BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Meron Cemetery

Burial Records

פריחהשמואל ברקוביץחביב יקוטיאליהו עמר
חטאגהשירה ג'רביאיזה כנפואליס עמר
אליהו אבגיאסתר גבאיחוה לאופר (לוין)דוד עמר
יעיש אבגידוד גבאיאברהם דב לבלדוד עמר
עישה אבגיחסיבה גבאייוסף לבל (פאול)יהודה עמר
מרים אבוסקילהמירב מינה גבאיקלרה בילה לבל (פריד)יצחק עמר
שושנה אבוקרטסימון גבאישושנה רייזה לבל (לוסטיג)מישל מאיר מסעוד עמר
שחר יעקב אבוקרטחביב גבריאליישראל מרדכי לבל לביאמסעודה עמר
טוביה סימן טוב אביטלאבישג גולדמןיונה לבני מניקובסוליקה עמר
יקוט אביטלאמריק ברוך גולדשטיןנהוראי עמרם לוגסיחיים מאיר פולק
משה אביטלעליזה גולן (גבסי)אליה לוילאה קרולינה פולק
מרים לאה אבנייעקב גליקאריה לוייעקב פיקסלר (מאיר הלוי)
שלמה אבנישרה פעסיל גליקמימה לוימיכאל פיקסלר
שמואל יצחק אברמוביץאטלה גנץמרדכי לויאסתר פישמן
אברהם קלונימוס אדלרמשה דוד גנץנחמן לוי אלקמנחם מנדל פישמן
שרה לאה אדלר (פונק)שמואל אליהו גנץבועז לויןמנחם פנדריך
משה אזהריחנה געווירץדינה לויןאברהם פריד
רחל אזהריפנינה חן חניה דדוןימימה לוין (מרים גולדה)אליהו פריד
שמעון אזהריאברהם דהןשלמה זוסמן לוין לוינסזיסל פריד
עליזה עישה אזוביבאיזה דהןאברהם מרדכי לוינגראברהם פרץ
דוד איבגיאסתר דהןשבע לוינגראיזה פרץ
סעדה איבגימאיר דהןברוך לוצאטואליהו פרץ
רחל איבגימשה דהןיטי לזרבודה פרץ
שלום איבגימשה דהןשלמה לזרדוד פרץ
יצחק אייזיקנוארה דהןאלישע לחיאניזוהרה פרץ
שפרה שילה אייסמןעישה דהןדוד לחרארחיים פרץ
יהודית איצקוביץשאול דהןמשה ליבוביץחיים פרץ
יום טוב יהודה איצקוביץשמחה דהןמרים ליברמןיוסף פרץ
ישראל יצחק איצקוביץשמעון דהןמרדכי לייכטריעקב פרץ
מרים איצקוביץ (נוימן)חיים דודרחל לייכטריעקב פרץ
רבקה רגינה איצקוביץ (רוטשטיין)ישראל דודרבקה ביילה לינדנפלד (הלוי)הרב יעקב פרץ
שמעון איצקוביץמרסל דוילה (מסעודה)שמואל צבי לינדנפלדיצחק פרץ
זוהרה אלבזיוסף דותן דחיאניברכה שערכי לנדאו (שוורץ)יצחק פרץ
מרדכי אלבזיחיא זכריה דחיינייצחק זאב לנדאויקוט פרץ
סול אלבזמרגלית דנןיעקב מאדארמאיר פרץ
שושנה אלמגורשמואל דנןדוד מאמומסעודה פרץ
אלישע שמעון אלקייםהרב שמעון הלוימנשה מדמוניניסים פרץ
סימה חיה אלקריאףצבי הלפרןכליפה מויאלסוליקה פרץ
סלח אמירידוד יוסף הנדלרמאיר מויאלסוליקה פרץ
סוליקה אפוטהפרדה רבקה הנדלררביטל מויאלפני פרץ
רחמים ארביבחנה הענא (פולק)אברהם מורדופרחה פרץ
אסתר אריה (בן)יוסף הפוטהמונט מורדו (ביסמוט)שלמה פרץ
דניאלה אשבלאשר הפרסיאסתר מיוסט (בינה)שמואל פרץ
מרדכי אתדגיבת שבע הרמןדהן מימוןתמר פרץ
מרים בוזגלוסעדיה והבדבורה מירוני (לורינץ)נחמן פרקש
משה בוקובסקישרה זהרה והבחיים אליהו מירונייצחק פררו
יעקב בושריאליעזר לייזר ויזלאירית מכנישושנה צוקר
