BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Meron Cemetery

Burial Records

פריחהאסתר בריחג'האן יקוטיאליהו עמר
חטאגהשמואל ברקוביץחביב יקוטיאליס עמר
נהוראי עמרם לוגסישירה ג'רביאיזה כנפודוד עמר
אליהו אבגיאסתר גבאיחוה לאופר (לוין)דוד עמר
יעיש אבגידוד גבאיאברהם דב לבליהודה עמר
עישה אבגיחסיבה גבאייוסף לבל (פאול)יצחק עמר
מרים אבוסקילהמירב מינה גבאיקלרה בילה לבל (פריד)מישל מאיר מסעוד עמר
שושנה אבוקרטסימון גבאישושנה רייזה לבל (לוסטיג)מסעודה עמר
שחר יעקב אבוקרטחביב גבריאליישראל מרדכי לבל לביאסוליקה עמר
טוביה סימן טוב אביטלאבישג גולדמןיונה לבני מניקובחיים מאיר פולק
יקוט אביטלאמריק ברוך גולדשטיןאליה לוילאה קרולינה פולק
משה אביטלעליזה גולן (גבסי)אריה לוייעקב פיקסלר (מאיר הלוי)
מרים לאה אבנייעקב גליקמימה לוימיכאל פיקסלר
שלמה אבנישרה פעסיל גליקמרדכי לויאסתר פישמן
שמואל יצחק אברמוביץאטלה גנץנחמן לוי אלקמנחם מנדל פישמן
אברהם קלונימוס אדלרמשה דוד גנץבועז לויןמנחם פנדריך
שרה לאה אדלר (פונק)שמואל אליהו גנץדינה לויןאברהם פריד
משה אזהריחנה געווירץימימה לוין (מרים גולדה)אליהו פריד
רחל אזהריפנינה חן חניה דדוןשלמה זוסמן לוין לוינסזיסל פריד
שמעון אזהריאברהם דהןאברהם מרדכי לוינגראברהם פרץ
עליזה עישה אזוביבאיזה דהןשבע לוינגראיזה פרץ
דוד איבגיאסתר דהןברוך לוצאטואליהו פרץ
סעדה איבגימאיר דהןיטי לזרבודה פרץ
רחל איבגימשה דהןשלמה לזרדוד פרץ
שלום איבגימשה דהןאלישע לחיאניזוהרה פרץ
יצחק אייזיקנוארה דהןדוד לחרארחיים פרץ
שפרה שילה אייסמןעישה דהןמשה ליבוביץחיים פרץ
יהודית איצקוביץשאול דהןמרים ליברמןיוסף פרץ
יום טוב יהודה איצקוביץשמחה דהןמרדכי לייכטריעקב פרץ
ישראל יצחק איצקוביץשמעון דהןרחל לייכטריעקב פרץ
מרים איצקוביץ (נוימן)חיים דודרבקה ביילה לינדנפלד (הלוי)הרב יעקב פרץ
רבקה רגינה איצקוביץ (רוטשטיין)ישראל דודשמואל צבי לינדנפלדיצחק פרץ
שמעון איצקוביץמרסל דוילה (מסעודה)ברכה שערכי לנדאו (שוורץ)יצחק פרץ
זוהרה אלבזיוסף דותן דחיאנייצחק זאב לנדאויקוט פרץ
מרדכי אלבזיחיא זכריה דחיינייעקב מאדארמאיר פרץ
סול אלבזמרגלית דנןדוד מאמומסעודה פרץ
שושנה אלמגורשמואל דנןמנשה מדמוניניסים פרץ
אלישע שמעון אלקייםהרב שמעון הלויכליפה מויאלסוליקה פרץ
סימה חיה אלקריאףצבי הלפרןמאיר מויאלסוליקה פרץ
סלח אמירידוד יוסף הנדלררביטל מויאלפני פרץ
סוליקה אפוטהפרדה רבקה הנדלראברהם מורדופרחה פרץ
רחמים ארביבחנה הענא (פולק)מונט מורדו (ביסמוט)שלמה פרץ
אסתר אריה (בן)יוסף הפוטהאסתר מיוסט (בינה)שמואל פרץ
דניאלה אשבלאשר הפרסידהן מימוןתמר פרץ
מרדכי אתדגיבת שבע הרמןדבורה מירוני (לורינץ)נחמן פרקש
מרים בוזגלוסעדיה והבחיים אליהו מירונייצחק פררו
משה בוקובסקישרה זהרה והבאירית מכנישושנה צוקר
יעקב בושריאליעזר לייזר ויזלאסתר מלכהישראל מנחם ציגלר
