BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Ramat Yokhanan Kfar HaMaccabi Usha Cemetery

Burial Records

מרים מרילה אבאישמואל דותןחיים ליכטמןמרים מרישקה צירלין
יעקב אביעזרדליה דיטקובסקינעמי ליכטמןיוסף יוסי קבסה
רוני אבישייהודית דינסטגשושנה לילקריוסף יוסי קבסה
רפאל-צבי רפי אבישילאה הופמן (פונק)מרגי ליפיץיצחק קדן
שרגא אבישירבקה הורביץמניה לנדאו כהנארנה קדן-פופקין (דץ)
אריה אברהםחיה היפשר לוינוביץאליעזר אלי לפלריצחק קדרון (קנר)
אברהמיל אברהם אברמובסקיישעיהו הלביץרבקה לפלרגיל קוטלר
יצחק אגסישרה הלבןמשה לקחסימה קוטלר
אהרון אהרונידב המרלאה מגןזלמה קופנהיים
יפתח אופירהלגה אסתר המר (גרזון)שלמה מגןדורין קופר
שרקה אופיר (בן-פורת)אסתי הרןאלעזר מור (מורדכוביץ)אהובה לידיה קוק (נוטקוביץ')
ניצה אופק (בנקו)אליעזר ווינפלדיוסף יושקו מייזלאהרון קוק
רחל רוזה אוקסהורןזאב פריץ וולףמרים קטקה מייזל (ברמן)משה קוק
יצחק אחיטובטובה וולף (הרטוקזון)סיסי מתוקה נעמי מילר פליישריאן יעקב קורץ
שמשון אילתאסתר וולף דיקרדליה פליציה מירוןיאן יעקב קורץ
גוסטה אלטרץ (פפו)אסתר וולף דיקרשושנה מלינובסקה גרליקיעקב קיטיינר
שושי אמיר (מוצרי)דוד וייסדינה מלמדסוניה קיטיינר (שטיינמן)
נועה אנג'למרים וייס (גמפל)זהבה מלמד (בן-ארצי)ראובן קירשטיין
חנן אפרתשלמה יוסף וינטרפלדיהודה רומה מסינגרריבה קירשטיין
שאול שאולי אפרתיוליה וינטרשטייןרחל מסינגרזאב קליין
יהושע בורנשטייןעמליה ולדהורןבלה מרגרטהשפרה גולדה קלינקוביצקי (כהן)
צבי בטשאחנה ולודבסקי (גלוברמן)דינה מרמרי (דורגלו)טיבי קלמן שריר
שולה בטשאשרה שרהלה זבולונידינה מרמרי (דורגלו)אפרת קציר
סטיוארט ביטירוחמה זונעיונה מרמרי גוזולצ'נייוסף זפי קריגר
יעקב בלוםבנימין זוסמןצילה מרשוב נוסדורףשלומית קריגר
מקס בלומנטליעל זוסמןכוכבה משגבשמעון הנס קריגר
לאה לייקה בלייברגדבורה זידמן (קרל)יואל משהאדלה קרניאל
לאה לייקה בלייברג (קרבל)הניה זיידמןזימבה שמחה נאמן (נוימן)אורית קרניאל
חיים בן טלמרדכי מוטל זייקיןרות נאמן (פוזנר)אמנון קרניאל (הירשהורן)
שלמה בן יעקבדיתה זילביגרמשה נבומרדכי קרניאל
מרים בן צביפנינה זילביגרשרה נבומשקה מחלה קרניאל
רותי בן צביד'ר אריה זילברבלטדורית נוקדשמואל קרניאל
רוזה בנדורבקה זיסויעקב ניר-רוןזאב רבן
אידל בק (פלדמן)שמעון זכריהאתה אסתר נצרגלית רדליך
ברל דב בקרמשה זלוביץ הלוייצחק נצרפרדריק פרד רובינסון
מחקה בקראבנר זמירמשה נצררבקה רובינשטיין יזרעאלי
אסתר מיצקה ברגרמשה זמיר סולוביצ'יקאתי אלעזר סבושרה רודוי
לאה ברגשטייןחיה חן (לוינסון)נירה סיגלג'ורדן רוזן
ליבה ברגשטיין (שור)חגית חרשנירה סיגלאריה רון
משה ברגשטייןאליהו טובהרחל סימקיןמרים רון (ברויר)
משה בריירמשה טינגרמןרחל סימקיןמרים מרגוט רון
דוד אברהם אוטו ברמןדניאל טלמוןעמק ג'פרי סינגרנפתלי תולה רון
