BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Beit Shemesh Cemetery

Burial Records

Иннаמאיר חכם בן לולומרים טומנסקיפליקס סמילנסקי
אביחיפנחס בן לולוולנטינה טוניקשרה סמית (זלמן)
אייזיקפרחה בן לולופרחה טורזמן (אבוחצירה)מיכאל סנדול
אליהורחל בן לולופרחה טורזמן (אבוחיצרה)שרה סנדומירסקי
אמנאשלמה בן לולורבקה טורזמןיצחק סנדרוסי
בלהתמו בן לולוזילפה טחביליאןיצחק סנדרוסי
גנהחנה אנט בן מוחהיצחק טחבליאןעלייא סנדרוסי
הכהן יוסףמרדכי בן מוחהדניאל טחלובעלייא סנדרוסי
יחיאויקטור בן משהפרנקל טטיאנהרחל סנדרוסי
יחיאנתן בן משהאידה טטלמןפיבי סנדרוסי אזולאי
יטהפרג'י בן משהסמואל טטלמןעליה סננס
יצחק זאבפרג'י בן משהאלמו טיגבואלברטו ססבון
כורשידאבירם בן נעיםיבגני טיומקיןמרצדס אליסיה ססבון
כמונהאברהם בן סימוןמינה טיומקיןקייט ססייא
הכהן מאיראליהו בן סימוןסלומון טיומקיןאליהו סעדון
מוסהאליהו בן סימוןגיל ישראל טייארברכה סעדון
מזלאסתר בן סימוןאנדיאטה טייבדוד סעדון
מסעודהחיים בן סימוןמחנה טייבחיים סעדון
מסעודהחיים בן סימוןפרג'י פרנסואה טייבחנה סעדון
מסעודהימין בן סימוןרפאל טייביעקב סעדון
מריםיעקב בן סימוןשלביה טייביצחק סעדון
הכהן משהלאה בן סימוןגולדה טייטלבאוםיקוט סעדון
סעומקסים בן סימוןאנה טימושנקוישראל סעדון
עמארמרצדס בן סימוןפנחס טליסמסעודה סעדון
פנחס (רייף)עזיזה בן סימוןיצחק טמוזרטימרים סעדון
רחלעמרם בן סימוןברטה טמלר (הרש)משה סעדון
רחלחביב בן עבולידידה טנצר שטייןרחל סעדון
רחלאסתר אמילי בן עדיאברהם טסטסרחל ריחנה סעדון
שלמה גבריאלפראג' אפרים בן עדיאסתר טפירורמי שלום רחמים סעדון
דבורה (זרביב)שמעון בן עדישלום טפירושלום סעדון
SARA SYLVIA שרה פייגה BELLEHSEN בן לחסין (SUSSMAN זוסמן)יצחק בן עזראטזרה טקאושלמה סעדון
Denise Benarrochפלורה בן עזראחיה טרגרסילבן סעדני
Philippe Roland Guyשלום בן עזראאסתר טרוזמןגזל סעיד (מקיטן)
Henriette Couca Hababou Sala (Israel)שלמה בן עזראיוסף טרוזמןדוד סעיד
Sauveur Yeochoua Hababou Salaמשה בן עמואברהם טרוזמן אלברטוחממה סעיד (סלימן)
Paul Matheyמסעודה בן עמימריה טרייטלסלימן סעיד
חיה HELEN Packerברוך בן עשורחנה טרכנברגשרה סעיד
Rene Heilou Roubine Rubensיפת בן ציוןסופיה טרנובסקיראיסה ספונקוב
טלעת Torbati (Parhami)נעה בן רביגריגורי טשקרלזר ספיבאק
Aviva Adelaide J. Whetstoneחיים בן שבתנינה טשקראלה ספיבק
Анатолий Блохаחנה בן שבתאיריס יאירריטה סקובלוב
Инна Болябинаרבקה בן שושןיואל יאירגולדה סקוליאר
Изабелла Бороховичרוזה בן שושןעזריה יאירחביב סקורי
Анатолий Бочарниковשמעון בן שושןרוזה יאירסוזי סקורי
Валентина Тамара Ваксер Дудареваאברהם בן שטריתאקלה יאלוסעדה סוזן סקורי
Дмитрий Гендлинאמיל חיים בן שטריתיבה יאקובוביץפרלה סרויה
Игорь Данильченкоאריק בן שטריתמאיר יאקובוביץינון סרוסי
Вера Дрягинаדוד בן שטריתפאני יארצקייצחק סרוסי
Ольга Завгородняяדינה בן שטרית (עמרם)איזה יבגיישראל רוז'ה סרוסי
Натан Зарецкийיוסף בן שטריתשרה יבילביץישראל רוז'ה סרוסי
Виталий Зоринמרי מרים בן שטריתמנגיסטה ידאנופורטונה סרוסי
Анна Ингбергסוזן בן שטריתרחל ידגרובראובן סרוסי
Лев Ингбергסולטנה בן שטריתנסקה שמחה יהודהלונה סרפתי
Симона Ингбергסימי בן שטרית (עמר)יעקב יהודה הודשולמית עבדאלה
Анатолий Куликовסעדיה בן שטריתדבורה יוחיםצלחה עבודי
Геннадий Лантуховקלרה בן שטריתמיכאל משה יוחיםאליהו אלי עבוש
Геннадий Лантуховרחל בן שטריתשרה יוכבידיןברוך עבוש
Евдокия Лисенковаרחל בן שטריתויקטור יום טובגאולה עג'מי (אסייג)
Владимир Матвейчукרפאל בן שטריתבוני יונה (עוזרי)גאולה עג'מי (אסייג)
אלכסנדר Молдавский מולדבסקישמעון בן שטריתחנה פסה יוסובכמוס עדאוי
Рая Рахиль Осиповаשמעיה בן שטריתיצחק יציק יוסובמשה עדרי (אדרעי)
Борис Певзнерשרון בן שטריתראובן יוסופובאסתר עובדיה
אטליה Пейсахович פסחוביץאלן בן שיטריתחיה אסתר יוסלרדוד עובדיה
שמול Пейсахович פסחוביץיצחק בן שיטריתמיכל יוסלריוסף עובדיה
Владимир Рингаמרי בן שיטריתמיכל יוסלרמשה עובדיה
Надежда Слуцкаяיצחק בן שימולאסתר אורה יוסףצפריר עובדיה
Надежда Столовичנסים בן שימולזוהרה מור יוסףרוסי אלגריה עובדיה
Сергей Хворостовהנדי בן שלוםזיהרה שרה יוסףאביעד עובדיה נאמן
Анатолий Шабалкинדוד בן שלמהיזא מור יוסףמנשה עוזיר
Владимир Шпилевойחנה בן שמואלמריה יוסףסלימה עוזיר
Светлана Якубовскаяאפרים בן שמחוןמרים מור יוסףחביבה עוזני
סולומון אבאג'וליט בן שמחוןמשה יוסףיחיא עוזני
דדה אבגימזל טוב בן שמחוןמשה יוסף יוסףאליהו עוזר
חנה אבגיסולטנה בן שמחוןנעמה נעמי יוסף (דנין)נג'יה עוזר
שלום אבגיעדה בן שמחוןסופיה יוסףנגה עוזר
שמעון אבגישמחה בן שמעון (פרץ)צבריה יוסףאהרון עוזרי
חסיבה אבודרהםמרסדס בן-אדיבהאירנה בלוריה יוספזדהיוסף עוזרי
סלאם אבודרהםנסים בן-הרושציון יוספזדהסלמה עוזרי
בלטה אבוזנהיוסף בן-זקןלידיה יופהשרה עוזרי
שלמה אבוחסירהשלמה בן-חמומאיה יופהאברהם דני עומיסי
סוזן מזל אבוחציראמשה בן-טולילהלאלה יורובסקייוגב עוקשי
אבנר אבוחצירהאלירן בן-לולורבי שמעון יזדילולוה עוקשי
יחיאל אבוחצירהניסים בן-מוחהיהודה יחזקאלסאלם עוקשי
מימון אבוחצירהאלישע בן-שטריתסעדה יחיאסאלם עוקשי
רינה אבוחצירהשלמה בן-שיטרתסעידה יחיאסלימן עוקשי
תמר אבוחצירהמשה בן-שמחוןשדרה יחיאעשרת חיה עוקשי
אברהם אבוטבוליוסף בנג'וסאלם שלמה יחיא זכריהקומש כמלה עוקשי (נגר)
רחל בנג'וארז יחיאלרחל עוקשי
אסתר אבוטבולשמואל בנג'ואידה יטה (סגל)שמואל עוקשי
ג'ורג'ט זוהרה אבוטבולאיטה בנדיטקיסארטה יישואסחיים עזאני
דוד אבוטבולתמר בניטהיעקב ילוזנתן עזו
חנה אבוטבוללידיאה בניסוביץמשה ילוזדניאל עזיז
יצחק אבוטבולעופר בניסטידן ילינק (קרייף)דוד עזרא
משה אבוטבולפורטונה בניסטידן ילינקתמר עזרא
ניקול אבוטבולחנינה בנישוסגולה ויולט ילינקרינה עזראן
סימון שמעון אבוטבוליצחק בנישוחיה ימיןדדה עזרן
עישה אבוטבולמכלוף בנישוטמסגן ינעלםחנניה עזרן
פרחה אבוטבולשמחה בנישויהודה ינקלביץיפה יקוט עזרן
רינה רנה אבוטבולשמעון בנישואלה ינקלביץ'מסעוד עזרן
שמחה אבוטבולאליס בנישתידורה יסאקובמרדכי עזרן
שמעון אבוטבולאסתר בנסטירפאל יסאקובסימי עזרן
חיה אלינור אבוקסיסיוסף בנסתיאלה יסנוגורודסקירחל עזרן
רינה אבזבקייבנתנאל דוד רפאל בנעמואלה יסנוגורורסקישלום עזרן
פרופסור מסעוד אבטבולברוניסלאבה בסיהודה יעישאבנר עטיאס
יצחק אבטןדוד בסוןיוסף יעישתמו עטייה סבג
ציון אבידן קחטןאשר בסירילואיז זייזה יעיש (טייב)אברהם עטר
שמעון אביזמילדב יוסף בסירישמעון יעישחיים עטר
שמעון אביזמילמסעודה פורטונה בסירידפנה יעלחסיבה עטר
אמיל יחיא אביטבולאסתר אספיר בסקיןביילא רעכיל יעלין ג'ליןנסים עטר
יהושע אביטבולאליעזר אלי בעל צדקהאברהם יעקבראובן עיאש
מסעוד אביטבולפנחס בעל צדקהיוסף יעקבילנה עיברין
סימי אביטבולסופיה בת שבע בעריעקב יעקבעשור עלו
עמרם אביטבולאליהו בקאלכתון יעקבמוריסט רבקה עלוש
רינה אביטבולמתנה בקאלמיטה לאה יעקבמרדכי עלימה
יצחק אביטל (אביטבול)לייבה בר חכמופרידה יעקבפקד עלם
מרים מרגריט אביטלמכלוף בר כליפהשלמה יעקבסוליקה עמאר
חנינה אביטן (אזולאי)מרים בר מוחהשמחה יעקבחיה גאולה עמדי (עוקשי)
