BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Amka Oshrat Common Cemetery

Burial Records

ברקעובדיה חסוןשלום יפתמלכה משולם
גזלאברהם חסןשלום יפתברכה משולם שמחי
יחיאלזוהרה חסןסעיד ישיזהרה נגר
אבשלום אברהםסאלם יחיא חסןסעידה יתוםמשה נסים
דוד אברהםסעידה חסןעדה כהן (יוסף)הרב יחיא שלום סאלם
דוד אברהםשמעה חסןדוד יוסף משה לויזוהרה סלם
דינה אברהםשרה זוהרה חסןחיים לויעופרה סעדי
זהרה אברהםזהרה שרה יהודה (חג'בי)חממה לויסעלם שלום סעדיה
יוסף אברהםזכריה יחיא יהודהיוסף לויקמר סעדיה
ישראל אברהםחסן יהודהיחיא לויבדרה סעיד
רחל אברהםקמר יהודהמרים לויחיים סעיד
שאלתיאל אברהםשולמית יהודהמרנן חסן לוי
שדרה אברהםשלום יהודהסאלם לויסאלם סעיד
טוב אדמוניאהרון יוסףסעידה לויפנחס עדני
שדרה אדמונידוד יוסףסעידה לוי (נגר)לבנה עדני הכהן
מנחם אדמוני אחמרחסן יוסףציון לויאהרון עובד
טלי אלבזחסן יוסףשמעה לוייחיא עובד
מרים אפריםיהונתן יוסףשמעה לוילבנה עובד
אריה חסן ארזיואל יוסףמרים עובד
יהודה ארזיונה יוסףזינה לרנריחיא עובדיה
חיים אברהם בן דודיוסף יוסףברוריה מדמוןמשולם עובדיה
שלמה גמליאלירמיהו יוסףמרים מדמוןמשולם מסלם עולי
משה דאודלאה יוסף (לוי)משה מדמוןמרדכי מותק רייפן
יהודה דוגמאמרים יוסףשמעון מדמוןאברהם רצון
מרדכי מוטי דוגמאעואד עובד יוסףחסן סאלם מדריחיא אהרון שואפי
מרים דוגמאקומש שושנה יוסףמרים מדריעקב שואפי
רחל דוגמא (יוסף)קמר לבנה יוסףשלום מדרמרים שואפי (מדר)
שלום דוגמארענן יוסףמוסא סעיד מוסאיעקב שלום
חסן דודשמעה יוסףסאלם בנין מוסאסלמה שלום
חסן דומןמזל יחיאסלמה מוסאחיים שלומי
יפת דמתיסעידה יחיאג'ורג' מליןחממה דמתקרת יונה שלומי (מנצור)
סעיד מעודה דמתיעובד יחיאימן מנשהמרים שלומי
שמעון יחיאשוקר יששכר מנשהיונה שמחי
דוד זכריהיונה יחיאלי (יהודה)שירן מנשהיפת שמחי
זוהרה חדדמזל שמעה יחיאלימוטי מעודהראובן שמחי
מרים חדדמרים יחיאלי (ירמי)נדרה מעודהזהרה תירם
סלאמה חדדסעדיה דוד יחיאליקמר מעודהיפת חסן תירם
סלם חדדרוניאל יחיאליחיים משהמרים תירם (עובד)
מרים חודיפירן יחיאליחממה משה (תירם)
שלום חודיפירן יחיאלייוסף משה
שמעה חומריסעיד יעקבמזל משה
חנה חסוןבנימין יפתחסן משולם


Pages: 1