BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Dalton Cemetery

Burial Records

חיים אטיהיהודה דבושגזאלה לגטיויג'ורינה עמרם
סאלמה אלגאלייוסף דבושרחמים לגטיוייהודה עמרם
רחל אלגאלייוסף חיים דבושיוסף לוזוןעזיזה עמרם (סבג)
שמחה אלגאליישראל ציון דבושמיסה מסו לוזון (זרדב)עלזייה עמרם
שמעון אלגאליכליפה דבושפנחס לוזוןעמרם עמרם
אברהם אלגליליאת לאה דבושפנחס לוזוןרחמים עמרם
אלגלי אלגלימרים דבושמיסה לויןשמחה עמרם
אסתר אלגלינסים דבושארץ לטרושאלגלי ערביה
ג'אליה אלגליצנדידה דבושבכור לטרושמרדכי דוכה ערוד
כלפלה גדעון אלגלירחל דבושליזה לטרושמרום ערוד
כמוס אלגלירחל דבושנסים לטרושנסים ערוד
ללהם לאה אלגלילילאהם דופאןרונן לטרושאריה פרומוביץ
מסעוד אלגליזג'יירה דיעישמואל לטרושמנחם קלימה
מרדכי אלגליכלילה דיעיאסתר לטרטמרים קרדב
נסים אלגליצפריר פרוש דיעיגטיבש מבורךאסתר רומנו
עמוס אלגלירחמים דיעידוד מבורךאסתר רומנו
פטיטה אלגליעמרם אליהו הונידוד דודו מבורךיצחק רומנו
רבקה אלגלירינה וקניןכירייה מבורךחדריה רחמים
רחל אלגלינסים זרדאבמנחם מבורךהרצל שאקיר
שלום אלגליסאלמה זרדאבפליונה מבורך (מנחם)אוכליף שוקרון
אליהו ארביבכליפה זרדבתשובה מבורךפנינה פליונה שוקרון
בנימין ארביבאורידה חגאג (מנחם)מרים מלכה (גרידיש)יוסף שחרורי
גליה ארביבכמיסה חלאלאורנה מנחם (גרידיש)מסעודה שלו
ואסינה ארביבמסעודה חסאןאליהו מנחםשמעון שלו
מסעוד ארביבאזינה טרבלסיאליעזר מנחםגאליה שלי
שמחה ארביבמקיקס טרבלסיאסתר מנחםמסעוד שלי
בריזה ארבעאברהם כחלוןמנחם בשש מנחםמסעודה שלי
יהודה ארבעאוסנת כחלוןסלמה מנחםמשה מוריס שלי
יצחק בן עזראאוסנת כחלוןמרים מנחם גאליהדוד שמאכה
רפאל בן עזראאפרים פרג'י כחלוןאהרן מעתוקזכייה שמאכה (ג'נח)
כמיסה געמס (ערוד)אריה ריקו כחלוןזוהרה שמחה מעתוקמנחם שמחוני
אסתר גרידישדוד כחלוןיוסף מעתוקמרדכי שמקה
אפרים פריגיה גרידישיוסף כחלוןיצחק מעתוקפורטונה טונה שמקה
אריאל גרידישכיריה כחלוןכמוס מעתוקבנימין שקיר
בכור גרידישמיחה כחלוןללאם מעתוקג'ליה שקיר
חואטו גרידישמשה כחלוןמעתוק מעתוקדוד שקיר
יעקב גרידישפנינה כחלוןמעתוק מעתוקמברקה שקיר
כיריה גרידישברקוסה כמיסה (מימון)עלגייה מעתוקמרדכי שקיר
כירייה גרה גרידישג'ליה כמיסהערביה מעתוקתורכיה שקיר
מנחם גרידישהילל כמיסהרבקה מעתוקנסים שקיר ששון
מרים גרידישזוהרה כמיסה (דופאן)שאול מעתוקנסים ששון שקיר
נסים גרידישחוטה כמיסהתומחה מעתוקאילן תשובה
פליובה גרידישכלפו כמיסהתפחה מעתוקואסינה תשובה
שמעון גרידישכמוס כמיסהרחמים מרדכייעקב תשובה
מעתוק מרים גררהלאורה כמיסהסעודי נעמהכיריה תשובה
יורם דאבושמאיר כמיסהאברהם סאסימבורך תשובה
אברהם דבושמרים כמיסהאליהו לילו סאסימנחם שישקו תשובה
אילה דבושמשה כמיסהלהומה סאסימרדכי דב תשובה
אליהו דבושסעייד כמיסהסאסי סאסי
גזאלה דבוששימי כמיסהברכה סינה סופר
דוד דבוששמעון כמיסהאלחולה רחל עגיל
יהודה דבושתיתא כמיסהנסים עגיל


Pages: 1