דניאל בטיטורחל ויזן (לנדאו)אסתר מלכהישראל מנחם ציגלר
סימי בטיטושמואל יוסף ויזןישראל מלכהשניידל ציגלר (זיגלמן)
עמרם ארמונד בטיטודניאל ויינשטוקמסעוד מלכהמיכאל קדוסי
אליה חיים ביטוןלאה ויינשטוקמרדכי מלכהסולטנה קדוסי
אסתר ביטוןאביגדור דב וינברגניסים מלכהאלעזר קדוש
דוד ביטוןיעקב ויסהויזעלו מלכהבלוריה קדוש
דוד ביטוןלאה ויסהויזשושנה מלכהיעיש קדוש
דינה ביטוןחוה גילה ונסוברדוד מנחםמלכה קדוש
זוהרה ביטוןמשה ועקניןמשה מנחםסולטנה קדוש
חנה ביטוןציון וקניןעליה מנחםעליה קדוש
חנניה ביטוןרחל וקניןשלמה מנחםשולמית שולה קדוש
ימינה ביטוןאהרן זבולוןתמו מנחםאסתר קופולוביץ
מזל ביטוןעזיזה זבולוןתמר מנחםעפר קופולוביץ
מכלוף ביטוןרבקה זילברשטייןמשה מעתוקשמואל צבי הלוי קופולוביץ
מרים ביטוןשלמה זילברשטייןיפרח מרדכייוסף צבי קליין
סעדה ביטוןרחל זיתוןישראל מרדכישיינדל יפה קליין
ציפורה ביטוןמרים זלברשטייןפרל מרדלרדוד קרני
שאול ביטוןרחל זליקוביץיששכר דב מרדלר הזנפרץדוד קרני
שלמה ביטוןשבתאי זליקוביץזאב יהודה מרקוביץחממה יונה קרני
שמחה ביטוןחיה תקוה חג'ג'מרים מרגרט מרקוביץיונה קרני
שמעון ביטוןמכלוף חזיזהדוד נגריחיא זכריה קרני
אסתר ביינהורןיעיש חזןנעמי נגרנעמי קרני
אריה ביינהורןיעיש חזןבדרה נהרי (דהרי)סעידה קרני
מרסל מיסה ביסמוטרבי שלום חזןחיים נהרירות קרני
שלום ביסמוטשמחה חזןגיא נתן (בר יוסף אדהאן)אפרים קרני הלוי
אסתר בכראהרן גבריאל חכםאברהם סבאגקילא קרקוביץ
ניחה בלאו (לנדאו)אליהו חכמוןדוד סבגשמואל קרקוביץ
חיה רבקה בלומנפלדיעקב חכמוןמסעוד סבגמשה יהודה רפאל-לאופר
יצחק בלומנפלדמרדכי חכמוןניסים שלמה סבגרזיאל שוורץ
אלברט בלמסתמר חן חניהעישה סבגאברהם שורץ
אליהו בלמסאהרן חניה חןמאיר סדןעמרם שורץ
זהבה בלמסגמילה חסידהאליהו סודרירחל שורץ
חנה בלמסיהודה בודה טויטוסימי שמחה סודרייעקב שטרק
חנה בלמסבוריס טיכמןרינה סודרירחל שטרק
מכלוף בלמסיעקב טלבישמעון עמרם סודריאליהו שלוש
מכלוף דוד בלמסרומיה רינה טלביתמר חן סודריהרמין חנה הניה שלזינגר (כץ)
שמעון בלמסרפאל יצחק אהרן טלררחל סופרשמואל שלזינגר
תמר בלמסרבקה טננבויםציפורה צפרא סטמפלרמליחי שמעה
חביבה בן יאירדוד יהבדוריס סלחרפאל שמעון
אסתר בן עזראמאיר יפרגןנדרה אורה סלימן דחייניפאולינה פנינה שנפט
עזר בן עזרארוחמה יפרגןחיים סמנהבלומה שפירא (מושקוביץ)
עמיר חיים בן צוראברהם יפרחבנימין עבומשה שפירא
חנה חנינה בן שאולדוד יפרח 56גראציא עבויצחק שפריר
עמר בן שאולזוהרה יפרחמסעודה עבומיכאל מכלוף תורג'מן
רחל בן-עזראחביבה יפרחרחמים עבוסוזאן תורג'מן
יעקב בן-שאנןפריחה יפרחנחיה עוזריזבולון תמר
יעקב בנימינישמואל יפרחחיים עזוזמרדכי תפוטה
רות בצירשמעון יפרחיעקב עזריאלי תשובה
טיטה ברוםכרים יצחקיצחק עזריטוני סולטנה תשובה
מסעוד מירו ברוםבאיה יצחקירחל עזרי
אסתר בריחג'האן יקוטידוד עטייה


Pages: 1