומנטל)חוה קריא (גולדשמיט)
בנימין דב בן נאוריצחק זילברמןמרסל סוסןחוה קריא (גולדשמיט)
דבורה בן פורת (שימובסקי)עמליה זילברמןשרונה סיון (ויראוך)טוביה קריא
שמואל בן פורתאסתי זלוףאהרון ספירשטייןהרמן חיים קרמר
מרסל בנסמיאןראובן זלוףאהרון ספירשטייןמיטיה מרים קרמר (ון חלדרן)
רמי יוסף בנסמיאןפאולה זקסל גרייאסתר ספירשטייןאברהם קרן
בועז בראלעדנה רואס חזןארתור יעקב ספירשטייןדוד קרן
אביתר ברגדוד טבקהוףארתור יעקב ספירשטייןחיה רבל (גינטר)
גיורא ברגראובן טבקהוףמרטה ספירשטיין (קהל)עמוס רבל
יעקב קובי ברגאלפרד אברהם טיכאוארמרטה ספירשטיין (קהל)אסתר רוזן
פנינה ברגיוהנה חנה טיכאואר (יעקב)ראובן ספירשטייןגוטהולד רוזן
צבי ברזליאליהו טלררותי דיאנה עגור (ווסטרופ)מנחם רוזן
שושנה ברזלימרים טלר (סביון)רחל פוגל (ספירשטיין)רוזה רוזן
בוריס בן ציון ברןיהודית יולן (וידור)זיגמונד בנימין פופרחנה רוזנוקס-שושני (ברן)
רחל ברן (מוזיקנט)אלזה יוסף (לווב)מלוינה מלכה פופר (פנטל)יצחק רוזנוקס-שושני
אריה לייב ברנשטייןברטהולד יוסףמשה אוטל פורתדב רון
נתן גבריאלי (גרבישבסקי)חיה יקירעדה פורת (פנר)רות רון (מאיר)
רבקה גבריאלי (רוזנוקס)יחזקאל יקירהייני פטרמןלאה רמון
יוחנן גוטמןמרכוס מנחם ישראליעקב פטרמןמרדכי רמון
זאב גוטסמןאפרים ישראליסוניה פטרמןחנינה רשף
משה גוטסמןדוד דדי ישראליעלי לאו פטרמןרעיה שדה
פרידה גוטסמן (גרבישבסקי)יוסף ישראליפאולה פטרמן (קרצפיצקי)אלי שויאר
יואל חוליו גוטפרידרחל ישראלישמעון פטרמןיוליוס שויאר
גאורג גולדשמידטגלעד כהןאירמה פיליפסטלפרידה שויאר (קצנשטיין)
עמי גורדוןאהובה כליפהאינג' אלפרד ישראל פיסקרות רותשן שויאר (זילברמן)
משה גינטרניסים כליפההילדה טובה פיסק (אנגלמן)אסתר שורצמן
משה גינטרמרדכי לביארוזה פלט (רינגלבלום)הלל שורצמן
מרים גפני (טננבאום)רות רולה לביאשלמה פלטדורית שחר
ראובן גפניפרידה להמן (רוזנטל)אילזה פליסלאה שחר (ויס)
רונית גפנילויפטר פליסאסנת שחר חבצלת
אחרמה גרבישבסקיאלברט לויגניה פנר (שפינדלר)יוסף שטדלר
ארנולד גרבישבסקיחוה לוישמעון פנרמוריץ משה שטיינר
גרוינס גרבישבסקייוסף לויאביגיל פרברמלכה מילה שטיינר (מרקשטיין)
הרי גרבישבסקיאילזה לוין (בק)דב פרברישראל שימובסקי
יונה גרבישבסקיהיינריך לויןחוה פרבר (קפלבאום)לאה שימובסקי


Pages: 1