נינה ניקדם אבייבאסתר בר ששתיוסף יעקובוביץחנה עמוס
אליהו אביכזרמוטי בר ששתשרגא יערייעקב קוקו עמוס
יעקב אביכזרשמחה בר ששתחנה יפה (וורניק)יצחק ג'ו עמוס
סימי אביכזרחנינה בר-כליפהנתן NORMAN יפה JOFFEמרדכי עמוס
תמר תמו אביכזריצחק בר-שישתאסתר יפרחשלום עמוס
יצחק אביסרורליה בראודוחיים יפרחפרחה עמור
מכלוף אביקזרשרה בראונשטייןחיים יפרחשמעון עמור
אסתר טיטי אביקסיסאברהם ברבייהודה יפרחאברהם עמר
עלו אביקסיסאמה ברבייוסף יפרחאיטו עמר
יעקב אבישר (קוזלובסקי)יצחק גגו ברבייפה יפרחאליהו עמר
מיכאל אבנטובמכלוף ברבימאיר יפרחאליהו עמר
ז'אק אבקסיסרחמים ברביסול יפרחדוד עמר
אליהו אברג'ילדניאל ברגעישה יפרח (בן ברוך)דוד עמר
חנניה אברג'ילחיים לזר ברגרעמרם יפרחדוד עמר
רינה אברג'יליפים ברגרדוד יצחקזוהרה עמר
אביב אברהם אברג'לנוחים ברגרויקטוריה יצחקחיים עמר
יוסף אברג'לפניה ברגריוסף יצחקחיים עמר
משה אברג'לז'אנה ברדמןנונה יצחקחנה עמר
ניסים אברג'לפאינה ברודנופנטייה יצחקחנה עמר (אדרעי)
סימי אברג'לבוריס ברודניצלח יצחקיוסף עמר
אתהון אברהדמיטרי דניאל ברודנישמעון יצחקיצחק עמר
דבורה אברהםטטיאנה ברודסקייצחק יצחק חזיישראל עמר
וילגו אברהםלאווניד ברודסקימלכה יקוטכוכבה עמר
חנוך אברהםריה פאלגיה ברויזמןריצ'רד ירחמיאלמכלוף עמר
מרים אברהםאהרון ברוךמאיה יריומיןמסעוד עמר
פאול אברהםאורי ברוךאסיה ירנבורג (נוביקוב)מסעוד עמר
ראובן אברהםאליהו ברוךדוד ירשובמרדכי עמר
שמואל אברהםבנימין ברוךולדימיר ירשובמרים עמר
יוסף אברהמיבתיה ברוךלאוניד ירשובמשה עמר
רחל אברהמידוד ברוךטובה מזל ישעיהומשה עמר
יעקב אברמובמשה ברוךרחמים שוקרולה ישעיהוסולטנה עמר
חיים ויקטור אברמישרה ברוךאליס עליזה ישראל (אמויאל)סוליקה עמר
רחל ליביה אברמיפאולינה ברוןשלמה ישראליעישא עמר
מריה אגרנטפרידה ברוןאלון יששכרעישה עמר
חוה אגרסאברהם יצחק ברונשטייןלאה ננה יששכרעליזה עמר
איבון אדאויבלה ברונשטייןפנחס פינקו כ'ץפרחה עמר
אליהו אדאויחנה ברונשטייןסול כבסהפריחה עמר
סוזן אדאוימרדכי מרקו ברונשטייןאברהם כהןציון עמר
קוקה אדאוייעקב ז'אק ברוסאברהם כהןרחל עמר
קוקה פולט אדאוירחיל ברזובסקיאברהם כהןרחל עמר
רוט אדוארדה אג'הסמיון שמעון ברחובסקיאברהם כהןשמחה עמר
אלכסנדר אדיסוןרחל ברחובסקיאברהם אלברט כהןשמחה סימי עמר
לאון לאוני אדירילובוב בריאחאדלה כהןשמעון עמר
שולמית אדירירוזה בריטביןאהרן כהןתמו עמר
גרונם חיים אדלררוזה ברינהאורטל כהןתמר עמר
צביה אדמוני (עוקשי)סרפימה בריסקיןאלברט כהןתמר עמר
מרקוס אדסקיחיה חנה ברכה (צימרמן)אלגריה כהןסוזן עמר גלילי
אברהם יחיא אדריאליהו ברכליפהאלי כהןאליהו עמרם
אוריאל אדריעיישה ברכליפהאליהו כהןדוד עמרם
אלעד אדרידינה ברלאליהו כהןזויזה עמרם
דוד אדרירימה ברנובסקיאליהו כהןיחזקאל עמרם
חנניה מאיר אדרייבגניה ברנטמןאליהו אליאס כהןמרדכי עמרם
מזל אדרייבגניה ברנטמןאליס כהןיוסף עסוס
משה אדרימרקו מרדכי ברנרדאליעזר כהןאברהם עסור
סוזן אדריאולגה ברנשטייןאסתר כהןניסים עסור
סימי אדרייהודה ענבר ברנשטייןאסתר כהןרחל עסור
סימי אדריפולינה ברסלבסקיאסתר כהןאליהו עסיס
סעדה אדרייוסף ברסקיאסתר כהןיהושוע עסיס
עישה אדרילב ברעםאסתר כהןיונה ערוסי אזולאי
עמרם אדריאברהם סין מרקו ברקואסתר כהןדוד עשור
רחל אדרימלכה ברקו (לבוביץ)בחלה כהןדוד עשור
רחל אדרימלמד ברקוברטה כהןמשה עשור
רחל אדרימשה ברקוג'מילה יפה כהןסוליקה עשור
רפאל אדריאברהם ברקוביץג'מלה יפה כהןתמו עשור
שבה אדריברקו ברקוביץג'נט כהןאנה פאנטיליאיב
שושנה סעדה אדרייוסף ברקוביץגרציה כהןמהגרפטה פארוך
שלמה אדרירינה ברקוביץ (כץ)דבורה כהןזינאידה פאריז'ו
שלמה סלומון אדרישיינה ברקוביץדוד טוסיה כהןויאצ'סלב פגיס
שרה אדריפולינה ברקובסקידונה כהןליסה פדוטוב
שרה איריס אדריאיליה ברקןדינה כהןסלבה פדורנקו
שרון יהודה אדריסמיון ברקןויקטור כהןאיזא פדידה
תמו אדרימשה ברשוביאנוז'ורז'ט כהןזוהרה פדידה
דוד אדרעיאברהם ברששתזוהרה כהןמאיר פדידה
יוסף אדרעיאליהו ברששתזוהרה כהןמכלוף פדידה
ישראל אדרעידדה ברששתזורג'ט כהןעישה פדידה
כליפא שלום אדרעייהודה ברששתחוה כהןפרוספר שלמה פדידה
לעזיז יעיש אדרעילוי ברששתחי כהןשלמה פדידה
מאיר אליהו אדרעיליאורה ברששתחי רנה כהןמשה פואד
מזל אדרעיסולטנה ברששתחיה פורטונה כהןישראל פוגלסון
מסעודה אדרעיזהרה ZAHRA ברששת BARGESATחיה שרה כהן (קראוס)חנה פודרסקי
משה אדרעיאבינועם בשאריחיים כהןחיניא פוטוריאנסקי
נסים אדרעיאברהם בשאריחיריה כהןגניה פוטחין
עישא אדרעיאבשלום חי בשאריחנה כהןעזיז פולדיאן
שלום אדרעיזכריה בשאריחנה כהןאנה פולוטובסקי
רבי שלמה אדרעייונה בשאריחנה אניטה כהןבוריס פולוטובסקי
יוסי גיל אהרוןעובדיה בשאריחנה ננת כהןאלה פולונסקי גימיין
יוסף אהרוןציון בשאריחנינה כהןיעקב פוליאק
שדרה אהרוןשלום בשאריחנינה חנה כהןשנייר פוליה
ישראל אהרונישלום יפת בשאריחנניה כהןדמיטרי מנדל פולין
שמעון אהרונסוןשרה זהרה בשארי (תם)חסיבה כהןלייב פוליצקי
עמוס אהרןיוסף ואלד בשיריטובה כהן (הרפנס)רעיה פוליצקי
אבנר אואקניןנעמי נעמה בשירי (קרני)יהודה כהןרעיה פוליצקי
מאיה אוגריומובלב בשמשניקוביהודה כהןאידה פולק
טייצ'או אווקהנעמי בשרי (ועלני)יוסף כהןמשה פולק
לביא אוזיפהנעמי בשרייוסף כהןיצחק פוסטילניק
אהרון אוזןנחמה בת יצחקיוסף כהןקלרה בלומה פוסטילניק (ברקן)
אליאן אוזןאברהם ג'אמייוסף כהןיזבלה פוקוס
יהושע אוזןסאלם ג'אנויוסף כהןיהושע פוקס
שרה אוזןנפתלי ג'ובנויוסף כהןישראל פוקס
אברהם אוחיוןיחיא ג'ובנייוסף כהןמשה פוקס
אברהם אוחיוןלולו'ה ג'ובני (חדד)ימנה כהןפולה פוקס
אברהם אוחיוןמשה ג'ובנייניב כהןסבטלנה פוקרס
בן דוד אוחיוןסאלם ג'ובנייעקב כהןאיבון פרלי פורטוגז
דוד אוחיוןמטילדה ג'והריעקב כהןמרי פורטוגז (כהן)
דוד חיים אוחיוןראיסה ג'ורובסקייעקב כהןמרי פורטוגז (כהן)
חביב אוחיוןנעימה ג'יג'ייעקב כהןשלום פורטוגז
חנינה אוחיוןסלים ג'יג'ייעקב כהןהנרייט פורטונה
יהודה אוחיוןמלכה חנה ג'ייקובסוןיעקב קובי כהןאברהם אבי פורטל
יהודה הדן אוחיוןבאיה ג'רמוןכומשה כהןחנינה פורטל
יהודה לאון אוחיוןשמעון ג'רמוןליז כהןיפה פורטל
יוסף אוחיוןשמעון ג'רפילילך כהןיצחק פורטל
יעיש אוחיוןיבגניה גאיציגמאיר כהןמזל פורטל
יעקב אוחיוןאלי גבאימזל כהןדינה פורטנוי
יצחק אוחיוןדוד גבאימיכל כהןיצחק פורטנוי
לאה אוחיוןיעקב גבאימימה כהןלאה פורטנוי
מזל אוחיוןיצחק גבאימימון כהןלב פורטנוי
מסודי עליזה אוחיוןמשה גבאימירב כהןיוסף JOSEF פורטנוי PORTNAI
מסעוד אוחיוןאירנה גבאיןמכלוף כהןיודיף פורמן
סוליקה אוחיוןמסעודה גבסימכלוף כהןשמעון פזרקר
סוליקה סול אוחיוןמשה גבסימננה כהןאליס פחימה
סימה אוחיוןמשה גבסימרגלית מסעודה כהןדוד פחימה
סעדיה אוחיוןעזיזי גבסימרגרט כהןחנה פחימה
רבקה אוחיוןעזר גבסימרי כהןיוסף פחימה
רחל אוחיוןמנדל גברמרים כהןיוסף פחימה
שלמה אוחיוןצירלה גברמרים כהןיצחק פחימה
שלמה אוחיוןולרי גברילובמרים בהג'ט כהןמשה פחימה
שמחה אוחיוןשמעון גדמרסדס כהןסעדה פחימה
שמחה אוחיוןצילה גדלקיןמרסל כהןעזיזה פחימה
שמעון אוחיוןצמח גורגי גדעוןמשה כהןעמי פחימה
תהילה אוחיוןמרי גואטה (כהן)משה כהןפרחה פחימה
איטו סויסה אוחנהמרסל גואטהמשה כהןפריחה פחימה
אליהו אוחנהעמוס גואטהמשה כהןרחל פחימה
אסתר אוחנהמכאל גובאנימשיח מיכאל כהן (בורכוב)שאול פחימה
