BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Atlit Cemetery

Burial Records

אביומזל בן שיטריתדוד טמליעקב עמר
ויקטור חייםתמו בן שיטריתחיים טפרעליה עמר
חייםאברהם בן שיטשריתשוכה טפר (יששכר)רבקה עמר
חנןמרדכי בן-איטהדידי יאקוטהשלום עמר
מזליהודה לאון בן-אסולימרק יארונובסקישמעון עמר
מסעודהאסנת בן-אריחנינה ישראלאודט ענף
משהדוד בן-דהןיצחק ישראלאלי עקוקה
שרלו?מסעוד בן-דודאברהם כהןדוד עקוקה
ידי )מבורך (כליפהעמרם בן-חיוןאדוארד דוד כהןמרדכי עשור
Esterinגרציה בן-חמואסתר כהןרחל עשור
Семён Мордковичיעקב בן-חמודוד כהןרחל עשור
דר ארמנד אבדיקמכלוף בן-חמוחביבה כהןמנדל פאינרו
סולומון חיים שלמה אבדיקמסעוד בן-חמויצחק כהןרבקה פאינרו
ד'ר עמנואל מנחם מנדל אבדיקשמואל בן-חמוכמוס כהןאנה פבזנר
פרל פפי אבדיקסימה בן-מוחהמאיר כהןגדי פדידה
יוסף אבוז'דידאליס בן-עזראמכלוף כהןיהודה לאון פדידה
אודט אבוזדידאליהו בן-עמי (בן-חמו)מרדכי כהןזפירה פואה
סוליקה אבוחצירהיוסף בנאסולימרים כהןסלומון פואה
רובידה אבוחצירהיצחק בנבנישתימרסל כהןגרגורי פוגרבינסקי
רוחמה אבוטבולמשה בנבנישתיסטלי כהן (אסתר)ליזה פונק
זוהרה אבוקסיסראלף בנבנשתיעליזה כהןדוד פורטל
לוי אבוקסיסאברהם בניטהפרזי כהןמרים פטר (מוץ)
בנימין אביכזראמיל בניטהפרזי כהןדב ברקו פידלמו
גדי אבנרישלמה כהןבלימה פידלמן
נדב אדיאדולף בניסטי (אמיר)מירצא לאיזרשמעון פיטוסי
אסתר אדרייוסי בנעיםאליהו לביאיעקב פיטרו
ז'קלין אדריפלה בר תוריהודית לביא (בובה)שרגא פייבל
ליאור אדרירוברטה בריירשמעון לביאגיטל פישר
מרדכי אדרישרה ברנטנורמן נחום לואיסזאב פל
נועה רחל אדרימשה ברנסמשה לויצביה פל (פרוכטגרטן)
עליה אדריסולתנה ברנסנסים לוייעקב פריפלצקי
רחל אדריאנה ברנרטמילה לונביןאידל פריצקו
משה אהרוןצילה ברסוטסקיבטי מרים ליבוביץגיזלה פריצקו
דוד אהרונוביץאטלה ברקומיכאל ליזרוביץיוסף פרנקל
מנדל אהרונוביץזיוה ברקועטר ליזרוביץמרים פרנקל
חיה פיגה אהרונוביץ פאנייצחק ברקואסתר רחל לייבהאפרים פרנקנטל (אפי)
אליהו אוחיוןרחל ברשדברקו לייבהר' יהודה פרנקנטל
זוהרה אוחיוןפסיה גודלבסקידפנה למפרטיחזקאל אליעזר פרנקנטל
חנינה אוחנהחפצי-בה גוזלןמרדכי למפרטיעקב פרנקנטל
חנניה אוחנהיצחק גוטליבלצ'ה (ביצ'ה) לקנשרחל פרנקנטל
פרנץ אויברישושנה גוסלקרבלה לרר
דיניה ריבה אורמןמסעודה גיגיצבי מגןאליהו פרץ
אברהם אזולאישמעון גיגימשה מוזיקנסקירחמים צ'אושין
חנה אזולאייואח גילתצילה מוזיקנסקישלמה צויגנברג
חנניה אזולאיפולה גילתלוין מוטביעבדאלה צחייק
רנה שלמה אזולאימנחם גליקסוןיצחק מועלםצדוק צחייק
שמעיה אזולאייוסף גלעד (זמל)עזיזה מורדעזיר צלח
שמעיה אזולאיימין גנוןמרים מורדקוביץ'חיים יצחק צרניה
אילן אטיאסהרב שלום גנוןרומן מורדקוביץ'ישעיהו קוסובסקי
יחיא אטיאסוליקו לונה גרוסמורד מזרחישושנה קופורלי
אטה איברוביץפיסי גרופרעובדיה מזרחיהלל קופלמן
זלמן אידלרותי גרופרעובדיה מזרחיטוביה קופנס
רחל אידלאידה יהודית גרינברגרות מזרחיטוביה קופנס
מרים איוש (אלמליח)ארונל אהרן גרינברגיעקב מיודובניקאליהו קופרלי
מסעודא מסודי אילוזדוד גרינברגעמאר מכלוףיניב שמעון קופרלי
עישה אילוזנלי גרינברגארלט מלולישראל קופרלי
לוי אלבזפאולינה גרינברגבנואה ברוך מלולסמי קופרלי
ניסים אלבזרוזה גרינברגחיים מלולפיבי קופרלי
סולטנה אלבזויקי גרנובסקימשה מלולשמחה קופרלי
חיה אלגבישאריה גשרידורה דבורה מליק (חיימוביץ)עזי קורן
עמנואל אלגבישדוד גשרימשה מליקאברהם קושמרו
