BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Beit Shemesh Cemetery

Burial Records

Иннаזוהרה בן לולומרגלית טולדנולייב סמיט
אביחיחנניה בן לולומשה מואיז טולדנופליקס סמילנסקי
אייזיקמאיר חכם בן לולומרים טומנסקישרה סמית (זלמן)
אליהופנחס בן לולוולנטינה טוניקמיכאל סנדול
אמנאפרחה בן לולופרחה טורזמן (אבוחצירה)שרה סנדומירסקי
בלהרחל בן לולופרחה טורזמן (אבוחיצרה)יצחק סנדרוסי
גנהשלמה בן לולורבקה טורזמןיצחק סנדרוסי
הכהן יוסףתמו בן לולוזילפה טחביליאןעלייא סנדרוסי
יחיאחנה אנט בן מוחהיצחק טחבליאןעלייא סנדרוסי
יחיאמרדכי בן מוחהדניאל טחלוברחל סנדרוסי
יטהויקטור בן משהפרנקל טטיאנהפיבי סנדרוסי אזולאי
יצחק זאבנתן בן משהאידה טטלמןעליה סננס
כורשידפרג'י בן משהסמואל טטלמןאלברטו ססבון
כמונהפרג'י בן משהאלמו טיגבומרצדס אליסיה ססבון
הכהן מאיראבירם בן נעיםיבגני טיומקיןקייט ססייא
מוסהאברהם בן סימוןמינה טיומקיןרמי שלום רחמים סעדון
מזלאליהו בן סימוןסלומון טיומקיןאליהו סעדון
מסעודהאליהו בן סימוןגיל ישראל טייארברכה סעדון
מסעודהאסתר בן סימוןאנדיאטה טייבדוד סעדון
מסעודהחיים בן סימוןמחנה טייבחיים סעדון
מריםחיים בן סימוןפרג'י פרנסואה טייבחנה סעדון
הכהן משהימין בן סימוןרפאל טייביעקב סעדון
סעויעקב בן סימוןשלביה טייביצחק סעדון
עמארלאה בן סימוןגולדה טייטלבאוםיקוט סעדון
פנחס (רייף)מקסים בן סימוןאנה טימושנקוישראל סעדון
רחלמרצדס בן סימוןפנחס טליסמסעודה סעדון
רחלעזיזה בן סימוןיצחק טמוזרטימרים סעדון
רחלעמרם בן סימוןברטה טמלר (הרש)משה סעדון
שלמה גבריאלחביב בן עבולידידה טנצר שטייןרחל סעדון
דבורה (זרביב)אסתר אמילי בן עדיאברהם טסטסרחל ריחנה סעדון
אלעד אדריפראג' אפרים בן עדיאסתר טפירושלום סעדון
ריבה אינגברמןשמעון בן עדישלום טפירושלמה סעדון
שמעון לייב כהןיצחק בן עזראטזרה טקאוסילבן סעדני
שרה קוסלנסקיפלורה בן עזראחיה טרגרגזל סעיד (מקיטן)
SARA SYLVIA שרה פייגה BELLEHSEN בן לחסין (SUSSMAN זוסמן)שלום בן עזראאסתר טרוזמןדוד סעיד
Denise Benarrochשלמה בן עזראיוסף טרוזמןחממה סעיד (סלימן)
Philippe Roland Guyמשה בן עמואברהם טרוזמן אלברטוסלימן סעיד
Henriette Couca Hababou Sala (Israel)מסעודה בן עמימריה טרייטלשרה סעיד
Sauveur Yeochoua Hababou Salaברוך בן עשורחנה טרכנברגראיסה ספונקוב
Paul Matheyיפת בן ציוןסופיה טרנובסקילזר ספיבאק
חיה HELEN Packerנעה בן רביגריגורי טשקראלה ספיבק
Rene Heilou Roubine Rubensחיים בן שבתנינה טשקרריטה סקובלוב
טלעת Torbati (Parhami)חנה בן שבתאיריס יאירגולדה סקוליאר
Aviva Adelaide J. Whetstoneרבקה בן שושןיואל יאירחביב סקורי
Анатолий Блохаרוזה בן שושןעזריה יאירסוזי סקורי
Инна Болябинаשמעון בן שושןרוזה יאירסעדה סוזן סקורי
Изабелла Бороховичאברהם בן שטריתאקלה יאלופרלה סרויה
Анатолий Бочарниковאמיל חיים בן שטריתיבה יאקובוביץינון סרוסי
Валентина Тамара Ваксер Дудареваאריק בן שטריתמאיר יאקובוביץיצחק סרוסי
Дмитрий Гендлинדוד בן שטריתפאני יארצקיישראל רוז'ה סרוסי
Игорь Данильченкоדינה בן שטרית (עמרם)איזה יבגיישראל רוז'ה סרוסי
Вера Дрягинаיוסף בן שטריתשרה יבילביץפורטונה סרוסי
Ольга Завгородняяמרי מרים בן שטריתמנגיסטה ידאנוראובן סרוסי
Натан Зарецкийסוזן בן שטריתרחל ידגרובלונה סרפתי
Виталий Зоринסולטנה בן שטריתנסקה שמחה יהודהשולמית עבדאלה
Анна Ингбергסימי בן שטרית (עמר)יעקב יהודה הודצלחה עבודי
Лев Ингбергסעדיה בן שטריתדבורה יוחיםאליהו אלי עבוש
Симона Ингбергקלרה בן שטריתמיכאל משה יוחיםברוך עבוש
Анатолий Куликовרחל בן שטריתשרה יוכבידיןגאולה עג'מי (אסייג)
Геннадий Лантуховרחל בן שטריתויקטור יום טובגאולה עג'מי (אסייג)
Геннадий Лантуховרפאל בן שטריתבוני יונה (עוזרי)כמוס עדאוי
Евдокия Лисенковаשמעון בן שטריתחנה פסה יוסובמשה עדרי (אדרעי)
Владимир Матвейчукשמעיה בן שטריתיצחק יציק יוסובאסתר עובדיה
אלכסנדר Молдавский מולדבסקישרון בן שטריתראובן יוסופובדוד עובדיה
Рая Рахиль Осиповаאלן בן שיטריתחיה אסתר יוסלריוסף עובדיה
Борис Певзнерיצחק בן שיטריתמיכל יוסלרמשה עובדיה
אטליה Пейсахович פסחוביץמרי בן שיטריתמיכל יוסלרצפריר עובדיה
שמול Пейсахович פסחוביץיצחק בן שימולאסתר אורה יוסףרוסי אלגריה עובדיה
Владимир Рингаנסים בן שימולזוהרה מור יוסףאביעד עובדיה נאמן
Надежда Слуцкаяהנדי בן שלוםזיהרה שרה יוסףמנשה עוזיר
Надежда Столовичדוד בן שלמהיזא מור יוסףסלימה עוזיר
Сергей Хворостовחנה בן שמואלמריה יוסףחביבה עוזני
Анатолий Шабалкинאפרים בן שמחוןמרים מור יוסףיחיא עוזני
Владимир Шпилевойג'וליט בן שמחוןמשה יוסףאליהו עוזר
Светлана Якубовскаяמזל טוב בן שמחוןמשה יוסף יוסףנג'יה עוזר
סולומון אבאסולטנה בן שמחוןנעמה נעמי יוסף (דנין)נגה עוזר
דדה אבגיעדה בן שמחוןסופיה יוסףאהרון עוזרי
חנה אבגישמחה בן שמעון (פרץ)צבריה יוסףיוסף עוזרי
שלום אבגימרסדס בן-אדיבהאירנה בלוריה יוספזדהסלמה עוזרי
שמעון אבגינסים בן-הרושציון יוספזדהשרה עוזרי
חסיבה אבודרהםיוסף בן-זקןלידיה יופהאברהם דני עומיסי
סלאם אבודרהםשלמה בן-חמומאיה יופהיוגב עוקשי
בלטה אבוזנהמשה בן-טולילהלאלה יורובסקילולוה עוקשי
שלמה אבוחסירהאלירן בן-לולורבי שמעון יזדיסאלם עוקשי
סוזן מזל אבוחציראניסים בן-מוחהיהודה יחזקאלסאלם עוקשי
אבנר אבוחצירהאלישע בן-שטריתסעדה יחיאסלימן עוקשי
יחיאל אבוחצירהשלמה בן-שיטרתסעידה יחיאעשרת חיה עוקשי
מימון אבוחצירהמשה בן-שמחוןשדרה יחיאקומש כמלה עוקשי (נגר)
רינה אבוחצירהיוסף בנג'וסאלם שלמה יחיא זכריהרחל עוקשי
תמר אבוחצירהרחל בנג'וארז יחיאלשמואל עוקשי
אברהם אבוטבולשמואל בנג'ואידה יטה (סגל)חיים עזאני
איטה בנדיטקיסארטה יישואסנתן עזו
אסתר אבוטבולתמר בניטהיעקב ילוזדניאל עזיז
ג'ורג'ט זוהרה אבוטבוללידיאה בניסוביץמשה ילוזדוד עזרא
דוד אבוטבולעופר בניסטידן ילינק (קרייף)תמר עזרא
חנה אבוטבולפורטונה בניסטידן ילינקרינה עזראן
יצחק אבוטבולחנינה בנישוסגולה ויולט ילינקדדה עזרן
משה אבוטבוליצחק בנישוחיה ימיןחנניה עזרן
ניקול אבוטבולמכלוף בנישוטמסגן ינעלםיפה יקוט עזרן
סימון שמעון אבוטבולשמחה בנישויהודה ינקלביץמסעוד עזרן
עישה אבוטבולשמעון בנישואלה ינקלביץ'מרדכי עזרן
פרחה אבוטבולאליס בנישתידורה יסאקובסימי עזרן
רינה רנה אבוטבולאסתר בנסטירפאל יסאקוברחל עזרן
שמחה אבוטבוליוסף בנסתיאלה יסנוגורודסקישלום עזרן
שמעון אבוטבולנתנאל דוד רפאל בנעמואלה יסנוגורורסקיאבנר עטיאס
חיה אלינור אבוקסיסברוניסלאבה בסיהודה יעישתמו עטייה סבג
רינה אבזבקייבדוד בסוןיוסף יעישאברהם עטר
פרופסור מסעוד אבטבולאשר בסירילואיז זייזה יעיש (טייב)חיים עטר
יצחק אבטןדב יוסף בסירישמעון יעישחסיבה עטר
ציון אבידן קחטןמסעודה פורטונה בסירידפנה יעלנסים עטר
שמעון אביזמילאסתר אספיר בסקיןביילא רעכיל יעלין ג'ליןראובן עיאש
שמעון אביזמילאליעזר אלי בעל צדקהאברהם יעקבילנה עיברין
אמיל יחיא אביטבולפנחס בעל צדקהיוסף יעקבעשור עלו
יהושע אביטבולסופיה בת שבע בעריעקב יעקבמוריסט רבקה עלוש
מסעוד אביטבולאליהו בקאלכתון יעקבמרדכי עלימה
סימי אביטבולמתנה בקאלמיטה לאה יעקבפקד עלם
עמרם אביטבוללייבה בר חכמופרידה יעקבסוליקה עמאר