הנריאטה ברמןרותי טלקי (ילין)עמק ג'פרי סינגררנה רון
יעקב ברמןהלנה טמבורפרחה סלעעליזה רוסלנדר (אלישע)
שלום ברמןמנדל טננבויםשמחה סלעסוזן רוסק-יודה
שרה ברמןחיניה יבלונקה (בידרץ)טובה סמילנסקיאפרים ריזנר
בנימין ברנטשלמה יבלונקהשולמית עזראטוביה רייס
יוסי יוסף ברנטשמואל סמק יגבאסתר עזרא מוצריסטפקה אסתר רייס
ברוך בוניו ברניבישראל יהלוםיונתן עזריאליצירל צילי רייס
אברהם גבריאליעליזה יהלום דימנטשטייןוייס עלירוזה רייס (טיללס)
פרידה גבריאליפאולה יואכימסטלאברהם ענבר (ברנסטיין)פרידה ריקליס
משה גולדפלדיחיאל חיל יודהבארי ענבריהודית אידה רכטר
דורית יהודית גולדשטייןרבקה הנדל יודהשלום שלומק'ה ענברד'ר אליהו רפפורט
לאה גולדשטייןשלמה יזרעאליטובה ענבר קורלנדרפאל רפפורט
שמואל גולדשטייןצביה יניבאפרים ערבדוד שאל
שרון רבקה גולדשטיין רוןמרים יניב דוברוב (בירמן)אפרים ערבחנה שאל
ברוך ארי גולןיעקב יניב ינובסקיאליעזר פארןישראל גרהרד שאל
דב גולןנחום יעקביובל פארןחנה שאני
רחל גולן (ברגשטיין)נחום יעקביובל פארןיוסף שאני
מרדכי גורדוןאסף ישעיהו-שמעון יערייוסף פדבוצביקה שביט
ענבל גורדוןמשה ברוך יערייהודה רון פולנייששכר סוכי שהם (פינקלשטיין)
ד'ר אליהו גיטלאסתר טרי יערי ארנטלאלן אילנה פונק (רובן)צפרירה שהם
אברהם נונק גינסברגשלמה יפהחגי פונקצבי שוורץ
אמנון גינסברגאברהם אבי יוסף יצחקשרגא פונקרותי שוחטוביץ'
גוסטה גינסברגיעקב כדורימשה אברהם פונק מורפסיה מלכה שורץ (לזרוביץ)
מיכה גינסברגאמציה כהןיוסף יוסי פופקיןאורה שורר (יניב)
לאה גלבוע (בנקו)אפרים כהןישעיהו פופקיןיהודה שחורי
אמיר טל גלוסקאגרשון גרהרד כהןרחל רושקה פזיגרשון שטיינפלד
פנינה גלילימרים לבוס כהןרחל רושקה פזירחל שטיינפלד
שלמה עמך גלילירות כהןשמואל פזיאברהם שטיינפרס חיריק
שרה'לה גלינקאחיים כהן ארזישמואל פזיאורי שטייף
אליהו גלעדדוד כהנאבלהה פיינשטייןאיתן שטייף
מאיר גלעדזאב וילו כץבן ציון פיינשטייןשרקה שטייף (שטראוסמן)
אהרון גלררבקה כתבןשרה פירקובסקי (פלד)ציפי שטפנסקי (אדלמן)
קלמן גלראמיר כתרמשה פישלגד שטראוס
אליהו גמליאלדוד לאורמרטה פלגרבקה שטראוס
יוליה גרוברהנס לבשמאי פלדשלמה שיינגוט
שלום גרוסטובה לביאריזל-פרל ריזקה פליטי (בלאוגרונד)שרה שינגוט
אליהו גרטלאברהם לוימרגרטה פלקנשטיןאדל שליי
פרידקה גרטלאסתר טרה לויאברהם פסטרנקאריה לואיס שליי
דוד פטי גרינשטייןיובל לויאירמה פרוכטריונתן שליי
שושנה שרי גרינשטייןיצחק לויפיגה פרוכטרלאה אגי שנהב
טובה גרינשפוןנפתלי לוייצחק פרידמןלאה אגי שנהב
גבריאל גרנותעדה לוי (לרנר)דבורה פרידרחנה נושקה שפי
שושנה דודוביץ (חיקין)רפאל לוינחמיה פרידרחנה שפירא
חנה דודסוןיוסף לוינוביץירחמיאל צוקרמןיצחק שפירא
צבי דודסוןבת-שבע ליבמן
סלי שרה דותןישראל לייבמןחיה צימרמן


Pages: 1