אסתר טיטי אוחנהסעדה גובנינוסרת גילה כהןשלמה פחימה
דניאל אוחנהיליזבטה גוברגריץניסים כהןתמר טמו פחימה
רבי חיים אוחנהרחל גוהרינירית כהןסופיה פיאסיק מלצב
יוסף אוחנהשלום גוזלאןנסים כהןגיטל גרי סיגל פיגל פוליוב
יוסף אוחנהפורטונה רחמה גוזלן (בן הרוש)סביחה ששון כהןזכר פידלמן
יפה נג'את אוחנהרוחמה פורטונה גוזלןסוליקה כהןנאדין רחל פידר
יצחק אוחנהשמעון גוזלןסטה כהןויקטור פיז'יקוב
ישראל אוחנהמיכאל גוטסימה כהןדניאל פיטוס
מוריס משה אוחנהעליה גוטסימי כהןאברהם פיטוסי
מרדכי אוחנהרפי גוטסלומון מומי כהןקוקה פיטוסי
סול אוחנהשרה גוטעזיזה כהןקמר פיטוסי
סול אוחנהזובוב פיה גוטוביטשעליזה לואיזה כהןרחל פיטוסי
סעדה אוחנהגניה גוטיןעמרם חיים כהןלב פייגלמן
עליה אוחנההדס גוטליבערן כהןפרידה פיין
עמרם אוחנהולדימיר גוטליבפרגי כהןיבגניה פיינלייב
פריחה אוחנהרבקה גוטליבצבי ששון כהןסימה פיכמן
רבקה אוחנהתאודור גוטליבצביקה כהןנינה פיליפוב
יוסף אוחנונהברכה גוטמן (בדיחי)ציון כהןקלרה חיה פינדיור
שלמה אוחנונהברוניה גויכנברגציון כהןרוחליה פינט
מימה אוטמזגיןישראל יוסף גולדקרן כהןאליהו פינטו
סימי אוטמיזגיןצבי גולדקרן כהןחנה פינטו
עמיחי אוליסקריוסף גולדברגרבקה כהןיחיא פינטו
סמיון אולשנסקייענטא יהודית גולדברג (גריץ)רוזה כהןמיכאל פינטו
דוד אוסטייבכרמלה גולדברגרועי כהןמסעודה פינטו
מריה אוסטרובסקיאלכסנדר גולדמןרותי כהן (נגר)תמר פינטו
גריגורי אוסיפולסלו גולדמןרחל כהןיוסף מרסל פינסי
גריגורי אוסיפובמגדלנה גולדמןרחל כהןאהרון פיסקרוב
אירינה אופנגייםלורה גולדנברגרחל כהןדוד פיסקרוב
לב אופנגייםמירים גולדנברגרחל כהןחוה פיסקרוב
אלכסנדר אוקססמי גולדנברגשושן כהןיעקב פיסקרוב
מנדליה אוקספרדי גולדנברגשלמה בבא כהןמשה פיסקרוב
מימון ארי אוריטטיאנה גולדפרב (טאושר)שם טוב כהןשלמה פיסקרוב
ולדיסלב אורצקיאדולפו גולדשטייןשמואל כהןשרה פיסקרוב
מור אושניאליעזר גולדשטייןשמואל דוד כהןלאה פיסקריוב
אסתר אזאויבוריס גולדשטייןשמחה כהןאנג'לו פיפרנו
יצחק אזאנילוטי גולדשטייןשמחה כהןטרזה פיפרנו
זוהרה אזומניה גולדשטייןשמחה סימה כהן (בן חמו)יצחק פיפרנו
ויקטור אזובלשמואל גולדשטייןשמעון כהןאריאל פיק
אברהם שלום אזווישרה גולדשטייןשמעון לייב כהןקרל עמוס פיק
רחל אזוויפאינה גולדשטיןשני כהןנחמן פיקס
אזולאיאנה גולודזוהרה כהן אברג'לחליל פירוזמנד
אברהם אזולאיאלברט ססי מכלוף גולןריקרדו שמשון כהן גוסטמןבלה פירר
אהרן אזולאיאשר גולנדסקישאול כהן דואקהרן פיש
אלברט אזולאידורה גולצברגאסתר כהן זיויברמב אברהם פישל
אסתר אזולאיולדימיר גולצברגאליאס כהן פרשאדרינה פישקין
בת שבע אזולאיודים גולראברהם כהן שקאלימרסל פלאח
דוד אזולאיסימה גולשניברוניה כוגןגולן יעקב פלאי
דוד אזולאירחל גונטרמדלן כומסהאינה פלדמן
זוהרה אזולאיהילדה גוסטמןאליאן ניקול כליפהגסול פלדמן
זוהרה אזולאי (ממן)יבגניה גופמןאנדרה כליפהוולף פלדמן
חנה אזולאימניה גורארירחל כליפהנחמה פלדמן
חנה אזולאיבוריס גורביץאוזן כמיסהשרה פלדמן
יהודה אזולאיורה גורביץטובה כנענימיכאל פלובסקי
יהודה אזולאיאלה גורביץ'איסק כספיןיהודה פלח
יוסף אזולאייעקב גורביץ'מריה כספיןדורוטי פליג
יוסף אזולאיפאינה גורביץ'אליהו כץמאיר פליג
יוסף אזולאייצחק גורגוןאמליה מלי כץלאון פליטמן
יעקב אזולאיבאשע גורדוןגוטה כץרבקה פליטמן
יעקב אזולאירוזה פיטר גורוחובסקייונה כץזויה פליישמן
יעקב אזולאיברוניה גוריליקלזר כץיפים פליישמן
ישראל אזולאיבהרם גוריןלניקה כץחיים פליישר
מזל אזולאיצילה גוריןפרימה כץחיים פליישר
מסעודה אזולאיוולף גורליקפרנקה כץמנכה פלק
מרסל אזולאיאליהו גזקלרה כץסולומון פנדלר
עישה אזולאיז'ולייט גזשמעון כץמרים פנחס (ואדיש)
עישה עליזה אזולאיז'ולייט גזשרה כץנעימה פנחס
שלמה אזולאישלום גזיובל כרמליסלמן פנחס
שלמה אזולאישלמה גזשמחה כרשישסוניה ספורקה פנחסוב
שמעון אזולאימטילדה גז כמיסהגולדמן לאהיהית פנטה
שמעון אזולאיאברהם גיאטקוז'וקין לאהמשה פנטו
שמרית אזולאיעזרא גיגישמואל אברהם חיים מנחם לאיאניאנטולי פנטליאחובסקי
תמו אזולאידוד אריאל גיטליןבזהיו לאיישאלכסיי אלכס פסחובר
רוחמה אזולאי ואעקניןיליזבטה גילדנבלט ברומשטייןובר לבבאיה פצקינה
ציפורה יפה איזבל אזולאי ניקולסחנינה גינוןדוד לבדברחל פקיזגי
סולטנה אזולאי שוקרוןחנינה גינוןמאיר לבחראתי פקר
אבי אזרדיעקב גינוןאליהו לביאסלח פר'ג
אמרם אזרזרשוליקה גינוןמחדיה לביאאיסק פרבר
יוסף אזרזראנה גינזבורגמורי לבניפאניה פרבר
עישה אזרזרבנימין גינזבורגעדה לבנץסוזי פרג'
איז'ה אזריהןאיסק גינצבורגשמעון לבנץרוזה פרג'
סעדה אזרןאלכסנדר גלאסיה לבצ'נקו בסקיןטייב אלפרד פרג'י
רפאל אזרןאליסה גלוזדוד לברטיסימה פרגין
אסתר אטדגילאוניד גליקמןדוד לברטיבוריס פרוז'ינין
מיכאל מכלוף אטדגימניה גליקמןרחל לברטיאברהם פרומין
אליהו אטיאסאטרסאו גלמופנר איילין להוון קליוורשרה פרונמן
אסתר אטיאסגניה גלמנוביץארקדי לובזובסקימיכאל פרחומובסקי
אסתר אטיאסנסים גלנטיאיסק לובימסקיעליזה פרחיה
אסתר אטיאססטיוארט גלנסקיגבריאל פרטוש
דוד אטיאסארזבט עליזה גלפישמעון לוגאסירימה פריד רוזן
יוסף ז'וז'ו אטיאסאסתר לוגסיליבה פרידלנדר
יחיא אטיאסדבורה גלפמןאסתר לוגסייצחק פרידמן
יעקב אטיאסאלכסנדר גלפרחביב לוגסילובה פרידמן
ליאור אטיאסיבדוקיה גלפרחסיבה לוגסישמעון פרידמן
מיכאל אטיאסמקס גלפריןיצחק לוגסיקרין פריינטי
מסעוד אטיאספסיה גלפריןמזל לוגסיאיזידור פרייסלר
מסעוד אטיאסיצחק גלרמכלוף לוגסידניאל פרימן
מסעודה אטיאספרידה גמבורנסים לוגסישרה פרימקוב
רחל אטיאסיחיא זכריה גמליאלסולטנה לוגסיאיידה פרלמוטר
רחמה אטיאסמזל גמליאלשלום לוגסיהינדה פרלמן
שלמה אטיאססעדה גמליאל (שאער)שמחה לוגסיסימיון פרלשטיין
שמחה אטיאסקלמפרט גנאדישמעון לוגסיריטה פרלשטיין
שמעון אטיאסמרגוליס גנדישמעון לוגסישרה פרלשטיין
שמעון אטיאסולדימיר גנדלרשמחה לוחחנינב פרנקו
שמעון אטיאסאברהם גנוןאיבון לוייצחק פרנקו
ניסים אטיאס מקסיםיעקב ג'ק גנוןאילן לויפיבי פרנקו
יצחק אטלמזל גנוןאלברטו לבה לויגיטל פרנקל
לוייז אטלנפתלי גנוןאלי לוילאה פרנקל
דוד אטלןפאני גנוןאסתר לויסולומון פרנקל
ניסים מקס אטלןפנינה גנוןבריג'יט חיה מירז לוירוזה פרנקל
שרלס משה אטלןאבישג ברכה גנישדדה לויאליהו פרס
אליאס איאשפרלין גנסהדוד לויאברהם פרץ
מסעוד איבגייעקב וויליאם גנסיהדוד לויאברהם פרץ
סוליכה איבגינטליה גנסיןדוד פאפא לויאיטה פרץ
שלום איבגיבלה געווירץז'קלין לויאלזה דאיה פרץ
ליפקין אידהוולף גקטיןזוהרה לויאליאס פרץ
יבגניה אידלשטייןיוסף גרביחנה לויאסתר פרץ
מינה אידסיסנסים גרביחנינה לויבייה פרץ
נינה איוונקובסקירבקה גרביחנינה לוידוד פרץ
שרה איזיורי גרבריהודה לוידוד אומברה פרץ
ליאוניד איזוךרבקה גרבריוסף לויהדסה פרץ
איסר איזיקזוןסמיון גרובניקיוסף חוסי לויורדייה פרץ
דליה איזמירלינינל גרודזובסקייחיא לויזהרה פרץ
יעקב איזמירליטוביה גרויסמןיעיש לויזהרה פרץ
אהרון איזנברגרנה נוטה גרומןיעקב לויזוהרה פרץ
חנה איטחמילה גרונוולדיצחק לויחביב פרץ
יוסף איטחאביגיל גרוסיקוט לויחביב פרץ
יוסף איטחראובן גרוסישראל לויחנה פרץ
פנחס איטחגלינה גרוסמןלונה לויחנניה פרץ
רחמה איטחיוסף גרוסמןמאיר לויידידה פרץ
אננו אייטגבבוריס גריבובמכלוף לוייהודית פרץ