רינה אביטבולמכלוף בר כליפהשלמה יעקבחיה גאולה עמדי (עוקשי)
יצחק אביטל (אביטבול)מרים בר מוחהשמחה יעקבחנה עמוס
מרים מרגריט אביטלאסתר בר ששתיוסף יעקובוביץיעקב קוקו עמוס
חנינה אביטן (אזולאי)מוטי בר ששתשרגא יערייצחק ג'ו עמוס
נינה ניקדם אבייבשמחה בר ששתחנה יפה (וורניק)מרדכי עמוס
אליהו אביכזרחנינה בר-כליפהנתן NORMAN יפה JOFFEשלום עמוס
יעקב אביכזריצחק בר-שישתאסתר יפרחפרחה עמור
סימי אביכזרליה בראודוחיים יפרחשמעון עמור
תמר תמו אביכזרשרה בראונשטייןחיים יפרחאברהם עמר
יצחק אביסרוריצחק גגו ברבייהודה יפרחאיטו עמר
מכלוף אביקזראברהם ברבייוסף יפרחאליהו עמר
אסתר טיטי אביקסיסאמה ברבייפה יפרחאליהו עמר
עלו אביקסיסמכלוף ברבימאיר יפרחדוד עמר
יעקב אבישר (קוזלובסקי)רחמים ברביסול יפרחדוד עמר
מיכאל אבנטובדניאל ברגעישה יפרח (בן ברוך)דוד עמר
ז'אק אבקסיסחיים לזר ברגרעמרם יפרחזוהרה עמר
אליהו אברג'יליפים ברגרדוד יצחקחיים עמר
חנניה אברג'ילנוחים ברגרויקטוריה יצחקחיים עמר
רינה אברג'ילפניה ברגריוסף יצחקחנה עמר
אביב אברהם אברג'לז'אנה ברדמןנונה יצחקחנה עמר (אדרעי)
יוסף אברג'לפאינה ברודנופנטייה יצחקיוסף עמר
משה אברג'לבוריס ברודניצלח יצחקיצחק עמר
ניסים אברג'לדמיטרי דניאל ברודנישמעון יצחקישראל עמר
סימי אברג'לטטיאנה ברודסקייצחק יצחק חזיכוכבה עמר
אתהון אברהלאווניד ברודסקימלכה יקוטמכלוף עמר
דבורה אברהםריה פאלגיה ברויזמןריצ'רד ירחמיאלמסעוד עמר
וילגו אברהםאהרון ברוךמאיה יריומיןמסעוד עמר
חנוך אברהםאורי ברוךאסיה ירנבורג (נוביקוב)מרדכי עמר
מרים אברהםאליהו ברוךדוד ירשובמרים עמר
פאול אברהםבנימין ברוךולדימיר ירשובמשה עמר
ראובן אברהםבתיה ברוךלאוניד ירשובמשה עמר
שמואל אברהםדוד ברוךטובה מזל ישעיהוסולטנה עמר
יוסף אברהמימשה ברוךרחמים שוקרולה ישעיהוסוליקה עמר
רחל אברהמישרה ברוךאליס עליזה ישראל (אמויאל)עישא עמר
יעקב אברמובפאולינה ברוןשלמה ישראליעישה עמר
חיים ויקטור אברמיפרידה ברוןאלון יששכרעליזה עמר
רחל ליביה אברמיאברהם יצחק ברונשטייןלאה ננה יששכרפרחה עמר
מריה אגרנטבלה ברונשטייןפנחס פינקו כ'ץפריחה עמר
חוה אגרסחנה ברונשטייןסול כבסהציון עמר
איבון אדאוימרדכי מרקו ברונשטייןיעקב קובי כהןרחל עמר
אליהו אדאוייעקב ז'אק ברוסאברהם כהןרחל עמר
סוזן אדאוירחיל ברזובסקיאברהם כהןשמחה עמר
קוקה אדאויסמיון שמעון ברחובסקיאברהם כהןשמחה סימי עמר
קוקה פולט אדאוירחל ברחובסקיאברהם כהןשמעון עמר
רוט אדוארדה אג'הלובוב בריאחאברהם אלברט כהןתמו עמר
אלכסנדר אדיסוןרוזה בריטביןאדלה כהןתמר עמר
לאון לאוני אדירירוזה ברינהאהרן כהןתמר עמר
שולמית אדיריסרפימה בריסקיןאורטל כהןסוזן עמר גלילי
גרונם חיים אדלרחיה חנה ברכה (צימרמן)אלברט כהןאליהו עמרם
צביה אדמוני (עוקשי)אליהו ברכליפהאלגריה כהןדוד עמרם
מרקוס אדסקיעיישה ברכליפהאלי כהןזויזה עמרם
אברהם יחיא אדרידינה ברלאליהו כהןיחזקאל עמרם
אוריאל אדרירימה ברנובסקיאליהו כהןמרדכי עמרם
דוד אדרייבגניה ברנטמןאליהו כהןיוסף עסוס
חנניה מאיר אדרייבגניה ברנטמןאליהו אליאס כהןאברהם עסור
מזל אדרימרקו מרדכי ברנרדאליס כהןניסים עסור
משה אדריאולגה ברנשטייןאליעזר כהןרחל עסור
סוזן אדרייהודה ענבר ברנשטייןאסתר כהןאליהו עסיס
סימי אדריפולינה ברסלבסקיאסתר כהןיהושוע עסיס
סימי אדרייוסף ברסקיאסתר כהןיונה ערוסי אזולאי
סעדה אדרילב ברעםאסתר כהןדוד עשור
עישה אדריאברהם סין מרקו ברקואסתר כהןדוד עשור
עמרם אדרימלכה ברקו (לבוביץ)אסתר כהןמשה עשור
רחל אדרימלמד ברקובחלה כהןסוליקה עשור
רחל אדרימשה ברקוברטה כהןתמו עשור
רחל אדריאברהם ברקוביץג'מילה יפה כהןאנה פאנטיליאיב
רפאל אדריברקו ברקוביץג'מלה יפה כהןמהגרפטה פארוך
שבה אדרייוסף ברקוביץג'נט כהןזינאידה פאריז'ו
שושנה סעדה אדרירינה ברקוביץ (כץ)גרציה כהןויאצ'סלב פגיס
שלמה אדרישיינה ברקוביץדבורה כהןליסה פדוטוב
שלמה סלומון אדריפולינה ברקובסקידוד טוסיה כהןסלבה פדורנקו
שרה אדריאיליה ברקןדונה כהןאיזא פדידה
שרה איריס אדריסמיון ברקןדינה כהןזוהרה פדידה
שרון יהודה אדרימשה ברשוביאנוויקטור כהןמאיר פדידה
תמו אדריאברהם ברששתז'ורז'ט כהןמכלוף פדידה
דוד אדרעיאליהו ברששתזוהרה כהןעישה פדידה
יוסף אדרעידדה ברששתזוהרה כהןפרוספר שלמה פדידה
ישראל אדרעייהודה ברששתזורג'ט כהןשלמה פדידה
כליפא שלום אדרעילוי ברששתחוה כהןמשה פואד
לעזיז יעיש אדרעיליאורה ברששתחי כהןישראל פוגלסון
מאיר אליהו אדרעיסולטנה ברששתחי רנה כהןחנה פודרסקי
מזל אדרעיזהרה ZAHRA ברששת BARGESATחיה פורטונה כהןחיניא פוטוריאנסקי
מסעודה אדרעיאבינועם בשאריחיה שרה כהן (קראוס)גניה פוטחין
משה אדרעיאברהם בשאריחיים כהןעזיז פולדיאן
נסים אדרעיאבשלום חי בשאריחיריה כהןאנה פולוטובסקי
עישא אדרעיזכריה בשאריחנה כהןבוריס פולוטובסקי
שלום אדרעייונה בשאריחנה כהןאלה פולונסקי גימיין
רבי שלמה אדרעיעובדיה בשאריחנה אניטה כהןיעקב פוליאק
יוסי גיל אהרוןציון בשאריחנה ננת כהןשנייר פוליה
יוסף אהרוןשלום בשאריחנינה כהןדמיטרי מנדל פולין
שדרה אהרוןשלום יפת בשאריחנינה חנה כהןלייב פוליצקי
ישראל אהרונישרה זהרה בשארי (תם)חנניה כהןרעיה פוליצקי
שמעון אהרונסוןיוסף ואלד בשיריחסיבה כהןרעיה פוליצקי
עמוס אהרןנעמי נעמה בשירי (קרני)טובה כהן (הרפנס)אידה פולק
אבנר אואקניןלב בשמשניקוביהודה כהןמשה פולק
מאיה אוגריומובנעמי בשרי (ועלני)יהודה כהןיצחק פוסטילניק
טייצ'או אווקהנעמי בשרייוסף כהןקלרה בלומה פוסטילניק (ברקן)
לביא אוזיפהנחמה בת יצחקיוסף כהןיזבלה פוקוס
אהרון אוזןאברהם ג'אמייוסף כהןיהושע פוקס
אליאן אוזןסאלם ג'אנויוסף כהןישראל פוקס
יהושע אוזןנפתלי ג'ובנויוסף כהןמשה פוקס
שרה אוזןיחיא ג'ובנייוסף כהןפולה פוקס
אברהם אוחיוןלולו'ה ג'ובני (חדד)יוסף כהןסבטלנה פוקרס
אברהם אוחיוןמשה ג'ובניימנה כהןאיבון פרלי פורטוגז
אברהם אוחיוןסאלם ג'ובנייניב כהןמרי פורטוגז (כהן)
בן דוד אוחיוןמטילדה ג'והריעקב כהןמרי פורטוגז (כהן)
דוד אוחיוןראיסה ג'ורובסקייעקב כהןשלום פורטוגז
דוד חיים אוחיוןנעימה ג'יג'ייעקב כהןהנרייט פורטונה
חביב אוחיוןסלים ג'יג'ייעקב כהןאברהם אבי פורטל
חנינה אוחיוןמלכה חנה ג'ייקובסוןיעקב כהןחנינה פורטל
יהודה אוחיוןבאיה ג'רמוןכומשה כהןיפה פורטל
יהודה הדן אוחיוןשמעון ג'רמוןליז כהןיצחק פורטל
יהודה לאון אוחיוןשמעון ג'רפילילך כהןמזל פורטל
יוסף אוחיוןיבגניה גאיציגמאיר כהןדינה פורטנוי
יעיש אוחיוןאלי גבאימזל כהןיצחק פורטנוי
יעקב אוחיוןדוד גבאימיכל כהןלאה פורטנוי
יצחק אוחיוןיעקב גבאימימה כהןלב פורטנוי
לאה אוחיוןיצחק גבאימימון כהןיוסף JOSEF פורטנוי PORTNAI
מזל אוחיוןמשה גבאימירב כהןיודיף פורמן
מסודי עליזה אוחיוןאירנה גבאיןמכלוף כהןשמעון פזרקר
מסעוד אוחיוןמסעודה גבסימכלוף כהןאליס פחימה
סוליקה אוחיוןמשה גבסימננה כהןדוד פחימה
סוליקה סול אוחיוןמשה גבסימרגלית מסעודה כהןחנה פחימה
סימה אוחיוןעזיזי גבסימרגרט כהןיוסף פחימה
סעדיה אוחיוןעזר גבסימרי כהןיוסף פחימה
רבקה אוחיוןמנדל גברמרים כהןיצחק פחימה
רחל אוחיוןצירלה גברמרים כהןמשה פחימה
שלמה אוחיוןולרי גברילובמרים בהג'ט כהןסעדה פחימה
שלמה אוחיוןשמעון גדמרסדס כהןעזיזה פחימה
שמחה אוחיוןצילה גדלקיןמרסל כהןעמי פחימה
שמחה אוחיוןצמח גורגי גדעוןמשה כהןפרחה פחימה
שמעון אוחיוןמרי גואטה (כהן)משה כהןפריחה פחימה
