BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Qatsrin Secular Cemetery

Burial Records

אנה חנה פייגהדוד ג'ורבלאברהם אלברטו כהןסופיה פלדשר
גיזלה (פורומן)סופיה גדייבחמדה כהןיורי פלחוי
יחיאלסירוטה גדליקלרה כהןחיה פליאמובטה
רבקהחיה גוטנסטור כוטסופיה פליאמובטה
רוזהמרט גוטמןרוזליה כץיורי פליוחין
Марьям Абдурахмановаאנדרי גוליאנדריןאלוף לבוולף פליט
Семен Авруцкийניר גולןיעקב לבנטסאלכסנדרה פנוב
Айдын Алиевיפים גופמןז'ורבל לובובסמיון פנייס
Елена Баскинאגוז גורפרומה לוגונובאלכסיי פנצ'נקו
יצחק גורביטשאליהו לוייצחק יעקב פפרמן
Татьяна Вайсריווה גוריןאנדראו לוייעקב פרדין
Лилия Винокуроваהתינוק אלירז גורןמרב לוייעקב פרדקין
Фейга Вушинскаяנחום גורפינקלצביה לויגניה פרילוצקי
Зоя Гвоздеваתמר חיה לויסמיון פרימוס
Тема Германחנניה גילתמר חיה לוישרה פריצקר
Исраэль Голубицкийחנן גילמןאלכסנדרה לויטינהד"ר אדי פריש
Олег Дикаловנאור גילמןאלכסנדרה לויטינהדגמרה פריש
Фейга Зародянскаяאספיר גינזבורגאניה לויןויטלי פרפרוב
Фейга Зародянскаяבריינה גינזבורגמרטה לוינסוןנינה פרפרוב
Владимир Ивлиевסמאיל גלייזראסתר לוקשביץגיטלה פרקל
Офер Иезикиильרטוט גסהיוסף ליבוביץמיכאל פרקל
Раиса Кагановичקלרה גצילביץ'רוזה ליבוביץפניה פשיץ
Екатерина Клыгинаשמואל דוד גצילביץ'מרק ליברמןתמרה פשר
Екатерина Клыгинаמריה גרוזינסקיארבל ליבשטייןגסיה צ'ירנובילסקי
Александр Коринфельдפריה גרוזינסקיאמה ליבשיץאברהם צ'רנוב
Герман Корниловולדימיר גרינברגאסיה ליבשיץאנטונינה צ'רנוב
Валерий Кузьминовסטניסלב גרינשטייןבוריס ליבשיץבוריס צ'רנוב
Анна Куколеваברוך מנחם דגני קורמןזכר ליבשיץרחל צ'רנייב
Владимир Ладинיוסף ז'וז'ו דהןרבקה ליג'ם אוריןיהודה צברי
Владимир Левкинאספיר דוביניצקיאברהם ליגםאנה צוקרמן
Светлана Михайловнаילנה דוברובסקימיליה ליוביטובסרול צוקרמן
Виталий Рай Раусדניאל דוד פרטושאסיה ליטבינובסקיגלילה ציוני
Нелли Рогачевскаяיאן דוחובנייבגניה ליטינסקיאברהם ציפורסקי
Ольга Ротшильд Почуевדינה קרן דוידוףפוריץ לייבפנינה צעירי
Дмитрий Сандаковזאב אהוד דוידיאנה לייטיןדמיטרי קגן
Иван Семеновליליה דונציסאהרון לייןסמיון קגן
Татьяна Тавровскаяמיכאל דטבובאהרון לייףפליקס קגנוביץ
Исаак Точиловскийגניה ליפציןיהוידע קדושי
Николай Юдашкинצביה דינרמןאליזבטה ליפקואיסק קוגן
זוריה אבוגובצילה דלמןמיכאל ליפקואלינה קוגן
לאה אבידןויליה דלרבוריס ליפשיץיבגני קודריץ'
שלמה אבידןנינה דמיטרייבמריה ליפשיץשאול קוואז
אליעזר אברמובסקייואל אטון דניאלחיים לנג'הסרגיי קוזלוב
רוזה אברמובסקיולדימיר דראךיונה לנגהמשה פרימוס קוזמינצ'וק
אדוסרגיי דרבילובבלומה גרביס קוטלוב (עולמה)
זאב אדלראולגה דרדיקאנה לסוטרהרבקה קוטליארוק
מרים אדלרבוריס דרוקיפים לפיציןאריה קול
ציפורה אדלרפירה דרוקמריה לפשוןגאורגי מיכאל קוליק
יפים אובדיסחיה דרוקרניסים לריהרבקה קולצ'ינסקי