זמנה אייטגבחיסיה גריבובמסעוד לוייוסף פרץ
איינו איילופיליפודי גריגורי הרשמרי לוייעיש פרץ
מרי אייפראלכסנדר גריגורנקומשה לוייעקב פרץ
אברהם אילוזולדימיר גריגורנקונעמי לוייקוט פרץ
אברהם אילוזאנטולי גרידנבסעדיה לויכליפא פרץ
חיים אילוזיוסף גרידנבציון לויכמסוני פרץ
מכלוף אילוזמיכאל גרידנברבקה לוילוי פרץ
מסעודה אילוזמריה גרידנבריקה לוימזל פרץ
משה אילוזפינחס גרידנבשלום לוימיכל פרץ
סוליקה אילוזבת שבע ז'נטה גרייניךשלמה לוימסעודה פרץ
פרחה אילוזהרמן צבי גרייניךשרה לוימרדכי פרץ
רחל אילוזאילן גריןשרה הודייה לוימרדכי פרץ
אהרון אילוז שקדהרמן גריןבדרה לוי בונימרדכי פרץ
יעקב אילוקריטה גרינבלטשמעון לוי בונימרסל פרץ
ליזה אילוקארקאדי גרינברגלאה לוי לאונורמשה פרץ
שרה איליאבסקיזלטה מירלה גרינברגאברהם לוי פרובנסאלמשה פרץ
ריבה אינגברמןנתן גרינפלדמשלה עדנה לויאןמשה פרץ
בילה אינגררבקה גרינפלדבנימין לויטמשה פרץ
לודמילה אינדיןחסיה גרינשטייןשרה לויטיןמשה פרץ
נחמן אינסאזולדימיר גרינשפוןאריאל ארנולד לויטןסימה סימי פרץ
יורם אינסאז'אלכסיי גרישנובאסטרה לויןסימי פרץ
זימר איסקבוריס גרישקוביוסף לויןעוזי פרץ
אסתר איפרגןדינה גרמטהסימה לויןעזיזה פרץ
חיים איפרגןיפים גרנובסקיישראל לוינסוןעליה פרץ (כהן)
דימיטרי אירליןמזוזה שרה חיה גרסיהפייגה לוינשטייןעליזה פרץ
סוניה אירמייבולדימיר גרקובראיסה לוינשטייןפול פרץ
טובה איש שלוםאברהם גרשוןסעדה לולאיפריחה פרץ
סימה אישהרףמשה גרשוןברליס לומקינסראובן פרץ
שר אישטבןקלרה גרשוןלסטר לונדוןרבקה פרץ
נינט אלאלורה גרשטייןמלכה לונדוןרחל פרץ
אהרן אלבזחיה גרשקוביץשמחה לונסירחל פרץ
אליהו דניאל אלבזלאה דאנזאן (לוי)בוריס לוצקירחל פרץ
אסתר אלבזאנדרי דב לףיעקב לוקרחמים פרץ
מאיר אלבזחנה דבימטילדה לוקשלום פרץ
מזל טוב אלבזיצחק דבירמסעוד לוקשלום פרץ
מיכאל חיים אלבזאדלה דגצוןעמרם לוקשלום שרלי פרץ
משה אלבזאיזה עליזה דדוןראובן לוקשלמה פרץ
סימי אלבזאליהו דדוןאלכסנדר לוקיאנובשלמה שלומי פרץ
סימי אלבזאסתר דדוןאליס לורטשמחה פרץ
שלמה אלבזדוד דדוןחיים לוריא יפיםשמחה פרץ
שמחה אלבזדורון דדוןאליהו הלל לזרשמחה פרץ
הילל אלביליהחנניה דדוןהנרייטה לזרשמעון פרץ
זוהרה אלביליהיהודה דדוןלאון לזרחררי פרץ בירס
יום טוב אלביליהיהושע דדוןמטילדה לזראסתר צ'ארני אספיר
יוסף אלביליהיוסף דדוןעמרם ארמנד לחייני אלוניגילה צ'וקרון (חיון)
רחל אלגוזייקוט דדון (בן יאיר)דוד ליאמיןרחל צ'וקרון
יוסף אלגרנטימאיר דדוןליובוב ליאנדומאיה צ'ירניאבסקי
פנינה אלגרנטימכלוף שלום דדוןריטה ליבמןפאינה צ'ירניאקוב
לולסגד אלדאדהמרדכי דדוןמשה ליברוביץ'לובה צ'צ'שוילי
זוהרה אלוזסוליקה דדוןיפים ליברזוןגובזה צ'קולה
זוהרה אלולסעדה דדוןיוסף ליברטובסקיבוגלה צ'קלה
יואל סלומון שלומי אלולעישה דדוןליאור ליברטיריבה צ'רנאוחוב
יעקב אלולפיבי דדוןרחל ליברטיאלה צ'רנבין
איזה אלוןפיבי דדוןבוריס ליברמןאברהם צ'רנואוחוב
יעיש אלוןשרה דה פיורידואנה ליבשיץאברהם צ'רנואוחוב
ניסים אלוןשרה דה פיורידובלומה ליבשיץשרה צ'רנואוחוב
סול אלוןאשר דהאןגיסיה ליבשיץיוסף צ'רנואוכוב
מרגלית אלושדוד דהאןילנה חוה ליבשיץבוריס צ'רניך
מרסל אלושורד דהאן (בן אור)סטסיה ליבשיץיוסף צ'רניך
זיוה אלחייקמסעודה דהאןסימה ליבשיץרחל צ'רניך
ירון אלחררשמעון דהאןסמיון ליובביןאולגה גולדה צ'רניש
ניר אלחרראליס עליזה דהןישראל ליובצנסקיאנט חנה צבאן
פריחה אלחררדוד דהןאספיר אסתר ליוברבבוריס צביירוזין
מלכה אלטרדוד דהןמיכאל ליוברביצחק צברי
נח אלטשולרדניאל דהןאודט ליזיוסף צבריה
פייגה אלטשולרחיים דהןיוסף ליטיואב צגאי מסגנו
מסעודה אליאיוסף דהןמריה ליטאליהו צדיק
יעקב אליאכיםיעקב דהןבוריס ליטויןבתיה בסה צובוטרו
טובה אליאסלונה דהןגיטה ליטויןאברהם צוברה
יוסף אליאסמסעודה דהןנחום ליטויןיצחק צוקרון
אסתר אליאסימרדכי דהןשיינה לייבנגרובמאוריציו מאורי צוקרון
חיים נג'את אליאסירבקה ריקיטה דהןיעקב ז'ק ליידררחל צוקרון
אביגדור אליהרחל דהןבטיה ליינרטיבור צוקרמן
אליהו אליהושמואל סמי דהןמריה לייפררחל צוקרמן
אליהו אליהושמעון חביב דהןיעקב אמיליו לינארסאריאב דוד צור
ז/נט אליהוולדימיר דובוביצקיאריה לינדחורי כוכבה צורף
טובה אליהוקימה דובוביצקינטליה לינשבסקייהודה צורף
יעקב קובי אליהואספיר דוברובולסקיגבריאל ליסטמנגוףיהושע צורפי
סלחה אליהותמרה דוברובולסקימרים ליפנררבקה צורפי
עובדיה אליהוברטה דוברובסקיחנה ליפשיץראיסה צייטלין
עזרא אליהוספרימה דוברובסקיאליהו ללושדוד צינצולקר
שמעון אליהודינה דובריצקידוד ללושבלה צליוק
מרים אלייזהחיים דודדוד ללושאליהו אלי צמח
עמנואל אלייזהיהודה דודדייה ללושיוסף צלח צמח
יצחק אלימילאה דודויקטור ללושיחזקאל צמח
אסתר אלימלךחזקיה ללושמתנה צמח
יוסף לעזיז עיוני אלימלךסופיה דודצ'נקושבה ללושנורי צמח
שמעון אלימלךודים דוידובסוסנה למברסקיפלורה צמח
אביבה אליס נמיראפרים דוידוביץדוד לנקריאולגה צמרמן
פורטונה אלישעיפים דוידסוןיוסף לנקריריימונד צנדאוקר צורי
יהודה אלכרייףזינה דונדרמכלוף לנקרישלום צנעני
אליהו אלללב דונדרולדימיר לעוושיןרחל צפרן
ויקטור אללוילן דונסקויאהרון לעזיזאסתר צרפתי
אסתר אמילי אלליאברהם דורןשלמה חיים לעזיז ועקניןריקה יעל צרפתי
מאיר אלליזהרי דז'יאןמרטין לרנראיסבל קאהן
אברהם אלמליחיעקב דטלניקולאי לשינגראיסמאל קאהן
אברהם אלמליחנינה דטלסולומון לשינסקייוסף קאפה
אברהם אלמליחג'וליה די קסטרושלום םויסהנעמי קאפח
אברהם אלמליחדוד די קסטרואברהם שניר מאורחיזלקה קבדה
אליס אלמליחדולי די'היפים מאידנסקייעקב קביסה
אסתר אלמליחיוסף דיאמנטזינאידה מאירג'לברט קבלה
אסתר הדס אלמליחד'ר מרים דיוינסקיפרחה מאירמשה קבלה
גאולה אלמליחדינה דייטשדניאלה מאירהסילבה קבלה
דוד אלמליחאברהם דייןאלכסנדר מאירוביץרחל קבלה
חביבה אלמליחאליהו דייןרחל מאירימריה קגן
יוסף אלמליחאשר מסעוד דייןראיסה מאלבאוה קגנובסקי
יעקב אלמליחדוד דייןיחיא ועלני מאריאברהם קדוש
יצחק אלמליחדונה דייןנחום מאריזהרה פרלה קדוש (כהן)
יצחק אלמליחחנינה דייןסביחה מאשאיהודה קדוש
יקוט אלמליחחנניה דייןעזרא מגורי הכהןמשה קדוש
מימון אלמליחחנניה דייןמרים מגןסימה קדוש
מסודי אלמליחיוסף דייןמיטל מדוויןצפורה קדוש
מסעוד אלמליחמיכאל דייןזהרה מדינהרחל קדוש
מרים אלמליחמכלוף אלברט דייןזוהרה מדינהשמעון קדוש
משה אלמליחמקים דייןחנון חנניה מדינהרות רותי קהימקר
סוליקה אלמליחעישה דייןיצחק מדינהבילא קוארטה
שלמה אלמליחפרלה דייןהרב מאיר מדינהסמיון קובזר
ישראל אלמליח מאירראובן דייןסעיד מדינהולדימיר קובל
ורדה אלמלםצ'קול דינקוציון מדינהיורי אורי קובל
ורדה אלמלםיעקב דינשטייןיוסף עודה מדמונימרדכי יחיאל קובלנץ
מקסים נסים אלמלםיחיאל סלם מדמונימדרכי שמואל קובן
סעיד אלמעלםיעקב דיסטלמןמלכה מרים מדמונימינה רחל קובן
עישה אלמעלםשלום דלעירבקה תמניה מדמוניאליעזר קוג'ה
שמעון אלמעלםשרה דלעימרים מהיןמיכאל קוג'וקין
אהרון הנרי אלמשעלידורה דמבאסתר מואיסייבגדליה קוגן
משה אלמשעליאליזבטה דמבובאידה מוברמיכאל קוגן
סוליקה אלמשעליטטיאנה דמידנקואלכסנדר מוזיקובסקימרי קוגן
רחל אלמשעליזומה דמסהולדימיר מוטקרחיל קוגן
באבא מכלוף אלנקריאליעזר דמריאסתר מוטרזליג קודריאנסקי
משה אלנקריחיים דמריארמונד עמרם מויאלסופיה קוז'וקון