תהילה אוחיוןמרסל גואטהמשה כהןרחל פחימה
איטו סויסה אוחנהעמוס גואטהמשה כהןשאול פחימה
אליהו אוחנהמכאל גובאנימשיח מיכאל כהן (בורכוב)שלמה פחימה
אסתר אוחנהסעדה גובנינוסרת גילה כהןתמר טמו פחימה
אסתר טיטי אוחנהיליזבטה גוברגריץניסים כהןסופיה פיאסיק מלצב
דניאל אוחנהרחל גוהרינירית כהןגיטל גרי סיגל פיגל פוליוב
רבי חיים אוחנהשלום גוזלאןנסים כהןזכר פידלמן
יוסף אוחנהפורטונה רחמה גוזלן (בן הרוש)סביחה ששון כהןנאדין רחל פידר
יוסף אוחנהרוחמה פורטונה גוזלןסוליקה כהןויקטור פיז'יקוב
יפה נג'את אוחנהשמעון גוזלןסטה כהןדניאל פיטוס
יצחק אוחנהמיכאל גוטסימה כהןאברהם פיטוסי
ישראל אוחנהעליה גוטסימי כהןקוקה פיטוסי
מוריס משה אוחנהרפי גוטסלומון מומי כהןקמר פיטוסי
מרדכי אוחנהשרה גוטעזיזה כהןרחל פיטוסי
סול אוחנהזובוב פיה גוטוביטשעליזה לואיזה כהןלב פייגלמן
סול אוחנהגניה גוטיןעמרם חיים כהןפרידה פיין
סעדה אוחנההדס גוטליבערן כהןיבגניה פיינלייב
עליה אוחנהולדימיר גוטליבפרגי כהןסימה פיכמן
עמרם אוחנהרבקה גוטליבצבי ששון כהןנינה פיליפוב
פריחה אוחנהתאודור גוטליבצביקה כהןקלרה חיה פינדיור
רבקה אוחנהברכה גוטמן (בדיחי)ציון כהןרוחליה פינט
יוסף אוחנונהברוניה גויכנברגציון כהןאליהו פינטו
שלמה אוחנונהישראל יוסף גולדקרן כהןחנה פינטו
מימה אוטמזגיןצבי גולדקרן כהןיחיא פינטו
סימי אוטמיזגיןיוסף גולדברגרבקה כהןמיכאל פינטו
עמיחי אוליסקריענטא יהודית גולדברג (גריץ)רוזה כהןמסעודה פינטו
סמיון אולשנסקיכרמלה גולדברגרועי כהןתמר פינטו
דוד אוסטייבאלכסנדר גולדמןרותי כהן (נגר)יוסף מרסל פינסי
מריה אוסטרובסקילסלו גולדמןרחל כהןאהרון פיסקרוב
גריגורי אוסיפומגדלנה גולדמןרחל כהןדוד פיסקרוב
גריגורי אוסיפובלורה גולדנברגרחל כהןחוה פיסקרוב
אירינה אופנגייםמירים גולדנברגרחל כהןיעקב פיסקרוב
לב אופנגייםסמי גולדנברגשושן כהןמשה פיסקרוב
אלכסנדר אוקספרדי גולדנברגשלמה בבא כהןשלמה פיסקרוב
מנדליה אוקסטטיאנה גולדפרב (טאושר)שם טוב כהןשרה פיסקרוב
מימון ארי אוריאדולפו גולדשטייןשמואל כהןלאה פיסקריוב
ולדיסלב אורצקיאליעזר גולדשטייןשמואל דוד כהןאנג'לו פיפרנו
מור אושניבוריס גולדשטייןשמחה כהןטרזה פיפרנו
אסתר אזאוילוטי גולדשטייןשמחה כהןיצחק פיפרנו
יצחק אזאנימניה גולדשטייןשמחה סימה כהן (בן חמו)אריאל פיק
זוהרה אזושמואל גולדשטייןשמעון כהןקרל עמוס פיק
ויקטור אזובלשרה גולדשטייןשני כהןנחמן פיקס
אברהם שלום אזוויפאינה גולדשטיןזוהרה כהן אברג'לחליל פירוזמנד
רחל אזוויאנה גולודריקרדו שמשון כהן גוסטמןבלה פירר
אזולאיאלברט ססי מכלוף גולןשאול כהן דואקהרן פיש
אברהם אזולאיאשר גולנדסקיאסתר כהן זיויברמב אברהם פישל
אהרן אזולאידורה גולצברגאליאס כהן פרשאדרינה פישקין
אלברט אזולאיולדימיר גולצברגאברהם כהן שקאלימרסל פלאח
אסתר אזולאיודים גולרברוניה כוגןגולן יעקב פלאי
בת שבע אזולאיסימה גולשנימדלן כומסהאינה פלדמן
דוד אזולאירחל גונטראליאן ניקול כליפהגסול פלדמן
דוד אזולאיהילדה גוסטמןאנדרה כליפהוולף פלדמן
זוהרה אזולאייבגניה גופמןרחל כליפהנחמה פלדמן
זוהרה אזולאי (ממן)מניה גוראריאוזן כמיסהשרה פלדמן
חנה אזולאיבוריס גורביץטובה כנענימיכאל פלובסקי
חנה אזולאיורה גורביץאיסק כספיןיהודה פלח
יהודה אזולאיאלה גורביץ'מריה כספיןדורוטי פליג
יהודה אזולאייעקב גורביץ'אליהו כץמאיר פליג
יוסף אזולאיפאינה גורביץ'אמליה מלי כץלאון פליטמן
יוסף אזולאייצחק גורגוןגוטה כץרבקה פליטמן
יוסף אזולאיבאשע גורדוןיונה כץזויה פליישמן
יעקב אזולאירוזה פיטר גורוחובסקילזר כץיפים פליישמן
יעקב אזולאיברוניה גוריליקלניקה כץחיים פליישר
יעקב אזולאיבהרם גוריןפרימה כץחיים פליישר
ישראל אזולאיצילה גוריןפרנקה כץמנכה פלק
מזל אזולאיוולף גורליקקלרה כץסולומון פנדלר
מסעודה אזולאיאליהו גזשמעון כץמרים פנחס (ואדיש)
מרסל אזולאיז'ולייט גזשרה כץנעימה פנחס
עישה אזולאיז'ולייט גזיובל כרמליסלמן פנחס
עישה עליזה אזולאישלום גזשמחה כרשישסוניה ספורקה פנחסוב
שלמה אזולאישלמה גזגולדמן לאהיהית פנטה
שלמה אזולאימטילדה גז כמיסהקוז'וקין לאהמשה פנטו
שמעון אזולאיאברהם גיאטשמואל אברהם חיים מנחם לאיאניאנטולי פנטליאחובסקי
שמעון אזולאיעזרא גיגיבזהיו לאיישאלכסיי אלכס פסחובר
שמרית אזולאידוד אריאל גיטליןובר לבבאיה פצקינה
תמו אזולאייליזבטה גילדנבלט ברומשטייןדוד לבדברחל פקיזגי
רוחמה אזולאי ואעקניןחנינה גינוןמאיר לבחראתי פקר
ציפורה יפה איזבל אזולאי ניקולסחנינה גינוןאליהו לביאסלח פר'ג
סולטנה אזולאי שוקרוןיעקב גינוןמחדיה לביאאיסק פרבר
אבי אזרדשוליקה גינוןמורי לבניפאניה פרבר
אמרם אזרזראנה גינזבורגעדה לבנץסוזי פרג'
יוסף אזרזרבנימין גינזבורגשמעון לבנץרוזה פרג'
עישה אזרזראיסק גינצבורגאסיה לבצ'נקו בסקיןטייב אלפרד פרג'י
איז'ה אזריהןאלכסנדר גלדוד לברטיסימה פרגין
סעדה אזרןאליסה גלוזדוד לברטיבוריס פרוז'ינין
רפאל אזרןלאוניד גליקמןרחל לברטיאברהם פרומין
אסתר אטדגימניה גליקמןפנר איילין להוון קליוורשרה פרונמן
מיכאל מכלוף אטדגיאטרסאו גלמוארקדי לובזובסקימיכאל פרחומובסקי
אליהו אטיאסגניה גלמנוביץאיסק לובימסקיעליזה פרחיה
אסתר אטיאסנסים גלנטיגבריאל פרטוש
אסתר אטיאססטיוארט גלנסקישמעון לוגאסירימה פריד רוזן
אסתר אטיאסארזבט עליזה גלפיאסתר לוגסיליבה פרידלנדר
דוד אטיאסאסתר לוגסייצחק פרידמן
יוסף ז'וז'ו אטיאסדבורה גלפמןחביב לוגסילובה פרידמן
יחיא אטיאסאלכסנדר גלפרחסיבה לוגסישמעון פרידמן
יעקב אטיאסיבדוקיה גלפריצחק לוגסיקרין פריינטי
ליאור אטיאסמקס גלפריןמזל לוגסיאיזידור פרייסלר
מיכאל אטיאספסיה גלפריןמכלוף לוגסידניאל פרימן
מסעוד אטיאסיצחק גלרנסים לוגסישרה פרימקוב
מסעוד אטיאספרידה גמבורסולטנה לוגסיאיידה פרלמוטר
מסעודה אטיאסיחיא זכריה גמליאלשלום לוגסיהינדה פרלמן
רחל אטיאסמזל גמליאלשמחה לוגסיסימיון פרלשטיין
רחמה אטיאססעדה גמליאל (שאער)שמעון לוגסיריטה פרלשטיין
שלמה אטיאסקלמפרט גנאדישמעון לוגסישרה פרלשטיין
שמחה אטיאסמרגוליס גנדישמחה לוחחנינב פרנקו
שמעון אטיאסולדימיר גנדלראיבון לוייצחק פרנקו
שמעון אטיאסאברהם גנוןאילן לויפיבי פרנקו
שמעון אטיאסיעקב ג'ק גנוןאלברטו לבה לויגיטל פרנקל
ניסים אטיאס מקסיםמזל גנוןאלי לוילאה פרנקל
יצחק אטלנפתלי גנוןאסתר לויסולומון פרנקל
לוייז אטלפאני גנוןבריג'יט חיה מירז לוירוזה פרנקל
דוד אטלןפנינה גנוןדדה לויאליהו פרס
ניסים מקס אטלןאבישג ברכה גנישדוד לויאברהם פרץ
שרלס משה אטלןפרלין גנסהדוד לויאברהם פרץ
אליאס איאשיעקב וויליאם גנסיהדוד פאפא לויאיטה פרץ
מסעוד איבגינטליה גנסיןז'קלין לויאלזה דאיה פרץ
סוליכה איבגיבלה געווירץזוהרה לויאליאס פרץ
שלום איבגיוולף גקטיןחנה לויאסתר פרץ
ליפקין אידהיוסף גרביחנינה לויבייה פרץ
יבגניה אידלשטייןנסים גרביחנינה לוידוד פרץ
מינה אידסיסרבקה גרבייהודה לוידוד אומברה פרץ
נינה איוונקובסקייורי גרבריוסף לויהדסה פרץ
שרה איזרבקה גרבריוסף חוסי לויורדייה פרץ
ליאוניד איזוךסמיון גרובניקיחיא לויזהרה פרץ
איסר איזיקזוןנינל גרודזובסקייעיש לויזהרה פרץ
דליה איזמירליטוביה גרויסמןיעקב לויזוהרה פרץ
יעקב איזמירלירנה נוטה גרומןיצחק לויחביב פרץ
אהרון איזנברגמילה גרונוולדיקוט לויחביב פרץ
חנה איטחאביגיל גרוסישראל לויחנה פרץ
יוסף איטחראובן גרוסלונה לויחנניה פרץ
יוסף איטחגלינה גרוסמןמאיר לויידידה פרץ
