BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Rosh Pina Cemetery

Burial Records

דבורהאליהו גבאייעקב ירקונישמואל אהרון פילר
הרצלמשה גוטפרידלאה קלרה ירקונידוד פינשטיין
זוהרהרבקה גוטפרידרוני ישראל ישורוןרבקה פינשטיין
חיים יוסףרחל גוטפרידסוזן ישראלאסתר פינשטיין אבן-חן
ראובןדב גולדשטייןשושנה כביאןאסתר פינשטיין אבן-חן
שמחהחיה נחה גולדשטייןהלנה פישר
שרה לאהמשה יצחק גולדשטייןבניהו כהןנפתלי שלמה פלד
Unknownצביה גולובינסקהלאה כהן (רוט)שמחה פרדוס מושקוביץ
Etel Gerschעדה גור (שטיינברג)מרים כהןנפתלי פרי שפיצר
Alan J Rudnerעדה גורציון כהןאולגה (אלה) פרידמן
אלישבע אביאלי (גולדמן)עדיה גור (גורביץ)שולמית כהן (גולדשטין)יהושוע פרידמן
דב אביאליעדיה גורשמואל כהןמשה פרידמן
שמעון אביאלי אורנשטייןאלה גליליאברהם ג'ורו כץעמנואל מנו פרידמן
רבקה אביב (יוחאי)יעקב גליליאהרון כרסנטיפנינה פאולה פרידמן
ג'ודי בתיה אבן-חן יהודית (לוין)נאוי גליקסמןליזה כרסנטירבקה רלה פרידמן
חיה אברמובעפרה גליקסמןיפה לגזיאלשלמה פרידמן
יגאל אברמובלאה גלעד (וגנברג)ורד להדאברהם צאושו (קרויטורו)
חנה אברמוביץ (וייס)מתתיהו מתי גלעדעמרי להדסירל CYRIL צאיט
מאיר אברמוביץאבנר גמליאלייעקב מיכאל מיכה לובישרחל צביליך
רחל רוחלה אברמוביץיהודה גנוןשמואל לובישגיטל ברטן צוצקובאור
חיים אדלרשרה גנון (ממן)אברהם לויעליז צוקר רוזנפלד
שרה אדלרמשה גראייראהרן לוי (חצבאני)אריה צוקרמן
אליעזר אדרירגינה רייצל גרוסמן (גוטקינד-שטרוכליץ)אליהו לוי (לוי-חצבני)ברוך צוקרמן
פורטונה אדריהדוה-פרידה גרימןיונה לויפייגה צוקרמן (הוכמן)
מיכאל אוברמןשמואל גרימןסימה לוי (כהן זיידה)פייגה צוקרמן (הוכמן)
מכאל אוברמןיצחק גרינברגחנה לוי זוידצבי קדמון
שרה לאה אוברמןלאה גרינברגדפנה'לה לוי חצבניאליעזר קוזוינר
שמחה אוחיוןמוטי מים גרינברגארנה לוינשטייןיהודית קוזוער
שמחה אוחיוןחנה גרינהוטאריה לויתן
ימנר אוחנונהמימון גרצונהלאה לויתן (כתר)יואל קול
אדוארד אלי שמואל אונגרמשה גרשיצחק ליבוביץזאב קולינברג
איטה אוקוןמשה גרשחיים איזיק ליברמןזאב קולינברג
יעקב אוקוןפני דביקוישראל ליברמןחנה קולנברג
ביבי אוריהמשה דוד דבסישראל ליברמןרפאל קופפרשטיין
גלילה אורן (בוקששתר)בתיה דגני (יודילביץ)יצחק לינזרמרדכי קורמוש קיצ'י
זהבה אורן (כהן)ישראל דגניעפרה מולרשרה חיה אנה קליין (פריד)
יוסף אורןמאיר דגנישמואל מולראריה קליינשטיין
