BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Ancient Jewish Cemetery

Burial Records

אל רועיחנה גוטמאןוידה יינינתנאל עוזרי
יענטילאשר גוטמןוירה ייניסולטה עזרא
יעקב קובישרה גולבץיוכבד יעישסולטנה עזרא
מנחם טליעל גולדמןחנה יעקבשלום עזרא
תמרמשה גולדשמידטחנה יעקבשלום עזרא
תמרמשה גולדשמידטרות ישועהחי'ה מושקא עטי'ה
Unknownצבי יעקב גולציןאלעזר מנחם ישראלמאיר עשור
Unknownאברהם גומברגאלעזר מנחם ישראלישראל פאדאווער
Unknownשיינדלה גומברגיצחק כהןמליה פאדאווער
Unknownחסיה גומלסקירחל כהןמירב פולק (היזמי)
אמונהחסיה גומלסקישמעון כהן
אסתרדליה דייזי גופראברהם יעקב כהן אורלנסקיואסה פיטיגה
בצלאלאיגור גורגולמרים כהנאמזל טוב מגי פיינמן
בצלאלברוך גורודצקימרים כהנאהדסה פילר
חנה שרהפירה גורליקיוסף לאופראלתר פלאג'י
ניליאיתי גלבועצפורה לבני (כהן)אשר הלל פלמר
ניליאיתי גלבועצפורה לבנישלהבת תחיה פס
עובדרבי הלל משה מעשיל גלבשטייןרבקה להונגדיםבן ציון פסטר
שלמהמשה גרודוזינסקימשה לויהניה הנדל פסטר
Benjamin Hauserman Leavittיעקב ישראל גרודזנסקיסופיה לויפרימה פסטרנק
Benjamin Hauser Leavittאברהם גרויסמשה לוינגרפרימה פסטרנק
יצחק אבוחנהזאב גרינברגדינה עדינה רויזא לונטל (הלוי)יוסף Jospeh פצואו Pachuau
יצחק אבוחנהזאב גרינברגישראל לוריאעואץ פציל
אברהם אבוטבולאסתר גרשוןבצלאל לזרובסקיצבי פרוימין
אליהו אבושדידאסתר גרשוןישראל לזרובסקיהרב צבי פרוימין
אליהו אבושדידבן ציון גרשוןבתיה ליאוריהודה פרטוש
אסתר אבושדידמנחם דאפרבנית יענטיל ליבמשה פרירה
יצחק אבושדידחיים אליעזר דובניקובשמאי אלעזר ליבוביץחיים רחמים יוסף פרנקו
יצחק אבושדידפריל דובניקובשמאי אלעזר ליבוביץדוד חי פרץ
יצחק אבושדידפריל דובניקובשמחי אלעזר ליבוביץטוביה משה פרץ
אברהם אברהםאליהו די וידאשנינל ליטביננקוגליה חיה צ'יפקוס
מלכה אברהםשמעון חיים דנאאלימלך זאב ליכטנשטיןגלית חיה צ'יפקוס
אליהו אוחנהאלישבע נאווה הודיה דנהפישל לינווברציון צדוק
שלמה אוחנהצבי דראבקיןדב ליפמן ליפיןצבי משה הלוי צחור
דוד מרדכי אוטמזגיןאברהם אדי דריבןדב ליפמן ליפיןגסיה צייטלין
רחל אוטמזגיןדוד מנשה האוהנגיהורם לפידגסיה צייטלין
שלמה אונגרמיסק האוהנגיהורם לפידעלמו קבין
שלמה אונגרנחום הוסמרדכי לפידרגינה קובלסקי
לוסיה ברכה אוסטרובסקיבנימין הורביץשלום לפידפייגא בונא ולריה קולקוב קפליוביץ
צפורה רות אורזיפרומה הורוביץהלוי חיים יהודה מגניגנדי חיים נטע קופמן
צפורה רות אורזיפני הורנשטייןחזקיהו מדיניגרשון מלך קופרברג
הרב יאיר אוריאלאלי הזאבלאה מושניק גולדשטיין (רוזנטול)לוי אליעזר קלונסקי
הרב יאיר אוריאל אורנשטייןאלי הזאביוסף מזרחימזל קלר (באשר)
רבי אברהם אזולאי.ארי ליב הייכליוסף מזרחימנחם קלר
יעקב אחירם (תירםארי ליב הייכלפרדריק יעקב מטהשושנה רוזה קם
יעקב אחירם תירםדב הייכלפרדריק יעקב מטהצבי קמילר
יוסף אייזנברגמרדכי הלוי ריבקביילי מיכלסוןמרדכי איתן קמינר
יוסף אייזנברגאריאל הלל יפהביילי מיכלסוןמרדכי איתן קמינר