פנחס איטחיוסף גרוסמןמכלוף לוייהודית פרץ
רחמה איטחבוריס גריבובמסעוד לוייוסף פרץ
אננו אייטגבחיסיה גריבובמרי לוייעיש פרץ
זמנה אייטגבפיליפודי גריגורי הרשמשה לוייעקב פרץ
איינו איילואלכסנדר גריגורנקונעמי לוייקוט פרץ
מרי אייפרולדימיר גריגורנקוסעדיה לויכליפא פרץ
אברהם אילוזאנטולי גרידנבציון לויכמסוני פרץ
אברהם אילוזיוסף גרידנברבקה לוילוי פרץ
חיים אילוזמיכאל גרידנבריקה לוימזל פרץ
מכלוף אילוזמריה גרידנבשלום לוימיכל פרץ
מסעודה אילוזפינחס גרידנבשלמה לוימסעודה פרץ
משה אילוזבת שבע ז'נטה גרייניךשרה לוימרדכי פרץ
סוליקה אילוזהרמן צבי גרייניךשרה הודייה לוימרדכי פרץ
פרחה אילוזאילן גריןבדרה לוי בונימרדכי פרץ
רחל אילוזהרמן גריןשמעון לוי בונימרסל פרץ
אהרון אילוז שקדריטה גרינבלטלאה לוי לאונורמשה פרץ
יעקב אילוקארקאדי גרינברגאברהם לוי פרובנסאלמשה פרץ
ליזה אילוקזלטה מירלה גרינברגמשלה עדנה לויאןמשה פרץ
שרה איליאבסקינתן גרינפלדבנימין לויטמשה פרץ
בילה אינגררבקה גרינפלדשרה לויטיןמשה פרץ
לודמילה אינדיןחסיה גרינשטייןאריאל ארנולד לויטןסימה סימי פרץ
נחמן אינסאזולדימיר גרינשפוןאסטרה לויןסימי פרץ
יורם אינסאז'אלכסיי גרישנוביוסף לויןעוזי פרץ
זימר איסקבוריס גרישקובסימה לויןעזיזה פרץ
אסתר איפרגןדינה גרמטהישראל לוינסוןעליה פרץ (כהן)
חיים איפרגןיפים גרנובסקיפייגה לוינשטייןעליזה פרץ
דימיטרי אירליןמזוזה שרה חיה גרסיהראיסה לוינשטייןפול פרץ
סוניה אירמייבולדימיר גרקובסעדה לולאיפריחה פרץ
טובה איש שלוםאברהם גרשוןברליס לומקינסראובן פרץ
סימה אישהרףמשה גרשוןלסטר לונדוןרבקה פרץ
שר אישטבןקלרה גרשוןמלכה לונדוןרחל פרץ
נינט אלאלורה גרשטייןשמחה לונסירחל פרץ
אהרן אלבזחיה גרשקוביץבוריס לוצקירחל פרץ
אליהו דניאל אלבזלאה דאנזאן (לוי)יעקב לוקרחמים פרץ
אסתר אלבזאנדרי דב לףמטילדה לוקשלום פרץ
מאיר אלבזחנה דבימסעוד לוקשלום פרץ
מזל טוב אלבזיצחק דבירעמרם לוקשלום שרלי פרץ
מיכאל חיים אלבזאדלה דגצוןראובן לוקשלמה פרץ
משה אלבזאיזה עליזה דדוןאלכסנדר לוקיאנובשלמה שלומי פרץ
סימי אלבזאליהו דדוןאליס לורטשמחה פרץ
סימי אלבזאסתר דדוןחיים לוריא יפיםשמחה פרץ
שלמה אלבזדוד דדוןאליהו הלל לזרשמחה פרץ
שמחה אלבזדורון דדוןהנרייטה לזרשמעון פרץ
הילל אלביליהחנניה דדוןלאון לזרחררי פרץ בירס
זוהרה אלביליהיהודה דדוןמטילדה לזראסתר צ'ארני אספיר
יום טוב אלביליהיהושע דדוןעמרם ארמנד לחייני אלוניגילה צ'וקרון (חיון)
יוסף אלביליהיוסף דדוןדוד ליאמיןרחל צ'וקרון
רחל אלגוזייקוט דדון (בן יאיר)ליובוב ליאנדומאיה צ'ירניאבסקי
יוסף אלגרנטימאיר דדוןריטה ליבמןפאינה צ'ירניאקוב
פנינה אלגרנטימכלוף שלום דדוןמשה ליברוביץ'לובה צ'צ'שוילי
לולסגד אלדאדהמרדכי דדוןיפים ליברזוןגובזה צ'קולה
זוהרה אלוזסוליקה דדוןיוסף ליברטובסקיבוגלה צ'קלה
זוהרה אלולסעדה דדוןליאור ליברטיריבה צ'רנאוחוב
יואל סלומון שלומי אלולעישה דדוןרחל ליברטיאלה צ'רנבין
יעקב אלולפיבי דדוןבוריס ליברמןאברהם צ'רנואוחוב
איזה אלוןפיבי דדוןאנה ליבשיץאברהם צ'רנואוחוב
יעיש אלוןשרה דה פיורידובלומה ליבשיץשרה צ'רנואוחוב
ניסים אלוןשרה דה פיורידוגיסיה ליבשיץיוסף צ'רנואוכוב
סול אלוןאשר דהאןילנה חוה ליבשיץבוריס צ'רניך
מרגלית אלושדוד דהאןסטסיה ליבשיץיוסף צ'רניך
מרסל אלושורד דהאן (בן אור)סימה ליבשיץרחל צ'רניך
זיוה אלחייקמסעודה דהאןסמיון ליובביןאולגה גולדה צ'רניש
ירון אלחררשמעון דהאןישראל ליובצנסקיאנט חנה צבאן
ניר אלחרראליס עליזה דהןאספיר אסתר ליוברבבוריס צביירוזין
פריחה אלחררדוד דהןמיכאל ליוברביצחק צברי
מלכה אלטרדוד דהןאודט ליזיוסף צבריה
נח אלטשולרדניאל דהןיוסף ליטיואב צגאי מסגנו
פייגה אלטשולרחיים דהןמריה ליטאליהו צדיק
מסעודה אליאיוסף דהןבוריס ליטויןבתיה בסה צובוטרו
יעקב אליאכיםיעקב דהןגיטה ליטויןאברהם צוברה
טובה אליאסלונה דהןנחום ליטויןיצחק צוקרון
יוסף אליאסמסעודה דהןשיינה לייבנגרובמאוריציו מאורי צוקרון
אסתר אליאסימרדכי דהןיעקב ז'ק ליידררחל צוקרון
חיים נג'את אליאסירבקה ריקיטה דהןבטיה ליינרטיבור צוקרמן
אביגדור אליהרחל דהןמריה לייפררחל צוקרמן
אליהו אליהושמואל סמי דהןיעקב אמיליו לינארסאריאב דוד צור
אליהו אליהושמעון חביב דהןאריה לינדחורי כוכבה צורף
ז/נט אליהוולדימיר דובוביצקינטליה לינשבסקייהודה צורף
טובה אליהוקימה דובוביצקיגבריאל ליסטמנגוףיהושע צורפי
יעקב קובי אליהואספיר דוברובולסקימרים ליפנררבקה צורפי
סלחה אליהותמרה דוברובולסקיחנה ליפשיץראיסה צייטלין
עובדיה אליהוברטה דוברובסקיאליהו ללושדוד צינצולקר
עזרא אליהוספרימה דוברובסקידוד ללושבלה צליוק
שמעון אליהודינה דובריצקידוד ללושאליהו אלי צמח
מרים אלייזהחיים דודדייה ללושיוסף צלח צמח
עמנואל אלייזהיהודה דודויקטור ללושיחזקאל צמח
יצחק אלימילאה דודחזקיה ללושמתנה צמח
אסתר אלימלךשבה ללושנורי צמח
יוסף לעזיז עיוני אלימלךסופיה דודצ'נקוסוסנה למברסקיפלורה צמח
שמעון אלימלךודים דוידובדוד לנקריאולגה צמרמן
אביבה אליס נמיראפרים דוידוביץיוסף לנקריריימונד צנדאוקר צורי
פורטונה אלישעיפים דוידסוןמכלוף לנקרישלום צנעני
יהודה אלכרייףזינה דונדרולדימיר לעוושיןרחל צפרן
אליהו אלללב דונדראהרון לעזיזאסתר צרפתי
ויקטור אללוילן דונסקוישלמה חיים לעזיז ועקניןריקה יעל צרפתי
אסתר אמילי אלליאברהם דורןמרטין לרנראיסבל קאהן
מאיר אלליזהרי דז'יאןניקולאי לשינגראיסמאל קאהן
אברהם אלמליחיעקב דטלסולומון לשינסקייוסף קאפה
אברהם אלמליחנינה דטלשלום םויסהנעמי קאפח
אברהם אלמליחג'וליה די קסטרואברהם שניר מאורחיזלקה קבדה
אברהם אלמליחדוד די קסטרויפים מאידנסקייעקב קביסה
אליס אלמליחדולי די'הזינאידה מאירג'לברט קבלה
אסתר אלמליחיוסף דיאמנטפרחה מאירמשה קבלה
אסתר הדס אלמליחד'ר מרים דיוינסקידניאלה מאירהסילבה קבלה
גאולה אלמליחדינה דייטשאלכסנדר מאירוביץרחל קבלה
דוד אלמליחאברהם דייןרחל מאירימריה קגן
חביבה אלמליחאליהו דייןראיסה מאלבאוה קגנובסקי
יוסף אלמליחאשר מסעוד דייןיחיא ועלני מאריאברהם קדוש
יעקב אלמליחדוד דייןנחום מאריזהרה פרלה קדוש (כהן)
יצחק אלמליחדונה דייןסביחה מאשאיהודה קדוש
יצחק אלמליחחנינה דייןעזרא מגורי הכהןמשה קדוש
יקוט אלמליחחנניה דייןמרים מגןסימה קדוש
מימון אלמליחחנניה דייןמיטל מדוויןצפורה קדוש
מסודי אלמליחיוסף דייןזהרה מדינהרחל קדוש
מסעוד אלמליחמיכאל דייןזוהרה מדינהשמעון קדוש
מרים אלמליחמכלוף אלברט דייןחנון חנניה מדינהרות רותי קהימקר
משה אלמליחמקים דייןיצחק מדינהבילא קוארטה
סוליקה אלמליחעישה דייןהרב מאיר מדינהסמיון קובזר
שלמה אלמליחפרלה דייןסעיד מדינהולדימיר קובל
ישראל אלמליח מאירראובן דייןציון מדינהיורי אורי קובל
ורדה אלמלםצ'קול דינקויוסף עודה מדמונימרדכי יחיאל קובלנץ
ורדה אלמלםיעקב דינשטייןיחיאל סלם מדמונימדרכי שמואל קובן
מקסים נסים אלמלםמלכה מרים מדמונימינה רחל קובן
סעיד אלמעלםיעקב דיסטלמןרבקה תמניה מדמוניאליעזר קוג'ה
עישה אלמעלםשלום דלעימרים מהיןמיכאל קוג'וקין
שמעון אלמעלםשרה דלעיאסתר מואיסייבגדליה קוגן
אהרון הנרי אלמשעלידורה דמבאידה מוברמיכאל קוגן
משה אלמשעליאליזבטה דמבובאלכסנדר מוזיקובסקימרי קוגן
סוליקה אלמשעליטטיאנה דמידנקוולדימיר מוטקרחיל קוגן
רחל אלמשעליזומה דמסהאסתר מוטרזליג קודריאנסקי