צבי אורןרובין מישל דודרבקה מורגנטאריה קליינשטיין
שושנה אורן בוקששתרעליזה דרעייוסף מורגנטלישראל שמעון קלין
שמעון דרעייוסף מייסטרגיטל קלינשטין
שולמית איינהורן (דדשוב)ג'רי Jerry האופטמן Hauptmanתקוה מייסטר (שורץ)אברהם קלר
ג'ניה אילוןאבי אבינועם הורביץאברהם אבלה ממןדבורה קלר
נפתלי אילוןמרדכי הכהןאברהם אלברט ממןלאה קלר
דר' יהודה אילונישלמה הכהןאהרון ממןסאליה היידה קלר (אפלמן)
שלומית אילונישלומי המאיריאליהו ממןשמעון קלר
אברהם אינהורןשלומי המאירייוכבד ממןשלום קלרנפלד
חליל דוד אלוהבברעון הסקייוכבד ממןצבי קפלן
קני Kenny אליאס Eliasיהושע HARRY S. הרשל STRYGLERמזל ממןמסעוד רואש
אורה זהר אליין (נחמיה)צבי הרשקומלכה ממן (סננס)שרית רובין
דוד משה אלינבוגןצבי הרשקומסעודה ממןיהושע שוקה רובינשטיין
פישר אלקסנדררוזה הרשקורחל ממןהילדה רודברג
שבבר אסוליןשלימה הרשקושלמה סלים ממןרודי רודברג
רחל אפיק (רינגר)שלימה הרשקולאה מספרילעליזה רודין (זרחיה)
רחל אפיק (רינגר)יעקב יענקלה ויגדורוביץאמנון מרוםצבי רודין
ליאון לייב אפלמןרחל וידברגרות מרום (עצבה)לאה רוזנבאום
סוניה סופיה אפלמןחנה וידנפלדאסתר מגדה מרקוביץמנחם מנדל רוזנבאום
אריה (אברום לייב) 'לוליק' אקשטייןעובדיה וידנפלדאשר זליג מרקוביץיוסף רוזנברג
יצחק (איזי) אריאלבן-ציון ויו זילבורגישראל משהאשר רוזנמן
רות אריאל- שלוטר (נוימן)צפורה ויינשטיין (קירשנבוים)סיידה משהחנה רוזנשטוק
זיוה ארליך (אזר)איאן דוד וילסוןאברהם אברמליה ניבדובסקיאפרים רוטנברג
אוריאל אשרברוך וינשטייןסביחה דינה נקשבלה רוטנברג
יוסף דוד באוםשמחה חיים ולקוטייןסביחה דינה נקשברוך רוטנברג
אריה שלום בוברשמחה חיים ולקמיץסביחה דינה נקשדבורה רוטנברג
טנצ'ה (טובה) בויאנג'יוזלדה וסרמןיהודה קורט סאורזהבה רוטנברג
אליעזר בורנשטייןמרדכי וקניןיהודית סבוחיה רוטנברג
לאה בורנשטייןאברהם ורסנומלכה סבויצחק רוטנברג
יעקב ביגלאייזןיהודית זוננברגצבי הרמן סבומינה רוטנברג
שרה ביגלאייזן (גליקסמן)יהודית זוננברגאלינה סגלנחום רוטנברג
שרה ביגלאייזן (גליקסמן)נתן זוננברגברוך סגלשאול רוטנברג
יעקב ביגלאייזרשלום זורביןברכה סגללודמילה רוניס
אברהם בלוםשלום זורביןדבורה לאה סגלגאולה ריבר
יהושע בלוםצילה שפרה זיק (נרונסקי)הניה סגלאהרון דוד רסקי
לאה בלום (זילברמן)שלמה פיבוש זיקיואב סגלצפורה רסקי (קוזוינר)
נחמה בלום (הראל)ליזר זלמןיצחק סגלמירה מניה רש
עמנוטל מנו בלוםמשה זמירייצחק סגלנחום רש
