BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Mizra Cemetery

Burial Records

Hilda Frankeבלה גיטליסרפי לביאנפתלי פיסטרונג
Freda Hershkovitzבלה גיטליסגדליה להביהודה פכר יולק
Michal Kafirיצחק גילחיה להב (לוי)יואל מיכאל פלג
Tzila Kitronעידית גילישראל להבשרה פלה הויזר
Amram Laviצביה גיל (שניידר)פנינה להב (יקירביץ')דב ברל פלוסקר
Dvorah Maayanרבקה גלברגיהודה לויחוה פלוסקר
Peretz Mayאלי גלילילאה לוי (פלק)מרומי פנחס מרזל
אליהו Nachmanovitchפרידה גליקלואו לויניקול פנסר
Shlomo Nemeshאסתר גלעדי (לוי)מיכל לויןיורם פרוכטר
Yitzhak P.אסתר גלעדיראובן לויןיורם פרוכטר
Hannah (Hanka) Roznerמשה גלעדייצחק לםיצחק פרוכטר
Adi Tobiashvizמשה גלעדירבקה לםסטלה פרוכטר
שמשון אביבי ליבלינגנחשון גלעדישלמה רכב לנדקוטשיהודית פרי
אבנתיצחק גפןרבקה לנדקוץשמעון פרי
חנה אבנתשמואל שמוליק גרוסשמואל מאוטנרמרים פריזר
משה אגוזייוכבד גרטיאילזה מאי (שווץ)הילדה פרנקה
אברהם אהרוןרפאל גרטיאילזה מאיקורט פרנקה
שמואל אוסלנדראיילת גרינוולדפרץ מאיקורט פרנקה
חיה אורן (הס)ניסים יצחק גרשוןמאיר מגןקלרה פרנקה (הירשפלד)
מרדכי אורןפני דביראברשה אברהם מגן גלוביץמרדכי פרנקל
רגה אורןמשה דביר דריבלטטלי מדוס (נחמנוביץ)מרים פרנקל
אהוד אורן אוסטרןמרים דגן (תומרקין)טלי מדוס (נחמנוביץ)אליהו פרץ
יהודית אייל לאופרמשה מוזי דגןמשה מוישה מוזסרנה פרץ
טובה אילוןמיכל הברחנה מיכלסון (מונדלק)יצחק קוולר
מתתיהו אילוןאילה הדרמרדכי מיכלסוןשרה זלמה קוטנר (אברמסון)
חיה איללטלי הדרדבורה מעיןאיתן קופמן
מנחם איש שלוםחיה הורוביץעמיקם מעיןזיוה קופמן (חן)
יוסיק אלוןיוסף הורוביץעמיקם מעיןאשר קורן
שחר אלוןצבי הורוביץרפאל מעיןברכה קורן (מנדל)
זאב אלונייונת הימן שלגירפאל מעין (רושנסקי)יואב קטרון
תמר אלוניאלון המבורגרז'אנה מרגוליסיואב קטרון
דב אלכסוניאלון המבורגרסבינה מרגליתצילה קטרון (שוורץ)
הלה אליזבט אלכסונירחל המר רויכרגוסטה מרומיעליזה קיי
גילה אלקבס (שובל)שלומית הראל (כץ)מקי צבי מרקוסרנטה קסטלר (שטייניץ)
אליהו אמסטריצחק הרשקוביץעמליה מרקוס (חיימוני)מרדכי מוטיו קרן
אמיל אמסטריצחק הרשקוביץמשה פוש'י נדב פודרבאויטלסבינה קרן (מרזל)
רחל לודקה אמסטר (וולף)זאב וילק וגנריטי נדלדודו רובינזון
שולמית אמסטרפולה וגנר (לנדסמן)אברהם נודלמןחנה הנקה רוזנר (שפרלינג)
מתניה אמסטר אהרוניאבשלום וולףיונה נודלמןיששכר רוזנר איז'ק
אברהם אמרנטחנה נוניה וולףאליהו נחמנוביץיששכר רוזנר איז'ק
בן ציון אמרנטמנחם מנדל וולףשמעון ניצןקלרה רוזנשטיין (דודלסון)