באבא מכלוף אלנקריאליעזר דמריארמונד עמרם מויאלסופיה קוז'וקון
משה אלנקריחיים דמרימוריס מויאלאברהם קוז'וקין
עיישה אלנקריחיים דמרימוריס משה מויאלחיה קוז'וקין
שמואל אלנקריעמי דמרימכלוף מויאלחיים קוז'וקין
שמעון אלעזרשרלי דמריסולומון מויאליוסף קוז'וקין
חיים אלעזרייונה דנזןסולטנה מויאליועין קוז'וקין
יוסף אלעזריאהרון דניאלרוזה מויאליצחק קוז'וקין
שושנה אלעזרידניאל צדיק דניאלשלמה מויאלמיכאל קוז'וקין
דוד אלעסרישמעון דניאלשלום מוייאלמרים קוז'וקין
אליהו אלפסייוסף סעיד דניאליאברהם קוזוקין
אסתר אלפסימהדי דניאלישמואל מולטאהרון קוזוקין
אסתר אלפסימרים מהין דניאלישרה מולקנדובאלכסנדר קוזוקין
ג'ורג'ט אלפסיעמי יעקב דניאלירבקה מונס רוקחחיים קוזוקין
דוד אלפסייחזקאל בנימין דניאלסדוסיה דבורה מונסטירסקייעקב קוזיוקין
יהודה אלפסיאברהם דנינומירה מונסטירסקיפאינה קוזל
יעקב אלפסיאיזה דנינואנטולי מוסטוסלבסקיסבטלנה קוזמיצ'וב
יעקב ז'ק אלפסימשה דנינועמנואל מוסיהבנימין קולודני
יצחק אלפסישושנה דנינו (פרטוק)אלכסנדר מוסייבאביה קולט
יצחק אלפסישמעון דנינומשה מוסייביעקב קולט
מימון אלפסיאילנה דנינו קרתאבן ציון מוסייב דילבנימין קולין
נסים אלפסיסרגיי דניסובכחלה מוסיריסטפניה קום
פרחה אלפסימלי דסהכחלה מוסירימויסיי קומיסרצ'יק
רחל אלפסיאברהט דסטהברוך מוסקוביץשמחה קומסקי
שרה אלפסיבצלאל בוריס דצקובסקיחיים מוסקוביץילנה קונסטנטינוב
סופיה נונה אלפרוביץמודסט דצקובסקיעידית מוסקוביץדורה קונפינו
עלייה אלפרסיאיאיו דרבהחיאל מועלםאספיר קונצ'קוב
שמעון אלפרסימרי דרבקיןיהודה מועלםרעיה קונצ'קוב
יוסף אלקוביאסתר דרוקמןישראל מועלםדמיטרי קוסוגליאד
יקוט אלקוביפירה דרוקרסעידה מועלםמשה קוסוגליאד
מסעוד אלקוביאבנר דרורירבי שמעון מועלםלאווניד קוסטינסקי
סולטנה אלקוביאסתר דרוריליב לאונור מוצ'ניקאנטונינה קוסטנקו
ריקה אלקוביאסתר דריינברגאהרון מור יוסףמילטון קוסלנסקי
אסטריה אלקיים (עוזיאל)שמואל דריינברגדוד מור יוסףשלמה קוסקס
דוד אלקייםדינה דרייצריחיא מור יוסףנפתלי קופ
משה אלקלעידרעיפלורה מור יוסףאברהם קופ הכהן
נטלי אלקלעיאיתמר דרעיפשה מורבניקיהושע קופ כהן
נטלי אלקלעיאמה דרעיברוך מורדוךגלינה קופיט
סול אלקלעיאסף דרעיששון מורדוךבויום צבי קופל
ביביח אלקסלסיאסתר דרעיניקולאי מורוזחוה קופל
חסיבה אלקסלסיאסתר דרעיאדוארד מורוזובלידיה קופל
שלמה סלומון אלקסלסיברוך דרעייעקב מוריזקי קופלורה
מרדכי אלקרייףדניאל דרעימרים מוריוסףגניה קופלמן
סעדה אלקרייףזוהרה דרעיעמוס מוריסאנדריי קוצ'רנקו
בלטה אמבאוחנה דרעימזל טוב מורלידוד קורבטוב
טמרה אמבייהיצחק דרעיטטיאנה מזוג'מילה קוריאט
שמעון אמואללעזיז אברהם דרעימרק מזופניה קוריב
דוד אמויאלמרדכי דרעימרק מזוויקטור קורן
יוסף ז'וסף אמויאלמרים דרעיכמוה חביבה מזוזולנטינה קורן
יעקב אמויאלסוליקה דרעיפורטונה מזלמרים קורן
מאיר אמויאלסוליקה דרעיצמח מזליהדסה הלנה קורנברג
מזל אמויאלרחל דרעידניאל מזרחיאבגוסטה קורנייב
מסעודה אמויאלשלמה דרעינאזי מזרחידמיטרי קורסקוב
מרים מרי אמויאלשמחה דרעיעזרא מזרחיגומש קורש
שמעון אמויאלשמעון דרעירותי מזרחימשה קורש
שרה אמויאלשרה דרעירחמים מזרחימשה קורש
דוד אמויבתמר תמו דרעישמחה מזרחישרה קז'וקין
מזל אמויבטל-נועם הדאיהשמחה מזרחידינה קזוקין
איזה אמורחנינה הדמרישרה מחטילאה קזנוביץ'
חיה אמנואלדזידריו דוד הוברדינה מטביישי קזקביץ
זהבה זהרה אמסילימרים הובראברהם מטבייבחביבה קחטן
אברהם אמסלםמשה הובראיוון מטבייבג'ורג' עמרם קטורזה
אליהו אמסלםאפרים הוכמןאלכס מטבייבלילה אליז קטורזה
אליס אמסלםמיכאל הוכשטדטאלכסנדר מטבייבתמר קטורזה
אמיל חיים אמסלםעקיבא צדוק הופמןבנימין מטבייבמרסל קטן (לוי)
יוסף אמסלםטאובה הורביץדינה מטבייבנחום קטן (ברינה)
יצחק אמסלםאלי לייב הורוביץויקטוריה מטבייבפרנסין קטן
יצחק אמסלםשרה הורוביץחוה מטבייבאליהו לילו קייט
יקוט אמסלםישעיהו הייליצריבגניה מטבייבאמיר קינן
מסעוד אמסלםפנטה הילמיטויוין מטבייבשמעון קינן
מרים אמסלםישראל ראול צבי הירשיעקב מטבייבשמעון סימון קינן
סולטנה אמסלםבנימין הירשפלדיעקב מטבייביורי קיסליוב
עמרי יצחק אמסלםאברהם הכהןיעקב מטבייביליזבטה קירגוזוב
פרופספר אמסלםאברהם דוד הכהןיעקב מטבייבבן ציון קירשנבאום
שלמה אמסלםאברהם מסעוד הכהןיצחק מטבייבשפרה חיה קירשנבאום
שמעון אמסלםאהרון הכהןישעיהו מטבייבליובוב קלאס
שמעון אמסלםבנימין נלדו הכהןמילאידה מטבייבולאדימיר קלטמן
שרה אמסלםדוד דודי הכהןמריה מטבייבריבה קליימן
סימי אמריהודה הכהןמשה מטבייבריבה קליימן
דוד אנדריייוסף הכהןסימפורה מטבייבשיינדל דבורה קליימן
ילנה אנדרייביעיש הכהןרחל מטבייבשמחה קליימן משה
אסקרוב אנוורמיכאל סימה הכהןרחל מטבייבאנדרי שמואל קליין
סירין אנטוןמכלוף הכהןשרה מטבייבארפד קליין
דוד אנטלגטורניסים הכהןמאינה מטבייצוקבורישקה קליין (אנדור)
גדלקין אנטליניסים הכהןרוזה מטטוביוסף קליין
שלום הכהןגרשון מטייבמלכה קליין
אבא אסוליןשלום הכהןמרים מטייבסביאטוסלב קליין
זוהרה אסוליןיצחק גבריאל הכהן כ'ץאבשלום מטליסיעקב קליסה
יצחק חיים אסוליןעובדיה ראובן הכהן מזרחיאברהם בבר מיארהפניה קליק
אליהו אסייגאברהם הלויאסתר מיארהליאורה קלמן (דימנט)
יצחק אסייגאריאל הלוי (הרמן)דינה מיארהמלכיאל מיכאל קלנטרוב
מסעודה אסייגסוליקה הלויזרי מיארהמוסיה קלנר
סוליקה אסייגסעיד הלוייוסף מיארהמיכאל קלשיצקי
שמעון אסייגגרשון ידידיה טוביה הלוי זילברמןיחיא אליהו אליאס מיארהפאינה קלשיצקי
אביחי אלברט אסיסזהרה הנדיסולטנה מיארהדניאל קמיניר
אדוארד דוד אסיסיחיא הנדימיה מיידנסקירבמיר אבראהם קנבסקי
דמטאו אסמלשסאלם הנדירחל מיימון לוילידיה קנטור
טקלה אסנאקאיסעידה הנדיזינאידה מייסטלמןסרגיי קניאזב
וולדה אסרטאהרן הנדיזדהאילנה רוחמה מיכאלאטה קניאל
אברהם אסרףאהרן הנדיזדהחיים מיכאליורי קניג'ניק
אברהם אלברטו אסרףחנם הנדיזדהיצחק מיכאלסימון ישראל קניז'ניק
אסתר אסרףאהרון הסיסקאבה מיכאלפירה קניז'ניק
אסתר אסרףכוכבה ווי הסיסרבקה מיכאלוב מיקולינסקייצחק קנפו
אסתר אסרףעדה הסיס (יעקב)בנימין מיכאליפריחה קנפו
אשר אסרףשמחה העברחנה מיכאליבקלה קסה
דוד אסרףמרגילת הר זהביבגניה מיכליןחסיבה קסוס
דניאל אסרףהדסה הר-אלאלכסנדר מילריוסף ז'וז'ו קסוס
ויקטוריה אסרףאלי הרושרחל איירין מילררפאל קסוס
חביב אסרףחיים הרושאליזבטה מילשטייןיהושע קסורלה
חיים אסרףחנניה הרושאסף מימוןמאיר קסורלה
יוסף אסרףחסיבה הרושארנסט חיים ישראל מימוןרחל קסורלה
יחיא אסרףחשיבה חנה הרושגיריה מימוןדוד קסטיאל
ליאור אסרףמשה הרושחי ויקטור מימוןמסעודה קסטיאל
מנחם מישל אסרףעזיזה הרוש (כהן)ברטה מימוניליאור קסנר
מסעוד אסרףצביה הרושמאיר מירו מימוניבוריס קפיליאנוב
ניסים אסרףשלום הרושמרים מימוניאברהם קפלן
עליה אסרףשמעון הרושפרג'י מימוניגריגורי קפלן
ראובן אסרףצביה הרוש גל אוןמרדכי מימרן מרקדבורה קפלן
רחל אסרףאיזבל הריס (שושטיין)סמיון מינביץויקטור קפלן
רחל אסרףמרים הריסאלכס מינגלוסבטלנה קפלן
רחל אסרףינקו הרמןאליה נוצי מינהרבקה קציר
שמחה אסרףשרה הרמןיהודה מינץאיזה קקון
שמעון אסרףאורלי הרמנואנדרי מינקובמסעוד קקון
שמעון אסרףיוסף הרמנוקונסטנטין אליהו מיסיניקובפריחה חיה קקון
כמיניה אסרף ימנהצדוק הרשקואברהם מיקבימןשושנה קקון
ונדה אפטרגוטשיינדל הרשקורוזה מיקבימןשמעון קקון