רם בלוםחיה זמר (בנצ'יק)מזל סגלחיים שבבו
שרה בלוםאורי זעיראצבי הרש סגלמרדכי מקס שבבו
ברכה בלצר (רוזן)אהרון זקיןשי סגלנחמה שבבו
מנחם בן אריהפרנסואה זקיןחיה סולומון (הרשקו)ר' משה דוד שוב
שרה בן אריהקמיל זקיןענבל אדריאנה סטיבנס (דן)משה דוד שוב
אריאלה רלי בן דודאברהם זרחיהגל סטיבנס חישרה שוב (הינרה)
שלמה בן דודאסתר זרחיהבתיה חיה סלומוןטוביה שוורץ
תמר בן חיים (קלנר)ר' יצחק זרחיהנחום סלומוןמרדכי שורין
שלמה בן יוסף טבצ'ניקיצחק זרחיהרפאל סלומוןאבשלום שורץ
שמואל סמי בן מאירלבנונה זרחיהרפאל סלומוןחנה שורץ
אורי בן נרמנחם זרחיהתקוה סלומוןיוסף יוסקו שורץ
יעל חיה בן שימוןמשה זרחיהברכה פאולינה סנדרעמיהוד שורץ
שלמה (שלום) בן-יוסף (טבצ'ניק)שולמית זרחיהישראל סנדרציפורה שורץ (משקין)
מרדכי מרק בן-מנחםדרורה חבקיןגלוריה גיטל Gloria סקלן (ברמן)ציפורה שורץ (משקין)
יהודה בנאריאברהם חזןגרלד גרשון גצל סקלןרחל רוז'יקה שורץ
סוניה בנאריאיטו חזןדורית סרטיפרידה שטיינר (שפיצר)
מרים בנדלבת שבע חזןיעקב עזריהתאודור בנימין זאב שטיינר
נחמה בנדלחיה חזן (זרחיה)שרה עזריה (צרפתי)אליעזר שטריק
שמעון בנדליעקב חזןחממה עכרייעקב שטרית
אדם ליאור בנימיןלאה חזן (לוי זייד)אברהם עמיקם (שייך)בלומה אטה שמאי
אילן זאב בנימיןשמעון חזןאברהם עמיקם שייןגלעד שמאי
דנית עינבר בנימיןאברהם חלפוןחנה ענף (הלפרין)דוד שמאי
מאשה בנימין (אברמוביץ)אברהם חלפוןמרדכי מוטי ענףידידיה שמאי
שלמה בנימיןאברהם חנינהמשה ענף שידלובסקייורם שמאי
אסתר בנצ'יקמינה טורשל (גולדשטיין)ניצה עצמון (קפלן)צביקה שמאי
הכהן זאב בנצ'יקפנינה טריפון (אוברמן)רחל שמאי (מתדרג'ק)
נחמה לאה בספיד'ר שמשון יוניצ'מןברכה פביאן (ענף)שלמה שמואלי
מיכל בעדש (חן)שמשון יוניצמןיהודה פביאןאריק שמיידלר
צפרידה בר-זיופטר יצחק פביאןהדסה שמיר (רסקי)
מרים MURIEL ברנרמנחם ילוזצבי פוגלאברהם חנינה שניידר
יהודה ברנשטיןבנימין ינובשרה פוגליעקב מאיר יענקלה שניידר
יהודה ברנשטיןשמואל STEVEN JAY יעקב STRYGLERגיטל פוקסלאה טובה שניידר
נעמי ברנשטין (וידנפלד)בנימין בני יעקובוביץגיטל פוקסשרה שניידר (כהן מוליבר)
נעמי ברנשטין (וידנפלד)צציליה יעקובוביץ'יהודה פוקסשרה שניידר
חיים ברסנטישמחה הנריך יעקובוביץ'יהודה פוקסזינה שפיצר
אברהם ברקוביץצבי ירדנימשה פיבישפלג שרון
רחל ברקוביץקלמן ירדניפרימה פיביש
אליהו גבאיטובה ירוזקאלימנחם פייג
אליהו גבאידוד ירקונימשה פיינשטיין


Pages: 1