BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Ramat Yishai Cemetery

Burial Records

אריאלה דניהרמינה לייבומירי פרץ
מלכה דרוקרמשה לייבו
רפאל (רודולף) אבארוזה האופטמן (הורוביץ)דב פרקש
מסעודה אביטבולאפרים הברמןרוזה ליפשיץצילה פרר
שמעון הדאיהחיים (קרול) לנגמספיזם צ'רנה
סיון הדרדב יואל (ברונו) לנגררחל לאה צוקרמן
משה אברהםדוד הדר (קייזר)שרה לנגראורית רחל צורף
שלום אברהםאלכס לרנרמיכל צורף (גורל)
שלומית אברהםאריה לייב הירשקלמן מאירהרב שלמה צורף
דוצה אברמוביץ (פרלמן)הילדה הירשרוזה מאיראברהם חיי ציון
חנה אדלשטיין (בראון)חיים הכהןיחיא מדארדייה אודט ציון
מנחם מנדל אדלשטייןיעקב אלקס הכהןארמין (אברהם-הרש) מדיאנו (מנדלוביץ)חמוס חי ציון
שושנה אדרי (טולדנו)שמעון הכהןסוזנה (זנפירה) מדיאנו (בן-ארוי)רחל ציון
שושנה (זהרי) אהרוןשמואל הללטל מדמוןשמעון ציון
רבי יהודה אהרוניאןשיינדל הלפרןחממה (מרים) מדרנתן ציפורי
אברהם אווסקריעקב אלעזר הלרשלמה מדרשרה ציפורי
רחל אווסקר (סטמקר)הרש הניגחנינה (נוצ'ה) מוסקוביץקלרה קביליו
אלכסנדר אוליבירינטה הניגמרדכי יוסף מוסקלאמנואל קודשביץ
רוזה הניגרחל מוסקלרוזה קודשביץ
אדית אסתר הקסנראברהם נעים מועלםגדליהו (לייב) קוטר
חנה אורבךטיבור אברהם הקסנרפרידה מועלםצפורה (פייגה) קוטר
שרה שרי אורטלאביבה הראל (בלילה)דוד מורדכוביץעליזה קונלמס (גרונאור)
אהרן אוריאןדינה מושקוביץולריה תמר קופמן
גולסון אוריאןאשר זליג הרשקוביץמרים מחלוףאדלה (אדי) קורנשטיין (לוסטגרטן)
שרה לאה אוריאןלאה מי-רוםגבריאל קורנשטיין
דובה איז'קראלף (רפי) ואלקרבטי מילרהרי קורנשטיין
ישראל איז'קאהרון ווטרסקוחיים שלמה קורש
יעקב איזנקוטנחה ווטרסקיחיים שלמה קורש
צירלה איילרסוריקה וולפנזוןשרה קורש
שלום איילרשאים וולפנזוןמיכל מליחיחיאנה קירש
פסיה ריבה איציקחנה וייס (הריס)מרים מליחילאה חייה קירשנבאום
מרסיה אלבלינקרבקה (ריקי) וייס (פיש)עווד מליחימנחם מנדל קירשנבאום
לואיזה אלוששושנה וייסאדלה מלצרשרה קירשנבאום
גורגיה אליאסצבי וינברגאליעזר ממאןיולאן קלוש כהן
זלמן אלינסוןאריה ויסברוטשרה מנדלדורון קליגר
רבקה אלינסוןירחמיאל חיים ויסמןבתיה מנדלביץלאה קליינר
צלח אליסשרה קרולינה ויסמןיחיאל (זכריה) מנשהאהרן קלמנוביץ
יעקב אלישעאביגדור וסרשטייןסעדיה מנשהשחולה קמחי
הרצל אלקלעיחנה ורדישולמית (סלמה) מנשהאפרים אנשל קמיל
מלכה (מינה) אלקםמרדכי זאבי (קוק)אברהם מרדרפרומה קמיל
ויקטור אמוןברוניה זהבייצחק קמפל
שמעון אמורדב זהבידוד מרקוביץשושנה קמפל (קינרוס)
