BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Qatsrin Secular Cemetery

Burial Records

אנה חנה פייגהדוד ג'ורבלקרייטר סמיון ישראלמיכאל פלדמן
גיזלה (פורומן)סופיה גדייבאברהם אלברטו כהןסופיה פלדשר
יחיאלסירוטה גדליחמדה כהןיורי פלחוי
רבקהחיה גוטקלרה כהןחיה פליאמובטה
רוזהמרט גוטמןנסטור כוטסופיה פליאמובטה
Марьям Абдурахмановаאנדרי גוליאנדריןרוזליה כץיורי פליוחין
Семен Авруцкийניר גולןאלוף לבוולף פליט
Айдын Алиевיפים גופמןיעקב לבנטסאלכסנדרה פנוב
Елена Баскинאגוז גורז'ורבל לובובסמיון פנייס
יצחק גורביטשפרומה לוגונובאלכסיי פנצ'נקו
Татьяна Вайсריווה גוריןאליהו לוייצחק יעקב פפרמן
Лилия Винокуроваהתינוק אלירז גורןאנדראו לוייעקב פרדין
Фейга Вушинскаяנחום גורפינקלמרב לוייעקב פרדקין
Зоя Гвоздеваצביה לויגניה פרילוצקי
Тема Германחנניה גילתמר חיה לויסמיון פרימוס
Исраэль Голубицкийחנן גילמןתמר חיה לוישרה פריצקר
Олег Дикаловנאור גילמןאלכסנדרה לויטינהד'ר אדי פריש
Фейга Зародянскаяאספיר גינזבורגאלכסנדרה לויטינהדגמרה פריש
Фейга Зародянскаяבריינה גינזבורגאניה לויןויטלי פרפרוב
Владимир Ивлиевסמאיל גלייזרמרטה לוינסוןנינה פרפרוב
Офер Иезикиильרטוט גסהאסתר לוקשביץגיטלה פרקל
Раиса Кагановичקלרה גצילביץ'יוסף ליבוביץמיכאל פרקל
Екатерина Клыгинаשמואל דוד גצילביץ'רוזה ליבוביץפניה פשיץ
Екатерина Клыгинаמריה גרוזינסקימרק ליברמןתמרה פשר
Александр Коринфельдפריה גרוזינסקיארבל ליבשטייןגסיה צ'ירנובילסקי
Герман Корниловולדימיר גרינברגאמה ליבשיץאברהם צ'רנוב
Валерий Кузьминовסטניסלב גרינשטייןאסיה ליבשיץאנטונינה צ'רנוב
Анна Куколеваברוך מנחם דגני קורמןבוריס ליבשיץבוריס צ'רנוב
Владимир Ладинיוסף ז'וז'ו דהןזכר ליבשיץרחל צ'רנייב
Владимир Левкинאספיר דוביניצקירבקה ליג'ם אוריןיהודה צברי
Светлана Михайловнаילנה דוברובסקיאברהם ליגםאנה צוקרמן
Виталий Рай Раусדניאל דוד פרטושמיליה ליוביטובסרול צוקרמן
Нелли Рогачевскаяיאן דוחובניאסיה ליטבינובסקיגלילה ציוני
Ольга Ротшильд Почуевדינה קרן דוידוףיבגניה ליטינסקיאברהם ציפורסקי
Дмитрий Сандаковזאב אהוד דוידיפוריץ לייבפנינה צעירי
Иван Семеновליליה דונציסאנה לייטיןדמיטרי קגן
Татьяна Тавровскаяמיכאל דטבובאהרון לייןסמיון קגן
Исаак Точиловскийאהרון לייףפליקס קגנוביץ
Николай Юдашкинצביה דינרמןגניה ליפציןיהוידע קדושי
זוריה אבוגובצילה דלמןאליזבטה ליפקואיסק קוגן
לאה אבידןויליה דלרמיכאל ליפקואלינה קוגן
שלמה אבידןנינה דמיטרייבבוריס ליפשיץיבגני קודריץ'
אליעזר אברמובסקייואל אטון דניאלמריה ליפשיץשאול קוואז
רוזה אברמובסקיולדימיר דראךחיים לנג'הסרגיי קוזלוב
אדוסרגיי דרבילוביונה לנגהמשה פרימוס קוזמינצ'וק
זאב אדלראולגה דרדיקבלומה גרביס קוטלוב (עולמה)
מרים אדלרבוריס דרוקאנה לסוטרהרבקה קוטליארוק
ציפורה אדלרפירה דרוקיפים לפיציןאריה קול
יפים אובדיסחיה דרוקרמריה לפשוןגאורגי מיכאל קוליק