אדלה אליה (אטל)מכלוף דהןאסתר מלכהיפה קלר
פישל אליהרפאל דהןדוד מלכהיצחק קלר
שלום אלמליחשלום צ'רלי דהןד'ר אולגה מנדלביץלאה קנפו
מסעודה אלמקיאסנפתלי דודחנה עליס מנשהדוד (דלו) קצ'ולרו
שלום אלמקיאססימון דוידוביץרוזה מקרובנחום קראוז
מתיקה אלעזרהרב פנחס דידימרים מרקורחל קראוז
אריה דיסקיןמשה מרקוביץמרדכי קראוס
לדיסיה אלקובייצחק דנינוסוסי מרקוביץפרלה קרוצארו
שיר אלה אלקוביסוליקה דנינואסתר מרקוס (אוספיר)מננה קרסנטי
אולגה אלקייםפרוספר דרעימנדל מרקוסמסעוד ארנסט קרסנטי
רפאל אלקייםשרה הגרמשה מרקוסאסתר ביילה ראוטמן
יוסף אמגריפעת הולנדררחל לאה נאמןיוסף ראטמאן
עזיזה אמגר (סימי)יהודה לייב הולצרסימון נבטיוסף רביבו
בנימין בני אמירצילה ציפה יהודית הולצרקמיל נבטיצחק רדבוגין
בלומה פלוריקה אמסטרהגן הופמןאברהם נובוסלסקיאיטה רדלר
מאיר אמסטררותי היבנטריגרבלה נובוסלסקיקלארה אפרת רהב
חיים אמסלםג'וליט היימןרבקה נוימןאנה רובין
חנה אמסלםיעקב היימןיעקב נזריפרלה רובין
סופיה אמרומיןקרן היינישמשה נחמן (יהושע)דוד רוזן
סהר אסרףלולה הרטאליהו נקם (אליאס)אריה רוזנטל
דוד אסתרמרדכי הרטחנה סבגחנה רוטמן (גורלניק)
מרסל אפללויצחק ואעקניןטובה סבגנתן לייב רוטמן
יצחק אפקנגה וברקן יעקובמכלוף סבגאיטה רופולוביץ
סוזן אקוקהריזה וולףאסף נסים סביוןיצחק רופולוביץ
מרים אקרמןרבקה וולפובמשה סגליעקב שמואל רחמים
יהודית ארלינסקידב ווסרסילביה סגלאספיר שבצ'ינסקי
יעקב צבי ארלינסקי (יענקל'ה)דורה וורונובשרלוטה סגלריזה שוורץ (רני)
אליהו אשכנזיאליעזר ויינשלבויםג'והרי סויסאאטי שורץ
סלים אשכנזינטע ויניגרדסקיחנה סויסהיצחק שורץ
שרה אשכנזיאסתר ויצמןיעקב סוכרוביץמרצל שורץ
בלהה אשריהודה ויצמןרחל סוכרוביץפרימה שורץ
חיים אשראדלה וסרמןאריה סולומוןמסעוד שושן
ז'נט אוחניה בוזגלומסעוד וקניןמרים סולומוןפייגה שילר (רייזל)
אליהו בוחבוטיעקב זוהרפרץ סולומוןברכה שכטר (בטי)
סעדה בוחבוטמשה אפרים זייפשטייןמטילדה סטרולמרים דבורה שכטר
שמעון בוסקילהיונה זילברשטייןסטרול סטרולמשה שכטר
אברהם ברה בזקמוריס זילברשטיןחנה סילברהאדוארד שמש
זהבה ביטון (שרה)משה זמלאיליה סירוטניקובבינה שפורון
יזה ביטוןמרדכי זקןנסים סלמןשבתאי שפורון
ירון ביטוןנעימה חבהמסעודה סמוןצבי שפיגלמן
מימון ביטוןכמוס חג'אג'משה סמורלישרה שפיגלמן
משה ביטוןלאה חג'געזרא סמורליאברהם מאיר שפירא
שלמה ביטוןישראל חוסידרחל סמורליגבריאל שפירא
בכסיאפרים חיון (אפי)סוניה סמרובדוד שפירא
חיה קלאודיה בלבצבהברוך חיוןסימון סנקרטובה שפירא (גיזלה)
אברהם בלוםבתיה חיוןאנה מאמא סעדוןטובה גיזלה שפירא
רחל בלוםגולדה רחל חייטיששכר סעדוןיהושע שפירא
יצחק בלומנפלד (איציק)יחיא חמוגאורגי סצוקיונה שפירא
פרלה בלומנפלדמסעודה חמוברוך סקסמרים שפירא
ברכה בלזר (בטי)אלפרד חמוי (כליפה)רומיה עובדיהצבי זאב שפירא
יעקב בלזריוסף טואףשרלי רועי עזראריבה שפירא
טובה בליצבלאופרחה טואףשמעון עטרמנוס שרגא
אליעזר בן אבוחגי טוקרפרחה עייששרה שרגא
זהרה בן אסוליןחגי טוקררחל עירונירוחמה שריקי
יעקב בן אסוליןפייגה טורבובסקיחנה עמארמרים שרמה
עישה בן דודאליהו טורג'מןאהרון עמארירינה יקוט תורג'מן
אברהם בן חמו (בבר)אברהם טימסיטחביבה עמאריבן תימן
אסתר בן חמויחיאל טימסיט (יחיא)אברהם עמרדליה תימסית (יוליה)
סולטנה בן טבומרדכי טימסיטזוהרה עמרסעדה תערנשה
שלמה בן טבומרים טימסיטיהודה עמר
שמואל בן יצחקימנה עמר
סוזן בן עזראגילה טימסיתיעיש עמר


Pages: 1