אברהם אסבאגזכריה יחיא זהריאסתר מרקובסקימאיר קנטור
שמחה אסבאגשולמית זהריחיים מרקובסקיזאב אלתר קספו
אברהם אקשטייןאליהו זואריסליבי מרקובסקימינה (מינדלה) קספו
גרטרודה אקשטייןמשה זואריסהיאט (כוכבה) נג'יאןר' שלום קעטבי
אולגה ארגלגיפנחס זובקובסקייוסף נג'יאןבוריס קפצן
כרמלה אשכנזיפרידה זובקובסקיטרנה נגל (קופצקי)רבקה קצפו
משה אשכנזירות זוסמן (שול)גבריאלה נואהשמעון קצפו
ספרנצה אשכנזימשה זיבצנראיציק נחמןהילדה קראוסהר
רפי רפאל אשרמשה זיידנרסעדיה נחמנוביץשמעון (זיגי) קרונברג
זוזי שושנה באום (ויטנר)אסתר זילברברג (טוגר)פנינה נחמנוביץדוד קרוצ'רו
אברהם בוטבולדב זילברברגישעיהו ניסיםישראל קרמר
ישי בוקובזהמשה זילברברגרחל ניסים (כהן)פני קרפ
כמונה בוקובזהבדיעה זיתוניאלי (אליהו) נסים
דוד דודי זקסבנימין (בני) נסים
מרים בטלהייםרחמים יהושע חבהצפורה נצר
יוסף יצחק ביטוןאתי (אסתר) חדש (חומסקי)ויקטוריה ויקי נקסוןהילדה ראושר (סלומון)
מתן ביטוןברכה חיימוביץחנה סויסהעדה רביד (שוורץ)
רפאל יוסף ביטוןלאון חיימוביץיוסף סויסהמלכה רובינשטיין
אברהם בייםאברהם חלקאהובה סולומוןיורם צבי רוזן
יוסף בייםנסרת חלקיעקב סולומוןחנה רוזנבך
שגיא בלאומלכה חניקיעקב סולומוןיצחק רוזנבך
יצחק חצרונילאה סולומון (סעד)יוסף (אברום Ioji) רוזנברג
אדלה טיברמןרבקה סולומוןינטה (יהודית) רוזנוולד
בני בליימןאסתר טייבחיה אטלה סיידרעקיבא רוזנקרנץ
אופיר בללטינעמי סייטץגבריאלה רוט
רפאל (רפי) בן חקוןיעקב סימוןינו רוט
אברהם בן ימיןאסתר טסלר וידר (זקס)סטלה סימוןדוד צבי רוטנשטיין
דוד נסים בן לולורבקה טרגנוחמאמה סלםאלכסנדר רוטר
שמעון בן לולועזרא סלמהפינקו (פסח) רוטרו
אברהם בן מלךחביבה סלמן
יצחק בן מלךאיטה יוסובברוך סלערחל רונן (סלע)
יוסף בן עקיבאדוד יוסובשרה סלעדניאלה רז
לאה בן-אברהםרבקה בילה יוסף (פרץ)חסיה סנדרמןפרומה אידה רזניק
צדקיהו (צודיק) בן-ארילאה יזרעאלימשה סנדרמןיוסף רט
מלכה לאה בן-גלעמרי יניביהודה סניר (זהרי)שרה רט
אליזבט (פסל) בן-ישראל (קלמנוביץ)חיים יעקביפת חסן סניר (זהרי)מרדכי יעקב ריזל
צבי בן-ישראל (פרי)יואב יעקבשולמית סניר (זהרי)עדנה רייס
מזל-טוב בן-מלךרומיה יעקבבאטריס סקודיצקי (ורבסקי)דוד רייפר
משה בן-מלךדוד יעקובובסקיבלומה סקולץמרדכי שאלתיאל
ויקטוריה (חיה) בן-רוחשלמה סקולץשרח שאלתיאל
ניסים (משה) בן-רוחיונה יפעיאברהם-משה סקורצרודב שבח
מנטין (קלוד) בניתהמרים יפעיג'ני (שנדלה) סקורצרוחיה שבח (אהרונובסקי)
קמר יפעיהרש סקורצרואריה שביב