לאוניד אובוגיבוריס דריזרחל לריהפאניה קוניקוב
נלי אובצ'ינסקיויקטור דריזהלן מאיירספלבניק קונסטנטין
אלכסנדר אובצרנקוולדימיר דריזאברהם מגיטמןגריגורי קוסטובצקי
מיכאל אוברבדןלודמילה דשבסקירימה מגיטמןאינסה קוסין
לאון אודלראילנה הורווטגריגורי מגיטמנובאליזבטה קופצ'ינסקי
יהושע אוחנהשמואל הכהן דרדיקבלה מדינסקיולנטינה קוצ'רוב
כוכבה אוחנהאליהו יעקב הלויגלינה מדניקוברומן קוצ'רוב
בוריס אוצ'רטנראליקים הרשברגאיגור מוגרהסבטלנה קורניוב
איטאינה אורנישמאיה הרשברגהיניה מולמןולדימיר קורסונסקי
יעקב אורנשצביקה וויילקיילה מונסביץ'דוד קושניר
איליה אורפזיבגניה וולוביץ שוראנגלינה מונקרד"ר ויטלי קזיק
חסיה אורצקימאיר וולודרסקילאה מוסנזניקשמשון קייצ'יק
גליס אטלסאסתר וולףבנימין מורןפייגה קיסטנבויים
יפים אטלסיפים וידגוףחדווה מורןאברהם קיסלקוב
ישראל אידלמןקרל ויינבךגיטלה טובה מורן מרקוביץחיים קיצ'ין
עופר איזיקיילמרק ויינשטייןחנה מזורחוה קליין
מרטה אייזןרומן ויינשטייןלודמילה מיוץחוה קליין
מרטה אייזןאלכסנדר וייסמןאידה מיטלרחיימי חיים יהודה קלינשפיז
הנרי אורי איסןמלבינה וייסמןריבה מילזוןחנה קמינסקי
דוד אירליןמריה וייסמןאידה מילטרבנימין קמינקר סלע
נינה אישביהמיכאל ויסמןמטווי מילטרולדימיר קסל
איתןתותיה ויצמןולדימיר מילמןקריינה קסלר
אהוד איתןרחינה ולהיימר פבסנרפאינה מילמןיוסף קספ
אנה אכסלרודבנימין ון גלדרפאינה מילמןאיזבלה קפוסטין
רעות אלבזנאטיה וסיייבדוד מימונירובים קפלון
תמי אלוןאיגור ז'ורבלשושנה מיסאריק קפלן לינצ'בסקי
לואיזה אלייבלוטה ז'ורניצקימריה מישקובזינאידה קרביץ
מדינה אלייבנחום ז'ורניצקיבלה מלינובסקיאהרן קריניס
גנדי אלכסייבאירינה ז'יטומרסקישושנה מלכהאיליה קרנדל
גנדי אלכסייבאורה זבטנילב מלנובסקילריסה קרנדל
רחל אלכסייביבגניה זברנוברחל מלנובסקילאוניד קרסיק
שמואל אלפרשרה זהביצילי מלריליזבטה קרפיבנר
מיכאל אנפולסקימרים זוטובאנטולי מנדלסוןתאיר זוהרה ראדה
ולרי אסדיקובטטיאנה זוסמנוביץלאוניד מניטמןבלה רבינוביץ
וסילי אסדיקובטטיאנה זוסמנוביץאנה מרגוליאןИда רוחה אידה רדומיסלנסקי
איטה אסטרזוןריבה זורבלולרי מרגוליסרוחה אידה רדומיסלנסקי
מתתיהו אסתריןולדימיר זזקלוהדסה משוש (שטרן)ריטה רובינוביץ
שמחה אסתריןלודה זיגלסטניסלב נוביצקידוד רוגצ'בסקי
רות אפריאט אלברגליאופולד זיגלפליט ניומהאסיה רוגצבסקי
רות אפריאט אלברגלב זייצ'יקיעקב ג'קי ניניולאוניד רוגצבסקי
ברוך הלוי אפשטייןרבקה זילברברגישעיה יושקו ניניוולדימיר רודוי
ניסים ארדיטישאול זילברברגיצחק איסק ניסנבאוםאידה רודין
מרדכי מיקי אשכנזיאברהם זילברשטייןדינה נמקשטנסקירימה רוזין
נתאי אשרחנה זילברשטייןלינה נקרסובשרה רוזנפלד
משה באריסאנטולי זיצרלאונרדו סדבניקעמליה רוזנר
פליקס בביצקיריבה זיצרמיכאל סוחטיעקב רוטמן
אליזבטה בגינקושפר זכרפרידה סוחרבקלרה רויטמן
חיה בוגומולנירוזה שושנה זלזניאקפייגה סולודקואלעד רומי
יוסף בוגומולנירוזה זלצמןשאלתיאל סולומוןדוד רומי