דניאל בטיטורחל ויזן (לנדאו)ישראל מלכהשניידל ציגלר (זיגלמן)
סימי בטיטושמואל יוסף ויזןמסעוד מלכהמיכאל קדוסי
עמרם ארמונד בטיטודניאל ויינשטוקמרדכי מלכהסולטנה קדוסי
אליה חיים ביטוןלאה ויינשטוקניסים מלכהאלעזר קדוש
אסתר ביטוןאביגדור דב וינברגעלו מלכהבלוריה קדוש
דוד ביטוןיעקב ויסהויזשושנה מלכהיעיש קדוש
דוד ביטוןלאה ויסהויזדוד מנחםמלכה קדוש
דינה ביטוןחוה גילה ונסוברמשה מנחםסולטנה קדוש
זוהרה ביטוןמשה ועקניןעליה מנחםעליה קדוש
חנה ביטוןציון וקניןשלמה מנחםשולמית שולה קדוש
חנניה ביטוןרחל וקניןתמו מנחםאסתר קופולוביץ
ימינה ביטוןאהרן זבולוןתמר מנחםעפר קופולוביץ
מזל ביטוןעזיזה זבולוןמשה מעתוקשמואל צבי הלוי קופולוביץ
מכלוף ביטוןרבקה זילברשטייןיפרח מרדכייוסף צבי קליין
מרים ביטוןשלמה זילברשטייןישראל מרדכישיינדל יפה קליין
סעדה ביטוןרחל זיתוןפרל מרדלרדוד קרני
ציפורה ביטוןמרים זלברשטייןיששכר דב מרדלר הזנפרץדוד קרני
שאול ביטוןרחל זליקוביץזאב יהודה מרקוביץחממה יונה קרני
שלמה ביטוןשבתאי זליקוביץמרים מרגרט מרקוביץיונה קרני
שמחה ביטוןחיה תקוה חג'ג'דוד נגריחיא זכריה קרני
שמעון ביטוןמכלוף חזיזהנעמי נגרנעמי קרני
אסתר ביינהורןיעיש חזןבדרה נהרי (דהרי)סעידה קרני
אריה ביינהורןיעיש חזןחיים נהרירות קרני
מרסל מיסה ביסמוטרבי שלום חזןגיא נתן (בר יוסף אדהאן)אפרים קרני הלוי
שלום ביסמוטשמחה חזןאברהם סבאגקילא קרקוביץ
אסתר בכראהרן גבריאל חכםדוד סבגשמואל קרקוביץ
ניחה בלאו (לנדאו)אליהו חכמוןמסעוד סבגמשה יהודה רפאל-לאופר
חיה רבקה בלומנפלדיעקב חכמוןניסים שלמה סבגרזיאל שוורץ
יצחק בלומנפלדמרדכי חכמוןעישה סבגאברהם שורץ
אלברט בלמסתמר חן חניהמאיר סדןעמרם שורץ
אליהו בלמסאהרן חניה חןאליהו סודרירחל שורץ
זהבה בלמסגמילה חסידהסימי שמחה סודרייעקב שטרק
חנה בלמסיהודה בודה טויטורינה סודרירחל שטרק
חנה בלמסבוריס טיכמןשמעון עמרם סודריאליהו שלוש
מכלוף בלמסיעקב טלביתמר חן סודריהרמין חנה הניה שלזינגר (כץ)
מכלוף דוד בלמסרומיה רינה טלבירחל סופרשמואל שלזינגר
שמעון בלמסרפאל יצחק אהרן טלרציפורה צפרא סטמפלרמליחי שמעה
תמר בלמסרבקה טננבויםדוריס סלחרפאל שמעון
חביבה בן יאירדוד יהבנדרה אורה סלימן דחייניפאולינה פנינה שנפט
אסתר בן עזראמאיר יפרגןחיים סמנהבלומה שפירא (מושקוביץ)
עזר בן עזרארוחמה יפרגןבנימין עבומשה שפירא
עמיר חיים בן צוראברהם יפרחגראציא עבויצחק שפריר
חנה חנינה בן שאולדוד יפרח 56מסעודה עבומיכאל מכלוף תורג'מן
עמר בן שאולזוהרה יפרחרחמים עבוסוזאן תורג'מן
רחל בן-עזראחביבה יפרחנחיה עוזריזבולון תמר
יעקב בן-שאנןפריחה יפרחחיים עזוזמרדכי תפוטה
יעקב בנימינישמואל יפרחיעקב עזריאלי תשובה
רות בצירשמעון יפרחיצחק עזריטוני סולטנה תשובה
טיטה ברוםכרים יצחקרחל עזרי
מסעוד מירו ברוםבאיה יצחקידוד עטייה


Pages: 1