עיישה אלנקריחיים דמרימוריס מויאלאברהם קוז'וקין
שמואל אלנקריעמי דמרימוריס משה מויאלחיה קוז'וקין
שמעון אלעזרשרלי דמרימכלוף מויאלחיים קוז'וקין
חיים אלעזרייונה דנזןסולומון מויאליוסף קוז'וקין
יוסף אלעזריאהרון דניאלסולטנה מויאליועין קוז'וקין
שושנה אלעזרידניאל צדיק דניאלרוזה מויאליצחק קוז'וקין
דוד אלעסרישמעון דניאלשלמה מויאלמיכאל קוז'וקין
אליהו אלפסייוסף סעיד דניאלישלום מוייאלמרים קוז'וקין
אסתר אלפסימהדי דניאליאברהם קוזוקין
אסתר אלפסימרים מהין דניאלישמואל מולטאהרון קוזוקין
ג'ורג'ט אלפסיעמי יעקב דניאלישרה מולקנדובאלכסנדר קוזוקין
דוד אלפסייחזקאל בנימין דניאלסרבקה מונס רוקחחיים קוזוקין
יהודה אלפסיאברהם דנינודוסיה דבורה מונסטירסקייעקב קוזיוקין
יעקב אלפסיאיזה דנינומירה מונסטירסקיפאינה קוזל
יעקב ז'ק אלפסימשה דנינואנטולי מוסטוסלבסקיסבטלנה קוזמיצ'וב
יצחק אלפסישושנה דנינו (פרטוק)עמנואל מוסיהבנימין קולודני
יצחק אלפסישמעון דנינואלכסנדר מוסייבאביה קולט
מימון אלפסיאילנה דנינו קרתאמשה מוסייביעקב קולט
נסים אלפסיסרגיי דניסובבן ציון מוסייב דילבנימין קולין
פרחה אלפסימלי דסהכחלה מוסיריסטפניה קום
רחל אלפסיאברהט דסטהכחלה מוסירימויסיי קומיסרצ'יק
שרה אלפסיבצלאל בוריס דצקובסקיברוך מוסקוביץשמחה קומסקי
סופיה נונה אלפרוביץמודסט דצקובסקיחיים מוסקוביץילנה קונסטנטינוב
עלייה אלפרסיאיאיו דרבהעידית מוסקוביץדורה קונפינו
שמעון אלפרסימרי דרבקיןחיאל מועלםאספיר קונצ'קוב
יוסף אלקוביאסתר דרוקמןיהודה מועלםרעיה קונצ'קוב
יקוט אלקוביפירה דרוקרישראל מועלםדמיטרי קוסוגליאד
מסעוד אלקוביאבנר דרוריסעידה מועלםמשה קוסוגליאד
סולטנה אלקוביאסתר דרורירבי שמעון מועלםלאווניד קוסטינסקי
ריקה אלקוביאסתר דריינברגליב לאונור מוצ'ניקאנטונינה קוסטנקו
אסטריה אלקיים (עוזיאל)שמואל דריינברגאהרון מור יוסףמילטון קוסלנסקי
דוד אלקייםדינה דרייצרדוד מור יוסףשרה קוסלנסקי
משה אלקלעידרעייחיא מור יוסףשלמה קוסקס
נטלי אלקלעיאיתמר דרעיפלורה מור יוסףנפתלי קופ
נטלי אלקלעיאמה דרעיפשה מורבניקאברהם קופ הכהן
סול אלקלעיאסף דרעיברוך מורדוךיהושע קופ כהן
ביביח אלקסלסיאסתר דרעיששון מורדוךגלינה קופיט
חסיבה אלקסלסיאסתר דרעיניקולאי מורוזבויום צבי קופל
שלמה סלומון אלקסלסיברוך דרעיאדוארד מורוזובחוה קופל
מרדכי אלקרייףדניאל דרעייעקב מורילידיה קופל
סעדה אלקרייףזוהרה דרעימרים מוריוסףזקי קופלורה
בלטה אמבאוחנה דרעיעמוס מוריסגניה קופלמן
טמרה אמבייהיצחק דרעימזל טוב מורליאנדריי קוצ'רנקו
שמעון אמואללעזיז אברהם דרעיטטיאנה מזודוד קורבטוב
דוד אמויאלמרדכי דרעימרק מזוג'מילה קוריאט
יוסף ז'וסף אמויאלמרים דרעימרק מזופניה קוריב
יעקב אמויאלסוליקה דרעיכמוה חביבה מזוזויקטור קורן
מאיר אמויאלסוליקה דרעיפורטונה מזלולנטינה קורן
מזל אמויאלרחל דרעיצמח מזלימרים קורן
מסעודה אמויאלשלמה דרעידניאל מזרחיהדסה הלנה קורנברג
מרים מרי אמויאלשמחה דרעינאזי מזרחיאבגוסטה קורנייב
שמעון אמויאלשמעון דרעיעזרא מזרחידמיטרי קורסקוב
שרה אמויאלשרה דרעירותי מזרחיגומש קורש
דוד אמויבתמר תמו דרעירחמים מזרחימשה קורש
מזל אמויבטל-נועם הדאיהשמחה מזרחימשה קורש
איזה אמורחנינה הדמרישמחה מזרחישרה קז'וקין
חיה אמנואלדזידריו דוד הוברשרה מחטידינה קזוקין
זהבה זהרה אמסילימרים הוברדינה מטבילאה קזנוביץ'
אברהם אמסלםמשה הובראברהם מטבייבישי קזקביץ
אליהו אמסלםאפרים הוכמןאיוון מטבייבחביבה קחטן
אליס אמסלםמיכאל הוכשטדטאלכס מטבייבג'ורג' עמרם קטורזה
אמיל חיים אמסלםעקיבא צדוק הופמןאלכסנדר מטבייבלילה אליז קטורזה
יוסף אמסלםטאובה הורביץבנימין מטבייבתמר קטורזה
יצחק אמסלםאלי לייב הורוביץדינה מטבייבמרסל קטן (לוי)
יצחק אמסלםשרה הורוביץויקטוריה מטבייבנחום קטן (ברינה)
יקוט אמסלםישעיהו הייליצרחוה מטבייבפרנסין קטן
מסעוד אמסלםפנטה הילמיטויבגניה מטבייבאליהו לילו קייט
מרים אמסלםישראל ראול צבי הירשיוין מטבייבאמיר קינן
סולטנה אמסלםבנימין הירשפלדיעקב מטבייבשמעון קינן
עמרי יצחק אמסלםאברהם הכהןיעקב מטבייבשמעון סימון קינן
פרופספר אמסלםאברהם דוד הכהןיעקב מטבייביורי קיסליוב
שלמה אמסלםאברהם מסעוד הכהןיעקב מטבייביליזבטה קירגוזוב
שמעון אמסלםאהרון הכהןיצחק מטבייבבן ציון קירשנבאום
שמעון אמסלםבנימין נלדו הכהןישעיהו מטבייבשפרה חיה קירשנבאום
שרה אמסלםדוד דודי הכהןמילאידה מטבייבליובוב קלאס
סימי אמריהודה הכהןמריה מטבייבולאדימיר קלטמן
דוד אנדריייוסף הכהןמשה מטבייבריבה קליימן
ילנה אנדרייביעיש הכהןסימפורה מטבייבריבה קליימן
אסקרוב אנוורמיכאל סימה הכהןרחל מטבייבשיינדל דבורה קליימן
סירין אנטוןמכלוף הכהןרחל מטבייבשמחה קליימן משה
דוד אנטלגטורניסים הכהןשרה מטבייבאנדרי שמואל קליין
גדלקין אנטליניסים הכהןמאינה מטבייצוקארפד קליין
שלום הכהןרוזה מטטובבורישקה קליין (אנדור)
אבא אסוליןשלום הכהןגרשון מטייביוסף קליין
זוהרה אסוליןיצחק גבריאל הכהן כ'ץמרים מטייבמלכה קליין
יצחק חיים אסוליןעובדיה ראובן הכהן מזרחיאבשלום מטליססביאטוסלב קליין
אליהו אסייגאברהם הלויאברהם בבר מיארהיעקב קליסה
יצחק אסייגאריאל הלוי (הרמן)אסתר מיארהפניה קליק
מסעודה אסייגסוליקה הלוידינה מיארהליאורה קלמן (דימנט)
סוליקה אסייגסעיד הלויזרי מיארהמלכיאל מיכאל קלנטרוב
שמעון אסייגגרשון ידידיה טוביה הלוי זילברמןיוסף מיארהמוסיה קלנר
אביחי אלברט אסיסזהרה הנדייחיא אליהו אליאס מיארהמיכאל קלשיצקי
אדוארד דוד אסיסיחיא הנדיסולטנה מיארהפאינה קלשיצקי
דמטאו אסמלשסאלם הנדימיה מיידנסקידניאל קמיניר
טקלה אסנאקאיסעידה הנדירחל מיימון לוירבמיר אבראהם קנבסקי
וולדה אסרטאהרן הנדיזדהזינאידה מייסטלמןלידיה קנטור
אברהם אסרףאהרן הנדיזדהאילנה רוחמה מיכאלסרגיי קניאזב
אברהם אלברטו אסרףחנם הנדיזדהחיים מיכאלאטה קניאל
אסתר אסרףאהרון הסיסיצחק מיכאליורי קניג'ניק
אסתר אסרףכוכבה ווי הסיסקאבה מיכאלסימון ישראל קניז'ניק
אסתר אסרףעדה הסיס (יעקב)רבקה מיכאלוב מיקולינסקיפירה קניז'ניק
אשר אסרףשמחה העברבנימין מיכאלייצחק קנפו
דוד אסרףמרגילת הר זהבחנה מיכאליפריחה קנפו
דניאל אסרףהדסה הר-אליבגניה מיכליןבקלה קסה
ויקטוריה אסרףאלי הרושאלכסנדר מילרחסיבה קסוס
חביב אסרףחיים הרושרחל איירין מילריוסף ז'וז'ו קסוס
חיים אסרףחנניה הרושאליזבטה מילשטייןרפאל קסוס
יוסף אסרףחסיבה הרושאסף מימוןיהושע קסורלה
יחיא אסרףחשיבה חנה הרושארנסט חיים ישראל מימוןמאיר קסורלה
ליאור אסרףמשה הרושגיריה מימוןרחל קסורלה
מנחם מישל אסרףעזיזה הרוש (כהן)חי ויקטור מימוןדוד קסטיאל
מסעוד אסרףצביה הרושברטה מימונימסעודה קסטיאל
ניסים אסרףשלום הרושמאיר מירו מימוניליאור קסנר
עליה אסרףשמעון הרושמרים מימוניבוריס קפיליאנוב
ראובן אסרףצביה הרוש גל אוןפרג'י מימוניאברהם קפלן
רחל אסרףאיזבל הריס (שושטיין)מרדכי מימרן מרקגריגורי קפלן
רחל אסרףמרים הריססמיון מינביץדבורה קפלן
רחל אסרףינקו הרמןאלכס מינגלוויקטור קפלן
שמחה אסרףשרה הרמןאליה נוצי מינהסבטלנה קפלן
שמעון אסרףאורלי הרמנויהודה מינץרבקה קציר
שמעון אסרףיוסף הרמנואנדרי מינקובאיזה קקון
כמיניה אסרף ימנהצדוק הרשקוקונסטנטין אליהו מיסיניקובמסעוד קקון
ונדה אפטרגוטשיינדל הרשקואברהם מיקבימןפריחה חיה קקון
אסתר אפללוחנניה ואונהרוזה מיקבימןשושנה קקון
אסתר אפללויצחק ואזאנההלוי חיים ברוך אלטר מיקלצקישמעון קקון