מאיה בוגומולניאלנה זסלבסקיאולגה סולקובסקיישראל רון
חנה בודיןרוזלינה זרניצקייוסף סולקובסקימזל רון
מרי אסיה בונימובאטיה חולודובסקיעידן חיים סוסןפסיה רז'בסקי
נדיה בונימובילנה חורובאיליה סופייברחל רזניקוב
מריה בורדמןילנה חורובציציליה סופייבבוריס רחבלסקי
בוריס בורודיינקונאוה חיימוביץיהושע סורקיןבוריס ריבקוס
סבטלנה בורודיינקוגינה חיימוביץ'רחל סורקיןזק ריווה
אברהם בורילובלאוניד חלצקידוד סטוליןרפי רייך
אנסטסיה בורלקובשמואל הירש טאנצ'וקסופיה סטוצ'יקיעקב רישין
איזיה בורנשטייןילנה סטפאנובגליה רפופורט
מירון בורנשטייןליאור טובולטטיאנה סיאפיןיעקב רפלסון
מירון בורסוקגלינה טוצ'יאלובסקימיכאל מישו סימוניץסויה רפלסון
אסתר בורקוגלינה טוצ'ילובסקיגנדי סינובלאה רפפורט
רייזה בורשטייןיעקב טוקמןשמעון סיקלייוסף יוסקה שביט
שרה בזמןסמיון טורבילובחיים סלמהדוד דודו שביט בן שבת
בסיה ביטמןאברהם טיילוריבגניי סמואילובפלורה שוויצר
אליעזר בילצקיד" שאול טל שחרבאטריס לאה סמודאלה שוורץ
מאיר ביננבאוםלידיה טלגייבמיס סמייבגניה שוורצמן
אלה ביקובמרגריטה טפליצקיקלרה סמירנוביעקב שוורצמן
אטיה בלומיןאנה טרייסטמןיעקב סמליאנסקימקסין שוורצמן
נחום בלומיןארקדי טרייסטמןרחל סמליאנסקיזינובי שויכט
מרה בליאנסקיגריגורי טרייסמןאמה סמנקובהינדה שוסטר
גולדה בלינדרסולומון טריפולסקיאדוארג אלפרד סקלילוי שוסטר
דוד בליקובאלכסנדר טרנובסקיד"ר יולה סקסארקדי שופוטינסקי
שלמה בן אדבהשרה יאקופובגריגורי סקריפצ'קגריגורי שור
סונל בן אריוגיל יובלעמנואל עטיהצבי שור
יוסף בן דרורראיסה יודקביץאהרן שורר
מרסדס בן סימוןברטה יום דיןאורה ענבאלכסיי שטיימן
משה בנדלישראל יום דיןאליעזר ערוסיאידה שטיין
רוזה בנצ'וקמרדכי יוספסברגשיפרה פוגרבינסקייצחק שטיין
מזל בסטקררבקה יוספסברגבלה פודקמינסקימריה שטיין
ולדימיר בספלוברבקה יוספסברגלודמילה פוליאניצ'קיןסוניה שיינצבט
מרים בקישמרק יופהסמיון פולישצ'וקמשה שליסר
רוזה בקרמןקלאודיה רות יורובסקייעקב פולצ'קדב שלמה
אברהם בר גולניאנה יורשאדוארד פומיןרוזה שלפר
חיים בר גורןאנה יורשמרה פוסטילניקסמיון שמוילוביץ'
חיים בר-גורןאספיר יורשקביץ'אדוארד פידלבאדוארד שמוקלר
איטקיס בראינדליהסמיון יושפרחדבורה פיינסלאוניד שמוקלר
אלקסנדרה ברגרמוסיה יזראילסקייוסף פיירשטייןיצחק איקי שמחון
אסיה ברודובסקיסופיה יזראילסקיצילה ציפורה פיירשטייןחנה שמרקין
סבטלנה ברזיקובחיה יזראלביץשמשון פיירשטיין
פירה בריטנצוקיעקב ילשביץסבטלנה פינקלשטייןדורה שניידר
אסתר ברייטיעקב ילשביץדוד פישאביחי שער
פולינה ברינסקינינל ילשביץמשה פישמןדוד שפירא
שלום ברכהנינל ילשכיץסופיה פישמןמרק שפירא
אייזן ברנרדומירה ינקלבטניה פלבניקנינה שפירא
יבגניה ברסקייבגניה יסרוביץיורי פלבניקריטה שפירא
רינה שרה ברקברוך יעקבלאה פלדמןשרה שפירא
מיכאל ברקובסקימרק יעקובוביץלאוניד פלדמןרועי שפע
רון אלברט ג'ורג' ג'ונסוןקרייטר סמיון ישראלמיכאל פלדמןמיכאל משה שקולניק


Pages: 1