אסתר אפללוחנניה ואונההלוי חיים ברוך אלטר מיקלצקישרה קר
אסתר אפללויצחק ואזאנהדורה מירוצ'ניקז'ינובי קראנט
יצחק אפללוחביבה ואזנהשמואל מירוצ'ניקאנה קרביץ
חיים אפרגןיעיש ואזנהאלכסנדר מישוסטיןבוניה קרבצ'יק
חיים אפרגןעמרם ואזנהאדרי מכלוףסרגיי קרגודסקי
יוסף אפרגןנתנאל יהודה ואנונואיטח איתמר מכלוףשרלי שאול קרדונה
מכלוף מיכאל אפרגןאניאו וואסהעליזה מלאוסיפרטונה FORTUNEE קרובי יקותה KAROUBI YACOUTA
משה אפרגןמריה וודוטינסקיראובן מלאוסיאנצ'ל קרויטורו
משה אפרגןויטלי ווזוויאברהם מלואגולדה קרויטורו
עמנואל ישראל אפרגןמשה וויחנסקיאסתר מלולנח קרויטורו פז
פאני פרחה אפרגןאליהו וויטדבורה מלולשמיל זמוול שמואל קרויטוריו
פאני פרחה אפרגןאברהם ברוך וולנרחיים מלולצבי קרטס
אסתר אפריאטמריה וולפיאנסקייהודה מלולדוד קרי
יעיש אפריאטרבקה וולקוביעקב מלולאלי קריאף
נסים אפריאטסימה וונונולאה מלולאליהו ללו קריאף
נסים אפריאטפרוספר מסעוד וונונומאיר מלולאמה קריאף (אטאל)
סימי אפריאטחנניה ווקניןפריחה מלולמרדכי קריאף
עישה אפריאטחסיבה ווקניןולול מלולטניקאלכסנדר קריז'נובסקי
פרוספר מסעוד אפריאטחסיבה ווקניןחיים יוסף מלינרסקיאספיר קריז'נובסקי
שלמה אפריאטיעקב ווקניןמשה מלכאפנחס קריז'נובסקי
מנשה אפרימובשלמה ווקניןנסים מלכאלובוב חיה ליבא קריימר (קריימר)
מרדכי אפרתימנאלה ווקנקסיניה מלכאולדימיר קריינדל
מרדכי אפרתיאיזיק יצחק משה וורוניןעמרם מלכאפנחס קרייף
אנסטסיה אפשטייןגניה וורוניןרחל מלכאליליה קרימר
שמואל אפשטייןתנחום וורוניןאברהם מלכהמשה קריספין
חנה אצרףיעקב וזנהאברהם מלכהמשה קריספל
יוסף אצרףסטרינדקו ויאצ'סלבאברהם מלכהרחל קריספל
כרמלה אצרףגלינה ויונובאברהם אלברט מלכהשמעון קריף
לונה אצרףאפרים ויזלאברהם אלברט מלכהליאה קריצ'בסקי
הרב שלמה אצרףחיים ויזמןאילנה מלכהפיגה קריצ'בסקי
אנדרי פרג'י אבינועם אקוסחנינה ויזמןאסתר מלכהטובה קריצ'מן
דוד אקועשלמה ויזמןאשר מסעוד מלכהדורה קרמן
זכריה אקועברטה ויטקיןדניאל מלכהיוסף קרנצוב
שלמה אקועשרה רבקה ויטרבו (קולומבו)זוהרה מלכהסופיה קרנצוב
אליהו אקניןתיאודור קלונימוס ויילחיים מלכהולדימיר קרפיבניק
שמיל אקסלרודישראל ויינברגחנה מלכהיהודה מאיר ראטשטיין
יעקב אקרישסלמון ויינריהודה מלכהוירה ראי
מרים אקרישגדליה ויינרמןיוסף מלכהולרי ראיצנקו
יוזיה ארביטיילואלכסנדר ויינשטייןיוסף מלכהריימן רבאל
מימון ארג'ואןבלה וייסיעקב מלכהכוכבה רבי אבא
שמחה סימי ארג'ואןדב אגון וייסלאה מלכהז'קלין רביוף
רחל ארדושורוניקה שרה וייסמאיר מלכהיבגניה רבין
שמואל ארדושכפיר וייסמוריס מלכהגניה רבינוביץ
אדיטה ארדלימשה וייסמזל מלכהזינאידה רבקין
וסליה דב לוצי ארדלירפאל פיליפ וייסמסעוד מלכהדוד רג'ואן
אמיליה ארוגטהתמר וייסמקס מלכהשושנה רג'ואן
מיכאל ארונבייבפנחס וייס הכהןמרדכי מלכהיוסף רדבוגין
יוסף ארונובאשר זליג וייסנברגעבישה מלכהלב רדבוגין
ליזבטה ארונוביץמסיה וייסנברגעדי מלכהסוליקה רואס
רבי ישראל ארז'ואןמרים וייץעזר מלכהדבורה רובינוב
שמואל וייץעליה מלכהבתיה רובינציק
סופיאן ויליאמיןעליה מלכהברוניה רובנוב
מוניר אריאליברודני וילנהעמרם מלכהראיסה רובנוב
שלמה אריאליבת שבע וינובציונה מלכהגיזלה רובנשטיין
שושנה אריאלי ברוךשיינה וינטרובראובן רוברט מלכהלודמילה רובשבסקי
הרב ד'ר צבי אריה (יהודה)ג'אן וינטרודרחל מלכהסימה רודמן
קמר אריהארקדי וינררחל מלכהסימונה רודריגז
לבן ארישטיאנוגניה וינרשושנה מלכהחיה רודרמן
משה ארנוביץמלכה וינשטייןשיר לאה מלכהאלברט אברהם רוזיליו
אריה ארנון (אינהורן)מרים וינשטייןשמחה מלכהמרים רוזילין (אבגי)
רחל שולמית ארנוןנחמיה וינשטייןשמעון מלכהמירה רוזין
אנטולי ארפייביצחק וינשטיןשמעון מלכהנאוה רוזנבאום (הוילנד)
גורליק ארקדיישראל אריה וינשטיןשרה מלכהרבקה רוזנבאום
יוסף אשושרחל וינשטיןמסעודה פורטונה מלכינעמי נחמה רוזנבלט
כמונה אשושמריה ויצמןסאסי מלכיפסיה רוזנבלט (ברל)
אייזיק אשטמקראברהם וכטלארקדי מלמדרועי רוזנבלט
מיכאל אשטמקריהודה מאיר ולדסולומון מלמדאלכס רוזנברג
סופי אשטמקרצבי ולדמןרחמים מלמהאתל רוזנברג
סעיד אשרקלרה ולדמןאיזבלה מלניקובדזינה רוזנברג
עובדיה אשרמטליה ולטרליאה מלניקובמיליה רוזנברג
שולמית כתון אשראליזבט ולקוברודמולט מלקורובין רוזנברג
שמואל פואד אשרחיים ולשישראל מלראלטר חיים גור אריה יהודה לייב רוזנהאוז
טורן רחל באבאיןסעדיה ונהמרים ממו (סיטבון)לאורה רוזנוב
סינידו באיינהדינה ונונואסתר ממןיוסף רוזנפלד
אליס באלסמכלוף ונונוחנינה ממןמטילדה רוזנפלד
חנינה באלסמסעוד חיים ונונומסעוד ממןצפורה סילביה רוזנקראנץ וולף (זלמן)
פליקס באןסימי ונונומרדכי ממןדוד רוזנר
שלמה באראטאירינה וסרמרים ממןרוהי רוחיה (מסאצ'י)
שושנה בביאןלזר וסרמןרחמה ממןדולת רוחסר
מנשה בביז'אייבאסתר וענונויעקב מןדולת רוחסר
ורה בדייבדוד וענונופנחס מןגיטל רוטבאום
משה בדייבמרדכי וענונורוזה מןאולגה רוטנבורג
יוסף בובויבאברהם ועקניןאלכסנדרה מנדלבאוםמיכאל רוטנבורג
יוסף בובויבאברהם ועקניןדינה מנדלבאוםמרים רולופ
דיאמנטה דניז בובלילאוראל ועקניןאמיליה מנדלשטםאלכסנדר רומקין
מרדכי בובלילאיזה עליזה ועקניןארקדי מנובאסתר רומשנקו
שרה סבירסה בובלילחביבה ועקניןבריליאנט מנחימובדבורה רוסטון
פרמט בוגדנהחנה אנט ועקניןאסתר מנחםחיים מנחם מענדל רוסטון
זהרה בוגניםיוסף ועקניןפנינה מנחםחנה רוסין
יפים בודילובסקיכליפה ועקניןשאול מנחםאברהם חליל רוקח
יגאל בוהדנהמזל ועקניןשאול מנחםבת שבע רוקח
מאיר בוהדנהמסעוד ועקניןשרה מנינגרדינה רזניק
מאיר בוהדנהמרדכי ועקניןאצלן מנירוולף רזניק
מרדכי בוהדנהעמרם ועקניןקחלה מנירקלרה רזניק
פריחה פיבי בוהדנה (סוסנה)רבקה ועקניןישעיה מנצורהאברהם רחמים
אברהם בבר בוזגלורחל ועקניןדניאל מנשורייששכר רחמים
אליס בוזגלושושנה פרטונה ועקניןמגי מסטהמרים רחמים
אסתר בוזגלותמר ועקניןבוריס בער מסטצ'קיןדניאל רחמים גזיאל
חיים בוזגלורוזת זוהרה ROSETTE ZOHRA ועקנין OUAKNINEמניה מסטריוסף-ניאה רחמן
יהודה בוזגלויחיא וקאחיאליס מסיקהטג'טו ברלה רטה
מזל בוזגלויחיא וקאחיז'ולי מסיקהסטלינה רטוש
עישה אליס בוזגלויעקב וקאחיכליפה מסיקהמשה ריבואה
פרח בוזגלומזל סעידה וקאחייעקב יהודה ג'אק מסליןציבה ריבין
שלום בוזגלושולמית סלמה וקאחי (תם)חיים מסמראליעזר ריבק
יוסף בוזנהשלום סאלם וקאחישרה פדה מסמרפרלה ריבק (גלה)
אהרון בוחבוטסעידה וקחיעטר מסעודהאתה ריבקין
אורית בוחבוטאהרן וקניןעליזה אליס מעזו'זה נשיאמסיה ריבקין
אורית בוחבוטחנינה וקניןיצחק מעתוקילזבטה ריגורודסקי
דוד בוחבוטחנניה וקניןזריפה מקדסימרגריטה ריגורודסקי
יוסף בוחבוטחנניה וקניןרחמים מקדסילוסיה רייגורודסקי
יוסף בוחבוטיוסף וקניןטדסה מקונןיורי רייך
יעקב בוחבוטיעיש וקניןפנטהון מקונןנחום רייך
יצחק בוחבוטיצחק וקניןאבבו אביבה מקונןןאברהם רייכערט
סבריה שולמית בוחבוטמסעודה וקניןאתאנו מקוריהאליהו ריינגולד
קלר קלרה בוחבוטעזיזה וקניןיעקב מקייסיורי ריינגולד
שולה בוחבוטרפאל וקניןיוליה מקסימובשרה ריינין
שלמה בוחבוטשושנה וקניןאברהם מרג'ניפרופ' זאב רייס
תמר בוחבוטשמחה וקניןטוביה מרגוליסקורנליה רייס
יקוט בוחבוט לנקרירחל וקסאברהם מרגיאנה רייסקי
שלמה בוטאאלחנן שמשון וקסבאוםפנינה מרגלינג רייסחיה רייף (ראפסטאף)