יצחק אפללוחביבה ואזנהדורה מירוצ'ניקשרה קר
חיים אפרגןיעיש ואזנהשמואל מירוצ'ניקז'ינובי קראנט
חיים אפרגןעמרם ואזנהאלכסנדר מישוסטיןאנה קרביץ
יוסף אפרגןנתנאל יהודה ואנונואדרי מכלוףבוניה קרבצ'יק
מכלוף מיכאל אפרגןאניאו וואסהאיטח איתמר מכלוףסרגיי קרגודסקי
משה אפרגןמריה וודוטינסקיעליזה מלאוסישרלי שאול קרדונה
משה אפרגןויטלי ווזוויראובן מלאוסיפרטונה FORTUNEE קרובי יקותה KAROUBI YACOUTA
עמנואל ישראל אפרגןמשה וויחנסקיאברהם מלואאנצ'ל קרויטורו
פאני פרחה אפרגןאליהו וויטאסתר מלולגולדה קרויטורו
פאני פרחה אפרגןאברהם ברוך וולנרדבורה מלולנח קרויטורו פז
אסתר אפריאטמריה וולפיאנסקיחיים מלולשמיל זמוול שמואל קרויטוריו
יעיש אפריאטרבקה וולקוביהודה מלולצבי קרטס
נסים אפריאטסימה וונונויעקב מלולדוד קרי
נסים אפריאטפרוספר מסעוד וונונולאה מלולאלי קריאף
סימי אפריאטחנניה ווקניןמאיר מלולאליהו ללו קריאף
עישה אפריאטחסיבה ווקניןפריחה מלולאמה קריאף (אטאל)
פרוספר מסעוד אפריאטחסיבה ווקניןולול מלולטניקמרדכי קריאף
שלמה אפריאטיעקב ווקניןחיים יוסף מלינרסקיאלכסנדר קריז'נובסקי
מנשה אפרימובשלמה ווקניןמשה מלכאאספיר קריז'נובסקי
מרדכי אפרתימנאלה ווקנקנסים מלכאפנחס קריז'נובסקי
מרדכי אפרתיאיזיק יצחק משה וורוניןסיניה מלכאלובוב חיה ליבא קריימר (קריימר)
אנסטסיה אפשטייןגניה וורוניןעמרם מלכאולדימיר קריינדל
שמואל אפשטייןתנחום וורוניןרחל מלכאפנחס קרייף
חנה אצרףיעקב וזנהאברהם מלכהליליה קרימר
יוסף אצרףסטרינדקו ויאצ'סלבאברהם מלכהמשה קריספין
כרמלה אצרףגלינה ויונובאברהם מלכהמשה קריספל
לונה אצרףאפרים ויזלאברהם אלברט מלכהרחל קריספל
הרב שלמה אצרףחיים ויזמןאברהם אלברט מלכהשמעון קריף
אנדרי פרג'י אבינועם אקוסחנינה ויזמןאילנה מלכהליאה קריצ'בסקי
דוד אקועשלמה ויזמןאסתר מלכהפיגה קריצ'בסקי
זכריה אקועברטה ויטקיןאשר מסעוד מלכהטובה קריצ'מן
שלמה אקועשרה רבקה ויטרבו (קולומבו)דניאל מלכהדורה קרמן
אליהו אקניןתיאודור קלונימוס ויילזוהרה מלכהיוסף קרנצוב
שמיל אקסלרודישראל ויינברגחיים מלכהסופיה קרנצוב
יעקב אקרישסלמון ויינרחנה מלכהולדימיר קרפיבניק
מרים אקרישגדליה ויינרמןיהודה מלכהיהודה מאיר ראטשטיין
יוזיה ארביטיילואלכסנדר ויינשטייןיוסף מלכהוירה ראי
מימון ארג'ואןבלה וייסיוסף מלכהולרי ראיצנקו
שמחה סימי ארג'ואןדב אגון וייסיעקב מלכהריימן רבאל
רחל ארדושורוניקה שרה וייסלאה מלכהכוכבה רבי אבא
שמואל ארדושכפיר וייסמאיר מלכהז'קלין רביוף
אדיטה ארדלימשה וייסמוריס מלכהיבגניה רבין
וסליה דב לוצי ארדלירפאל פיליפ וייסמזל מלכהגניה רבינוביץ
אמיליה ארוגטהתמר וייסמסעוד מלכהזינאידה רבקין
מיכאל ארונבייבפנחס וייס הכהןמקס מלכהדוד רג'ואן
יוסף ארונובאשר זליג וייסנברגמרדכי מלכהשושנה רג'ואן
ליזבטה ארונוביץמסיה וייסנברגעבישה מלכהיוסף רדבוגין
רבי ישראל ארז'ואןמרים וייץעדי מלכהלב רדבוגין
שמואל וייץעזר מלכהסוליקה רואס
סופיאן ויליאמיןעליה מלכהדבורה רובינוב
מוניר אריאליברודני וילנהעליה מלכהבתיה רובינציק
שלמה אריאליבת שבע וינובעמרם מלכהברוניה רובנוב
שושנה אריאלי ברוךשיינה וינטרובציונה מלכהראיסה רובנוב
הרב ד'ר צבי אריה (יהודה)ג'אן וינטרודראובן רוברט מלכהגיזלה רובנשטיין
קמר אריהארקדי וינררחל מלכהלודמילה רובשבסקי
לבן ארישטיאנוגניה וינררחל מלכהסימה רודמן
משה ארנוביץמלכה וינשטייןשושנה מלכהסימונה רודריגז
אריה ארנון (אינהורן)מרים וינשטייןשיר לאה מלכהחיה רודרמן
רחל שולמית ארנוןנחמיה וינשטייןשמחה מלכהאלברט אברהם רוזיליו
אנטולי ארפייביצחק וינשטיןשמעון מלכהמרים רוזילין (אבגי)
גורליק ארקדיישראל אריה וינשטיןשמעון מלכהמירה רוזין
יוסף אשושרחל וינשטיןשרה מלכהנאוה רוזנבאום (הוילנד)
כמונה אשושמריה ויצמןמסעודה פורטונה מלכירבקה רוזנבאום
אייזיק אשטמקראברהם וכטלסאסי מלכינעמי נחמה רוזנבלט
מיכאל אשטמקריהודה מאיר ולדארקדי מלמדפסיה רוזנבלט (ברל)
סופי אשטמקרצבי ולדמןסולומון מלמדרועי רוזנבלט
סעיד אשרקלרה ולדמןרחמים מלמהאלכס רוזנברג
עובדיה אשרמטליה ולטראיזבלה מלניקובאתל רוזנברג
שולמית כתון אשראליזבט ולקוברודליאה מלניקובדזינה רוזנברג
שמואל פואד אשרחיים ולשמולט מלקומיליה רוזנברג
טורן רחל באבאיןסעדיה ונהישראל מלררובין רוזנברג
סינידו באיינהדינה ונונומרים ממו (סיטבון)אלטר חיים גור אריה יהודה לייב רוזנהאוז
אליס באלסמכלוף ונונואסתר ממןלאורה רוזנוב
חנינה באלסמסעוד חיים ונונוחנינה ממןיוסף רוזנפלד
פליקס באןסימי ונונומסעוד ממןמטילדה רוזנפלד
שלמה באראטאירינה וסרמרדכי ממןצפורה סילביה רוזנקראנץ וולף (זלמן)
שושנה בביאןלזר וסרמןמרים ממןדוד רוזנר
מנשה בביז'אייבאסתר וענונורחמה ממןרוהי רוחיה (מסאצ'י)
ורה בדייבדוד וענונויעקב מןדולת רוחסר
משה בדייבמרדכי וענונופנחס מןדולת רוחסר
יוסף בובויבאברהם ועקניןרוזה מןגיטל רוטבאום
יוסף בובויבאברהם ועקניןאלכסנדרה מנדלבאוםאולגה רוטנבורג
דיאמנטה דניז בובלילאוראל ועקניןדינה מנדלבאוםמיכאל רוטנבורג
מרדכי בובלילאיזה עליזה ועקניןאמיליה מנדלשטםמרים רולופ
שרה סבירסה בובלילחביבה ועקניןארקדי מנובאלכסנדר רומקין
פרמט בוגדנהחנה אנט ועקניןבריליאנט מנחימובאסתר רומשנקו
זהרה בוגניםיוסף ועקניןאסתר מנחםדבורה רוסטון
יפים בודילובסקיכליפה ועקניןפנינה מנחםחיים מנחם מענדל רוסטון
יגאל בוהדנהמזל ועקניןשאול מנחםחנה רוסין
מאיר בוהדנהמסעוד ועקניןשאול מנחםאברהם חליל רוקח
מאיר בוהדנהמרדכי ועקניןשרה מנינגרבת שבע רוקח
מרדכי בוהדנהעמרם ועקניןאצלן מנירדינה רזניק
פריחה פיבי בוהדנה (סוסנה)רבקה ועקניןקחלה מנירוולף רזניק
אברהם בבר בוזגלורחל ועקניןישעיה מנצורהקלרה רזניק
אליס בוזגלושושנה פרטונה ועקניןדניאל מנשוריאברהם רחמים
אסתר בוזגלותמר ועקניןמגי מסטהיששכר רחמים
חיים בוזגלורוזת זוהרה ROSETTE ZOHRA ועקנין OUAKNINEבוריס בער מסטצ'קיןמרים רחמים
יהודה בוזגלויחיא וקאחימניה מסטרדניאל רחמים גזיאל
מזל בוזגלויחיא וקאחיאליס מסיקהיוסף-ניאה רחמן
עישה אליס בוזגלויעקב וקאחיז'ולי מסיקהטג'טו ברלה רטה
פרח בוזגלומזל סעידה וקאחיכליפה מסיקהסטלינה רטוש
שלום בוזגלושולמית סלמה וקאחי (תם)יעקב יהודה ג'אק מסליןמשה ריבואה
יוסף בוזנהשלום סאלם וקאחיחיים מסמרציבה ריבין
אהרון בוחבוטסעידה וקחישרה פדה מסמראליעזר ריבק
אורית בוחבוטאהרן וקניןעטר מסעודהפרלה ריבק (גלה)
אורית בוחבוטחנינה וקניןעליזה אליס מעזו'זה נשיאאתה ריבקין
דוד בוחבוטחנניה וקניןיצחק מעתוקמסיה ריבקין
יוסף בוחבוטחנניה וקניןזריפה מקדסיילזבטה ריגורודסקי
יוסף בוחבוטיוסף וקניןרחמים מקדסימרגריטה ריגורודסקי
יעקב בוחבוטיעיש וקניןטדסה מקונןלוסיה רייגורודסקי
יצחק בוחבוטיצחק וקניןפנטהון מקונןיורי רייך
סבריה שולמית בוחבוטמסעודה וקניןאבבו אביבה מקונןןנחום רייך
קלר קלרה בוחבוטעזיזה וקניןאתאנו מקוריהאברהם רייכערט
שולה בוחבוטרפאל וקניןיעקב מקייסאליהו ריינגולד
שלמה בוחבוטשושנה וקניןיוליה מקסימוביורי ריינגולד
תמר בוחבוטשמחה וקניןאברהם מרג'נישרה ריינין
יקוט בוחבוט לנקרירחל וקסטוביה מרגוליספרופ' זאב רייס
שלמה בוטאאלחנן שמשון וקסבאוםאברהם מרגיקורנליה רייס
שלמה בוטאאברהם וקסמןפנינה מרגלינג רייסאנה רייסקי
יהודה בוטבולרבקה וקסמן (שלמה)ברגר מרגריטהחיה רייף (ראפסטאף)