לאוניד אובוגיבוריס דריזניסים לריהרבקה קולצ'ינסקי
נלי אובצ'ינסקיויקטור דריזרחל לריהפאניה קוניקוב
אלכסנדר אובצרנקוולדימיר דריזהלן מאיירספלבניק קונסטנטין
מיכאל אוברבדןלודמילה דשבסקיאברהם מגיטמןגריגורי קוסטובצקי
לאון אודלראילנה הורווטרימה מגיטמןאינסה קוסין
יהושע אוחנהשמואל הכהן דרדיקגריגורי מגיטמנובאליזבטה קופצ'ינסקי
כוכבה אוחנהאליהו יעקב הלויבלה מדינסקיולנטינה קוצ'רוב
בוריס אוצ'רטנראליקים הרשברגגלינה מדניקוברומן קוצ'רוב
איטאינה אורנישמאיה הרשברגאיגור מוגרהסבטלנה קורניוב
יעקב אורנשצביקה וויילהיניה מולמןולדימיר קורסונסקי
איליה אורפזיבגניה וולוביץ שורקיילה מונסביץ'דוד קושניר
חסיה אורצקימאיר וולודרסקיאנגלינה מונקרד'ר ויטלי קזיק
גליס אטלסאסתר וולףלאה מוסנזניקשמשון קייצ'יק
יפים אטלסיפים וידגוףבנימין מורןפייגה קיסטנבויים
ישראל אידלמןקרל ויינבךחדווה מורןאברהם קיסלקוב
עופר איזיקיילמרק ויינשטייןגיטלה טובה מורן מרקוביץחיים קיצ'ין
מרטה אייזןרומן ויינשטייןחנה מזורחוה קליין
מרטה אייזןאלכסנדר וייסמןלודמילה מיוץחוה קליין
הנרי אורי איסןמלבינה וייסמןאידה מיטלרחיימי חיים יהודה קלינשפיז
דוד אירליןמריה וייסמןריבה מילזוןחנה קמינסקי
נינה אישביהמיכאל ויסמןאידה מילטרבנימין קמינקר סלע
איתןתותיה ויצמןמטווי מילטרולדימיר קסל
אהוד איתןרחינה ולהיימר פבסנרולדימיר מילמןקריינה קסלר
אנה אכסלרודבנימין ון גלדרפאינה מילמןיוסף קספ
רעות אלבזנאטיה וסיייבפאינה מילמןאיזבלה קפוסטין
תמי אלוןאיגור ז'ורבלדוד מימונירובים קפלון
לואיזה אלייבלוטה ז'ורניצקישושנה מיסאריק קפלן לינצ'בסקי
מדינה אלייבנחום ז'ורניצקימריה מישקובזינאידה קרביץ
גנדי אלכסייבאירינה ז'יטומרסקיבלה מלינובסקיאהרן קריניס
גנדי אלכסייבאורה זבטנישושנה מלכהאיליה קרנדל
רחל אלכסייביבגניה זברנובלב מלנובסקילריסה קרנדל
שמואל אלפרשרה זהבירחל מלנובסקילאוניד קרסיק
מיכאל אנפולסקימרים זוטובצילי מלריליזבטה קרפיבנר
ולרי אסדיקובטטיאנה זוסמנוביץאנטולי מנדלסוןתאיר זוהרה ראדה
וסילי אסדיקובטטיאנה זוסמנוביץלאוניד מניטמןבלה רבינוביץ
איטה אסטרזוןריבה זורבלאנה מרגוליאןИда רוחה אידה רדומיסלנסקי
מתתיהו אסתריןולדימיר זזקלוולרי מרגוליסרוחה אידה רדומיסלנסקי
שמחה אסתריןלודה זיגלהדסה משוש (שטרן)ריטה רובינוביץ
רות אפריאט אלברגליאופולד זיגלסטניסלב נוביצקידוד רוגצ'בסקי
רות אפריאט אלברגלב זייצ'יקפליט ניומהאסיה רוגצבסקי
ברוך הלוי אפשטייןרבקה זילברברגיעקב ג'קי ניניולאוניד רוגצבסקי
ניסים ארדיטישאול זילברברגישעיה יושקו ניניוולדימיר רודוי
מרדכי מיקי אשכנזיאברהם זילברשטייןיצחק איסק ניסנבאוםאידה רודין
נתאי אשרחנה זילברשטייןדינה נמקשטנסקירימה רוזין
משה באריסאנטולי זיצרלינה נקרסובשרה רוזנפלד
פליקס בביצקיריבה זיצרלאונרדו סדבניקעמליה רוזנר
אליזבטה בגינקושפר זכרמיכאל סוחטיעקב רוטמן
חיה בוגומולנירוזה שושנה זלזניאקפרידה סוחרבקלרה רויטמן