שלמה בוטאאברהם וקסמןברגר מרגריטהשולמית דבורה רייף
יהודה בוטבולרבקה וקסמן (שלמה)אביגאל מרדכי (חי)אסתר יאחע רייפמן
מרדכי בוטבולרבקה ורחובסקיאודיה מרדכייוסף רייפמן
סימי בוטבולד'ר יעקב ורטליבשמחה מונט מרואניאלכסנדרה ליסה ריסה (לטשו)
סימי בוטבולמרדכי יעקב פרדי ורמשמלכה מריצביה ולנטינה ריסקין
עישה בוטבול (שושן)גריגטרי ורנבסקיעליזה מרסאנו (כהן)יוסף רסד
פאני בוטבולסימפורה ורנבסקיפרנקל מרצ'לגלינה רסין
יהונתן עוזיאל בוטהוליה ורניקובאברהם מרציאנוסמיון רסין
יחיא בוטהירחמיאל ורצקיאסתר מרציאנוזינובי רסקין
סעדה בוטהלב ורשבסקידוד יוסף מרציאנושושנה רענן
סעיד בוטהשרה ז'ופרנרפאני מרציאנושרון רפאלי
סעידה בוטה (סלם)אוה ז'וקובסקישמעון מרציאנואולגה רפופורט
שלום בוטהימית ז'ורנואורי מרקולב רפופורט
רומיה בוטה עוקשינתן ז'ורנומרצל מרקוזכריה רצאבי
רסיה בוטויניקובהגיגורי ז'חרמןעוזי מרקוחביבה רצאבי (תם)
גולדה בוטחיןמיכאל ז'ילינסקירות מרקועואד רצאבי
אלכסנדר בויאקובגאורגי ז'ילנקוברחל מרקוסעוואד רצאבי
חיה בוימלשבה מרי ז'נומרים מרשהאלה רקיטיינסקי
אסתר בוכריסחסיבה רוזה ז'רביס (לנקרי)יעקב משאשדבורה רשטניקוב
מאטוס בולטקסאלכסנדר ז'רסקימזל טוב משאשרחל רשל (תורג'מן)
בלה בולקרייאניה ז'רסקיבנימין משהבת שבע שאולקר
אולג בולשונובאהרון זאווידרליוק ולול משהדוד שאולקר
אלכס בונדרנקולידיה זאושיציןמוריס משהמסודי שבא
ציון בוני לויבלה זבגורודנימוריס משהאפרים שבנוב
שמעון בוני לויסימה זבולוטניךמלצין משהיוסף שבנוב
שורה בוסביבהגורג'יה זבולונימתנה משהיעקב שבנוב
שלום בוסיפנחס זבולוניפרחה משהמיכאל שבנוב
נלה בוסיןדליי זגייהקוטל מיכאל משהברש שבע
דוד בוסכילהאשר קופל זדהרחל שמסי משהבוריס שבץ
אריאל שלמה בוסקילהאברהם אלברט זוביבשישט משהרחל שבץ
דבורה בוסקילהיהודה זוהרששון ששי משההנריך שברין
יעקב בוסקילהיהודה זוהרדוד משיחחלווה שבת
יעקב בוסקילהיעקב זוהרנחמיה משיחליזה שבת
יעקב בוסקילהמכלוף זוהריעקב משיח מוטהדהשלום שבת
ניסים בוסקילהמרים זוהראסתר משעלימשה שבת אליהו
סעדה בוסקילהמרים זוהראסתר משעליפרחה שבתאי
סעדה' בוסקילהתורג'מן זוהרהדוד משעליאברהם שבתוב
רונן רפאל בוסקילהאברהם זוזותיוסף משעלילוטי שבתוב
רחל בוסקילהאסתר זוזותיפה משעלישמואל שגב
אליהו בועזיזברהם זוזותסוזן משעליאירינה שובינסקי
אברהם בוצ'רניקובזוהרה זוזותרחל משעליפנינה שווץ
אנטולי בוצ'רניקוביפה זוזותשמעון משעליאליזבט שוורץ
ילנה בוצ'רניקובמאיר זוזותשמעון משעליחיים יעקב שוורץ
ליאה בוצ'רניקובמיכאל זוזותשרה משעלי (ליברטי)פרץ שוורץ
פלגיה בוצ'רניקובנסים מנחם זוזותבטי משקטוציפורה שוורץ
יספיר בוצרניקוברחל זוזותיוסף משקטושולמית שחר שוורץ
יעקב בוצרניקובאיגור זונדלביץמיכאל משקיטשושנה שוורץ
זהבה בוקבוזהאירה זורדהמרדכי משרתישרה שוורץ
סלבה-גנה בוקיןאנה זיגמןמתן מתתיהואברהם שוורצמן
אלברט בוקלריחיאל צבי זיואריה נאמןלינה שוורצמן (מדריש)
אברהם בוקרהגסיה זיוקובסקיטובה נאמןאסיה שוכמן
חנה בורודיאנסקיאטה זייפר (בירמן)עובדיה נאמןיצחק שולים
לאה לידה בורוכוב אברמובמינה זינגראליס נאמרסופיה שולים
דוד בורוכוב כהןעקיבא זינגרחיה נבויצ'יקובאלין מרים רחל שולמן
פולינה בורוכוב כהןולנטין זינגרמןדוד נבטאלכסנדר שולמן
מיכאל בורטיאנסקימרק זיסקיןקלוד נבטבסיה שולמן
גולדה בורייעקב זיסקינדאריאלי נג'אתדבורה שולמן
ים בוריסגסיה זיקובסקייוסף נובוסלדבורה שולמן
זינאידה בוריסובדייזי זכריה (לוי)מניה נובוסליוסף שולמן
מיכאל בחרוזייוחנן זכריהרחיל נוביקובמרק שומיאצקי
שרה בחרוזייוסף זכריהאינה נחמה שיינה נוזיקאלה שומצקי
בונינה בטוןיורי זכריהבן ציון ישי נולמןמרק שומצקי
שמחה בטיל (פנחס)יחזקאל זכריהאסתר נוסלביוסף שונים
מרסל ביגאוילאה זכריהיהודה עזיז נוריאליעקב שונים
אברהם ביטאןמרדכי זכריהיבגניה נזרוב פיגנבאויםשמעה שונים (סיאני)
משה ביטאןבלה זלוצ'בסקימריה נזרקנושמעה שושנה שונים
אברהם ביטוןאברהם זלסיניר עירן נחשמעון שונים
אברהם ביטוןדבורה זלצמןגדעון נחוםיצחק שוסטרמן
אול ביטוןגרגורי זמיחובסקיציונה טובה טויה נחוםמרים שוען
אלי אליהו ביטוןאיסק זמלינסקיזכר נחימוביץ'שם טוב אברהם שוען
אליהו ביטוןג'ולייט זוהרה זנה (רסד)סלימה נחמיקהשמואל שוען
אסתר ביטוןיוסף זנוחסיבה נחמןאינה שופמן
דדה ביטוןשלום שרל זנוניסים נחמןיחיאל שוקרון
דוד ביטוןרבקה זסלבסקיג'יזל נחמנימור שוקרון
דוד ביטוןאליהו זעפרנידוד נחמנימסעודה שוקרון (כהן)
דוד ביטוןזוהר זעפרנייעקב נחמניהרב מרדכי שוקרון
דוד ביטוןמזל זעפרניפרחה עזיזה נחמנימרים שוקרון
דוד ביטוןיחזקאל זערורמיכאל ניורנברגמשה שוקרון
דוד ביטוןמאיר זפראניאריה לייב ניידרפריחה שוקרון
דינה דולי ביטוןחיה זקחנה ניידררות שוקרון
דקר יהונתן ביטוןראובן זקוביץחנוך ניידרשלום שוקרון
זוהרה ביטוןדוד זקריעמר חנה נינטמניה שור
חיים ביטוןחנה זקריניסים ניסיםאסתר שורץ
חנה ביטון (דנינו)אסף זרבאילובעובדיה ניסיםיהודה ינאי שורץ
חנניה ביטוןמזל זרביאלוביצחק ניסימיאןאליהו שושן
יוסף ביטוןחיים זרביבורה ניסמןאסתר שושן
יעיש ביטוןיעקב זרביבמארק מענדל ניסמןחנה חנית שושן
יצחק ביטוןיעקב זרביבאהרון ניסןחנינה חנה שושן
מאיר ביטוןיצחק זרביבחבו חוה ניסןיהודה שושן
מומי ביטוןמרק כלפה זרביבמרדכי מורדוך ניסןיוסף שושן
מזל ביטוןרינה זרביבשרה ניסןיוסף חיים שושן
מימון ביטוןאלברט זרחמאיר שושן
מסעוד ביטוןאנטואנט זרחלאה ניסנימימון שושן
מסעוד ביטוןמרסל כמיסה זרחמרדכי ניסנימכלוף שושן
מסעודה ביטוןמרסל כמיסה זרחשמעון ניסנימסעודה שושן
מרדכי ביטוןיוסף זריהןשרה רנגינה ניסנימסעודה שושן
מרדכי מוטי ביטוןשמעון זריהןחמדה ניר (בוטון)פריחה שושן
מרי מרים ביטוןתמר זריהןשמעון שמחה ניררחל שושן
משה ביטוןיקוט זריהן-אוחיוןשמואל נירנברגשלמה שושן
נחמן דניאל ביטוןנדז'דה זריצקיזינאידה נמינסקייהושע שושן ישועה
סימי ביטוןזינאידה זרצקינחום נמינסקייוסף שחר
סעדה ביטוןרחל זרצקיאברהם נמירובסקימלכה שחר
סעדה ביטוןאידה זרצראלי נמןעדה שטאובר (שטדלר)
סעיד ביטוןמיכאל זרצרמרדכי נמרשרה שטאובר
סעיד ביטוןויקטור חבבוגבריאל חי נסיםרחל שטדלר (וינשטיין)
עזר ביטוןמשה חבבו סאלאמשה נסיםויטלי שטיבלמן
עיישה ביטוןאנה חבורוסטובנסים חיים נסיםמריה שטיבלמן
עישה ביטוןפבל חבורוסטובסאלם נסיםריבה שטיטלמן
עישה עליזה ביטוןמאיר חביבפרחה נסיםחיים יוסף שטיין
רחל ביטוןאיגור חביןדיאה נעיםשרה שטיין
רחל ביטון (אלבאז)גלינה חביןפורטונה נעיםגולדה שטיינברג
רחל ביטון (עמר)ברטה חבקיןשמעון נעיםרחל נעמי שטיינברג
שלום ביטוןיוזמן חבתוןאבא משה נעמתשושנה שטיינברג
שלמה ביטוןמרסל חג'גאברהם נעמתפייגא צפורה שטינברג
שמחה ביטוןאילנית הודיה חג'ג'אהרון נעמתאסתר שטינהרט בנישו
שמעון ביטוןיצחק הנרי חג'ג'רבקה נעמתויקי שטרוסברג
תמו ביטוןמרים חג'ג'רבקה נעמתאסתר שטרית
תמו ביטוןסוזן חג'ג'יחיא רולנד נפתלייהונתן שטרית
תמר ביטוןרחל רזה חג'ג'מאיר נקשיוסף גוזף שטרית
תקוה ביטוןשלמה חג'ג'מרלין יעל חיה נקשרחל שטרית
פרדי ביטוסיחביבה חג'מהרות מרגרט נקשאהרן שטרן
גמרה מרגו ביטןפרחה חג'מהרחל נקשרוזה שטרן
לונה ביטןראובן חג'מהשלום נקשסלאבה שיגלוב
נירה ביטןנזימה חגמהשרה נרבוני חקוןגניה שיטינשנידר
פרנסואה פרג'י ביטןגבריאל חדדאיגור נרובליאנסקיאמה שיינין
שמואל ביטןזינה חדדאנה נרובליאנסקיפריידה שייקוביץ