מרדכי בוטבולרבקה ורחובסקיאביגאל מרדכי (חי)שולמית דבורה רייף
סימי בוטבולד'ר יעקב ורטליבאודיה מרדכיאסתר יאחע רייפמן
סימי בוטבולמרדכי יעקב פרדי ורמששמחה מונט מרואנייוסף רייפמן
עישה בוטבול (שושן)גריגטרי ורנבסקימלכה מריאלכסנדרה ליסה ריסה (לטשו)
פאני בוטבולסימפורה ורנבסקיעליזה מרסאנו (כהן)צביה ולנטינה ריסקין
יהונתן עוזיאל בוטהוליה ורניקובפרנקל מרצ'ליוסף רסד
יחיא בוטהירחמיאל ורצקיאברהם מרציאנוגלינה רסין
סעדה בוטהלב ורשבסקיאסתר מרציאנוסמיון רסין
סעיד בוטהשרה ז'ופרנרדוד יוסף מרציאנוזינובי רסקין
סעידה בוטה (סלם)אוה ז'וקובסקיפאני מרציאנושושנה רענן
שלום בוטהימית ז'ורנושמעון מרציאנושרון רפאלי
רומיה בוטה עוקשינתן ז'ורנואורי מרקואולגה רפופורט
רסיה בוטויניקובהגיגורי ז'חרמןמרצל מרקולב רפופורט
גולדה בוטחיןמיכאל ז'ילינסקיעוזי מרקוזכריה רצאבי
אלכסנדר בויאקובגאורגי ז'ילנקוברות מרקוחביבה רצאבי (תם)
חיה בוימלשבה מרי ז'נורחל מרקוסעואד רצאבי
אסתר בוכריסחסיבה רוזה ז'רביס (לנקרי)מרים מרשהעוואד רצאבי
מאטוס בולטקסאלכסנדר ז'רסקייעקב משאשאלה רקיטיינסקי
בלה בולקרייאניה ז'רסקימזל טוב משאשדבורה רשטניקוב
אולג בולשונובאהרון זאוויבנימין משהרחל רשל (תורג'מן)
אלכס בונדרנקולידיה זאושיציןדרליוק ולול משהבת שבע שאולקר
ציון בוני לויבלה זבגורודנימוריס משהדוד שאולקר
שמעון בוני לויסימה זבולוטניךמוריס משהמסודי שבא
שורה בוסביבהגורג'יה זבולונימלצין משהאפרים שבנוב
שלום בוסיפנחס זבולונימתנה משהיוסף שבנוב
נלה בוסיןדליי זגייהפרחה משהיעקב שבנוב
דוד בוסכילהאשר קופל זדהקוטל מיכאל משהמיכאל שבנוב
אריאל שלמה בוסקילהאברהם אלברט זוביברחל שמסי משהברש שבע
דבורה בוסקילהיהודה זוהרשישט משהבוריס שבץ
יעקב בוסקילהיהודה זוהרששון ששי משהרחל שבץ
יעקב בוסקילהיעקב זוהרדוד משיחהנריך שברין
יעקב בוסקילהמכלוף זוהרנחמיה משיחחלווה שבת
ניסים בוסקילהמרים זוהריעקב משיח מוטהדהליזה שבת
סעדה בוסקילהמרים זוהראסתר משעלישלום שבת
סעדה' בוסקילהתורג'מן זוהרהאסתר משעלימשה שבת אליהו
רונן רפאל בוסקילהאברהם זוזותדוד משעליפרחה שבתאי
רחל בוסקילהאסתר זוזותיוסף משעליאברהם שבתוב
אליהו בועזיזברהם זוזותיפה משעלילוטי שבתוב
אברהם בוצ'רניקובזוהרה זוזותסוזן משעלישמואל שגב
אנטולי בוצ'רניקוביפה זוזותרחל משעליאירינה שובינסקי
ילנה בוצ'רניקובמאיר זוזותשמעון משעליפנינה שווץ
ליאה בוצ'רניקובמיכאל זוזותשמעון משעליאליזבט שוורץ
פלגיה בוצ'רניקובנסים מנחם זוזותשרה משעלי (ליברטי)חיים יעקב שוורץ
יספיר בוצרניקוברחל זוזותבטי משקטופרץ שוורץ
יעקב בוצרניקובאיגור זונדלביץיוסף משקטוציפורה שוורץ
זהבה בוקבוזהאירה זורדהמיכאל משקיטשולמית שחר שוורץ
סלבה-גנה בוקיןאנה זיגמןמרדכי משרתישושנה שוורץ
אלברט בוקלריחיאל צבי זיומתן מתתיהושרה שוורץ
אברהם בוקרהגסיה זיוקובסקיאריה נאמןאברהם שוורצמן
חנה בורודיאנסקיאטה זייפר (בירמן)טובה נאמןלינה שוורצמן (מדריש)
לאה לידה בורוכוב אברמובמינה זינגרעובדיה נאמןאסיה שוכמן
דוד בורוכוב כהןעקיבא זינגראליס נאמריצחק שולים
פולינה בורוכוב כהןולנטין זינגרמןחיה נבויצ'יקובסופיה שולים
מיכאל בורטיאנסקימרק זיסקיןדוד נבטאלין מרים רחל שולמן
גולדה בורייעקב זיסקינדקלוד נבטאלכסנדר שולמן
ים בוריסגסיה זיקובסקיאריאלי נג'אתבסיה שולמן
זינאידה בוריסובדייזי זכריה (לוי)יוסף נובוסלדבורה שולמן
מיכאל בחרוזייוחנן זכריהמניה נובוסלדבורה שולמן
שרה בחרוזייוסף זכריהרחיל נוביקוביוסף שולמן
בונינה בטוןיורי זכריהאינה נחמה שיינה נוזיקמרק שומיאצקי
שמחה בטיל (פנחס)יחזקאל זכריהבן ציון ישי נולמןאלה שומצקי
מרסל ביגאוילאה זכריהאסתר נוסלבמרק שומצקי
אברהם ביטאןמרדכי זכריהיהודה עזיז נוריאליוסף שונים
משה ביטאןבלה זלוצ'בסקייבגניה נזרוב פיגנבאויםיעקב שונים
אברהם ביטוןאברהם זלסמריה נזרקנושמעה שונים (סיאני)
אברהם ביטוןדבורה זלצמןיניר עירן נחשמעה שושנה שונים
אול ביטוןגרגורי זמיחובסקיגדעון נחוםשמעון שונים
אלי אליהו ביטוןאיסק זמלינסקיציונה טובה טויה נחוםיצחק שוסטרמן
אליהו ביטוןג'ולייט זוהרה זנה (רסד)זכר נחימוביץ'מרים שוען
אסתר ביטוןיוסף זנוסלימה נחמיקהשם טוב אברהם שוען
דדה ביטוןשלום שרל זנוחסיבה נחמןשמואל שוען
דוד ביטוןרבקה זסלבסקיניסים נחמןאינה שופמן
דוד ביטוןאליהו זעפרניג'יזל נחמנייחיאל שוקרון
דוד ביטוןזוהר זעפרנידוד נחמנימור שוקרון
דוד ביטוןמזל זעפרנייעקב נחמנימסעודה שוקרון (כהן)
דוד ביטוןיחזקאל זערורפרחה עזיזה נחמניהרב מרדכי שוקרון
דוד ביטוןמאיר זפראנימיכאל ניורנברגמרים שוקרון
דינה דולי ביטוןחיה זקאריה לייב ניידרמשה שוקרון
דקר יהונתן ביטוןראובן זקוביץחנה ניידרפריחה שוקרון
זוהרה ביטוןדוד זקריחנוך ניידררות שוקרון
חיים ביטוןחנה זקריעמר חנה נינטשלום שוקרון
חנה ביטון (דנינו)אסף זרבאילובניסים ניסיםמניה שור
חנניה ביטוןמזל זרביאלובעובדיה ניסיםאסתר שורץ
יוסף ביטוןחיים זרביביצחק ניסימיאןיהודה ינאי שורץ
יעיש ביטוןיעקב זרביבורה ניסמןאליהו שושן
יצחק ביטוןיעקב זרביבמארק מענדל ניסמןאסתר שושן
מאיר ביטוןיצחק זרביבאהרון ניסןחנה חנית שושן
מומי ביטוןמרק כלפה זרביבחבו חוה ניסןחנינה חנה שושן
מזל ביטוןרינה זרביבמרדכי מורדוך ניסןיהודה שושן
מימון ביטוןאלברט זרחשרה ניסןיוסף שושן
מסעוד ביטוןאנטואנט זרחיוסף חיים שושן
מסעוד ביטוןמרסל כמיסה זרחלאה ניסנימאיר שושן
מסעודה ביטוןמרסל כמיסה זרחמרדכי ניסנימימון שושן
מרדכי ביטוןיוסף זריהןשמעון ניסנימכלוף שושן
מרדכי מוטי ביטוןשמעון זריהןשרה רנגינה ניסנימסעודה שושן
מרי מרים ביטוןתמר זריהןחמדה ניר (בוטון)מסעודה שושן
משה ביטוןיקוט זריהן-אוחיוןשמעון שמחה נירפריחה שושן
נחמן דניאל ביטוןנדז'דה זריצקישמואל נירנברגרחל שושן
סימי ביטוןזינאידה זרצקיזינאידה נמינסקישלמה שושן
סעדה ביטוןרחל זרצקינחום נמינסקייהושע שושן ישועה
סעדה ביטוןאידה זרצראברהם נמירובסקייוסף שחר
סעיד ביטוןמיכאל זרצראלי נמןמלכה שחר
סעיד ביטוןויקטור חבבומרדכי נמרעדה שטאובר (שטדלר)
עזר ביטוןמשה חבבו סאלאגבריאל חי נסיםשרה שטאובר
עיישה ביטוןאנה חבורוסטובמשה נסיםרחל שטדלר (וינשטיין)
עישה ביטוןפבל חבורוסטובנסים חיים נסיםויטלי שטיבלמן
עישה עליזה ביטוןמאיר חביבסאלם נסיםמריה שטיבלמן
רחל ביטוןאיגור חביןפרחה נסיםריבה שטיטלמן
רחל ביטון (אלבאז)גלינה חביןדיאה נעיםחיים יוסף שטיין
רחל ביטון (עמר)ברטה חבקיןפורטונה נעיםשרה שטיין
שלום ביטוןיוזמן חבתוןשמעון נעיםגולדה שטיינברג
שלמה ביטוןמרסל חג'גאבא משה נעמתרחל נעמי שטיינברג
שמחה ביטוןאילנית הודיה חג'ג'אברהם נעמתשושנה שטיינברג
שמעון ביטוןיצחק הנרי חג'ג'אהרון נעמתפייגא צפורה שטינברג
תמו ביטוןמרים חג'ג'רבקה נעמתאסתר שטינהרט בנישו
תמו ביטוןסוזן חג'ג'רבקה נעמתויקי שטרוסברג
תמר ביטוןרחל רזה חג'ג'יחיא רולנד נפתליאסתר שטרית
תקוה ביטוןשלמה חג'ג'מאיר נקשיהונתן שטרית
פרדי ביטוסיחביבה חג'מהמרלין יעל חיה נקשיוסף גוזף שטרית
גמרה מרגו ביטןפרחה חג'מהרות מרגרט נקשרחל שטרית
לונה ביטןראובן חג'מהרחל נקשאהרן שטרן
נירה ביטןנזימה חגמהשלום נקשרוזה שטרן
פרנסואה פרג'י ביטןגבריאל חדדשרה נרבוני חקוןסלאבה שיגלוב
שמואל ביטןזינה חדדאיגור נרובליאנסקיגניה שיטינשנידר
רוזה בילורוסץחבצלת חדדאנה נרובליאנסקיאמה שיינין
ליזה ביליקיוסף חדדנעמי נרוסלבסקיפריידה שייקוביץ