ניסים בר-נוףגמליאל יפתהרש סקורצרואליהו שבתאי
מיכאל מיקי בר-עםברוכה יציקירחמיאל סרבטניקדליה שבתאי
רחל בראוןשמואל כהוחיה סרנצקידוד שדר
אברהם כהןחיה סרנצקייעקב שוורץ
ישראל ברבולהאלי כהןיעקב סרנצקיאהובה שוספי (גמליאל)
שרה ברבולהמשה סרנצקימאיר שוספי
פאולינה ברברמןבצלאל כהןסנדר סרנצקימנחם שוספי
חנה כהן (עמר)רחל רוזה סרנצקי (זלוצובר)ראובן שוספי
חנה עזרה (מורנו)אסתר שורץ
מרדכי (מרכוס) ברוידהמרים (מרי) כהןזיוה שחורי
שרה ברוידהיצחק עמורמיכאל שטיין
צביה צילה ברונשטייןעליזה כהןסוליקה עמורמוריאל MURIEL LYNTON שטיין STEIN
אבי (פרדי) ברושרפי כהן
חנה בריטברדשלמה כהןאובר אריה עמייעקב שטנדר
שמעון בריטברדחנה עמריואל שטרולי
אפריים בריירתחיה כהןמיכאל עמררבקה רוחה שטרולי
אפריים בריירשושנה כהן (שמעה)רינה עמררודי שטריזנט
טרז ברייריהודה כהן אוריאןדרור פוגליעקב שיוביץ
מרים בריירדוד שלמה
מרים ברייראיידה כהן כהנובסקימקס פוגלמרגלית שלמה (מורנו)
יפה חסנה ברנסאסתר פירה כהנובסקימקס (מרדכי) פוגלמשה שלמה
שושנה ברק אוחיון (ברקוביץ)ויקטור ויטיה כהנובסקיפוריה פוגלשלמה שלמה
פוריה פוגלגולן שלמון
מנחם ברקוביץשרה כץיוסף חביב פולאברהם שמחי
משה ברקוביץפאולה כרמלברכה שמחי (מוסא)
שרה ברקוביץנחמה נטליה פוקסזהרה שרה שמחי
רני גבאיחנה שמחי
אברהם לבקמלכה פיגנבויםיהודה שמחי
יעקב גביזוןאלה לבקאמילו פייבישוביץמשה שמחי
שרה גביזוןיוסף לבקשלמה יוסף פייגחיה שניידר
שמואל גדליהאירן לויאסתר פינטו (דנון)שמעון שניידר
עליזה גדליה (צירה גולדה)אירן לוישלום פישלשרה שניידר
בטי לויאברהם אנדור פישרפלורה שפיצר
דניאל ניסים גולדרינגיצחק (ז'ק) לויאוה חוה פישריעקב שפירא
דוד גיוסמאיר לוימשה שבתאי פישרענבל שפירא
יוסף גליקומאיר לוימנחם (מיקלוש) פישר (הלוי)
מזל גליקוחוה לוינסקיאולגה פישר (רוזנברג)ניצן שפריר
שלום גמליאליצחק לוינסקיאסף פלגאברהם שרגא
שרה שרינה גמליאליאברהם לוסטיגנטע פלגמרג'ום שרגא
אורי שמעון לוסטיגאהרן פלצימרג'ום שרגא
צבי משנ גרומןאסתר לוסטיגראיסה פנטלייבשמואל שרון
אהרן לוי גרילקרינה לוקס (סימון נעים)דב פרידחייקה (קלרה) שרייר
פרלה גרילקרות פרידיואל שרייר
שושנה גרינריוסף לזרוביץברטה פרידמן (פולק)רוזה שרייר
לורט גרציאנומרים לזרוביץטובה (גיטל) פרידמןשלמה שרמן
אברהם דדוןמרים (מרגוט) לטהיעקב פרידמןלבנה (שושנה) שרעבי (והב)
זוהר ליבוביץשולה (שולמית) פרידמן
ד'ר אהרון דולמטשטוני ליבוביץשמואל פרידמן
איטה דונרשמואל ליבוביץאייל (פרץ) פרייזלר
יבגני דןמשה מנחם ליברמןדב פרנקל


Pages: 1