יוסף בוגומולנירוזה זלצמןפייגה סולודקואלעד רומי
מאיה בוגומולניאלנה זסלבסקישאלתיאל סולומוןדוד רומי
חנה בודיןרוזלינה זרניצקיאולגה סולקובסקיישראל רון
מרי אסיה בונימובאטיה חולודובסקייוסף סולקובסקימזל רון
נדיה בונימובילנה חורובעידן חיים סוסןפסיה רז'בסקי
מריה בורדמןילנה חורובאיליה סופייברחל רזניקוב
בוריס בורודיינקונאוה חיימוביץציציליה סופייבבוריס רחבלסקי
סבטלנה בורודיינקוגינה חיימוביץ'יהושע סורקיןבוריס ריבקוס
אברהם בורילובלאוניד חלצקירחל סורקיןזק ריווה
אנסטסיה בורלקובשמואל הירש טאנצ'וקדוד סטוליןרפי רייך
איזיה בורנשטייןסופיה סטוצ'יקיעקב רישין
מירון בורנשטייןליאור טובולילנה סטפאנובגליה רפופורט
מירון בורסוקגלינה טוצ'יאלובסקיטטיאנה סיאפיןיעקב רפלסון
אסתר בורקוגלינה טוצ'ילובסקימיכאל מישו סימוניץסויה רפלסון
רייזה בורשטייןיעקב טוקמןגנדי סינובלאה רפפורט
שרה בזמןסמיון טורבילובשמעון סיקלייוסף יוסקה שביט
בסיה ביטמןאברהם טיילורחיים סלמהדוד דודו שביט בן שבת
אליעזר בילצקיד' שאול טל שחריבגניי סמואילובפלורה שוויצר
מאיר ביננבאוםלידיה טלגייבבאטריס לאה סמודאלה שוורץ
אלה ביקובמרגריטה טפליצקימיס סמייבגניה שוורצמן
אטיה בלומיןקלרה סמירנוביעקב שוורצמן
נחום בלומיןאנה טרייסטמןיעקב סמליאנסקימקסין שוורצמן
מרה בליאנסקיארקדי טרייסטמןרחל סמליאנסקיזינובי שויכט
גולדה בלינדרגריגורי טרייסמןאמה סמנקובהינדה שוסטר
דוד בליקובסולומון טריפולסקיאדוארג אלפרד סקלילוי שוסטר
שלמה בן אדבהאלכסנדר טרנובסקיד'ר יולה סקסארקדי שופוטינסקי
סונל בן אריושרה יאקופובגריגורי סקריפצ'קגריגורי שור
יוסף בן דרורגיל יובלעמנואל עטיהצבי שור
מרסדס בן סימוןראיסה יודקביץאהרן שורר
משה בנדלברטה יום דיןאורה ענבאלכסיי שטיימן
רוזה בנצ'וקישראל יום דיןאליעזר ערוסיאידה שטיין
מזל בסטקרמרדכי יוספסברגשיפרה פוגרבינסקייצחק שטיין
ולדימיר בספלוברבקה יוספסברגבלה פודקמינסקימריה שטיין
מרים בקישרבקה יוספסברגלודמילה פוליאניצ'קיןסוניה שיינצבט
רוזה בקרמןמרק יופהסמיון פולישצ'וקמשה שליסר
אברהם בר גולניקלאודיה רות יורובסקייעקב פולצ'קדב שלמה
חיים בר גורןאנה יורשאדוארד פומיןרוזה שלפר
חיים בר-גורןאנה יורשמרה פוסטילניקסמיון שמוילוביץ'
איטקיס בראינדליהאספיר יורשקביץ'אדוארד פידלבאדוארד שמוקלר
אלקסנדרה ברגרסמיון יושפרחדבורה פיינסלאוניד שמוקלר
אסיה ברודובסקימוסיה יזראילסקייוסף פיירשטייןיצחק איקי שמחון
סבטלנה ברזיקובסופיה יזראילסקיצילה ציפורה פיירשטייןחנה שמרקין
פירה בריטנצוקחיה יזראלביץשמשון פיירשטיין
אסתר ברייטיעקב ילשביץסבטלנה פינקלשטייןדורה שניידר
פולינה ברינסקייעקב ילשביץדוד פישאביחי שער
שלום ברכהנינל ילשביץמשה פישמןדוד שפירא
אייזן ברנרדונינל ילשכיץסופיה פישמןמרק שפירא
יבגניה ברסקימירה ינקלבטניה פלבניקנינה שפירא
רינה שרה ברקיבגניה יסרוביץיורי פלבניקריטה שפירא
מיכאל ברקובסקיברוך יעקבלאה פלדמןשרה שפירא
רון אלברט ג'ורג' ג'ונסוןמרק יעקובוביץלאוניד פלדמןרועי שפע


Pages: 1