רוזה בילורוסץחבצלת חדדנעמי נרוסלבסקיאברהם יצחק שיף
ליזה ביליקיוסף חדדרן אברהם נתןחיה שרה שיף (פסאבקו)
אהרון בירגריעקב חדדנאכמאן סאגינארשמואל משה שיף
גבייהו בירוכדיה חדדסעידה סאלםנינה שיפובה
טטיאנה בירמןכמוס חדדאופיר סבגדסה שיפראו
טטיאנה בירמןלונה נינט חדדגיטל גילה סבגפרג'י שיקלי
פאינה בירמןמטילדה חדדדוד סבגשרה שיקלי (קרייף)
פאינה בירמןנעמי חדדהוגט שמחה סבגגריגורי שירבקובסקי
סופיה בירקןפורטונה חדדחנה סבגלאה רחל שירלמן (פפר)
משה בכרציון חדדמאיר סבגמשה שירלמן
אשטה בלאיקיקי פרץ חדדמכלוף סבגפייר יהודה שיש
גיבטאי בלאירחל חדדמכלוף סבגרחל שכטמן
קסהון בלאיישושנה חדדמשה סבגבקה שכטר (קרופרז)
פרדה בלאיינששלום חדדסוליקה סבגקרול שכטר
יצחק בלאסדריה חודורובסקיסימי סבגסימה חיה קלרה שכמן
שלום בלאסחיה חודורובסקיעישה סבגזושא שלום
איזבלה בלומיןגבריאל חוחלוביץעליה סבגסעיד שלום
שמואל שרל בלומנטלפיבי חוןשמעון סבגפחימה שלום
אליהו בלוקהאספיר חורגיןאסתר סבחישראל שלומי
גולדה בלטריחזקאל חורשדניאלה סבחשמחה יעקב שלוס
אולגה בליטימרים חזוטחנה אנט סבחאלברט שלי
משה בלילטיגמרה יסמין חזותחנניה סבחז'ורז'ט שלי
עליזה בלילטימשה חזותמיכאל סבחמסעודה שלי
רפאל בלילטיאליהו חזיזהפיה סבחעליזה אליס שלי
לאוניד בלכובסקימחה חזיזהשלום סבחמיכאל שליאחובסקי
משה בלמסאליהו חזןשלמה סבחבר שליט
רחל בלמסאסתר חזןאברהם סבירוגיא שלם חדד
רחל בלמסג'מילה חזןיעקב סבעוןאפרת ברכה שלמה
לבנה בלנש סלםיעקב חזןאיידה סברדלובסוהם שלמה
רחל בלעיישיעקב חזןסימה סברינסקי ברעםסלימה שלמה
אברהם אלברט בלעישיצחק חזןמריה סגינורסלימה שלמה
אליהו בלעישמסעוד חזןיצחק סגל סקג'ציפלורה שלמה
בייה בלעישמרדכי חזןרבקה סגל סקגיצישלי סלומון שלמה
חנה אנט בלעישמרדכי חזןשמעון סוויסהסבח שמביק
שרה בלקניסים חזןנחום סוחולוצקיאליהו שמואל
רותי בלקיס שעבניעישה חזן (בן חמו)איטו סויסהברש שמואל
חיה בןאליהו חיאסתר סויסהדוד שמואל
שמעון בן אדיבהויקטור חיגלית סויסהמאיר נסים שמואל
שרה בן אדיבהסביחה רחל חיחמה סויסהמרים שמואל
צח יוסף בן אורסלומון שלמה חי טייביוסף סויסהמשה שמואל
ירחמיאל בן אליעזראזיבואנה עליזה חיוןיוסף סויסהסוזן שמואל
אלעד בן אסוליןיצחק חיוןיעיש סויסהפרידה שמואלי
יוסף בן אסייגקרלוס שלום חיוןמכלוף סויסהשמואל שמואלי
משה בן אריבאשרה חיוןמשה סויסהשמעון שמחון
רחל אנדראה בן בונןאסתר חיות (דהן)סימי ממח סויסהתמר שמחון
אליהו בן ברוןחיים ליאון חיותסעדה סויסהאלי שמלה
מטילדה בן ברוןיצחק חיותרחל אסתר סויסה (קוניזבר)לילאן חביבה שמלה
מימי אמה בן ברוןניסים חיותשלמה סלאם סויסהמאיר שמלה
אליס בן גיגירחל מרמל סוירסקימרים ג'ני שמלה
יצחק בן גיגידניז חיטזכי סוכררימונדה שמלה
יקוט בן גיגייעקב חיטריןלוירא סולומוןדוד שמע
רחמים בן גיגיאיסק חייטאסתר סולטןמזל שמע
מכלוף בן דהןבילא חייטיעקב סולטןסעידה שמע
סול בן דהןחנה חייטמלכה סוליקהנהוראי שמעון (פינטו)
אסתר בן דודילנה חייטדוד סולשטייןשמעון שמעוני
מזל שושנה בן דודשלום חייטמטילדה סולשטייןחיים שמק
מסעודה בן דודצרויה חייםאליהו סומךליזה שמרקוב
עמרם בן דודשושנה חייםדוד סומך
שלמה בן דודרחל חיימובורד סומךיוסף שמש
אברהם בן דוד ויוסףאיזבלה חייקיןאיבון מלכה סוסןנדרה שמש
הילדה חנה בן דוד ויוסףגבריאל חימיפאינה סוסניצקיסילבנה שמש
מסעוד בן דוד ויוסףחנה חימיסינחיה טובה סופיפיגא שנבאום
עליזה בן דוד ויוסףרות ליפז חימיאדוארד סורוקיןפרל שנגין
אליהו בן דוד יוסףפרחה חלווהסופיה סורוקיןחסיה שנייבס
מימון בן הרוששמחה חלויהאבינועם אבי סחראיסניה שניידר
מסעודה בן הרושאליהו חליואאסתר סחראילידיה שנייר
יהודה בן זאביעיש חליואיורם סחראיעומר שניר
עמרם בן זימרהויקטור חלניקוביצחק סחראיברנרד שנפלד
יהודה לאוני בן זקןשרה חלרציונה סחראיקמרטג' שעבני
יוסף בן זקןכליפה חמושימרית סחראיחביבה שעון
עזיזה בן זקןמקנין חמוליב סטוליארחנה שפוליאנסקי
עמרם בן זקןרחמים רמי חמודוד סטנובסקייבגניה שפושניקוב
שרה בן זקןמסעודא חמי (חסון)ויורל סטריזוזינדאידה שפיגלמן
סלומון בן זקן צרפתירבקה חנהויורל סטריזויפים חיים שפיטלניק
יוסף בן חיוןורה חננייהפסיה דבורה סטריקובסקימריה שפיטלניק
עובדיה בן חייםגריגורי חנקיןמאיר סיבונינחמן שפירא
מזל טוב בן חיים דמורהמאיר חסדביילה סיבניקסופיה שפירא
אברהם בן חמואיתמר חסידאלגרה סידיסרוזליה שפירא
אברהם בן חמויהודה ליאון חסידשמואל מ. סידיסחנה רחל ג'יזלה שפירו
אלברט בן חמויוסף חסידמזל סיטבוןאאוגניה שפירר
אליהו בן חמולוסי חסידסוזן סיטבוןד'ר ארנסט שפירר
אליהו בן חמועליזה חסידרחל סיטבוןשרה שפלנסקי
דוד בן חמואבנר חסידיםדוד סילבראפרידה שפר לובא
חיים בן חמויון חסידיםיוסף סילווה בנישואורי שפרוך
יוסף בן חמועשרת חסידיםאודט סימון צבאןאורי שפרוך
יחייא בן חמוראובן חסידיםמשה סימן טובזינאידה שץ
יצחק בן חמושמואל חסידיםיצחק סין חיה טובהפולינה שצ'וקין
לונה בן חמולוסי חסיר (בן חמו)טובה סינחיהאנטולי שצטינין
מימון בן חמומאיר חסלבסקידורה סינלניקובפרידל שקולניק
מסעוד בן חמורוזה חסלבסקיאליהו סיסובאבט אליזבט רבקה שקרון
מרי בן חמומימון חסנהדוד סיסומרק אנרי ישעיה שקרון
מרסדס בן חמודוד חסניחנינה סיסויהודה שרביט
מרסל בן חמואסתר חפוטהיצחק סיסותמר שרביט
משה בן חמואמילי מילי חקוןיצחק סיסואייל שריקי
משה מואיז בן חמודוד חקוןמכלוף סיסואסתר שריקי
סעדיה בן חמוגזילה חרריעליזה סיסוחיים שריקי
רבי עיוש בן חמובישט טגניהעליזה סיסומאור שריקי
עיישה בן חמוגסה טגניהגבריאל סיק סיקמאיר שריקי
עיש בן חמוזנאנאו טגניהסימיון סיקזןרינה שריקי
עישה בן חמודוד טהרמיכאלח סלבוטיןבוריס שרמן
פורטו מסעוד בן חמואנה טובאינסה סלביןרחיל שרמן
רחל בן חמויעקב טובביןברכה סלדזיאנובסקיאביגיל שרנק (קסטנבוים)
רחמים בן חמואליהו רנה טובולמשה סלדזיאנובסקיקדיה שרעבי
שמחה בן חמוזוהרה טובולסולומון סלודרשמלוינה שרקדי
מזל בן חרבוןנגה טובוללוי סלומוןשטפן שרקדי
אסתר בן טולילהחיים סלחשדרה ששון
יצחק בן טולילהחיים ניסים טוביאנהאהרון סלימןיוסף תבור
יצחק בן טולילהנורית טוביאנהזהרה סלימןפריחה תדגי
יצחק בן טולילהרחל מימי טוויליוסף הינדי סלימןפריחה תדגי
שלמה בן טלאברהם חנניה טויטושדרה סלימןניסים תויזר
סוליקה בן יאיראפרים טויטואברהם סלםסעדה תויזר
סוליקה בן יאירהלן טויטוחביבה סלםדוד תויתו
סוליקה בן יאירהנרי שמשון טויטויהודה סלםאפרים תורג'מן
פריחה בן יאירחפשייה טויטויחיא סלםחיים מאיר תורג'מן
שמעון בן יאיריוסף טויטופול חמיה סלםיהודה תורג'מן
גיטל בן יהודהמטילדה טויטורון סלמהמאיר תורג'מן
סלימן בן יוסףמסעודה טויטודוד סלמון חדדעמרם תורג'מן
סלימן בן יוסףמרדכי טויטויחזקאל סלמןפרחה תורג'מן
דוד בן יעקבמרים טויטויעקב סלמןשרה תורג'מן
אליהו בן יקרפנחס טויטולולו סלמןחנה תם
יהודה בן יתחציון טויטופורטונה מסעודה סלקמוןיחיא תם
דוד חיים בן כליפהרחל טויטוחיה חנה סמג'המלכה תמו
סעדה בן כליפהרימונדה טויטו (אוזן)שרה גיטל סמואלס SAMUELSדוד תנעמי
אברהם בן לולושולמית טויטו (צורפי)לודמילה סמולרנקותהל תקוה
אברהם בן לולושמואל טויטומיכאל סמולרנקוזפירה תקן
אודט מננה בן לולויוסף טולדנוחביבה סמחוןרפאל תקן
זהרי בן לולולדוסיא טולדנואטה רחל סמיטמוחה תקתוק


Pages: 1