נח אימרמןשלמה המלאכתדוב בערל מיכלסוןצבי קמינר
נח אימרמןיעקב זאב ווייסדוב בערל מיכלסוןגאורגי קמנסקי
בקה אליאןיעקב זאב ווייסיעקב מימוןמאיר שמואל קסטיאל
יונתן אליהוירחמיאל ווייסריבה מירוצ'ניקאליהו יוסף קפוינסקי
עדיאל אליעזררחמיאל ווייסריבה מירוצ'ניקיהודית יודיף קפליוביץ
הרב חיים שלום אלתר שרברוך ויינרמןיהושע מישע משכןישראל הלל קפלינסקי
אברהם אמיל הלימימשה יצחק גין וייפהיחיה מלכהישראל הלל קפלינסקי
אברהם אנגסונג מנשהישראל שלמה זלמן וילנסקיאברהם מנטגבו מלקוישראל מרדכי קפלן
יליזבטה אסטנובסקייוחנן חואן וסקזסולימאן מנחםישראל מרדכי קפלן
יליזבטה אסטנובסקילוסיה (לודמילה) צביה וסרמןאליהו מניולדימיר קריבוי
סולומון שלמה אסטנובסקייעקב וקסלררחל מנינגטטיאנה קריילין
סולומון שלמה אסטנובסקיחיה זיידמןרחל מנינהליליאנה קרמינסקי
רפאל אפריםאליהו זןזוריאברהם מנקרחיים קרסנר
אהרן דוד אפשטייןצביה חבשושדניאל מנשההכהן משה ראמברו
אהרן דוד אפשטייןיהושע חדדמרדכי מנשהעטעל ראמברז
משה אקניןססי חדדדוד מרסייהזלמן רביץ
משה אקניןרונית חדדטובה מרשהרבקה רביץ
הלל יפה אריאלפרץ חונגסאיחניה משולםולנטינה רובנוביץ'
שני אריאלאיבט חיה חייטחיים נובוסלסקישמואל רוזנהולץ
שני אריאלגבריאל חייםחיים יהודה נובוסלסקיהרב שמואל רוזנהולץ
שמואל אשורמיכאל חייםאיל חיים נוקד לוריאמשה רייזמן
זאב בוגוסלבסקיהכהן משה כלפון חייםאברהם נחוםמשה אהרון ריפס
אסתר פאשה בישיץהכהן משה כלפון חייםבת אל לוי נחוםסימה שוהר
יששכר דב בישיץיונה חייקיןבת אל לוי נחוםמלכה מדלן שופק
שושנה בלדוויןיונה חייקיןרבי אברהם נחליאלמלכה מדלן שופק
נתן אל יהושע בן דודלב חכמובאברהם נחליאליוסף יוסי שוק
שמחה בן חייםמזל חמואברהם סבןחנה שוקרון
שמחה בן חייםחנוך חסוןמלו סבןשלמה יצחק שחר
אשר מסעוד בן נוןחנוך חסוןמנחם סגליהודית שטראק
גרשום בן עטרקלרה חסוןנחמן סגלמכלוף מיכאל שטרית
דב בנטוב גילדיןקלרה חסוןנחמן סגלמכלוף מיכאל שטרית
שמחה יצחק ברוידאאברהם אשר חסנוברוניה סולטנובההרב אהרון דוד שיינברג
שמחה יצחק ברוידאבן ציון טבגרחנה סטרובינסקיהרב אהרן דוד שיינברג
אולגה ברונובסקיזאב טבצ'ניקשלמה סיוםאמונה שימלמן
אולגה ברונובסקיגבריאל טויטושלמה סיוםישראל שיראל פריס
הרב זאב ברמןגבריאל טויטופרחי ג'רמאן סייגלאה שיראל פריס
זאב ברמןמרים טויטואברהם סיימוןאברהם דב שפירא
שמואל אייזיק ברנשטייןמרים שמחה טויטושרה סיימונספסה בטי שפירא
מננה בת מיליה (מימון)רוזט שושנה טויטושרה סיימונסבניה שראל
יאיר ג'זפאןשלמה יגלשלומית סינהבניה שראל
חיים גג'אברהם ידידיהחיים אליעזר דן סלאניםצביה שרעבי
פסח גודמןאברהם ידידיהחיים אליעזר דן סלאניםאמנון תדמור
יעקב גוזלןנתן אל יהושעחנה שרה סלאניסנסים מרדכי תורגמן
משה גוזלןסאם יואלמנוחה רחל סלוניםפינחס יוסף תורגמן
משה גוזלןמנחם יוגבולדימיר סנדלרשלהבת תחיה
אהרן ליב גוטלבסקיפרת יוסףולדימיר סנדלר
אשר גוטמאןפרת יוסףיששכר אלי סנדרוב
חנה גוטמאןאברהם יינייששכר אלי סנדרוב


Pages: 1