חנה נושקה אמרנטאליעזר וולקנפלדאטקה ניצן הסטןרבקה רון (וקסלר)
ישראל אמרנטלינה ויזראריה זיגו ניריוסף רון קרוננברג
יעקב ינקלה אנגלמאירלינה ויזרמשה נירישראל רידלניק
ארז ארבלנח ויזרמשה נירקלרקה רייך
דן ארבלנח ויזרלאה ניר שטקל (וישטיין)מיכה רינת
דן ארבלאריה וינברגברטה נסים גרשון (חיים)יאיר רישא
עוזי ארבלנעמי וינר (שפיכלר)חמדה נעמןאידה רישא ריישר (פריליך)
אלי ארדשקד וינררפי נעמןבלהה רכב (פליססר)
אסתר ארז גריןרבקה וישנבסקי לפידותמשה יצחק נפתלישושנה רמון (כץ)
יְהוּדָה ארצידוד דולק ורטרהלה נצרשושנה רמון
עמוס ארציאהרון זהבישאול נצראברהם רמון ויסברג
אסתר אשכנזי כהןאורי זהביצבי צבה סדןיהודה שדמי
אנדה אשל (פרנצבלאו)לאה זהביחן סדן שלחשרה שדמי וסלניצקי
צבי הנק אשלהלה זיינבלצבי מנוח סוזיןצבי שדמי שיקין
אהרון אשרמשה זילברברגאדה סיגלדבורה שובל (דובינר)
יהודית אשרה קיישושנה חיימוניגיורא סימונסאסתר שחר
שרה ריבה באומרינג פלנק דויטלאברהם משה חימוניחנה סימונסשמואל שחר
דורה דבורה בדר (דודלזון)אהובה טנוביצקיבכר סלקהמרים שיבולי
מנחם בדרמשה טנוביצקיאסתר סמואל (טנוביצקי)בן ציון שיבולי גרשלר
גבריאל ביטוברבקה יזרקובסקי יזהראנה סמסוןעודד שילוח
גבריאל ביטוב (ביטוב)שמואל יזרקובסקי יזהרחנן סמסוןאהרן שלומי
הלה הלנה ביטוב (ברוך)יפה יצחק (מולכו)אליעזר ספירפרחה שלומי
צבי הנרי אבי חיים ביטובשמואל יצחקיוסף יוסקה ספירמיכאל שמואל
רחל ביטוב (דוידוביץ)נטליה ירצקיפישל ספירמיכאל שמואל
אסתר אלזה בכר (ז'ולטי)סלה ישראלי (רויך)שרה ספיראיתן שמש
מקס בלוםדוד ישראלי לנגאדדבורה דורקה ספיר גרוסהניה שמש (לדרמן)
שרה בלט (אפריל)סדן כילה (אקשטיין)יהודית עופר דנצגרהניה שמש
שולמית בלפראריה כפיראברהם עציונייוסף יוסיו שמש
אמוץ בן ארציאברהם כץהנקה עציוני ברימברגיוסף יוסי שני
אסתר בן ארציצפורה כץראובן פוביסטיצקיחנן שנידרמן
יעקב בן יהודהרן כץמנחם פורתאהובה שנידרמן רוך
תמיר בן עמיפאולה כץ פירטעלי פורתיעל שפגנטל (נדל)
זהבה בריקזאב כץ-דדיחנוך פז פץדזומה דבורה שפירא (הייסינגר)
יהושע בריקנגה כרמלליבה פז קלפהולץמנחם שפירא
יוני ברעםשושנה כרמל (קרל)מתיתיהו פייןולטר שפנגנטל
כריסטו גאורגיאבישקה כרמל (יעקב לנגר)אליהו פיינמסראדם אדק שרר
בנימין גבישיישראל אייל לאופרחייקה פיינמסר (אפריל)אסתר תמיר (כהנא)
פרידקה גבישידב בנק לביאישראל פיינמסרמשה מונדק תמיר
סינטיה גודלבדורה לביא (פיש)ישראל פיינמסר
הנריקה גולד (שטקל)עופר לביאמייקה פיינמסר
יצחק גולדברגעמרם לביאנפתלי פיסטרונג


Pages: 1