אהרון בירגריעקב חדדרן אברהם נתןאברהם יצחק שיף
גבייהו בירוכדיה חדדנאכמאן סאגינארחיה שרה שיף (פסאבקו)
טטיאנה בירמןכמוס חדדסעידה סאלםשמואל משה שיף
טטיאנה בירמןלונה נינט חדדאופיר סבגנינה שיפובה
פאינה בירמןמטילדה חדדגיטל גילה סבגדסה שיפראו
פאינה בירמןנעמי חדדדוד סבגפרג'י שיקלי
סופיה בירקןפורטונה חדדהוגט שמחה סבגשרה שיקלי (קרייף)
משה בכרציון חדדחנה סבגגריגורי שירבקובסקי
אשטה בלאיקיקי פרץ חדדמאיר סבגלאה רחל שירלמן (פפר)
גיבטאי בלאירחל חדדמכלוף סבגמשה שירלמן
קסהון בלאיישושנה חדדמכלוף סבגפייר יהודה שיש
פרדה בלאיינששלום חדדמשה סבגרחל שכטמן
יצחק בלאסדריה חודורובסקיסוליקה סבגבקה שכטר (קרופרז)
שלום בלאסחיה חודורובסקיסימי סבגקרול שכטר
איזבלה בלומיןגבריאל חוחלוביץעישה סבגסימה חיה קלרה שכמן
שמואל שרל בלומנטלפיבי חוןעליה סבגזושא שלום
אליהו בלוקהאספיר חורגיןשמעון סבגסעיד שלום
גולדה בלטריחזקאל חורשאסתר סבחפחימה שלום
אולגה בליטימרים חזוטדניאלה סבחישראל שלומי
משה בלילטיגמרה יסמין חזותחנה אנט סבחשמחה יעקב שלוס
עליזה בלילטימשה חזותחנניה סבחאלברט שלי
רפאל בלילטיאליהו חזיזהמיכאל סבחז'ורז'ט שלי
לאוניד בלכובסקימחה חזיזהפיה סבחמסעודה שלי
משה בלמסאליהו חזןשלום סבחעליזה אליס שלי
רחל בלמסאסתר חזןשלמה סבחמיכאל שליאחובסקי
רחל בלמסג'מילה חזןאברהם סבירובר שליט
לבנה בלנש סלםיעקב חזןיעקב סבעוןגיא שלם חדד
רחל בלעיישיעקב חזןאיידה סברדלובאפרת ברכה שלמה
אברהם אלברט בלעישיצחק חזןסימה סברינסקי ברעםסוהם שלמה
אליהו בלעישמסעוד חזןמריה סגינורסלימה שלמה
בייה בלעישמרדכי חזןיצחק סגל סקג'ציסלימה שלמה
חנה אנט בלעישמרדכי חזןרבקה סגל סקגיציפלורה שלמה
שרה בלקניסים חזןשמעון סוויסהשלי סלומון שלמה
רותי בלקיס שעבניעישה חזן (בן חמו)נחום סוחולוצקיסבח שמביק
חיה בןאליהו חיאיטו סויסהאליהו שמואל
שמעון בן אדיבהויקטור חיאסתר סויסהברש שמואל
שרה בן אדיבהסביחה רחל חיגלית סויסהדוד שמואל
צח יוסף בן אורסלומון שלמה חי טייבחמה סויסהמאיר נסים שמואל
ירחמיאל בן אליעזראזיבואנה עליזה חיוןיוסף סויסהמרים שמואל
אלעד בן אסוליןיצחק חיוןיוסף סויסהמשה שמואל
יוסף בן אסייגקרלוס שלום חיוןיעיש סויסהסוזן שמואל
משה בן אריבאשרה חיוןמכלוף סויסהפרידה שמואלי
רחל אנדראה בן בונןאסתר חיות (דהן)משה סויסהשמואל שמואלי
אליהו בן ברוןחיים ליאון חיותסימי ממח סויסהשמעון שמחון
מטילדה בן ברוןיצחק חיותסעדה סויסהתמר שמחון
מימי אמה בן ברוןניסים חיותרחל אסתר סויסה (קוניזבר)אלי שמלה
אליס בן גיגישלמה סלאם סויסהלילאן חביבה שמלה
יצחק בן גיגידניז חיטרחל מרמל סוירסקימאיר שמלה
יקוט בן גיגייעקב חיטריןזכי סוכרמרים ג'ני שמלה
רחמים בן גיגיאיסק חייטלוירא סולומוןרימונדה שמלה
מכלוף בן דהןבילא חייטאסתר סולטןדוד שמע
סול בן דהןחנה חייטיעקב סולטןמזל שמע
אסתר בן דודילנה חייטמלכה סוליקהסעידה שמע
מזל שושנה בן דודשלום חייטדוד סולשטייןנהוראי שמעון (פינטו)
מסעודה בן דודצרויה חייםמטילדה סולשטייןשמעון שמעוני
עמרם בן דודשושנה חייםאליהו סומךחיים שמק
שלמה בן דודרחל חיימובדוד סומךליזה שמרקוב
אברהם בן דוד ויוסףאיזבלה חייקיןורד סומך
הילדה חנה בן דוד ויוסףגבריאל חימיאיבון מלכה סוסןיוסף שמש
מסעוד בן דוד ויוסףחנה חימיפאינה סוסניצקינדרה שמש
עליזה בן דוד ויוסףרות ליפז חימיסינחיה טובה סופיסילבנה שמש
אליהו בן דוד יוסףפרחה חלווהאדוארד סורוקיןפיגא שנבאום
מימון בן הרוששמחה חלויהסופיה סורוקיןפרל שנגין
מסעודה בן הרושאליהו חליואאבינועם אבי סחראיחסיה שנייבס
יהודה בן זאביעיש חליואאסתר סחראיסניה שניידר
עמרם בן זימרהויקטור חלניקוביורם סחראילידיה שנייר
יהודה לאוני בן זקןשרה חלריצחק סחראיעומר שניר
יוסף בן זקןכליפה חמוציונה סחראיברנרד שנפלד
עזיזה בן זקןמקנין חמושימרית סחראיקמרטג' שעבני
עמרם בן זקןרחמים רמי חמוליב סטוליארחביבה שעון
שרה בן זקןמסעודא חמי (חסון)דוד סטנובסקיחנה שפוליאנסקי
סלומון בן זקן צרפתירבקה חנהויורל סטריזויבגניה שפושניקוב
יוסף בן חיוןורה חננייהויורל סטריזוזינדאידה שפיגלמן
עובדיה בן חייםגריגורי חנקיןפסיה דבורה סטריקובסקייפים חיים שפיטלניק
מזל טוב בן חיים דמורהמאיר חסדמאיר סיבונימריה שפיטלניק
אברהם בן חמואיתמר חסידביילה סיבניקנחמן שפירא
אברהם בן חמויהודה ליאון חסידאלגרה סידיססופיה שפירא
אלברט בן חמויוסף חסידשמואל מ. סידיסרוזליה שפירא
אליהו בן חמולוסי חסידמזל סיטבוןחנה רחל ג'יזלה שפירו
אליהו בן חמועליזה חסידסוזן סיטבוןאאוגניה שפירר
דוד בן חמואבנר חסידיםרחל סיטבוןד'ר ארנסט שפירר
חיים בן חמויון חסידיםדוד סילבראשרה שפלנסקי
יוסף בן חמועשרת חסידיםיוסף סילווה בנישופרידה שפר לובא
יחייא בן חמוראובן חסידיםאודט סימון צבאןאורי שפרוך
יצחק בן חמושמואל חסידיםמשה סימן טובאורי שפרוך
לונה בן חמולוסי חסיר (בן חמו)יצחק סין חיה טובהזינאידה שץ
מימון בן חמומאיר חסלבסקיטובה סינחיהפולינה שצ'וקין
מסעוד בן חמורוזה חסלבסקידורה סינלניקובאנטולי שצטינין
מרי בן חמומימון חסנהאליהו סיסופרידל שקולניק
מרסדס בן חמודוד חסנידוד סיסובאבט אליזבט רבקה שקרון
מרסל בן חמואסתר חפוטהחנינה סיסומרק אנרי ישעיה שקרון
משה בן חמואמילי מילי חקוןיצחק סיסויהודה שרביט
משה מואיז בן חמודוד חקוןיצחק סיסותמר שרביט
סעדיה בן חמוגזילה חררימכלוף סיסואייל שריקי
רבי עיוש בן חמובישט טגניהעליזה סיסואסתר שריקי
עיישה בן חמוגסה טגניהעליזה סיסוחיים שריקי
עיש בן חמוזנאנאו טגניהגבריאל סיק סיקמאור שריקי
עישה בן חמודוד טהרסימיון סיקזןמאיר שריקי
פורטו מסעוד בן חמואנה טובמיכאלח סלבוטיןרינה שריקי
רחל בן חמויעקב טובביןאינסה סלביןבוריס שרמן
רחמים בן חמואליהו רנה טובולברכה סלדזיאנובסקירחיל שרמן
שמחה בן חמוזוהרה טובולמשה סלדזיאנובסקיאביגיל שרנק (קסטנבוים)
מזל בן חרבוןנגה טובולסולומון סלודרשקדיה שרעבי
אסתר בן טולילהלוי סלומוןמלוינה שרקדי
יצחק בן טולילהחיים ניסים טוביאנהחיים סלחשטפן שרקדי
יצחק בן טולילהנורית טוביאנהאהרון סלימןשדרה ששון
יצחק בן טולילהרחל מימי טווילזהרה סלימןיוסף תבור
שלמה בן טלאברהם חנניה טויטויוסף הינדי סלימןפריחה תדגי
סוליקה בן יאיראפרים טויטושדרה סלימןפריחה תדגי
סוליקה בן יאירהלן טויטואברהם סלםניסים תויזר
סוליקה בן יאירהנרי שמשון טויטוחביבה סלםסעדה תויזר
פריחה בן יאירחפשייה טויטויהודה סלםדוד תויתו
שמעון בן יאיריוסף טויטויחיא סלםאפרים תורג'מן
גיטל בן יהודהמטילדה טויטופול חמיה סלםחיים מאיר תורג'מן
סלימן בן יוסףמסעודה טויטורון סלמהיהודה תורג'מן
סלימן בן יוסףמרדכי טויטודוד סלמון חדדמאיר תורג'מן
דוד בן יעקבמרים טויטויחזקאל סלמןעמרם תורג'מן
אליהו בן יקרפנחס טויטויעקב סלמןפרחה תורג'מן
יהודה בן יתחציון טויטולולו סלמןשרה תורג'מן
דוד חיים בן כליפהרחל טויטופורטונה מסעודה סלקמוןחנה תם
סעדה בן כליפהרימונדה טויטו (אוזן)חיה חנה סמג'היחיא תם
אברהם בן לולושולמית טויטו (צורפי)שרה גיטל סמואלס SAMUELSמלכה תמו
אברהם בן לולושמואל טויטולודמילה סמולרנקודוד תנעמי
אודט מננה בן לולויוסף טולדנומיכאל סמולרנקותהל תקוה
זהרי בן לולולדוסיא טולדנוחביבה סמחוןזפירה תקן
זוהרה בן לולומרגלית טולדנואטה רחל סמיטרפאל תקן
חנניה בן לולומשה מואיז טולדנולייב סמיטמוחה תקתוק


Pages: 1